OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, October 01, 1891, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-10-01/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

(Dokończenie z 1-szej str.)
Williama Curtis swoim prezydentem.
William D. Foulke z Indiauapolis w
mqwie swojej ostro występował prze
ciw tajnym posiedzeniom egzekuty
wnym Senatu Związkowego.
Po sześciu latach.
Indianapolis, Ind., 30 września.
Z Shoals, Ind., donoszą, że grand
jury oskarżyła Josepha Crabtree i
Williama Walters o zamordowanie
farmera majętnego Stanforda Free
man dnia 8 października 1885. Crab
tree został aresztowany; Walters już
odbywa karę 221etniego więzienia za
zamordowanie dwojga ludzi w Oran
ge County. Sadzono zawsze, że
Freeman został zamordowany przez
rozbójników szajki Archera: dopiero
przed niedawnym czasem pewna ko
bieta, nazwiskiem Nel. Andrews, po
czyniła zeznania i dostarczyła dowo
dów, które niewątpliwie wykażą, iż
mordercami byli dwaj wymienieni.
Z tajemnic stolicy.
Washington, 30 września.
Przed, kilku miesiącami za stara
niem ministra Noble dano dymisyą
komisarzowi pensyjnemu gen. Rau
mowi za „nieregularności" w służbie.
Od kilku dni obiega stolicę pogłoska,
źe syn Rauma, Green B. Raum jr.,
po&iada dość jeszcze wpływu, ażeby
dla swoich przyjaciół za pieniądze
zyskiwać wpływowe urzędy. Podo
bno min. Noble otrzymał w tej spra
wie dwa zaprzysiężone zeznania, w
skutek tego Raum postarał się o za
rządzenie śledztwa i stara się o usu
nięcie trzech wyższych urzędników
ze swego bióra, których oskarża o
sprzysiężenie się przeciw niemu. Na
zwiska tych urzędników są: J. Edgar
Engel, F. M. Taylor z Illinois i Ed
ward Howard z Connecticut. Młod
szy Raum oprócz tego przedłożył za
przysiężone zeznanie, że oskarżenie
przeciw niemu jest potwarzą, i opra
cował sprawozdanie ze wszystkich
swoich czynności urzędowych, które
przesłał do prezydenta.
W sprawie chileuskiego nieporo
zumienia.
# Washington, 30 września.
"Commodore Ramsay, dziś popołu
dniu odbvł naradę z ministrem floty
Tracy, skutkiem czego wydano roz
kaz,ażeby kr/yżoWnlk Charleston sto
jący chwilowo u portu peruańskiego
Pay ta, bez włócznie udał się do Cal
lao, a stamtąd do Valparaiso. Mini
ster nie chce powiedzieć, jaki jest
cel tego rozkazu, jednakże prawie
nie ma wątpliwości, że chodzi tu o
wsparcie położenia posła Egana.
Przybycie parowców.
Kopenhaga'. Thingvalla z N. Y.
JBremer haven: Spree z N. Y.
Liverpool: Abyssinia N. Y.
Baltimore: Stuttgart z Bremy.
New York: Havel z Bremy, Cali
fornia z Hamb., Majestic z Liverp.
Z dziedziny pracy.
Narodowe Tow. Budownicze, Po
życzkowe i Wkładkowe potrzebuje
dwóch dobrych agdlktów (polaków )
Zgłosić się:
501 — 502 Chamber of Commer
ce róg Washington i La Salle ulicy.
5 p.
Potrzeba dobrego praso wnika ha
surduty.
Ign. Wojtalewicz
67 Keenon Str.
pomiędzy* Wood & Paulina str.
Potrzeba dobrych piekarzy na dru
gą i trzecią rękę. A^tała praca. Zgło
sić się - 4877 Throop £tr. 1 p.
Potrzeba chłopca, mniej więcej 15
lat liczącego, uczciwego i chętnego,
któryby się chciał wyuczyć fotogra
fowania. Zgłosić się:
589 Milwaukee Ave. 1 p.
500 robotników
potrzeba do pracy przy kolei West
Michigan na zimę, wolna jazda; 100
do kompanicznej roboty w Michigan
& Iowa, wolna jazda; 100 na farmy
i do innej roboty blisko miasta; 500
do Montana a Washington $2 do $2.50
dziennie; 2 roczna praca i tania jazda
Zgłosić 8p.
2 So. Market Str. u góry
Potrzeba dobrych dziewczyn do
usługi w hotelach, traktyerniach
(Boardinghouses), restauracyach i u
prywatnych familii.
ZgłosiÓ się do: 16mj.-xcii-cd.
