OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, February 15, 1892, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-02-15/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

L. Zoladowski & Co.
673 Noble ulicy
Najwi^kszy polski skiad
farb, oleju i tapettfw
po najtariszych cenach
w gmachu ob. Kortasa
121.—xciii-cd
TEOFIL WEYNA,
128 W. BlackJiawk Street
Kowal i fabrykant wo26w, kuje ko
nie bardzo zr^czuie i bezpiecznie.
ykonuj e wszelkie reperacye
w zakres kowalski wchodz^oe szybko
i po umiarkowanej cenie. -amj—xci—
Upowainieni do odbierania pre
numeraty za „Dziennik Chicagoski"
AGENCI:
W CHICAGO, ILL.
St. Czajka, 179 Holt ave.
Fr. Kaczmarek, 668 Noble Street.
W. Zwierzyilski, 715 W. 17 Str.
A. Przybylski, 32th str.
F. Szczepanski, 1027 Hoyne Ave.
Jozef JeZek 881 19th str
W SOUTH CHICAGO,
Ant. Grabowski, L box 820
J. Kwasniewski
P. 0. Angelica
Shawans Co. Wis.
NEW YORK
A. Smarzewski 240 E 76th Str. cor.
2nd ave.
Fr. S. Kuliberda, 82 Box Str.
PHILADELPHLY, PA.
M. Raczvkowski, 777 S. Front Sti.
SOUTH BEND, IND.
C. V. Korpal, 1002&1004 W. Dunham
W. Niedbalski, 717 Chapin Str.
GRAND RAPIDS, MICH.
Ign. Szkula, 81 Divis Str.
EAST BUFFALO, N. Y.
Ign. Raszeja, 140 Rothei Ave.
MILWAUKEE, WIS.
Ign. Gorski, 724 7th Ave.
M. SZRAMK0WSKA,
42 Will Str. r6g Augusta
Fraktyczna Akuszerka
poleca swoje usJugi we wszystkich
sJabo§ciach i przypadfogciach nie
WieSciech. 16l.-xciii*cd
Caveats, and Trade-Marks obtained, and all Pat«
ent business conducted for Moderate Fees.
Our Office is Opposite I). S. Patent Office,
and we can secure patent in less time than thost
remote from Washington.
Send model, drawing or photo., with descrip
tion. We advise, if patentable or not, free of
charge. Our fee not due till patent is secured.
A Pamphlet, "How to Obtain Patents," with
names of actual clients in your State, county, or
town, sent free. Address,
C.A.SNOW&CO.
Opposite Patent Office. Washington. 0. C.
Dr. Edward Czerniewski
Mieszka i ordynuje pod Nr.
699 Noble ul. rog Blackhawk ul.
(8 — 10 rano
godziny ofisowe ^2 — 4 popohidnia
(7 — 9 wieczorem
Telefon No. 7495
CEO. MUEHLHAUS,
Fabrykant i Handlarz
B6T0W i TBZEWIKOW
840 Milwaukee Avenue, nTJTf1 a
bliskoW. Division ulicy. vi-uunuv/.
W Szczeg61n$ uwagQ zwracam na robots
tostumerskv Reperacy^ wykonuje spiesznie za
umiarkowan* cenQ. 25g
H. C. KEKSTINGrA
Nowy Zakiad Fotograficzny
730 Milwaukee Ave., blisko Noble.
Wykonuje wazelkiego rodzaju fotografle. takze
eti e obrazy przerabia na nowe naturalnej wiel
kodciachhskim toazem, farb$ wodniat^ i pastelem
Crayon, po b*rdzo niakiej cenie. 271.cii.
Bacznosc Polacy.
Zawiadamia siq 2e Apteka Y. Bardori
skiego przenieaiona z pod nru. 615 Noble
ulicy do nru 638 Noble ulicy r6g Bradley
naprzeciwko szkoiy Sw. Stanislawa Ko
Btki jui jest gotowa do prowadzenia
wszelkich interesow.
WALSTBOH BROS..
SKtAD
W^GII I DEZEWA
580 Austii Are. blisko Noble ul.,
drugi ofi» 418 Elston Are.
