OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, February 20, 1892, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-02-20/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

(Dokonczenie z l-szej str.)
14) Filozofia i nauki przy
rodnicze.
15) Wstrzemi^liwo^: J.G.
Arcybiskup ks. Ireland.
16) lime kongresy: vacat.
Kobiety maj§ osobne orga
nizacye.
Pozar.
Ramy do obraz6w warto&ci
$5000 wczoraj wieczorem spa
liiy si§ na 3 i 4 pi^trze budyn
ku fabrycznego na roga ulie
Union i Lake. Szkod§ ponosi
fabrykant ram, pan A. F.
Sctniltze. Przechodnie naLake
str. odkryli dym wychodz^cy z
budynku i zawezwano straz
ogniow$. Po dlu2szej praey
udalo si§ pofcar sthimid. Na
budynku po2ar zrz^dzif szkod§
na $2000, a takfceniejak^szko
d§, ale od wody glownie, po
nie^li fabrykanci zam. na "1 i
2 pi^trze.
Falszywe banknoty.
Doniesiono do zwi^zkowego
urz^du skarbu o kursowaniu
falszywych banknot6w pi^cio*
dolarowych. S4 one do£d zle
wykonane, i ua^ladowane sj| z
banknotdw wydanych w roku
1880 z podpisami W. S. Ro
senkrans i J. W. Houston.
Wyzyskany do ostatecznosei.
Panna Carrie Fowler, utrzy
muj^ca bi6ro posrednicz^ce dla
szukaj^cych pracy pod nrem
198 W. Randolph str., zostala
wczoraj aresztowan§ za wylu
dzanie pieni^dzy pod falszywy
mi pozorami.
Herman Keimer przybyi byl
z Philadelphi do Chicago, aze
by ta znalezd zatrudnienie.
Miai $100 maj^tkucalego. Xa
nieszcz^scie wpadi w r§ce pan •
ny Fowler, ktora mu przyrze
kla dad dobre zatrudnienie za
$25. Keimer „z przyjemno
§ci$" wr^czyl jej t§ sum§. Po
uptywie tygodnia panna Fow
ler powiedziafa mu, ta zaj$<5
si§ mo2e jego spraw§ tylko
wtedy, kiedy jej dziennie b§
dzie placil po §10. Po nieja
kiem wahaniu si§, Kreimer
by I tak niem^dry, ze i na to
si§ zgodzil. Xareszcie jednak,
kiedy i pieni^dzy mu zabraklo
i zatrudnienia nie dostal, Kei
mer zacz^l przypuszczad, ze
mo2e niezupefnie slusznie z
nim po$b}piono, i poskarzyl si§
policyi. Aresztowano wi§c
pann^ Fowler.
Oszust.
„Malarz portretow" Frank
von Dittfurch wczoraj przez
s^dziego Kersten zostal odd any
pod s^d kryminalny pod kau
cy^ $1200. Dittfurch od ro
inych rodzin w dzielnicy pol
nocnej pozabierai fotografie,
a£eby, jak opowiadat, w po
wi^kszonym formacie wykonad
portrety. W kaidym wypadku
dal i otrzymywai pewne za
liczki. Nikomu jednakte przy
rzeczonego portretu nie oddal.
Oprocz tego dostawai pieni^,
dze na faJszywe bankoweprze
kazy.
Takze maskarada.
I)woch rabusiow zamasko
wanych wczoraj bardzo rano
wkradlo si^ do inieszkaniaMa
teu3za Murphy pod nrem 920
S. Union str. Rewolwerami
zmusili go do tego, azeby im
wydal pieni^dze i kosztowno
6ci, jakie posiadah Zdobycz
ich jednakze nie byiaznaczn^:
dostali niewielk$ sumk§ pie
ni§dzy i par§ srebrnych ly2ek.
Sladu po nich nie ma.
Koncesye do budowy.