G. Duske,
lnteligence Office, 448 Milwaukee Ave.
Mężczyzna
liczący lat 26, kawaler, niedawno je
szcze w kraju, biegły w czytaniu, pi
saniu i rachowaniu, znający język
niemiecki, poszukuje jakiegokolwiek
zatrudnienia w Chicago lub na pro
wincyi, najchętniej w jakimś składzie,
sklepie, groserni i t. p. Wiadomość i
polecenia w Redakcyi „Dziennika
Chicagoskiego".
Potrzeba Subagentów. Poszukuje
się czterech subagentów do zabez
pieczeń na życie w okolicach Noble
st., 18 th St. i South Chicago. Wyso
kie komisowe a w szczególnych wy
padkach pewna mała pensja oprócz
tego: Zgłosić się listownie (lub oso
biście) pod adresem: Leon de Gats
koffsky, 218 La Salle St., Suite 214 i
215. 1. P
Poszukuję kilka panien do szycia
sukien. Przyjmuję także panienki
w naukę. Zgłosić się:
A. Matusiewicz
562 Noble £tr 3p.
Potrzeba dziewczyny do roboty
domowej przy małej familii. Zgłosić
się: Klein, 622 Taylor str.
albo J. Koziołek 648 Noble str 1 p
Ostrzeżenie!
Zmarły Antoni Gabryelski był mój
brat. O ile mi wiadomo, ś. p. Antoni
miał kilka set dolarów, które rozpo
życzył pomiędzy ludzi. Zostawił tak
że ubrania i narzędzia stolarskie. Po
nieważ uregulowanie pozostałości po
ś. p. Antonim jeszcze nie nastąpiło,
i opiekuna urzędowego nie masz, o
strzegam wszystkich, którzy poży
czyli pieniędzy od ś. p. Antoniego
aby ich nikomu nieoddawali, ponie
waż sprawa ta leży w sądzie do ure
gutowania. Są niektórzy, którzy się
mianują bvć opiekunami nad pozo
stałością po ś, p. Antonim lecz ci nie
są postawieni ze strony rządu. Dla
tego ostrzegam wszystkich tych, któ
rzy są winni jakie pieniądze ś. p.
Atoniemu Gabryelski emu, ażeby ni
komu nie powierzali.
Z uszanowaniem
Józefina Wałdym
z rodziców Gabryelska 3p
MICHAŁ BUDZYŃSKI,
1823 Mephis Str., Philadelphia, P a.
przy kościele polskim Św. Wawrzyńca
Skład obrazów Św. i narodowych, różańców,
koronek, szkaplerzy, książek szkol uyc oraz
wszelkich materyałów piśmiennych.
Agentura „Dziennika Chicagoskiego",
Każdy dzień można kupić pojedynczy egzemplarz
Dziennika za 1 cent.
Baczność Polacy.
Zawiadamia się że Apteka Y. liar doń
skiego przeniesiona z pod nru. 615 Noble
ulicy do nru 638 Noble ulicy róg Bradley
naprzeciwko szkoły św. Stanisława Ko
stki już jest gotowa do prowadzenia
wszelkich interesów.
Dr. Jan A. Train
uczeń uniwersytetu warszawskiego,
z 9 letnią praktyką w szpitalach war
szawskich oraz z 3 letnią praktyką w
szpitalach powiatowych (Cook Co.
Hospital) poleca się szanownej publi
czności cierpiącej jako
LEKARZ
wszelkich chorób wewnętrznych, ko
biecych, tajnych; jest także akusze
rem i chirurgiem. Udziela pomocy
lekarskiej w aptece
146 W .Blackhawk róg Cleayer ul.
fi-ODZTNV• od 8—9 przed południem
VTU^U^ 1 ' " 12-2 po południu
" 6—8 wieczorem.
Dla ubogich w niedzielą od 2— południu
bezpłatnie. TELEFON 7842 (24m.cii.cd
W Aptece Dinet Uelfosse Corn. Armitage <fc
Robey
od 11—12 przed południem
" 4—5 po południu.
TELEFON 7333
Kazimierz Zychliński
798-800 S. Ashland Ave.
pomiędzy 17-tą i 18-tą ulicą.
Skład najlepszego gatunhv
Twardych i Miękkich
Węgli i Drzewa
po cenach nader umiarkowanych.
JSg" Zamówienia przyjmuje także listo
wnie i wykonywa w jak najkrótszym cza
sie. ilp.-xcl-ś. i e
EBANZ MARLING,
Division Street and Cherry Ave.
— Hurtowny i częściowy skład —
ZBOZA, SIANA i PASZY.
