OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, November 27, 1891, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-11-27/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

(•Dokończenie z 1-szej str.)
ekspresowy ze Syracuse. Kilku in
nych urzędników lżejsze odniosło u
szkodzenia. Z podróżnych nikt nie
poniósł szkody. W przeciągu trzech
godzin tor kolejowy został oczyszczo
ny. Winę ma ponosić służba pociągu
frachtowego, gdyż rozkładu jazdy się
nie trzymano.
Dwunastu robotników zabitych.
Minneapolis, Jfinn.y 26 listopada.
Z Tacoma nadchodzi wiadomość
o straszliwem nieszczęściu, które
dziś rano wydarzyło się koło Cangon
nad Green River, około 70 mil od
Tacoma, w skutek osunięcia się zie
mi na kolei Northern Pacific. 60
robotników wysłano w poniedziałek i
wczoraj do naprawienia drogi uszko
dzonej przez niedawne ulewy. Z
wysokiego pagórka ciągnącego się
od rzeki w górę, naraz kilka tysięcy
kubicztiych yardów ziemi, kamieni r"
brył stoczyło się na robotników pra
cujących u stóp pagórka i pogrzeba
ło ich wszystkich. 12 robotników
zostało na miejscu zabitych, 2 zosta
ło wrzuconych w wodę, a wielu in
nych zasypanych ziemią. Z tych
ostatnich spodziewają się kilku je
szcze uratować. Wysłauo natych
miast pociągi ratunkowe na miejsce
nieszczęścia. Nasyp kolejowy osu
nął się w rzekę na przestrzeni 200
jardów.
Demokraci w New Yorku.
Neio York, 55 listop.
O ile to dotyczy republikanów,po
łożenie w legislaturze dość jest nie
pokojące. Podczas kiedy odbywał
się wspaniały pogrzeb senatora
Gilbert A. Deane, urzędnicy wy
borczy w Dutchess County zebrali
dość głosów, by tegoż kontrkandy
data demokratę Osborne w 15 okręgu
wybrać większością 14 głosów. Je
żeli nadto urzędnicy wyborczy me
wydadzą certyfikatu dla Sherwooda
w 27 okręgu, co jest prawdopodo
bne, gdyż tenże w Horneville ma u
rząd komisarza parkowego, to demo
kraci będą mieli większość i w Sena
cie i w Izbie. Jeden z demokraty
cznych reprezentantów, Mnrphy z
Albany dziś umarł. Gubernator za
rządzi natychmiast srybory uzupeł
niające., ażeby się odbyły, nim le
gislatura się zbierze.
Były senator Thomas C. Platt wy
raził się dziś rano: „Demokraci je
szcze legislatury nie opanowali. Je
żeli wydaje się, iż mają większość,
to stało się to przez podstęp, i zapro
testuje się przeciw ważności wybo
rów."
Przybycie parowców.
New York: Majestic z Liverp.,
Havel z Bremy, Rhynland z Antw.
Kopenhaga: Italia i Thingvalla z
N. Y.
Bremer haven: Spree z N. Y.
Londyn: Sycrn: Hermann i Nor
mannia z iST. Y., Baltimore z Baltim.,
i Norseman z Bost.
Antwerpia: Pennsylvania z N. Y.
Portland'. Egyptian Monarch z N.
Yorku.
Philadelphia: Mississippi z Lond.
Tretiana z Liverp.
Hamburg: Rugia z X. Y.
JSoston: Mess w are z Lond.
Rotterdam: Veendam i Ocean z
N. Y.
Z dziedziny pracy.
Potrzeba jakichkolwiek robotni
4 k6w, któizy chcą pracować przy ro
botach kompanicznych za $1.50 na
dzień. Wikt (board) tylko $3.50 na
tydzień. Także potrzebujemy do
świadczonych ludzi na farmy i do
mleczarń w mieście i blisko miasta.
Zgłosić się do.
En right & Co.
21 Wóit L ike str. albo do
Stanisława Czujki
w Redakcyi Dzień. 143 W. Division
str, rano od 7. do 8. godziny. 2Ig.
Fotrzeba dobrych dziewczyn do
uwługi w hotelach, traktyerni&ch I
(Boardinghouses), restauracjach i u
prywatnych familii.
