OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, December 01, 1891, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-12-01/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Towarzystwo Młodzieńców Śgo
Józefa ma swoje posiedzenie dziś to
jest we Wtorek dnia Igo Grudnia
b- r. o godzinie ^8mej wieczorem.
Wszyscy Członkowie mają być obe
cni na tern posiedzeniu, ponieważ są
ważne sprawy do załatwienia.
Fr. Jankowski, Sekr.
140 Cleaver str.
P ols A-i e Tow. Myśliwskie będzie
miało swoje posiedzenie przedroczne
w czwartek, d. 3 grudnia o godz. 7^
wlecz, w buli ob. A. J. Kowalskiego
przy ul. Noble. — Uprasza się Sza
nownych członków o punktualne
przybycie na to posiedzenie ponieważ
ważne ucHwały mają wejść pod ob
rady; jeżeli który i członków nie bę
dzie mógł być obecnym to zechce
łaskawie nadesłać swoją książeczkę
kwitową która będzie potrzebną
sekretarzowi finansowemu celem spo
rządzenia rocznych rachunków.
W parafii Najśw. Maryi Panny
od Nieustającej Pomocy w ubiegłą
Niedzielę odbył się obchód rocznicy
listopadowej urządzony staraniem
Towarzystw parafialnych w hali Kae
sera przy Archer Ave. Po modlitwie
następujący program został wykona
ny: 1) Śpiew „Bracia Rocznica";
2) Mowa ob. M. Mężydły; 3) dekla
macva S. Holewińskiego; 4) śpiew
choru damskiego* „Ciężko ranny";
5) deklamacya panny Kazimiery Cie
sławskiej; 6) śpiew panny Pelagii
Klarkowskiej; 7) śpiew: ,,Lecą li
ści* z drzewa"; 8) deklamacya p.
Mochelskiego; 9) śpiew: „Polski
dzwon"; 10) deklamacya W. Czesła
wskiego; 11) śpiew „Jeszoze Polska
nie zginęła'*: 12) mowa proboszcza
parafii, Wiel. ks. S. Nawrockiego.
Nazakoóczenie wszyscy zgromadzeni
odśpiewali „Boże coś Polskę".
Fabryki wyrobów bawełnianych
w Hammond*
Projektowane fabryki wyrobów
bawełnianych mają być umieszczone
w Hammond, Ind.; teraz jak się zda
je, zostaną wystawione; grunta bo
wiem, na których mają stanąć, odda
no w ręce fabrykantów, jak się do
wiadujemy od korespondenta „The
Daily Real Estate and Financial Re
porter", w Lake Co. Indiana:
Croicn Point, Ind. 17 list. 1891.
Do redaktora „Daily Real Eastate
Reporter": — Akt kupna i sprzeda
ży (deed), na loty 1, 2, 3, 4 i 6 w
połuduiowo-wschodniej czwartej czę
ści sekcvi 1, township 36, range 10,
zawierającej 140 akrów, został dziś
zapisanym do księgi. Marcus M.
Towle jest wystawicielem i deed
przesłano do „Storey County Land
Syndicate," cena zaś wynosi 182,000
dolarów. Własność ta styka się z
Hammond na południowej stronie
i kupiono ją dla parcelowania. Pro
jektowane fabryki wyrobów baweł
nianych na tem miejscu zostaną zbu
dowane.
L. H. John Johnson
Z szacunkiem.
Pan J. N. Young- donosi nam że
własność tę kupiła kompania od pe
wnego człowieka ze stanu Iowa, któ
ry zapłacił 165,000 dolarów za grunt
i 7,000 dolarów za ulepszenia, a mia
nowicie za założenie zakładu bednar
skiego i za inne ulepszenia. Kompa
nia ta zapłaciła 55,000 dolarów go
tówką, a resztę na trzyletnią wypłatę.
Pan Frank Weeks dokonał tej sprze
daży. Wystawicielem dokumentu
jest M. M. Towle, prezes „Hammond
National Bank" i założyeiel tego
miejsca.