Odstawiamy
Mi$kki« w^gl# w kawaiach po - $3.25
New Kentucky w kawaiach - - 3.50
Baltimore & Ohio - 4.50
ZA TONS
Twarde w^gle tprzedajemy tanlej,
aniieli po innych ymrdach sprzedaj^.
Gwaraatvjeay » dobrod oditawioaych wq
gli. Prsytlijeia aamdwieile praea poczt* albo
przyjdieie aamflwtt do aaazego oflan ku5ry jest
otwarty as do latej godziny wiec^rem.
I6a.-xcu-cd
WIELKISKLAD POLSKI
?otowych
UfilOROW MEZKICH
dla mlodzie^y jakote* i chlopc6w, bielizny, ko
szul wierzchuich i spodaich, kohiierzyk6w, kra
watek, kapeluazy i t. a.
Z&ixzezn wykonujq wszelkie obataluaki podhu;
mi&ry i najnowszej mody po najprzystqpniejazych
jt-enach.
Zarazem wyseiam GOTOWE UBIORY w Cona
i do mniej3zych miast stdsowniedo listownego
iznmi^nia si^. Piazcie pc pr6bkl materyi, a
rych chcecle mie<5 abi6r zrcoiony.
Tf - X)orszyAsls.l
JN 690 (Milwaukee Av- - Chloago, III.
3 m.— icn—cd
DZIECIU MAEII
(Ci^g dalszy).
Kodzice nie znaj$ ofiary, kt<5rejby nie po
nie&i dla dzieci, najwi§ksz§ dla nich ofiary,
kiedy nie mog$ ponie^d tej ofiary, jakiej okoli
cznoSci wymagaj$. Szcz§61iwi rodzice, kt6rzy
mog§ dla dzieci wszystko uczynid, czego po
trzeba; kt6rzy nie potrzebujij chorego dziecka
zfo2yd na siomie, ogrzad je ustami biadaj^cemi,
nakarmid 2ebranym chlebem. To jest b61praw
dziwie okrutny, dr^czy i m§czy milord najde
likatniejsz$ w okropny spos6b.
Do wod miaia wyjechad caia rodzina, bo
lekarz i dla J6zefiny radzil k$piele, a baron
czui obowi^zek czynienia wszystkiego, aby J6
zefinie przywr6cid caikowite zdrowie.
Przygotowanie do podr62y zainigszaio do
mowy spok6j, bo baronostwo chcialo wyst$pid
u wod odpowiednio do swego stanowiska i ma
j%tku. W pokoju baronowej szyto i krajano
jak w magazynie. Wsz^dzie by Jo peino jedwa
biu i aksamitu, i owe materye fabryczne podo
bne do paj^czyny, na jeden dzieil. Skrzynki,
kufry, pudia, pudeika odchodziiy i przycho
dziiy; im bliiej odjazdu, tem wigkszy niepo
rz^dek w domu. Baron dla siebie nie wiele
potrzebowaJ, bo postanowii i u wod wyst^po
wad skromnie.
J6zefina napisaia do Pary£a o swej podr6
2y do wod i wypowiedziala obaw§, te si§ tam
b^dzie czuia osamotniona pomi^dzy tylu cho
rymi rzeczywistymi i udawaj^cymi, bogatymi,
lecz oSwiadczyia, te jej my^li b§d$ tem wi^cej
u tyeh, ktorych mihije. Kazd$ woln$ chwilg
pr^ep^dzala u Hugona, ktory m6gi w sloricu
wychodzid do ogrodu, lecz bardzo sJaby i zm§
czony opierai si$ ua ramleniu swej dobrej nau
czycielki. Elzbietka skakaia przed niemi i
zrywafa najpi^kniejsze kwiatki dla braciszka,
aby niewinn^ uciechq, wywolad u^miech na je
go ustach.
Ciotka otrzymaJa wiadomo^d, te rodzina,
do kt6rej od baronostwa chciaia jechad, jej
przyjjjd nie mo2e. Dlatego postanowiJa tez je
chad koniecznie do w6d na koszt barona i rze
kfa do baronowej: uwa2am sobie za obowijj*
zek moja droga, nie opuszczad ci§ w tych
dniach, kiedy twoje serce dobre b^dzie wycze
kiwalo z niepokojem wyzdrowienia dziecka.
