OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, February 29, 1892, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-02-29/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Z dziedziny pracy.
Potrzeba dobrego (frimer) czio
wieka do garnirowania mafych sza
powych surdut6w.
154 W. Division str. r6gHolt av. lm.
Potrzeba doSwiadczonej dziewczy
ny do sprzedawania towar6w iokcio
•wych (Drygoods) i jeduej, kt6raby
si§ chciaJa wyuczyc tego byznesu.
J. M. Carrol cfc Co.
469 Milwauke ave. i
Potrzeba pierwszej klasy praso
■wnika na kamizelki (vests); takze
dziewczyny do r^cznego szycia.
145 W. Division Str
Potrzeba dw6ch prasownik6w do
prasowania chiopi^cych surdut6w.
273 Rumsey Str.
Potrzeba dziewczyn do szycia spo
dni (pants) na maszynie i finiszer6w.
Stata praca, dobra zapiata. 741. N. |
Halsted Str. near North Ave.
Potrzeba dobrych dziewczyn do
^ osiugi w hotelach, traktyerniach
(Boardinghouses), restauracyach i u
prywatnvch familii.
ZgioSIC Sl(g do! Jfimj.-*cll-cd.
G. Duske,
Inteligence Office, 448 Milwaukee Are.
Potrzeba dziewczyn do drugiej ma
szyny do podszywania podszewek
* przy surdutach, zgiosic si^ natych
miast.
29 1. 698 Dickson St.
Niewiasty(finishers), ktOre chc^
brrc okrycia, (cloaks) do wyko&cza
nia, niech si§ zgioszq, natychmiast
pod No 693 N. Paulina Str. 29 1.
NOWA SER5TA.
Tcnvarzystwo JPulaskiego Bu
down iczo-PozyczJcowe
otwiera dnia 5 Marca 1892 r.
JEDENASTA SERYE.
Zapisywac si$ mozna kazdego czasu
w biurze sek»-etarza ob. 'A. J. Kwa
sigroch, 163 W. Blackhawk ul. lub
tez na posiedzeniu co Sobot§ wieczo
rem w lokalu ob. A. Schulz na rogu
Noble i Blackhawk ulic. Xasze To
warzystwo iest dobrze i oszcz^dnie
administrowane^ ksi^zki s% w nalezy
tera porzijdku i umiej^tnie prowa
dzone. Akcje po ^lOO.oo optacaue
b^d$ tygodniowo po 12^ c. od akcyi.
"Warunki dla pozyczaj^cego bar
dzo dogodne, gdyz opiaty tygodnio
-vwej np. od 10 akcyi czyni tylko$1.25
a procent *6 od sta. Xawet najuboz
szy robotnik moze kilka akcyi opiacic
i z czasem takim sposobem uciuia
sobie porz^dny kapitai.
Zapisujcie siq jak najliczniej.
Z szacunkiem
Dyrektorzy:
August J. Kowalski, Prezes - 617 Noble Ste.
Jan Czekaia Wice-prez. — 761 Holt Are.
Woiciech Jendrzejek. Kasyer — 657 Holt Ave.
And. J. Kwasi^roch, Sekretarz—163 W. BlaekhawJc
Franciszek WlekliAski, 746 N. AsbUnd Are.
Andrzej Schultz — 697 Noble Str.
Anton Uroenwuld — 668 Holt Ave.
J6zef Wilkowski— 668 Holt Ave.
Andr. Stachowicz — 623 Holt Ave.
CENYZNIZONE.
Polecam Szanownym Rodaczkom moj
sklep zaopatrzony w kawQ zawsze 3wiezo
palon^, najlepsz^ herbat^ i masio naj
Iwieisze wprost z farmow z Grand Ra
pids i Wisconsin, i mam takie sery tutej
sze i zagraniczne i rozne inne artykuly
w skiad ten wchodzqce.
Zar^czarn te towar m6j jest lepszy
v» aniieli gdzieindziej i kupuj%c u .mnie
mo2ecie sobie wiele pieni^dzy oszcz^dzil.
r Dam dobr^ wag$ i do kazdego funta cze
gob%d2 w moim skiadzie zat^czam tykiet ]
warto^ci l%c. na porcelany.
lc.-xcii-cd. Jozef Klass,
591 NOBLE ULICA (w basemencie). j
WIELKISKLAD P0LSK1
gotowych
UBIOROW MEZKICH
L dla mlodzieZy jakotei i chiopcdw, bielizny, kO«
fc»zal wierzchnich i spodnich, kofauerzyk6w, kit*
Y Wawk, kapelaazy i t. a.
