OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, May 11, 1892, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-05-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

* • . ' ' • ; . . i " • ' , • - - ^
» ' , ■' ' Ci • > «c- j. ■:
DZICNNIKCHICACOSKI __ __ _ _ _ _ _ ^ ,v CHICAGO DAILY Nt*»
■% VIM II ftg fl ■#' A II IH A Mi A' ft# ■
I I Jr I L I lv . I I' I II I I I . HV I SUBSCRIPTION PRICE FOB TBE V. A
li i'i ml ii i ui■
DLA EUROPY I INTTTCHPaSSTW Jgg J ^ | ^ | ■ H ■ M ■ Hm || ' TOR EUROPE AND OTIIBR8TATE4
PISMO POLITYCZNE, POŚWIĘCONE INTERESOM POLAKÓW W STANACH ZJEDNOC ZONYCH'AMERYKI PÓŁNOCNEJ.
i '■ ■ ■ - - ■ —i.. • — -_^_____=__ t
m Eates tći at tłie Cłilcagr®, Ul- 3Post ©£&ce a.s second, class matter. "
No. 111.
Środa, dnia 11 Maja 1892
r.
Bok III.
Telegramy Zagraniczne.
Jaeger, kasyer Rotszylda, sęhwy
tany w Egipcie.
Nowe postąpienie cesarza Wilhel
ma nie podoba się publiczności.
Naprężenie między królową Wi
ktoryą a wnukiem.
Jeszcze o rozruchach w Łodzi.
Morderca agenta bułgarskiego
w Konstantynopolu skazany
na śmierć.
Sułtan podobno obłąkany.
Frankfurt, 10 maja.
. Urzędnik pewien telegrafi
czny, który pomagał uciec ka
syerowi Rotszylda Jaegerowi,
został tu aresztowany. Posta
rał się on był dla Jaegera o
paszport i jeszcze w inny spo
sób mu pomagał, a za to otrzy
mał 40,000 marek.
Berlin, 10 maja.
W czasie wczorajszego prze
glądu pierwszego pułku gwar
dyi pieszej cesarz kazał wystą
pić żołnierzowi, który nieda
wno stojąc na straży przy ulicy
Krangla, zastrzelił dwóch
mężczyzn, uścisnął mu rękę i
pochwalił jego postąpienie.
Publiczności podobno bardzo
się to nie podobało.
jKair o, 10 maja.
Kasyer banku Rotszylda
Jaeger z Frankfurtu n. M.,
który d. 20go z. m. sprzenie
wierzywszy 1,700,000 marek
umknął, został dziś aresztowa
ny w pewnym hotelu w Ram
•ley w Egipcie.
- Kiedy go aresztowano, znaj •
dował się w towarzystwie mło
dej kobiety nazwiskiem Reis.
-Obydwoje w Kairo przez cały
tydzień jak najwystawniejźyli,
a potem udali się do Ramley.
Jaeger przybrał nazwisko
Randolphi i zupełnie się nie
^ukrywał. Był codziennie na
giełdzie w Alexandryi. Reiz
od razu zeznała, że Randolphi
jest Jaegerem. Jaeger chciał
zastrzelić się, kiedy go areszto
wano, ale nałożono mu prędko
kajdanki na ręce. W posia
daniu jego znaleziono bankno
ty wartości skradzionej stimy
w przybliżeniu.
Rosy a.
Petersburg, 10 maja.
- Wedle depeszy z Łodzi z
Polski, gdzie 30,000 robotni
ków spowodowało rozruchy i ^
napadło zwłaszcza na żydów,
aresztowano kilkuset robotni
ków i przewieziono pod kon
wojem do Warszawy. Miasto
ogłoszone w stanie oblężenia.
Od godz. 9 wieczorem do 5 ra
no nie wolno nikomu pokazać
się na ulicy. Handel zupełnie
P1 •a wie ustał i wielu kupców w
skutek tego ogłosi się bankru
tami. •
Petersburg, 10 maja.
