OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, April 01, 1892, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-04-01/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

ODEZWA
Cnllerton'a
Znów sie stara o wybór
Aldermane E. |F. Cul
lerton z 9ej wardy
odzywa się do wy
borców — Co
011 mówi.
„Prasa tutejsza ogła
sza, że użyto pienię
dzy (boodle)^i t. p.
w przeprowadzeniu
ustaw tyczących się,
„Chicago & Northern
Pacific Rail-Road" i
„Economic Gas Co" i
t. d. O ile to mnie
się dotyczy, należy
uważać podobne ob
winienia za zmyślone.
Miasto zyskało z prze
prowadzenia ustawy
tyczącej się „Nor
thern Pacific nie
mniej niż 650,000 do
larów, a miano wicie w
taki sposób: 46,000 doi.
na zbudowanie mostu
(viaduct) na Ogclen
ave; 300,000 doi. na
zakupienie gruntów
i na budowanie rze
czonego mostu razem
z wjazdami; 300,000
doi. na zbudowanie
mostu na Taylor uli
cy; przeszło 300,000
doi. na zbudowanie
mostu z wjazdami na
,14ej ulicy.
Co się tyczy ustawy
„Economic Gas Co",
tę przyjęto wiernie i
rzetelnie w nadziei, że
Publiczność przez to
otrzyma tanie ogrza
nie i oświetlenie; lecz
ku ździwieniu każde
go, skoro kompania ta
włożyła kilka rur ga
zowych, stara kompa
nia gazu ich wykupi
ła. Z pewnością że
Rada Miejska za to
nie jest odpowiedzial
ną. Gdyby było miej
sce podałbym więcej
szczegółowo o wszyst
kich mych czynno
ściach w Radzie Miej
skiej.
Moi koledzy z 9tej
wardy w Radzie Miej
skiej byli Demokrata
mi, Republikanami i
Socyalistami, podczas
gdy pomiędzy swymi
osobistymi przyj acio
łami liczyć mogę oby
wateli różnego zdania
politycznego z różnej
narodowości.
Z szacunkiem
E. F. CULLERTON.
* *
*
Fan Cullerton od
wołuje się do swej
wieloletniej służby w
Radzie Miejskiej, i
prosi o ponowny wy
bór.
Dwadzieścia tysięcy mil
PODMORSKIEJ ŻEGLUGI.
— Przez —
JULIUSZA VERNE.
(Ciąg dalszy).
Tajemnica ta mocno mnie intrygowała.
Nie mogąc sobie wyrobić żadnego zdania, bu
jałem myślą pomiędzy ostatecznościami. Że
było coś, to najmniejszej nie ulegało wątpli
wości, a niewierni mogli palcem dotknąć rany
okrętu.
Za mojem do Nowego Yorku przybyciem,
kwestya ta była w fazie największego rozgorą
czkowania. Przypuszczenia o wyspie pływają
cej, o skale niepochwyconej, przez nieudolne
umysły podtrzymywane, stanowczo odrzucone
mi zostały. I w rzeczy samej, jeśli ta skała we
wnętrznościach swoich nie miała machiny, to
jakże mogła przenosić się z miejsca na miejsce,
i to z taką jeszcze szybkością nadzwyczajną.
Z tej samej przyczyny odrzucono myśl o
jakimś pływającym szkielecie okrętu.
Pozostały więc dwa tylko możliwe rozwią
zania tej kwestyi, i z nich też powstały dwa ró
żne stronnictwa; jedno utrzymujące, że to był
potwór siły kolosalnej — inne, że to była łódz'
powodna o ogromnej sile poruszającej.
Ostatnie przypuszczenie jakkolwieK praw
dopodobne, nie zgadzało się z poszukiwaniami
jakie robiono na obu półkulach. Trudno przy
puszczać, aby jakiś prywatny człowiek miał na
swe rozkazy taki przyrząd mechaniczny. Gdzie
i kiedy kazałby go zbudować, i jakim sposo
bem budowanie to mógłby utrzymać w taje
mnicy?