Zgłosić się do: isoy. xciici.
G. Duske,
iHtelięence Office, 448 Milwaukee Ave.
Potrzeba dziewczyn do pierwszej i
drugiej maszyny do szycia surdutów
(coats) Stała praca.
141 Cornelia str. 26 Ip.
Potrzeba doświadczonych dziew
cząt do maszyn i d) beittowania ka
mizelek roboczych (shop wests), po
trzeba także dziewcząt do nauki.
Zgłosić się pod nr.
145 W. Division str. 26 lp.
Potrzeba dobrego prasownika do
odprasowania i dziewczynę do besto
wania szapowych spodni (pants).
413 W Chicago Ave.
JOZEF GOŁEMBIESKI,
7 Tell Place blisko Milwaukee Ave.
Fabrykant wszelkiego rodzaju
WOZÓW. Uskutecznia również wszel
kie prace w zakres kowalski wcho
dzące szybko i tanio.
Kuje konie zręcznie i bez
piecznie. 261p-xcii-cd
WM. STEIN,
962 Milwaukee Avenue,
One Price Furniture and Stove Honse.
Towary sprzedaje po cenie hurto
wnej.
Materace watowane różnej wielkości
§1.75 i wyżej.
Łóżka różnej wielkości *1.75 i wyżej.
Krzesełka po 35c. i wyżej.
Piece do ogrzewania po $3.90c.
Piece do gotowania po $7.50c.
Stoliki po $7.50c.
Mam również wielki wybór towarów
na Święta. 5^-s
T. GALLUS,
1049 N. Robey Str.
Skiad pieców wszelkiego rodzaja oraz ma.
41** Łelaznjch i blaszanych po najmlazych ce
bach. 81.—xcu—cd.
POLSKA APTEKA
pod
BIAŁYM ORŁEM
615 Noble ul.
Zaopatrzona we wszelkie środki leczni
cze, poleca Szan. Publiczności
„Krople Maryańskie"
jako najskuteczniejszy środek na nie
strawność, oraz
Prawdziwy Ezpeler.
Prócz Dra Kossakowskiego, ordynuje
w aptece welu innych doktorów, a nń'
żądanie Szan. Publiczności, powołuje się
telefonem doktorów z miasta.
ir —xci—3t—pn. c.6. _
WALSTROM BEOS..
SKŁAD
WĘGLI J DRZEWA
880 Austin Aye. bliska Noble ul.,
drugi ofis 418 Elston Aye.
Odstawiamy
Miękkie węgle w kawałach p* - $8.00
New Kentucky w kawałach - - 8.50
Baltimore & Ohio - 4.50
ZA TONĘ.
Twarde węgle sprzedajemy taniej,
aniżeli po innych yardach sprzedają.
Gwarantujemy za dobroć odstawionych wą
gli. Przyślijcie zamówienie przez pocztą albo
przyjdźcie zamówić do naszego oflsu który jest
otwarty aż do 8mej godziny wieczorem. .
lSs.-xcp-cd.
Dr. Jan A. Train
mczeń uniwersytetu warszawskiego,
z 9 letnią praktyką w szpitalach war
szawskich oraz z 3 letnią praktyką w
szpitalach powiatowych (Cook Co.
Hospital) poleca się szanownej publi
czności cierpiącej jako
LEKARZ
wszelkich chorób wewnętrznych, ko
biecych, tajnych; jest także akusze
rem i chirurgiem. Udziela pomocy
lekarskiej w aptece
146 W.Blackhawk róg Cleaver ul.
GODZINY: °? JZ| »
" 6—8 wieczorem. n
Dla nbogich w niedzielą od 2— południu
bezpłatnie. TELEFON 7342 f24m.cii.cd
W Aptece Dinet & Delfosse Corn. Armitage &
Robey
od 11—12 przed południem
4—5 po południu.
TELEFON 7383
Dr, Kaźmierz Miclowicz
LEKARZ
chorób wewnętrznych, kobie
cych, akuszer i operator, uczerf
uniwersytetu krakowskiego, z
7-io letnią praktyką szpitalną,
udziela pomocy lekarskiej
204 West Chicago Ave.
obok Milwauke ave.
