OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, January 21, 1892, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-01-21/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

ziemi. Jeśli znoszę nędzę i wy
gnanie, to dla tego, bym mógł
po śmierci, spocząć pod cie
niem Krzyża"!
W kilka dni potem, zatknię
to w rzeczy samej skromny
krzyżyk na zwłokach jego, któ
re kilku przyjaciół odprowa
dziło na cmentarz Montpar
nasse.
Bóg wysłuchał gorącej mo
dlitwy starca. Żona przed
śmiercią prosiła o chrzest świę
ty i spoczywa dziś obok niego,
pod tymże samym krzyżykiem.
Czując się w niebezpieczeń
stwie, wezwałi mnie do siebie.
—Było to w pięć lat po skonie
męża. Gdy przy byłem do cho
rej, tkniętej przez połowę ciała
i paraliżem, utraciła już mowę,
T zdrową ręką nakreśliła znak
krzyża. Udzieliłem jej chrztu,
dałem rozgrzeszenie; cicha spo
częła w Bogu.
Wierna do końca mężowi,
podzieliwszy z nim boleść wy
gnania i długoletnie próby,
mimo przesądów zaczerpanych
w młodości—była bowiem cór
ką rabina — pragnęła przecież
podzielić z mężem wiarę, aby
po za grobem, ten sam Zbawi
ciel połączył ich na wieki!
Sewerina- Duchińska.
polacy'w chicago.
Dzisiaj obchód!
X> patryotyzmie mówimy, patryo
tyzmem się szczycimy, patiyotyzm
uważamy za swój obowiązek—a czy
Dera mało to okazujemy! Dzisiaj o
godz. ^8-ej obchód rocznicy powsta
nia styczniowego przy Bradley ulicy
w hali szkolnej. Wstęp wolny!
Dzieci nie powinny przychodzić
same, lecz z rodzicami. Spodziewa
my się, że wszystkie towarzystwa
okażą swój patryotyzm tem, że jak
najliczniej zapełnią halę.
Polacy! czcijmy czyny ojców na
szych, bo zanim nam nowa zaświta
^ jutrzenka, cała nasza chwała w prze
szłości! Okażmy, że żyjemy, czuje
my i działamy! Dziś wstęp wolny,
więc niema żadnej wymówki —a być
na obchodzie, to obowiązek każdego
Polaka!
Nadesłane.
Jr
, W odpowiedzi na niektóre zapy
lania i uwagi, czynione mi przez zna
j<Vnych, odpowiadam niniejszem, że
ani za układ i brak systemu w umie
szczaniu artykułów w „Kuryerze Pol
skim1', ani za treść wielu artykułów
nie należy mnie czynić odpowiedzial
nym. Nie odpowiadam także za styl
niektórych artykułów ani za ich pi
sownię. Naczelnym redaktorem „Ku
ryera Polskiego" nigdy nie byłem i
nie jestem. Jestem czasowym współ
pracownikiem wspomuianego pisma
a niczem więcej.
Kazimierz Neuman.
Milwaukee, 20 Stycznia 1892.
M. L. KASMAR,
(KACZMAREK)
i PRAWNY RADCA
127 La Salle, pokój 10 i ll.
Prowadzi i załatwia wszelkie
sprawy sądowe tak w największych
jako i mniejszych sądach.
Wieczorem w mieszkaniu
636 Noble ulica.
Porada dla rodaków darmo.
WIELKI SKŁAD POLSKI
gotowych
UBIOROW MĘZKICH
JlkBM dlt lliklńat ty i chłopców, bielizny, ko
azm HMuwa.ta i spodnich, kołnierzyków, kra
watek kapeluszy i t. n
Z&Mftem wykonają wszelkie obeialunki podług
miary i najnowszej mody po najprzystąpniejszych
cenach.
Zarazem wysełam GOTOWE UBIORY w Conn
try 1 do mniejszych miast stósownie do listownego
porozumienia, słą. Piszcie pc próbki materyi, s
których chcecie mleć ubiór zrcoiony.
EL. Dorssyńalsi
690 Milwaukee Av- - Chicago, III.
Sm.— xcn—cd
Aoecrsrus Baciu. Hknbt W. Hm.
BAUER & HILL,
I) Architekci i Superintendence
Marine Building
N. E. cor. Lake i La Salle ulicy.
Pokoje 30 i 31. - Chicago, UL.
