OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, March 11, 1892, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-03-11/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

DZIEMNIK CHICAGOSKI
Bmo fcolityczne, pofrwiQcone intercom Polak6 *
w Stanach Zjeanoczonych Ameryki P6in.
ychodzi codziennie z wyj^tkiem nie
dziel i Swi^t uroczystych
Za ogtoszenia i za artykuJy pod na
gi6wkiem ,,nadeslane" Redakcya Dzien
aika Chicagoskiego nie bierze odpowie
dzialno£ci.
PRZEDPLATA WYNOSI:
rocznie $3.00;
miesi^cznie $0.25;
Cena pojedynczego nnmera lc.
NA/ jrcistwc^r:
Spotka Xaklad. Wydawn. Polsk.
10 Chicago, Illinois.
Ks. J. Radziejewski, Prezes.
Ob. W. Jendrzejek, kasyer.
Ob. B. Klarkowski, sekretarz.
Ks. Ft. Gordon, zarz^dca.
Wszelkie listy i korespondencye
uprasza si§ przesyia<5 pod adresera:
Dziennik Chicagoski
141 & 143 W. Division st, Chicago, 111.
Wszelkie przesyiki pieni§2ne na
le2y posyfcu5 do zarz^dcy pod adre
sem:
Rev. Fr. Gordon
141 & 143 W. Division Street
Chicago, TIL
No winy z Polski.
■ •
Z Wilna.
Oprocz centralnego komite
-tii statystycznego w Petersbur
gu, istniej§ w catem carstwie
rosyjskiem jeszcze gubernial
ne komitety statystyczne, z
wvj%tkiem gubernij Krolestwa
Polskiego, ktore maj% jeden
wspolny komitet statystyczny
w Warszawie. Komitety sta
tystyczne gubernialne niaji}.
obowi^zek gromadzenia dat
nietylko dla komitetu cential
ne^o, ale oglaszania tako\N > cli
drukiem, eelem wyswietlenia
stosunkow miejscowych i spo
zytkowania ich znajomosci
interesie ludnosci miejscowej.
Mam wlasnie przed sob^ po
dobny rocznik statystyczny na
rok 1892 (PamiatnajaKni^ka),
opracowany przez minski ko
mitet gnbernialny.
Jakkolwiek wartosd nauko
wa tych rocznikow wyj$tko
wo tylko odpowiada dzisiej
szym wymaganiom tej gal$zi
wiedzy, to jednak zoalesd tarn
mofcemy wiele wiadomo^ci dla
nas pozytecznycli i zajmujtj
ych, pozwalajc|cych wnikn§<5
bli2ej i dokladniej w stosunki
etaograliczne,# wyznaniowe 1
spoleczno-ekonomiczne danej
gubernii, z ktorych po cz§soi
poznad mozemy stan \vevvu§
trzny wschodnich obszarow
dawnej Polski.
Wyjmujemy kilka dat z
ostatniego rocznika statysty
cznego gubernii minskiej. Ta
ostatnia naleZy do najmniej
urodzajnych ze wszystkicb gu
bernij litewsko-ruskich, zwla
szcza w swej stronie poluduio
wej, na Podlesiu litewskiem.
Pomimo tych niepomySlnych
warunkow, gubernia miiiska
jest dosyd g§sto zaludnion^,
albowiem liczy 1,794,560 mie
szkarfcow, a wi§c o pot miliona
pravvie wi§cej, jak gabernia
wileriska. Przewa2n$ cz$&5
ludnosci stanowi^ Bialorusini
wyznania prawoslawnego, a
mianowicie: 1,252.77b glow,
rozkolnikow czyli 9ekciarzy
koSciola prawoslawnego jest
tylko 12,092; Polakow i Bia
lorusin6w wyznania rzymsko
katolickiego — 177,383, a zy
dow — 341,936. Opr6cz tego
jeszcze w gubernii nieliczni
Niemcy-luteranie i Tatarzy
wyznania mahometaiiskiego.
Najciekawszym i najcbarakte
rystyczniejszym objawem w
tych wszystkich rocznikach
jest ta okolicznosd, ie w za
dnym z nich, nie podaje si§
liczby rodowitych Rosy an, a
przebiegle ukry wa si§ je wSr6d
miejscowej ludnosci wyznania
prawoslawnego. PrzezornoSd
ta oezywiscie latwo si§ wyja
gnia malym stosunkowo pro
centem ludnoSci naplywowej,
pomimo 30letniego trwania
systemu rusyfikacyjnego.
