OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, September 17, 1891, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-09-17/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

(Dokończenie z 1-szej str.)
Rozbój na kolei.
St. Louis, Mo., 16 września.
Z Muskogee, Ind. Terr., donoszą,
że pociąg kolei Missouri, Kansas &
Texas, idący z północy wczoraj wie
rem o godz. pół do dziesiątej został
zatrzymany przez rabusiów, którzy
dostawszy się do wagonu expresowe
go, zabrali $2500. Podróżnych nie
napastowano. Wysłano pogoń za ra
busiami.
Przeniewierstwo.
Morristown, Pa., 10 września.
Dyrektor „Montgomery Trust Com
pany", Albert Longnacker, kazał
dziś przy aresztować byłego kasy era
kompanii, W. F. Slingluff za pofał
szowanie ksiąg i sprzeniewierzenie
$180,000. Slingluff znajduje się pod
kaucyą $10,000 na wolnej stopie.
Meksykańscy burzyciele.
Neic Orleans, 16 września.
Ze San Antonio, Texas, donoszą,
że w Meksyku przygotowuje się re
wolucya. Kap. E. L. Randall z 5
pułku pi^Sfcty* komendant we Fort
Ringgold, doniósł dziś telegraficznie
generałowi Stanley, że osławiony C.
G. Garcia ze Starr County przeszedł
przez Rio Grande z 50 ludźmi, ażeby
tam wywołać rewolucyą. Gen. Stan
ley rozkazał Randalowi wziąć oddział
jeźdźców i zbadać sprawę, rzekę
strzec i odciąć szajce odwrót, gdyby
miała się cofnąć. Meksykańskie
władze w San Miguel uwiadomiono
i zarządzono też odpowiednie środki
ostrożności. Garcia jest znanym bu
rzycielem, bandytą i rozbójnikiem.
Słychać, że w Charco Alamonte w
Star County przygotował się do wy
wołania rozruchów w Meksyku.
Republikańska konwencja
w Massachusetts.
Boston, Mass., 16 września.
W Tremont Tempie została dzisiaj
otwartą konwencya republikańska.
Henr}* Cabot Lodge został obrany
przewodniczącym.
Na urząd gubernatora postawiono
dwóch kandydatów, W. W. Crapo
i Charles H. Allen. Pierwszy otrzy
mał 514, drug-i 718 tjłosów, a zatem
7 O 7
Allen będzie kandydatem republika
nów. Obrano również kandydatów
na inne urzędy.
Przybycie parowców.
Xeic York: Teutonia z Liverpool,
Canada z Londynu.
Londyn: Fuerst Bismarck z New
Yorku sygnał.
JRotterdam: Maasdam z N. Y.
Bremer haven: Havel z N. Y.
♦♦♦«-♦
Z dziedziny pracy.
Potrzeba dobrych dziewczyn do
usługi w hotelach, traktyerniach
(Boardinghouses), restauracyach i u
prywatnych familii.
Zgłosić Się do1 ltimj.-icii-cd.
G. Duske,
Inteligence Office, 448 Milwaukee Ave.
Potrzeba silnych robotników, któ
rzy by chcieli pracować przy kolejach
albo innej pracy w miejście lub bli
sko miasta; również doświadczonych
i niedoświadczonych na farmy. Za
płata dobra. Zatrudnienie gwarantuje
się wszystkim.
M. G. Enrigt & Co. Prop.
21 W. Lake ul. na piętrze 20 w.
Potrzeba dziewczyn do szycia sur- i
dutów (coats) na pierwszej i drugiej j
maszynie i dobrego prasownika !
(siem pressor)
725 W. Division Str.
Potrzeba natychmiast doświadczo- j
nej niewiasty, albo dziewczyny świe- j
żo przy by łę ze starego kraju, do pro
wadzenia gospodarstwa domowego.
Zgłosić się o £7 wieczorem
Jan Szczepański 567 Dickson str
Potrzeba dziewczyn do szycia sur
dutów (shop coats) na maszynie.
126 W. Blackhawk Str. bli
sko Noble ul. przy alei. 19 w.
?
