OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, February 15, 1892, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-02-15/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

?
(Dokonczenie z 1-szej str.)
dyny 3rodek podaj$, by wod§
goto wad najmniej przez 15
minut, Dim ji| si§ pije. Przy
rz$dy do filtrowania maj$ byd
niedostateczne.
Koncerta Paderewskiego.
I W bie&jcym tygodniu slynny
nasz rodak, Ignacy Jan Pade
rewski, wyst^pi w trzech kon
certach w ,,Central Music
Hall", a mianowicie wewtorek,
we czwartek i Jw sobot§. Do
programu we wtorek (jutro)
wehodz$ gtownie kompozycye
Chopina i dwa utwory samego
Paderewskiego, a opr6cz tego
Schumanna „Motyle", Schu
berta w transkrypcyi Liszta
^Erlkoenig'' i jedna z rapsodyj
w§gierskich Liszta.
Utoneli w parku Humboldta
Przestrog^ dla naszych chlo
pak6w i dla starszych niekto
rych, powinno byd nieszcz^scie,
kt6re si§ wydarzyfo przed
wczoraj popoludniu w parku
Humboldta. Trzech clilopa
k6w chcialo tam przej^d przez
r powlok§ lodowq, na jeziorze;
kiedy byli mniej wi^cej w po
Jowie drogi, zalainal si§ lod
pod nimi i wszyscy trzej uto
neli. W pol godziny p6zniej
dobyto dwoje zvvlok; zwloki
trzeciego chlopaka znaleziono
dopiero wozoraj ju-zed polud
niem. Nazwiska chtopc6w s$
George Scholl, Frank Scholl
(bracia) i Philip Prinel, wszy
scy byli we wieku 12—14 lat,
a mieszkali pod numerami 104
i 106 Cornell str.
Ze szpitala braci Alexyanow.
Zarz$d tego szpitala wydal
25 roczne sprawozdanie ze
swej dzialalno^ci. Zesprawo
zdania okazuje si§, Ze szpital
w roku ubieglym dwa razy
wi^cej przyj$l chorych, anize
li w kazdym z trzech lat po
przedzaj^cych. Szpital teraz
jest przepelnionym i zarz^d
pragn^lby pozyskad srodki]do
powi^kszenia tego dobroczyn*
nego zakladu.
Dnia 31 grudnia 1890 r. w
szpitalu bylo 134 chorych; w
ci^gu calego roku 1891 przy
j§to 2243 nowych Jako u
zdrowionych z zakladu wypu
szczono 1408, jako rekonwa
lescentow 393, jako nieuleczal
nych 65. W szpitalu umarlo
203 osob, z ktorycli jut przy
bylo umieraj^cych 53. Dnia
31 grudnia 1891 pozostalo w
szpitalu 174 chorych. Z pa
cyentow bylo 1540kawalerow,
560 zonatych, 143 wdowcow.
Bylo pomi^dzy nimi *1258 ka
t o 1 i ko w, 865 protestant6w
wszelkiego rodzaju, 65 zyd6w
a 55 bezwyznaniowych.^JZa
pobyt swoj w szpitalu oplacifo
pelnq, nale2ytosd 1114 chorych,
cz§sciow<£ 302, a bezplatnie
leczono 827 chorych. Policy a
przywiozla 260 chorych.
Co do narodowosci bylo tam
Austryakow 30, Belgijczykow
4, Czechow 16, Kanadyjczy
kow 40, Durlc?ykow20, \ z Za
chodnich Indyj 1, Anglikow
37, Francuzow 12, Niemc6vv
898, Holendrow 2, W§gr6w 6,
Irlandczykow 240, AYlocliow
m 13, Norwegezyk6w"31, Pola
kow 139, Rosy an 17, Szkotow
6, jSzwedow 202, Szwajcarow
52, a Amervkauow 476. *
Rozboj w mieszkaniu.