Tylko rząd jakiś mógłby posiadać podo
bną machinę niszczącą, a w tych nieszczęśli
wych czasach, kiedy geniusz człowieka wysila
się na pomnożenie środków obrony, bardzo by
łoby do prawdy podobne, że paiistwo jakieś
postarało się o taką ogromną machinę. Po
chassepotach torpile (machiny piekielne wy
buchające); po torpilach barany podmorskie
(monitory); potem reakcya. Przynajmniej tak
się spodziewam.
Lecz i to przypuszczenie machiny wojennej
upadało znowu w obec oświadczeri rządów. Po
nieważ chodziło tu o interes publiczny, ponie
waż cierpiały na te komunikacye zaoceanowe,
nie możnabyło wątpić o szczerości rządów.
Zresztą jak przypuścić nawet, aby budowa ta
kiego statku podmorskiego mogła ujść uwagi
publicznej? W takich okolicznościach zacho
wanie tajemicy jest bardzo trudne dla człowie
ka prywatnego; dla państwa zaś, którego czyn
ności wszystkie śledzone [są przez potęgi nie
przyjazne — niemożliwe.
Tak więc po poszukiwaniu w Anglii, Ro
syi, Prusach, Hiszpanii, Włoszech, Ameryce, a
nawet i Turcyi, przypuszczenie Monitora pod
morskiego całkiem upadło.
Wrócono więc do myśli o potworze pomi
mo nieustannych żarcików, jakimi prześladowa
ła tę myśl drobna prasa, i na tej drodze wyo
braźnia zapuściła się w najniedorzeczniejsze ma
rzenia ichtyologii fantastyczcnej.
Za mojem do Nowego Yorku przybyciem,
wiele osób zaszczyciło mnie zapytywaniem o to
zjawisko. Ogłosiłem we Francyi drukiem dzie
ło in quarto w dwóch tomach pod tytułem:
„Tajemnice wielkich głębin podmorskich".
Ta książka łaskawie przyjęta przez świat uczo
ny, podawała mnie za specyalistę w tej dość
ciemnej części historyi naturalnej. Zapytano
mnie o zdanie.
Dopóki mogłem, zaprzeczałem rzeczywi
stości faktu; lecz wkrótce przyparty, jak to
mówią, do ściany, musiałem wytłórnaczyć się
kategorycznie. Nawet New York Herald we
zwał publicznie czcigodnego Piotra Aronnax,
profesora Muzeum Paryskiego, do wydania ja
kiegoś w tym względzie sądu.
Ponieważ nie mogłem dłużej milczeć, roz
bierałem przeto pytanie pod wszystkiemi jego
polityczpymi i naukowymi względami, i poda
ję tu zakończenie artykułu bardzo treściwego,
jaki umieściłem w numerze z 30 kwietnia.
„Tak więc, mówiłem — zbadawszy jeden
po drugim wszystkie wnioski i odrzuciwszy
wszelkie domniemania, wypada koniecznie
przypuścić istnienie jakiegoś zwierzęcia mor
skiego, z siłą nadzwyczajną.
Wielkie głębie oceanu są nam całkiem nie
znane. Sonda nie zdołała ich zgruntować. Co
się dzieje w tych przepaściach bezdennych? Ja
kie istoty mieszkają i mogą mieszkać o dwana
ście czy piętnaście mil (angielskich) w głąb
pod powierzchnią wód! Jaki jest organizm
tych zwierząt?— zaledwie domyślać się można.
Jednakże zadanie przedstawione mi do roz
wiązania, może być rozłożone na dylemat na
stępujący:
Albo znamy całą rozmaitość istot zamie
szkujących naszą planetę, albo ich nie znamy. -
Jeśli ich nie znamy, jeśli natura ma dla
nas jeszcze tajemice w ichtyologii, nic łatwiej
szego jak przypuścić istnienie ryb lub wielory
bów, gatunków a nawet rodzajów nowych z or
ganizacyą prawdziwie głębinową, zamieszkują
cych warstwy niedostępne ołowiance, sprowa
dzanych na wyższy poziom oceanu w pewnych
długich przerwach, czy to przypadkiem jakimś
czy przez fantazyą jakąś tych zwierząt.