I Zuuem wykonnjq wazelkie obetalanki podhuj
miary i najnowszej mody po najprzyswipalejaxyci
ffniifll.
Zvuem wyseiam GOTOWJ UBIORY w Coon
try i do mnlejszveh miaat stfaownie do lijtowiiago
porozumienia slq. Plazcto po prdbki materyi, a.
ktflrych ehceci* m1#6 abifir zrcolony.
690 Mllwaukoe Av- - CJ^go,
BZIE01B MAETI
(Ciijg dalszy).
Baronowa rozczulona pocaiowala Jozefin§
w czoto, baron podat jej serdecznie r§k§ i rzeki
w te siowa:
Ze serce pani tyle zJego narobiio, i ie nas
opuszcza, kt6rzysmy tak pani$ bardzo poko
chali, to nie ladnie, lecz tak jest zawsze, szcz§
scie jednego jest nieszcz^sciem dla drugiego i
tylko dla tego, ie panig, tak bardzo szanuj§,
przebaczam szcz§3cie pani. Lecz bez zartu, ie
pani odchodzi, tego mi serdecznie zal, bo pani
byJa dla mych dzieci dobryrn aniolem.
Przeciez ja jestem,abybyd dla was wszyst
kich dobrym aniolem str<52em, odezwaia si§
ciotka.
Baron pr^dko si§ odwr6cii, aby si§ w tvvarz
nie rozsmial starej zarozumialej kobiecie.
Tymczasem nadeszly i dzieci i patrzaly
zdziwione na uroczyste twarze obecnych.
Dzieci, zla nowina dla was, rzekla matka,
pani, kt6r$ tak kochacie, wnet was opu4ci i
p6jdzie daleko, daleko w obey kraj.
Ekbieta otworzyJa oczy na Jozefin§, jako
by czekaia potwierdzenia tej wiadomo^ci; kie
dy J6zefina kiwn^a glow§ z u£miechem, 61iczne
oczy dziecka napelnily si§ Izami, rzucila si§ ku
Jozefinie, skryla twarz w jej szatach i gorzko
plakala.
Hugo by! mocniejszy.
£sie puszcz§ roej pani, rzek!, a jeieli je
dnak odejdzic-, to id§ z ni^,.
Chcesz nas opu^cid? zapytafa baronowa.
Tak mamo, rzckl chlopiec stanowczo, lecz
kiedy pani zrobi ze mnie cnotlivvego, dzielne
go czlowieka, takiego jakim jest Henryk, to
powroc§.
Czemu chcesz byd wia^nie tak dobrym jak
pan Henryk? zapytaia Jozefina.
Poniewai po tacie jestnajlepszym, najmil
szym i najgrzeczniejszym czlowiekiein, jakiego
znam, rzekl chfopiec.
Xa to si§ nie zgadzam, mruczala ciotka.
Jozefina staraia si§ wszelkg, miloSci^ uspo
koid p?acz^c^ El2bietk§.
Widzisz, rzekfa wreszcie, przyjdzie po
mnie pan i ja musz§ z nim i&5,bo Bog tak chce.
Czy o tern juz pani wie z pewnosci^? za
pytafa Elzbietka, przytulaj{|c swoj§ gl6 wk§
do Jozefiny.
Wiem to z pewno£ci$ moje dziecko, o ile
cziowiek \vif>dzied mo2e.
A wi§c m6j sen by\ jednak prawdziwy,
skarzylo si§ dziecko na nowo, ze przyjdzie ob
ey pan i wez'mie panif| pani$ w biaiej sukni/
zaprowadzi do oitarza, a potem odwiezie. Kto
jest tym brzydkim czlowiekiem ?
Pan Henryk, odpowiedziala Jozefina.
Przecie* on ju2 wielki, nie potrzebuje na
uczycielki, teraz pani wcale nie puszcz§, rzekJ
Hugon. '
Panna jest zar^czona z panem Henrykiem
i bedzie jego zon$, pouczafa baronowa dzieci.
