OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, August 29, 1891, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-08-29/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

[ (Dokończenie z 1-szej str.)
| Rozpaczliwy czyn.
JSFeic Yorky 28 sierpnia.
Wczoraj w nocy mieszkańcy pię
trowego domu pod Nrera 321 E. 106
ulicy zostali rozbudzeni strzałami re
wolwerowymi, które dały się słyszeć
z mieszkania familii Baxter na trze
ciem piętrze. Nie słychać było żad
nego innego łoskotu i nikt dalej nie
troszczył się o to, co strzały te ozna
czały; aż dziś rano około godziny 10
zwrócono uwagę na to, że nikt z fa
milii Baxter z mieszkania nie wycho
dzi. Sąsiedzi przeto do drzwi pukali,
a kiedy nikt się nie odzywał, zawez
wano policyą. Kiedy ta nadeszła,
rozbito drzwi i straszny widok przed
stawił się wchodzącym: na podłodze
leżały trupy 301etniego robotnika
Baxtera, jego żony 281etniej Mary i
dwojga dzieci, 61etniej Katie i le
tniego Johna.
Obok Baxtera leżał rewolwer, z
którego padły 4 strzały. Prawdo
podobnie Baxter zastrzelił najprzód
żonę i dzieci, a potem siebie. Na
stole leżał list adresowany do matki,
w którym oznajmia o zamiarze zabi
cia swojej familii i siebie.
Strzały słyszano około godzi ny 10
wieczorem. Nikt nie umie wytłóma
czyć powodu straszliwej zbrodni. Nie
słyszano żadnego łoskotu, ani hałasu,
i jak się zdaje, śmierć nastąpiła u
wszystkich bezzwłocznie i bez walki.
0 ile z ran sądzić można, Baxter
musiał rewolwer przykładać całkiem
blisko skroni ofiar. Przypuszczają,
że Baxter musiał popaść w obłąkanie,
gdyż inuej przyczyny nikt podać nie
umie.
Zjazd starych żołnierzy.
Galena, Z//., 28 Sierpnia.
W Galena odbył się dziś pierwszy
zjazd starych żołnierzy z czasów woj
ny z Black Hawkiem w roku 1832.
Zebrało się 17 weteranów siwowło
sych z których żaden nie miał niżej
lat 70.
Kongres geologów.
Washington, 28 sierpnia.
Kongres geologów odroczy się do
wtorku. We środę 60 zagranicznych
1 20 krajowych delegatów wybierze
się w podróż na zachód pociągiem
specyalnym. Podróż ma objąć 6 ty
sięcy mil drogi; także i w Chcago
się zatrzymają.
Wspaniała kopalnia złota.
Carson, iVet?., 28 sierpnia.
J. W. Haines, komisarz wystawo
wy z Nevady, dziś popołudniu wy
jeżdża z wielu górnikami z Pine Nut
Mine do Chicago. Haines zwiedził
.kopalnią, a właściciel Girn zaprowa
dził go do miejsca, w które m roboty
jeszcze się nie rozpoczęły i Haines
był zdumiony bogactwem żyły. O
powiada, że nigdy nic podobnego nie
widział, chociaż od roku 1849 prze
bywał w Nevadzie i California Za
mieszka w Chicago w Palmer House,
gdzie każdemu, kto zechce, gotów
jest opowiadać o wspaniałościach no
wej kopalni.
Ludność Canady.
Ottawa, 28 sierpnia.
Ukazały się właśnie sprawozdania
z liczenia ludności, które wcale nie
wykazują pomyślnych rezultatów.
Ludność cała wynosi 4,823,344, pod
czas gdy w r.l881wynosiła 4,324,810.
W przeciągu 10 lat oznacza to przy
rost 11,52 od sta. W prowincyach
nadmorskich prawie wcale nie było
przyrostu, natomiast znaczny jest
przyrost w zachodnich prowincyach.
Przymrozki.