"Wieści o rozruchach w Ło
dzi coraz brzmią smutniej i
straszniej. Wiele domów na
padniętych przez robotników
zostało podpalonych i tylko
nadzwyczaj energicznym usi
łowaniom straży ogniowej na
leży zawdzięczyć, że nie całe
miasto zostało obrócone w pe
rzynę. Policya i wojsko były
bezradne w obec tłumów pow
stańczych. Wielu fabrykan
v tów, ich buchalterów i mnó
stwo żydów jak najokrutniej
zostało obitych i pokaleczo
nych: 10 żydów zostało zabi
tych, a 100 tak cięź&o poka
leczonych, źe musiano ich
umieścić w szpitalach. Jakiś
żyd leżał okrutnie zbity na
ulicy i jęcząc błagał o pomoc;
policy ant przechodzący objął
go ramionami, aby go uchronić
od dalszych napaści, ale -przy
. szło kilku robotników i pałka
mi żyda dobili. Kozacy wy
słani dla obrony żydów nie
bronili ich jednak prawie
wcale, i owszem zdawało się,
że ich bawi znęcanie się nad
żydami. Setki powstańców
zamkniętych w cytadeli.
;Francya.
Paryż 10 maja.
Gabinet francuski uchwalił
zapłacić 300,000 frantów od
szkodowania za domy pobu
rzone przez ostatnie eksplozye.
Wdowa i córka po właścicielu
kawiarni Very, mają otrzymać
dożywotnią pensyą. — Koło
giełdy straże podwojono. U
mieszczono policy anto w na
schodach, w piwnicy i różnych
pokojach i korytarzach.
Szczególniej silnie strzeżone
są galery e sali giełdowej.
Każdy wchodzący do giełdy
musi poddać się rewizyi.
Wielka Brytania.
Londyn, 10 maja.
Tutejszy amerykański kon
sul generalny John C. New
wyjeżdża jutro w towarzystwie
swej córki do New \orku, a
żeby odwiedzić swoje miasto
rodzinne Indianapolis.
Między królową Wiktoryą
a jej wnukiem cesarzem nie
mieckim, panuje teraz naprę
żony stosunek, ponieważ nie
udało się królowej w czasie
ostatniego jej pobytu w Darm
stacie, nakłonić cesarza do jej
odwiedzenia. Słychać, źe kró
lowa umyślnie zboczyła do
Darmstatu, ażeby widzieć się
z cesarzem.
„Gazette" ogłasza dzisiaj
rozporządzenie rządowe zabra
niające połowu psów morskich
w morzu Behrynga do Maja
roku 1893.
Belgia.
Bruksela, 10 maja.
Izba posłów uchwaliła dziś
większością. 131 głosów prze
ciw 7, ażeby konstytucyą zmie
nić odpowiednio do potrzeb i
powiększyć znacznie liczbę
wyborców.
Włochy.
Rzym, 10 maja.
Król Humbert' odłożył swą
podróż do Berlina aż do Wrze
śnia. Sigiior Zanard^lli n.tj-i
sał do Siirui iii G uin.ii ii^t, w
r* o « \ y
którym przyrzekł popierać
nawy gabinet.
Londyn, 10 maja.
„News" otrzymuje wiado
mość z Rzymu, że król i wszy
scy przywódzcy partyj uchwa
lili, ażeby obcięcie budżetu
dotyczyło tylko armii lądowej
a nie iloty. Kwestya utwo
rzenia gabinetu w obec tego
staje się znacznie łatwiejszą.
Giolitti nawet próbował dzi
siaj nakłonić Rudiniego do
przyjęcia teki.
Turcja.
Konstantynopol, 10 maja.
Merdjan Christo, morderca
bułgarskiego agenta w Kon
stantynopolu, Dra Vulkovicsa,
został dzisiaj uznany winnym
i skazany na śmierć. Tifekczew
i bracia Naoma, którzy mor
dercę najęli i uciekli do Rosy i,
zostali zaocznie sądzeni i ska
zani na 15 lat ciężkiego wię
zienia. Zdaje się, że teD wy
nik procesu położy koniec nie
porozumieniu między Turcyą
a Bułgaryą.
1 ~——-— •—-———<•- !
Berlin, 10 maja.
9
Prywatne depesze zKonstanty
nopola donoszą,że wielki wezyr I
uwiadomił krewnycn sułtana,
iż sułtan cierpi na nerwowe
rozdrażnienie w najwyższym
stopniu i że niepodobna już
dłużej faktu tego ukrywać.
Zanzybar. ,
Z amy bar, 10 maja.
Z wnętrza Afryki nadeszła
wiadomość, że pomiędzy woj
skami kompanii brytyjskiej
wschodnio afrykańskiej pod
dowództwem kaptana Nelsona
a szczepem Maburs przyszło
do utarczki w pobliżu Teita, i
że krajowcy odniósłszy wielkie
straty zostali rozproszeni. Bry
tyjskie wojska zabrały kilka
karawan niewolników.