A wi§c b^d^ tatk^ i mam^, szczebiotala
Ekbietka.
Tak mala szczebiotko, rzekl: baron, lecz
chodzmy na wiecz^rz^, bo takie sprawy poru
szaj$ mi 2ol^dek. Czy mog§ przyszlej barono
wej podad rami§?
Henryk i J6zefina prawie co dzieii do sie
bie pisywali, bo bylo potrzeba wiele radzid, po
rozumied si§, jezeli Syczenia ich mialy si§
wnet spelnid. Jakkolwiek listy Henryka by
ly serdeczne i miie, to jednak nie chcial J6zefi
nie powiedzied, gdzie si^ ma odbyd ich 31ub.
Pisal: tylko, iz si§ epodziewa, ze i pod tym
wzgl§dem b§dzie z niego kontenta. Mniej dzi
wila si§, ie ci$gle zmienial miejsce pobytu, ti6
maczfjc si§ interesami, to pisal z Monachium,
to ze Salzburga.
General z Matyld^ objechawszy Niemcy
baMili nad jeziorem Teyern w Bawaryi.
Sierpieti mial si§ ku koilcowi, rodzina ba
rona siedziala przy herbacie rozmawiaj^c o
przyszlo£ci JOzefiny, przyczem baron wiele Zar
towal, chocia£ ciotka gniewnie na niego spo
gl^dala. Naraz uslyszano tr^bk^ pocztarskq,
wvgrywaj$c?| znang, piosnk"§ ludow$. Okna
byly otwarte, powietrze wilgotne, po kt6rym
cudownie unosily si§ d£\vi§ki tr^bki. Wszyscy
stuchali w zaclrwyceniu, jak dzieci, kiedy im
si§ opowiada pi§kn$ powiastk§.
To brzmi 31icznie, rzekl baron, lecz nie
wiern sk^d tu tr§ba pocztarska.
Ach, odezwala si§ ciotka, podnosz^c nos
do g6ry, jak mo2na mied upodobanie w 3piew
ce ludowej.
To niech nam ciotka zaSpiewa piosnk§
szlacheck$, rzekl baron, jestem bardzo tego
ciekawy.
Ciotka chciala odpowiedzied, kiedy nowa
melodya zamkn^la jej usta.
Melodya smutna, m6wi§ca o odjechaniu.
By! w tym glosie i smutek i milord wabi^ca, a
J6zefina nagle co£ przeczuwaj^c, zacz^la pla
kad, powstala szybko i pobiegta do izby wok
j$c, ie pojazd podr62ny wjezd^a do ogrodu.
Baron spojrzat zdziwiony i rzekl:
Nie vviem, ktoby to m6gl byd, ciotka jut
jest dogd davvno u nas.
To jest obey pan, zawolala ElSbietka ze
strackem, ktory przyje2d2a po pann$ J6zefin§.
Jozefinie mowilo serce to samo, Czula po
szybszym obiegu krwi, po pukaniu serdu
szka,Ze jest niedaleko ten, kt<5rego tak kochalo.
Dziecko zgadfo, rzekla baronowa, pan
Henryk przyje2d2a po swojq nurzeczonq.
Wszyscy wybiegli 11a ganek, przed ktory
woz wla^nie zaje2d2al.
Jozefiua ledwo si$ mogfa na nogach utrzy
mad i gdyby nie miala na i>odpor§ dzieci po
obu stronacli, byfaby upadla.
Pojazd standi. ,
Baron sarn przyskoczyl, otworzyl i pom 6gl
wysi^d pani Matyldzie.
Nikogo wi§cej nie ma? zawolal patrzjjc
w pojazd, i pom6gl wysi^sd Henrykowi, kt6ry
nieco drzal, lecz oko jego od razu znalazlo t$,
kt6r§ szukal, lecz najpierw pozdrowil, jak wy
padlo, barona i zon§ jego uklonil si§ ciotce,
potem przyst^pil do Jozefiny, podal jej obie
r$ce, spogl^daj^c na ni$~ z niewypowiedzian^
milo£ci<i, i rzekl:
Dzi§kuj§ Bogu z calego serca, ie moje
najmikze Zyczenie zaczyna si§ spelniac, i ie
wnet nazw§ t§ moj$ malzonk^, ktorg, pozdra
wiam jako narzeczon$. B6g z tob^ J6zefino!