■St. Paul, 28 sierpnia
Prawie bezpośrednio po wiadomo
mościach o szkodach zrządzonych na
polach przez upały, nadchodzą wie
ści o szkodach zrządzonychprzez mro
zy. Zwłaszcza niepokojące wieści
nadchodzą o zbiorach pszenicy w pół
nocnej Dakocie.
W Griggs County na polach utwo
rzyła się powłoka lodu prawie ^ cala
grubego. W tamtej okolicy żniwa
do połowy były ukończone. Z Ma
nitoby także dość złe nadchodzą wia
domości.
Roczny zarobek policyanta.
Atlantic City. iV. */!, 28 sierpnia.
Policyant M. Helber został zam
knięty w ratuszu pod zarzutem ra
bunku na ulicy. Heller i młody
Negr nazwiskiem John Weaver no
wy pomysł wymyślili, a mianowicie
i.
po godzinie 10 wieczorem udawali
się nad wybrzeże, gdzie o tej porze
zazwyczaj pary miłosne używały
przechadzek, i tam takie pary zatrzy
mywali, oświadczając im, że ich are
sztują, gdyż tego rodzaju rozrywka
tam nie jest dozwoloną. Młodzień
cy zazwyczaj wtedy chcieli się wy
kupić, a w tym razie policyant kazał
im porozumieć się z Negrem, który
dalszą sprawę załatwiał.
Heller został wydalony z policy i i
oddany w ręce prokuratoryi.
Przybycie parowców.
Londyn: Runic, Umbria, Russian
Prince z N. Y. sygu.
Glasgow: Russian z Bostonu.
Southampton: Elbe z N. Y.
New York: City of Rome z Glas
gowa, Werra z Bremy.
Z dziedziny pracy.
Potrzeba dobrych dziewczyn do
usługi w hotelach, traktyerniach
(Boardinghouses), restaura^ ach i u
prywatnych familii.
Zgłosić się doi ltimj.-xcii-cd.
. G. Duske,
lnteligence Office, 448 Milwaukee Ave.
Potrzeba dziewczyn do 1. 2 i 3 ma
szyny, do wywracania surdutów,
przyszywania guzików i stafirowania
rękawów.
101 Wade str. wchód od tylu. 29s
Potrzeba kilka dziewczyn do rę
cznego sz\cia surdutów (coKs) i kil
ka małych dziewcząt do wyciągania
fastryg. Stała praca.
141 Cornelia str. 31 sp.
Potrzeba silnych robotników, któ
rzy by chcieli pracować przy kolejach
albo innej pracv w miejście lub bli
sko miasta; również doświadczonych
i niedoświadczonych na farmy. Za
płata dobra. Zatrudnienie gwarantuje
*się wszystkim.
M. G. Enrigt & Co. Prop.
21 W. Lake ul. na piętrze 20 w.
Poszukuje pracy
Polak świeżo przybyły z kraju,
władając także językiem niemieckim,
poszukuje jakiegokolwiek zajęcia. -
Oferty uprasza się przysłać do Red.
Dz. pod lit. L. 29
Człowiek młody, kawaler wykształ
cony, fachowy gorzelany chciałby
otrzymać jaką posadę w gorzelni, a
w braku tej choćby inną 697 Mil
waukee Avenue. Kamionka 31 sp.
Potrzebny jest chłopiec, któryby
chciał się wyuczyć aptekarstwa. Wia
domość w aptece pod Białym Orłem.
680 Noble str.
W. MAJESKIM. D.
Praktykujący Doktór medycyny i chirurgii
udziela rady lekarskiej we wszelkich chorobach
wewnętrznych i zewnętrznych dzieci, mężczyzn
i niewiast w mieszkaniu pod numerem
767 Girard Str. róg W. North Av.
rano w południe i wieczorem, zaś
W APTECE > W APTECE
570 Milwaukee Av. ? na Milwaukee Ave.
róg Cornell. ć róg Division
od lOej do l'3ej < od 9ej do lOej
M. L. KASMAR,
(KACZMAREK)
ADWOK.AT
i PRAWNY RABCA
127 La Salle, pokój 10 i ll.
Prowadzi i załatwia wszelkie
sprawy sądowe tak w największych
jako i mniejszych sądach.