Pani A. E. McLaia mie
szkaj$ca pod nrem 21 Lexing
ton str., vvczoraj wieczorem
zamkn^ht swoje mieszkanie,
ndaj^c si§ w s^siedztwo. Wra
caj^c zaprosila s$siadk§, pa
ni^ E. G. Dickinson, mieszka
j$c§ pod nrem 53 przy tejze
ulicy, azeby do ninj wst^piia.
Kiedy obydwie panie we
sziy do mieszkania, natych
miast spostrzegiy^ze byli tain
zJodzieje. W izbie pierwszej
lezaiy porozrzucane sukaie.
Kiedy pani McLain weszia do
drugiego pokoju, spostrzegia
**- - ■ _.
v - * * • . w .
dwfoh m§2czyzn, kt6rzy wsko
czyli do s^siedniej sypialni.
Zawolala do pani Dickinson,
by ta zawezwala policy^.
Wtedy obydwaj rabusie wy
padli z sypialni, odtr^cili pa
ni$ McLain i wybiegli z mie
szkania. Obydwie panie po
biegly za nimi, woJaj^c, by
trzymano zlodziei. Na rogu
Hoyne ave. Frank Goodbody
przyl^czyl si§ do scigajijcycli i
rzeczywiscie pochwycil jedne
go z uciekaj^cych, ktorego
oddal w r§ce nadbiegajsjcego
policyanta Eisle. Na stacyi
policyjnej przy Maxwell str.
scliwytauy podal swe nazwi
sko jako John Wynett.
Oskarzenie przeciw Drowi DeBey.
Auoa Dugan zostala przy
wiezionq, doszpitala Detention
z polecenia Dra DeBey, ktory
mieszka pod nrem 41S W.
Harrison str. Lekarze tarn
uznali, ze Anna nie jest obl$
kanq,, tylko bardzo clior^ iizy
czoie. Poslali jq. przeto do
stacyi policyjnej przy Des
plaines str., sk$d j$ znowu o
deslano do szpitala okr^gowe
cro. Tani doktorowie Wade i
O
Barker skonstatowali, ze clio
ra ma zapalenie pfac. Choro
ba jej przez jazd§ nocn^ w
zimnie pogorszyla si§, nad ra
nem chora umarla. Lekarze
w szpitalu nie chcfj, wystawid
swiadectwa zejscia, tylko z$
daj^ sledztwa s^dowego. —
Dr. DeBey, ktory' by 1 powo
dem, ze Ann§ Dugan zawie
ziono do szpitala Detention,
usprawiedliwia si§ tem, ze
chorq badal jego assystentDr.
O'Casey. Policya twierdzi
jednak, ze Dr. O'Casey jest
dopiero studentem i wcale nie
uzdolnionym do rozstrzygania
w ci^zkick ckorobach.
Koncesye do budowy.
Nast^puj^ce koucesye do bu
dowy zostaly w sobot§ wvdane:
I. B. Inderrieden, four-story-dwel
ling, 553 North State str. £ 20,000
James Kelley, three-story flats,
112 Homan ave. 9,000
H. P. Birch, five one-story cottages
3226 3236 Champlain ave. 2,700
E. E. Peterson, three-story flats,
1085 North ave. 6,500
Estate of P. F. W. Peck, twelve
story- store and office building, south
west corner La-Salle and Washing
ton sts. 700,000
C. F. Pattison. six three-story flats,
132-142 Franeisco ave. 27,000
William Mc Kay, two-story flats,
1521 West Adams str. 6,000
Charles Klockimann, 3-story flats,
531 Thomas str. 7,200
J. C. Ehlen, two 3-story flats, 632
34 Wells street. 12,000
Daniel Loeffler, two 2 story flats,
n. w. cor. Bloom and Thirty-eighth
sts. 11,000
Robert D. Armltage, two 3 story
flats, 4726-28 Kenwood 8,000
August Olson, 3-story flats, 6412
Madison avenue. 7,000
James Geissmanu, three 3 story
flats, 5544-48 Ingleside ave. 18,000
A. Montgomery Ward, three 3-sto
ry dwellings, 124 8 Forty-seventh st.