Óm.-xcii-c
DZIECIĘ MARYI.
(Ciąg dalszy).
Droga Siostro! Moja sprawa skończona,
Jestem szczęśliwy, pozwól, abym dzisiejszy
dzieli przeżył przy twym boku, i że przypro
wadzę przyjaciela, który za miłość ofiarną ku
mnie zasługuje na najwyższy szacunek. Cie
szę się, że w południe będę cię mógł uściskać
i proszę dla siebie i dla przyjaciela o miejsce
przy stole.
Twój Henryk.
Jejmość podała liścik Józefinie, która jego
treść przynajmniej po części rozumiała i kaza
ła przysposobić dobrą ucztę. Co do przyjacie
la Henryka, to łamała aobie głowę, a choć Jó
zefina domyślała się prawdy, to nic nie mówi
ła, a na pytania jejmości wzdrygała ramio
nami.
Zegar wskazywał trzy kwadranse na dwu
nastą. Pani siedziała pełna oczekiwania w krze
śle. Józefina jeszcze urządzała nakrycie na
stole.
Francuz nietylko chce dobrze zjeść, lecz
w sposób elegancki. Wszystko na stole musi
być czyste, zgrabnie ustawione. Chłop przy
swoim nienakrytyru stole, przy którym wszy
scy jedzą z jednej miski, wcale nie wie, co to
jest sztuka jedzenia; dla niego jest to natural
na przyjemna potrzeba, czasem i kłopot, dla
Francuza jest to sztuka, nad którą rozmyśla,
aby ją dobrze wykonać.
Józefina jeszcze raz spojrzała na stół, i
zwróciła się do jejmości, która kiwała głową
na znak, że jest wszystko dobrze. Wtem drzwi
się otworz) ły.
Henryk wszedł trzymając księdza pod
rękę.
Notaryuszowa w pierwszej chwili jakoby
skamieniała.
Józefioa uśmiechnęła się znacząco.
Kochana Matyldo, rzekł Henryk wesoło,
mam szczęście przedstawić ci w tym starcu mi
łym mego najlepszego i najwierniejszego przy
jaciela. Lecz jeszcze jestem szczęśliwszym,
żem się stał chrześcijaninem i mam wiarę, a je
żeli chcesz wiedzieć w kilku słowach dzieje me
go nawrócenia to słuchaj:
ta szlachetna dziewica, najlepsza Józefina, jest
początkiem, a ten zacny ksiądz końcem mego
nawrócenia. Pomiędzy początkiem a końcem
leży wiele łaski Bożej, której nie widać, lecz
którą okażę w mych uczynkach. Droga sio
stro, moja miłość ku tobie nie pozostawia mnie
ani na chwilę w wątpliwości, że całem sercem
powitasz tego męża, który mnie uczynił tak
szczęśliwym, jak jeszcze nigdy nie byłem, i że
tę istotę z wdzięczności przytulisz do serca, któ
ra położyła fundament do mego szczęścia.
Jejmość nie mogła przyjść do siebie. By
ła podobną do człowieka, któremu się okręt
rozbił na morzu, którego bezwładnego wybu
rzone fale unoszą ze sobą. Pozwoliła się tedy
porwać uczuciom, jakie się do jej serca wci
skały, [podała serdecznie rękę księdzu, otwo
rzyła ramiona ku Józefinie, uściskała, całowa
ła lube dziewczę serdecznie. Gdyby jej to był
kto przepowiedział przed kilku tygodniami,
toby go była wyśmiała, a dzisiaj czuła się z te
go szczęśliwą.
Choroby czasem niczem innem nie są jak
— zdrowiem.
Stary ksiądz był nadzwyczaj miłym w to
warzystwie, a dla Henryka pełen przyjaciel
skiej, serdecznej poufałości. Tak łatwo i prę
dko się zapoznano i zaprzyjaz'niono, że ogólna
zapanowała wesołość, a kiedy Józefina przysu
nęła krzesło noćaryuszowej do stołu, prosiła ta.
kowa księdza do swego boku. Henryk usiadł
po drugiej strouie, Józefina pomiędzy księ
dzem a Henrykiem.
Muszę ci teraz, kochana siostro, rzekł Hen
ryk, niektórych wiadomości o sobie udziel id,
bo myślę, że jesteś ciekawą co to się ze mną
stało. Wiesz, że od czasu jak jestem w Pary
żu, wieczorem wychodziłem na tajne schadzki,
chociażeś mnie prosiła do siebie. Te schadzki
się skończyły, a więc i tajemnica niech zniknie.