Przeciwnie jeśli znamy wszystkie gatunki
żyjące, wypada koniecznie szukać zwierzęcia
tego pomiędzy istotami morskiemi już opisane
mi, a w takim razie gotów jestem przypuścić
istnienie „Narwala olbrzymiego"*
Narwal pospolity, czyli jednorożec morski,
dochodzi często do sześćdziesięciu stóp długości.
Powiększcie pięć, dziesięć- nawet razy te roz
miary zwierzęcia, dajcie mu siłę odpowiednią
i odpowiednią broń zaczepną, a będziecie mieli
zwierzę żądane. Będzie ono miało rozmiary
oznaczone przez oficerów statku Schanmon, na
rzędzia odpowiednie zdolne do uszkodzeń ta
kich jak przedziurawienie okrętu Scotia, i siłę
potrzebną do nadwerężenia steamera.
W rzeczy samej, narval uzbrojony jest pe
wnym rodzajem miecza z kości, albo halabar
dą, według wyrażenia niektórych naturalistów.
Jest to ząb główny, jak stal twardy. Znale
ziono kilka takich zębów zagłębionych w cia
łach wielorybów, z któremi narwal zwykle wal
czy. Niekiedy taki sam ząb narwala trudno
bywało wyrwać ze spodniej części okrętu, któ
rą wskroś takim zębem przeszyły jak świdrem.
Muzeum fakultetu medycznego w Paryżu po
siada jeden taki kieł, długi 2 metry 25 centi
metrów, szeroki 48 centimetrów w nasadzie.
Otóż wyobraźcie sobie broń dziesięćkroć
silniejszą, zwierzę dzięsięćkroć potężniejsze;
wypuśćcie je z szybkością 20 mil na godzinę;
pomnóżcie jego masę przez jego szybkość, a o
trzymacie wstrząśnienie zdolne wywołać kata
strofę żądaną.
Dopóki zatem nie powezmę innego prze
konania, obstawać będę przy jednorożcu mor
skim rozmiarów kolosalnych, uzbrojonym już
nie halabardą, ale prawdziwą ostrogą, jak fre
gaty opancerzone, których on i wielkość i siłę
poruszającą posiada.
Może być, że coś innego jeszcze się okaże
— lecz póki to nie nastąpi, nie ma innego spo
sobu wytłómaczenia sobie tego nieobojętnego
dotąd zjawiska."
(Ciąg^dalszy nastąpi.)
SPÓŁKA NAKŁADOWA
WYDAWNICTWA POLSKIEGO w AMERYCE,
będąc w posiadaniu najlepiej i podług u&jnowszego
systemu urządzonej
DRUKARNI,
zatrudniając przytem tylko fachowo wykwalifikowanych praco
WTi.^ów, jest w możności wykonywać wszelkie roboty w zakres
drukarstwa wchodzące po możliwie nizkich cenach, w jak
najkrótszym czasie.
Szczególniej Towarzystwom Polskim zwraca uwagę na po
niżej wyszczególnione roboty, któremi się zajmuje specyalnie,
drukując w językach polskim, angielskim, niemieckim i innych:
KONSTYTUCYE,
CYBKULABZE,
KWITY KASOWE,
AFISZE, —
Rachunki (Bill-heads, Statements), Nagłówki do listów (Letter
heads), Karty adresowe, (Business cards), Karty wizytowe.
Bilety i Programy na bale i obchody, Katalogi,
Cenniki (Price-list), Koperty i w ogóle
wszystko, co tylko w zakres
drukarstwa wchodzi.
Wszelki© zamówienia na roboty należy przesyłać pod adresem:
"WIARA I OJCZYZNA"
141-143 W. Division St - Chicago, ills.
COLUMBIA /
FURNITURE HOUSE. '
Skład każdego gatunku nowych i
starych mebli, karpetów, pieców i in
nych sprzętów domowych. Sprzedaje
za jaką bądź ceną.
738 Milwaukee At6. 241.
HERM. REINECKE,
Skład Towarów Łokciowych.
Powłoki, poszewki, lniane ręczniki
i pierze.