Stan oSwiaty w gubernii
mitiskiej stoi na bardzo ni
skim stopniu. Chociai liczba
szk6t wszelkich kategoryj wy
nosi 1,579, to liczba acz^cych
si§ w nich, w zestawieniu z
liczb$ mieszkaiic6w, stanowi
tylko 2.4 pre. tam obecnie
nast^pne zaklady naukowe: 2
gimnazya (w Milisku i Slu
cku), 2 progimnazya (w Bob
rujskii i Mozyrzu), 2 szkofy
realne (w Miiisku i Pitisku),
1 seraiiiaryum nauczycielskie
(w Nie^wiezu), 3 dacliovvne
szkoly povviatowe (dla ksztal
ceniapopowiczow), jedna szko
| }a powiatowa Swiecka, 4 szko
\y miejskie, 2 szkoly ducbo
wne 2eiiskie (dla ksztatcenia
popadianek), 1 szkota gospo
darstwa wiejskiego (w Mary
nej Gorce), 314 szkol ludo
wyce, reszta zaS przypada na
cerkiewno-parafialne (1119),
Sydowskie i prywatne. Liczby
te S9 nader wymowne. Poro
wnajniy tylko ilosd szkol,
przeznaczonych wyl^cznie dla
dzieci stanu duchownego (5),
z liczby szkol miejskich, (4),
a przekonamy si§, jak$ ten
dency^ kieruje si§ nasz zarzgd
o&wiaty. Z drugiej strony k<»
goZ nie uderzy znaczna liczba
szkol wyznaniowo prawosla
wnych (cerkiewno-parafial
nycb), a nawet wyznaniowo
2ydowskich, w porownania z
catkowitym brakiem szkot ka
tolickich dla 10 pre. mieszkari
cow tegoz wyznania, do ktore
go naleZy najzauio2niejszacz§s<5
ludnosci tej gubernii.
Dla Wofynia, Podola i U
krainy utworzyio si§ rosyjskie
Towarzystwo rolnicze, celem
popierania i wzmocnienia tani
ze rosyjskiej wlasnosci ziera
skiej. 0 rozszerzenie dzialal
nosci tegoz Towarzystwa na
Litw§ i Bial§ Ru£ blaga jedna
z Kosyanek, zamieszkaiych w
naszym kraju, w liscie, wysto
sowanym do znanego publi
cysty, p. Liprandiego, z ktore
go przytaczam jedeu charakte
ryczny ust^p. , ,Prawie wszy
stkie dobra rosyjskie w kraju
polnocno-zacbodnim — pisze
w swej szczerosci gorliwa zwo
lenniczka rusyfikacyi — obar
czone dfugami, zuajduj^ si$ w
stanie upadku, odbijaj^cego
si§ w sposob razqcy i wydatny
od stanu s^siednieh dobr pol
skich. Pookodzi to uie st$d
jednak, aby Rosyanie nie byli
z iolni do gospodarstwa wiej
skiego, a Polacy odznaczali si§
szczegolniejszem doii przy\vi$
zaniem i uzdolnieniem, lecz
gJ6 wnie z tego powodu, ze
obyvvatele polscy mieszkajjj w
swych dobrach i podtrzymuj^
jeden drugiego; rosyjscy zas
wiasciciele ziemscy nie umiej$
jako£ zapu3ci<5 korzeni w grunt
kraju, oni nieliczni i izolo.
wani, a oprocz niech^ci s^sia
dow niczego zgota dostrzedz
w kraju dla siebie uie mogtj.