Wieczorem przepędzałem u tego ojcowskiego
przyjaciela, aby gruntowniepoznad prawdy na
szej wiary, aby skruszyć więzy głupich uprze
dzeń, które świat uważa za mądrość, a któremi
związana była dusza moja. Były to ważne go
dziny pełne łaski i namaszczenia; lecz też peł
ne w:alki i pokus. Było potrzeba całej miłości
tego męża, aby nie sprzykrzyć sobie sprawy i
nie zaniechać jej; wątpliwości moje były upar
te, zmysłowość buntowała się przeciw prawu
zaparcia się samego siebie, a pyszna wola nie
chciała zgiąć karku twardego. Lecz w końcu
nie mogłem się oprzeć sile prawdy i miłości,
które przychodziły z tego serca i tych ust.
Przemieniłem się i było potrzeba, abym się po
jednał z Panem Bogiem. Ku temu celowi u
ciekłeui się całkiem przez trzy dui rano, kocha
na Matyldo, i pierwszy raz po szesnastu latach
przystąpiłem do stołu Pańskiego. Co czułem i
co czuję, tego nie mogę słowami opisać. Kie
dy powiem, że jestem nowym, szczęśliwym
człowiekiem, to jest tylko słabym wyrazem te
go, co porusza me wnętrze w błogi sposób.
Matylda słuchała brata ze zamkniętemi o
czami. Może chciała w ten sposób zakryć głę
bokie wrażenie, jakie opowiadanie brata na
nią zrobiło. Kiedy skończył, odpowiedziała mu
tylko długim, przenikającym, łzawym wzro
kiem, w którym się wyrażała dziwna mięszani
na radości, pragnienia i szlachetnej zazdrości.
Lecz, zapytała się nieśmiało Józefina, gdzie
spotkał wielebny ksiądz pana Henryka, na
którym tyle zdziałał?
Spotkałem, odpowiedział starzec, kocha
nego Henryka w katedrze. I zaczął opowia
dać jak szlachetnie i miłosiernie Henryk so
bie postąpił z Teresą.
Tak było, zakończył swe opowiadanie,
Henryk wypełnił przed kościołem bogate miło
sierdzie nad opuszczoną, potem wszedł żebrak
co do duszy, do kościoła i tam znalazł jałmu
żnę. To co znalazł dał na procent, bo muszę
powiedzieć dzięki czyniąc Bogu, nigdy się nie
spodziewałem, że duszę zbłąkaną zdobędę dla
Boga w tak krótkim czasie i w tak łatwy spo
sób. Pani zaś, panno Józefino, położyłaś fun
dament do dzieła swoją modlitwą i wpływem,
o którym mi Henryk tak wiele i tak wzniosłe
rzeczy opowiadał. Pani jesteś dzieckiem Ma
ryi, to pokazuje usposobienie pani, życie i
działanie. Nie mogła pani piękniejszego mia
na sobie zjednać jak to, nie mogła pani tego
miana stać się godniejszą, jak przez to, co pa
ni uczyniłaś.
Ze względu na słabe zdrowie notaryuszo
wej rozłączono się wnet. Przy pożegnaniu po
dała księdzu rękę i rzekła błagalnym głosem:
Tyle dobrego ksiądz uczyniłeś bratu,
niech ksiądz i ze mną ma miłosierdzie, byłabym
szczęśliwa, gdyby ksiądz i mnie poświęcił go
dzinę czasu dziennie, aby i mnie podobnie jak
Henryka, doprowadzić na powrót do tego, cze
go mi od długiego czasu brak do pokoju.
Ciąg dalszy nastąpi.
SPÓŁKA NAKŁADOWA
WYDAWNICTWA POLSKIEGO ® AMERYCE,
będąc w posiadaniu najlepiej i podług najnowszego
systemu urządzonej
DRUKARNI,
zatrudniając przyteni tylko fachowo wykwalifikowanych praco
r-ujw, jest w możności wykonywać wszelkie roboty w zakres
dru-s&rsiwa wchodzące po możliwie nizkich cenach, w jak
najkrótszym czasie.
