OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, March 21, 1892, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-03-21/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

POLACY W CHICAGO.
Regestrujeie się jutro.
Dziś wieczorem o godz. pół do
ósmej ważne posiedzenie Dyrekto
rów Towarzystwa Dobroczynności.
Uprasza się, ażeby wszyscy Dyrekto
rowie byli obecni.
Wydział oświaty.
Dzisiaj w poniedziałek o godzinie
|S posiedzenie Wydziału oświaty.
Interesowani zechcą się zebrać na
plebanii.
Tow. św. Stanisława Kostki
ma swoje trzy ćwierćroczne posiedze
nie w Poniedziałek dnia 21 marca o
pół ósmej wieczorem w hali zwy
kłych posieczeń. Jakób Tomaszew
ski, prez.
Gwardya Królowej Korony Pol
skiej odbędzie swoje posiedzenie
pierwsze jako tow. Bratniej Pomocy
jutro tj. we Wtorek 22 Marca rb. w
hali zwykłych posiedzeń, na które
zaprasza wszystkich członków i tych
którzy by mieli chęć przystąpić do
tego tow., ponieważ będzie narada
nad koustytucyą. Frac. Jagush, kap.
Komitet Oświaty Tow. Mło. Św.
Kazimierza Król. ma swoje zebra
nie dziś, w poniedziałek o godz. 7^
wieczorem.
Poszukiwanie.
Poszukuję i upraszam Franci
szka Lubowieckiego, aby się ra
czył zgłosić do mnie L. Lubowiecki
716 Milwaukee a\*e. róg Noble str
Baczność
Dwie Singer'a maszyny do szycia
z wszystkiemi aparatami muszą być
natychmiast sprzedane.
1010 Milwaukee ave. na drugim pię
trze. 21 m.
Wielkie otwarcie nowego Salonn
PAWŁA GIERSZA,
680 Noble Str.
Baczność Rodacy! Kto pragnie
napić się dobrego piwa i znakomitych
wódek a przytem posilić się smaczną
przekąską niech nie omija mego salo
nu. Przyjdźcie a przekonajcie się, czy
znajdziecie gdzieindziej co lepszego.
^':iu
WYBOROWY
SKŁAD MIĘSA.
Mam na składzie wszelkiego ro
dzaju mięsa świeże, solone i wędzone.
Szynki, kiełbasy, kiszki, świeże kieł
baski w ogóle wszystko co w pierw
szorzędnym składzie rzeźnickim być
powirno, a wszystko bardzo tanio.
2im.cii.cd. Michał Pstrong,
fiJ 2 Noble ud.
John Barzyńsfei & Co.
U7 W. North Aye.
Skład najlepszego gatunku
twardych i, miękkich
WĘGLI
—^ po —
NAJTANSZYCH CENACH,
1 m. xr.ii «-•-*
MARCIN NAGÓRSKI,
94 DIVISION ULICA
blisko Noble ulicy.
Pierwszorzędny skład
Butów i Trzewików mę
skich i damskich. Repe
racye wykonuje spiesznie
i tanio. 5m xciii
W. SŁOMSKA,
679 Milwaukee Ave.
Polecam Wielebnemu Duchowieństwu jak
Szan. Towarzystwom polskim mój skład i praco
wnie różnego gatnnkz CHORĄGWI, SZARP
ODZNAK, kOZET, BEREŁ i PAŁEK MAR
SZAŁKÓW SKICH i t. p
po jak najtańszej cenie,
wykonają takowe obetalnnki jak daj punktualniej
i najenmienaiej, bo przez sledmnaście lat prakty
ki, złożyłam dcwody z powyższych wyrobów.
# Także polecam mój skład Wielebnym Siostrom
wielki wybór KORON, WELONÓW i BUKIE
TÓW dla dziewcząt i cnłopców, przystępa^ych
iopierwszej Komunii świątej.
Tak aamo korony i welony dla młodych paniea
| do ślubu, wszystko po jak najtańszej cenie. Pro
C przybyć i przekonać sią w polskim handlu,
zanim do obcej narodowości sią udacie.
