OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, December 30, 1891, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1891-12-30/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

(Dokończenie % l-szej str.)
Lawina.
Denver, Golo., 29 grudnia.
Z Leadville donoszą, że w Alican
te, około 10 mil stąd, wczoraj stoczy
ła się lawina w nocy. John A. Sa
mus został zabity na miejscu i kilku
nastu górników zostało pokaleczo
nych, a kilka domów zburzonych.
Szczęśliwy spadkobierca.
Winona, Minii., 29 grudnia.
Mieszkający tu robotnik F. P. Ma
zurin dostał spadek #75,000. Jest
on synem Jamesa V. Mazurin z L)it
tinges, Pa., który zeszłego tygoduia
w Philadelphia został pochowany.
F. P. Mazurina dzudek w r. 1820
sporządził testament, mocą którego
syn jego Jarues miał pobierać docho
dy z gruntów aż do końca życia, po
jego zaś ś nierci miał być majątek
ten rozdzielo »y pomiędzy dzieci Ja
mesa. Majątek ten ma wy nosić pół
miliona dolarów. F. P. Mazurin od
lat 30 swego ojci nie widział gd^ż
wyrzeczono go się z powodu,że wstą
pił do armii związkowej.
Z więzienia uciekli.
iSt. Louis, 29 grudnia.
Z Forth Worth, Tex., donoszą, że
wczoraj wieczorem trzech więźniów
wyłamało się z więzienia i że ścigają
ich teraz. Nazwiska ich są: J. T.
Morris, zbrodniarz na śmierć skazany,
J 7
James Bogan, skazany na dożywot
nie karne więzienie i E. B. Stafford,
złodziej koni, który oczekiwał proce
su. Więźniowie znajdowali się w
rodzaju klatek stalowych: przepiło
wali oni kraty stalowe i z trzeciego
piętra spuścili się na sznurach skrę
conych z kołder.
Przybycie parowców.
New York: Furnessia z Glasg.
Glasgow: Circassia z N. Y.
Z d/iedziny pracy.
Potrzeba dobrych dziewczyn do
usługi w hotelach, traktyerniach
(Boardinghouses), restauracjach i u
prywatnych familii.
Zgłosić się do:
G. Duske,
Tnteligence Office, 44-S Milwaukee Ave.
— Potrzeba dziewczyny do domo
wej roboty przy małej familii. Do
bra zasługa.
31g 110 Cleaver str.
— Młodzifniec lat 21, poszukuje
miejsca za klerka do groserni lub w
innem interesie. Włada dobrze pol
skim ; niemieckim i trochę angiel
skim językiem.
Eksp. Dziennika Chicagoskiego
Nr. 50. 31g
Potrzeba natychmiast dziewczyn
do szycia na maszynie i basters na
westki. Także potrzeba dziewczyny
do domowej roboty. Stała praca i
dobra zapłata.
2sxc 145 W. Division.
JAN MALINOWSKlT
104 Samuel Str. blisko Augusta str.
BUDOWN1CZY-KONTRAKTOR.
Podejmuje się i wykonuje wszelkie
prace w zakres budownictwa wchodzące
Wyrabia plany i rysunki. Buduje do
mv mnrownnp i drewniane
Caveats, and Trade-Marks obtmined, and all Pat
ent business conducted for Moderate Fees.
Our Office is Opposite U.S.Patent Office,
and we can secure patent in less time than thoM
remote from Washington.
Send model, drawing or photo., with descrip
tion. We advise, if patentable or not, free of
charge. Our fee not due till patent is secured.
A Pamphlet. "How to Obtain Patents," with
names of actual clients in your State, county, or
town, sent free. Address,
C.A.SNOW&CO.
Opposite Patent Offlc*. Washintfnn. n c
APTEKA
na rogu Noble i Blackhawk ul.
poleca jako specyalność:
KROPLE MARIACELSKIE, które powinny sią
znąjdowć w ka*dvm domu. Jesttoznanei
najskuteczniejsze lekarstwo przeciw wsz-lkim
bólom Żołądka, scisk >nia, chorobom macicy i
niestrawności. Przeczyszczają kęew.
BALSAM CZĘSTOCHOWSKI na kaszel. Nie ma
lepszego środka we wszystkich chorobach płuc
i gardła i w modrym kasila u dzieci.
Recepty przyrządza się zawsze ze szcze
gólną troskliwością.
Doktor polski mieszka nad apteką.
Innych doktorów powołuje się na żą
danie telefonem z miasta.
TELEFON 7495.