Z innego źródła dowiadujemy się,
że kompania ta składa się z bogatych
obrwateli, którzy ogromne fabryki
wyrobówbawełnianych założą i którzy
nawet i inne fabryki zakładać myślą.
Nowy tor kolei żelaznej.
George H. Lane z firmy „Lake &
Lane, Stock Exchange Building",
powiada, że kompania kolei Toledo
& Chicago Bee Line robi pomiary na
północ od Tolleston. Tor tej kolei
będzie równoległy do kolei Michigan
Central od Tolle»ton do Hammond i
wprost^o Chicago przez kolej Belt
Line, To z pewnością znaczy Calu
met Terminal, ponieważ żadna inna
kolej Belt Line ni« pozwoliłaby ża
dnemu wschodniemu konkurentowi
przez tę kolej przechodzić. Kontrakt
jest wypisany na 90 mil kolei począ
wszy od Toledo.
Regulowanie rzeki Calumet.
Zacrłębienie i rozszerzenie rzeki Ca
lumet do 1.13 ulicy w krótce zostanie
ukończone, przez co szero *ość rzeki
wynosić będzie 200 a głębokość 16
stóp od starego ujścia rzeki Calumet
do tego miejsca. Rząd wykończył
zatokę od jeziora do teraźniejszego
ujścia rzeki Calumet i tam obecnie
znajduje się kawał 250 stóp szeroki,
17 głęboki i 17 stóp poniżaj niwelu
Stanów Zjednoczonych, który jest 1
stopę niższy od niwelu miejskiego.
nr. H. P. Kossakowski
615 Noble ul.
Lekarz chorób dziecięcych i ko*
biecych, Operator i Afoiezw.
Professor
KOLEGIUM POLSKIEGO
DLA AKUSZEREK.
u ( do 9-tej rano,
Bofaj OM! {
Dla biednych bezpłatnie.
Tpj. yii cd
Frank Kaczmarek,
668 A'oMe Sir.
Mam na składzie
Książki do Nabożeństwa
w różnych językach jak: polskie, li
tewskie, czeskie, niemieckie i angiel
skie.
Także wieczne lampki pr/«d
Oblicze Pana Jezusa i czyste wosku
we świece, Różańce, Szkapierze i
wszystkie artykuły' kościelne i szkol
ne po nader niskich cenach.
FRANK KACZMAREK, 668 Noble Street.
Baczność Polacy.
Zawiadamia się że Apteka V. Bar doń
skiego przeniesiona z pod nru. 615 Noble
ulicvdo nru 638 Xoble ulicy róg Bradley
naprzeciwko szkoły Św. Stanisława Ko
stki już jest gotowa do prowadzenia
wszelkich interesów.
Na sprzedaż
Z powodu wyjazdu na farmy, po
stanowiłem wszystkie moje sprzęty
domowe sprzedać, które można bar
dzo tanio kupić. Ig
Marcin Witczak
010 Noble str.
WESELA! WESELA!
Najpiękniejsze fotografie grur> i
par ślubnych wykonuje po umiarko
wanej cenie zakład fotograficzny
Niklas & Piotrowski,
589 Milwaukee Are.,
obok Dahlmana.
Do każdej fotografującej się pary
dodajemy prześliczną wielką fotogra
fią z polskim napisem.
Gwarantujemy że każdy będzie za
dowolniony z fotografii naszej roboty
Dzieci od lej Komunii Św.
po zniżonej cenie.
Polacy wspierać się wzajemnie po
winni. Wynajmujcie więc do ślu
bów tylko polskich drajwerów, bc
mają piękne karety i dziarskie konie.