699 Milwaukee Avenue, "ID
Olaf, F. Severson,
79 W. Madison Str.
róg Jefferson Str.
SĘDZIA POKOJU
i Notaryusz Publiczny.
WYCIĄGA PRAWNE DOKUMENTA.
9lp-cii-cd.
Każdego wieczora urzęduje od 7 do 9
god.w stacyi policyjnej przyChicagoAve.
CENY ZNIŻONE.
Polecam Szanownym Rodaczkom mój
sklep zaopatrzony w kawę zawsze świeżo
paloną, najlepszą herbatę i masło naj
świeższe wprost z farmów z Grand Ra
pids i "Wisconsin, i mam także sery tutej
sze i zagraniczne i różne inne artykuły
w skład ten wchodzące.
Zaręczam że towar mój jest lepszy
aniżeli gdzieindziej i kupując u mnie
możecie sobie wiele pieniędzy oszczędzić.
Dam dobrą wagę i do każdego funta cze
gobądź w moim składzie załączam tykiet
wartości na porcelany.
le.-xcil-ed. Klltt,
691 NOBLE ULICA (w baseniMoU).
Ksiądz je polec*, m
Pakk Citt, Utah, .czerw- 1889.
18 miesięcy byłam chora na słabość i chorobą nar*
irów, gdy począłam ożywać Pastora Koenlg'a
„Nerve Tonic"; cząsto sląmodlą za Pastora Koe
nlg'a, bo sądzę, te bez Jego lekarstwa nie mogła
bym zostać przy Życiu. Dato widziało ile > tego
lekarstwa z korzystałam i W lei. ks. Galligan tak
wysoko je ceni, Ze obecnie staje sią wielce pop*
bumem.
JULIA AGNE8 BYRNE.
Siostra M. Heine, z Castro ville, Texas, donosi:
Utyłam drjiej butelki Pastora Koenlg'a „Nerve
Tonic," na słabodć nerwów. Nieraz tak cierpiałam
te krzyczałam z najmniejszej przyczyny; bida
serca zwykle następowało 1 trwało 16 minut. L*
kartwo to zupełnie mnie wyleczyło, a zatem po
lecam je wszystkim chorym.
Na żądanie czytelników posyła
my piąkną książką# chorobach
tM nerwów darmo. Bieunym nawet
& to lekarstwo posyłamy bezpłatnie
Lekarstwo to wynalazł Pastor Koenig, zamie
szkały w Fort Wayne, Ind., w roku 1876, i od tego
czasu pod jego dyrekcyą przygotowuje je
KOENIG MED. CO., Chicago, III.
Cena: butelka S1.00: 6 za $5.00; butelki wiąkaze
po $1.75; 6 za $9-00. Do nabycia w aptekach.
V. Bardoński
638 Noble str. W Chicago, 111.
1
T. Sohoen
8753Commercial ave., blisko 88thul. w S.Chicago.
PAPIER
jrnn
Iwany Dziennik
Chicagoski, jest
[sprowadzony za
pośrednictwem
S. BACHMANN'A, 2-4 Sherman Str.
CHICAGO, ILL.
"Wszystek papier bywa wysyłany wprost
z papierni po oenie fabrycznej. Próbki
na żądanie. Telefon 5297
A. J. STANGE,
742 Miltcaitl.ee Ave.
HANDLARZ i FABRYKANT.
Wielki wybór obrazów religijnych i in
nych każdego gatunku zawsze w zapasie.
Rysunki z fotografii od 4 do 0 doi.
» rumn 'JTlll.XCii.Cd.
Na miejscu byłego banko PADŁ 0. STEHSLAHD i CO.
Zorganizowany na podstawie ustaw bankowych Stanu Illinois jako
BANK STANOWY.
KAPITAŁ ^250.04)0.00 =
Deposit Accounts. — Depozyta przemysłowców i innych osób przyjmujemy we
Wielkicn i małych sumach i są one płatne za przekazami.
Certificates of Deposit, płatne za okazem, a nadto wypłacają się procenta, jeże
li pieniądze leżą przez pewien czas.
