OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, December 05, 1891, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-12-05/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Dzieci otoczyły kochanego wa
iszka.
* *
*
Nazajutrz elegancka kareta
•tanęła przed hotelem, w któ
rym zamieszkał pan Jan Ro
mer. fJózef Trąbalski dowie
dział się od swych agentów —
chociaż późno — i o przyby
ciu „Iberii" i o hotelu, w któ
* rym kuzyn jego stanął.
Do stancyi wszedł pan Józef
i rzucił się kuzynowi w obję
cia, zaraz z góry zapewniając,
że nie pozwoli mu w hotelu
i pozostać, że urządził dla niego
^ w swoim domu wygodne mie
szkanie. .
„Ależ przecież wczoraj mię
z domu wyrzuciłeś'1 — powie
dział chłodno pan Romer.
„Ja? ja!'1 zawołał z przestra
chem Józef, któ.y zaczął rozu
mieć, co się stało.
- „Nie inaczej. Byłem u ciebie
wieczorem i napędziłeś mię z
domu!"
„Ależ to omyłka, szkaradna
omyłka. Przecież nie zechcesz
karać mię za taką omyłkę.11
„Wierzę, że była to omyłka
# ale cóż robić" — odrzekł Jan
Romer. — „Już poczyniłem
kroki celem wynalezienia sto
sownego domu dla familii Ka
rola i dla mnie."
„Ależ nie mówisz tego seryo,
kochany Janie! Przecież my....
„Zupełnie seryo. I cóż my?...
Karol zawsze był moim przy
jaęielem i cieszę się, że go w
Szczecinie znalazłem, a nie w
Kalifornii, jak to mi pisałeś.
Zresztą — dodał, uśmiechając
się trochę ironicznie — ,.ani
mi się śni wspierać wszystkich
krewnych z grosza przeze ani ie
samego zapracowanego.1'
Józef widział, że nie ma tu
więcej co robić. Wyszedf, za
pomniawszy się nawet poże
gnać, złorzecząc w duchu swej
prędkości, która rgo spowodo
wała do wyrzeczenia słów
gwałtownych pod fałszyw) m
adresem.
NOWA SERYA.
Towarzystwo Pułaskiego U u
downiczo- PozyczJco've
otwiera dnia 5 Grudnia 1891 r.
DZIESIĄTĄ SERYE.
o o
Zapisywać się można każdego czasu
w biurze sekretarza ob. A. J. Kwa
sigroch, 163 W. Blackhawk ul. lub
też na posiedzeniu co Sobotę wieczo
rem w lokalu ob. A. Schulz na rogu
Noble i Blackhawk ulic. Nasze To
warzystwo jest dobrze i oszczędnie
administrowane, książki są w należy
tem porządku i umiejętnie prowa
dzone. Akcye po $100.oo opłacane
będą tygodniowo po 12^ c. od akcvi.
Warunki dla pożyczającego bar
dzo dogodne, gdvż opłaty tygodnio
wej np. od lOakcyi czyni tylko $1.25
a procent $6 od sta. Nawet najuboż
szy robotnik może kilka akcyi opłacić
i z czasem takim sposobem uciuła
sobie porządny kapitał.
Zapisujcie się jak najliczniej.
Z szacunkiem
Dyrektorzy:
▲ugnst J. Kowalski, Prezes — 617 Nobla Str.
Jan Czekała Wice-prez. — 761 Holt Ave.
W'oiciech Jendrzejek. Kasjer — 657 Holt Ave.
And. J. Kwa^i^roch, Sekretarz -IM W. Blackhawk
Franciszek Wlekliński, 7-16 N. Ash'and Ave.
Andrzej Scha tz — 697 Noble Str.
Anton Groenwald — 668 Holt Ave.
Józef Wilkowaki — 668 Ilolf Ave. ltg-cd
Ajadr. Stach w cz —623 Holt Aw.
