OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, April 04, 1892, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-04-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

DZIENNIK CHtCACOSKI
jjrfcodzi codziennie z wyjątkiem niedzie'
i świąt uroczystych.
PRZEDPŁATA DLA STANÓW ZJKDS
wynosi rocznie JS.oo;
,, miesiącz. fO.25:
Pojedynczy Numer lo.
DLA EUROPY I INNYCH PAŃSTW
rocznie $6.00.
CHICflGOSKI
CHIOAGO DAILY NEWS
(•«•)
pnbliehed daily except sandays ttC.
wvwwwvV
SUBSCRIPTION PRICE FOB THE U &
yearly $3.oo;
monthly $0.20;
Single copy lc.
POR EUROPE AND OTHER STATES
yearly....86.00.
PISMO POLITYCZNE, POŚWIĘCONE INTERESOM POLAKÓW W STANACH ZJEDNOC ZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ.
Bates Ki at tlie Ohlcagro, 111. IFost Office as sećond. class matter.
No. 80. Poniedziałek, dnia 4 Kwietnia 1892 r. Rok III.
Telegramy Zagraniczne.
Ostatnia zmiana w ministerynm
pruskie ni.
Sejm pruski odroczy się Sgo b.m.
Przedtem czeka lir. Eulenburga
gorąca przeprawa.
Pogłoski o sprzysiężeniu bułgar
sko- rosyjskiem.
Proces przeciw dzieciobójczy
niom w Wilnie.
Rosya chce odnowić układy han
dlowe z Niemcami.
.Zeznania Ravaehola w Paryżu.
Niemcy.
Berlin, 2 kwietnia.
Dzisiejsze dzienniki wieczor
ne podały urzędowa wiado
mość, że dyrektor urzędu spra
wiedliwości państwowego, Dr.
v Hanauer, został mianowany
następcą Dra Bossę na jego
dawnym urzędzie sekretarza
państwowego urzędu sprawie
dliwości, i na tern na teraz
korfczą się zmiany w ministe
ryum. Dr. Hanauer ma być
bardzo zdolnym urzędnikiem.
W przyszły wtorek hrabia
-Eulenburg będzie miał sposo
bność? okaza<5 swe zdolności.
, Par ty a klerykalno-konserwa
tywna cieszy się na sposobu ość
wystąpienia przeciw rządowi,
jaka się nadarzy we wtorek:
oddzielenie urzędu kaucleraza
od urzędu pruskiego ministra
prezydenta pociąga za sobą no
wy wydatek, gdyż zmusza do
wyznacz nia rocznie 78,000
marek na pensye tego depar
tamentu. Temu oprą się kle
rykalno-konserwatywni, a i w
innych partyach nie bardzo
pośpiesznie zgodzą się na no
wy ten wydatek.
Mowa wstępna hrabiego Eu
lenburga rozczarowała wszyst
kich, którzy przypuszczali, że
jest dobrym mówcą. Odczytał
on ją, a wypracowanie to piś
mienne było wcale nie świetne.
Już teraz wielu sądzi, że nie
będzie on zbyt zdolnym rywa
lem Capriviego.
Sejm pruski zostanie odro
czony dnia 8 b. m.
Dwie niespodzianki wyda
rzyły się w kołach politycz
nych. Pierwszą jest, że hrabia
•Szuwałów, poseł rosyjski, po
czynił hrabiemu Caprivi pro
pozycye mające na celu zawią
zać na nowo stosunki handlo
we między Niemcami a Rosyą.
Car wyznaczył komisyą, która
ma się zająć uregulowaniem
stosunków handlowych Rosy i
z zagranicą, a przedewszyst
kiem z Niemcami. Wieść o
tem znacznie przytłumiła po
głoski wojęnne.
Drugą niespodzianką jest
wiadomość, że rząd austryacko
węgierski postanowił na dwo
rach zagranicznych ustanowić
odrębną reprezentacyą dla Wę
gier. .Szczegółów dokładnych
nie podają; minister finansów
węgierski, Dr. Wekerle, podał
dopiero projekt reprezentacyi
węgierskiej i przyrzekł wkrót
ce podać szczegóły.