Zakupuje całemi wagonami
co dzień.
Ceny najniższe.
2Ti--xcii-cd. TELEFON 3444.
Dr. L. M. OSTROWSKI,
Doktór medycyny i dentystyki z 14-to letnią
praktyką lekarską w starym krają, udziela pora
dy we wszelkich chorobach wewnętrznych ze
wnętrznych i akuszeryi szybko i skutecznie.
Leczy wyrywa zęby bez bólu i znieczulając ga
zem i t. p. wyrabia sztuczne zęby i szczęki, zale
wa złotem, platyną srebrem, cementem i t. d. po
nader przystępnej cenie. — ISmj.xciicd.
Ofisy:
Noble Str. 572 i Centre Avenne
— S and 19-th Street
W. HAJESKIM. D.
Praktykujący Doktór medycyny i chirurgii
udziela rady lekarskie* we wszelkich chorobach
wewnętrznych i zewnętrznych dzieci, mężczyzn
i niewiast jy mieszkaniu pod numerem
767 Gi**ard Str. róg W. North Ay.
rano w południe i wieczorem, zaś
W APTECE > W APTECE
570 Milwaukee Av. < na Milwaukee Ave.
róg Cornell. < róg Division
odlOej do 12ej < od 9ej do lOej
" 4ej " 6ej. < " 3ej " 4ej.
Do wynajęcia
The Ashland Hall.
róg Ashland Ave. W. Division ulica
Do prywatnych zabaw, wesel i mityn
gów. Najpiękniejsza i najtańsza hala na
północnej stronie. Hala zawsze otwarta
do obejrzenia. —Zawiadowca udzieli każ
demu bliżnych szczegółów
Również należy niezapomnied o
pięknej Walsch'a hali róg Noble ul. i
Milwaukee-Ave. która jest najpiękniejsza
w mieście. 10 lp. xci, cd.
John Barzyński & Co.
147 W. North Ave.
Skład najlepszego gatunku
twardych i miękkich
WĘGLI
NAJTANSZYCH CENACH.
1 m xcii cd.
M. L. KASMAR,
(KACZMAREK)
ADWOIŁAT
i PRAWNY RADCA
127 La Salle, pokój łoili.
Prowadzi i załatwia wszelkie
sprawy sądowe tak w największych
jako i mniejszych sądach.
Mieszkanie: (>3G Noble ulica.
✓ Wieczorem w ofisie: Mic.-«ii-cd.
594 Noble ulicy.
DR. P. A. PIEHL,
DENTYSTA,
700 Milwaukee Avenue,
pokój przyjęcia 7 i 8.
Wyrabia i wprawia piękue sztuczne zęby i całe
szczęki po $8.00 i wyżej, zęby wypełnia zlotem po
$1.50 i wyżej, srebrem po 'i5c. i wyżej, cementem
po 50c. i wyżej.
JSP"" Ząby wyrywa bez bólu; za prace gwarantuje.
•Tlr.-TO.ii-cfl.
JOHJN W AiiJN Jbii
ADWOKAT
Ofis: 55. J\T. Clark sPr., pokój 1.
Mieszkanie: 319 Orchard at. blisko Garfield Aye.
CHICAGO; ILL.
WOLFF & NOLLAU,
fabrykanci —
okien, drzwi, żaluzyi u okien,
ram, ozdób przy gzymsach itd.
Roboty na schodach, tokarskie i wyrajnane.
Fabn-ka: 35, 37, 39, 41 i 43 Fullerton Ave.
OFIS: 35 Fullerton Av., przyległy do (J.<fcN.W.K.R
Chicago^IU^^^^ELKFoK^tóO^^^^LciLcd
Augustus Baueu. Henky W. Hill
BAUER & HILL,
Architekci i Superintendenci,
Marine Building
N. E. cor. Lake i La Salle ulicy.
Pokoje 30 i 31. • Chicago, 111,
6m.-icii-c
PETER MUELLER
596 Milwaukee Ave., - Chicago, 111.
TC A RAWAKTIAR.Z
[Livery & Boarding Stable.
Podejmuje sią urządzania pogrzebów, dostar
cza trumien i karawanu. Wynajmuje powozy na
cmentarz, wesela i przejażdżki we wszystkie stro
ny miasta. Przyjmuje także konie na wikt [board
'relefon4534i^^^^^^^^^27LxciLal^^^
SMOLIŃ SKI i N A WROT
716 Milwaukee Ave., Chicago, 111.
Nowy Polski Skład
SUKNA i PRACOWNIA KRAWIECKA.