JAN MALINOWSKI,
104 Samuel Str. blisko Augusta str.
BUDOWNlCZV-KONTliAKTOR
Podejmuje się i wykonuje wszelkie
"-1 budownictwa wchodzące
BIÓRO
828 Milwaukee Ave., CHICAGO, III.
EEBE^ESS
REGISTERED
- r\ŁVj i - t+ftfi
^S^DAYUKG BROTHERS
CHICAGO. ILLS. 1
T-« 0 A STOVE POUSN ANO VAHNI«1 COMWJJ
TUffWUI PREVENT .5TOVM FROM KWi'1®
tHAOt
HA""
,W«CTtO»J MR USB:—AppJMjJ^JUypS
125**'K to the Stove wbcn cold, !&•»£•* ^
l p a bnisti at aay time ifter d'/jJL km*
®*®twe>^letwrapply UiaPoM lor**1
SPECIAL NOTlCfc #
sS^aBRasKjggfc
v., P "I«f homi tnd Uen poUh« •tu
»Wio«t tppljiBt rrMb - —
if too tMt*. IMm^2!
9
Sr
p
p
c
<6
N
B
P
«
N
O
©
ES
P
W
p
I*
e+
(T'
P
Polor „A. B. do pieców jest do
nabycia we wszystkich składach żelaz
znych i groseryjnych. C«na 10c. za fla
szkę. Nie kupujcie innego.
NOWA GROSERNIA!
Ni iejerem mamv zaszczyt ozan. Kodakom
oznajmić, ii założyliśmy gro^rnią. w której ma
my zawsze towar świeży, dobry i zdrowy. Ceny
umiarkowane.
Oczekując łaskawej życzliwości, zostajemy
7. szacunkiem 0
A. BŻYSKI & Co.
J. Wróblewski
201 Armitago Ave.
Baczność Polacy.
Zawiadamia się żo Apteka V. Itardoń*
skiego przeniesiona z pod nru. 615 N obie
ulicy do nru 638 Noble ulicy róg Bradley
naprzeciwko szkół)* Św. Stanisława Ko
stki już jest gotowa do prowadzenia
wszelkich interesów.
Dr. Edward fzeriiiewskl
Mieszka i ordynuje pod Nr.
699 Noble ul. ró? Blackliawk ul.
8 — 10 rano
godzin) ofisowe ] 2 — 4 popołudniu
(7 — 0 wieczorem
Telefon No. 7A95
Nowa Polska Pralnia!
Szan. Polską Publiczność mam za
szczyt zawiadomić, iż otworzyłem pie
rwszorzędną prallli ą. Odstawiam bie
liznę czystą dobrze wyprasowaną, sł<>
wed) staram się moich szan. życzli
wcOw jak tiajleoioj « bsłużyć.
Z uszanowaniem.
F. J. M i łowczy k
OoG Noble str.
WALSTROM BROS.. •
SKŁAD
WĘGLI I DBZEWA
380 Austin Ave. blisko Noble ul.,
drugi ofis 418 Elston Ave.
Odstawiamy
Miękkie węgle w kawałach po - $3.00
New Kentucky w kawałach - - 3.50
Baltimore & Ohio - - - - 4.50
ZA TONĘ.
Twarde węgle sprzedajemy taniej,
aniżeli po innych yardach sprzedają.
Gwarantujemy za dobroć odstawionych wą
gli. Przyślijcie zamówienie przez pocztą albo
przyjdźcie zamówić do naszego oflsu który jest
otwarty aź do 8mej godziny wieczorem.
l63.-xcn-ęd.
Dr. Jan A. Train
uczeń uniwersytetu warszawskiego,
z 9 letnią praktyką w szpitalach war
szawskich oraz z 3 letnią praktyką w
szpitaiach powiatowych (Cook Co.
Hospital) poleca się szanownej publi
czności cierpiącej jako
LEKARZ
wszelkich chorób wewnętrznych, ko
biecych, tajnych; jest także akusze
rem i chirurgiem. Udziela pomocy
lekarskiej w aptece
146 W.BIackhawk róg Cleaver ul
CJODZTNV*od 8—9 przed południem
1 ' " 12-2 popołudniu
" 6—8 wieczorem.