Kauada.
Montreal, 10 maja.
Ze źródła wiarygodnego do
noszą. że Deboucherville wkró
tce po zamknięciu obecnych
posiedzeń parlamentu zrezy
gnuje z urzędu pierwszego mi
nistra prowincyi Quebec.
Przerażająca tajemnica krwi.
„Osservatore Romano11 otrzy
mał z Konstantynopola nastę
pującą korespondencyą z dnia
10 kwietnia:
„Chrześciańska ludność wiel
kiej tej stolicy została zaniepo
kojony i wzburzoną przez usi
łowane porwanie grecko schi
zmatyckiego chłopca, który
według wszelkiego prawdopo
dobieństwa miał zostać zamor
dowany in dla straszliwego ob
rządku krwi z okoliczności pa
schy żydowskiej.
W przeddzień tej paschy zbli
żał się jakiś brudny i podejrza
ny człowiek, należący do tego
przeklętego narodu, do dziel
nicy Galata, zamieszkałej prze
ważnie przez Greków i żydów.
Jednemu z gromadki chłopców
greckich bawiących się tutaj
dał kilka drobnych monet, a
ująwszy go za rękę prowadził
z sobą, obiecując mu kupić cu
kierków. Na zakręcie ulicy,
myśląc, że nikt na niego nie
uważa, schwycił chłopca za
włosy i zanim tenże ochłonął
ze strachu, wpakował go w
miech, zarzucił na plecy i za
czął uciekać. Na szczęścić je
dnak spostrzegli to towarzysze
chłopca i zaczęli krzyczeć. Nad
biegli rodzice dzieci, puścili
się w pogoń za zbrodniarzem,
schwytali go i uwolnili przy
szłą ofiarę żydowskiego fana
tyzmu. Następnie sprawili ta
ką łaźnię zbrodniarzowi, że by
liby go pewno zabili, gdyby
nie była nadbiegła policya. Za
brała go i zaprowadziła do
więzienia, gdzie go wyleczono.
Przy przeprowadzeniu śledz
twa obecnym był jeden z reda
ktorów tureckiej gazety „Saa
det", ale żydzi nie żałowali
pieniędzy i w skutek tego cen
zura zakazała wspominać ga
zetom o tym wypadku.
Kilka lat temu porwali ży
dzi w Konstantynopolu synka
zecera gazety francuskiej p. t.
„Stamboul" wychodzącej w
Konstantynopolu. Gazeta ta
pisała o tym wypadku i żosta
» ła zawieszona na trzy miesiące."
( W" r. 1841 zamordowali ży
dzi w Damaszku w Azyi Ka
pucyna O. Feliksa, zdolnego
lekarza, na krew, której użyli
w czasie paschy. Zbrodniarze
zostali skazani na ^nierćj lecz
uwolniono ich. za staraniem ży
dów francuskich, szczególnie
żyda Cremieux. Red..)
^— ———
Telegramy Krajowe.
Wiadomości z Washingtona.
Straszliwe nieszczęście w kopal
niach w Stanie Washington.
O konwencyi demokratycznej
w Connecticut.
Ze Stolicy Związkowej.
Washington, 10 maja.
Ciekawą była dzisiaj audyen
cya udzielona przez prezyden
ta komisarzowi wystawowemu
,Hassanowi Ben Ali z Marok
ko i jego świcie. Komisarz
był w strój u krajowymi miał
list i papiery w arabskim ję
zyku pisane do prezydenta.
Świta jego składała się z 10 A
rabów i jedtaego eunucha prze
słanego mu w podarunku przez
sułtana. Krótko przed zebra
niem się gabinetu, komisarza
z orszakiem zaprowadzono do
sali biblioteki, gdfie ich ocze
kiwał prezydent. Arabowie
ustawili si^ w szeregu, a kiedy
prezydent /.wróć ł >i^ ku kom i
sarzowi, kłonili głęboko,
podczas ^ lv hihhk'Ii j'U'H r \ra
rzą na zi-mi i i pozostał w tej
pozycyi przez rały c as trwa
nia audyeiu-yi. 1'irzyd *i t roz
mawiał z komis .rzein ya po
średnictwem tłómac/.a i witał
go w Ameryce. Kiedy na po
źeguanie podał rękę komisarzo
wi Arabowie znowu się skło
nili i ze spuszczonemi oczyma
zbliżyli się do prezydenta. Pre
zydent wyciągnął fio nich rękę
i to widocznie tak zdumiało A
rabów, że nie wiedzieli z po
czątku, jak się zachować, ale
nakoniec podaną im rękę uści
snęli. Widocznie jednak takie
postąpienie ,,Sułtana Amery
ki" mocno im się podobało.