Wszelkiej porady udziela się z całą go
towością.
Agencya "Nickel Sarings Bank".
Odarci Szwajirart,
dyplomowany aptekarz ze starego kraju.
Na sprzedaż
property 50 stóp frontu; stajnią
crdzie się konie naj tiuje (Livcy Sta
ble), st>dołę, konie, powozy i dom z
14 pokojami.
Wszystko to można razem, albo
pojedynczo kupić.
Zgłoś ć się do:
C. W. KRAUSS
389 lł<lst<ni Avh. S ra.-xcl-cd.
B.iczuośe Polacy.
Zawialatnia się ż« \pteka V. Mardoń
skiego przeniesiona z pod oru. 61.) Noble
ulicy do nru >foble ulicy róg Bradley
naprzeciwko szkoły św. Stanisłiwa Ko
stki już jest gotowa do prowadzenia
wszelkich iuteresów.
itr. 1. P. Kossakowski
615 Noble uL
Lekarz chorób dziecięcych i ko
biecych, 0,»er<>t'>r i Ahiszer.
Professor
KOLEGIUM POLSKIEGO
DLA AKUSZEREK.
Dla biednych bezpłatnie.
. ! nu. xcii cd
Dr. Edward Czerniawski
Mieszka i ordynuje pod Nr.
699 Noble ul. róa: Blackliawk ul.
( 8 — 10 rano
godziny ofisowe j 2 — 4 popołudniu
(7—9 wieczorem
Telefon No. 7495
GEO. MUEHLHAUS,
\ Fabrykant i Handlarz
BÓTOW i TRZEWIKÓW
840 Milwaukee Avenue, riuyri ą pn
blisko \V. division u icy. V^Xllv^xiAT \J.
Szc^esjfilną uwagą zwraca n na robotą
Kostunerską. Ke,.erac3'ą wyko a uje spiesznie /a
umiarkowaną ceną. -r)?
BIÓRO
828 Milwaukee Ave., CHICAGO, ILL.
REGISTERED
*<tayumgbrothers
CHICAGO. ILLS. ,
T » O A STWl POUJH ANO VARHtóH CCM&JJ
ThlTWIU PRCVCNT STOVM FROM IW
traoc
mar*
Bitictłom roR usK:-AM|rSon^
«g to Om sio.f w bra cold. «£» Ł*
« *l '«ny 11 me after dryW^^
^WlM-łUłW mppl/ tbM WKi H#**"**
SPECIAL NOTICfc
i&ussea&^gńS:
j2®»"ior.pooMi=d (bra pol»*« •"*
*««« "pplłtot rot Połuh-'
ut»« U»kHW»rg!^
S3
s*r
p
S3
c
vi
o
N
a
p
0
N
®
3
©
B
P
1
W
p
*<
r
p
N
9
i—'
O
a
&
Polor „A. B." do pieców jest do
nabycia we wszystkich, składach żelaz
znych i groseryjnych. Ona 10c. za fla
szkę. Nie kupujcie innego.
WESELA! WESELA!
Najpiękniejsze fotografie grup i
par ślubnych wykonuje po umiarko
wanej cenie zakład fotograficzny
Niklas & Piotrowski,
589 Milwaukee Ave.,
obok Dahlmana.
Do każdej fotografującej sip pary
dodajemy prześliczną wielką fotogra
fią z polskim napisem.
Gwarantujemy że każdy będzie za
dowolniony z fotografii naszej roboty
Dzieci od 1 ej Komunii św.
po zniżonej cenie.
Polacy wspierać się wzajemnie po
winni. Wynajmujcie więc do ślu
bów tylko polskich drajwerów, bo
! mają piękne karety i dziarskie konie.
14 1.—xcii—cd
WALSTROM BROS..
SKŁAD
WĘGLI 1 DRZEWA
380 Austin Ave. Misko Noble ul.,
drugi ofis 418 Elston Ave.
Odstawiamy
Miękkie węgle w kawałach po - $3.00
New Kentucky w kawałach - - 3.50
Baltimore & Ohio - 4.50
ZA TONĘ.
Twarde węgle sprzedajemy taniej,
aniżeli po innych yardach sprzedają.
Gwarantujemy za dobroć odstawionych wą
gli. Przyślijcie zamówienie przez pocztę albo
przyjdźcie zamówić do naszego oflsu który jest
otwarty aż do bmej godziny wieczorem.
ItiB.-XCII-CQ.