ł
Polecają Szanownej Polskiej Pu
bliczności swą pracownię krawiecką
i skład wszelkiego gatunku sukna
tak krajowego, jakoteż i zagraniczne
go. ^Robią ubiory podług miary
i według najnowszej mody, po ce
nach przystępnych dla wszystkich.
|"Wszelkie obstalunki wykona
ją jak najprędzej i jak najstaranniej.
Za dobrą robotę zaręczamy.
Smoliński i Nawrot,
sm.-icii-co. 716 Milwaukee Ave.
Nakładem Spółki Wydaw
nictwa Polskiego w Chicago,
111., wyszła z druku powieść
Juljusza Verne, p. t.
„Kłopoty Chińczyka
w Chinach".
WALSTROM BROS., C
SKŁAD
WĘGLI I DRZEWA
380 Austin Ave. blhko Noble ul.,
drugi ofis 418 Els ton Ave.
Odstawiamy
Miękkie węgle w kawałach po - $2.85
New Kentucky w kawałach - - 8.50
Baltimore & Ohio - - - - 4.50
ZA TONĘ.
Twarde węgle sprzedajemy taniej,
aniżeli po innych yardach sprzedają.
Gwarantujemy za dobroć odstawionych wą
gli. Przyślijcie zamówienie przez pocztę albo
przyjdźcie zamówić do naszego oflsu który jest
otwarty aż do 8mej godziny wieczorem.
16a.-łcii-cd.
• WYBOROWY
SKŁAD UtlĘSA.
Mam na składzie wszelkiego ro
dzaju mięsa świeże, solone i wędzone.
Szynki, kiełbasy, kiszki, świeże kieł
baski w ogóle wszystko co w pierw
szorzędnym składzie rzeźnickim być
powinno, a wszystko bardzo tanio.
21m.cll.cd. ;
Michał Pstrong,
612 Noble ul.
J0tJ.|K0KZENIEW8Kl, , V. HUBK>
vent. agent
S. PETERSON & CO.
11 <k .28 Market Strnear Lake Str., • , Chicago, III.
HUBTOWNA GEOCEENIA i WIELKI SKŁAD MAKI.
Wszystkim polskim grosernikom polecamy nasz towar groseryjny w najwięk
szym wyborze. Towar zawsze świeży i zdrowy. — Również mamy na sprzedaż naj
lepszą mąkę wszelkiego rodzaju. Ceny bardzo niskie.
Telefon 1127. 13-1-scii-cd.
POLSKA APTEKA
pod
BIAŁYM ORŁEM
680 Noble ul.
Zaopatrzona we wszelkie środki leczni
cze, poleca Szan. Publiczności
„Krople Maryańskie"
jako , najskuteczniejszy środek na nie
strawność, oraz
Prawdziwy Ezpeler.
Prócz Dra Kossakowskiego, ordynuje
w aptece w elu innych doktorów, a na
żądanie Szan. Publiczności, powołuje się
telefonem doktorów z miasta.
Ir —xci—3t—pn. e.g.
Dr. Edward Czerniewski
Mieszka i ordynuje pod Nr.
699 Noble ul. róg Blackhawk ul.
(8 — 10 nano
godziny oflsowe < 2 — 4 popołudnia
(7 — 9 wieczorem
Telefon No. 7495
TEOFIL WEINA,
128 W* Blackhawk Street
Kowal i fabrykant wozów, ku^'e o
nie bardzo zręcznie i bezpiecznie.
1^"Wykonuje wszelkie reperacye
w zakres kowalski wchodzące szybko
i po umiarkowanej cenie. 28mj—xci-cd
838 Milwaukee Avenue,
POLSKI SKŁAD MEBLI I PIECÓW
Rodacy! kfco chce widzieć wybór mebli,
piecy i lamp, niech przyjdzie pod No. 838
Milwaukee Avenue, a przekona się, że
w moim składzie może dostać wszystko po
fabrycznych cenach. Meble, wyściełane
GARNITUR t o wiele taniej aniżeli na
wielkiem mieście. Kto nie chce wierzyć
niech przyjdzie a przekona się.
Z szacunkiem
We. Nowaczewski,
838 Milwaukee Ave., Chicago, 111. /
To jest
3XTo. 9
maszyna do szycia za którą
Wheeler & Wilson
otrzymali największą premię na wiel
kiej wystawie światowej w Paryżu 1889
pomimo współubiegania się wszystkich
w świecie maszyn do szycia.
Jest więc najlepsza!
23T" Przyjdź i przekonaj się zanim
kupisz maszynę do szycia.
Wheeler & Wilson Mnfg. Go.