W kraju potudniowo-zacho
dnim oprocz Polakow s$ wpra
wdzie jeszcze Niemcy, ale za
to narod tam rosyjski i prawo
slawny; w kraju za3 p61nocno
zachodnim, zwiaszcza na Zmu
dzi, Rosyanin czuje si§ zupei
nie jak na obczyznie. Otoczeui
wrogo usposobionymi obywa
telami polskimi, rozproszeni,
pozbawieni wszelkiej pomocy
wzajemnej i towarzystwa, bez
cerkwi w£r6d narodu, obcego
im wiarg, i j^zykiem — my,
rosyjscy wlascieiele „kraju
poinocno-zachodniego", mamy
wszelkie prawo spogl$da<5 na
posiadanie dobr tutaj, jako na
czyn po^wi^cenia si§". Po
takiem szczerera wcale nie wy
j^tkowem z pod pi6ra ro3yj
skiego wyznaniu, moglby rz^d
rosyjski postavvid sobie pyta
nie: czy warto ze szkod$ inte
res6w rolniczo ekonomicznych
tylu gubernij, a z wyra£u$
krzywd$ 2ywiolu polskiego,
aklimatyzowad wJasnoSd ziem
sk§rosyjsk$ w naszym kraju,
wiod$c% tak n§dzn$ egzysten
cy§ po 30 latach uprzywilejo
wama?
Tymczasem na jak$6 zmian§
w tym kierunku wcale si$ nie
zanosi. Uprzywilejowanymi
nabywcami dobr powittgen«
steinowskich r6wnie2 tylko
Rosyanie i chiopi wyznania
prawosiawnego. Dlategosprze
da2 dobr tych idzie nadzwyczaj
powoli, pomimo ze si§ odbywa
pod groz'b^ wywiaszczenia.
(jdyby do dnia 1 stycznia 1894
roku dobr tych z wolnej r§ki
nie sprzedano, to przejd§ one
na wiasno^d skarbu. Z caJego
obszaru 856,579 dziesi^cin,
jakie do3ta*y si§ ksi^nie Ho
henlohe po bracie, sprzedano
dot^d tylko 219,743 dziesi^cin,
to jest 26 pre. Ze sprzedane
go obszaru zaledwie 55,000
dziesi^cin przeszto w posiada
nie ludzi powafcnych, kt6rzy
na nich b$d$ gospodarowad.
Reszta, stanowi^ca przestrzeii
147,000 dziesi^cin, dostala si§
w r^ce spekulantow, kt6rzy
b§d$ jo, parcelowad i odsprze
dawad wlo^cianom. Je£eli dal
sza sprzedafc w tym kierunku
b^dzie post^powad, to wpra
wdzie te setki tysi^cy dziesi§
cin ziemi przejd^ ostatecznie
na wlasnoSd chtop6w, ale przez
po£rednictwo spekulantow, po
cenach wysokich, na warun
kach nadzwyczaj ci§2kieh,
ktore uczyni§ z nich wkr6tce
niewypiacalnych dlu4nik6vv.
Przedewszystkiem w iuteresie
kraju zafowad nale2y pi^kiiych
lasow, wycinanych przez na
byweow nieinUosiernie. W
samyin tylko Kopylu sprzeda
no 600 dziesi^ciu lasu.
Emigracya ludno^ci wiej
skiej ze Zmudzi do Ameryki,
niestety, nie ustaje. Emigrujq,
uajcz^sciej ci, co uciekajjj od
sluzby wojskowej, ale tez i
wielu, uwiedzionych faiszywe
mi opowiesciami o rozkoszach
zycia amerykatiskiego, szuka
tam i wi^kszego zarobku i
pr^dszego wzbogaceuia si^.
Niektorym z wychodic6w
Zmudzkich powodzi si§ dobrze
w Ameryce, zk$d przysylaj$
nawet swym rodzinora pienhj
dze, ale wi^kszosd, s^dz^c po
listach pisanych do krewnych,
wlecze tam n^'lzny 2ywot.
Ze Lwowa.
Mi^dzy Bogory$ w Krole
stwie Polskiem a Zakrzowem
utworzyl si§ przed kilkunastu
diriami na cafej dlugo^ci zator
na Wi41e. Dnia 31go stycznia
woda przedarla si§ przez waiv
od strony Krolestwa Polskiego
i zatopila oal$ doling Koprzy
pnick^ mi^dzy Przywlokq, a
Sandomierzem i to na dJugo^ci
20 a szeroko^ci 8 kilometr6w,
Po stronie galicyjskiej prze
braJa woda przez waty powy
zej Tarnobrzega i zalaJa pola
w Machowie, Kajjnowie i Mie
choeinie. Poniiej Tarnobrze
ga, gdzie a2 do Kodmierzowa
waly s$ podniesione, okolica
jest wolnjj od wody.
