OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, February 17, 1892, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-02-17/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

(Dokonczenie z 1-szej str.)
w rabusiu poznano syna byle
fo superintendenta szkolnego
'lanta. Tegoz wieczora are
sztowano jeszcze dwoch wsp61
nikow Plant a, Tom a Doyle i
Archera Dollas. U Dollasa
znaleziono zegarek O'Connora.
Wczoraj s^dzia AVilmot prze
slu chawszy obwinionych od
dal Dollasa pod kaucy^ $800
pod s?|d kryminalny, a Planta
i Doylego uwolnil, mimo, te
ich identyfikowali opadni^ci.
TJwazaj^ to za lagodnosd nie
na miejscu.
TFcieczka obiakauego.
John Feeny, obl^kany, kto
ry uciekl z Kankakee, zostal
w poniedziatek aresztowany w
sali obrad Rady okr^gowej,
gdzie odzyvval si§ z pogro^ka
mi przeciw s<gdziemuPrender
gast i klerkowi s^dukryininal
nego Schubertowi. Dozorca
Anderson, ktoremu 1 eeny u
ciekl byl, i ktory az do Chica
go przybyt za jego ^ladeoi, od
wiozl ^o do Kankakee. Fee*
ney pierwotnie byl w domu o
bl^kanych w Dunning, a po
tem go przewieziono do Kan
kakee. Pami^ta dobrze Dr,
Kiernan, ktory niegdys prze
ciw niemu jako rzeczoznawca
wydal orzeczenie, i w czasie
tego zostal przez niego obrzu
cony zgailemi jajami. ^a ja
jach, ktore mial w kieszeni,
byly napisy :„Kiernan' , „Pren
dergast'1 i „Schubert".
Bozszarpaiiy przez dynaniit.
Like George, Wloch, wczo
raj rano w kamieniolomach
firmy Rice tfc Sons na rogu
Grand Ave. i .Ohio str. przy
gotowywal si§ do wysadzania
skat. W kieszeni mial patron
dynamitowy. Nieszcz^^ciem u
derzyl przypadkowo dr^giem
ielaznym o patron, ktory eks
plodowal i straszliwie rozszar
pat nieszcz§»liwego. Czlonki
prawie poodrywane od ciala,
ledwie si§ trzymaly, kiedy go
znaleziono: 2yl jeszcze wpra
wdzie i zawieziono go do szpi
tala okr^gowego, ale nie ma
nadziei, azeby wyszedl.
Koncesye do budowy.
Wczoraj wydane zostaly na
st^puj^ce koncesye:
L. G. Kirkland, four 3-story flats,
north-east corner Evans and Forty -
fifth street $ 20,000
A. Montgomery Ward, four 3-story
flats, 7505 Ford ave. 18,000
F. Wilkenson, 2-^tory flats, 160
Seventy-seventh str. 2,600
C. Rubens, two 2-story flats, Lau
rella ave., near Eighty-second street
3,600
C. Rubens, two 2-story dwellings,
Eloner, near Eighty-second str. 3600
J. P. Thompson, 2-story flats, 191
Ninety-fifth str. 2,600
J. S. Findley, three 2-story flats,
Seventieth str., near Perry av. 20,000
Webster Manufacturing Company,
1-story addition, Fifteenth str. and
Western ave. 3,000
J. Fick, 3 story flats, 110 Sheffield
avenue 6,000
Joseph Petermichel, 4-story flats,
1114-16 West Twelfth str. 7,000
Doggett estate, 7-story building,
314-17 Michigan ave. 150,000
Anton Duaa, 3-story flats, 871
West Division str. 5,000
Horace O'Donoghue, 4-story addi
tion, 192 Jefferson str. 12,000
John Donby, 3-story flats, 75 Se
ward street 4,000
L. P. Hammond, 2-story flats, 900
Seminary avenue 4,000
Z dziedziny pracy.
Potrzeba dziewczyn do szycia spo.
dai (pants) na maszynie. Stala praca
i dobra zaplata.
W. 155 Division str. 17 1.
Potrzeba dobrych dziewczyn do
usiugi w hotelach, traktyerniach
(Boardinghouses), restauracyach i u
prywatnych familii.
Zgiosid si§ do: i6mj.-xcii-cd.
0. Duske,
Inteligence Office, 448 Milwaukee Ave.
Potrzeba dziewczyn do r^cznej
maszynowej pracy prz surdutach.
Zgiosi6 si§: 84 W. Division &tr.
wch6d od tyiu. 17 1.