Dla ubogich w niedzielą od 2— połndnln
bezpłatnie. TELEFON 7342 r34m.cU.cd
W Aptece Dmet & Delfoese Corn. Armitage &
Robey
od 11—12 przed południem
" 4—5 po południa.
TELEFON 7333
JOHN HAZARD & Co.,
140 — 92 Str. South Chicago
HANDLARZ
nowych i z drugiej ręki pieców.
Załatwia reperncye wszelkiego gatunku
pieców. Ma takie gasoline i kerasyne na
sprzedaż. I4g.
M. L. KASMAB,
(KACZMAREK)
i PRAWNY RADCA
127 La Salle, pokój 10 i 11.
Prowadzi i załatwia wszelkie
sprawy sądowe tak w największych
jako i mniejszych sądach.
Mieszkanie: (>3G Noble ulica.
W ieczorem w ofisie: I41c.-xcii-cd.
594 Noble ulicy.
JOZEF G0ŁES1BIESKI,
7 Toil Place blisko Milwaukee Ave.
Fabrykant wszelkiego rodzaju
WOZÓW. Uskutecznia również wszel
kie prace w zakres kowalski wcho
dcące szybko i tanio.
Kuje konie zręcznie i bez
piecz nie. 26ipxcii-cd
DOKTOR
Kazimierz REJWKOWSKI
przeniósł się pod No 6:*8 Noble Stn. róg Bradley nad nową
apteką ol>. BardoiSskiego i tam przyjmuję chorych.
lp.cxii-cd.
GEORGE K. EDWARDS. W. E. COLBURN, adwokat.
EDWARDS & COLBURN,
KTctar^usze ZFiaTolIcznl.
"Wypożyczają i kolektuj i pieniądze, sprzedawają karty okrę
towe, wyrabiają prawae dokumenta, ubezpieczają od ognia,
zajmują się wszelkfemi sprawami hipotycznemi i załatwiają
wszelkiego rodzaju procesa.
9145 Commercial Ave., SODTH CHICAGO, ILL.
(\VI N XI PEG BLOCK). . 1T ,.xcii<d.
SPÓŁKA NAKŁADOWA
WYDAWNICTWA POLSKIEGO w AMERYCE,
będąc w posiadaniu najlepiej i podług najnowszego
systemu urządzonej
DRUKARNI,
zatrudniając przjtem tylko fachowo wykwalifikowanych praco
vV i. .ów, jest w możności wykonywać wszelkie roboty w zakres
^.'V.^arsiwa wchodzące po możliwie nizkich cenach, w jak
najkrótszym czasie. . . >
Szczególniej Towarzystwom Polskim zwraca uwagę na po
niżej wyszczególnione roboty, któremi się zajmuje specyalnie,
drukując w językach polskim, angielskim, niemieckim i innych:
KONSTTTUCYE,
OYRKULARZE,
KWITY KASOWE,
AFSSZE,
'
Rachunki (Bill heads, Statements), Nagłówki do listów (Letter
beads), Karty adresowe, (Business cards), Karty wisytowe.
Bilety i Programy na bale i obchody, Katalogi,
Oenniki (Price list), Koperty i w ogóle
. wszystko, co tylko w zakres
drukarstwa wchodzi.
! Wszelkie zamówienia na roboty należy przesyłać pod adresem:
"WIARA I OJCZYZNA"
^ Chicago. Ilia.
Pabst Brewing Co.
Browarni a i Skład
Piwa Butelkowego.
Piwo stołowe w butelkach
kwarto wy ch i pajntowych do
użytku familijnego.
OFIS:
przy Indiana i Desplains ulicach,
TELEFOX 4383.
HERMAN PABST,
208.—xcii—cd MEN A.GłiR.
JOHN WAGNER
ADWOKAT
O fis: 55. N. Clark -itr., pokój 1.
Mieszkanie: 319 Orchard st. blisko Garfield Ave.
CHICAGO; ILL, .xdl#cd
WYBOROWY
SKŁAD MIĘSA.
Mam na składzie wszelkiego ro
dzaju mięsa świeże, solone i wędzoi#.