Ostatni^ kl^skg, zatorow$
i wylewem dotkni^t^ zostala
wie£ Kajmow. Od 2go do 7
lutego 54 budynkow mieszkal
nych znajdowaio si§ pod wo
d§. 26rodzin,a 112 ludzi wsku
tek tego pozbawionycn jest
mieszkania i 6rodk6w do 2ycia,
gdyz, zaskoczeui w nocy nie
spodzianie wylewem, zaledwie
zdolali 2ycie swe ocali<5 i upro
wadzid dobytek na pobliskie
wzgorza, a prawie wszystkie
zapasy zywno:$ci nie mogly dla
braku czasu byd zabrane i zo
stafy przez powodi zniszczone.
Og61na szkoda wynosi okoio 6
tysigcy zlr.
Pomi^dzy dotkni^tymi po
wodzi$, kt6rzy i w zeszlym ro
ku tak$ samfj, kl^skq, zostali
nawiedzeni, panuje wielka n§
dza, zwlaszcza ie wskutek nie
urodzaju zeszlorocznego i nie
pomyslnego stanu maj^tkowe
go mieszkailc6w Kajmowa,do
tkni^ci powodzi§, zostaj§ pra
wie bez wszelkiej pomocy na
lasce swych s^siad6w, u kt6
rych maj§ tymczasowo przytu
iek. G-mina Kajm6w nale2y
bowiem do najuboiszych gmin
w powiecie, liczy 222 miesz
kailc6w i posiada zaledwie 908
morg6w bardzo lichej, niemal
co roku w zimie i wlecieprzez
wylewy pustoszonej gleby.
Wydzial powiatowy tarno
brzeski tytulem wsparcia dla
dotkni§tych powodzi^ przezna
ezyl bardzo dobr$ kwot§, kt6
ra nie zdofala nawet chwilowo
zaspokoid glodu n^dzarzy.
W Kajmowie zachodzi oba
wa rozszerzenia si§ tyfusu, kt6
i tak juZ epidemicznie wyst$
puje w s^siednich gminach, jak
w Tarnobrzegu i Dzikowie.
Kl^ska jest tem dotkliwsz^, ie
caia gmina Kajm6w liczy ra
zem tylko 45 budynk6w i
wskutek tego istnieje przepet
nienie mieszkail.
Na wiadomo&$ o tej kl§sce
Namiestnictwo udzielito sta
rostwu w Tarnobrzegu zasilek
w kwocie 300 zlr. na zakupno
Zywno^ci dla dotkni^tych po
wodzi^ najuboZszych miesz
kaiic6w Kajmowa.
Na ten sam eel udzielil Wy
dzial krajowy300 zir. wydzia
lovvi powiatowemu w Tarno
brzegu. Nadto wydelegowal
Wydziaf krajowy in£yniera
kraj. biura melioracyjnego p.
Boziewicza do powiatu tarno
brzeskiego, aby zbadat stan i
pow6d zatoru pod Tarnobrze
giem na Wi£le, qraz udzielil
poparcia akcyi organ6w tech
| nicznych starostwa okolo o
cbrouy zagro2onego wa?u nad
wislailskiego. Iniynier Bozie
wicz ma przy tej sposobno^ci
zbadad takze stan robot regu
lacyjnych na rzekach L?gu i
Trze^niowce.
ROZMAITOSCI.
Jubileusz Tassa.
Komitet, na czele kt6rego
stoj% kardynat-wikary Parocchi
i ksiqz^ Aldobrandini, zawi^
zal siQ w Rzymie w celu urz$
dzenia obchodu trzeciej wieko
wej rocznicy zgonu Torkwata
Tassa. Komitet na posiedzeniu
postanowil wznie6<5 na pag6rku
Janiculum, gdzie Tasso umarf,
kolumn^ granitowq. z pouiei
siem bronzowem u szezytu, wy •
dad wielkie dzieto o 2yciu 1
pismach autora „Wyzwolonej
Jerozolimy", urz^dzid popis
literacki na cze&5 jego, zamo
wi<5 naboierfstwo za jego duszij
i zloiy<5 na jego grobie wielki
wieniec bronzowy.