Mieszkanie: 636 Noble ulica.
Wieczorem w ofisie: Mlc.-xcii-cd.
594 Noble ulicy.
MICHAŁ BUDZYŃSKI,
1823 Mephis Str., Philadelphia, P a.
przy kościele polskim Św. Wawrzyńca
Skład obrazów Św. i narodowych, różańców,
koronek, szkaplerzy, książek szkol nyc oraz
wszelkich materyałów piśmiennych.
Agentura „Dziennika Cliica oskiego",
Każdy dzień można kupić pojedyńczy egzemplarz
Dziennika za 1 cent.
Pabst Brewing Co.
Browarni a i Skład
• \ . •
Piwa Butelkowego.
Piwo Stołowe W butelkach
kwarto wy ch i paj litowych do
użytku familijnego.
OPIS:
przy Indiana i Desplainsnllcach.
TELEFON 4888.
HERMAN PABST,
MEN A GUB.
JOHN WAGNER
ADWOKAT
Ofis; 55. Jf. Clark str., pokój 1.
Mieszkanie: 319 Orchard et. blisko Garfield Ave.
CHIC AG*ILL, xcji C(j«
Dr. Jan A. Train
uczeń uniwersytetu warszawskiego,
z 9 letnią praktyką w szpitalach war
szawskich oraz z 3 letnią praktyką w
szpitalach powiatowych (Cook Co.
Hospital) poleca się szanownej publi
czności cierpiącej jako
LEKAR
wszelkich chorób wewnętrznych, ko
biecych, tajnych; jest także akusze
rera i chirurgiem. Udziela pomocy
lekarskiej w aptece
146 W.BIackhawk róg Cleaver ul.
GODZINY: 8-9 przed południem
12—2 po południu
" 6—8 wieczorem.
Dla ubogich w niedziele od 2— południu
bezpłatnie. TELEFON 7342 f24ra.cii.cd
W Aptece Dinet «fc Delfosse Uorn. Armitage &
Robey
od 11—12 przed południem
" 4—5 po południu.
TELEFON 7333
SMOLIŃSKI i N AWROT
716 Milwaukee Ave., Chicago, Ul.
Nowy Polski Skład
SUKNA i PRACOWNIA KRAWIECKA.
Polecają Szanownej Polskiej Pu
bliczności swą pracownię krawiecką
i skład wszelkiego gatunku sukna
tak krajowego, jakoteż i zagraniczne
go. Robią ubiory podług miary
i według najnowszej mody, po ce
nach przystępnych dla wszystkich.
Wszelkie obstalunki wykona
ją jak najprędzej i jak najstaranniej
Za dobrą robotę zaręczamy.
Smoliński i Nawrot,
Sm.-łdi-cg. 716 Milwaukee Ave.
John Barzyński mp.
147 W. North Ave. '
Skład najlepszego gatunku
twardych i miękkich
WĘGLI
po
NAJTANSZYCH CENACH.
1 m xcii cfl
DR. P.- A. PIEHL,
DENTYSTA,
700 Milwaukee Avenue«
pokój przyjęcia 7 i 8.
Wyrabia i wprawia piękne sztuczne zeby i całe
szczęki po Je.OO i wyżej, zęby wypełnia zlotem po
$1.50 i wyżej, srebrem po "(5c. i wyżej, cementem
po 50c. i wyżej.
Zęby wyrywa bez bólu; za prace gwarantuje.
Dr. Kaźmierz Midowicz
LEKARZ
chorób wewnętrznych, kobie
cych, akuszer i operator, uczerf
uniwersytetu krakowskiego, z
7-io letnią praktyką szpitalną,
udziela pomocy lekarskiej
201 West Chicago Are.
obok Milwauke ave.