25,000
S. Dumbley, 3 story flats, Seventy
third and Vincennes ave. _J'j 8,000
J. Pekoe, 2-story flats, Forty-se
venth, and Burtis sts. 2,800
F. B. Wisdom, two 1-story dwell
ings, 7606-8 Wright str. 4,000
Charles Johnson, 2-story flats, 776
Racine avenue. 2,300
A. D. Berry, 2-story flats, 28 Best
| avenue. 3,600
Wazne!
Wszyscy opiacaj^cy podatki na za
chodniej stronie miasta Chicago, za
oszcz^dz^ 2 proceni, jezeli zaptact},
podatki od swoich nieruchomoSci w
ofisie kolektora 161 W. Madison uli
cy w gmachu teatralnym „Haymar
ketr. H. 0. Hansen
10 m. c. d. kolektor.
NasprzedazIJ m
Z powodu wyjazdu postanowifem
wszystkie raeble i inne sprz^ty domo
we oraz poSciel tanio sprzedac. Kto
by chcial kupic, niech si^ zgfosi do
mnie. J6zef Letowniks
550 Noble Str. 15 1.
Na sprzedaz.
Musi bye w kr6tkim czasie sprze
dany lot i dwu-pi^trowy drewniany
dom 45 st6p dlugi, cena $ 2,100.
Zgtosi<5 si§: 17 Ellen Str. 101
• .. ' •" of:
500 Milwaukee Avenue.
Najwitjkszy wyb6r b6t6w i trzewik6w na zachodniej stronie miasta po
cenach taniej 1112: gdzieindziej. — Polska usiuga. tm.cii.cd.
A. RASMUSSEN, 500 Milwaukee Ave.
DOKTOR
Kazimierz BEWKOWSKI
przeaioal' si§ poi No 638 Noble Str. rog Bradley nad nowq
aptekg, ob. Bardoiiskiego i tam przyjinuj$ chorych. ip.PXii-ci.
Dr. KaZmierzMidowicz
LEKARZ
chor6b wewn^trznych, kobie
cych, akuszer i operator, uczeri
uniwersytetu krakowskiego, z
7-io letnig, praktyk$ szpitaln%,
udziela pomocy lekarskiej
204 West Chicago Aye.
obok Milwauke ave.
Qodziuy oils owe:
od 8 do 11 rano,
od 2 do 4 popotudniu,
od 6 do 8 wieczorem.
W. SliOMlHSICA,
679 Milwaukee Aye,
Polecam Wielebnemu Duchowiefietwn jak
Szan. Tow&rzyetwom polskim m6j sklad 1 praco
wnie r64nego gatnnkz CHORAGWI, SZARF
ODZNAE. ROZET, BEREL i PALES MAR
6ZALKO\\ 6KICII i t. p.
pojak najtans'&ej cenie,
wykonnjq takowe obetalunkl Jak najpunktnalnlej
i QajeamienDiej, bo przez oiedmnadcie lat prakty
ki. zloiyiam dcwody z powyiszych wyrob&w.
Tak2e polecam m6j eklau Wielebnym Siontrom
wielki wybOr SORON, WELON0W 1 BUKIE
TOW dladziewcz^i i cnlopc6w, przystQpu^^cycb
dopierwszej Komnnii Swi^tej.
Tak eamo korony i welony dla mlodych paniea
do fllubo, wezystko po jak najtaAszej cenie. Pro
szq przybyd 1 przekonaC eiq w polekim bandlu,
zHulm do obcej uarodowoSci aitj udacie.
APTEKA
na rogu Noble i Blackhawk ul.
poleca jako specyalno&5:
KROPLE MAR1ACELSKIE, kt6re powinny BiQ
znajdowafi w kafcdym domu. Jestto znane i
najsKQteczaiejsze lekarstwo przeclw wszelkim
b61om 2ol^dka, Sclskaniu, chorobom macicy i
niestrawno§ci. Przeczyazczajq krew.