Rząd norwegski zaś od roku
1894 własnych konsulów usta
nowi w New Yorku, Londynie,
Quebec, Havannie, Rio de Ja
neiro, Buenos Ayres, Szangai,
Hamburgu, Antwerpii, Ha
vrze, w Kraju Przylądkowym,
w Melbourne, Petersburgu i
/ Singapore.
Jferlin, 2 kwietnia.
W Poznaniu wczoraj w no
cy stanął w płomieniach pe
wien dom, którego mieszkań
com ucieczka schodami została
przez pożar odciętą. Na 4
piętrze znajdowała się pewna
kobieta i pięcioro dzieci. Je
dynie wyskoczenie oknem
mogłoby je uratować. Ludzie
stojący na dole przynieśli weł
nianą kołdrę, którą trzymało
kilku silnych mężczyzn, a po
tem powiedziano kobiecie,, by
jedno po drugiem zeskakiwało.
Najprzód skoczyła kobieta,
ale upadek jej był tak gwał
townym, że kołdra wyśliznęła
się z rąk trzymających i ko
bieta uderzywszy sobą o bruk,
na miejscu się zabiła. Potem
jedno z dzieci skoczyło równie
nieszczęśliwie. Czworo innych
dzieci, z których jedno po dru
giem skokiem próbowało się
ratować, zostało tak ciężko po
kaleczonych, że każde z nich,
0 ile się zdaje, umrze.
Hamburg, 2 kwietnia.
Dziś rano o godz. S pewien
magazyn towarów u kończyny |
| zatoki cesarskiej stanął w pło
I mieniach. Pożar rozszerzył
j się niezmiernie szybko, i do
i południa zrządził szkody na
kilka milionów marek. Szef
-straży ogniowej, Tegge, znikł,
1 obawiają się, że zginął w
płomieniach. Kilku strażni
ków mocno się popiekło.
Doroczny międzynarodowy
kongres socyalistów odbędzie
się dnia 7go czerwca w Londy
nie. Na kongresie mają się
zastanawiać nad zarządzeniem
wielkiego strajku międzynaro
dowego celem zaprowadzenia
ośmiogodzinnego dnia pracy.
Berlin, 3 kwietnia.
Założyciel cyrku Reuza,
Ernst Renz, umarł.
„Frankfurter Zeitung" za
pewnia, że w Odessie utworzy
ło się sprzysiężenie bułgarsko
rosyjskie, z gałęziami w Bel
! gradzie i Konstantynopolu, a
pobierające wsparcie pieniężne
od rządu belgijskiego( ?!), ma
jące na celu postarać sięozaję
cie Bułgaryi przez Rosyan.
Rosyjski rząd ma również być
powiadomionym o planie oba
lenia rządów Stambułowa w
Bułgaryi.
Trancya.
Paryż, 2 kwietnia.
Z dworca kolejowego w
Lourdes ukradziono skrzynię
z patronami dynamitowymi
wysłanymi do kopalń w Pier
refitte.
Z dobrego źródła pochodzi
wiadomość, że Ravacliol złożył
zupełne zeznanie i że przyznał
się do tego, iż miał główny
udział w wywołaniu eksplozyj
przy ulicy Clichy i bulwarze
St. Germain. O eksplozyą w
koszarach Loban oskarża swych
wspólników Gustawa Matthieu
i Le Bastard.
Paryż, 3 kwietnia.
W Nimes skradziono z fa
bryki żelaza 26 funtów dyna
mitu. Aresztowano kilku ro
botników podejrzanych o tę
kradzież.
Socyalistyczny pewien ma
nifest wzywa robotników, by
w roku bieżącym wszyscy
wzięli udział w demonstracyach
majowych, ale zarazem prze
strzega ich, by powstrzymywa
li się od wszelkich gwałtów i
odpowiedzialność za krwawe
zajścia, jakie zeszłego roku od
były się we Fourmies, pozo
stawili burżoazyi.
•Paryż 3 kwietnia.
Potwierdza się wiadomość,
że Ravachol złożył zeznanie.
Powiedział on między innemi: |
„Dumny jestem na to, co
uczyniłem i nie usłyszycie z
ust inoicli ani słowa skargi.
Gdybyście mnie nie byli are
sztowali, to wykonywałbym
dalsze zamachy i karałbym
każdego, który oświadczył się
przeciw anarchistom. Bardzo
chętnie wysadziłbym w po
wietrze Izbę posłów z powodu,
że przyjęła ustawę wyznacza
jącą karę śmierci na posługu
jących się dynamitem. Nic
nie ma stad w drodze propa
gandzie dynamitowej. Za
mordowałem dwie siostry
Marcon i innych, ażeby dla
sprawy pozyskać pieniądze.