Potem podal J6zefinie rami§ i poszli do
sali jadalnej, gdzie si§ drudzy juZ byli zgro
madzili. Teraz nie bylo koilca witaniu i calo
waniu si^, winszovvaniom i Zartom, rado£ci i
wesolosci, naturalnie z wyj^tkiem ciotki, na
kt6r^ nikt nie zwa2al.
Henry k chcial dad ciotce nauczk^, kiedy
Hugon i Elibietka,^ naradziwszy si§ mi^dzy
sob$ w k^ciku, poc'i^gn^li go /Za surdut i za
provvadzili na bok. Henryk wzi$l je za r§ce i
pozwolil si^ odprowadzid. Kiedy si^ dosyd
oddalili, rzekl Hugon powa^nie.
Czy doprawdy jest prawd$, ie pan chce
nam odebrad pann§ J6^efin§ ?
Z pewno£ci$, rzekl z u^miechem Henryk,
czy ci si§ to niepodoba?
■%*' w- •••"*• . «.vnnu>A^
i_ -_J 0 i Ci^g dalszy^nast^pi.
| SPOiKA NAKiAIIOWA
WYDAWSICTWA P0L5KIEG0 f AMERYCE,
b$d$c w posiadaniu najlepiej i podhig liajnowszego
systemu urz$dzonej
DRUKARNI,
zatmdniaj^c przytem tylko faehowo wykwalifikowanych. praco
wtkJw, jest w moinc^ci wykonywad wszelkie roboty w zakres
dru^arsiwa wchodz^ce po moAliwie nizkich cenach, w jak
najiotftszym czasie.
Sz€zeg6laiej Towarzystwom Polskim zwraca uwag^ na po
ntaej wyszczeg6lcione roboty, ktbremi si§ zajmuje specyalnie,
drukuj^c w j^zykach polskim, angielskim, niemieckim i innych:
KONSTYTUCYE,
CYRKULARZE,
KWITY KASOWE,
AFISZE,
Rachunki (Bill heads, Statements), Nagfawki do list6w (Letter
heads), Karty adresowe, (Business cards), Karty wizytowe.
Bilety i Programy na bale i obchody, Katalogi,
Cenniki (Price-list), Koperty i w og61e
wszystko, co tylko w zakres
drukarstwa wchodzi.
Wszelkie zam6wienia na roboty naleiy przesylad pod adresem:
"WIARA I OJCZYZNA"
141-143 W. Division St - Chicago. III&
Dr. Jan A. Train '
uczefi uniwersytetu ^arszawskiegQ,
z 9 letni$ praktyk^ w ezpitalach war
szawskich oraz z 3 letni% praktykq. w
szpitaiach powiatowycfc (Cook Co.
Hospital) poleca si$ szaaownej publi
cznoSci cierpi^cej jako ^
LEKARZ r "[ZD
wszelkich chor6b wewn^trznyeh, ko
biecych, tajnych; jest takie akusze
rem i chirurgiem. Udziela pomocy
lekarskiej w aptece
146 W.Blackhawk r6g Cleaver ul.
GODZINY: of Jr|
" 6—8 wleczorem.
Dla nbogich w niedzielq od 2— pohidniu
bezptatnie. TELEEON 7842 /24m.cii.cd
W Aptece Dinet & Delfoese Corn. Armitage &
Kobey
od 11—12 przedpohidnlem
" 4—5 po potuanin.
. TELEEON 7888
Portret naturalnej wielkoSri 'tylko
$1.99 w kr6tkim czasie wykonany. Gru
py weselne, najlepsza robota, i tak tanio
jak gdzieindziej. Tysiqce dalo si§ ode
brad w moim zaktadzie fotograficznym,
czemu i nie Wy? 21 p. x cii cd,
Z uBzanowaniem
HENRY LEVIN
547 Milwauke
John BarzyfisM & Co.