500 robotników !
potrzeba do pracy przy kolei West
Michigan na zimę, wolna jazda; 100
do kompanicznej roboty w Michigan
S Iowa, wolna jazda; 100 na farmy
i do innej roboty blisko miasta; 500
do Montana^ Washington $2 do $2.50
dziennie; 2 roczna praca i tania jazda
Zgłosić się 8p»
2 So. Market Str. u góry
Do wynajęcia
The 'Ashland Hall.
róg Ashland Ave. W. Division ulica
Do prywatnych zabaw, wesel i mityn
gów. Najpiękniejsza i najtańsza hala na
północnej stronie. Hala zawsze otwarta
do obejrzenia. — Zawiadowca udzieli każ
demu bliżnych szczegółów
Również należy niezapomnieć o
pięknej Walsch'a hali róg Noble ul. i
Milwaukee Ave. która jest najpiękniejsza
wmieście^^^^^^^^^^^ng^ęci^d.
M. L. KASMAR,
(KACZMAREK)
ADWOBLAT
i PRAWNY RADCA
127 La Salle, pokój 10 i li.
Prowadzi i załatwia wszelkie
sprawy sądowe tak w największych
jako i mniejszych sądach.
Mieszkanie: 636 Noble ulica.
Wieczorem w ofisie: Mlc.-xcii-cd.
594 Noble ulicy,
CH. BANNHARD,
FOTOGRAF,
650 Milwaukee Avenue.
Dlaczegoż-płacicie $2.50 i $3.00 za tu
zin gabinetowych fotografii, kiedy je do
stać możfcie za dola»A%»iej?
BANNHARD'A GMWyfl Fotograficzna.
Gdzie dostaniecie najlepsze fotografie
za $1.50 i wyżej.
Specyalista w wykonywania fotografii z grup
weselnych i małych dzieci. 9g.-xcn-ca
Ceny na wszystkie loty w Sobieski
Parku będą podwyższone o $50. sko
ro nowy kości6ł będzie na ukończe
niu. Przejedźcie się do Sobieski Par
ku w przyszłą Niedzielę i zakupcie
sobie po parę 200 dolarowych lotów.
Na sprzedaż.
Grosernia Z całam urządzeniem i
towarem można tanio wykupić. Miej
sce dobre i opłacające si<^. Przyczyna
sprzedaży, choroba. Zgłosić się
534 Noble str. 10 w, xci cd
mm MARLING,
Division Street and Cherry Ave.
— Hurtowny i częściowy skład —
ZBOŻA, ŚIAUĄ i PASZY.
Zakupuje całerni wagonami
co dzień.
Ceny najniższe.
27s.-xcii-cd. TELEFON 3444.
PETER MUELLER
596 Milwaukee Ave., - Chicago, 111.
H;^.n^.wa.Kriu3Lii.z
[Livery & Boarding Stable.
Podejmuje się urządzania pogrzebów, dostar
cza trumien i karawanu. Wynajmuje powozy na
cmentarz, wesela i przejażdżki we wszystkie stro
ny miasta. Przyjmuje także konie na wikt [board
Telefon 4534. 271.xcii.ca
Kazimierz Zychliński
798-80048. Ashland Are.
pomiędzy 17-tą i 18-tą ulicą,.
Skład najlepszego gatunhv
Twardych i Miękkich
Węgli i Drzewa
po cenach nader umiarkowauych.
Zamówienia przyjmuje także listo
wnie Lwykonywa w jak najkrótszym cza
MICHAŁ BUDZYŃSKI,
1823 Mephis Str., Philadelphia, P a.
przy kościele polskim Św. Wawrzyńca
Skład obrazów Św. i narodowych, różańców,
koronek, szkaplerzy, książek szkol nyc oraz
wszelkich materyałów piśmiennych.
Agentura „Dziennika Chicanos kiego",
Każdy dzień można kupić pojedynczy egzemplarz
Dziennika za 1 cent.
W. MAJESKIM. D.
Praktykujący Doktór medycyny i chirurgii
udziela rady lekarskiej we wszelkich chorobach
wewnętrznych i zewnętrznych dzieci, mężczyzn
i niewiast w mieszkaniu pod numerem
767 Girard Str. róg W. North Ay.
rano w południe i wieczorem, zaś
W APTECE > W APTECE
570 Milwaukee Av. ? naMilwauk99 Ave.
róg Cornell. i róg Division
od lOej do 12ej < od 'Jej do lOej
j i " 3ej " 4ej.