Szynki', kiełbasy, kiszki, świeże kieł
baski w ogóle wszystko co w pierw
szorzędnym składzie rzeźnickim być
powinno, a wszystko bardzo tanio.
- Michał Pstrong,
fi 12 Noble uL
Or. L. Ł OSTROWSK
Doktór medycyny i dentystyki z 14-to letnią
praktką lekarską w starym kraju, udziela pora
dy we wszelkich chorobach wewnętrznych ze
wnętrznych i akuszeryi ezybko i skutecznie.
Leczy wyrywa zęby be/ bólu i znieczulając ea
zem i t. p. wyrabia f-zluczno zęby i szczęki, zale
wa złotem, platyną srebrem, cementem i t. d. po
uader przystępnej omie. — 15Pij.xciicd.
Ofisy:
Noble Str. 572 iJf Centre Avenue
od 7 do lrt rano ? d 19-th Street
od 4 do wiecz.tr. i od 11 rano do 3 po poł.
TELEFON 4400^ TELEFON 9077
DR. P. A. PIEHL,
DENTYSTA,
7OO Milwaukee Avenue*
pokój przyjącia 7 i 8.
Wyrabia I wprawia piąkne sztuczne zeby i całe
szczęki po $».0o i wyżej, ząby wypełnia złotem po
$l..riOi wyżej, srebrem po i5c. i wyżej, cementem
po f>0c. i wyżej.
Zęby wyrywa bez bólu; za prace pwarantnje.
ctlc.-xcii-cd.
mm MAULING,
Division Street and Cherry Ave.
— Hartowny i częściowy skład —
ZBOZA, SIANA i PASZY.
Zakupuje całemi wagonami
CO (łzierf.
Ceny najniższe.
27s.-xcii-cd. TELEFON 3444.
APTEKA
na rogu Noble i Blsickhnwk ul.
poleca juko specyalność:
KROPLE MAKIACELLSKIE, ktOie powinny
znajdować w każdym domu. Jestto ZNANE i
NAJSKUTECZNIEJSZE lekarstwo przeciw
wszelkim bfilom żołądka, ściskania, chorobom
mucicy i niestrawności. Przeczyszczają krew.
BAI.SAM CZĘSTOCHOWSKI na kaszel. Nie
mn lepszepo środku we wszystkich chorobach
płuc i gardła i w modrym kaszlu u dzieci.
Recepty przyrządza się zawsze ze szcze
gólną troskliwością.
Doktor polski mieszka nad apteką.
Innych doktorów powołuje się na żą
danie telefonem z miasta.
TELEFON 7495.
Wszelkiej porady udziela się z cah\
gotowością.
Agencya "Nickel Savings Bank".
Adam Szwajkart,
dyplomowany aptekarz ze starego kraju
JOri. KORZENIEWSKI, . V. HUBK>
agent. agent,
S. PETERSON & CO.
11 <k IS Market Str., near Lake tStr., - Chicago, HI.
HURTOWNA GROCERNIA i WIELKI SKŁAD MĄKI.
Wszystkim polskim grosprnikom polecamy nasz towar groseryjny. w najwięk
szym wyborze. Towar zawfze świeży i zdrowy. — Również mamy na sprzedaż naj
lepszą mąkę wsztlkiego rodzaju. Ceny bardzo niskie.
Telefon 1127. 18-l-xcii-cd.
NA SPRZEDAŻ
Dom i lota na Cornelia ul. blizko Noble. Cena $2900.
Dwa domy na locie i krawiecki shop. Tylko $1.000 gotów
ki potrzeba.
4 Bliższych Szczegółów udzieli
R ZALESKI, 114 W. Division ulica.
Na domie nie ma żadnej tablicy na sprzedaj.
POLSKI^ED^A^OKOJU.
fc
Załatwia skarci, warranty i wszelkie sprawy sądowe i prawne w całera mieńcie i Cook Coanty.