BALSAM CZ^STOCHOWSKI na kaszel. Nie ma
lepszego Srodka we wszystkich chorobach piuc
i gardla 1 w modrym kaszlu u dzieci.
Recepty przyrzqdza si§ zawsze ze szcze
g61nf\ troskliwogcia.
Doktor polski mieszka nad aptekq.
Innych doktordw powotuje si§ na tsf
danie telefonem z miasta.
TELEFON 7495.
Wszelkiej porady udziela si§ z caty go
towo^ci^.
Agencya "Nickel Savings Bank".
J&.&Lam Szvraj]c<*rt,
dyplomowany aptekarz ze starego kraju.
25,000 Robotnikow
obecnie pracuje we fabrykach, kt6re siq
znajdnj{\ tylko o 15 minut drogi od po
siadloScileZ^cej pomi^dzy Jackson Park
i South Chicago, niedaleko od miejsca
wystawy powszechnej. — Ustaw§, tycz^
c$ si§ budowaniem elektrycznej kolei
ulicznej na wiosnq na South Chicago ave.
juz przvj^to w Radzie Miejskiej.
Cena lot po $350 i wyzej — warunki
najprzyst^pniejsze: $2.00got6wki a resztQ
w tygodniowych sptatach po $2.00
"Warranty Deed" dajemy po zapiaceniu
$75.00.
Exkursye co niedziel§ o godzinie 1.05
po poludniu z dworca „Lnke Shore" na
Van Buren i Sherman ulicy. 9m.-cd.
FOSTER & VERMILYEA,
1103 Chamber of Commerce B'l'd'g
cor. La Salle & Washington Chicago, 111.
M. L. LISOWSKI,
Arcliitekt
wykonuje plany i wszelkie roboty
w zakres budowy koSciof6w, jrma
ch6w i dom6w wchodzf^ce po cenach
umiarkowanych.
Office:
844 Milwaukee Avenue,
i.ciii.cd.corner Division Str. 3 rd floor.^
Pabst Brewing Co. .
Browarnia i SkJad
Piwa Butelkowego.
PiW0 Stolowe w butelkach
kwartowych i pajntowych do
ufcytku familijnego.
OFZS:
prz; Indiana i Desplains nJlcacb.
TELEFON 4888.
HERMAN PABST,
20s.—xcii—cd MENAGKR.
COLUMBIA
FURNITURE HOUSE.
Sklad kaZdego gatunku nowych i
starych mebli, karpet6w, piec6w i in
nych sprz^t6w domowych. Sprzedaje
za jak$ bt\,di cen$.
738 Milwaukee Ave. 241.
WYBOROWY
SKLAD MI^SA.
Mam na skiadzie wszelkiego ro
dzaju mi§sa£wie4e, solone i w^dzone.
Szynki, kieibasy, kiszki, gwie2e kiel
baski w og6le wszystko co w pierw
szorz^dnym skladzie rze2nickim by<5
powimo, a wszystko bardzo tanio.
31m.cll.cd.
Miehal Pstrong,
612 Noble ul.
JOZEF GOLEMBIESKI,
7 Tell Plaee blisko Milwaukee Ave.
Fabrykant wszelkiego rodzaju
WOZOW. Uskutecznia r6wniei wszel
kie prace w zakres kowalski wcho
dz%ce szybko i tanio.
Kuje konie zrecznie i bez
piecznie. seip-xcii-cd
CENY ZNIZONE.
Polecam Szanownym Rodaczkom m6j
sklep zaopatrzony w kaw§ zawsze iSwieio
palonf\, najlepszsv herbat§ i maslo naj
gwiefcsze wprost z farmow z Grand Ra
pids i Wisconsin, i mam tak2e sery tutej
sze i zagraniczne i r62ne inoe artykuiy
w skfcid ten -wchodz^ce.