Wczoraj wydane zostaly na
st§puj$ce koncesye:
J. L. Nilson, 2-story flats 10938
Indiana ave. 8 3,500
C. F. Johnson, 2-story dwelling,
Dover and Wilson sts. 4,000
N. Holson, 3-story flats, 1454
Newport ave. 7,500
A. A. Back, two 2-story flats, 6005
7 La-Salle str. 4,000
A. Vererka, 2-story flats, 4500
Paulina str. 3,500
Frank Grath, 3-story flats, 3701
Laurel street 4500
R. H. Andrews, 2-story flats, 149
South Hoyne ave. 6,000
Goodhard Bros., two 2-story flats,
376-78 Winchester ave. 12,000
Henry Bonhoeft, 3 and 1 story
add., 371 W. Erie str. 3,000
John Burke, 2 and 1-story add.,
1055 Thirty-first str. 3,000
F. O. Oollan, 2-story flats, 118
N. Homan ave. 2,800
H. T. Swierengea, 3-story flats, 44
Huli street 6,000
P. Murphy, 3 story flats, 1363 W.
Harrison str. 5,000
H. L. Mitchell, 2-story flats, 1487
W. Monroe street 6,000
Z dziedziuy pracy.
Potrzeba dobrych dziewczyn do
uslugi w hotelach, traktyerniach
(Boardinghouses), restauracyach i u
prywatnych familii.
/giosi<5 5i§ do! 18mj.-xcii-cd.
G. Dusfee,
tnteligence Office, 448 Milwaukee Ave.
Potrzeba dziewczyny do pierwszej
r^czaej roboty przy snrdutach.
Zglosic si§ 558 Holt ave*
St. Hofmann.
Potrzeba dziewczyn do szycia na
maszynie chtopi^cych surdnt6w (Bos
coats.)
172 W. Division Str.
w beztnencie od tylu.
Chociaz w Poniedzialek 22 b. m.
przypadaj{| urodziuy Washingtona,
ofis do odbierania teksy b § d z i e
ot warty i kazdy kto b^dzie chciaf
moze w tym dniu podatki oplacic.
Ktoby za£ chciai sobie drogi osz
cz§dzi<5, moze oplacic swoje podatki
u mnie
Frank Bieszki.
604 Noble Str*
Bacznosc!
Wielki Bal i Losowanie na sre
brny zegarek, na korzySc wybudo
wania polskiej fabryki wyrob6w dre
wniauych, urz^dzone przez T. M.
Knapika a odbyc si^ inaj^ce w Nie
dziel$ 21 Lutego r. b., zostalo, z po
wodu waznej przyczyny odto/oiie,
i odb^dzie si^ we srode 24 Lutego
W Walsh a Hali r6g Milwaukee ave.
i Noble ulicv. Bilety kosztujij. po 50c.
i mozna je nabyc pod No 031
Noble ulicv. 20 1.
TEOF1L WEYNA,
128 W. Blackhawk Street.
Kowal i fabiTkant woz6w, ktije kw
nie bardzo znjcznie i bezpieczni«.
JS^'Wykonuje wszelkio reperacye
w zakres kowalski wchodr^ce szybko
i po umiarknwa»ej cenie. xcl_ e
WIELKI SKLAD POLSKI
gotowych
UBIOROW MEZKICH
dla miodzieZy jakotei i chiopc6w, bielizny, ko
szal wierzchnich i spodnich, kohiierzyk6w, kra
watek, kapelaszy i t. a.
Za»azam wykonujq wezelkie obstalunki podhug
miary i najnowszej mody po najprzystqpniejszych
cenach.
Zarazem wyaeiam GOTOWE UBIORY w Coun
try i do mntejszych raiast 9t6Bowm«» do listownego
porozuuuerua siQ. Piszcie po pr6bkl materyi, a
kt6rych chcecle mie£ abi6r zrooiony.