Pierwszorzędny
SKŁAD MIĘSA.
Mam zawsze na składzie wszelkiego rodzaju
mięsa: świeże, solone i wędzone. Szynki, BYD
GOSKIE KIEŁBASY, kiszki, w ogóle wszystko
co w pierwszorzędnym składzie rzeżnickim być
powinno, po umiarkowanych cenach. (9m-ciil-cd
JAS CHBIFIOVSU, 702 Mb Sto.
•ZRAMOTEK
A. Wilkońskiego.
POMYŁKI.
(Ciąg dalszy ).
Oczy, śmigoin wietrznego młyna podrze
źniając, szybkiem kołem biegały; ząb o ząb
tłukł się jak na tartaku; — drgające lista chęć
do mowy zdradzały, ale nieruchomy język nie
przychodził w pomoc; — cienkie zaś nogi trzę
sły się, jak wiatrem miotana trzcina; — długie
ręce cisnęły kieszeń do piersi, kieszeń papiera
mi ładowną.
i— Więc to ja 2,000 złp. żądałem! więc
waszmość jeszcze zadośćuczynienie mieć chcesz
i moje mieszkanie nachodzisz? — wymówił
z gniewem wujaszek i zadziawszy na siebie fe
rezyą, podpierając się karabelą, do nieboraka
się zbliżył. Łukasz na rozkaz pana zwolnił
dłoni, — ryżowłosy ciężko odetchnął i do nóg
się wuja mojego rzucił, wołając: — wez' panie,
pieniądze i daruj życie!
— Ja twoje pieniądze! życie! — czyś pa
nie oszalał!.... — Stawając w obronie mej wła
snej osoby, życia cię jeszcze pozbawiać nie my
ślę; — ale za najście domu, zaiste godzien je
steś wszelkiej surowości prawa.
— A toćźe ja nie nachodzę — tylko wedle
przyrzeczenia przybyłem z pieniędzmi, iżby in
teres ukończyć.
— Po napisaniu odgróźek?... więc i wła
snego listu wyprzeć się zdolnym będziesz?
— Jakiego listu?....
o «
Tu wujaszek list co dopiero odebrany, pud
nos mu przytknął.
— Panie dobrodzieju! tonie moje pismo;
to pan Bruk wieki, właściciel księgarni w tym
że co i ja domu mieszkający, ośmielił się pa
nu dobrodziejowi ubliżyć.
Wujaszek spojrzał na podpis, — jam za
drżał. Rzecz się wyjaśniła,— niestety dla pa
na Rzepnickieęo trochę za późno. Tysiące
przez stolnika uścisków, przepraszań zastąpiły
gorliwą służbistość Łukasza.
W godzinę potem wujaszek, zapominając
podagry, na klęczkach niemal pił za zdrowie
pokrzywdzonego. Rejent spisywał przelew
praw stolnika za sumę 9,000 złp. na rzecz pana
Rzepnickiego z całkowitego spadku po śp. ks.
biskupie K., jaki dla Myszkowskiego przypa
dał, — a przezemnie uproszony na świadka po
dwój utj zgody, a do trzeciej osobiście należący
Brukwicki zanosił się od śmiechu, że autora
Szczurkowskiego za stolnika Myszkowskiego
pomieniał. Jam był głównie całego zainięsza
nia przyczyną; — za karę więc posłano mnie i
po autora. Znalazłem go szczęśliwie, nie dał
się długo prosić; — i poz'no wr noc Brukwicki,
Rzepuicki, Myszkowski i Szczurkowski i dziel
ny w podobnej okoliczności rejent N. pomyłkę
moję w starym węgrzynie uwielbiali; — dopo
magałem, ile sił młodzieńczych starczyło.
TULIPCIA.
WYCHOWANKA PASSY CHODRGOTTE.
I.