Eunuch jednakże nie powa
żył się ręki podać i skłonił się
tylko. Potem zaprowadzono
komisarza i Arabów do sal
Białego domu. Kilkakrotnie
wyrażali swe zdumienie, iż suł
tan Ameryki tak poufale z ni
mi się obchodzi. „Grdzież jego
żołnierze?" pytali się 'kilka
krotnie, dodając: „Ażeby wi
dzieć naszego sułtana,* musimy
przejść przez jedenaście bram
i przez niezliczone szeregi woj
ska."
N Komisarz uda się do Chica
go, by znaleźć odpowiednie
miejsce na dział marokkański."
Sułtan przeznaczył na dział ten
znaczną bardzo sumę.
Straszne nieszczęście w kopal
niach.
Portland, Oregon, 10 maja.
W Koslyn wydarzyła się
podobno straszliwa eksplozya
w kopalniath, przy czem około
40 osób miało życie stracić.
Portland, Ore., 10 in aj a.
Donoszą o nieszczęściu w
kopalniach, że 42 górników
straciło tam życie. Byli za
trudnieni w głębokim szybie.
6 zwłok już dobyto.
Seattle, Wash., 10 maja.
Z Hoslyn, Wash., donoszą o
nieszczęściu w kopalniach
kompanii Northern Pacific
Coal Co., w czasie którego
tyle osób życie straciło, jak
nigdy przedtem na północnym
2iachodzieV Prawdopodobnie
nigdy nie będzie można dowie
dzieć się o prawdziwej przy
czynie eksplozyi, gdyż wszyscy
tam zatrudnieni ludzie zostali'
' zabici. W pobliżu miejsca
katastrofy znajdowało się 45
do 50 (górników. Roboty ra
tunkowe już pęrozpoczynano.
Znaleziono dwa trupy' męskie
dotychczas: ludzie ci byli za-*
trudnieni u wejścia do szybu.
Kopalnie Roslyn są naj
większe w Stanie i zaopatruj
cały zachodni oddział kojyjn
• Northern & Union Pacific iK
węgle. Dobywano tam dzieiP
nie 2000 ton węgli. Eksplozya
wydarzyła się w chwili, kiedy
'dwa oddziały robotników lu
zowały się właśnie.
Eksplozyą słyszano na odle
głość mili w około i natych
miast zebrało się mnóstwo
ludzi około miejsca katastro
fy. Deszcz ulewny padał, ale
to nie powstrzymało ludzi od
gromadzenia się w około ko
palni, bo przypuszczano, że 40
do 50 robotników zostało za
bitych .
Ważne rozstrzygnięcie sądowe.
Columbus, 10 maja.
Sąd wyższy rozstrzygnął
dzisiaj w procesie proboszcza
Dra Quigley przeciw Radzie
szkolnej w Toledo na nieko
rzyść pierwszego. Dr. Quigley
nie chciał zastosować się do
przymusowej ustawy szkolnej
Stanu, która domaga się szcze
gółowego sprawozdania ze ;
wszystkich szkół publicznych
i prywatnych. Twierdził- bo
wiem, że taka ustawa sprzeci
wia się konstytucyi i narusza
prawa rodzicielskie i przepisy
sumienia. Sąd jednakże za
twierdziłjrozstrzygnięcie niższej
instancyi, iż ustawa nie naru
sza praw rodzicielskich i nie
mięsza się do adminiatracyi
szkół prywatnych.
Konwencya Stanowa demo
kratyczna.
New Haven, Conn., 10 maja.
Demokratyczną konwencyą
Stanu Connecticut otworzył
dziś rano o godzinie 10 Clinton
B. Davit w teatrze Hyperion.
Sędzia Walsh: z New Britain
obrany przewodniczącym tym
czasowym, w półgodzinnej
swej przemowie przekonywał
obecnych, żelepiej jest dele
gatom nie udzielać instrukcyj.