33L. X}orszyAals.l
690 Milwaukee Av - Chicago, III.
S m.—xcti—r*
bi6bo
828 Milvankee Ave., CHICAGO, ILL.
U|jp .WMISPfflf
REGISTERED - J
^C^AYUNGBROTffi
^ CHICAGO. ILLS. .J
T;» 0 A iTQVE P0U3M AN0 VARNtfM
Tiurwiu PREVENT ST0Vtt fWW RW'
TRADE
,^£CTI°JJS tor useAppjj
ry to tba Sto«* -ben eoM. >**.;■81 w '
UHiPolUb 10#**
^ SPECIAL NOTICE
wttioQt app&mg frMt Foil* _
if too
t^" Polor „A. B." do piec6w jest do
nabycia we wszystkich skladach zelaz
znych i groseryjnvch. Ona 10c. za fla
szk§. Nie kupujcie innego.
Au«n»TD» Bauer. Henry W. Hiu
BAUER & HILL,
Architekei i Superintendence
Marine Building
N. E. cor. Lake i La Salle ulicy.
Pokoje 80 i SI. ' Chicago, 111.
3n.-xoil-c
eezcze pozostatych lotOw urz^dzamy
jNA ekskursya
NIEDZIELE
DOKTOR
Kazimierz REWKOWSKI
przeni6sl 9i§ pod No 638 Noble Str. r6g Bradley nad now$
aptek§ ob. Bardoiiskiego i tam przyjmuj§ chorych. ip.Cxu-cd.
PRZESZM 900 I0T0W SPBZEDANO
w Sobieskiesro Parku
w przeciagu 4 miesiQcy.
Do sprzedania jeezcze pozostatych lot6w urz^dzamy *
WOLN4
CO
o godzinie 10.30 rano z depot przy Polk ulicy.
Hammond daje to zapewnieaie, it na przyszly rok wartoSd
kaMej loty w Sobieskiego Parku si§ podwoi.
Po bliisze szczeg6ty zglosid si§ do:
Brooks & Co., 803 Takoma BTd'g. wlaSciciele.
AGENCJL:
J. R. Niemczewski, 31st blisko Main str.
Adam Stachowicz, 45 Sloan str.
A. Majewski, 664 Noble Str.
. B. Prominski, 831 Wood Str.
L. Groszkiewicz, 143 W. Division Str.
Jozel* Napieralski, 681W. 17. Str.
John Rozynek, South Chicago.
A. J. Kowalski, 617 Noble Street.
Joseph Mrukowski, 660 Dickson Str.
Peter Arkuszewski, cor. Fry & Noble St.
A. X. Centella, 43 Chapin Str.
Julian Piotrowski, 85i James Aye.
SMOLINSKIiNAWROT
716 Milwaukee Ave, Chicago, 111.
Nowy Polski SkJad
SDKKA i PRACOWNIA KRiWIECKi
Polecaj^ Szanownej Polskiej Pu»
blicznogci sw$ praco-wni^ krawieck^
i skiad wszelkiego gatunku sukna
tak krajowego, jakotei i zagraniczne
go. Robi^ ubiory podJug miary
i wediug najnowszej mody, po ce
nach przystgpnych dla wszystkich.
Wszelkie obstalunki wykona
jak najpr^dzej i jak najstaranniej
Za dobrq. robot§ zar^czamy.
Smolihski i Nawrot,
5m..xcii-ca. 716 Milwaukee Ave.
M. L. LISOWSKI,
Arcliitekt
wykonuje plany i wszelkie roboty
zakres budowy koSciolOw, gma
ch6w i dom6w wchodz^ce po cenach
umiarkowanych.
Office:
844 Milwaukee Avenue,
i.ciii.cd.C0rner Division Str. 3 rd floor.
Wazne!
Wszyscy opiacajj|cy podatki na za
chodniej stronie miasta Chicago, za
oszcztjdzi| 2 proceni, jezeli zapfactfc
pcdatki od swoich nieruchomoSci w
ofisie kolektora 101 W. Madison uli
ey w gmachu teatralnyin „Hayrnar
ketr. H. 0. Hansen
10 m. c. d. Kolektor.
Pabst Brewing Co.
Browarnia i Skiad
. Piwa Butelkowego.
Piwo Stolowe w butelkach
kwartowych i pajntowych do
u4ytku familijnego.