Kiedy szkarłatną purpurą jaśniejący ry
dwan złotego Feba po raz pierwszy dziewiętna
ste stulecie chrześcijańskiej ery na lackiej po
witał ziemicy, Eugenia z hrabiów Bzdurskich
Anzelmowa Widłowska w ceglanym dwrorcu
nad rzeką Wieprzem, w majętności Chrapy,
powiła małżonkowi swojemu pierworodną córę.
Anzelm Widłowski — herbu widły, — u
roczyście przyjaciół swoich zwykł był zape
wniać, że początek jego rodziny ginie w zamie
rzchli przedchrześcijańskich wieków. Wszakże
byli i tacy złośliwi monografiści, którzy twier
dzili i dowodzili, że dziadek Anzelma był w po
łowie ośmnastego stulecia (po nar. Chrystusa)
gajowym i na wielkiem polowaniu w puszczy
kozienieckiej rozjuszonego odyńca, zagrażają
cego kłem swoim życiu jednego z ulubieńców
królewskich, widełkami, przy obstawianiu sie
ci używanemi, odważnie a zręcznie pod komo
rę uderzył i leśnego śmiałka trupem położył,—
za co nazwisko i herb szlachecki pozyskał wraz
z hojnym datkiem kilkunastu włók ziemi.
Dokąd więc początek rodziny Widłowskich
odnosić, czy do zamierzchu przedchrześcijań
skich wieków, lub do jodłowej ciemności pu
szczy kozienieckiej w ośmnastem stuleciu, po
zostawiam to mężom, lubiącym się bawić w za
gadki heraldyczne. Ja zaś jako pisarz dro
bnych powiastek wiem tylko, że Pan Anzelm
Widłowski rzeczywiście widłami się pieczęto
wał, a więc był szlachcicem; że żona jego isto
tnie pochodziła z austryackich hrabiów piękne
go imienia Bzdurskich, mających znów w swo
jej tarczy lisi ogon w pokrzywach z rosochate
mi rogami jeleniemi na hełmie i że majętność
Chrapy nad Wieprzem, własność państwa Wi
dłowskich, należała do złotych jabłek powiatu,
przynosiła około 3,000 dukatów rocznego do
chodu, a więc powód dostateczny, aby kuchnia
dobra, wina smaczne i gości na zawołanie, —
stąd szacunek, wziętość i znaczenie w granicach
jednodziennej podróży.
Po tym nawiasie rodowych i majątkowych
objaśnień do głównego wracam przedmiotu.
Skrzywił się nieco .pan Anzelm, gdy się
dowiedział, że obdarowanym został córką, a
nie synem; ale na moralną uwagę ciotki swo
jej, pani szambelanowej Filomeli Gagacińskiej,
że wyroki opatrzności szanować należy, że mo
że w roku przyszłym i synem się poszczyci, po
wolnego serca pan Anzelm zachmurzone rozja
śnił czoło i do rychłych a sutych chrzcin pier
worodnego dziecięcia projekta układać zaczął.
Jakoż na dzień 16 stycznia 1801 roku zjechało
się do Chrapów kilkanaście kolas oby.v^tel •
skich, a w samo południe przybył ks infułat
z Zamościa, dwóch księży dziekanów, proboszcz
miejscowy 'i wikary z Krasnostawu. Sądził
byś, że to jaka rozległego znaczenia uroczystość
kościelna? Nie, mój mości dobrodzieju, to
tylko chrzciny niemowlątka, maciuciej córe
czki dziedzica czterech intratnych folwarków.
Zapewne nikt z ludzi rozsądnych nie przy
puści na myśl tego zapomnienia się Eugenii
z hr. Bzdurskich Anzeluiowej Widłowskiej, a
by jej córeczka wzorem chamskich dzieci w ko
ściele chrzczoną być miała i aby tej córeczce
nadano jakie pospolite imię. O nie! nie! po
trzykroć nie! Chrzest odbył się w bawialnym
pokoju, pod baldachimem z jedwabnej różo
wej materyi, złotem! frendzlami ozdobionym.