Godziny oflsowe:
od 8 ao 11 rano,
od 2 do 4 popołudniu,
od 6 do 8 wieczorem.
l i.—ren—cn.B.
Dr. L. M. OSTROWSKI,
Doktór medycyny i dentvstyki z 14-to letnią
praktyką lekarską w starym kraju, udziela pora
dy we wszelkich chorobach wewnętrznych ze
wnętrznych i akuszeryi szybko i skutecznie.
Leczy wyrywa zęby bez bólu i znieczulając ga
zem i t. p. wyrabia sztuczne zęby i szczęki, zale
wa złotem, platyną srebrem, cementem i t. d. po
nader przystępnej cenie. — 15mj.xciica.
G-ociziny ofisowe:
Noble Str. 572 i Centre Avenue
— S and 19-th Street
od 6—10 rano o
od 4 — 9 wieczorem ? od 11 rano do8 popoł
Telefon 4400 ? Telefon 9077
ODONNELL&C06HLAN
i JOSEPH S. GESHKEWICH
POLSCY ADWOKACI I NOTARIUSZE.
Egzaminują abstrakty i załatwiają wszelkiego rodzaju interesa handlowe; pro
cesa kryminalne w mniejszych i największych sądach. —Zwracamy głównie uwagę
na zręczne kolektowanie należności za uszkodzenia lub kalectwa odniesione przez
wypadki po fabrykach albo przez pociągi kolejowe; kolektujemy również zaległości
za robotę i Ł d. za bardzo umiarkowane wynagrodzenie.
Pocóż płacić rent, albo niemieć swej własności, jeżeli można kupić sobie propfer
ta albo loty i budować domy. Niemacie pieniędzy? to my mamy
które wypożyczymy za bardzo niski procent. — Przyjdźcie a przekonacie się, że my
taniej pieniądze wypożycźamy, niż którekolwiek banki i po przejrzeniu hypoteki,da
jemy pieniądze natychmiast.
Ofis: 163 Randolph Str. room 29 róg La Saiie str.
rano i wieczorem: 225 W. Chicago Arenue.
cl<d. TELEFONJ264. \
WALSTROM BROS.,
SKŁAD
WĘGLI I DBZEWA
380 Austin Ave. blisko Noble ul.,
drugi ofis 4:18 Elston Aye.
Odstawiamy
Miękkie węgle w kawałach po - $2.85
New Kentucky w kawałach - - 8.50
Baltimore & Ohio - 4.50
ZA TONĘ.
Twarde węgle sprzedajemy taniej,
aniżeli po innych yardach sprzedają.
Gwarantujemy za dobroć odstawionych wą
gli. Przyślijcie zamówienie przez pocztą albo
przyjdźcie zamówić do naszego oflsu który jest
otwarty aż do 8mej godziny wieczorem.
_ L6s.-xcii-cd.
WYBOROWY
SKŁAD MIĘSA.
Mam na składzie wszelkiego ro
dzaju mięsa świeże, solone i wędzone.
Szynki, kiełbasy, kiszki, świeże kieł
baski w ogóle wszystko co w pierw
szorzędnym składzie rzeźnickim być
powinno, a wszystko bardzo tanio.
Michał Pstrong,
612 Noble ul.
':--v "i" ."iV- ,r. ■* v v ^ ■ : j-p
JOS. KORZENIEWSKI, '/-y^-r.-T V, HUBKA
agent. actnt
S. PETERSON & CO.
11 <& 13 Market Strnear Lake Str., - Chicago, HI,
HURTOWNI- GROCERNIA i WIELKI SKŁAD MAKI.
Wszystkim polskim grosernikom polecamy nasz towar groseryjny w najwięk
szym wyborze. Towar zawsze świeży i zdrowy. — Również mamy na sprzedaż naj
lepszą mąkę wszelkiego rodzaju. Ceny bardzo niskie. y
Telefon 1127. 13-1-scii-cd.