Szczególniej Towarzystwom Polskim zwraca uwagę na po
niżej wyszczególnione roboty, któremi się zajmuje specyalnie,
drukując w językach polskim, angielskim, niemieckim i innych:
KONSTYTUCYE,
OYRKULARZE,
KWITY KASOWE,
AFISZE,
Rachunki (Bill heads, Statements), Nagłówki do listów (Letter
heads), Karty adresowe, (Business cards), Karty wizytowe.
Bilety i Programy na bale i obchody, Katalogi,
Cenniki (Price-list), Koperty i w ogóle
wszystko, co tylko w zakres
drukarstwa wchodzi.
Wszelkie zamówienia na roboty należy przesyła<5 pod adresem:
"WIARA I OJCZYZNA"
141-143 w. Division St. - Chicago, Ills.
Dr. Jan A. Train /
uczeń uniwersytetu warszawskiego,
z 9 letnią praktyką w szpitalach war
szawskich oraz z 3 letnią praktyką w
szpitalach powiatowych (Cook Co.
Hospital) poleca się szanownej publi
czności cierpiącej jako
LEKARZ
wszelkich chorób wewnętrznych, ko
biecych, tajnych; jest także akusze
rem i chirurgiem. Udziela pomocy
lekarskiej w aptece
146 W.BIackhawk róg Cleaver ul.
fJODZTN V• Od 8—9 przed południem
11 * " 12-2 po południu
" 6—8 wieczorem.
Dlft ubogich w niedzielą od 2— południn
bezpłatnie. TELEFON 7342 /24m.cii.cd
W Aptece Dmet & Delfosee Corn. Armitage &
Robey
od 11—12 przed południem
" 4—5 po południu.
TELEFON 7383
Portret naturalnej wielkości tylko
$1.99 w krótkim czasie wykonany. Gru
py weselne, najlepsza robota, i tak tanio
jak gdzieindziej. Tysiące dało się ode
brać w moim zakładzie fotograficznym,
czemu i nie Wy? 21 p. x cii cd.
Z uszanowaniem
HENRY LEYItf
547 Milwauke
John BarzyńsM & Co.
147 W. North Ave.
Skład najlepszego gatunku
twardych i miękkich
WĘGLI
po
NAJTANSZYCH CENACH.
1 m. xcii cd.
* - :
W. SŁ0M1MA,
679 Milwaukee Ave.
Polecam Wielebnemu Duchowieństwu Jak
Szan. Towarzystwom polskim mrtj skład i praco
wnie różnego gatnnkz CHORĄGWI. SZARF
ODZNAK, JROZET, BEREŁ i PAŁEK MAR
SZ AŁKOWSKICH11. p
po jak najtańszej cenie,
wykonują takowe obetalunkl Jak aajpnnktnalnlej
1 najsumienniej, bo przez Biedmnaście lat prakty
ki, zło&yłam dcwody z powyższych wyrobów.
Także polecam mól skład Wielebnym Siostrom
wiplkl wybór KORON, WELONÓW 1 BUKIE
TÓW dla dziewcząt i chłopców, przystępujących
dopierwBzej Komunii Swiątej.
Tak samo korony i welony dla młodych paniea
do Ślubu, wszystko po jak najtańszej cenie. Pro
szą przybyć i przekonać sią w polskim handlu,
zanim do obcej parodowoficl siq udacie.
CH. BANNHARD,
FOTOGRAF,
650 Milwaukee Avenue.
Dlaczegóż płacicie $2.50 i $8.00 za tu
zin gabinetowych fotografii, kiedy je do
stać możecie za dolara taniej?
BANNHARD'A Galery a Fotograficzna.
Gdzie dostaniecie najlepsze fotografie
za $1.50 i wyżej.
Specyallsta w wykonywaniu fotografii z grup
weselnych i małych aziecl. fls.-xcii-ca
A. J. STANGE
742 Milwaukee Are.
łia-nd-larz 1
olejo-obrazów i ram w stalowym kolorze, ryto
wane.
Rysunki z fotografii od 4 doi. do 6
z ramą.
Za wykonana pracą płaci sią dopiero przy ode
braniu. Przydzcie i przekonajcie sią a bądzlecie
zadowolnić. & 11. xcii cd.
POLSKA APTEKA
pod
BIAŁYM ORŁEM
615 Noble ul.
Zaopatrzona we wszelkie środki leczni
cze, poleca Szan. Publiczności
„Krople Maryańskie"
jako najskuteczniejszy środek na nie
strawność, oraz
Prawdziwy Expeler.