Dr. Jan A. Train
uczeó uniwersytetu warszawskiego,
z 9 letnią praktyką w szpitalach war
szawskich oraz z 3 letuią praktyką w
szpitalach powiatowych (Cook Co.
Hospital) poleca się szanownej publi
czności cierpiącej jako
LEKARZ
wszelkich chorób wewnętrznych, ko
biecych, tajnych; jest także akusze
rem i chirurgiem. Ud.riela pomocy
lekarskiej w aptece
140 W.BIackhawk róg Cleaver ul
fiOnZINV-od 8—9 przedpołudniem
J - „ 12 2 po połndniu
" 6—8 wieczorem.
Dla nbogich w niedzielę <>d -J— południu
bezpłatnie. TELEFON 7342 nMra.cii.cd
W Aptece Dmet A Delfosse Oorn. Axmita^e &
Robey
od 11—12 przed południem
" 4—5 po południu.
7333
Dr. LII. (ISTMWSkl,
Doktór medycyny i dentyHtykl z 14-to letnią
prakt>ką lekarską w starym kraju, udziela pora
dy we wszelkich chorobach wewnętrznych ze
wnętrznych i akuszeryi szybko i skutecznie.
Leczy wyrywa zęby be/ bólu i znieczulając tra
zem i t. p. wyrabia-ztuczne zęby i szczęki, zale
wa złotem, platyną srebrem, cementem i t. d. po
nader przystępnej cnie. — 15mj.xciicd.
Ofisy:
Noble Str. 572 iłr Centre Avenue
od 7 do i0 rano 9 d 19-th 8treet
od 4 do 9 wiecz '»r. k od 11 rano do 8 po poł.
TELEFON 440Q 11 TELEFON 9077
FELIX ZEBK0WSK1
Strój i i reperuje fortepiany
także ma do nabycia f >r*
tfpian (Upright) uźy
22g- wany za $75.00.
1214 TVIilwan\Łoo A.tt.
1? rank Kaczmarek,
668 Noble Str.
Mam na składzie
Książki do Nabożeństwa
w różnych językach jak: polskie, li
tewskie, czeskie, niemieckie i angiel
skie. •
Także wieczne lampki przed
Oblicze Pana e/.usa i czyste wosku
we świece, Różańce, Szkapierze* i
wszystkie artykuły kościelne i szkol
ne po nader niskich cenach.
FRANK KACZMAREK, 668 Noble Street.
1'odaruiiek dla wszystkich.
Począwszy od 5go Grudnia b r. dam każdemu
który ku»»i bóty, trzewiki lub obuwia -.'umiaune
wartości $3."0 albo więcej pią{cny obraz z
pozłacaneuii ramami, jakiegoś bwiątrgo.
Mam wielki wybór uótów i trzewików i sprze
daję tani-j niż tanio.
Pamiętajcie sk<ad z białym frontem
832 Milwaukee Avenue 832
2s.cd. C1IAS. E. OPDAHL, właściciel.
" Przyjdźcie rychło a unikniecie natłoku.
WIELKI SKŁAD POLSKI
gotowych
UBIOROW MĘZKICH
jakoteż dla młodzieży 1 chłopców, bielizny, ko
szal wierzchnich i spodnich, Kołnierzyków, kra
watek, kapeluszy i t. a.
Zarazem wykonają wszelkie obitalunkl podłue
miary i najnowszej mody po najprzystąpnlejazycb
cenach.
Zarazem wysełam GOTOWE UBIORY w Conn
try i do mniejszych miast stósownie do listownego
porozumienia się. Piszcie po pr6bki mate ryl, s
Których chcecie mieć ubiór zrooiony.
JBL. Dorazyuskl
690 Milwaukee Av- - Chtoago^JIIK
FELIX ŻEBROWSKI, Manager.
Fortepiany z najlepszych firm, jako to Decker, Gabler, Schubert,
Gilbert, Pease i także własnej fabrykacyi, sprzedajemy taniej jak w każdem
innem składzie.
636 WELLS STR.
DOKTOR
Kazimierz BEWKOWSKI
przeniósł się pod No 638 Noble Str. róg Bradley nad nową
apteką ob. Bardońskiego i tam przyjmuję chorycfy lp.^iicd.
GEORGE K. EDWARDS. W. E. COLBURN, adwokat.
EDWAKDS & COLBUBN,
3>Totaryusze
Wypoźyczają i kolektują pieniądze, sprzedawają karty Okrę
towe, wyrabiają prawne dokumenta, ubezpieczają od ognia,
zajmują się wszelkiemi sprawami hipotycznemi i załatwiają
wszelkiego rodzaju procesa.