POLSKA APTEKA
pod
BIAŁYM ORŁEM
680 Noble uL
Zaopatrzona we wszelkie środki leczni
cze, poleca Szan. Publiczności
„Krople Maryańskie"
jako najskuteczniejszy środek na nie
strawność, oraz •
Prawdziwy Expeler.
Prócz Dra Kossakowskiego, ordynuje
w aptece w elu innych doktorów, a na
żądanie Szan. Publiczności, powołuje się
telefonem doktorów z miasta.
lr — xci—3t—pp. c.a.
Dr. Edward Czeriiiewski
Mieszka i ordynuje pod Nr.
699 Noble ul. róg Blackhawk uL
18 — 10 rano
2 — 4 popołudnia
7 — 9 wieczorem
Telefon No. 7405
TEOFIL WEYNA,
128 W. Blackhawk Street.
Kowal i fabrykant wozów, kuje o*
nie bardzo zręcznie i bezpiecznie.
HF*'Wykonu je wszelkie reperacye
w zakres kowalski wchodzące szybko
i po umiarkowanej cenie. <amj—xci-cd
WS. Nowaczewski
838 Milwaukee Avenue,
POLSKI SKŁAD MEBLI I PIECÓW.
Rodacy! kto chce widzieć wybór mebli,
piecy i lamp, niech przyjdzie pod No. 838
Milwaukee Avenue, a przekona się, że
w moim składzie może dostać wszystko po
fabrycznych cenach. Meble, wyściełane
GARNITURY o wiele taniej aniżeli na
wielkiem mieście. Kto nie chce wierzyć
niech przyjdzie a przekona się.
Z szacunkiem
. We. Nowaczewski,
f 838 Milwaukee Are., Chicago, 111.
To jesfc
No. 9
maszyna do szycia za którą
Wheeler & Wilson
otrzymali największą premię na wiel
kiej wystawie światowej w Paryżu 1889
pomimo współubiegania się wszystkich
w świecie maszyn do szycia.
Jest więc najlepsza!
Przyjdź i przekonaj się zanim
kupisz maszynę do szycia.
Wheeler & Wilson Mnfg. Go.
185 & 187 Wabash Are.
Na sprzedaż u:
K. SAWICKI, 627 Noble ul.
KUPUJCIE LOTY
NORTH HAMMOND
na pięciu blokach w około polskiego kościoła, który już jest wykończony i 6go Wrze
śnia będzie poświęcany a nie tam gdzie ktoś wam przedstawia mający się budować od
dwóch lat na papierze.
Kupujcie loty w North Hammond od których możecie dostać czysty deed i pa
piery swej własności.
Kupujcie loty w North Hammond gdzie możecie do3tać pracy poddostatkiem.
Kupujcie loty w North Hammond na których możecie w jednem roku podwój
nie zyskać.
Kupujcie loty w North Hammond które leżą zaraz przy kolei Pittsburgh, Fort
Wayne & Chicago, Chicago Western Indiana R. R, Louisville, New Albany & Chica
go, Chicago & Atlantic, New York, Chicago & St. Louis i wiele innych starych i no
wych, które się budują a któremi możecie się dostać z Chicago i do co godziny.
Kupujcie loty w North Hammond dopóki są jeszcze tanie.
Kupujcie loty w North Hammond które leżą w najodpowiedniejszym położeniu
dla człowieka szukającego pracy i osiedleniu się w blizkości polskiego kościoła.
Kupujcie loty w North Hammond od $200 i wyżej które możecie dostać za ma
łą wpłatę i na małe miesięczne spłaty.
Kupujcie loty w North Hammond na które możecie dostać pieniędzy pożyczyć
do budowania sobie domu po dogodnych warunkach.
JSg" Zgłoście się do jeneralnego agenta po tykiety do jazdy do North Hammond.