Potrzeba kobiety do domowej ro
boty.
720 N. Ashland ave. r6g Blanche
ul. 18 1.
Mioda panna chc^ca si§ wyuczyc
krawieczyzny niech si§ zgiosi pod
No 705. Noble str.
Potrzeba dziewczyn do szycia sur
dut6w (coats) na maszynie i r^cznie.
490 N. Ashland ave.
Poszukuj^ miejsca jako klerk.
Pracowafam dfuzszy czas w gro
serni i znam ten fach nalezycie. A
dresu udzieli Administracya Dzicn
nika. 18 1
Potrzeba dziewczyny do domowej
roboty. ZgJosic si§ do hotel u polskie
cro 531/soble str.
O
Potrzeba dziewczyn do uczenia si§
szyc szapowych kauiizelek (shopvest)
145 W. Division str. 19 1.
Sklep rzezniiki (Butsher shop) z
wszelkimi przyrz^dami mozna tanio
zadzierzawic - 105 Hickory str. -albo
zapytac si§ na
105 W. Polk str. 20 1.
WALSTROM BROS..
SKL
W^GLI 1 DRZEWA
380 Austin Are. blbko Noble ul.,
drugi ofis 418 Elston Ave.
Odstawiamy
Miqkkie wqgle w kawatach po - $8.25
New Kentucky w kawatach - - 3.50
Baltimore & Ohio - 4.50
ZA TONU.
Twarde w^gle sprzedajemy taniej,
aniieli po innych yardach sprzedajj\.
Gw&rantujemy za dobrofi odstawionych wq
gli. Przvtflijcie "zam6wienie przez poczt$ albo
przyjdzcie zam6wiC do naszogo oflsa kt6ry jest
otwartv ai do 8mej godziny wieczrrem.
168.-xcii-cd
bi6ro
828 lilvaotee Ave., CHICAGO, ILL.
a
53
43
9
•♦J
©
Sri
*
©
a
s
S*
©

9
5
»

<
©
REGISTERED ^
A^'°AYUKGBROTHro
^ CHICAGO. IU5. 1
T:« OA5T0VE POUJM ANDVAKNUHCO**®
TttftWIU PREVENT 5T0VE0 f»04 RUJ
trade I > MAB*
.OttlCTtOSS TO» USE:-App»J **"?Ifoq*
LT**— rmj tottMyio»tWbcoeoM. JgM1 '
C«8T»»:
tSy "f «» «poe« aad Uleo pola*
JT* »wS«*t aptrtjiBf trmb I'd***
UttclWrt.*
3
P
>■»
w
p

P
53*
*<
V!
«
s
a
P
«
|
®
*
©
=
9
I
K
a
R
s
S
p
N
5*
*->
©
3
»
ygf Polor „A. B." do piec6w jest do
nabycia we wszystkich skladach 4elaz
znych 1 groseryjnych. Ona 10c. za fla
szk§. Nie kupujcie innego.
Caveats, and Trade-Marks obtained, and all Pat
ent business conducted for Moderate Fees.
Our Oince is Opposite U. S. Patent Office,
and w« can t>enire patent in less time than thoot
rcmuti from Washington.
Send model, drawing or photo., with descrip
tion. We advise, if patentable or not, free «
charge. Our fee not due till patent is secured.
A Pamphlet, "How to Obtain Patents," witb
nanus •factual clients in your State, county, or
town, s«nt free. Address,
C. A. SNOW & CO.
Apposite Patent Office, Washinoton. 0 c.
M. L. KASMAR,
(KACZMAREK)
ADWOKAT
i PRAWNY RADCA
127 La Salle, pok6j 10 i 11.
Prowadzi i zafatwia wszelkie
sprawy s^dowe tak w najwi^kszych
jako i mniejszych g^dach.
Wieczorem w mieszkaniu
636 Noble ulict.
Porada dla rodak6w darmo.
Nowa Serya.
Towarz. Polsko-Amerykaiiskie"'
Pozyczkowe i Budownicze.
Dobra sposobno&5 dla wszystkich
bez wyj^tku piaci i wieku, bogat
szych czy ubogich, do skladania czy
li bezpiecznego ulokowania zaoszcz^
dzonych pieni^dzy w banku Tow.
Polsko-Amerykanskiego Pozycz
kowego i Budowniczego do ^re
go moze nalezed cho<Sby najubozszy.