Imion dano dziecięciu tylko trzy: Narcyza,
Hiacynta i Tulipauia. Co do ostatniego imie
nin czynił ks. infułat jakieś objekcye i skrupu
ły, ale pan Widłowski uścisnął czcigodnego
prałata i prosił, aby się jego żonie nie sprzeci
wiał, gdyż pasyami lubi florę, pragnie w kwie
cistych imionach swej córeczki niejako uprzy
tomnić sobie najmilsze jej kwiaty. Ksiądz in
fułat dał swoje przyzwolenie; do rzymskieg)
więc kościoła przybyła po raz pierwszy od za
prowadzenia chrześcijaństwa panna Tulipania!
Czyją zaś umieszczono w rubryceli, lub nie,
do tej chwili nie miałem czasu zapytać i do
wiedzieć się.
(Ciąg dalszy nastąpi.)
SPÓŁKA NAKŁADOWA
WYDAWNICTWA POLSKIEGO f AMERYCE,
będąc w posiadaniu najlepiej i podług najnowszego
systemu urządzonej
DRUKARNI,
zatrudniając przytem tylko fachowo wykwalifikowanych praco
wników, jest w możności wykonywać wszelkie roboty w zakres
drukarstwa wchodzące po możliwie nizkich cenach, w jak
najkrótszym czasie.
Szczególniej Towarzystwom Polskim zwraca uwagę na po
niżej wyszczególnione roboty, któremi się zajmuje specyalnie,
drukując w językach polskim, angielskim, niemieckim i innych:
KONSTYTUCYE,
CYRKULABZE,
KWITY KASOWE,
AFISZE,
Rachunki (Bill heads, Statements), Nagłówki do listów (Letter
heads), Karty adresowe, (Business cards), Karty wizytowe.
Bilety i Programy na bale i obchody, Katalogi,
Cenniki (Price-list), Koperty i w ogóle
wszystko, co tylko w zakres
drukarstwa wchodzi.
Wszelkie zamówienia na roboty należy przesyłać pod adresem:
"WIARA I OJCZYZNA"
I4H43*W. Division St. Chicago. Ills.
COLUMBIA ,
FURNITURE HOUSE. '
Skład każdego gatunku nowych i
starych mebli, karpetów, pieców i in
nych sprzętów domowych. Sprzedaje
za jaką bądź ceną.
738 Milwaukee Ave. 241.
HERM. REINECKE,
Skład Towarów Łokciowych.
Powłoki, poszewki, lniane ręczniki
i pierze.
699 Milwaukee Avenue,
blisko Noble ulicy. 2w.-cii-cd.
Olaf, F. Seyerson,
79 W. Madison 8Pr.
róg Jefferson Str.
SĘDZIA POKOJU
i Notaryusz Publiczny.
WYCIĄGA PRAWNE DOKUMEtfTA.
9J p-cii-cd.
Każdego wipczora urzęduje od 7 do 9
god.w stacyi policyjnej przy ChicagoAve.
CENY ZNIŻONE.
Polecam Szanownym Rodaczkom mój
sklep zaopatrzony w kawę zawsze świeżo
paloną, najlepszą herbatę i masło naj
świeższe wprost z farmów z Grand Ra
pids i Wisconsin, i mam także sery tutej
sze i zagraniczne i różne inne artykuły
w skład ten wchodzące.
Zaręczam że towar mój jest lepszy
aniżeli gdzieindziej i kupując u mnie
możecie sobie wiele pieniędzy oszczędzić.
Dam dobrą wagę i do każdego funta cze
gobądź w moim składzie załączam tykiet
wartości lj^c. na porcelany. -
IC.-XCii-CCL. Józef Klass,
591 NOBLE ULICA (w bagemencie).
Ksiądz je poleca. m
• Pahk Citt, Utah, .czerw., 1889.
18 mleaiący byłam chora na słabość i chorobą ner
wów, gdy początam ożywać Pastora Koenlg'a
„Nerve Tonic"; cząeto sią modlą za Pastora Koe
nlg'a, bo *adze, Ze bez jego lekarstwa nie mogła
bym zostać przy żyda. Dużo widziało Ile z tego
lekarstwa z korzystałam 1 Wiel. ks. Galllgan tak
wysoko Je ceni, że obecnie staje sią wielce popa
laniem.