J. KOZICZltSKI,
8800 Houston Aye. róg 88 ulicy, SOUTH CHICAGO, ILL.
lub do jego ofisu w North Hammond 2 bloki od kolei Pittsburgh, Fort Wayne and
Chicago, blisko polskiego kościoła. 26w.-xci-ś.s.
KSIĘGARNIA
Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie (Austrya)
dostarcza do Ameryki wszelkie książki polskie, wydawane w Europie po ce
nach oryginalnych, z doliczeniem za przesyłkę po 30c. od każdego Klgr.
Skład główny wydawnictw Akademii Umiejętności w Krakowie, których ka
talog szczegołowy rozsyła na żądanie bezpłatnie.
Poleca zarazem następujące wydawnictwa:
NOWĄ BIBLIOTEKĘ UNIWERSALNĄ, wychodzącą co miesiąc w zeszytach
o 10 arkuszach druku. W roku bieżącym mieści ona następujące prace: A. Jełowi
ckiego Pamiętniki, F. Lichockiego Pamiętnik z r. 1794, M. Czajkowskiego Stefan
Czarniecki, oraz X. Wal. Kalinki Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta. Pre
numerata roczna (za 120 arkuszy druku) $2.50.
PRZEGLĄD POLSKI, pismo naukowe i literackie, wychodzi co miesiąc w ze
biytach o 12 ark. druku. Prenumerata roczna $9, dla duchownych zaś tylko $7.
KRAKUS, pismo ludowe, wychodzi co tydzień. Prenumerata roczna $2.
0T Katalogi na żądanie bezpłatne i franco. * ic.^
A. J. ST AN GE
742 Milwaukee Are.
łŁanćLlarz i fatory3ran.t
olejo-obrazów i ram w stalowym kolorze, ryto
Rysunki z fotografii od 4 doi. do 6
z ramą.
Za wykonaną pracą płaci eią dopiero przy ode
brania. Przydzcie 1 przekonajcie aiq a będziecie
zadowolnid^^^^^^^^^^^^^tfllKxciicd.
JAN MALINOWSKI,
104 Samuel Sir. blisko Augusta str.
BUDOWNICZY-KONTRAKTOR.
Podejmuje się i wykonuje wszelkie
prace w zakres budownictwa wchodzące
Wyrabia plany i rysunki. Buduje do
my murowana i drewniano 7c.-tHw.
Jan Dejeski
W. Blackhawk Str.
przy kolei.
Skład najlepszego gatunku
TWARDYCH i MIĘKKICH
WĘGLI I DRZEWA.
Miękkie węgle po $2.80 za tonę.
14J.-xcu»cd.
Upoważnieni do odbierania pre
numeraty za „Dziennik Chicagoski"
AGENCI:
W CHICAGO, ILL.
St Czajka, 179 Holt ave.
Fr. Kaczmarek, 668 Noble Street
W. Zwierzyński, 715 W. 17 Str.
A Przybylski, 32th str.
P. Szczepański, 1027 Hoyne Ave.
W SOUTH CHICAGO, ILL.
L. Follmer, Lbox 820
NEW YORK
A. Smarzewski 245 Eldridge Str.
BROOKLYN, N. Y.
Pr. 8. Kuliberda, 82 Box Str.
PHILADELPHIA, PA. .
M. Raczykowski, 777 S. Front Str,
SOUTH BEND, IND.
C. N. Keorpal, 1002&1004 W. Dunham
A Niedbalski, 717 Chapin Str.
GRAND RAPIDS, MICH. *
Ign. Szkuła, 81 Divis Str.
EAST BUFFALO, N. Y.
Igo. Baszeja, 140 Rjothei Ave.
MILWAUKEE, WIS.
Nakładem Spółki Wydaw
nictwa Polskiego w Chicago,
Dl., wyszła z druku powieść
Juljusza Verne, p. t.
„Kłopoty Chińczyka k
w Chinach".
M ' a *Vi V;* :'„J :•» .
A
i

xml | txt