Akcye, kt6re kosztujjj po 100 dola
r6w spiaca si§ tygodniowo po 12^
eenta, tak wi§c n. p. od lOciu akcyi
(aa 1000 dol.) piaci si§ tylko $1/25
tygodniowo.
Od skfadanych w banku naszym
pieni^dzy, piacimy 6 dol. od sta.
Posiedzenia odbywaj^ si§ co Sro
de kazdego tygodnia wieczorem o
8mej
w haliob.JanaKarasek,
r6g Dickson i W. Blackhawk ulic,
gdzie mozna si«j zapisywac i zasi§
gn^d wszelkich potrzebnych informa
cyi.
Z uszanowaniem
J6zef Korzeniewdki, sekretarz
657 Holt are.
171.
500 Milwaukee Avenue.
Najwajkszy wyb6r b6t6w i trzewik6w na zachodniej stronie miasta po
cenach taniej ni2 gdzieindziej. — Polska USillga. Cm.cii.cd.
A. RASMUSSEN, 500 Milwaukee Ave.
DOKTOK
Kazimierz REWKOWSKI
przeQiosi" si§ pod No 638 Noble Str. rog Bradley nad nowg,
aptekg, ob. Bardoilskiego i tam przyjmuj^ chorych. ip.Cxii-cd.
Dr. KaZmierz Midowicz
LEKARZ
chor6b wewnqtrznych, kobie
cycfc, aku9zer i operator, uczeri
uniwersytetu krakowskiego, z
7-io letnig, praktykg, szpitaln^,
udziela pomocy lekarskiej
204 West Chicago Aye.
obok Milwauke ave.
tiodziny oflsowe:
od 8 do 11 rano,
od 2 do 4 popohidniu,
od 6 do 8 wieczorem.
W. S-tOMI$SK.A,
679 Milwaukee Ave.
Polecam Wielebnema Ducbowietistwu Jak
Szan. Towarzystwom polekim m6j sklad i praco
wnie r62nego gatnnkz OHOR^GWI, SZARF
ODZNAK. ROZET, BEREL i PAfcEK MAB
8ZALKO wriKICH i t. p.
po jak najtanszej cenie,
wykonnjq takowe obetalunki jak aajpunktualnlej
i najsumienniej, bo przez sledmnadcie lat prakty
ki, zloiyiam dcwody z powyfcszych wyrobow.
Tak2e polecam m6j ekhiu Wielebnym Sioetrom
wielki wyb6r KORON, WELONOW i BUKIE
TOW dla dziewcz^t 1 cnlopc6w, przyet^pu*ncych
iopierwszej Komunli Swi^tej.
Tak aamo korony i welony dla miodych paniea
du filubu, wezystko po jak najtanezej cenie. Pro
bzq przyby61 przekonaC siq w polekim bandlu,
zanim do obcej oarodowoftci aiq udacie.
APTEKA
na rogu Noble i Blackhawk .ul.
poleca jako specyalno£<5:
KROPLE MAR1ACELSKIE, kt6re powinny sie
znajdowad w ka4dym domu. «Jestto znane i
najstuteczniejsze lekarstwo przeciw wszelkim
h61om iol^dka, 6ciskaniu, chorobom macicy i
nie8trawnoflcl. Przeczyflzczafo krew.
BALSAM CZESTOCHOWSKI na kaezel. Nie ma
lepszego 6rodka we wszystkich chorobach pluc
i gurdla 1 w modrym kaszlu a dzieci.
Recepty przyrz^dza siQ zawsze ze szcze
goln^ troskliwoScia.
Doktor polski mieszka nad aptekj\.
Innych doktor6w powohije si§ na
danie telefonem z miasta.
TELEFON 7495.
HrWszelkiej porady udziela si§ z caty go
towoSciq.
Agencya "Nickel Savings Bank".
_A.d.a,:na Szwaj!lr^trt,
dyplomowany aptekarz ze starego kraju.
25,000 Robotuikow
obecnie pracuje we fabrykach, ktore siQ
znajduji* tylko o 15 minut drogi od po
siadiosci'.efricej pomi^dzy Jackson Park
i South Chicago, niedaleko od miejsca
wystawy powszechnej. — Ustaw^, tyczq
cq siQ "budowaniem elektrycznej kolei
ulicznej na wiosnQ na South Chicago ave.
jufc przyj^to w Radzie Miejskiej.
Cena lot po $350 i wyZej — warunki
najprzystQpniejsze: $2.00gotowkia resztQ
w tygodniowych splatach po $2.00
"Warranty Deed" dajemy po zapfaceniu
$75.00.