Pabst Brewing Co.
Browarni a i Skład
Piwa Butelkowego.
Piwo Stołowe w butelkach
kwarto wy eh i pajntowych do
użytku familijnego.
OFIS:
przy Indiana i Desplains nJlcacb.
TELEFON 4383.
HERMAN PABST,
MENAGER.
aos.—xcii—cd
JOHN WAGNER
ADWOKAT
Ofis: 55. N. Clark str., pokój 1.
Mieszkanie: 319 Orchard st. blisko Garfield Aye.
CHICAGO. IŁL, ,Icli,ca
Dr. Jan A. Train
uczeń uniwersytetu warszawskiego,
z 9 Mtnią praktyką w szpitalach war
sza\rokich oraz z 3 letnią praktyką w
szpitalach powiatowych (Cook Co.
Hospital) poleca się szanownej publi
czności cierpiącej jako
LEKARZ
wszelkich chorób wewnętrznych, ko
biecych, tajnych; jest także akusze
rem i chirurgiem. Udziela pomocy
lekarskiej w aptece
146 W .Blackhawk róg Clearer ul.
frODZTNY • °d 8—9 przed południem
x „ 12_2 pQ południu
" 6—8 wieczorem.
Dla ubogich w niedzielą od 2— południu
bezpłatnie. TELEFON 7342 (24m.cii.cd
W Aptece Dinet & Delfoese Corn. Armitage &
Robey
od 11—12 przed południem
" 4—5 po południu.
TELEFON 7333
SMOLIŃSKliNAWROT
716 Milwaukee Ave., Chicago, 111.
Nowy Polski Skład
SUKNA i PRACOWNIA KRAWIECKA.
Polecają Szanownej Polskiej Pu
bliczności swą pracownię krawiecką
i skład wszelkiego gatunku sukna
tak krajowego, jakoteż i zagraniczne
go. Robią ubiory podług miary
i według najnowszej mody, po ce
nach przystępnych dla wszystkich.
Wszelkie obstalunki wykona
ją jak najprędzej i jak najstaranniej
Za dobrą robotę zaręczamy.
Smolińsl^ i Nawrot,
5m.-xcii-ccL 716 Milwaukee Ave.
John Barzyński & Co.
147 W. North Ave.
Skład najlepszego gatunku
twardych i miękkich
WĘGLI
po
NAJTANSZYCH CENACH.
1 m xcii cd.
DR. P. A. PIEHL,
DENTYSTA,
700 Milwaukee Avenue,
POKOJ przyjącia v i o.
Wyrabia i wprawia piąkne sztuczne zebf-'l całe
szcząki po $8.00 i wyżej, zęby wypełnia złotem po
gl.50 i wyżej, srebrem po 75c. i wyżej, cementem
po 50c. i wyżej.
Ząby wyrywa bez bólu; za prace gwarantuje.
•^lc.-xcii-cd.
Dr. Kaźmierz Midowicz
LEKARZ
chorób wewnętrznych, kobie
cych, akuszer i operator, uczerf
uniwersytetu krakowskiego, z
7-io letnią praktyką szpitalną,
udziela pomocy lekarskiej
204 West Chicago Aye.
obok Milwauke ave.
(Godziny ofisowe:
od 8 do 11 rano,
od 2 do 4 popołudniu,
od 6 do 8 wieczorem.
1 1.—Ten—rn.8.
Dr. L. II. OSTROWSKI,
Doktór medycyny i dentystyki z 14-to letnią
praktyką lekarską w starym kraju, udziela pora
dy we wszelkich chorobach wewnętrznych ze
wnętrznych i akuszeryi szybko i skutecznie.
Leczy wyrywa ząby bez bólu i znieczulając ga
zem i t. p. wyrabia sztuczne ząby i szcząki, zale
wa złotem, platyną srebrem, cementem i t. d. po
nader przystąpnej cenie. — 15mj.xciica.
Godziny ofisowe:
. Noble Str. 572 $ Centre Avenue
and 19-th Street
.111 rano do 3 po']
Telefon 4400 ? Telefon 9077
od 6—10 rano
ad 4 — 9 wieczorem < od 11 rano do3po"poł
O'DONNELL & COGHLAN
i JOSEPH S. GESHKEWICH
POLSCY ADWOKACI I NOTARIUSZE.