JULIA AQNE8 BYRNE.
Siostra M. Belne, z Castrovllle, Texas, donosi:
Użyłam driej butelki Pastora Koenig'a „Nerve
Tonic," na słabość nerwów. Nieraz tak cierpiałam
że krzyczałam z najmniejszej przyczyny; bicie
serca zwykle następowało 1 trwało 15 minut.
kartwo to zupełnie mnie wyleczyło, a zatem po
lecam je wszystkim chorym.
ri sn 17 a Na żądanie czytelników posyła
li l II ll ll n>y P>^n4 ksłąź.ką.o chorobach
nerwów darmo. Biednym nawet
to lekarstwo posyłamy bezpłatnie
Lekarstwo to wynalazł Pastor Koenig, zamie
szkały w Fort Wayne, Ind., w roku 1876, i od tego
czasu pod jego dyrekcyą przygotowuje je
KOENIG MED. CO., Chicago, III.
Cena: butelka $1.00:8 za $5.00;.butelki wląksze
po $1.75; 6 za $9.00. Do nabycia w aptekach.
Y. Bardoiiski
638 Noble str. w Chicago, 111.
i
T. Schoon
8753Commercial ave., blisko 88thul. w S.Chicago.
JAN MALINOWSKI,
104 Samuel Sir. blisko Augusta str.
BUDOWNICZY-KONTRAKTOR.
Podejmuje się i wykonuje wszelkie
prace w zakres budownictwa wchodzące
Wyrabia plany i rysunki. Buduje do
my murowane i drewniane 7c.-xc)-c.
APTEKA
na rogu Noble i Blackhawk .nl.
poleca jako specyalność:
KROPLE MAR1ACELSKIE, ktńre powinny elą
znajdować w każdym domn. Jestto znane i
najsunteczniejsze lekarstwo przeciw wszelkim
bńloin żołądka, ściskaniu, chorobom macicy i
niestrawności. Przeczyszczają krew.
BALSAM CZĘSTOCHOWSKI na kaszel. Nie ma
lepszego środka we wszystkich chorobach płuc
i gardła i w modiyui kaszlu u dzieci.
Recepty przyrządza się zawsze ze szcze
gólną troskliwością.
Doktor polski mieszka nad apteką.
Innych doktorów powołuje się na żą
danie telefonem z miasta.
TELEFON 7496.
Wszelkiej porady udziela się z całą go
towością.
Agencya "Nickel Savings Bank".
Adam SzvT-ajiSwtit,
dyplomowany aptekarz ze starego kraju.
A. J.STANGE,
742 Milwaukee Ave.
HANDLARZ i FABRYKANT.
Wielki wybór obrazów religijnych i in
nych każdego gatunku zawsze w zapasie.
Rysunki z fotografii od 4 do (» doi.
z ramą. •JOll.scil.cd.
Pierwsza Apteka Polska
V. BARDOŃSKIEGO,
638 Noble róg Hradley ulicy zaopatrzo
na w wszelkiego rodzaju lekarstwa kra
jowe i zagraniczne. Sławne Dr. Honkera
preparacye Piersiowy Syrup na kaszel
ete.
Uwite Ani S
Na miejsca byłego banka PADŁ 0. STEHSLAID i CO.
Zorganizowany na podstawie ustaw bankowych Staau Illinois jako
baxk:sta»7 owy.
===== KATlTAŁS2E().(lt)(MI(ł =
Deposit Accounts. — Depozyta przemysłowców i innych osób przyjmujemy wt
wielkich i małych sumach i są one płatne za przekazami.
Certificates of Deposit, płatne za okazem, a nadto wypłacają się procenta, jęto*
li pieniądze leżą przez pewien czas.
Pożyczki interesantom wydają się na dobrą hipotekę.
Kolektowauie odbywa się we wszystkich częściach kraju 1 zagranicą.
Weksle płatne w kraju i zagranicą, kupujemy i sprzedajemy.