Zar^czam fce towar m6j jest lepszy
anifceli gdzieindziej i kupujuc u mnie
mofcecie sobiewiele pieni^dzy oszcz^dzid.
Dam dobrf\ wagQ i do kazdego funta cze
gobi\d< w moim skhidzie zatyczam tykiet
wartofci l%c. na porcelany.
ic.-xcii-cd. Jozef Klass,
j 591 NOBLE ULICA (w baspmencie).
STENSLAND i SMULSKI,
415 Milwaukee Ave.
Loty, domy, na sprzedaz we wszystkkh cz^sciach miasta Chicago.
ZABEZPIECZENIA OD OGNIA
Wyrabianie wszelkicli dokumentGw jak Deedtiw, Nottiw i t. p. u
■ J. F. SMULSKIECxO,
565 KToble ulica,
od 7mej do 9tej wieczorem. 15tcd
SMOLINSKIiNAWROT
ill) Milwaukee Ave., Chicago, 111.
Nowy Polski Skhid
SDKNA i PRACOWNIA KRAWIECKA.
Polecaja Szanownej Pclskitj Pu
blicznoSci sw^, praco7?ni^ krawieck^
i sklad wszelkiego gatunku sukna
tak krajowego, jakotcz i zagraniczne
go. Robi$ ubiory podlug miary
i wediug najnowszej mody, po ce*
nach przyst^pnych dla -wszystkich.
UalT* Wszelkie obstalunki wykona
j$ jak najpr^dzej i jak najstaranniej
Za dobrq, robote zar^czamy.
Smolmski i Nawrot,
5m.-xcii-ca. 716 Milwaukee Ave.
Nowa Serya.
Towarz. Polsko-Amerykanskic
Pozyczkowe i Budownieze.
Dobra sposobno§6 dla wszystkich
bez wyj^tku ptaci i wieku, bogat
szych czy ubogich, do skladauia czy
li bezpiecznego ulokowania zaoszczQ
dzonych pieni^dzy TV banku Tow.
Pol sk o - A in er y k a 11 s k i ego Pozycz
kowego i Budowniczego do kt6re
go moze nalezec chocby najubozszy.
Akcye, kt6re kosztuj^ po 100 dola
r6w splaca si§ tygodniowo po 12^
centa, tak wi^c n. p. od lOciu akcyi
(na 1000 dol.) pfaci si§ tylko $1.25
tygodniowo. ;
Od skiadanych w banku naszym
pieni^dzy, placimy 6 dol. od sta.
Posiedzenia odbywajq, si§ co Sro
d§ kazdego tygodnia wieczorem o
8mej
w hali ob, Jana Karasek,
t6s Dickson i W. Blackhawk ulic,
gdzie mozna sitj zapisywad i zasi§
gn^d wszelkich potrzebnych informa
cyi.
Z uszanowaniem
Jdzef Korzeniewski, sekretarz
657 Holt ave.
171.
BlORO
828 Milwaukee Ave., CHICAGO, ILL.
B .WATIfiS|
^^"AYUNgIrOTH^
CHICAGO. ILLS.
T.U 0 A iTOVE POU5M AND VARNI4H COWj"
Tntrwiu PREVENT 5T0VEJ FRO*
TRAOt
mark
«i>i!!ECTI0H3 po" USE;-ApplJ'"tflfon*
•252,rJS *? **" Swve wbl!n "j"1, Mm
1 4 iniiti ti <ny llrn»»!f*£ \u"* I
c«VTiM -titvrf ipplj ibu Poll«b » f*"
SPECIAL NOTICE: t
La.*®P ™« or «po»2. *nd tbeo polntwd •»»
'»« Wliloot ippfjiDg fre«b follib.
'ttk. »,lt bW«f* ininj. II too IKkfc. W gll>
HT Polor „A. B." do piecow jest do
nabycia we wszystkich skfadach ielaz
,znych i groseryjnych. Cftna 10c. za fla
szkg. Nie kupujcie innego.