Exkuraye co niedzielQ o godzinie 1.05
po potudniu z dworca „Lake Shore" na
Van Buren i Sherman ulicy. 9m.-cd.
FOSTER & VERMILYEA,
1103 Chamber of Commerce B'l'd'g
cor. La Salle & Washington Chicago, 111.
M. L. LISOWSKI,
Arcliitekt
wykonuje plany i wszelkie roboty
zakres budowy ko£ciof6w, gma
ch6w i domOw wchodz^ce po cenach
umiarkowanych.
Office:
844 Milwaukee Avenue,
i.ciii.cd.C0rner Division Str. 3 rd floor.^
Pabst Brewing Co.
Browarnia i Skiad
Piwa Butelkowego.
Piwo Stolowe W butelkach
kwartowych i paintowych do
u2ytku familijnego.
OFI8:
przy Indiana; Desplains Qllcacb.
' TELFION 1383.
HERMAN PABST,
20s.—xcii—cd MENAGER.
COLUMBIA
FURNITURE HOUSE.
Skiad kazdego gatunku nowych i
starych mebli, karpet^w, piec6w i in
Dych sprz§t6w domowych. Sprzedaje
za jakij, bt\,di ceu%.
738 Milwaukee Ave. 241.
WYBOROWY
SKLAD miissa.
Mam na skfadzie wszelkiego ro
dzaju mi§saSwie4e, solone i w^dzone.
Szynki, kieibasy, kiszki, Swieie kieJ
baski w og6le wszystko co w pierw
szorz^dnym sktadzie rze^nickira by<5
powimo, a wszystko bardzo tanio.
3im.cii.cd. Miehal Pstrong,
612 Noble id.
a
JOZEF GOLEMBIESKI,
7 Tell Place blisko Milwaukee Ave.
P'abrykant wszelkiego rodzaju
WOZOW. Uskutecznia r6wniez wszel
kie prace w zakres kowalski wcho
dz^ce szybko i tanio.
I®" Kuje konie zrecznie i bez
piecznie. aeip-xcii-cd
CENY ZNIZONE.
Polecam Szanownym Rodaczkom m6j
sklep zaopatrzony w kaw§ zawsze SwieZo
palonq, najlepszq herbat§ i maslo naj
iSwieZsze wprost z farm6w z Grand Ra
pids i Wisconsin, i mam takze sery tutej
sze i zagraniczne i r6Zne inne artykuty
w skiad ten wcliodzqce.
ZarQezam ie towar m6j jest lepszy
aniZeli gdzieindziej i kupujqc u mnie
moZecie sobiewiele pieni^dzy oszcz^dzid.
Dam dobri\ wag«j i do knidego funta cze
gob{\di w moim skfodzie zatyczam tykiet
warto&i l%c. na porcelany.
ic.-xcii-cd. Jozef Klass,
a 591 NOBLE UL1CA (w baaemencie).
STENSLAND i SMULSKI,
415 Milwaukee Ave.
Loty, domy, na sprzedaz we wszystkich < z§£ciach miasta Chicago.
ZABEZPIECZENIA OD OGNIA
Wyrabianie wszelkicli dokumenttiw jak Deed6w, Not.6w i t. p. u
xJ. F\ 8MUL8KIEGO,
563 KToble ulica,
od 7mej do 9tej wieczorem.
15kc.d.
PRZESZiO 900 LOTOff SPRZEDAHO
w Sobieskiesro Parku
w przeciagu 4 miesi$cy.
Do sprzedania jeezcze pozostatych lotow urzqdzarny
WOLNA EKSKURSYA
CO NIEDZIELE
o godzinie 10.30 raao z depot przy Polk ulicy.
Hammond daje to zapewnienie, i2 ria przyszfy rok warto^d
ka2dej loty w Sobieskiego Parku si§ podwoi.
Po bliisze szczeg6Iy zgfosid si$ do:
Brooks & Co., 808 Takoma B'l'd'g. wlaSciciele.
AGENCI:
J. R. Niemczewski, 31st blisko Main str.
Adam Stachowicz, 45 Sloan str.
A. Majewski, 664 Noble Str.
B. Prominski, 831 Wood Str.
L. Groszkiewicz, 143 W. Division Str.
Jozef Napieralski, 681W. 17. Str.
John Rozynek, South Chicago.
MSfJili,}'Street
A. J. Kowalski, 617 Noble Street.
Joseph Mrukowski, 660 Dickson Str.