Pożyczek udzielamy na realności pod warunkami najkorzystniejszymi.
ODDZIAŁ KAST OSZCZĘDNOŚCI
polecamy rzemieślnikom, robotnikom fabrycznym i wszystkim pracującym za w/nir
grodzenie, jako miejsce dogodne do składania oszczędności. Przyjmuje
wkładki od jednego dolara i wyżej i płaci się zwykłe procenta.
WEKSLE DO EUROPY.
Bank ten sprzedaje weksle i przekazy pieniężne płatne za granicą wedle najtań.
szych kursów dziennych. Wystawiamy "Weksle płatne za okazem, w Berlinie, Bre
mie, Frankfurcie, Wiedniu, Monachium, Kolonii, i t. p.
Zagraniczne monety i pieniądze papierowe kupujemy 1 sDrzedajemy.
SAFE DEPOSIT VAULTS. ""■
W połączeniu z tym banku utrzymujemy Milwaukee Ave. Safe Deposit Yaiilt
gdzie odnajmujemy prywatne skrzynki do przechowywania dokumentów i papieró
wartościowych po $5 rocznie. Wejście przez Bank.
Adres: n
Milwaukee AvenuelState Bank
cor. Milwaukee Avenue and Carpenter Str.," • \, • CHICAGO#
URZĘDNICY!
PAUL O. STENSLAND, Prezydent., ANDREW C. LAUSTEN, Wicepbeztoot
CHARLES E. SCHLYTERN, Kasyer, DONALD, L. MORRILL, Rzecznik,
DYREKTORZY:
John P. Hanson, Wil. Johnson, John McLąren, F. H. Herhold, M. A. La Buy, Th. G
Morris, John Szerman A. C. Lausten, J. F. Smulski, P. O. Btensland, S. D. Thorson
To jest
No. 9
maszyna do szycia za kt6rą
Wheeler & Wilson
otrzymali największą premię na wiel
kiej wystawie światowej w Paryżu 1889
pomimo współubiegania się wszystkioh
w świecie maszyn do szycia.
Jest więc najlepsza!
Przyjdź i przekoLaj się zanim
Iiupisz maszynę do szycia.
Wheeler & Wilson Mnfg. Go.
185 & 187 Wabash Ave.
Na sprzedaż u:
Geo. F. WENNINGHOFF, 1023 Milwaukee Ave.
Portret naturalnej wielkości 'tylko
$1.99 w krótkim czasie wykonany. Gru
py weselne, najlepsza robota, 1 tak tanio
jak gdzieindziej. Tysiące dało się ode
brać w moim zakładzie fotograficznym,
czemu i nie Wy? 21 p. x cii cd.
Z uszanowaniem
HENRY LEVIN
547 Milwauke
M. L. KASMAR,
(KACZMAREK)
ADWOKAT
i PRAWNY RADCA
127 La Salle, pokój 10 i 11.
Prowadzi i załatwia wszelkie
sprawy sądowe tak w największych
jako i mniejszych sądach.
Wieczorem w mieszkaniu
636 Noble ulica.
Porada dla rodaków darmo.
M. Marski,
646 Noble ró(j Bradley ulic
SKŁAD RYB
najrozmaitszego gatunku śwież© *i wę
dzone. I9ep.-xdl-cd.
MICHAŁ BUDZYŃSKI,
1823 Mepliis Str., Philadelphia,Pa
przy kościele polskim Św. Wawrzyńca
Skład obrazów Św. 1 narodowych, różańców
koronek, ezkaplerzy, keiąZek szkolnych ora
wezplklch materyałów piśmiennych.
Oprawia obrazy wielkie i małe bardzo tanio
Agentura „Dziennika Chkagoskiego^
Każdy dzień mo2na knpić pojedyńczy egzemplar*
Dziennika za 1 cent.
Kalendarz Katolicki na rok 1892 po 26c
POLSKI FAIR
689 Milwaukee Ave.
NAJTAŃSZY skład
Mebli, Obrazów, Lamp, Blachy, Pieców Kuchennych ii
Pokojowych i Oprawa Ślubnych Wieńców. •
WJ v M. -
0(1 dziś CENY ZNIŻONE W naszym składzie (storze) o 25 procent.