147 W. North Ave.
Sklad najlepszego gatunku
twardych i migkkich
S^* W^GLI
* . ,'—P° 4 . '
NAJTAN8ZYCH [CENAGH,
Lekarze nle mogll pom6c. n
Toussaiht, Ohio, 96-go paid. 1800.
Dla pewnej 26-letnlaj panl uiywalem Pastor*
Koenlg'a „Nerre Tonic", co dwa lob trry tygodaU
mlewala pedaczkQ uraiem b61 giowy 1 aawrit; ru
poshrno do doma obfajkanych- Lekarze nte
mogll jn wyleczyd; datem jej zatem butelk$ wtr
uego lekarstwa; tray exwarta wyplla, gdj do
mnlo pisala. „Lekarstwo to ml pomaga, «4d*Q to
drvga botelka do zdrowia male prayprowvLtL"
WIEL. KB. ARMAKD HAMS LIN.
Fbsxtobt, Tt.t., 28-go paid. 1890.
Zutyllimy 12 butelek Pastor* Koenig'a „Nerr»
Tonic" na cboroby nerw6w 1 w kaidym wypadkn
■ poB/ilajB akntklem.
SlOBTBT ZAMOMV 6w. DOMODXX.
T\ I n IF A Na ^'lanie czytelnik6w posyla
II /I rf III 11 ™y P'Qkn^ kai^f.k^ o chorobach
mi nerw6w darmo. Biednym nawet
to lekarstwo posylamy bezplatnle
Lekarstwo to wynalazl Pastor Koanig, zamie
flzkaly w Fort Wayne, Ind., w roku 1876, 1 od tego
czasu pod jego dyrekcy^ przygotowuje je
KOENIG MED. CO.v Chicago, III.
Cena: bntelka $1,00: 6 za $5.00; bntelkl wiqksze
po $1.75; 6 za $9.00. Do nabycia w aptekach.
Y. Bardonskl
638 Noble str. w Chicago, III.
1
T. Shoon
8753Commercial ave., blisko 88thul. w S.Chicago.
JAN MALINOWSKI,
104 Samuel Str. blisko Augusta str.
BUDOWNICZY-KONTRAKTOR.
Podejmuje siq i wykonuje wszelkie
prace w zakres budownictwa wchodz^ce
Wyrabia plany i rysunki. Buduje do
my murowane i drewniane 7c.-xcl-c.
APTEKA
na rogu Noble i BIackhawk'[ul.
poleca jako specyalnoSd:
KROPLE MAR1ACELSKIE, ktfire powinny eiq
znajdowad w kaidvm doma. Jestto znane l
najsKuteczniejsze lekamwo przeclw wszelklm
b61am 2ol*dka, 6cit>kanln, choroliom macicy 1
niestrawnodci. Przeczyszczajij krew.
BALSAM CZE9TOCHOWSKI na kaszel. Nie ma
]ept>ze£0 6rodka we wszyatkich chorobach piuc
i gardla i w modrym kaszlu u dziecl.
Recepty przyrzi\dza si§ zawsze ze szcze
g61ru\ troskliwo&iq.
Doktor polski mieszka nad aptekfy
Innych doktor6w powohije siQ na
danie telefonem z miasta.
TELEFON 7495.
Wszelkiej porady udziela si§ z cafy go
towoSci^.
Agencya "Nickel Savings Bank".
.A-clarai Sz-waj^wtxt,
dyplomowany aptekarz ze starego kraju.
A. J. STANGE,
742 Milwaukee Ave.
HANDLARZ i FABRYKANT.
Wielki wybor obrazdw religijnych i in
nych kazdego gatunku zawsze w zapasie.
Rysunki z fotografii od 4 do G dol.
z ram a. 'JOII.xcii.cd.
Pierwsza Apteka PoJska
y. BARDOrtSKIEGO,
638 Noble rug Bradley ulicy zaopatrzo-'
na w wszelkiego rodzaju lekarstwa kra
jowe i zagraniczne. Slawne Dr. Bonkera
preparacye Piersiowy Syrup 11a kaszel
etc.
I
(I
Ha mlejscn bylego bankn PAUL 0. STENSLiKD 4 CO.
[Zorganizowany na podstawie ustaw bankowych Stanu Illinois jako
BA9JK,!8TAM'OW7.
j=^== »ltAriTifcg260.Cti().C() =
Deposit Accounts. — Depozyta przemystowcdw i Innych os6b przyjmujemj w»
wielkicn i malych sumach i 8$ one ptatne za przekazami.