Wyrabia i potwierdza hypoteki, deedy, kontrakty 1 wszelkie prawne doknmenta. —
Sala nądowa otwarta od 8 rano do 4 po południu pod numerem
186 MADISON 8T. CORNER HALSTED ST.
Wieczorem w swej rezydencyi pod Nr. 581 Milwaukee Are
O'DONNELL & COGHUN
i JOSEPH S. GESHKEWICH
P0LSCT ADWOKACI I NOTARIUSZE.
Egzaminują abstrakty i załatwiają wszelkiego rodzaju inreresa handlowe; pro
cesa kryminalne w mniejszych i największych sądach. —Zwracamy głównie uwagę
□a zręczne kolektowanie należności za uszkodzenia lub kalectwa odniesione przez
wypadki |h> fabrykach albo przez pociągi kolejowe; kolektujemy również zaległości
za robotę 11. d. za bardzo umiarkowane wynagrodzenie.
Pocóż płacić rent, albo niemieć swej własności, jeżeli można kupić sobie proper
ty albo loty i budować domy. Niemacie pienię tzy? to my mamy
które wypożyczymy za bardzo niski procent. — Przyjdźcie a przekonacie się, że my
taniej pieniądze wypożyczamy, iiiż którekolwiek banki i po przejrzenia hypoteki,da
jemy pieniądze natychmiast.
Ofis: 163 Randolph Str. room 29 róg La Salle str.
rano i wieczorem: 225 W. Chicago Avenue.
TELEFON 264.
STEFAN J". SZCZECH,
721 Milwaukee Avenue i 504 Noble Street.
NAJWIĘKSZY SKŁAD POLSKI TOWARÓW ŁOKCIOWYCH.
SZANOWNI RODACY!
Niniejszem donoszę Szanownej Publicznoeci Polskiej, iż zaopatrzyłem Skład mói w wielki wybór
towarów jesiennych i zimowych, które obowiązują sią sprzedać o 10 procent taniej jak ktokolwiek in
ny.* Proszą zwrócić uwagą na gatunki towaru. Czarne i kolorowe kaźniiry i flanele C/ysio wełniane
i pół wełniane po bur.dzo niskich renach. Zimowe chustki od Jl.OO do $12.(X). Czarne kaźmirowe
ciiustki bardzo tanio. Świeże pierze zawsze na Hkładzie. Szczególnie zwracam uwagą młodożeńcom
na mój zapas rozmaitego czarnego 1 kolorowego jedwubiu na suknie. Przytem nadmieniam iż każda
młoda para, która kupi odemnie w} prawą, dostanie ładny prezent Nadto mum rozmaitego gatunku
• >ielizny wierzchniej i spodniej dla ra iżczyzn, dam i dzieci. Przyjdźcie i przekonajcie eią o prawdsi
woś i słów naszych jak i skorej i rzetelnej usłudze, zanim pójdziecie do mnonarodowców o c* prosi
wasz Kodak
STEFAN J. SZCZECH, 721 Milwaukee Avenue i 504 Noble Street.
„New
Home"
maszyna.
Otrzymała
złoty medal na
wielkiej wy
stawie w Pa
ryżu 1889 r.
,r JOZEF MARSON, ^
635 Noble ul., - Chicago, HI.
poleca rodakom «w6j jedynj polski skład
maaasyn do . ggyoia
— rozmaitego ^auiiiKn —
Ceny niskie, za gotówką
in a małe miesięczne wy-j
płaty. Olej, igły i cwtici|
maszyn mam naakładzie.
1 ]<op«rują wszolkie
maszyny.
i5g-xoica.
838 Milwaukee Avenue,
POLSKI SKŁAD MEBLI I PIECÓW
Rodacy! kto chce widzieć wybór mebli,
piecy i lamp, niech przyjdzie pod No. 838
Milwaukee Ayenue, a przekona się, źe
w moim składzie może dostać wszystko po
fabrycznych cenach. Meble, wyściełane
GAENITURT o wiele taniej aniżeli na
wielkiem mieście. Kto nie chce wierzyć
niech przyjdzie a przekona się.
Z szacunkiem
We. Nowaczewski,
838 Milwaukee Are., Chicago, Ul.

xml | txt