B§d§ dzieliia twoje troski i zmniejszaiatakowe,
0 ile b§d^ mogia, jestem przekouana, it jested
szcz§$liwa, te mnie mo2esz zabrad ze sob§. Tyl
ko mik>6d ku tobie i ku twojej rodzinie zniewa
la mnie do takiej ofiary i wystawiania si§ na
wielki halas u w6d.
Baronowa wcale si§ nie ucieszyla tej wiel
kiej ofiarnoSci ciotki, lecz wiedz^c, te s§ mu
chy, kt6re tem wi^cej si$ naprzykrzaj^, im wi$
cej si§ je odgania, uwa2afa, te najlepiej wzi^d
1 ten pakunek ze sob$, chod to najci^szy.
XXXYIII.
Powiedziano jest, te trudno bogaczom
wnij^d do kr61estwa niebieskiego, i te ju2 o
trzymaj§ na tym £wiecie nagrod^ doczesn% za
dobre uczynki, jeieli jakie maj^. Kto patrzy
na 2ycie bogatych, ten widzi, jak prawdziwe s§
te siowa. U£ywaj§ ^wiata, ale to uiywanie
jest poi^czone z tylu pokusami, te trac$ czysto^d
i szcz^^cie wewn^trzne, Jask^ Boga, a po kil
kunastu latacb n^ywania zmysiowego zewn§
trznego, musz^ po ^mierci doznad na sobie wy
roku sprawiedliwo^ci boskiej, ie na wieki tacy
srogo cierpied musz^, kt6rzy tu na ziemi u4y
wali wszystkiego. Ubodzy wprawdzie maj$
bied^, lecz ta icb cbroni od grzechu, l^czy zBo
giem, daje przez to szcz§6cie wewn^trzne i na
grod§ wieczn% po kilkunastu latach biedy.
Zim§ bogaci bawi§ si§ na balach i wieczo
racb, a latem wyje2d2aj§ do w6d, gdzie okazu
j$ sw6j przepych bogactwa, popisuj$ si$, ba
*wi$ si§, bo maio kt6ry albo kt6ra jedzie dla
poratowania zdrowia, gi6wny eel jest widzied i
byd widzianym.
A wi§e widzisz u takich w6d bogatego
spekulanta, bankiera, kt6ry ze 2on$ i c6rkami
przyjechal, aby pokazad swe zloto, aby c6rki
wystawid na targ. Najwi^cej jest teraz u w6d
2yd6w, poniewaZ u nich bogactwa 6wiata si§
nagromadzily. Potem widzisz u w6d r62nych
sztukmistrz6w, Spi"ewak6w i 6piewaczki, kt6
rzy swoj$ sztuk$, jak mog§, zarabiaj$. Masz
tam potem szlacht§ czyli wielkich pan6w, wy
sokich urz§dnik6w i wojskowych, a kaidy i
kazda swoje sztuki pokazuj$ pomigdzy sob$.
Przychodz$ z calego 6wiata, aby 6wiecid, wabid,
bawid si§, spekulowad, grad w karty, 2enic si§
i. t. d.
teZ i prawdziwie chorzy, kt6rzy na to
przyje2d£aj$ do w6d, na co Pan B6g dat owe
podziemne, cudowne 2r6dla wody cieplej, go
r^cej, zimnej, dla odzyskania zdrowia przez
picie tych wod, lub k^panie si§ w nich. JeZe
li chory trafi na wody dla swej choroby stoso
wne, to one cudownie dziaJajjj.
Baron przyjechai wieczorem do w6d w W.
a nie byio pogody.
Naj^li mieszkanie na uboczu, bo w 3rodku
takiego miejsca kjjpielowego to gorzej antaeli
ua jarmarku. Ciotka byia z mieszkania nie
kontenta, lecz baron powiedzial, Ze je2eli chce,
to sobie moZe gdzieindziej najq,d pomieszkanie,
z czego jeszcze si§ wi^cej gniewafa, bo jak^e
cbiopiec m6gt wyzdrowied, gdy jej nie bylo
przy nim.
Deszcz przeszkodzii, izby Hugon i J6zefi
na rozpocz^li kuracy^, jak$ im lekarz k^pielo
wy przepisal dokiadnie. Z wielu lekarzy, ja
cy si§ znajduj$ u takich w6d, wybral baron
sobie starszego, powaznego, kt6ry nie przesa
dzaJ w slowach i czynach, nie udawaJ, bral
wszystko gruntownie.