Portret naturalnej wielkości tylko
$1.99 w kr ótkim czasie wykonany. Gru
py weselne, najlepsza rob< ta, i tak tanio
jak gdzieindziej. Tysiące dało sję ode
brać w m>>im zakładzie fotograficznym,
czemu i nie Wy? 21 p. x cii cd
Z i szanowaniem
HENRY LEYIN
547 Milwauke .
WIELKI SKŁAD POLSKI
gotowych
UBIOROW MĘZKICH
jakoteź dla młodzieży I chłopców, bielizny, ko
szul wierzchnich i spodnich. Kołnierzyków, kra
watek, kapeluszy i t. a.
ZaraEem wykonują wszelkie obetalunki podłnt
miary i najnowsze] mody po najprzystąpniejazycb
cenach.
Zarazem wyeełam GOTOWE UBIORY w Conn
try i do mniejszych miast stósowniedo listownego
porozumienia się. Piszcie po próbki materyi, i
Których chcecie mieć ubiór zruoiony.
K. Sorszyńsk.1
690 Milwaukee Av- - Chicago, lii.
3 m. —rrTT—rei
CENY ZNIŻONE.
Polecam Szacownym Rodaczkom mój
■l^ep zaopatrzony w kawę zawsze świeżo
paloną, najlepszą herbatę i masło naj
świeższa wprost, z farmów z Grand Ra
pids i Wisconsin, i mam także sery tutej
sze i zagraniczne i r« żne inue artykuły
w skład ten wchodzące.
Zaręczam że towar mój jest lepszy
aniżrli gdzieindziej i kupując u mnie
możecie sobie wiele pieniędzy oszczędzić.
Dam dobrą wagę i do każdego funta cze
gohądź w moim składzie załączam tykiet
wartości 13^c. na porcelany.
le.-xcli-cd. Józef Klass,
591 NOBLE ULICA (w baiemtncia).
SHOLlftSKIiNAWBOT
716 Miiwaakee Ave., Chicago, III
Nowy Polski Skład
SUKNA i PRACOWNIA KRAWIECKA,
Polecają, Szanownej Polskiej Pu
bliczności swą pracownię krawiecką
i skład wszelkiego gatunku sukna
tak krajowego, jakoteż i zagraniczne
go. Robią ubiory podług miary
i według najnowszej mody, po ce
nach przystępnych dla wszystkich.
Wszelkie obstalunki wykona
ją jak najprędzej i jak najstaranniej
Za dobrą robotę zaręczamy.
Smoliński i Nawrot,
5m.-icii-ca. 716 Milwaukee Ave.
COLUMmA
FURNITURE HOUSE.
Skład każdego gatunku nowych i
starych mebli, karpetów, pieców i in
nych sprzętów domowych. Sprzedaje
za jaką bądź ce^ią.
» 14A Milwaukee Ave. 241p.
POLSKA APTEKA
pod
BIAŁYM ORŁEM
615 Noble ul.
Zaopatrzona we wszelkie środki leczni
cze, poleca Szan. Publiczności
„Krople Maryańskie"
jako najskuteczniejszy środek na nie
strawność, oraz
Prawdziwy Expeler.
Prócz Dra Kossakowskiego, ordynuje
w aptece w fiu innych doktorów, a na
żądanie Szan. Publiczności, powołuje się
telefonem doktorów z miasta.
ir —xn—Ht—pn. c.».
T. GALLUS,
1049 N. Robey Str.
Skład pieców wszelkiego redzain oraz ma.
Otxt żelaznych i blaszanych po najnliuych co
<i.—łCK—od.
WM. STEIN, ,
962 Milwaukee Avenue,
One Price Fornitare aid Stove House.
® , 1
Towary sprzedaje po cenie hurto
wnej.
Materace watowane różnej wielkości
$1.75 wyżej.
Łóżka różnej wielkości *1.75 i wyżej.
Krzesełka po 35c. i wyżej.
Piece do ogrzewania po %3.90c.
Piece do gotowania po $7.50c.
Stoliki po $7.50c.
Mam również wielki wybór towarów
na Święta. 5g-s
TEOFIL WEYNA,
128 W. Blackhawk Street.
Kowal i fabrykant wozów, kuje ko
nie bardzo zręcznie i bezpiecznie.