W Bernie
w tych dniach habilitowai siy
na uniwersytecie syn Tadeusza
Kowalskiego, Dr. J6.ze* ^°~
walski. Po ukoticzemu szko*
warszawskich, Kowalski wyje
chat doGetyngi dla study6w
w dziedzinie fizyki 1 ^atema
tyki: po zdaniu w r. 1889 do
ktoratu, wyjechal do Berlina,
gdzie pracowal specyalnie w
laboratory urn Kundta 1 Helm
holza. Uzyskawszy miejsce
pierwszego asystenta przy m
stytucie fizycznym w Wverz
burgu, udal siy Dr. J. Kowal
ski do Wuerzburga 1 tarn po
zostawal do koiica semestru
letniego z. r. Ztamt^d wyje
chal do ZuricKu, gdzie praco
wal u prof. Webera, zajmu]J|C
sie badaniami elektro-techni
cznemi. NaZyczenie niekt6ryc
profesor6w uniwersytetu ber
neilskiego, przyjecnai ur.
Kowalski do Berna 1 tutaj u
zyskal przed paru dmami do
century fizyki ze szczeg61nem
uwzgl$dnieniem fizyki mo e u
larnej i krystalografii fizycznej.
Praca habilitacyjna Dra. Jo
zefa Kowalskiego nosi tytul.
Zur Theorie der Fluessigfceit
Mischungen. W ostatnich cza
sach pracowat Dr. Kowalski
nad akumulatorami dla ele
ktrycznoSci; badania te zostan*
offloszone w sprawozdamu ju
ry wystawy frankfurckiej.
0 wytepianiu kretow, nie zabi
jajac takowych
Czysto pojawiajg, si§ krety
w ogrodach lub l^kach, sk$d
je gospodarz koniecznie usu
n$d powinien. Poniewai kret
nale2y w og61e do bardzo po
iyteefcnych zwieiz^t, #nie po
winno si§ go zatem zabijad,
zwlaszcza jeieli jest spos6b u
suni^cia go bez odbierania iy
cia. Swiefco wyrzucon^ kreto
win§ zr6wnad z poziomem
pola, a w otw6r jamy kreto
wej wto^yd plat, Jumaczany w
nafcie lub smole kamiennej.
Skoro kret nowy kopiec wy
rzuci, post^puje si§ w ten sam
8pos6b. Kret nie znosi silnego
odoru nafty (petrol eju) i sino
ly kamiennej. Je2eli zatem w
kilku otworach zastanie pfaty
umaczane w powySszych pty
nach, opuszcza sam pole i prze
nosi si§ w inne miejsce.
Glos ludzki.
Dr. Delaunay w 3wie2o o
gioszonej pracy o glosie ludz
kim wypowiada przekonanie,
ie staroSytni mieszkaiicy Eu
ropy byli tenorami. Dzisiejsi
ich potomkowie s% barytona
mi, wnukowie ich b§d$ posia
dad glos basowy. Rasy niisze,
jak negry itd. maj$ gtos wyi
szy, aniieli biali. Gk>s ludzki
z wiekiem staje si§ zawsze
niiszym; tak np. tenor szesna
stoletni mo2e w 25tym roku
2ycia stad si^ barytonem, a
w 35tym basem. Blondyni po
siadajg, glos wy2szy, ani^eli
ludzie o wtosach ciemnych;
pierwsi majq, zwykle gios so*
pranowy i tenor, drudzy kon
trait i bas. Tenorowie bywa
j{j szczuplejsi, basi osadzi^ci i
silni. Ludzie mySl^cy i inteli
gentni majq, po wi^kszej cz§3ci
glos niski, maJo zaS my^lqcy i
powierzchowni wysoki. Glos
przed obiadem bywa wyftszy
n\i po obiedzie. Ostro2ni i
rozs^dni £piewacy unikaj^,jak
wiadomo, napoj6w spirytuso
wych, a zwlaszcza tenorowie;
basiSci mogjj si§ rozkoszowad
niemi do woli. Tenor6w wi^cej
zdarza si§ w krajach poludnio
wych, na p61nocy za3 bas6w;
tak np. wedlug zapewnieil Da
launay'a wszyscy znakomici
tenorowie francuscy pochodzili
z Francyi poludniowej, gdy
tymczasem wszyscy basi^ci z
departamentow p6hiocnych.
FELJETON.
O ziemi i o gwiazdach.
(Ciqg dalszy.)