OFI8:
przy Indiana i Desplains ailcacb.
TELEFON 4888.
HERMAN PABST,
20a.—xoii—cd MBNAGER.
COLUMBIA
FURNITURE HOUSE.
Skiad kaidego gatunku nowych i
starych mebli, karpet6w, piec6w i in
nych sprz^t6w domowych. Sprzedaje
za jakq. b%d2 cen^.
738 Milwaukee Ave. 241.
WYBOROWY
SKLAD MI^SA.
Mam na sktadzie wszelkiego ro
dzaju mi^sa Swieie, solone i w^dzone.
Szynki, kieJbasy, kiszki, Swie4e kieJ
baski w og6le wszystko co w pierw
szorz^dnym skiadzie rze^nickim by<5
powinno, a wszystko bardzo tanio.
aim.cu.cd. Michal Pstrong,
612 Noble id.
Caveats, and Trade-Marks obtained, and all Pat
ent business conducted for Moderate Feet.
Our Office is Opposite U. S. Patent Office,
and we can secure patent in less time than thoM
remote from Washington.
Send model, drawing or photo., with descrip
tion. We advise, if patentable or not, free of
charge. Our fee not due till patent is secured.
A Pamphlet, "How to Obtain Patents," with
names of actual clients in your State, county, or
town, sent free. Address,
C.A.SNOW&CO.
Opposite Patent Office, Washlnaton. 0. C
JOZEF GOLEMBIESKI,
7 Tell Place blisko Milwaukee Ave.
Fabry kant wszelkiego rodzaju
WOZOW. Uskutecznia r6wnieZ wszel
kie prace w zakres kowalski weho
dz^ce szybko i tanio.
IST" Kuje koilie zrecznie i bez
piecznie. 26ip-xcii<d
STENSLANO i SMULSKI,
415 Milwaukee Ave.
Loty, domy, na sprzedaz we wszystkich cz^sciaeh miasta Chicago.
ZABEZPIECZENIA OD OGNIA
Wyrabianie wszelkicli dokuinent6w jak Pecd6w, Not6w i t. p. u
J. P. SMULSKIEGO,
563 KToble ulica,
od 7mej do 9tej wieczorem.
lukc.d
Wielki Mityng
obywateli i wiaScicieli realnosci 15-tej wardy
odb^dzie si?
w Niedziele 21-go Lutego 1892 r.
po poludniu o godzinie 4-tej
w hali ob. Kowaczka
r6g Frankfort Str. i Hovne Ave. celem indoso
wania Michala Bowlera pono
wnie na aldermana 15-tej wardy.
Zaprasza si§ wszystkich dobrych obywateli.
Dobrzy mtfwcy b§d^ na tym mityngu.
FRANZ MAULING,
Division Street and Cherry aye.
— Hurtowny i cz^ciowy skiad —
ZBOZA, SI ANA i PASZY.
Zakupuje calemi wagon ami
co dzieil.
Ceny najnizsze.
181.—xciii—c.d. TELEFON 3444.
Dr. Edward Czerniewski
Mieszka i ordynuje pod Nr.
699 Noble nl. rog Blackhawk nl.
(8 — 10 rano
godziny ofisowe < 2 — 4 popoludniu
(7 — 9 wieczorem
Telefon Wo. 7495
GEO. MUEHLHAUS,
Fabrykant i Handlarz
BtiTOW i TRZEWIKOW
840 Milwaukee Avenue, nxryp Ann
blisko W. Division nlicy. vyXl.Xvyxi.vTVy.
pg- Szczegfiln^ uwagQ zwracam na robotQ
Kostumersk^. "ReperacyQ wykoauje spiesznie za
umiarkowan^ cene. 25g
M. SZRAMKOWSKA,
42 Will Str. r6g Augusta
Praktyczna Akuszerka
poleoa swoje uslugi we wszystkich
sfaboSciach i przypadioSciach nie
wieSoiech. ^ I6i.-xciii-cd
L. Zoladowski & Co.
673 Noble ulicy
Najwi^kszj polski skiad
farb, oleju i tapettfw
po najtaiiszych cenach
w gmachu ob. Kortasa
121.—xclli-cd
WALSTROM BROS..