Egzaminują abstrakty i załatwiają wszelkiego rodzaju interesa handlowe; pro
cesa kryminalne w mniejszych i największych sądach. —Zwracamy głównie uwagę
na zręczne kolektowanie należności za uszkodzenia lub kalectwa odniesione przez
wypadki po fabrykach albo przez pociągi kolejowe; kolektujemy również zaległości
za robotę i Ł d. za bardzo umiarkowane wynagrodzenie.
Pocóż płacić rent, albo niemieć swej własności, jeżeli można kupić sobie proper
ta albo loty i budować domy. jNiemacie pieniędzy? to my mamy
które wypożyczymy za bardzo niski procent — Przyjdźcie a przekonacie się, że my
taniej pieniądze wypożyczamy, niż którekolwiek banki i po przejrzeniu hypoteki,da
jemy pieniądze natychmiast.
Ofis: 163 Randolph Str. room 29 róg La Salle str.
rano i„wieczorem; 225 W. Chicago Ayenue.
j TELEFON;264.
Jut
WALSTROM BROS., C
SKŁAD
WĘGLI I DRZEWA
380 Austin Ave. blisko Noble ul.,
drugi ofis 4:18 El8ton Aye.
Odstawiamy
Miękkie węgle w kawałach po - $2.85
New Kentucky w kawałach - - 8.50
Baltimore & Ohio - 4.50
ZA TONĘ.
Twarde węgle sprzedajemy taniej,
aniżeli po innych yardach sprzedają.
Gwarantujemy za dobroć odstawionych wą
gli. Przyślijcie zamówienie -przez pocztą albo
przyjdźcie zamówić do naszego ofisa który jest
otwarty aż do 8mej godziny wieczorem.
L6s.-xcn-cd.
WYBOROWY
SKŁAD MIĘSA.
Mam na składzie wszelkiego ro
dzaju mięsa świeże, solone i wędzone.
Szynki, kiełbasy, kiszki, świeże kieł
baski w ogóle wszystko co w pierw
szorzędnym składzie rzeźnickim być
powinno, a wszystko bardzo tanio.
2im.c1i.cd. Michał Pstrong,
G12 Noble vi.
JOe^KORZBNJEWSKl, V. HUBKA
agent. agent
S. PETERSON & CO.
11 db ISfMarket Str., near Lake /Sfór., - Chicago, Til,
HURTOWNA GROCERNIA i WIELKI SKŁAD MAKI.
Wszystkim polskim grosernikom polecamy nasz towar groseryjny w najwięk
szym wyborze. Towar zawsze świeży i zdrowy. — Ró#nież mamy na sprzedaż naj
lepszą mąkę wszelkiego rodzaju. Ceny bardzo niskie.
Telefon 1127. 13-l-icii-cd.
POLSKA APTEKA
pod
BIAŁYM ORŁEM
680 Noble uL
Zaopatrzona we wszelkie środki leczni
cze, poleca Szan. Publiczności
„Krople Maryańskie"
jako najskuteczniejszy środek ną nie
strawność, oraz
Prawdziwy Ezpeler.
Prócz Dra Kossakowskiego, ordynuje
w aptece w'elu innych doktorów, a na
żądanie Szan. Publiczności, powołuje się
telefonem doktorów z miasta.
Ir —xci—3t—pn. c.a.
Dr. Edward Czeruiewski
Mieszka i ordynuje pod Nr.
699 Noble ul. róg Blackhawk ul.
(8 — 10 rano
godziny oflsowe -J 2 — 4 popołudnia
(7 — 9 wieczorem
Telefon No. 7495
TEOFIL WEYNA,
128 W. Blackhawk Street
Kowaf i fabrykant wozów, kuje o
nie bardzo zręcznie i bezpiecznie.
Wykonu je wszelkie reperacye
w zakres kowaiaki wchodzące szybko J
i po umiarkowanej cenie. 28mj-xoi-a» V.
WS. Nowaczewski
838 Milwaukee Avenue, '
POLSKI SKŁAD MEBLI I PIECÓW.