Pod r6wnikiera dziesi^d me
tr6w wysoko^ci, wi§c tyle ile
ma dwupi^trowy dom, ochfa
dza temperature tyle, jak gdy
bySmy si§ udali 36 tysi^cy st6p
ku p6fnocy. U st6p g6r polo
2onych w strefie r6wnikowej*
znajdziemy lasy o cudownie
pi^knej zieleni, pola pokryte
bujn$ i niesfychanie pi^kn^ro
^linno^ciij. Sg, tarn miasta,
kt6rych mieszkaiicy upaJem
znu2eni wzdychajq, do chlodu.
Idimy 3000 st6p wy£ej, a znaj
dziemy ten upragniony chM.
Ale zarazem staje si§ r6Slin
no6d ubo2sz$, kolory jej eiem
niejsze, ksztalty mniejsze. W
wysoko^ci 6000 st6p jui jest
klimat przyjemny dla Euro
pejczyka nawet, nieznosz^cego
upaI6w. Na tej wysoko^ci
drzewa europejskie mi§szaj$
si§ z ro61inno£ci$zwrotnikow§.
Idimy jeszcze 300 st6p wyiej,
a znajdziemy klimat 6r6dziem
nego morza, i zdawad nam si§
b§dzie, ie luboScig, oddychamy
powietrzem czaruj^cem umiar
kowanych dolin jak np. Quito.
Trzy tysi^ce st6p wy2ej znaj
dziemy ju2 zimno przejmuj^ce.
Id$c jeszczetyle£ku g6rze spo
strze^emy, ie w tej wysoko^ci
ju4 nie podobna mieszkad z
powodu mrozu.
Na wysokogci 24,000 st6p
znajdziemy zimno polarne,sto
ki g6r biyszcz^ wiecznym lo
dem, a wierzchoJek ich owini§
ty wiecznym 6niegiem biaiym
jak turban turka. Na tej wy
sokodci szalej§ przez cale lato
straszne burze, pofyczone ze
gnieZnemi zawiejami podczas
gdy u st6p g6ry ciqgla wiosna
si§ uSmiecha lub lato skwara
mi dokucza.
Mi$dzy r6wnole2nikami sjj
najwa2niejsze cztery mianowi
cie zwrotniki i kola. bieguno
we. W odlegloSci 23i stopnia
od r6wnika biegnier6wnolegle
z nim n p61nocnej p6ikuli zie
mskiej Zwrotnik Raka a na
pohidniowej Zwrotnik Kozio
ro£ca.
W odlegtoSci 664 stopnia
od r6wnika biegnie r6wnole
gle z nim na p6Jnocnej p61kuli
ziemi Kofo biegunowe p61noc
ne, a na pohidniowej p61kuli
Kolo Biegunowe Pohidniowe.
R6wnole2niki te s$ dla tego
wa£ne, be oznaczaj^ granice
stref.
Cz§Sd ziemi le2$ca mi§dzy
obydwoma zwrotnikami nazy
wa si§ strefq gorqcq czyli pa
sem gor^cym. Promienie sfo
neczne padaj$ w tym pasie
prawie zaw9ze prostopadle, a
przynajmniej zblteajg, si§ do
tego kierunku. Dla tego to pa
nuje tutaj mocny upaJ, i nie
ma nigdy znacznych zmian cie
pta, jak u nas w rozmaitych
porach roku. Ro£linno3d jest
tutaj nadzwyczaj bujna, kwia
ty, ptaki i motyle odznaczaj$
si§ 31icznem ubarwieniem o
pi^knych jasnych i blyszcz^
cych kolorach. Nawet ludzie
przybieraj$ tutaj pod wply
wem tej obfito^ci ciepta i 6wia
tfa osobliwy ksztalt i charak
ter. Cera ich twarzy jest cie
mna a nawet hebanowo czar
na.
W strefie gor^cej \ei%: Srod
kowa Ameryka, a mianowicie
od miast Zacatecas i Habana
p6Inocna cz§3d Ameryki Pohi
dniowej a£ do miast Rio Jaue
iro i San Paulo w Brazylii,
Concepcionw Paraguaju, Oran
i Humubuaca w Argentynii i
Atacama w Chili. Le2y w nich
prawie cala Afryka, cz§£d In
dyi wschodnich i p6Jnocna
cz^d Australii. Od zwrotni
k6w do k6t biegunowych po
obu stronach r6wnika 1 et% 2
pasy umiarkovvane—p61nocny
i potudniowy.—Wewn^trznieh
promienie sloneczne nigdy nie
padajg, prostopadle, lecz zaw
sze uko^nie i dla tego nie by wa
tutaj tak wielkich upa!6w, jak
w pasie gor^cym.