Certificates of Deposit* platne za okazem, a nadto wyplacaj^ siQ procenta, jei®»
li pieniqdze leiq przez pewien czas.
Pozyczki interesantom wydaj^ sIq na dobrq hipctekQ.
Kolektowauie odbywa biq we wszystklch cz^foiach kraju i zagranlct}.
Weksle platne w kraju i zagranicq, kupujemy i sprzedajemy.
Pozyczek udzielamy na realnodci pod warunkami najkorzystniejszyml..
ODDZIAt KAST OSZCZEDNOSCI
polecamy rzemieSlnikom, robotnikom fabrycznym i wszystkim pracujacym za vrjnar
grodzenlo, jako miejsce dogodne do skladania oszcz^dnofci. Przyjmuje el$
wktadki od jednego dolara i wyiej i pfaci si§ zwykle procenta.
WEK8LE DO EUROPY.
Bank ten sprzedaje weksle i przekazy pieni^ne ptatne za granlcq wedle najtafl»
szycfc kurs6w dziennych. Wystawiamy Weksle piatne za ohazem, w Berlinle, Bre
mie, Frankfurcie, Wiedniu, Monachium, Kolonii, i t. p.
t Zagraniczne monety i pieni^dze papierowe kupujemy i SDrzedajemy.
8AFE DEPOSIT VAULTS.
W polaczeniu z tym banku utrzymujemy Milwaukee Aye. Safe Deposit Yault
gdzie odnajmujemv prywatne skrzynki do przechowywania dokumentow 1 papier6
wartofciowych po $5 rocznie. WejScie przez Bank.
Adres:
Milwaukee Avenue*8tate Bank
cor. Milwaukee Avenue and Carpenter Str., •
UBZ^DNICI:
PAUL 0. STENSLAND, Prezydent., ANDREW C. LAUSTKN, Wicepbeztdkbt
CHARLES E. SCHLYTERN, Kasyeb, DONALD, L. MORRILL, Rzecznix,
DYREKTORZY:
John P. Hanson, Wil. Johnson, John McLaren, F. H. Herhold, M. A. La Buy, Th.O.
Morris, A.»J. Johnson, A. C. Lausten, J. F. Smulski, P. 0. Stensland, 8. D. Thoreon.
CHICAGO;
To jest
No. 3
maszyna do szycia za kt6r$
Wheeler & Wilson
otrzymali najwi$ksz% premi^ na wiel
kiej wystawie Swiatowej w Pary4u 1889
pomimo wsp6iubiegania si§ wszystkick
w Swiecie maszyn do szycia.
Jest wi$c najlepsza!
Przyjdi i przekouaj si§ zania
kupisz maszyn^ do szycia.
Wbeeler & Vilson Mnfg. Cm
185 & 187 Wabash Ave.
Na sprzedai u:
K. SAWICKI, 315 W. Division ul.
WOLFF & NOLLAU,
fabrykand
okien, drzwl, zaluzyi u okien,
ram zodob przy gzymsach itd.
Roboty na ichodach; '.okarskie i wyrxynane.
Fatjryka: 36 87, 89, 41 i 48 Fallerton Ave
OFIS:S5 Fallerton Av.,przylegiy doC.AN.W.RR
Chicago, 111., Tslxfon 3480 281.cli.cd.
M. L. KASMAR,
(KACZMAREK)
ADWOK.AT
i PRAWNY RADCA
127 La Salle, pokfrj 10 i ll.
Prowadzi i zaiatwia wszelkie
sprawy s^dowe tak w najwi^kszych
jako i mniejszych s^dach.
Wieczorem w mieszkaniu
636 Noble plica.
Porada dla rodak6w darmo.
M. Marski,
646 Noble r6g Bradley uM&
SKLAD RYB
najrozmaitszego gatunku dwieie i
dzone. i98p.-xdi-«<L
MICHAL BUDZYNSKI,
1823 Mephls Str., Philadelphia, P»
przy kogciele polskim WawrzyAca
Sklad obraz6w Sw. i narodowych. r6<aAc6ip
koronek, ezkaplerzy, kuiaiek azkolnych ozm
wszelkich materya!6w plAmiennych. «
Oprawia obrazy wielkie i male bardzo tank)'
Agentura „DzIenirfka Chicagoskiego0
Kaidy dzleti mo2na kuplC pojedyliczy egzemptiKi
Dziennika za 1 cent.