Nie byłbym się uiędy poniżył
do żebrania".
O eksplozyi przy bulwarze
St. Germain powiedział Rava
cliol, że machinę piekielną zło
żył na schodach. Mathieu na
ulicy straż trzymał; Beala sie
dział w przeciwległej winiarni,
a Chaumartin i pani Joulurt
przynieśli dynamit w misie.
Eksplozyą w koszarach Lo
ban wywołano dynamitem
przyniesionym w naczyniu do
pieczenia bułek.
Rosy a.
Petersburg, 2 kwietnia.
We Wil nie wkrótce rozpo
cznie się olbrzymi proces prze
ciw 40 dzieciobójczyniom.
Około 350 osób ze wszystkich
klas społeczeństwa wezwano
...
na świadków.- Celem procesu
jest wykazanie, że od lat wielu
mordowanie d/Jeci odbywało
się systematycznie.
Libawa, X kwietnia.
Parowiec ,,Missouri", który
tu przybył z żywnością dla
głodnych, doznał entuzyasty
cznego przyjęcia. Konsul ge
neralny Crawford, hrabia Bo
brinskij, konsul Bornhold i
wiele osób cywilnych i woj
skowych wyjechało naprzeciw
Liego na parowcu Concordia.
Wyładowywanie już się odby
wa.
Argentyna.
Buenos Ayr es, 2 kwietnia.
Minister spraw wewnętrz
nych zarządził, ażeby areszto
wać wszystkie osoby, które
naród podburzają do rozru
chów. Minister wojny zarzą
dził, ażeby dwa szwadrony
konnicy i dwie baterye artyle
ryi stały w pogotowiu do nie
sienia pomocy policyi przy
utrzymywaniu porządku.
Rząd zamknął bióra telegra
ficznej kompanii TransAndine
i w skutek tego w kraju ko
munikacya telegraficzna przer
wana.
Samoa.
Sidney, 2 kwietnia.
Ze Samoa donoszą, że zwo
lennicy króla Mataafy jeszcze
się nie uspokoili.
Odbyło się wielkie zgroma
dzenie, na którem przewodni
czył powieściopisarz Robert
Louis Stevenson, a które ma
na celu zaproponować niektóre
zmiany w traktacie berliń
skim, i tak np. podwyższenie
ceł o 10 procent wartości towa
rów.
Wyborcy.16 wardy!
Oznaczcie głos swój naty
kiecie w taki sposób, jak
to na 2 stronnicy Dzien
nika podajemy, t.j. po
łóżcie krzyżyk w kółku
stojącem przed wyrazem
„Democratic".
Telegram? Krajowe,
Demokratyczne i republikańskie
utarczki w Rhode Island.
Burze w Kansas i okolicy.
Olbrzymi pożar bawełny w New
Orleans.
Prace kongresu.
„Hurrah for Cleveland".
Providence, U. /., 2 kwietnia.
Polityczne partye- w Rhode
Island dzisiaj wielkie urządza
ją zgromadzenia. — Obydwie
partye są pewne zwycięztwa i
we wszystkich halach zgroma
dzeń panuje niezmierny entu
zjazm. Kampania demokraty
czna doszła do punktu kulmi
nacyjnego, kiedy ukazał się
były prezydent Cleveland i
mowę swą wypowiedział. —
Clevelanda przyjęto w Provi
dence z takim entuzyazmem, z
jakim jeszcze nigdy nikogo w
Providence nie przyjmowano.
Na pół godziny przed przyby
ciem pociągu tysiące ludzi za
pełniały ulice, dworzec i całą
przestrzeli \ ź d«> d-.ni u oj ery:
i groma ły te : ie umniejszały
się, pomimo, /• [)0 :ią^ óź< ił
się o cafą godzinę. <) goiiz. 4
minut 20, zamiast o godzinie 3
minut 15 przyb\ł pociąg ko
lejowy.
W towarzystwie Clevelanda
znajdowali się: były minister
floty Whitney, były guberna
tor Stanu Ohio, James R
Campbell, posłowie do kon
gresu: Oscar Lapham, John
A. McCall z New Yorku i
Evans z Philadelphia Jazda
do domu opery równała się
tryumfalnemu pochodowi.