•Peter Arkuszewski, cor. Fry & Noble St.
A. X. Centella, 43 Chapin Str.
Julian Piotrowski, 854 James Aye.
DBNTYSTA
DR. P. A. PIEHL,
'698 Milwaukee Ave. rGg Noble ulicy,
1 D IZBY 7 i 8
wyrywa z^by bez b61u, e^zaminuje chore zQby 1
zaplumbowanie liczy 50c. i wy2ej; za caty szczq
kq nowych zeb6w g7 do $10.00.
S=gT" Za dobro6 towaru i robotQ porQcza bIq.
AtreueTcs Bauer. Hknrt W. Hill
BAUER & HILL,
Architekci i Superintendenci,
Marine Building
N. E. cor. Lake i La Salle ulicy.
Pokoje 30 i 31. - Chicago, 111.
fim.-Tcti-c
L. Zoladowski & Co.
673 Noble ulicy
Najwi^kszy polski skfad
farb, oleju i tapettfw
po najtatiszych cenach
w gmachu ob. Kortasa
IS 1.—xcrn-cd
1
Dr. Edward Czerniewski
Mieszka i ordynuje pod Nr.
699 Noble ul. rog Blackhawk ul.
(8 — 10 rano
godziny ofisowe ] 2 — 4 popotudniu
(7 — 9 wieczorem
Telefon Wo. 7495
CEO. MUEHLHAUS,
Fabrykant i Handlarz
B6T0W i TRZEWIKOW
840 Milwaukee Avenue, r'TTTP A
blieko W. Division ulicy. v.
Szczeg61nn awagQ zwracam na robots
EOBtamerek^. Reperacyq wykonaje spiesimie za
Wazne!
Wszyscy oplacaj^cy podatki na za
chodniej stronie miasta Chicago, za
oszczqdz^ 2 procent, jefceli zaptac%
podatki od swoich nieruchomoSci w
ofisie kolektora 181 W. Madison uli
oy w gmachu teatralnym „Haymar
ket". H. 0. Hansen
10 m. o. d. kolektor.
- • ' . -- ' * .! •
Olaf, F. Severson,
79 W. Madison Str.
16g Jefferson Str.
SEDZIA POKOJU
i Notaryusz Publiczny.
WTCIAGA PRACTICE D01UMENTA.
fllp-cJi-cd.
Kaidego wi^czora urzgduje od 7 do 9
pnd.w atncyi poltcyjnej przyChicagoAv.
Jakob Mucha.
152 W. Blackhawk str.
Skiad wszelkiego gatunku
WEtLl i D1ZEWA
Wvpoijcza takie powozJ na cmen
tarz, vesela i przejafcdiki.
Cenj umiarkowane.
ai—xc Ili—c.d.
Wl. Nowaczewski

838 Milwaukee Avenue,
POLSKI SKtAD MEBLI I PIECtiW.
Rodacy! kto chce widzied wyb6r mebli,
piecy i lamp, niech przyjdzie pod No. 838
Milwaukee Avenue, a przekona si$, ie
w moim skladzie mote dostad wszystko po
fabrycznych cenach. Meble, wy^cietane
GARNITURT 0 wiele taniej anifceli na
wielkiem mie^cie. Kto nie chce wierzyd
niech przyjdzie a przekona siq.
Z szacunkiem
We. Nowaczewski,
1838 Milwaukee Ave., Chicago, 111. J
JOri. KORZENIEW8KI, V. HUBKJ
■gent. • Agent.
S. PETERSON & CO.
11 db 13 Market Str., near Lake Str- Chicago, III.
HURTOWNA GROCERNIA i WIELKI SKLAD MAKI.
Wszystkim polskim grosernikom polecamy nasz towar groseryjny'w najwigk
szym wyborze. Towar zawsze iwiety i zdrowy. — Il6wnieZ mamy na sprzedai naj
lepsz^ m^k§ wsztlkiego rodzaju. Ceny bardzo niskie.
Telepon 1127. 13-1-xcii-cd.
Bardzo tanio na sprzedaj
Takie tanio na sprzedaj: Lota i dwa domy na Emma ul. blizKO Noble.
Jeden dom murowany dwupi^trowy na cztery familie, drugi drewniany dwu
pi^trowy takie na cztery familie. Cena $5,500. Tylko $2,500 got6wki po
trzeba.
Cztero pi^trowy dom i lota na Division ulicy, blisko Noble, rausi by<5
natychmiast sprzedaoy. Dom przynosi $75.00 miesi^cznie. Cena $6000.(X).