DENTYSTA
DR. P. A. PIEHL,
698 Milwaukee Ave. rog Noble ulicy,
IZBY7J8
wyrywa z<iby bez bOlu, e^zarainuje chore z^by i
zaplumbowanie liczy 50c. i wyiej; za cafy bzczq
k(j nowych zeb6w §7 do 310.00. .
C3P~ Za dobrod towaru i ro'botQ por^cza siQ.
•i71c.-xcii-cd.
Aubttstus Bauer. Henry W. Hill
BAUER & HILL,
Architekci i Superintendence
Marine Building
N. E. cor. Lake i La Salle ulicy.
Pokoje BO i 31. • Chicago, 111.
fim.-ycH-c
M. L. KASMAR,
(KACZMAREK)
i PRAWNY RADCA
127 La Salle, pok6j 10 i ll.
Prowadzi i zaiatwia wszelkie
sprawy s^dowe tak w najwi^kszych
jako i mniejszych s^dach.
Wieczorem w mieszkaniu
636 Noble ulica.
Porada dla rodak6w darmo.
Olaf, F. Severson,
79 W. Madison Str.
r6g Jefferson Str.
SEDZIA POKOJU
i Notaryusz Publiczny.
WYCI4GA prawne dokumenta.
91p-cii-cd.
Kaidego wi»czora urz^duje ol 7 do 9
.w stacyi policyjnej pr^yntiioigoAv*.
Jakob Mucha.
152 W. Blackhaxck str.
Skfcid wszelkiego gatunku
WE«L1 i BRZEWA
Wvpotycza takze powozy na cmen
tarz, vesela i przejazd^ki.
Ceny umiarkowane.
21—xc ill—c.d.
Wt. Nowaczewski
838 Milwaiike© Avenue,
POLSKI SKLAD MEBLI I PIECtiW.
Rodacy! kto chce widzied wyb6r mebli,
piecy i lamp, niech przyjdzie pod No. 838
Milwaukee Avenue, a przekona si$, ie
w moim skiadzie mote dostad wszystko po'
fabrycznych cenach. Meble, wyScielane
GARNITURT o wiele taniej antaeli na
wielkiem mie^cie. Kto nie chce wierzyd
nlech przyjdzie a przekona si§.
Z szacunkiem
We. Nowaczewski,
838 Milwaukee Ave., Chicago, 111.
JOri. KORZENIEW8KI, V. HTJBKJ
agent. agant.
S. PETERSON & CO.
11 <6 18 Market Str., near Lake Str., • Chicago, III.
HURTOWNA GROCERNIA i WIELKI SKLAD MAKI.
Wszystkim polskim grosernikom polecamy nasz towar groseryjny *w najwlqk
szym wyborze. Towar zawsze dwieZy i zdrowy. — R6wniei mamy na sprzedaZ naj
lepszq mqkQ wsztlkiego rodzaju. Ceny bardzo niskie.
Telefon 1127. 13-1-xcii-cd.
>
Bardzo tanio na sprzedaj
Takie tanio ua sprzedaj: Lota i dwa domy na Emma ul. blizico Noble.
Jeden dom murowany dwupi^trowy na cztery familie, drugi drewniany dwu
pi^trowy takie na cztery familie. Cena $5,500. Tylko $2,500 got6wki po
trzeba,
Cztero pi^trowy dom i lota na Division ulicy, blisko Noble, musi by<5
natychmiast sprzedany. Dom przynosi $75.00 miesi^cznie. Cena $6000.(X).
Zarazem sprzedaje tanie szifkarty do Earopy i wypofcyczam wiasne pie
ni^dze na nizki procent. R. ZALESKI, 114 \V, Division ulica.
3VJI. A.> TLmJ3l BUY
POLSKI SEDZIA POKOJU.
Zalatwia ekargi, warrant/1 wazelkle aprawy s^dowe 1 prawne w calem mleflcie 1 Cook County.