Godziny oflsowe:
od 8 do 11 rano,
od 2 do 4 popołudniu,
od 6 do 8 wieczorem.
11.—xcii—cn.e.
COLUMBIA
FURNITURE HOUSE.
Skład każdego gatunku nowych i
starych mebli, karpetów, pieców i in
nych sprzętów domowych. Sprzedaje
m. jaką bądź ceną.
744 Milwaukee Ave. 241p.
A. J. STANGE
742 Milwaukee Ave.
Łl a. zielarz i fa,"bryleant
olejo-obrazów i ram w stalowym kolorze, ryto
wane
Rysunki z fotografii od 4 doi. do 6
z ramą.
Za wykonany pracą płaci sią dopiero przy ode
braniu. Przydzcie i przekonajcie sią a bądziecie
zadowolnić. 'JO 11. xcii cd.
JOHN HAZARD & Co.,
140 — 92 Str. South Chicago
HANDLARZ
nowych i z drugiej ręki pieców. '5
Załatwia reperacye wszelkiego gatunku
pieców. Ma także gasoline i kerasyne na
sprzedaż. ne.
GEORGE K. EDWARDS. W. E. COLBURN, adwokat.
EDWARDS & COLBURN,
USTctar3ru.sze FiaToliczni.
Wypożyczają i kolektują pieniądze, sprzedawają karty okrę
towe, wyrabiają prawne dokumenta, ubezpieczają od ognia,
zajmują się wszelkiemi sprawami hipotycznemi i załatwiają
wszelkiego rodzaju procesa.
9145 Commercial Ave,, SOUTH CHICAGO, ILL.
(WINNIPEG BLOCK). ni,xcii-cd.
SPÓŁKA NAKŁADOWA
WYDAWNICTWA POLSKIEGO w AMERYCE,
będąc w posiadaniu najlepiej i podług najnowszego
systemu urządzonej
DRUKARNI,
zatrudniając przy tern tylko fachowo wykwalifikowanych praco
wników, jest w możności wykony wad wszelkie roboty w zakres
drukarstwa wchodzące po możliwie nizkich cenach, w jak
najkrótszym czasie.
Szczególniej Towarzystwom Polskim zwraca uwagę na po
niżej wyszczególnione roboty, któremi się zajmuje specyalnie,
drukując w językach polskim, angielskim, niemieckim i innych:
KONSTYTUCYE,
OYRKULARZE,
KWITY KASOWE,
AFISZE,
Rachunki (Bill-heads, Statements), Nagłówki do listów (Letter
heads), Karty adresowe, (Business cards), Karty wizytowe.
Bilety i Programy na bale i obchody, Katalogi,
Oenniki (Price-list), Koperty i w ogóle
wszystko, co tylko w zakres
drukarstwa wchodzi.
Wszelkie zamówienia na roboty należy przesyłać pod adresem:
"WIARA I OJCZYZNA"
I4H43 W. Division St. - Chicago, Ills.
Pabst Brewing Co.
Browarnia i Skład
Piwa Butelkowego.
PłWO Stołowe w butelkach
kwartowych i paj litowych do
użytku familijnego.
OFISt
TELEFON 4883.
HERMAN PABST,
208.—xcii—cd MENAGER.
JOHN WAGNER
ADWOKAT
O fis: 55. N. Clark strpokój 1.
Mieszkanie: 319 Orchard at. blisko Garfield Ave.
.CHICAGO, ILL, .xciua
John Barzyński & Co.
147 W. North Ave.
Skład najlepszego gatunku
twardych i miękkich
WĘGLI
po
NAJTANSZYCH CENACH.
1 m xrif rd.
Dr. L. Jl. OSTROWSKI,
Doktór medycyny i dentystyki z 14-to letnią
Srak t', ką lekarską w starym krają, udziela pora
y we wszelkich chorobach wewnętrznych ze
wnętrznych i akuszeryi szybko I skutecznie.
Leczy wyrywa ząby bez bólu 1 znieczulając ea
zem i t. p. wyrabia sztuczne ząby i szczęki, żale
wa złotem, platyną srebrem, cementem i t. d. po
nader przystępnej cenie. — 15mj.xciica.