Z pocz^tku nigdzie nie wychodzono po
mi^dzy go£ci kqpielowych. Baron wolal cho
dzid w okolicy po polach i rozmawiad raczej
z rozs$dnymi rolnikami, aniZeli z przewrotne
mi pailstwami u w6d.
J6zefina i dzieci t^skniJy za swym domem
i swym ogrodem i nie mogly si§ przyzwyczaid
do 2ycia odmiennego. Baronowa calkiem za
j§ta byla chlopcem. Tylko ciotka, kt6ra niby
miafa piel^gnowad chorego i pomagad barono
wej, lataia jak stara motylica po promenadach,
salach, czytelniach, czytaJa spis goSci, szukafa
znajomych. Zwykle wraeafa p62no wieczorem
do domu, mimo to zar§czaj$c baronowej, ie
widzi, jak wielk$ ofier§ poniosta, Ze z ni$ przy
jechaia, lecz Ze jednak ch^tnie poSwi^ca si§ dla
rodziny.
Tak przeszedi tydzieil. Polepszenia zdro
wia naturalnie jeszcze nie byk>, ani u chlopca,
ani u J6zefiny, ktora si§ jeszcze tern smuciia,
Ze nie miaia listu ani od matki, ani z ParyZa.
Aby si^ pocieszyd sama napisaJa do os6b,
kt6re kochala.
Po obiedzie poszJa z ElZbietk$ na poczt§,
aby listy odnie^d, OmijaJa ulice ludne, lecz
jednak musiala przejSd przez miejsce, na kt6
rem znajdowaiy si^ gtowne hotele i sala przy
ir6dle.
Patrz pani, zawoMa Elibietka, tam zno
wu przejecnat wielki w6z podr62ny, ogromnie
wiele pakunk6w. Wysiada stary pan z penu
ry twarz^, zapewnie chory. Lecz pani wcale
nie patrzy, pani taka powaZna.
Ci^g dakzy nast^pi.
SP6SKA NAKMDOWA
WYDAWMICTWA P0LSK1EG0 V &MERYCE,
b§d$c W posiadaniu najlepiej i podiug najnovrszego
systemu tirz^dzonej
DRUKARNI,
zatrudniaj^c przytem tylko fachowo wykwalifikowanych praco
wrui6w, jest w moincSci wykonywad wszelkie roboty w zakres
dmiarsfcwa wchodz^ce po moiliwie nizkich cenach, w jak
najKr6tszym czasie.
Szczeg61niej Towarzystwom Polskim zwraca uwagg na po
niiej wyszczeg6lnione roboty, kt6remi si§ zajmuje specyalnie,
drukuj^c w j^zvkach polskim, angielskim, niemieckim i innych:
KONSTTTUCYE,
CYBKULARZE,
KWITT KASOWE,
AFISZEf
Rachunki (Bill-heads, Statements), Nagt<5wki do list6w (Letter
heads), Karty adresowe, (Business cards), Karty wizytowe.
Bilety i Programy na bale i obchody, Katalogi,
Oenniki (Prise-list), Koperty i w og61e
wszystko, co tylko w zakres
drukarstwa wchodzi.
Wszelkie zam6w:enia na roboty nale2y przesylad pod adresem:
"WIARA I OJCZYZM"
141-143 w. Division St. - Chicago, Ills.
* A '} . . . • ; S
I -
Dr. Jan A. Tbain /
uczefi uDiw«rsjtetu warszawskiego,
z 0 letnij^ praktjk% w szpitalach war
szawskich oraz z 3 letni^ praktyk% w
szpitalach powiatowjch (Cook Co.
Hospital) poleoa si$ szanownej publi
czno^ci oierpi^oaj jako
LEKARZ
wszelkich chor6b wewn^trznjch, ko
biecych, tajnych; jest taki» akusze
rem i chirurgiem. Udziela pomooj
lekarskiej w aptace
146 W .Blaekhawk r6g Clearer al.
GODZINY:<SJ=»p^^^
" 6—8 wieczortm.