Jg|f~Wykonuje wszelkie reperacye
w zakres kowalski wchodzące szybko
i po umiarkowani cftnie. 2łm<_Tm ^
H. 0. KEKSOWA
Nowy Zakład Fotograficzny'
730 Milwaukee Ave., blisko^Nobie.
Wykonuje wszelkiego rouzajn fotografie, także
stare obrazy przerabia na nowe naturalnej wiel
kości chińskim tuszem, farbą wodnistą i pastelem
Crayon, po bar<izo niskiej cenie. 271.cfi.
Nowe sztuki
w każdą S obotę i Niedzielę.
SAŁOON 738 Milwaukee Avenue.
Ko ak nasz p Gabryel Drvws, znany za
Fzczyt.iie pol-kifj pa> liczn ś i magik otworz\ł
ten pierws-or ą lny i <leg.nko urządzony sa
loon. Pińcz wybornych napisów i • os*- nałego
lunchu bądz e p. Dryss ' awił 1 zachwycał swych
Szanownych Gości co sobotą i niedziel w • czo
rem nigdy nie bywułemi sztu ami m gic/.ne i i
n. p. wy obywaniem cygar z rfowy przez nos.
hto niewierzv niech eią przyjdzie przekonać, kto
wierzy niech sitj przyjdzie za awlć. Prócz nad
zwyczajnych sztuk magicznych wykonywa pan
Dryss z «-wa żoną czarujący duet na cytrze, a pani
Dryss celującH w grze na fortepianie, rozrywać
bądzie gości niezrównaną grą na tym instruńien
cie. Pójdźcie a przgkona cie sią. -JOg.pt.s.
Piękna hala do mityngów, we
sół i innych zabaw, wraz z oświe
tleniem DARMO.
G. DRYSS
73S 2^EHwa.iaicee Avenue
WŁAŚCICIEL. r;y
W. SŁOMltfSKA,
679 Milwaukee Are.
Polecam Wielebnemu Duchowieństwu Jak
Szan; TowatayBtwom polskim tnrtj skład 1 praco
wnie rftinego gatnnkz CHORĄGWI, SZARP
ODZNAK, llOZET, BEREŁ i PAŁEK MAR
SZAŁKOWSKICH i t. p
po jak najtańszej cenie,
wykonują takowe obetalunkl jak najpunktualnlej
i najsnmienclej, bo prze/, siedmnaście lat prakty
ki. złożyłam dcwody z powyższych wyrobów.
T<Jc£e polecam mój Bkłal Wielehnym Siosrrom
wielki wv Our KORON, WELONÓW i BUKIE
TÓW dla dziewcząt 1 chłopców, pizyBtąpu-^cych
io pierwszej Komunii świętej.
Tak samo korony i welony dla młodych paniea
do ślubn, wszystko po jak najtańszej cenie. Pro
szą przybyć i przekonać eią w polskim handlu,
zanim oo obcej narodowoflci nią ndacie.
CH. BANNHARD,
FOTOGRAF,
650 Milwaukee Ayenue. %
Dlaczegóż płacicie $2 501 $:100 za tu
zin gabinetowych fotografii, kiedy je do
stać m<>ż cte za dola a taniej?
BAN N KAR IP A (ialerya Fotograficzna.
Gdzie dostaniecie najlepsze fotografie
za $1.50 i wyżej.
CSy Specyallcta w wykonvwaulu fotografii z grap
• 'mh1""!) d/f.iM fli>.-XCii-CQ
M. Marski,
646 Noble róg Bradley ulic.
SKŁAD RYB
najrozmaitszego gatunku śwież* i lrę
MICHAŁ BUDZYŃSKI,
1823 Mephis Str., Philadelphia, P a.
przy kościele polskim Św. Wawrzyńca
Skład obrazów Św. i narodowych, i-ftźaóców,
koronek, ezkapierzy, kfiążek szkolnych oraz
wszelkich materyałftw płomiennych.