185 & 187 Wabash Ave.
Na sprzedaż u:
K. SAWICKI, 627 Noble ul.
M. A. L.A BUY
POLSKI SĘDZIA POKOJU.
Załatwia skargi, warranty i wszelkie sprawy sądowe i prawne w całem mieście i Cook Coanty.
Wyrabia i potwierdza hypoteld, deedy, kontrakty I wszelkie prawne dokninenta. —
Sala sądowa otwarta od 8 rano do 4 po południa pod numerem
186 MADISON ST. CORNER HALSTED ST.
Wieczorem w swej rezydencyi pod Nr. 581 Milwaukee Ave
ODONNELL & COGHLAN
i JOSEPH S. GESHKEWICH
POLSCY ADWOKACI I NOTARYUSZE.
Egzaminują abstrakty i załatwiają wszelkiego rodzaju interesa handlowe; pro
cesa kryminalne w mniejszych i największych sądach. — Zwracamy głównie uwagę
na zręczne kolektowanie należności za uszkodzenia lub kalectwa odniesione przez
wypadki po fabrykach albo przez pociągi kolejowe; kolektujemy również zaległości
za robotę 11 d. za bardzo umiarkowane wynagrodzenie.
Pocóż płacić rent, albo niemieć swej własności, jeżeli można kupić sobie proper
ta albo loty i budować domy. jliiemacie pieniędzy? to my mamy
tr $100.000
które wypożyczymy za bardzo niski procent — Przyjdźcie a przekonacie się, że my
taniej pieniądze wypożyczamy, niż którekolwiek banki i po przejrzeniu hypot«ki,cU
jemy pieniądze natychmiast. '
Ofis: 163 Randolph Str. room 29 róg La Saiie str.
rano i wieczorem: 225 W. Chicago Avenue.
TELEFON 264.
Wielki wybór materyi na suknie fłaneli i każdego gatunku spo
dnich towarów jak koszul, majtek i t. d. Wielki wybór towarów jesiennych.
Dobre towary po niskiej cenie.
EMIL WILKEN,
847 Milwaukee Avenue róg Division ulicy.
A. J, ST AN GE
742 Milwaukee Ave.
Ixaxxdlarz 1 fa.ior3rlca.x1t
olejo-obrazów i ram w stalowym kolorze, ryto
wane
Rysunki z fotografii od 4 doi. do 6
z ramą.
Za wykonaną pracę płaci hlę dopiero przy ode
braniu. Przydzcie i przekonajcie slą a bąd/.lecie
zadowolnić. II. xcii cd.
JAN MALINWSKl,
104 Samuel Sir. blisko Augusta str.
BUDOWN1CZY-KONTRAKTOR.
Podejmuje się i wykonuje wszelkie
prace w zakres budownictwa wchodzące
Wyrabia plany i rysunki. Buduje do
my murowane i drewniana - 7e.-xci-«\
Jan Dejeski
W. Blackhawk. Str.
przy kolei.
Skład najlepszego gatunku
TWARDYCH i MIĘKKICH
WĘGLI I DRZEWA.
Miękkie węgle po $2.80 za tonę.
Ul.-xcu-cd.
W. SŁ0M1NSKA,
679 Milwaukee Ave.
Polecam Wielebnemu Duchowieństwo jak
Szan. Towarzystwom polskim mdl skład i praco
wnle riftnego pvtnnkz CHORĄGWI SZA HF
3DZNAK, TtOZBT, BRRKŁ I PAŁKK MAR
BZAŁKOWSKICH i t. o.
po jak najtańszej cenie,
wykonuje takowe olwtaionki jak naJpunktoaJnłH
i najeuniienniej, bo przez lat orakt)
ki, zioiyłam dowody z powytszych wyrohów.
Takt« poiłam mńj s*ł il Wielebnym Hio»trota
wielki wybńr KORON, WELONÓW I BI KIK
row dla dziewcząt i chłopców, przystępujących
i<y>ierwaz«j Komunii twt<t»j.
Tak luno korony i welony dla młodych pani#*
do ślubn, wszystko po jak najtańszej erni* Pro
szą przybyć 1 przekonać sią w polskim .handln,
r inim do ot* -\ narodowofc-i stą udacie.
X> wrz. od
Pabst Brewing Co.
Browarnia i Skład
Piwa Butelkowego.
PIWO 8t0ł0W6 w butelkach
kwarto wy ch i paintowych do
użytku familijnego.
pny Indiana i Desplains aJlcacb.
TELEFON 4885.
HERMAN PABST,
80s.—zoli—cd MENAGER.

xml | txt