W strefie umiarkowanej p6i
nocnej 1 eb§:
P61nocna Ameryka, Europa
i Azya.
W strefie umiarkowanej po
. hiduiowej 1
Mniejsza cz$3d poludniowej
Ameryki, poludniowa cz^d
Afryki od miasta Sufala i wi§
ksza cz§6d Australii.
(Ci$g dalszy nast^pi.)
POLACY W CHICAGO.
Ostrzezenie!
Z powodu, it ion& moja Karolina
kt6ra si§ oddaJa pijafistwu, opugcila
dom m6j, byiem zmuszony moje 4
dzieci oddac za opJatq, na wychowa
nie do dorau sier6t, poniewaZ chodz^c
do pracy, sam im opieki da6 nie mo
giem. rrosz^ i ostrzegam wszystkich
azeby mojej zonie nikt nic na kredyt
nie dawal na moje imiQ, gdyi dhi
g6w przez ni$ poczynionych piaci<5
nie b$d$. Karol Klasik 14 Will Str.
14 m.
Bacznosc Stolarze Meblowi.
Dnia 13 Marca o godzinie 2giej
Eo poludniu odb^dzie si§ Wielki
[ass Miting w nader wa4nym inte
resie. Mowy wypowiedziane b$d$ w
Polskim, Niemieckim, Szweckim i
Angielskim j^zyku. Kaidy stolarz,
kt6remu leiy dobro og61ne na sercu,
powinien przyby<5 do Aurora Turn
Hali r6g Milwaukee i Huron Str.
Komittt. 12 m.
0 h i ca go 29 Lutego 1892.
Do Kontraktor6w Polskichl
Niniejszem podajeray do publicz
nej wiadomoSci wszystkim kontrak
torom ciesielskira, 4e plany i koszto
rysy do budowyk ogciota Polsko-ka
tolickiego 6w. Andrzeja w Sobieskie
go Parku Hammond 111., ukoficzone
lei^ w bi6rze pp. 0. H. Brooks & Co.,
r6g La Salle i Madison Str., Tacoina
Building, Room 803. Roboty na
wszystko opr6cz roboty murarskiej
b§d% wydane r&zem i kaidy s kon
traktorow staraj%oy si$ o tako we so
bowi%zany jest ofertQ swoj%V najp66 -
niej do lo go Marca, 1892 yoku, v
zapiecz^towanej kopercie na r^ce 0.
H. Brooks zlotjd, kt6re w obecno^o
komitetu i ks. Proboszcza otworzor/e
i przejrzane zostan%. Zawiadamiajrny
zarazem, it ci z kontraktor6w, kt6»
rym wykonanie rob6t powyZ&zych ;
powierzonem zostanie, zmuszehi s$
gwarancy^ w wysokoSci um6wionej
ceny dostarczy<5. Zastrzegamy sobie >
rawo odrzucenia jednej lub wszyst- I
ich ofert. Po bliisze informacye co I
do budowy upraszamy zgiaszad si$ \
do wyiej wyinienionego bi6ra., v
Ks. Franciszek M. Wojtalewicz,
Proboszcz parafii 6w. Andrzeja w Ha- i
ramond, 111. JJ 15 m. c d.
Chicago dnia 7-go Marca 1892 «
Niniejszem podajeray wiadomo&S • \
kontraktorom polskim, 4e plany na
maj^cq. si§ budowa<5 szkol^ i plebani^
w parafii $w. Wojciecha s% gotow© ;
u architekta Pana Ant. Charvat Lo
omis Str. 739. Roboty na wszystko
b^d% wydane razem. Staraj^cy si$ o
takowe kontraktor jest obowi^zany
ofertq swoj% do 25go Marca b. r. zto
ty6 w kopercie zamkni^tej na pleba
nii Sw. Wojciecha W. 17th. 716. Za
strzegamy sobie prawo odrzucania jo
dnej lub wszystkich ofert. ,
X. Jan Radziejewski i Komitet.
10 m.