Wyrabial potwierdza hypotekl, deedy, kontrakty 1 wazelkle prawne doknmenta. —
aala ei^dowa otwarta od 8 rano do 4 po poludnlu pod nnmerem
186 MADI80N ST. CORNER HALSTED 8T.
Wieczorem w swej rezydencyi pod Nr. 581 Milwaukee Ave
O'DONNELL £ COGHLAN
i JOSEPH S. GESHKEWICH
P0LSCY ADW0KACII N0TARYUSZE.
Egzaminuj% abstrakty i zalatwiaj^ wszelkiego rodzaju interesa handlowe; pro
cesa kryminalne w mniejszych i najwi^kszych sqdach. — Zwracamy gh5wnle uwagq
na zrQczne kolektowanie naleZno3ci za uszkodzeuia lub kalectwa odniesione przez
wypadki po fabrykach albo przez poclqgi kolejowe; kolektujemy r6wnieZ zalegtofcl
za robotQ i t. d. za bardzo umiarkowane wynagrodzenie.
Poc6Z placid rent, albo niemied swej wlasnoScl, jeZeli moZna kupid sobie proper
ta albo loty i budowad domy. Niemacie pieniqdzy? to my mamy
ir $100.000dil
kt6re wypoiyczymy za bardzo niski procent — Przyjdicie a przekonaoie si$, Ze my (
taniej pientydze wypoiyc2amy, nii kt6rekolwiekbanki i po przejrzeniu hypoteki,da
jemy pieniqdze natychmiast.
OAs: 163 Randolph Str. room 29 r6g La Salle str.
rano i wieczorem: 225 W. Chicago Avenue.
TELEFON 264.
„New
Home"
maszyna.
Otrzymala
?toty medal na
»vielkiej wy
*tawie w Pa
ryiu 1889 r.
JOZEF NIARSON,
635 Noble ul., • Chicago, III
polecft rodnkom »w6jjftdyny polski eklad
maszyu cio , ■ayoia
— rozmanego gaiunnu —
Ceny niekie, za got6wkq
i na male miesi^czno wy
platy. Olej, Igly i czqfci
matzvn mam na ekladzie.
J KeoernjQ wszelkie
maiszvny.
I5g-xci-cd.
GEORGE K. EDWARDS. W. E. COLBURX, adwokat.
EDWARDS & COLBUKN,
ISTotax3rasze lE^uToliczni.
Wypo4yczaj«t i kolektuj^ pieni^dze, sprzedawaj^ karty okr§
towe, wyrabiaj$ prawiie dokuraenta, ubezpieczaj^ od ognia,
zajinuj$ si§ wszelkiemi sprawami hipotyczoemi i zaiatwiaj^
wszelkiego rodzaju procesa.
9145 Commercial Aye., SOUTH CHICAGO, ILL.
(WINNIPEG BLOCK). m.-Kin*.
Na sprzedaz
properta, 50 st6p frontu; stajnuj.
gdzie si$ konienajmuje (Livery Sta
ble), stodolQ, konie, powozy i dom z
14 pokojami.
Wszystko to inoina razem, albo
pojedyficzo kupi<5.
Zgfo6i<5 si$ do:
C. W. KRAUSS
389 Elston Ave. 9 m..xcii-cd.
Dr. L. 10STR0WSK1,
Dokt6r medycyny 1 dentvstyki z 14-to letnl^
praktjk^ lekarsk^w etarym kraju, adziela pora
ay we wszelkich chorobach wewn^trznych ze
wnqtrznych i akuszeryi szybko i skutecznte.
Leczy wyrywa zqby bez b61a 1 znieczulajy: fa
ze m i t. p. wyrabia eztuczne zqby I szczqlci, zale
wa ztotem, platynq erebrem, ceraentern Kt. d. po
nader przyetqpnej tenia. — 15mJ.xcilca.
Oflayt
Noble 8tr No. 572* Centre Avenue
odTdolorano ? 19-th Street
od 4 ao y wieczAr. 0 od 11 rano do 8 po poh
TELEFON 4400 4- TELEFON SO77

xml | txt