Garnitury wyściełane (Parlor Suits) najtańsze u nas.
Przyjdźcie Rodacy najprzód do nas. aniżeli macie przepłacać gdzie Indziej.
Wszelkie naczynia na WESELA wypożyczam od dziś za poł ceny. —
Kto nie ma pieniędzy, tcnill czekamy. — Skora usługa.
Nasz skł.-id iost 'fru"-: sVła ! rnobli od NoWp ulicy do Auęrusta ulic.
xfie zapomnijcie najtańszego składu w Chicago.
I. P. MIKITYŃSKI,
689 Milwaukee Avenue, .... Chicago, III
AGENCY A KART OKRĘTOWYCH
TT A T?TV r<*oo nn TV) riTTTf! A
DOKTOR
KAZIMIERZ MIDOWICZ,
204 West Chicago Avenue, obok Milwaukee Avenue.
GODZINY 0FIS0WE:
od 8 do 10 rano, od 2 do 4 po południu, od 6 do 8 wieczorem.
Dr. M. L. OSTROWSKI,
LEKARZ—DENTYSTA.
OFIST:
Noble Str. No. 572
od 7 do 10 rano, od 4 do 9 wieczór.
TELEFON 7654.
Centre Avenue Corner 19th Str.
od 11 rano do 3 po południu.
TELEFON 9077.
DOKTOR
Kazimierz REWKOWSKI
przeniósł" się pol No 638 Noble Str. róg Bradley nad nową
apteką ob. Bardońskiego i tam przyjmuję chorych. iP.Cxu-ct
Dr% JAKT J\.. TRAIN,
LEZAEZ
146 W. Blackhawk róg Cleaver ulicy,
Ofis i mieszkanie nad Apteką. TELEFON W 842.
GODZINY OPISOWE: od 8—9 przed południem, od 12—2 po południu, od 6—8 wieczorem.
W Aptece Dinet & Delfoese Corn. A.rmitage & Robey od 11—12 przed południem, od 4—5 po południu.
TELEFON 7838.
3V£a .A-l |
POLSKI SĘDZIA POKOJU.
Załatwia skargi, warranty i wszelkie s
County, wyrabia i potwierdza hypote
dokumenta. Bala sądowa otwarta "*'
186 Madison Street, corner
DENTYSTA
DR. P. A. PJEHL,
698 Milwaukee Are. róg Kuble ulicy,
IZBY 7 i 8
wyiywa zęby bez bóln, egzaminuje chore ząby
zaplombowanie liczy 50c. i wyżej; za całą szczę
ką nowych zębów S, do $10.00.
tW Za dobroć towarn I robotą poręcza eie.
JTlC.-Cll- Cd.
CH. BANNHARD,
FOTOGRAF,
650 Milwaukee Avenue.
Dlaczegóż płacicie $2.50 i $3.00 za tu
zin gabinetowych fotografii, kiedy je do
stać możecie za dolara taniej ?
BANNHARD'A Galery a Fotograficzna.
Gdzie dostaniecie najlepsze fotografie
za $1.50 i wyżej.
ty Specyalista w wykonywania fotografii z grup
weselnych i małych azieci. 98.-xcli-ca
FRANZ MARLING,
Division Street and Clierry aye.
—Hurtowny i częściowy skład—
ZBOŻA, SIANA i PASZf.
Zakupuje całemi wagonami
co dzieli.
Ceny najniższe.
181.—xciii—c.d. TELEFON 3444.
RUPTURA!
DZIECI KURD JE W lODO 14 DNIACH
D0B08ŁYCH W1 DO 8 MIESIĄCACH
i> lepotneba płacić, aź wyknrnje 1 to
bet operacjrl, bes bólu, bez niebesple
CMMtw&i be* przMzkody w i«Mcla.
Bidradilłli dumocodnar odlO-Ul

xml | txt