Prócz Dra Koscakowskiego, ordynuje
w aptece w'elu mnych doktorów, a na
żądanie Szan. Publiczności, powołuje się
telefonem doktorów z miasta.
Ir —xci—3t—pn. c.
JAN MALINOWSKI,
104 Samuel Str. blisko Augusta str.
BUDOWN1CZY-KONTRAKTOR.
Podejmuje się i wykonuje wszelkie
prace w zakres budownictwa wchodzące
Wyrabia plany i rysunki. Buduje do
my murowane i drewniane 7c.-xcl-c.
Us Bi
Na miejsca byłego banka PAUL 0. STEHSLAHD 4 CO.
Zorganizowany na podstawie ustaw bankowych Stanu Illinois jako
BANK STANOWY.
===== .mmiŁ *mm 0.(10=
Deposit Accounts. — Depozyta pi zemytłowców i innych osób przyjmujemy wo
wielkich i małych sumach i są one płatne za przekazami.
Certificates of Deposit, płatne za okazem, a nadt« wypłacają się procenta, Jata
li pieniądze leżą przez pewien czas.
Pożyczki interesantom wydają się na dobrą hipctekę.
Kolektowauie odbywa się we wszystkich częściach kraju i zagranicą.
Weksle płatne w krłju i zagranicą, kupujemy i sprzedajemy.
Pożyczek udzielamy na realności pod warunkami najkorzystniejszymi.
ODDZIAŁ KASY OSZCZĘDNOŚCI
polecamy rzemieślnikom, robotnikom fabrycznym i wszystkim pracującym za wyna
grodzenie, jako miejsce dogodne do składania oszczędności. Przyjmuje się
wkładki od jednego dolara i wyżej i płaci się zwykłe procenta.
WEKSLE DO EUROPY.
Bank ten sprzedaje weksle i przekazy pieniężne płatne za granicą wedle najtaA*
szyct kursów dziennych. Wystawiamy weksle płatne za okazem, w Berlinie, Bre
mie, Frankfurcie, Wiedniu, Monachium, Kolonii, i t. p.
Zagraniczne monety i pieniądze papierowe kupujemy i sDrzedajemy.
SAFE DEPO8IT VAULTS.
W połączeniu z tym banku utrzymujemy Milwaukee Ave. Safe Deposit Vault
gdzie odnajmujemy prywatne skrzynki do przechowywania dokumentow i papieró
wartościowych po $5 rocznie. Wejście przez Bank.
Adres:
Milwaukee Avenue!State Bank
cor. Milwaukee Avenue and Carpenter Str., • CHICAGO.
URZĘDNICY:
PAUL O. STENSLAND, Prezydent., ANDREW C. LAUSTEN, Wiceprezydbht
CHARLES E. SCHLYTERN, Kasyer, DONALD, L. MORRILL, Rzecznik,
DYREKTORZY:
John P. Hanson, Wil. Johnson, John McLąren, F. H. Herhold, M. A. La Buy, Th. G,
Morris, A. J.Johnson, A. C. Lausten, J. F. Smulski, P. O. Stensland, 8.1). Thorson,
To jest
ISTo. 9
maszyna do szycia za którą
Wheeler & Wilson
otrzymali największą premię na wiel
kiej wystawie światowej w Paryżu 1889
pomimo współubiegania się wszystkich
w świecie maszyn do szycia.
Jest więc najlepsza!
Przyjdź i przekonaj się zanim
kupisz maszynę do szycia.
Wheeler & Wilson Mnfg. Go.
185 & 187 Wabash Aye.
Na sprzedaż u:
K. SAWICKI, 315 W. Division ul.
WOLFF & NOLLAU,
fabrykanci
okien, drzwi, źalnzyi u okien,
ram zoriók przy gzymsach itd.
Eoboty Da schodach; tokarskie i wyrzynane.
Fabryka: 35 37, 39, 41 i 43 Fullerton Ave
OFIS:35 Fullerton A v., przyległy doC.<fcH.W.R.B
Chicago, 111., Tbi.bfon 3480 '281.cll.cd.
Dr. M. P. Kossakowski
615 Noble ul.
Lekarz chorób dziecięcych i ko
biecychy Operator i Akiiszer.
Professor
KOLEGIUM POLSKIEGO
DLA AKUSZEREK.
Gotaj offisows: j
Dla biednych bezpłatnie.