Gen. E. Bard ley potem został
obrany stałym przewodniczą
cym i miał krótką mowę. Kie
dy wspomniał nazwisko Cleve
landa, sala zatrzęsła się od
oklasków: delegaci powstali z
miejsp, krzyczeli,*rzucali kape
lusze w powietrze. — Potem
wzniesiono trzykrotny okrzyk
na cześć Clevelanda. Ktoś za*
żądał wzniesienia okrzyku na
cześć byłego gubernatora Sta
liu New York, Hi 11 a, i okrzyk
ten także wzniesiono, choć z
mniejszym entuzyazmem. —
Obrano potem delegatów i
przyjęto platformę. W plat
formie żądają demokraci Stanu
Connecticut reformy taryfy,
przywozu materyału surowego
bez cła, wolnego bicia srebra
i bilu Shermana z roku 1890.
Administracyą Gr. Clevelanda
platforma chwali, Harrisona
zaś ostro gani. Instrukcyj de
legatom nie dano. ' •
Niepogoda.
Louisiana, Mo., 10 maja.
Rzćka tn stoi 17 stóp po nad
niskim stanem wody, już tylko
5 cali niżej, niż w roku 1888,
kiedy groble zostały pozrywa
ne i powódź zrządziła farme
rom po stronie Illinois szkodę
na milion dolarów. Po stronie
Missouri bydło znajduje się w
naj większem niebezpieczeń
stwie i we wielu miejscach
tonie w oczach właścicieli,
którzy nie zdołają nieść,pomo
cy". Na farmie.Oliver pad rze
ką Sali. 250 sztuk nierogacizny,
i 50 sztuk bydła rogatego uto
CMlicothe, Mo10 maja.
Woda w Grand ciągle jeszcze
się wznosi. Pociągi kolei Wa
bash zaprzestały kursować na
Wschód. Jeśli rzeka wzniesie
się jeszcze o stopę, to dla mia
sta zostanie odcięty dowóz
wody, który i teraz jest bardzo
niedostateczny, gdyż materyał
opałowy potrzebny do utrzy
mywania pomp w ruchu, trze
ba przewozić na promach, co
idzie bardzo powoli.
Hannibal^ Mo., 10 maja.
Przez całą no& padał deszcz
ulewny i rzeka, która w ciągu
ftnia prawie wcale nie wzbie
rała, zaczyna znowu bardzo się
wznosić. Pociągi kolejowe na
niektórych liniach już musiały
przestać kursować.
Jackson, Tenn., 10 maja.
Wczoraj popołudniu w tu
tejszej okolicy padał grad nie
zwykle gwałtowny. Mnóstwo
domów zostało uszkodzonych,
a także i w lasach szkody zrzą
dzone. W <?om T. M. Grerrsa
uderzył piorun i zburzył go w
części. Cała familia została
piorunem ogłuszoną na czas
jakiś. Słychać, że kilka domów
na wschód stąd zostało zbuizo
nych i kilka osób pokaleczo
nych. — Ucierpiały zwłaszcza
ogrody i sady.
Na cześć Stonewalla Jacksona.
Charleston, W. Va., 10 maja.
Dzisiaj odświętnie przybrane
było miasto na cześć wetera
nów konfederowanych, którzy
zebrali się ze wszystkich stron
Stanu, ażeby święcić dzied U:
rodzin Stonewalla Jacksona i
wieńczyć groby swych pole
głych. W paradzie wzięło u
dział około C00 osób i spokoj
nie wszystko się odbywało,
dopóki nie spostrzeżono, że ja
kiś młody człowiek z okna.
zwiesił obok flagi związkowej
także flagę, konfederowaną, i
to w samem śródmieściu. Pe
wien stary weteran związkowy
i pewiea republikański polityk
tak si^tem oburzyli, że wystą
pili z*szeregów i zażądali, aże
by tę flagę usunięto.
Powstało w skutek tego za
mięszanie, bo ex-konfederowa
ni żądali, aby flagę pozostawić.
Zdawało się przez jakiś czas,
że przyjdzie do zajść bardzo
niemiłych, ale nakoniecsię po
godzono i flagę schowano.
W dalszym ciągu odbył się
obchód już poważnie i spokoj
nie, a w,, Burlow Opera House
mieli przemowy gen. Charles
E. Hooker, poseł do kongresu
z Missouri. Senator J. L. Ken
na z West Yirginii i inni.
Przybycie parowców.
Southampton: Havel z N.Y.
Londyn: Sygnał.: City of
Paris z New Yorku.
Bremerkaven: Weser z N.Y.