Niniejszem zawiadamiam szanow,
braci Tow. £w. Stanisfawa B. M., te
posiedzenie roczne odb^dzie si^ dnia
13go marca w niedzielq o godz. £2
po poludniu w hali zwyklych posie
dzefi, na kt6rem b^dzie nowa admi
nistracya wybierana, dlatego maj$ si^
na to posiedzenie zejgd wszyscy czion
kowie nalei:%cy do tego towarzystwa.
Ktoby siq nie m6gi stawi<5 a nie
podai waZnych powod6w zapiacifcl.OO
kary za nieobecn&5 i kaidy ma przy.
nieid swoj% kwitow^ ksi^Zeczk§, po
niewafc potrzebne do obrachowa
nia kasy. Do zapJacenie jest.
asessmentu $1.00
podatku miesi^cznego 25c.
skfadki nadzwyczajn. 50c.
razem $1.75c.
Z szacunkiem
J6zef Slisz, sekr. prot.
630 Dickson Str. 12 m
Na S{ rzeda4.
Dobrze urzq,dzon% groserni§ z to
warem moina tanio kupi<5. Dobra
sposobno66 dla polaka. N. P. Nelson
602 Milwaukee Ave. blisko Cornelia
ulicy. 12 m.
Na sprzedai.
Dobry i wygodnie zbudowany dom
na p6tnocno.wschodnim naro2niku
Lincoln i Austin Ave. moina bardzo
tanio kupi<5. Dom ten musi by<5 spie
sznie z loty zdj^ty. Zgtosid si§:
41 Emma Str. 15 m»
Na sprzedai.
Dobrze oplacaj^cy si^ salon przy 4
polskim ko£ciele rnoina tanio kupi<5.
Dobra sposobno6<5 dla polaka. Po a
dres zgJosid si§ do administracyi
„Dziennika." 11 m.
COLUMBIA
FURNITURE HOUSE.
Skfad kaidego gatunku nowych i
starych mebli, karpeWw, piec6w i in
nych sprzqt6w domowych. Sprzedaje
za jak% b$d2 cen$.
738 Milwaukee A?e. 241.
TEOFIL WETNA,
128 W. Blackhawk Street.
Kowal i fabrykant woz6w, kuje ko
nie bardzo zrgczuie i bezpiecznie.
IgT* Wykonuje wszelkie reperaoye
w zakres kowalski wchodz^oe szybko
i po umiarkowanej cenie.
Walenty Krusifiski,
Budowniczy- Kontraktor.
77 Kosciusko Str. - Chicago, III
Wykonuje wszelkie roboty w zakres bu
downictwa wchodzqce jak najlepiej i po
cenie umiarkowauej. iim.-xcfii-c.d.
TOM. FOLEY, A. TRENDEL,
808 Noble Str. 84 Fox Place.
FOLEY &TRENDEL,
Zaktadajq rury do gazu i kanafy po
dziemne po Umiarkowanej cenie.2m.cill-cd
634 Noble Str. W bezmencie.
M. L. LISOWSKI,
Arcbitekt
wykonuje plany i wszelkie roboty
w zakres budowy koSciol6w, gma
ch6w i dom6w wchodz^ce po cenacb
umiarkowanych.
Office:
844 Milwaukee Avenue,
i.cW.cd.C0rn©r Division Str. 3 rd floor,
HERM. REINECKE,
Shlad Towardio Lokciowych.
Powtoki, poszewki, lniane r^czniki
i pierze.
699 Milwaukee Avenue,
blisko Noble ulicy. 2w.-cii-cd.
CENY ZNlZONE.
Polecam Szanownym Rodaczkom m6j
sklep zaopatrzony w kaw$ zawsze dwieio
palon^, najlepszq herbatq i masto naj
dwieisze wprost z farm6w z Grand Ra
pids i Wisconsin, i mam takie sery tutej
sze i zagraniczne i r6ine inne artykuty
w skhid ten wchodzqce.
ZarQczam 2e towar m6] jest lepszy
anizeli gdzleindziej i kupuj^c u mnie
motecie soble wiele pieni^dzy oszcz^dzid.
Dam dobrq wagQ i do katdego funta cse
gob%d£ w molm skfadsie zaiqczam tykiet
wartotfci l%c. na porcelany.
1C..K1KJ. J«Mf KUlt,
Ml NOBLE ULIGA (w bwuundtV

xml | txt