Pożyczki interesantom wydają się na dobrą hipotekę.
Kolektowanie odbywa się we wszystkich częściach kraju i zagranicą.
Weksle płatne w kralu i zagranicą, kupujemy i sprzedajemy.
Pożyczek udzielamy na realności pod warunkami najkorzystniejszymi.
ODDZIAŁ KASY 0SZCZĘDN0SCI
polecamy rzemieślnikom, robotnikom fabrycznym i wszystkim pracującym za wyna
grodzenie, jako miejsce dogodne do składania oszczędności. Przyjmujemy
wkładki od jednego dolara i wyżej i płaci się zwykłe procenta.
WEKSLE. DO EUROPY.
Bank ten sprzedaje weksle i przekazy pieniężne płatne za granicą welde najtań
szych kursów dziennych. Wystawiamy weksle płatne za okazem, w Berlinie, Bre
mie, Frankfurcie, Wiedniu, Monachium, Kolonii, i t. p.
Zagraniczne monety i pieniądze papierowe kupujemy i sprzedajemy.
8AFE DEPOSIT VAULTS.
W połączeniu z tym bankiem utrzymujemy Milwaukee Aye. Safe Deposit Vaults
gdzie odnajmujemy prywatne skrzynki do przechowywania dokumentów i papierów
wartościowych po $5 rocznie. Wejście przez Bank.
Adrea:
Milwaukee Avenue State Bank
cor. Milwaukee Avenue and Carpenter Str., • ■ ■ ■ CHICAGO*
URZĘDNICY:
PAUL O. STENSLAND, Prezydent., ANDREW C. LAUSTEN, Wiceprezydent.
CHARLES E. SCHLYTERN, Kasyer, DONALD L. MORRILL, Rzecznik,
DYREKTORZY:
John P. Hanson, Wil. Johnson, John McLaren, F. H. Herhold, M. A. La Buy, Th. G
Morris, John Sherman, A. C. Lausten, J. F. Smulski, P. O. Stensland, S. I). Thorson
PIOTR KIOŁBASSA* E. Z. BRODOWSKI.
P. KIOŁBASSA i SP.
Notaryusze Publiczni
113 W, Division ul, - - Chicago, HU
Zajmują się wszelkiemi sprawami hipotecznemi; wyrabiają dokumenta.
Sprzedają także KARTY OKRĘTOWE, wyrabiają PEŁNOMOCNICTWA
do Europy i mają AGENTURY ASEKURACYI OD OGNIA
najlepszych towarzystw.
W ogóle zapiernać mog-ą Polarv n "irV T-nrly -vt-e wszelkich interesach.
Kie daj się oszukać. TJżywaj tylko Kirk's American najlepsze fami
lijne mydło, najlepsze do potrzeb domowych.
BIERZ TYLKO MYD40 W OBWINIĘCIU JAK POWYŻEJ.
Dużo kupców próbuje sprzedać wam coś podobnego rodzaju, dla teg(
te więcej na tem zarobia. Kupuj Kirk's Mydło. Mów twym przyjaciołom
' 6ąsiadom ażeby używali Kir k'*a Mydło. Nalegaj ażeby mieli KirJĆa Mydło.
L Zoladowski & Co.
673 Noble ulicy
Największy polski skład
farb, oleju i tapetów
po najtańszych cenach
w gmachu ob. Kortasa
121.—xciil-cd
JAN SZYMCZAK,
największa fabryka polska wy
borowych havarfskich
CYCiARi
706 Nolle Str• Chicago.
Om.-cHl-cd.
Pierwsza Apteka Polska
V. BARDOŃSKIEGO,
638 Xoble róg Bradley ulicy zaopatrzo
na w wszelkiego rodzaju lekarstwa kra
jowe i zagraniczne. Sławno Dr. Bonkera
preparacye Piersiowy Syrup na kaszel
etc.
POLSKI FAIR
689 Milwaukee Aye.
NAJTAŃSZY SKŁAD
Mebli, Obrazów, Lamp, Blachy, JPieców Kuchennych ii
Pokojowych i Oprawa Ślubnych Wieńców.