Sala w domu opery od go
dziny trzeciej była przepełnio
ną. Wszyscy kandydaci na u
rzędy Stanowe i niemal wszy
scy znaczniejsi demokraci Sta
nu znajdowali się na scenie, a
przed przybyciem ex-prezy
denta kilka osób krótko prze
mawiało.
Nie da się opisać entuzyazm,
z jakim przywitano Clevelan
da. Kiedy trochę się uspoko
jono, prezes komitetu central
nego Stanowego, Franklin P.
Owen, przedstawił na przewo
dniczącego zebrania pana ~VV.
C. T. Wardwell, kandydata
na urząd gubernatora, który
znowu ze swej strony przed
stawił Clevelanda jako przy
szłego prezydenta Stanów Zje
dnoczonych. Znowu rozległy
się oklaski, które salą za
trzęsły.
Cleveland mówił jasno i
zrozumiale przez pół godziny.
Słuchano słów jego z wielką
uwagą i tylko od czasu do
czasu przerywano ją głośnymi,
oklaskami. Kiedy tylko wspo
mniał o reformie taryfy, roz
legły się huczne brawa, a kie
dy wyraził się w tej sprawie
„Nigdy jeszcze naszego sztan
daru nie opuściliśmy", a ktoś
z publiczności zawołał: „I ni
gdy go nie opuścimy", entu
zyazm już był bez granic i
trwało długo, nim dalej mógł
mówić. Ku koilcowi mowy
Clevelanda znowu zarzucono
go objawami sympatvi i uzna
nia.
Na republikańskim zgroma
dzeniu przemawiali guberna
tor McKinley z Ohio i Reed z
Maine.
Tajemnicze zniknięcie.
Pittsburg, Pa., 2 kwietnia.
Lizzie Stenlin i Annie Gre
dula, dziewczęta z Pittsburga
we wieku 13 i 14 ]at znikły
bez śladu w podróży pomiędzy
Liverpoolem a Pittsburgiem.
Lizzie jest córką Williama
Stenlin, wydawcy tutejszego
„Freilieitsfreund", a Annie
jego siostrzenicą. Pani Stenlin
dzisiaj prosiła policyą o pomoc
w znalezieniu obu dziewcząt.
Pani Stenlin była niezmiernie
zmartwioną i gorzko płakała.
Opowiadała, co następuje:
„Przed 2 laty moja córka Liz
zie i siostrzennica Annie, które
mniej więcej w jednakowym
są wieku, wyjechały do wuja
w Reinfall w Niemczech. Mia
ły tam się kształcić. Dnia lGgo
Marca wyjechały z Liverpoolu
na parowcu City of Paris, któ
ry przed tygodniem przeszło
przybył do New Yorku. Otrzy
małam od wuja list, w którym
mi donosi o ich wyjeździe w
owym dniu. Telegrafowaliśmy
do Castle Garden, ale nie mo
gliśmy otrzymać żadnych pe
wnych wiadomości. Jesteśmy
przekonani, że wyjechały one
tym parowcem: musiały je
dnakże zaginąć gdzieś w New
Yorku. Obie są na wiek swój
dosyć rozwinięte i mówią do
brze po agielsku. Obawiam
się, że wydarzyło im się jakieś
nieszczęście. Miały przy sobie
pieniądze, ale nie wiem ile:
mogła być suma znaczna, albo
też bardzo mała.11
Skutki burzy.
IVomego, Ks., 2 kwietnia.
7 ludzi straciło tu życie w
czasie burzy w uocy ze środy
na czwartek. Kilka osób bar
dzo ciężko zostało pokaleczo
nych, i parę domów zburzo
nych.
Kansas City, 2 kwietnia.
Wieści z różnych stron Stanu
Kansas donoszą o 50 osobach,
które straciły życie w czasie o
statniej burzy. Telegraficzne
połączenie z różnemi miejsco
wościami jest jeszcze bardzo
niedostateczne; zwłaszcza z
miejscowości, które najwięcej
ucierpiały, t. j. z New Keowa
i Degraff, nie ma żadnych
wieści.
Ze Stanu Missouri dotych
czas donoszą o dwóch wypad
kach zabicia przez burzę.