Zarazem sprzedaje tanie szifkarty do Europy i wypoiyczam wtasne pie
ni^dze na nizki procent. R. ZALESKI, 114 W. Division ulica.
M. A. IjA BTJY
POLSKI SEDZIA POKOJU.
Zalatwla ekargi, warrant/1 wazelkie sprawy a^dowe i prawne w calem mleScle i Cook County.
Wyrabia1 potwierdza hypotekl, deedy, kontrakty 1 wazelkie prawne doknmenta. —
Sala e^dowa otwarta od 8 rano do 4 po poladnlu pod nnmerem
186 > MADI80N ST. CORNER HALSTED 8T.
Wieczorem w swej rezydencyi pod Nr. 581 Milwaukee Are
O'DOHNELL £ COGHUl
i JOSEPH S. GESHKEWICH
P0LSCI ADWOKACII NOTAMUSZE..
Egzaminuj^ abstrakty i zatatwiajq wszelkiego rodzaju interesa handlowe; pro*
cesa kryminalne w mniejszych i najwi^kszych s^dach. — Zwracamy gWwnle uwagq
na zrQczne kolektowanie naleinoSci zu uszkodzenia lub kalectwa odniesione przez
wypadki po fabrykach albo przez pociqgi kolejowe; kolektujemy r6wniefc zalegtodcl
za robotQ 11. d. za bardzo umiarkowane wynagrodzenie.
Pocplacid rent, albo niemied swej wtasnoScl, jefceli moina kupid sobie proper
ta albo loty i budowad domy. Niemacie pieni^dzy? to my mamy
ktdre wypofcyczymy za bardzo niski procent. — Przyjdicie a przekonaoie sIq, ie my
taniej pieniq[dze wypoiycZamy, nii kt6rekolwiek banki i po przejrzeniu hypoteki,da
jemy pieniqdze natychmiast.
Ofis: 163 Bandolph Str. room 29 r6g La Salle str.
rano i wieczorem: 225 W. Chicago Avenue.
TELEFON 264.
„New
Home"
maszyna.
Otrzymala
zioty medal na
| wielkiej wy
stawie w Pa
ry4u 1889 r.
JOZEF NlARSON,
635 Noble ul., - Chicago, III.
poloca todakom iw6jjedyny poleki eklad
TYiaazyn do . szyoia
— rozmaitego gatunKu —
Ccny nlekie, za got6wkQ
i na male mieni^czne wjM
platy. Olej, Igly i cz$6ci|
ma*zyn mam na skiadzie.
• KeoerujQ wxzelkie
mosryny.
l&g-xcicd.
GEORGE K. EDWARDS. W. E. COLBURN, adwokaU
EDWAEDS & COLBUEN,
3>[email protected] Fu.'bliczni.
Wypo2yczajq i kolektuj§ pieni^dze, sprzedawaji^ karty okr§
towe, wyrabiaj$ prawiie dokumenta, ubezpieczaj^ od ognia,
zajmuj$ si§ wszelkiemi sprawami hipotyczneuii i zatatwiaj^
wszelkiego rodzaju procesa.
9145 Commercial A?e., SOOTH CHICAGO, ILL.
(WINNIPEG BLOCK). in-idi-cd.
Na sprzedaz
properta, 50 st6p frontu; stajni^
gdzie si^ konie najmuje (Livery Sta
ble), stodol$, konie, powozy i dom z
14 pokojami.
Wszystko to uio4na razera, albo
pojedyficzo kupi6.
Zgio&\6 si^ do:
C. W. KRAUSS
389 Elston Ave. g m.-xcil-cd.
Dr. L. M. OSTROWSKI,
Doktdr medycyny 1 ^entretyki 114-to letnl*
praktyk* lekarsk* w uUrym icraja, adzlela pora
ay we wazelkich chorobach wewnQtrzaych u
wnqtrznych i akaezeryi erybko 1 ekatecznie.
Leczy wyrywa z^by bez b61a i znlaczalaj^c n
r.em 11. p. wyrabla eztaczne zqby i ezczqkl, zal«
wa ztotem, platyn* erebrem, c«»ent«m 11. d. po
nader przyttqpnej cenle. — lCmJ.xciica.
Oflayi
Noble Str No. 572+ Centra Arena*
odTdoiorano ® 19-th Street
od 4 ao 9 wleczdr. 1 od 11 rano do 8 po poh
TELEFON 4400+ TELEFON 0077

xml | txt