21 uii. xcii cd.
M. Marski,
646 Noble róg Bradley ulic.
SKŁAD RYB
najrozmaitszego gatunku świeże i wę
dzone. I9ep.-zcli-ed.
MICHAŁ BUDZYŃSKI,
1823 Mephls Str., Philadelphia,Pt
przy kościele polskim Św. Wawrzyńca
?
Skład obrazów Sw. I narodowych, różańców
koronek, nzka'plerzy, kciaiek szkolnych ora
wszelkich materyałów piśmiennych.
Oprawia obrazy wielkie i małe bardzo tanio
Agentura „Dziennika Chicagoskiego" •
Każdy dzień mo2na kupić pojedyńczy egzemplarz
Dziennika za 1 cent.
l' i «i (j) i P a 1c 1 < 151 s J c 1< 31J i ) < 2
rg>/%T CX3TT u* A TP
Jk JLdl lb^ JEAmŁ Jk >
689 Milwaukee Ave.
NAJTAŃSZY SKŁAD
Mebli, Obrazów, Lamp, Blachy, Pieców Kuchennych i
Pokojowych i Oprawa Ślubnych Wieńców.
WW M/
Od dziś CENY ZNIŻONE W naszym składzie (storze) o 25 procent.
Garnitury wyściełane (Parlor 8uits) najtańsze u nas.
Przyjdźcie Rodacy najprzód do nas, aniżeli macie przepłacać gdzie indziej.
Wszelkie naczynia na WESELA wypożyczam od dziś za pół CCIiy. —
Kto nie ma pieniędzy, temu czekamy. — Skora usługa.
Nasz skład jest drugn ' i>'obli od Noblo ulicy do Augusta ulic.
i*ie zapomnijcie najtańszego składa w Chicago.
I. P. MIKITYNSKI,
689 Milwaukee Avenue, - Chicago, III
' AGENCY A KART OKRĘTOWYCH
TT APTT ottt?^atvp TVTro qoo oo -/ "PO rTTTfAf^O
Fr. WlelŁlińslŁi
746 N. Ashland Ave. - - Chicago, 111.
Pierwszorzędna
PIEKARNIA POLSKA
GROSEMIA.
Towary czyste, świeże i po
umiarkowanej cenie.
Kto prądzej po rźanny bochenek chleba? le.zcIi-pn.ś.B
Zamówiony towar odstawia do domu bezpłatnie.
OTTO F.H1NTZE
SKŁAD
wszelkiego rodzaju
Sprzętów i narzędzi że
laznych, blaszanych itp.
282—92 St*. South CtUwigo, 111.
PIOTE KIOŁBASSA. E. Z. BRODOWSKI.
P. KIOŁBASSA i SP.
Notarvusze Publiczni
113 If, Division ul, - - Chicago, III•
Zajmują się wszelkiemi sprawami hipotecznemi; wyrabiają dokumenta.
Sprzedają także KARTY OKRĘTOWE, wyrabiają PEŁNOMOCNICTWA
do Europy i mają AGENTURY ASEKURACYI OD OGNIA
najlepszych towarzystw,
■ t
JC"jW ogóle zasięgnąć mogą Polacy u nich rady we wszelkich interesach*
PETER MUELLER
596 Milwaukee Ave., - Chicago, I1L
KARAWANZARZ
[Livery Jb Boarding Stable.
Podejmuje eią urządzania pogrzebów, dostar
cza trumien I karawanu. Wynajmuje powozy na
cmentarz, wesela 1 przejażdżki we wszystkie stro
ny miasta. Przyjmuje także konie na wikt [board
>ł^Tęlefoi^534^^^^_^^^271ixcn.cd^^B
Jan Dejeski
W. Blackhawk Str.
przy kolei.
Skład najlepszego gatunku
TWARDYCH i MIĘKKICH
WĘGLI I DRZEWA.
Miękkie węgle po $2.90 za tonę.
141.-xcn«L
S. KLEIN,
666 Milwaukee Ave., Chicago, Ul,
PLUMBER & GAS FITTER
Zaprowadza wszelkiego rodzaju rury
gazowe, pumpy do piwa, które sam fabry
kuje, oraz załatwia wszeJcie prace w za
kres ten wchodzące po umiarkowana)
cenie. - 18-l-xcii-od
R&ydmcya: 681 Wathtenąu Am

xml | txt