Bismarck, JV. I).. 3 kw.
Wzdłuż kolei Northern Pa
cific, 3 mile na wschód stąd,
ani jeden słup telegraficzny
nie p070stał cały w ciągu bu
rzy ostatniej. Z tego można
wnosić o gwałtowności tej bu
rzy. Słupy te szczególnie silnie
tu bywają osadzone z powodu,
że narażone są na częste wichry
stepowe: pomimo tego ostatnia
burza obaliła je, jakoby były
z trzciny.
Z kongresu.
Washington, 3 kwietnia.
W "tygodniu, którego prace
jutro mają się rozpocząć, Izba
posłów zajmować się będzie
tylko sprawą taryfy. Głoso
wanie nad bilem żądającym
zniesienia ceł na wełnę, odbę
dzie się wkrótce. Debaty głó
wne są zakoilczone, a zatem
wedle ustaw parlamentarnych
już teraz każdy członek raz tyl
ko i to tylko przez 5 minut
może o tym bilu mówić. Re
publikanie jednakże mają w
pogotowiu mnóstwo poprawek
i dlatego zapewne aż we wto
rek popołudniu odbędzie się
głosowanie.
Po tym bilu przyjdzie na
porządek dzienny bil żądający
zniesienia ceł na nici. Zdaje
się, że kilkogodzinna debata
wystarczy do załatwienia się z
tym bilem, tak, że zapewne ku
końcowi tygodnia i w tej spra
wie odbędzie się głosowanie.
Olbrzymi pożar bawełny.
New Orleans, 3 kwietnia.
Dziś rauo o godz. pół do 11
powstał pożar w bawełnie zło
żonej na chodniku przed ognio
trwałą prasą bawełny na North
Front str. Zaraz zawezwano
straż ogniową, ale wiatr był
silny, bawełna suchą i płomie
nie rozszerzyły się niesłychanie
gwałtownie. Pożar przeszedł
na prasę i wzniół się aż do da
chu budynku. Napróźne by
ły prace straży ogniowej: co
kolwiek w budynku było z
drzewa, zajmowało się natych
miast, a spadające belki tylko
podtrzymywały pożar. W o
gniotrwałej prasie było złożo
nych 10,000 bal bawełny. Te
spaliły się wszystkie. Potem
pożar przeszedł do górnych pię
ter, i w krótkim czasie spaliło
się 50,000 bal tam złożonych.
Nagle z rogu ulicy Indepen
dence wybuchły płomienie i w
krótkim czasie cały kwartał .
domów stał w płomieniach, j
Strażacy z niebezpieczeństwem
życia dokonywali cudów zrę
czności, byleby przynajmniej
sąsiednie ochronić budynki;
niepodobieństwem jednakże
było przeszkodzić dziełu zni
szczenia. O ile wia-lomo, spa
liło się 80,000 bal.
Podczas kiedy tu paliły się
magazyny bawełny — i możua
było już osądzić, że szkoda
zrządzona wyniesie do 3 milio
nów dolarów, naraz dał się sły
szeć alarm ogniowy z okolicy,
gdzie głównie znajdowa
ły się domy mieszkalne, pomię
dzy ulicami Second,Third,An
nunciation i Laurel. I tam po
żar zrządził niezmierne zni
szczenie, a szkodę tam zrządzo
ną obliczają na ćwierć miliona.
New Orleans nie pamięta po
żaru, któryby tak znaczną zrzą
dził szkodę, jak wczorajszy.
Przybycie parowców.
New Yorlc: Umbria z Li
verp., Massilia z Neapolu, La
Champagne z Havre'u.
Londyn: Sygn.: Etruria, E
dam i Wieland.
Havre: La Bretagne z N. Y.
WIADOMOŚCI MIEJSCOWE.
Z polityki bieżącej.
Jeszcze i dzisiaj podajemy
wzór tykietu wyborczego z 16
Wardy. Zgromadzenia przed
wyborcze, gazety, i objaśnienia
prywatne, powinny były do
tychczas ze sposobem głosowa
nia obznajmić każdego obywa
tela, któremu na tem zależało,
ażeby dokładnie się pouczyć.
Nie tracimy przeto jeszcze
więcej miejsca na ponowne po
danie tych objaśnień, ale goto
wi jesteśmy każdemu osobiście
dad informacye, skoro do nas
się zgłosi w godzinach przed
południowych dzisiaj i jutro.