SKLAD
WljGLII DKZEWA
380 Austin Ave. blisko Noble ul.,
drugi ofis 418 Elston Ave.
Odstawiamy
Mi^kkie w§gle w kawaiach po - $3.25
New Kentucky w kawatach - - 3.50
Baltimore & Ohio - 4.50
ZA TON3.
Twarde w§gle sprzedajemy taniej,
anifceli po innych yardach sprzedajq.
Gwarantujemy za dobroC odstawionych wq
gli. PrzySlijcie zam6wienie przez pocztq albo
przyjdicie zam6wi<5 do naszego oflsa kt6ry jest
otwarty ai do 8mej godziny wieczorem.
168.-xoii-cd
■ii n DENTYSTA
p. a. piehl,
698 Milwaukee Aye. r6g Noble ullcy,
CUD IZBY 7 i 8
wyrywa zqby bez b61u, egzaminnje chore zQby i
zaplumbowanie liczy 60c. i wy2ej; za cafa) ezczq
kq nowych zeb6w 87 do $10.00.
^ Za aobroc towarn I robots por^a bIq.
Olaf, F. Severson,
79 W, Madison Str.
r6g Jefferson Str.
SEDZIA POKOJU
i Notaryusz Publiczny.
WYCIAGA FRAWNE DOKUMENTA.
y)p-cii-cd.
Kaidego wiuczora urz^duje o 1 7 do 9
god.w atacyi policyjnej przy OhicagoAva.
Jakob Mucha.
152 W. Blackfiaiok str.
SkJad wszelkiego gatunku
WEGL1 i DRZEWA
Wvpoiycza takite powozy na cmen
tarz, vesela i przejaidiki.
Ceny umiarkowane.
\ 500 Milwaukee Avenue.
Najwi«jkezy wyb6r b6t6w i trzewik6w na zachodniej stronie miasta po
cenaoh taniej nii gdzieindziej. — Polska USltlga. «m.cii.cd.
A. RASMUSSEN, 500 Milwaukee Ave.
Bardzo tanio na gprzedaj
Takie tanio ua sprzedaj: Lota i dwa domy na Emma ul. blizico Noble.
Jeden dom murowany dwupiqtrowy na cztery familie, drug-i drewniany dwu
pi^trowy takie na cztery familie. Cena $5,500. Tylko $2,500 got6wki po
trzeba.
Cztero pi^trowy dom i lota na Division ulicy, blisko Noble, musi by<5
natychmiast sprzedaoy. Dom przynosi $75.00 miesi^cznie. Cena $6000.00.
Zarazem sprzedaje tanie szifkarty do Europy i wypoiyczam wtasne pie
ni^dze na nizki procent. ft, ZALESKI, 114 W. Division ill lea.
Ii/L. A.
POLSKI SEDZIA POKOJU.
Zaiatwla ekargi, warrant/1 wazelkle sprawy sylowe 1 prawne w calem mleAcle 1 Cook Coanty.
Wyrabia l potwierdza hypotekl, deedy, kontrakty 1 wszelkie prawne dokumenta. —
sal a s^dowa otwarta od 8 rano do 4 po poiadniu pod namerem
186 MADISON 8T. CORNER HAL8TED 8T.
Wieczorem w swej rezydencyi pod Nr. 581 Milwaukee Are
O'DONNELL & COGHLAN
i JOSEPH S. GESHKEWICH
POLSCI ADW0KACII N0TARYUSZE.
Egzaminujq abstrakty i zatatwiajq wszelkiego rodzaju interesa handlowe; pro
cesa kryminalne w mniejszych i najwi^kszych s^dach. — Zwracamy ghSwnie uwagq
na zrgczne kolektowauie nalefcnoSci za uszkodzenia lub kalectwa odniesione przez
wypadki po fabrykach albo przez pociqgi kolejowe; kolektujemy r6wnieZ zaleglofci
za robots 11. d. za bardzo umiarkowane wynagrodzeuie.