Oprawia obrazy wielkie I małe bardzo tanio
Agentura „Dziennika Chic&goskiego",
Każdy dzień można knpić pojedynczy egzemplarz
Dziennika za 1 cent.
Kalendarz Katolicki na rok 1892 po 25c.
its Ant U Bi
la miejscu byłego banku PADŁ 0. STEHSLAHD A CO.
Zorganizowany na podstawie ustaw bankowych Sianu Illinois jako
BAXK STANOWY.
===== KA IlliŁS£[(!.€<€.(€ =
Deposit Accounts. — Depozyta pi zemy^cwc/w i innych teób przyjmuje®/ w«
wielkich i małych sumach i są one płatne za pizekazami.
Certificates of Deposit, płatne za ckaztn , a u.aio y j j lacują tię j iccents, jei®-^
li pieniądze leżą nrzez pewien czas.
Pożyczki interesantom wydają się na dobrą hipotekę.
Kolektowauie odbywa się we wszystkich częściach k'aju i zagranicąJJ
Weksle płatne w kraju i zagranicą, kupu.itn y i sprzedajemy.
Pożyczek udzielaim na realności pod warui kami nfj korzystniejszymi.
ODDZIAŁ KASY OSZCZĘDNOŚCI
polecamy rzemieślnikom, robotnikom fabrycznym i wtzyśtkim pracującym za wyna
grodzenie, jako miejsce dogodne do składania ot-ztzędnuśii. li*y,n.uje się
wkładki od jednego dolara i wyżej i płaci się zwykłe procenta. •
WEKSLE UO EUROPY.
Bank ten sprzedaje weksle i przekazy pieniężne płatne za granicą wedle najtań
szych kursów dziennych. Wystawiamy Weksle płatne za okazem, w Be;linie, Bre
mie. Frankfurcie, Wiedniu, Monachium, Kolonii, i t. p.
Zagraniczne monety i pieniądze papierowe kupujemy i sprzedajemy.
SAFE DEPOSIT VAULTS.
W połączeniu z tym banku utrzymujemy Milwaukee Are. Safe Deposit Taults,
gdzie odnajmujemy piywatne skrzynki do przechowywania dokumentów i papieiów
wartościowych po $5 rocznie. Wejście przez Bank.
Adres:
Milwaukee Avenue State Bank
cor. Milwaukee Avenue and Carpenter Str., - - - . - CHICAGO.
URZĘDNICY:
PAUL O. STENSLAND, Prezydent., AN DKEW C. LAUSTEN, Wiceprezydent,
CHARLES E. SCHLYTERN, Kasyeb, DONALD. L.MORRILL, Rzeczkik,
DYREKTORZY;
John P. Hanson, Wil. Johnson, John McLąren, F. H. Herhcld, M. A. I a Euy, Th. G.
Morris, A. J.Johnśon, A. C. Lausten, J. F. JSmultki, P. 0. Suntland, b. I). TLoison.
To jest
No. 9
maszyna do szycia za którą
Wheeler & Wilson
>trzymali największą premię na wiel
ciej wystawie światowej w Paryżu 1889
)omimo wępółubiegania się wszystkich
n świecie maszyn do szycia.
Jest więc najlepsza!
IfgT3 Przyjdź i przekonaj się zanim
cupisz maszynę do szycia.
Wheeler & Wilson Mnfg. Co.
185 & 187 Wabash Are.
Na sprzedaż u:
K. SAWICKI, 315 W. Division ul.
WOLFF & NOLLAU,
fabrykanci
okien, drzwi, żaluzyi u okien,
ram zortób przy gzymsach itd.
Robotr oa schodach; tokarskie i wynynane.
Ka,T»ryKa:36 37, 8U, 41 i 43 Fullerton Ave
OFIS: 86 Fnllerton Av., przyległy doC.AN.W.R.R
Chicago, 111., T*l*fom 8480 281.cii.cd.