New York: Elbe z Bremy,
Russia z Hamburga, Maaedam
z Rotterdamu.
WIADOMOŚCI MIEJSCOWE.
Wagony dla kolei górnej.
Przedwczoraj odbyły się
próby z lokomotywami dla
kolei górnej w dzielnicy połu
dniowej miasta i wypadły zu
pełnie zadowalniająco; wczoraj
zdś koleją *pehsy Iwańską nade
szło 25 wagonów wybudowa
nych na wzór używanych w
New Yorku- wagonów kolei
górnej Manhattan. Usta wio •
no je tymczasowo na .bocznym
torze nfc 55 ulicy. Wagony
mają 40 stóp długośd, platfor
podwójne drzwi są wsuwane.
Wyglądają elegancko. Urzę
dowa próbna podróż odbędjie
się jeszcze w bieżącym tygo
dnia. Rzeczoznawcy twierdzą,
że będzie to najlepsza górna
kolej w całym kraju. Inży
nierzy fabryki lokomotyw
Baldwina pozostaną tu dwa '
miesiące, ażeby przekonać się,
czy wszystko w zupełnym
odbywać się będzie porządku.
Rozkład jazdy już je9t uło
żony. Od 12 godziny w nocy •
do 5 rano co 20 minut pociągi
będą kursowały; od godziny 6
do 9 rano co dwie mi nuty, od 9
rano do 4 popołudniu co 5
minut, od 4 do 8 popołudniu
co dwie minuty, a od 8 do 12 w
no3y co 6 minut.
Jeden pociąg obejmować bę
dzie od 12 godz. w nocy do 5
rano po 2 wagony, od 5 do 6
rano, od 9 rano do 4 popołu
dniu i od 8 do 12 w nocy po 4
wagony, a od 6 do 9 rano i od
4 do 8 popołudniu po 5 wago
nów.
W niedziele będą kursowa
ły pociągi od 12 godz. w nocy
do 6 rano co 20 minut, od 6 '
rano do południa co 6 -minut,
od 12 w południe do 9 wieczo
rem co 3 minuty, a od 9 do 12
w nocy co 6 minut.
W dniach roboczych kurso
wać będzie po 714 pociągów,
a w Niedziele 396. Ponieważ
każdy pociąg składa się prze
ciętnie z 3 wagonów, przezto w
24 godzinach .przeszło 2000
wagonów przez przestrzeli tę
przejedzie. W wagonie zaś •
pomieścić się może po 100 osób,
a zatem będzie rzeczą możliwą
w 24 godzinach przewieźć
200,000 osób, czyli 9000 co
godzinę.
Dwudzieste piętę dziecko.
August Lehman wczoraj w
kancelaryi klerka okręgowego
Wulffa dał znać, że został oj
cem 25go dziecka.
Mieszka on pod nrem 266
Blue Island ave. Przed 27
laty ożenił się w Christianii w
Norwegii ze swą teraźniejszą
małżonką, • która Dodówczas
liczyła 19 lat. W rok po ślu
bie porodziła mu pierwsze
dziecko i od tego czasu co ro
ku bocian u nich się pojawiał.
Jednakże każde z tych dzieci
umierał, ouim doszło do 3 lat
7 #
winku. Fritz, jest ostatniem
ich dzieckiem i rodzice gorąco
modlą się do Boga, ażeby to
ostatnie dziecko przynajmniej
^zachował im przy życiu.
August Lehmau jest koszy
karzem i przed 12 laty przy
był z Niemiec do Chicago.
Morderstwo.
Kelner Joli u Wheelock w
piwiarni- A. J. Kylego na
przecięciu 93 ulicy i kolei
Illinois Central, wczoraj wie
czorem zastrzelił Thomasa
Schumanna. Schumann wszedł
do piwiarni nietrzeźwy i zaczął
droczyć się z trzyletnim syn
kiem,Wheelocka. Ojciec prosił
go, aby dziecku dał pokój, ale
Schuman l. rzucił się na Whee
locka i obalił go na ziemię.
Wtedy ten ostatni szybko się
podniósł, dobył rewolwer z
za lady i strzelił tak celnie, że
Schumann w głowę trafiony,
na miejscu został zabity. .
Wheelock udał się do stacyi
Grand Crossing natychmiast i
sam - się oddał w ręce policyi.
Świadkowie naoczni opowia
dają, że był trzeźwym, kiedy
strzelał. Mieszka on z żoną i

xml | txt