Poc<5Z placid rent, albo niemied swej wtasnoSci, jeZeli moina kupid sobie proper
ta albo loty i budowad domy. Nieraacie pieniqdzy? to my mamy
kt<5re wypofcyczymy za bardzo niski procent. — Przyjd2cie a przekonaoie siq, Ze my
taniej pieni^dze wypoZycZamy, niZ kt6rekolwiek banki i po przejrzeniu hypoteki,da
jemy pienitylze natychmiast.
Ofis: 163 Kandolph Str. room 29 r6g La Salle str.
rano i wieczorem: 225 W. Chicago Avenue.
TEI-EFON 264.
„New
Home
■s maszyna.
<**
©
Otrzymala
<loty medal na j?
vielkiej wy- 2.
>ta.wie w Pa- g
ryiu 1889 r. ^
i
0
S
Cm
©
JOZEF MARSON,
635 Noble til- L/ncago,
poleca rodakom »\v6jjedyny poluki eklad
masasyn do , szyoia
- - — rozraoitego gatunku —
Ceny niskle, za gotowke
i na male miesisczne wy-l
platy. Oloj, igly i cz<jdci|
jnaezyn mam na skladzle.
Keneriijl w«zelkie
oaazyny.
15g-xcicd.
£
»
*
E
00
3
E
9
I
e
«■»
f
GEO HUE K. EDWARDS. W. E. COLUlK>, auwoKai.
EDWARDS & COLBDM,
3STotar37"\isze P3u."bliczni. -
Wypoiyczajij i kolektuji* pietii^dze, sprzedawajq karty okr§
towe, wyrabiaj^ prawue dokumenta, ubezpieczaj^ od oguia,
zajmuj^ si^ wszelkiemi sprawami hipotycznemi i zalatwiaj^
wszelkiego rodzaju procesa.
9145 Commercial Ave., SOOTH CHICAGO, ILL.
(WINNIPEG BLOCK). vh^oml
Na sprzedaz
properta, 50 st6p frontu; stajni^
gdzie si$ konie najmuje (Livery Sta
ble), stodol§, konie, powozy i dom z
14 pokojami.
Wszystko to mo2na razem, albo
pojedyficzo kupi6.
ZgfoSid si$ do:
C. W. KRAUS8
389 Elston Ave. 9 m.-xcii-cd.
Dr. L. M. OSTROWSKI,
Doktfr medycyny 1 dentystykl z 14-to letnl*
Sraktjk^ lekarsk^ w starym it raj a, ndziela pora
y we wezelkich chorobach wewnqtrzaych ze
wnqtrznych i akuazeryl szybko 1 skutaczme.
Leczy wyrywa zqby bez b61u 1 znf«czulaJv: e»
zem i t. p. wyrabia eztuczne zqby 1 ezczqld, zale
wa ztotem, platynq erebrem, cemen tern i t. d. up
nader przystqpnej cenie. — 15mj.xcIicaT
Ofiay:
Noble Str No. 572^ Centre Arena#
odTdolUrano V 19-th Street
od 4 do 9 wiecz6r. k od 11 rano do 8 po poh
TELEFON 4400 4- TELEFON 0077
Wl. Nowaczewski
838 Milwaukee Avenue,
POLSKI SKLAD MEBLI I PIECbW.
- - - •* • ' * # 11!
Rodacy! kto chce widziec wyoor meDii,
piecy i lamp, niech przyjdzie pod No. 838
Milwaukee Avenue, a przekona si§, te
w moim skladzie mo2e dosta<5 wszystko po
fabrycznych cenach. Meble, wy6ci«lane
GARNITURE O wiele taniej aniieli na
wielkiem mie^cie. Kto nie chce wierzyd
niech przyjdzie a przekona Big.
Z szacunkiem
We. Nowaczewski,
838 Milwaukee Are., Chicago, 111.

xml | txt