0(1 dziś CENY ZNIŻONE w naszym składzie (storze) o 25 procent.
Garnitury wyściełane (Parlor Suits) najtańsze u nas.
Przyjdźcie Rodacy najprzód do nas, aniżeli macie przepłacać gdzie indziej.
Wszelkie naczynia na WESELA wypożyczam od dziś za pół ceny. —
Kto nie ma pieniędzy, temu czekamy. — Skora usługa.
Nasz skład jest druo-i skład mehli od Noblo ulicy do Augusta ulic.
ixie zapomnijcie najtańszego składu w Chicago.
I. P. MIKITYNSKI,
689 Milwaukee Avenue, - • - . - Chicago IHL
AGENCYA KART OKRĘTOWYCH '
KARTY OKRĘTOWE TYLKO $32.00 z BERLINA DO CHICAGO.
DOKTOR
KAZIMIERZ MIDOWICZ,
204 West Chicago Avenue, obok Milwaukee Avenue.
GODZINY OFISOWE:
od 8 do 10 rano, od 2 do 4 po południu, od 6 do 8 wieczorem.
Dr. M. L. OSTROWSKI,
LEKARZ—DENTYSTA.
OFIS7:
Noble Str. No. 572
od 7 do 10 rano, od 4 do 9 wieczór.
TELEFON 7654.
Centre Ayenne Corner 19th Str.
od 11 rano do 3 po południu.
TELEFON 9077.
DOKTOR
Kazimierz REWKOWSKI
przeniósł się pod No 638 Noble Str. róg Bradley nad nową
apteką ob. Bardoóskiego i tam przyjmuję chorycn. ip.Cxii-cd.
9
LEZAHZ
146 W. Blackhawk róg Cleaver ulicy,
Ofis i mieszkanie nad Apteką. TELEFON W 842.
GODZINY OFISOWE: od 8—9 przed południem, od 12—2 po południu, od 6—8 wieczorem.
W Aptece Dinet &Delfosee Corn. Armitage & Robey od 11—12 przed południem, od 4—fi po południa.
TEŁEPOW 7883.
M. A. LA
POLSKI SĘDZIA POKOJU
Załatwia skargi, warranty i wszelkie
County, wyrabia i potwierdza hypote
dokumenta. Bala sądowa otwarta f
186 Madison Street, corner Existed Street.
Witoiorenrw swej rtiydonoyi pod Nr. 581 Milwaukee Are.
DENTYSTA
DR. P. A. PIEHL.
698 Milwaukee Are. róg Noble u ller,
IZBY 718
wyrywa ząby bez bólu, egzaminuje chor* ząbjf
zaplombowanie liczy BOc. 1 wyżej; za całą sześ*
ką nowych zębów 17 do $10.00. vm
W Za dobroć towaru 1 robotą poręcza BlQ.frl
CH. BANNHARD,
FOTOGRAF,
650 Milwaukee A?enue.
Dlaczegóż płacicie $2.60 i $8.00 za tn
zin gabinetowych fotografii, kiedy Je do*
stad możecie za dolara taniej?
BANNHABDM. Galerya Fotograficzna*
Gdzie dostaniecie najlepsze fotografie
za $1.50 i wyżej.
tW Specyaliata w wykonywania fotografii z grap
weselnych 1 małych dzieci. 9s.-xcll-cd
FEANZ MARLING,
Division Street and Cherry ave.
—Hurtowny i ozęściowy skład—
ZBOŻA, SIANA i PASM.
Zakupuje całemi wagonami
co dzień.
Ceny najniższe.
181—xciii—c.d. TELEFON 3444.
RUPTURA!
DZIECI KUBUJE W lODO 14 DNIACH
DOROSŁYCH W1 DO 8 MIESIĄCACH
N iepotrwba płacić, al wykuruja i to
bas operacji, bez bólu, bez olebesple
czańatwa i bak przaaakodr w "Jacin-d
Bady ndzlala darmo godrinj od lO-t«j«*
prstd p*hdm»m do B po potnaniu.
Da 0ouoh«ly
jshs'

xml | txt