Kalendarz Katolicki na rokf!892 po 25c~
POL SKI FAIR
689 Milwaukee Ave.
NAJTANSZY SKLAD
Mebli, ObrazGw, lamp, Blachy, Piectiw Kuchennych i
Pokojowych i Oprawa Slubnych Wiefictfw.
Od dzis CENY ZNI^ONE W naszym skladzie (storze) o 25 procent
Garnitury wyscielane (Parlor Suits) najtansze u nas.
Przyjd2cie Rodacy najprz6d do nas, aniieli macie przeptacac gdzie indziej.
Wszelkie nacaynia na WESELA wypoiyczam od dzis za pot C6Hy. —
Kto nie ma pieni^dzy, temu czekamy. — Skora,usiuga.
Nasz skfad jest druqfi skfad mebli od Noble ulicy do Augfusta ulic.
i.«ie zapomnijcie najtanszego skladu w Chicago.
I. P. MIKITYNSKI,
689 Milwaukee Avenue, - Chicago, III.
AGENCYA KART OKR^TOWYCH
TTAT?.TY nTTT>T<yrriWff TVT.tro <$29. no y RFJ-RLINA DO fJHTCAGO
♦ Pr. Wleltlinslii
746 N. Ashland Are. - - Chicago, 111.
PierwszorzQdna
PIEKARNIA POLSKA
I

GROSERNIA.
Towary czyste, 5wie4e i po
umiarkowanej oenie.
Kto prqdzej po rianny bochenek chlebaf ■ lB.xcil-pn.1.8
Zam6wioDy tawar odstawia do domu bezpfatnie.
OTTOF.HINTZE
SKLAD
wszelkiego rodzaju
Sprzetow i narzedzl te
laznych, blaszanych itp.
28a—92 St*. South Cblngo, 111.
PICTB KIOLBASSA.
E. Z. BRODOWSKI.
P. KIOLBASSAISP.
Notarvusze Publiczni
113 Tf. Division ul. - Chicago, HI.
Zajmuj% siQ wszelkiemi sprawami hipoteoznemi; wyrabiaj^ dokumenta.
Sprzedaj* tak4e KARTY OKR^TOWE, wyrabiaj* PELNOMOCNIOTWA
do Europy i maj% AGENTURY ASEKURAOYI 0D OGNlA
najlepszyoh jtowarzystw.
' r J • :■ J
PETER MUELLER
596 Milwaukee Ave., - Chicago, HL
gARAWAWI ARB t
[Livery A Boarding Stable.
Podejmoje alq urzadzania pogrzebfiw, doetai*
ce* tromlen I karawanu. Wynajmoje powo*y"n»
cmentarz, wesela iprzejaidiki we wezyatkia afro*
ay mlasta. PrzjimuJe tak2e konie na wikt [boaral
Telefon 4684. 271.xcU.cd
s. KLEIN"
666 Milwaukee, Ave., Chicagoy III•
FLDHBER & 6AS FITTER
Zaprowadza wszelkiego rodzaju vary
fazowe, pumpy do piwa, kt6re sam fabry
uje, oraz zaiatwia wsze.kie prace w za
kres ten wchodzqce po umiarkowanej
cenie. 18-1-xcii-cd
Eezydencya: 681 Washtenaw Am,
Dr. L1. OSTRIIWSSI,
Doktflr medycyny 1 dentystyki a 14-ta l«tnl%
Swaktyk* lekarak*w starym krajn, adafoia pora
|y we waaelklch chorobach wewnqtrxDyoh aa»
wnqtrznych i aknaxeryl uybko 1 akutectfola.
Lecay wyrywa s^br bea bflla I aalacaalaJie f»>
aem i t p. wyrabla aatocime a%by 1 aacs^ki, aala*
wa atotem, platyn* arebiem, oemeatam 1L 4. p»
nadar prxyat^pnej canla. — Majwlkl

xml | txt