Rodacy! kto chce widzieć wybór mebli,
piecy i lamp, niech przyjdzie pod No. 838
Milwaukee A venue,"aź przekona się, że
w moim składzie może dostać wszystko po
fabrycznych cenach. Meble, wyściełane
GARNITURY O wiele taniej aniżeli na
wielkiem mieście. Kto nie chce wierzyć
niech przyjdzie a przekona się.
* Z szacunkiem
We. Nowaczewski,
1838 Milwaukee Are., Chicago, 111. i
t
To jest
ISTo- 9
m«szyna do szycia za którą
Wheeler & Wilson
otrzymali największą premię na wiel
kiej wystawie światowej w Paryżu 1889
pomimo współubiegania się wszystkich
w świecie maszyn do szycia.
Jest więc najlepsza.'
Przyjdź i przekonaj się zanim
kupisz maszynę do szycia.
Wheeler & Wilson Mnfg. Go.
185 & 187 Wabash Aye.
Na sprzedaż u:
K. SAWICKI, 627 Noble ill.
M. A. LA BUY
POLSKI SĘDZIA POKOJU.
Załatwia ekargi, warranty i wszelkie sprawy sądowe i prawne w całem mieście i Cook Connty.
Wyrabia i potwierdza hypoteki, deedy, kontrakty i wszelkie prawne dokumenta. —
Sala sądowa otwarta od 8 rano do 4 po poładnin pod numerem
186 MADISON ST. CORNER HALSTED ST.
Wieczorem w swej rezydencyi pod Nr. 581 Milwaukee Ave
POWIEŚĆ
„KOSYNIERZY"
Cena zniżona za 2 tomy w oprawie $1.50.
" . " u a u "broszurowane 1.00.
TYGODNIK ILLUSTROWANY
POLITYCZNO-NAUKOWY
„WIARA I OJCZYZNA"
^zaczął piąty rok istnienia.
Odpowiadając jak najlepiej potrzebom] Polaków katolików
w AmeryZe, szerzy oświatę, donosi o najnowszych
odkryciach, i wynalazkach.
_ PISANY JEST W DUCHU CZYSTO KATOLICKIM. .
Z końcem roku oprawny w książkę stanowić będzie prawdzi
wą ozdobę każdej biblioteki, a treścią swą przyniesie pożytek
przez lat wiele.
Prenumerata roczna wynosi 2 dolary.
„ „ 1 razem z „Dziennikiem Chicago ski m" 4 dolary.
Wielki wybór materji na suknie flaneli i każdego gatunku spo
dnich towarów jak koszul, majtek it. d. Wielki wybór towarów jesiennych.
Dobre towary po niskiej cenie.
EMIL WILKEN,
A. J. STAN Cx UJ
742 Milwaukee Ave.
LLan5Llaxz i fa"toryleant
olejo-obrazów i ram w stalowym kolorze, rjrto
wane 4
Rysunki z fotografii od 4dol. do 6
z ramą.
Za wykonaną pracą płaci sią dopiero przy ode
braniu. Przydzcie i przekonajcie sią a będziecie
zadowolnić^^^^^^^^^^^^tfni^cci^d.
JAN MALINOWSKI,
104: Samuel Sir. blisko Augusta str. <
BUDOWN1CZY-KONTRAKTOR.
Podejmuje się i wykonuje wszelkie
prace w zakres budownictwa wchodzące
Wyrabia plany i rysunki. Buduje do
mv murowane i drownian*
Jan Dejeski
W. Blackhawk Str.
przy kolei.
Skład najlepszego gatunku
TWARDYCH i MIĘKKICH
WĘGLI I DRZEWA.
Miękkie węgle po $2.80 za tonę.
141.-xcn-cd.
W. SŁ0M1NSKA,
679 Milwaukee Aye.
Polecam Wielebnemu Duchowieństwu Jak
wniH rozuegu kowium
ODZNAK, ROZET, B
BZAŁKOW8KIOH 11. o.
po jak nąj tańszej cenie,
wykonują takowe obetalonkl jak najpunktualulej
i najgumienniej, bo preez Bledmnaścle lat prakty
ki, złożyłam dowody z powyiazych wyrobów.
wyroto
Wielebnym Siostrom
rOW dla dziewcząt i chłopców, przystąpuj*cychl
ea^^ron^weloBj^la młodych pantea
Smcf

xml | txt