9145 Commercial Ate., SOOTH CHICAGO, III.
(WINNIPEG BLOCK). . \vf*cu*i.
śl r-nMMMiBMM -nam
Pabst Brewing Co.
Browarni a i Sk*ad
Piwa Butelkowego.
Piwo Stołowe w butelkach
kwartowyeh i pajlitowych dc
użytku familijnego.
OPIS:
przy Indiana i Desplains allcacb.
TELEFON m,
HERMAN PABST,
MF,ff AHF.K
JOIIN WAGNER
ADWOKAT
O fis: 55. JV. Clark .sir., pokój 1.
Mieszkanie: 319 Orchard st. blisko Garfield Ave.
('HICAGO; ILL, .xclLcd
WYBOROWY
SKŁAD MIĘSA.
Mam na składzie ws7elkiego ro
dzaju nnęsa świeże, solone i wędzone.
Szynki, kiełbasy, kiszki, świeże kieł
baski w o#6le wszystko co w pierw
szorzędnym składzie rzeźnickim bvć
powinno, a wszystko bardzo tanio.
am.cu.cd. Michał Pstrong,
612 Noble u!•
JOZEF GOLEM BIESKI,
7 Toil Plili'0 blisko Milwaukee Ave.
Fabrykant wszelkiego rodzaju
WOZÓW. Uskutecznia również wszel
kie prace w zakres kowalski wcho
dzące szybko i tanio.
Kuje konie zręcznie i bez
pieezillp. 281 n xcii<d
DR. P. A. PIEHL,
DENTYSTA.,
700 Milwaukee Avenue,
pokój przyjąć i a 7 i 8.
Wyrabia i wprawia piąkne s/tuczne zeby i całe
szczęki po jjh.OU i wyżej, ząl>y wypełnia złotem po
$l.f>Oi wyżej, crebiein po i5c. i wyżej, cementem
po 50c. i wyżej.
tar Ząby wyrywa bez bólu; za prace gwarantuje.
-Tlc.-xcii-cd.
FRANZ MARLING,
Division Street and Cherry Ave.
— Hurtovvny i c/ęśc owy skład —
ZBOZA, SIANA i PASZY,
Zakupuje całemi wagonami
co cl ZA Pil.
Ceny najniższe.
278.-icii-cd. TELEFON" 3444.
CENY ZNIŻONE.
Polecam Szanownym Rodaczkom mój
sklep zaopatrzony w kawę zawsze świeżo
paloną, najlepszą herbatę i masło naj
świeższa wprost, z farmów z Grand lia
pids i Wisconsin, i mam tukże srry tutej
sze i zagraniczne i r*żne inne artykuły
w skład ten wchodzące.
Zaręczam że towar mój jest lepszy
aniżeli gdzieindziej i kupując u mn e
możecie sobie wiele pieniędzy oszczędzić.
Dam dobrą wagę i do knżdego funta cze
gobądź w moim składzie załączam tykiet
wartości lj^c. na porcelany.
lc.-xcii-cd. JÓZef Kl&SSy
591 NOBLE ULICA (w basemencie).
A. J. ST AN GE
742 Milwaukee Are.
hamSlajizi fa-tor^ica-nt
olejo-obrazów ł rau\ w stalowym kolorze, ryto
wane
Rysunki z fotografii od 4 doi. do 6
z ruiną.
Za wykonaną pracą płaci sią dopiero przy ode
brania. Przydzcie i przekonajcie sią a bądziecie
Z»'lnwo'nić. 'JO 11. xcii ml
JOd. KORffEifflEWSKl. . V. HUBKA ^
•genu 1 agent.
S. PETERSON & CO.
11 A IS Market &tr., near Lake titr., - Chicago, III,
HURTOWNI GROCERNIA ! WIELKI SKŁAD HAKI.
Wszystkim polskim gros«mikom polecamy nasz towar groseryjny w najwięk
szym wyborze. Towar zawsze świeży i zdrowy. — Również mamy na sprzedaż naj
lepszą mąkę wszelkiego rodzaju. Ceny bardzo niskie.
Telefon 1127. 13-l-xcii-cd.
Bardzo tanio na sprzedaj
Także tanio na sprzedaj: Lota i dwa domy na Emma ul. blizko Noble.
Jeden dom murowany dwupiętrowy na cztery familie, drugi drewniany dwu
piętrowy także na cztery familie. Cena $5.500. Tylko $2.500 gotówki po
trzeba.