Dla nboglch w niedzielQ od 2— pohidnln
bezptatnie. TELEPOH 7848 (24m.cil.cd
W Aptece Dlnet & Delfoes® Corn. ArmiUge St
Robey
od 11—13 przed potndniem
" 4—5 po potnaniu.
Portret natnralnej wielkosci 'tylko
$1.99 w kr6tkim czasie wykonany. Gru
py weselne, najlepsza robota, i tak tanio
jak gdzieindziej. Tysiqce dalo si§ ode
brad w moim zakladzie fotograficznym,
czemu i nie Wy? 21 p. x cii cd.
Z uBzanowaniem
HENRY LEYIN
547 Milwauke
John Barzynski & Co,
147 W. North Aye.
Sklad najlepszego gatunku
twardych i mi^kkich
W^GLI
po
NAJTANSZYCH 'CENACH,
1 m. xcli ctL
Lekarze ale mogli pom6c. a
Tounuutr, Ohio, SB-go paid. IBM.
Dla pewnej 20-letnlq) panl niywalam Futon
Koenlg'a „Nerre Tonic", co dwm lab tray tygodnlo
miewala pedacakQ unum Ml gtowy 1 zawr6t; rai
J* poshmo do dona obt^kaayeh. Lekarz* ate
mogll jq wyleczyfi; datem jej zatom butelk^ wa»
axago lekarstwa; trzy czwarta wypila, gdy do
tula plaala. „Lekar»two to ml pomaga,
draga botslka do zdrowia mnl* prsypromdaL"
WLEL. KB. ARMAHD HAMSUN.
Frupokt, III., 8ft-fo paid. 1800.
Zutylltay 12 batelek Pastors Koenlg'a „Nerr»
ionic" na choroby nerw6w 1 w kaidym wypadka
a pomyAlayn akatklem.
guwxax Zakoto Aw. Doxddxa.
IY a nyn Na 2adanie czytelnik6w posyta
II I |f Mil my pl^kn^ ksi^ke o chorobacb
■ Fillllillf- nerw6w darmo. Blednymnawet
to lekaratwo poaylamy bezplatnle
Lekaretwo to wynalazi Pastor Koenlg, zamie
szkaly w Fort Wayne, Ind., w roku 1870,1 od tego
czaan pod jego dyrekcy^ przygotowuje Je
KOENIC MED. CO., Chicago, III.
Cena: bntelka $1,00: 6 za $5.00; buUlki wi^ksze
po $1.75; 6 za $0.00. Do nabycla w aptekach.
T. Bardoilski
638 Nobis etr. w Chicago, 111.
1
T. Shoon
8753 Commercial are., blisko 88th nl. w S-. Chicago.
CH. BANNHARD,
FOTOGRAF,
650 Milwaukee Avenue.
Dlaczegoi ptacicie $2.50 i $8.00 za tu
zin gabinetowych fotografli, kiedy je do
sta<5 mofcecie za dolara taniej?
BANNHARD'A Galerya Fotograflczna.
Gdzie dostanierie najlepsze fotografle
za $1.60 i wyiej.
W 8pecyalista w wykonywaolu fotografli z grnp
weselnych 1 malych aziecl. 9e.-xcll-ca
A. J. STANGE,
742 Milwaukee Ave.
HANDLARZ i FABRYKANT.
Wielki wyb6r obrazow religijnych i in
nych kaidego gatunku zawsze w zapasie.
Iiysunki z fotografli od 4 do 6 dol.
z ramq. 2011.xcli.cd.
POLSKA APTEKA
pod
BIAIilM 0R£EM
615 Noble ul.
Zaopatrzona we wszelkie drodki leczni
cze, poleca Szan. PublicznoiSci
„Krople Maryariskie"
Jako najskuteczniejszy 6rodek na nie
atrawnoSc, oraz
Prawdziwy Expeler.
Pr6cz Dra Kossakowskiego, ordynuje
w aptece w:elu innych doktorow, a na
£qdanie Szan. Publicznodci, powohije siq
telefonem doktor6w z miasta.
lr — xci—8t—pn. c.
JAN MALINOWSKI,
104 Samuel Str. blisko Augusta str.
BUDOWNICZY-KONTRAKTOR.