Kładziemy nacisk jednakże
raz jeszcze na to, że obowiąz
kiem każdego obywatela jest
głosować. Każdy, który z nie
dbalstwa albo lenistwa usuwa
się od głosowania, może utrud
nić zwycięstwo kandydatów, o
których wybór powinno nam
chodzić. Zeszłoroczne wybory
wiosenne powinny były dla
nas być dobrą nauką: u nie
których kandydatów istotnie
chodziło tylko o paręset, a na-*
wet o kilkadziesiąt tylko gło
& ■ JMŚ m Żfc Mi 'A
sów; pamiętajmy więc, że i je
den tylko głos czasem stano
wić może o zwycięstwie.
Pamiętajmy przedewszyst*
kiern, że chodzi nam o prze
prowadzenie wy bor polskich
kandydatów nie w jednej już
wardzie, ale we wielu war
dach, w całych dzielnicach
miasta. Obywatel
Aug. J. Kowalski
którego musimy wybrać kol
lektorem dzielnicy zachodniej
(West Town Collector) i oby
watel
Jul, Piotrowski
którego powinniśmy koniecznie
wybrać superwizorem dzielni
cy południowej, potrzebują na
szych głosów nietylko w jed
nej wardzie, ale we wszystkich
wardach dzielnic}' zachodniej
i południowej. Spodziewamy
się więc, że każdy obywatel
Polak spełni obowiązek swój
obywatelski i głos swój odda
tym polskim kandydatom, jak
również, że będzie się starał
swój tykiet odpowiednio na
znaczyć, ażeby głos jego isto
tnie był ważnym i mógł być
policzonym.
Do jakiejkolwiek partyi po
litycznej kto należy, niechaj o
tem pamięta, że w urzędach
miejskich partye polityczne
mniejszą grają rolę, że raczej
chodzi tu o wybór mężów, któ
rzy jak największe dla obywa
teli są w stanie oddać usługi
przy rządzeniu miastem. Któż
wątpić może, że ci tak dobrze
nam znani obywatele Polacy,
skoro swe urzędy utrzymają,
bez porównania większe odda
dzą Polakom* usługi, aniżeli
Ajrysze lub Niemcy? Nie wąt
pimy też, że każdy Polak, któ
ry będzie głosował, im głos
swój odda,—ale obawiając się,
ażeby ktoś nie usuwał się od
głosowania, jeszcze raz nalega
my: Głosujcie wszyscy, każdy
gło3 niezmiernie jest ważny.
Z polityki 16tej wardy.
Jak wyżej powiedzieliśmy
zeszłoroczne wybory powinny
dla nas być dobrą nauką, jak
ważną jest rzeczą solidarnie po
stępować przy popieraniu wła
snych kandydatów, i z tej na
uki jutro powinniśmy korzy
stać. Zeszłego roku, pomimo
że odnieśliśmy zwycięstwo, wy
bierając obyw. Piotra Kiołbas
sę skarbnikiem, przecież rów
nocześnie ponieśliśmy porażkę,
gdyż wskutek rozdziałujpartyi
demokratycznej nie przeprowa
dziliśmy regularnego tykietu
demokratycznego, a przez to
setki Polaków straciły pewne
widoki na urzędy korzystne w
mieście. Kto wtedy burzył
Polaków przeciw Polakowi ?
Kto pracował dla Niemca, a
żeby rozdzielić partyą demo
kratyczną i tym sposobem po
zbawić Polaków widoków na
korzystne miejskie posady?
Kto właśnie Polakom najwię
cej poszkodził? Ten właśnie,
który teraz tak bardzo krzy
czy, że jest Polakiem i'znowu
stara się polskie głosy podzie
lić, ten który występując jako
niezależny kandydat, chce roz
dzielić polskie głosy, ażeby
znów nas spotkało coś podob
nego, jak roku zeszłego. Pola
*cy obywatele 16 wardy nie po
winni po raz drugi dać się o
bałamucić temu, który w jed
nym roku pracuje na korzyść
Niemca i między Niemcami o
I powiada że jest Niemcem, a w
j drugim roku głośno krzyczy,
] że jest Polakiem, ażeby znowu
] (Dokończenie na stronnicy 4.)

xml | txt