Cztero piętrowy dom i lota na Division ulicy, blisko Noble, musi być
natychmiast sprzedany. Doiń przynosi $75.00 miesięcznie. Cena $6000 00. j
Zarazem sprzedaje tanie szifkartv do Europy i wypożyczam własne pie
niądze 'na nizki procent. R. ZALESKI, 114 W. Division ulica, f
POLSKI SĘDZIA^OKOJU.
Załatwia ekaifei, warrant/ i wszemie oprawy sądowe i prawne w calem mieńcie i Cook County.
Wyrabia i potwierdza liypoteki, deedy, kontrakty i wszelkie prawne dokumenta. —
Sala sądowa otwarta od 8 rano do 4 po południu pod numerem
186 MADISON ST. CORNER HALSTEO ŚT.
Wieczorom w swej rezydencyi pod Nr. 581 Milwuukw Ave
O'DONNELL&COGHLAN
i JOSEPH S. GESHKEWICH
POLSCY ADWOKACI I N0TARYUSZE.
Egzaminują abstrakty i załatwiają wszelkiego rodzaju interesa handlowe; pro
cesa kryminalne w mniejszych i największych sądach. —Zwracamy głównie uwagę
na zręczne kolektowanie należności za uszkodzenia lub kalectwa odniesione przez
wypadki po fabrykach albo przez pociągi kolejowe; kolektujemy również zaległości
za robotę i t. d. za bardzo umiarkowane wynagrodzenie.
Pocóż płacić rent, albo niemieć sw«j własności, jeżeli można kupić sobie proper
ta albo loty i budować domy. Nietnacie pienię Izy? to my mamy
które wypożyczymy za bardzo niski procent. — Przyjdźcie a przekonacie się, że my
taniej pieniądze wypożyczamy, niż którekolwiek banki i po przejrzeniu hypoteki,da
jemy pieniądze natychmiast.
Ofis: 163 Randolph Str. room 29 i óQ Lei balie btr.
rano i wieczorem: 225 W. Chicago Aveillie.
TELEFON 264.
„New
Home"
maszyna,
Otrzymała
złoty medal na
wielkiej wy
stawi e w Pa
ryżu 1889 r.
_ _ JOZEF MARSONy
635 Noblt ul., - Chicago, UL
poleca rodakom ewój jedyny polski skład •
maazyn dLo . szycia
— rozmaitego ^hiudku —
Ceny niskie, za gotówką
i ni małe miesiączne wyH
płaty. Olej, igły i częścil
matzyn mam na składzie.
• lieperujQ wszelkie
mutizyny.
l&g-xcica.
?
54
<2.
2.
t
N
i
N
a
a
e
w
M
"•*
O
»
STEFAN T. SZCZECH,
721 Milwaukee Avenue i 504 Noble Street.
■1 NAJWIĘKSZY SKŁAD POLSKI TOWARÓW ŁOKCIOWYCH.
SZANOWNI RODACYI
Niniejszem donoszą Szanownej Publicznoeci Polskiej, iź zaopatrzyłem Skład tnój.w wielki wyb6r
1 ' - ■" •—l-J ł.,1. l_
i pół wełniane po w...™.
chustki bardzo tanio. Świeże pierze zawBze na składzie. SzfSegSlaie zwracam uwagą młodożeńcom
na mMapas rozmaitego czarnego i kolorowego jedwabiu na suknie. Przytem nadmieniam iż każda
młoda para, która kupi odemnie wyprawą, dostanie ładny prezent Nadto mam rozmaitego gatunku
bielizny wierzchniej i spodniej dla m iżczyzn, dam i dzieci. Przyjdźcie i przekonajcie eią o prawdzi
wość i słów naszych jak i skorej i rzetelnej usłudze, zanim pójdziecie do innonarodowców o co prosi
wasz Kodak
STEFAN J. SZCZECH, 721 Milwaukee Avenue i 504 Noble Street.
W!. Nowaczewski
i 838 Milwaukee Avenue,
POLSKI SKŁAD MEBLI L PIECÓW.
Rodacy! kto chce widzieć wybór mebli,
piecy i lamp, niech przyjdzie pod No. 838
Milwaukee Atenue, a przekona się, źe
w moim składzie może dostać wszystko po
fabrycznych cenach. Meble, wyściełane
GARNITURY o wiele taniej aniżeli na
wielkiem mieście. Kto nie chce wierzyć
niech przyjdzie a przekona się.
Z szacunkiem
We. Nowaczewski,
1S38 Milwaukee Aye., Chicago, 111.
i I

xml | txt