Podejmuje si$ i wykonuje wszelkie
prace w zakres budownietwa wchodzqce
Wyrabia plany i rysunki. Buduje do
my murowane i drewniane 7c.-xcl-c.
Ha mlejsco bylego banks PAUL 0. STEISLAID S CO.
Zorganizowany na podstawie ustaw bankowych Stanu Illinois jako
BANS'JBTANOWT.
iKAPITIL *250.000.00=
Deposit Accounts. — Depozyta przemyslowc6w i innych osdb przyjmujemy wt
wlelkicn i mafych sumach i sq one piatne za przekazaml.
Certificates of Deposit, piatne za okazem, a nadto wyplacaj^ bIq procenta, J«to>
11 pienlqdze le£q przez pewien czas.
Pozyczki interesantom wydaja sIq na dobrq hipcteke.
Kolektowauie odbywa siQ we wszystkich cz^ciach kraju i zagranic*
Weksle piatne w kraju i zagranica, kupujemy 1 sprzedajemy.
Pozyczek udzlelamy na realnodci pod warunkami najkorzystniejszyml.
0DDZIAL KASY OSZGZEDNOSGI
polecamy rzemieSlnikom, robotnikom fabrycznym i wszystkim pracujacym za w/nar
grodzenie, jako miejsce dogodne do sktadania oszcz^dnofci. Przyjmuje 1I4
wkiadki od jednego dolara i wyiej i placl bIq zwykle procenta.
^ WEK8LE DO EUROPY.
Bank ten sprzedaje weksle i przekazypieni$4ne piatne za granlca wedle najtaA
szyct kurs6w aziennych. Wvstawiamy neksle piatne za okazem, w Berlinle, Br«
mle, Frankfurcie, Wlednlu, Monachium, Kolonii, i t. p.
Zagraniczne monety i pleni^dze papierowe kupujemy i BDrzedajemy.
8AFE DEPOSIT VAULTS.
W potyczenlu z tym banku utrzymuiemy Milwaukee Are. Safe Deposit Yailt
gdzie odnajmujemv prywatne ekrzynki do przechowywania dokumentow i papler6
wartodclowych po $5 rocznie. WejScie przez Bank.
Adreai
Milwaukee Avenue!8tate Bank
cor. Milwaukee Avenue and Carpenter Str., - CHICAGO#
URZIJDNICT:
PAUL O. 8TENSLAND, Pbezydent., ANDREW C. LaUBTJSN, Wicepbeztokh*
CHARLES E. SCHLYTERN, Kabyer, DONALD, L. MORRILL, RzECzjrac,
DYREKTOBZT:
John P. Hanson, Wil. Johnson, John McLaren, P. H. Herhold, M. A. La Buy, Th. G.
Morris, A.JJ. Johnson, A. C. Lausten, J. F. Smulskl, P. 0. Btensland, S. D. Thonon,
To jest
No. 9
maszyna do szycia za kt6r%
Wheeler & Wilson
otrzymali najwi$ksz% premi^ na wiel
kioj wystawie gwiatowej w Paiyiu 1889
pomimo vsp6iubiegania si$ wszystkich
w fiwiecie maszyn do szycia.
Jest wi$c najlepsza!
Przyjdi i przekouaj si$ zaaim
kupisz maszyn^ do szycia.
• Wheeler & Wilson Mnfg, Co.
185 & 187 Wabash Are.
Na sprzeda2 u:
K. SAWICKX 315 W. Division ul.
WOLFF & NOLLAU,
— fabrykanci
okien, drzwi, ialnzyi a okien,
ram zodob przy gzymsach ltd.
Boboty na ichodach; tokarakie i wyriynane.
Fabryka: 36 37, 89, 41 148 Follerton Aye
OFIS: 86 Fullerton Av.. przylerfy doC.&N. W.R.R
Chicago, 111., Txijiton MM 281.dl.cd.
Dr. M. P. Kossakowski
615 Noble ul.
LeJcarz chordb dzieciqcych i Jco
biecychx Operator i Akusztr.
Professor
KOLEGIUM POLSKEEGO
DLA AKUSZEREK.
Dla biednych bezptatnie.
SI mi. xcil cA
M. Marski,
646 Nolle r6g Bradley tdie.
SKLAD BIB
najrozmaitszego gatunku dwieie i
dzone. ltep.-xdl-cd.