Ofiny:
Noble 8tr. 572 Mr Centre Avenue
. od 7 do 10 rano Y d 19-th 8treet
od 4 do wieczór. A od 11 rano do 3 po pot
TELEFON 4400 4 TELEFON 9077
DR. P. A. PIEHL,
DENTYSTA,
700 Milwaukee Avenuef
pokój przyjęcia 7 i 8.
Wyrabia i wprawia piąkne sztuczne zeby i całe
szczęki po $a.0U i wyżej, ząby wypełnia złotem po
fi.501 wyżej, srebrem po <5c. i wyżej, cementem
po f>0c. i wyżej.
Ząby wyrywa bez bóln; za prace gwarantuje.
•^"Ic.-xcii-cd.
mm MARLING,
Division Street and Cherry Ave.
— Hurtowny i częściowy skład —
ZBOZA, SIANA i PASZY.
Zakupuje całemi wagonami
co dzieli.
Ceny najniższe. *
27s.-xcii-cd. TELEFON 3444.
APTEKA
na rogu Noble i Blackhawk u).
poleca jako specyalność:
KROPLE MAKIACELLSKIE, ktOie powinny Mę
znajdować w każdym domu. Jestto ZNANIi i
NAJSKUTECZNIEJSZE lekarstwo przeciw
wszelkim bólom żołądka, ściskaniu, chorobom
macicy i niestrawności. Przeczyszczają krew.
BAI.SAM CZĘSTOCHOWSKI na kaszel. Nie
ma lepszego środka we wszystkich chorobach
płac i gardła i w modrym kaszlu u dzieci.
Recepty przyrządza się zawsze ze szcze
gólną troskliwością.
Doktor polski mieszka nad apteką.
Innych doktorów powołuje się na żą
danie telefonem z miasta.
TELEFON 7495.
Wszelkiej porady udziela się z całą
gotowością.
Agencya "Nickel Savings Bank".
^.clarxi Sz-wajłcart,
dyplomowany aptekarz ze starego kraju
JOtł. KORZENIEWSKI, V. HUB**
' imt,
S. PETERSON & CO.
11 <k J3 Market Strnear Lake /Sfór., - • Chicago Hi,
HURTOWNI GROCERNIA i WIELKI SKŁAD MAKI.
Wszystkim polskim grosernikom polecamy nasz towar groseryjny "w najwięk
szym wyborze. Towar zawsze świeży i zdrowy. — Również mamy na sprzedaż aaf •
lepszą mąkę wszelkiego rodzaju. Ceny bardzo niskie.
Telefon 1127. 18-l-xcii-cd.
NA SPRZEDAŻ
Dom i lota na Cornelia ul. blizko Noble. Cena
Dwa domy na locie i krawiecki shop. Tylko $1.000 gotów
ki potrzeba.
Bliższych Szczegółów udzieli
R ZALESKI, 114 W. Division ulica.
Na domie nie ma żadnej tablicy na sprzedaj.
M. A.
POLSKI SĘDZIA POKOJU.
Załatwia skargi, warranty 1 wszelkie sprawy sądowe i prawne w całem mieście i Cook County.
Wyrabiał potwierdza hypoteki, deedy, kontrakty 1 wszelkie prawne dokument*. —
Sala sądowa otwarta od 8 rano do 4 po południu pod numerem
186 MADISON ST. CORNER HALSTED ST.
Wieczorem w swej rezydencji pod Nr. 581 Milvaukee Are
O'DONNELL & COGNLM
i JOSEPH S. GESHKEWICH
POLSCY ADWOKACI I NOTARIUSZE.
Egzaminują abstrakty i załatwiają wszelkiego rodzaju interesa handlowe; pi«
cesa kryminalne w mniejszych i największych sądach. — Zwracamy głównie uwagę
na zręczne kolektowanie należności za uszkodzenia lub kalectwa odniesione prze*
wypadki po fabrykach albo przez pociągi kolejowe; kolektujemy również zaległości
za robotę 11. d. za bardzo umiarkowane wynagrodzenie.