Niniejszem donoszą znajomym i przyjaciołom
dniem 1 Lutego otworzyłem
SKŁAD KOSTUMEKSKI,
gdzie tylko podłng miary nbiory wykonywać bodą
Spodziewam »ią, it znajomi i przyjaciele swo
obecnością zaszczycić mnie racza. - Skład ipra
cownia zLajdują siq pod No. 503 NOBLE ULICA
l-'mxciicd Z szacunkiem
IGN. LECHERT.
POLSKI FAIR
689 Milwaukee Ave.
NAJTAŃSZY SKŁAD
Mebli, Obrazów, Lamp, Blachy, Pieców Kuchennych ii
Pokoiowych i Oprawa Ślubnych Wieńców.
Od dziś CENY ZNIŻONE w naszym składzie (storze) o 25 procent.
Garnitury wyściełane (Parlor Suits) najtańsze u nas.
Przyjdźcie Rodacy najprzód do nas, aniżeli macie przepłacać gdzie indziej.
Wszelkie naczynia na WTSSELA wypożyczam od dziś za pół ceny. —
Kto nie ma pieniędzy, temu czekamy. — Skora usługa.
Nasz skład jest dru^i skład mebli od Noble ulicy do Augusta ulic.
x<ie zapomnijcie najtańszego składu w Chicago.
9
I. P. MIKITYNSKI,
689 Milwaukee Avenue, - Chicago III
AGENCY A KART OKRĘTOWYCH
TTAPTV j? ^vr r^ <r>oo nn . TM A DO PTTTPACO
Pr. WlelŁlińskl
746 N. Ashland Ave. - - Chicago, 111.
Pierwszorzędna
PIEKARNIA F0Ł8KA
)
_ •
GROSEBNIA.
Towary czyste, świeże i po
umiarkowanej cenie.
Kto prędzej po rżanny bochenek chleba f ■ le.xcit-pn.i.«
ZamówioDy towar odstawia do domu bezpłatnie.
OTTO F. H1NTZE
SKŁAD
wszelkiego rodzaju
Sprzętów i narzędzi że
laznych, blaszanych itp.
282—92 Stu. Soutfa Chltago, UL
PIOTR KIOŁBASSA.
E. Z. BRODOWSKI.
P. KIOŁBASSA i SP.
Notaryusze Publiczni
113 If. Division ul.
Chicago, Ul.
Zajmują się wszelkiemi sprawami hipotecznemi; wyrabiają dokumenta.
Sprzedają także KARTY OKRĘTOWE, wyrabiają PEŁNOMOCNICTWA
do Europy i mają AGENTURY ASEKURACYI OD OGNIA
najlepszych towarzystw.
1 .1 * ^ — - ■ ■.
W ogóle zasięgnąć nogą Polacy u nich rady we wszelkich int
PETER MUELLER
590 Milwaukee Ave., - Chicago, 111.
KARAWAXIARB
[Livery A Boarding Salable.
Podejmuje eią urządzania pogrzebów, dostar
cza trumien i karawana. Wynajmuje powozy aa
cmentarz, wesela i przejażdżki we wszystkie stro
ny miasta. Przyjmuje także konie na wikt [be ard
__2iSl£22ILi2!ii—
Jan Dejeski
W. Blackhawk Str.
przy kolei.
Skład najlepszego gatunku
TWARDYCH i MIĘKKICH
WĘGLI I DRZEWA.
Miękkie węgle po $2.90 za tonę.
14].-xcn-oA.
S. KLEIN,
666 Milwaukee Ave., Chicago, Ht,
PŁOHBER & GAS FITTER
Zaprowadza wszelkiego rodzaju rury
gazowe, pumpy do piwa, które sam fabry
kuje, oraz załatwia wsze.kie prace
kres ten wchodzące po umiarki
cenie. 19*1-3

xml | txt