MICHAL BUDZYNSKI,
1828 Mephis Str., Philadelphia,Fa
przy kodciele polskim 6w. WawrzyAca
Sklad obraz6w 6w. 1 narodowych. r6£adc6w
koronek, ezkaplerzy, ksl&tek ezkolnych on
wszftlklch materyal6w pUmlennych.
Oprawla obrazy wfelkie 1 male bardzo tanlo
Agentnra „Dzieinika Chic&goekiego^
Kaidy dzieii mo/na kupl6 pojedyficzy egzemplari
Dzlennika za 1 cent ___
Kalendarz Katolicki na rok 1892 po 26c.
POLSKI FAIR
689 Milwaukee Ave.
NAJTANSZY SKLAD
Mebli, Obraz6w, lamp, Blachy, Piec<5w Kuchennych u
Pokojowych i Oprawa Slubnych Wiefictiw.
Od dzis CENY ZNIZONE W naszym skJadzie (storze) o 25 procent.
Garnitury wyscieiane (Parlor Suits) najtansze a nas.
Przyjdicie Rodacy najprz6d do nas, aniieli macie przeptacac gdzie indzicj.
Wszelkie naczynia na WESELA wypoiyczam od dzis za pot ceny. —
Kto nie ma pieni^dzy, temil czekamy. — Skora usJuga.
Nasz skind jest drufiri sklad mehli od Nohle ulicy do Augusta ulio.
i*ie zapomnijcie najtanszego skladu w Chicago.
I. P. MIKITYNSKI,
689 Milwaukee Avenue, - . - - - Chicago, IIL
AGENCYA KAKT OKR^TOWYCH
KA"RTY. OTTRTP.TOTVHR TVT.frn nn * TtFRTJNA ro rrRTOA.CW)
746 N. Ashland Are. - - Chicago, 111.
PierwszorzQdn*
PIEKARNIA POLSKA
GBOSEBNIA. '
Towary czyste, iwieie i po
umiarkowanej cenie.
Kto prQdxeJ po rtanny bochnitk chlcbaf ■ 1b.ic11-jmJ.i
Zam6wiony towar odstawia do domu bezpfatnie.
OTTOF.HHfTZE
SKLAD
wszelkiego rodzaju
Sprzetow i narzedzl te
laznych, blaszanych itp.
288—92 Sti». Soattv Chisago, 111.
PIOTR KIOtBASSA. E. Z. BRODOWSKI.
P. KIOLBASSAISP.
- Notarvusze Publiczni
113 Tf. Division ul. - - Chicago, III.
Zajmujq, si§ -wszelkiemi sprawami hipotecznemi; wyrabiaj% dokumenta.
Sprzedaj% tak2e KARTY OKR^TOWE, wyrabiaj^ PELNOMOCNICTWA
do Europy i maj* AGENTURY ASEKURACYI 0D OGNIA
najlepszych [towarzystw.
W og61e zasiQgm%<5 P»lacy u nick raiy we wezelkioh interesaoh.
PETER MUELLER
596 Milwaukee Are., - Chicago, tlL
IKARAW ANXAIUBJ
[LItwj * Boarding SUbl*.
Podeimule aiq nrndetnJ* pogrteMw, do#tu»
trnmlen I karaw&nu. WrnajmnJ* powoij HA
cmenUrz, weeela i preejaidfiki we wuyatkle ftzo
ny miuta. Przyjmuje takte koniQ n* wlkt [board
Jan Dejeski
W. Blackhawk Str.
przy kolei.
Sklad najlepszego gatunku
TWARDYCH i MI^KKICH
W^GLI I DEZEW1
Mi^kkie w^gle ponajtafiszych cenach
141.-XOi-Od.
S. KLEIN,
666 Milwaukee Ave., Chicago, HI,
PLUMBER & GAS FITTER*
Zaprowadza wszelkiego rodzaju ruiy
eazowe, pumpy do piwa, kt6re sam fabry
kuje, oraz zaiatwia wsze.kie prace w Mr
kres ten wchodwyce po umiarkowana)
cenie. • 18-1-icii-od
Rtxy fancy*: 681 Watftieno* Am

xml | txt