Pocóż płacić rent, albo niemieć swej własności, jeżeli można kupić sobie pr«p«r
ta albo loty i budować domy. iNiemacie pieniędzy? to my mamy
które wypożyczymy za bardzo niski procent. — Przyjdźcie a przekonacie się, że my
taniej pieniądze wypożyczamy, niż którekolwiek banki i po'przejrzeniu hypoteki.d*
jemy pieniądze natychmiast.
Ofis: 163 Randolph Str. room 29 róg La Saiie str.
rano i wieczorem: 225 W. Chicago AveilUe.
TELEFON 264.
AcecsTOs Baucr. Ucnbt W. Uili
BAUER & HILL,
Architekci i Superintendence
Marine Building
N. E. cor. Lake i La Salle ulicy.
Pokoje 30 i 81. - Chicago, lii,
Bm.-xcii-c
JAN MALINOWSKI,
104 Samuel Sir. blisko Augusta str.
BUDOWN1CZY-KONTRAKTOR.
Podejmuje się i wykonuje wszelkie
prace w zakres budownictwa wchodzące
Wyrabia plany i rysunki. Buduje do
my murowane i drawniniu* 7c.-xri-r.
Kazimierz°R£ WKOWSKI
przeuiósł się pod No 688 Noble Str. róg Bradley nad uową
a!»tłjl<4 ol». Bardoilskiego i tani przyjmuję chorych. ij).Cxii-«4.
Sowa Polska Pralnia!
Szan. Polską Publiczność mam za- j
szczyt zawiadomić, iż otworzyłem pie- ;
rwszorzędną pralllią. Odstawiam bie- |
liznę czystą,dobrze wyprasowaną, sło
wem staram się moich szan. życzli
wców jak najlepiej obsłużyć.
Z uszanowaniem.
F. J. Milewczyk
036 Noble str. 9g.
WYBOROWY
SKŁAD MIĘSA.
Mam na składzie wielkiego ro
dzaju mięsa świeże, solone i wędzone.
Szynki, kiełbasy, kis/.ki, świeże kieł
baski w ogóle wszystko co w pierw
szorzędnym składzie rzeźnickim być
powinno, a wszystko bardzo tanio.
21tn.cil.cd.
Mfchał Pstrong,
612 Noble ul.
STEFAN T. SZCZECH,
Milwaukee Avenue i 504 Noble /Street.
NAJWIĘKSZY SKŁAD POLSKI TOWARÓW ŁOKCIOWYCH.
SZANOWNI RODACY!
Niniejszem donoszą Szanownej Publicznoeci Polskiej, iż zaopatrzyłem Skład mój w wielki <ryb4r
towarów jesiennych i zimowych, które obowiązują sią sprzedać o 10 procent taniej jak ktokolwiek In
ny. Proszą zwrócić uwagą na gatunki towaru. Czarne i kolorowe kaźmiry i flauele czysto wełniane
i pół wełniane po bardzo niskich cenach. Zimowe chustki od £1.00 do $12.00. Czarne kaź miro we
chustki bardzo tanio. Świeże pierze zawsze na składzie. Szczególnie zwracam uwagą młodożeńcom
na mój zapas rozmaitego czarnego i kolorowego jedwabiu na suknie. Przytem nadmieniam iż każda
młoda para, która kupi odemnie wyprawą, dostanie ładny prezent Nadto mam rozmaitego gatunku
bielizny wierzchniej f spodniej dla m iżczyzn, dam i dzieci. Przyidźcie i przekonajcie sią o prawdzi
wość i siów naszych jak i skorej i rzetelnej usłudze, zanim pójdziecie do mnonaroaowców o c« proBi
wasz liodak
STEFAN J. SZCZECH, 721 Milwaukee Avenue i 504 Noble Street.
838 Milwaukee Avenue,
POLSKI SKŁAD MEBLI I PIECÓW.
Rodacy! kto chce widzieć wybór mebli,
piecy i lamp, niech przyjdzie pod No. 838
Milwaukee Ayenue, a przekona się, że
w moim składzie może dostać wszystko po
fabrycznych cenach. Meble, wyściełane
GARNITURY o wiele taniej aniżeli na
wielkiem mieście. Kto nie chce wierzyć
niech przyjdzie a przekona się.
Z szacunkiem
Wł. Nowaczewski,
838 Milwaukee Are., Chicago, 111.

xml | txt