OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, May 16, 1892, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-05-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

[ft
OZIENNIK CH1CAQOSKI
•ychodzi codziennie z wyj^tkiem niedxfe'
i swi^t nroczystych.
PRZBDPIATA DLA6TAN<5W ZJtSDX
wynosi rocznie $3.oo;
„ miesi^cz. $0.25:
PojedynczjfrNumer lo.
DLA EUROPY I ISTSYCH PA^STW
rocznie *6 .00.
CHICAGOSKI.
CHICAGO DAILY Nt^
published daily except enndcy» tC .4*4
SUBSCRIPTION PRICE POE THE U. A
yearly S3.oo;
monthly $0.25;
Single copy lc.
FOB EUROPE AND OTHER STATES
yearly.... S0.oo.
PISMO POLITYCZNE, POSWI^CONE INTERESOM POLAKOW W STANACH ZJEDNOC ZONYCH AMEEYKI POLNOCNEJ.
33aatex id. at tia.e CThicstgro, HI. ^ost Offi.ce as second class raaatter.
No. 115. Poniedzialek, dnia 16 Maja 1892 r. Rok III.
Telegramy Zagraniczns,
Minister Bosse w obee katoli
kow.
r
Z afrykafiskiej kolonii niemiee
kiej.
Pod Gatczyna podziemne kuryta
rze odkryte.
Zamach dynamitowy w Alby we
Frineyi.
TJowy gabinet wioski skonipleto
wany. -
Powstanie derwiszow w goruyw
Egipeie.
N iemey.
Berlin, lo maja.
* Xowela rz^dowa w sprawie
powi^kszenia wojska zapewne
przed jesieni$ wcale nie zosta
nie Radzie paristwa przedlo2o
a do tego czasu zapewne
takze zrezygnuje minister woj
ny pruski von KaltenbornSta
chau. Dzielny £oinierz, ale
niedoswiadczony parlamenta
• • - •
rzysta ten zapewne nieswietn^
rol§ gralby przy debatach no
wel$ wy wolanyeh. Fuadusze
potrzebne do reorganizacyi
wojska majg, by<5 zebrane z
podatkow na alkohol no wo
naioionych. Niekt<3rzy opo
wiadaj§, ie ma byd nak>2ony
podatek na piwo, a nawet na
ogioszenia w gazetach.
Xowy minister o^wiaty Dr.
von Bosse miaf poraz pierwszy
sposobnosd okazad stanowisko,
jakie zaj^d zamysla w obecka
tolikow. W Gdailsku, gdzie
szkoly padstwovve^ byiy prze
peinione, katolicy domagali
si§ ustanowienia nowej szkoly
katolickiej w miejsce szkoty
paristwowej. Minister pro£b§
odrzucii.
*
Niektore gazety przedsta
wiaj^ opisywane dawniej zaj
jScia z Zofnierzem Luec
kiem jako kiamliwe. Twier
dz$ one, £e Lueck od czasu
spelnienia swycli „czynow bo
liaterskich" tyle otrzymai li
st6w z pogro2kaini, iz w sku
tek tego popadl w g}§bok$
melancholia, a byJby zapewne
popadi w gwaJtowniejsze 0W4
kanie i szaieiistwo, gdyby ce
sarz Wilhelm nie byi go po
chwalil w obec wszystkich tob
nierzy. Tylko to zrownowa
zyio owe listy z pogrozkami i
Luecka uwolnifood trapi^cych
go mysli. Takie przedstawie
nie sprawy jednak£e jakos nie
Jicuje z nowem post^pieniem
cesarza, ktory niedawno znovv/
posiai Lueckowi swoj§ foto
grafiq, z wlasnor^cznym podpi
sem: „W nag rod § za dobre
zachowauie si§ w sluzbie".
„KoeInische Z,eitang" zar^cza,
ie cesarz zach^caJ zolnieizy do
uzywania broni paluej prze
ciw cywilnym, ilekrod zajdzie
stosowna potrzeba.
W 'Berlinie ainerykariscy o
szu^ci bauknotami konfedero
nymi wielu ludzi oszukali w
czasach ostatnich. Jedn§ wdo
w§, ktora 2yje zodnajmowania
pokojow uraeblowanych, oszu
kano tym sposobem o 2000
marek, jej cafy maj^tek.
Xowym dowode^, wojsk we
wschoduio-afrykaiiskiej kolo
nii niemieckiej mianowanym
zostai byiy major Freiiierr v.
Manteuffel, syn zmariego pru
skiego generaifeldmarszaika i
i cesarskiego namiestnika w
Alzacyi i Lotaryngii, JLarola
Edwina Rochusa Manteuifla.
Z obwodu Togo w Afryce
nadchodzi wiadomo&S oburza
j^ca, jeieli jest prawdziw^.
PodroZnik niemiecki Gottlob
Adolph Krause (ur. 5 stycznia
1850 koio Meissen), zostaf
ogloszony jako „vogelfrei"*, t.z.
2e wolno go zabid, gdzie go si^
spotka. Naczelnikom krajo
wym polecono nap^dzid Krau
sego, a kupcom zabroniono u
trzymywad z nim stosunki han
dlowe. Krause- zai w li^cie
do „Kreuzzeitung'' tak si§ wy
ra2a: „Niemieckie wladze w
kraju Togo niedawno prosily
naczelnika Salaga, aby mi§
nap^dzil i trie dozwolil mi han
dlu prowadzid. Znaczy to ty
le, co'kazad mi§ zamordowad.
Chc^ mi§ si§ pozbyd dlatego,
it twierdzitem, ze w kraju To
go provvadzi si§ handel nie
wolnikami. Ufam, \t skoro
Swiat si§ dowie, ie zostalem
zamordowany, wiedzied takie
b^dzie, dlaczego przyszio do
tego. Moj^ zbroduig, jest, ie
prawd§ opisywateni;4*
Berlin, 15 maja.
Profesor Leyden w klinice
wczoraj przedstawii czlowieka
ch or ego na bistery^, ktory do
znai znacznej ulgi po zaapli
kowaniu rozpalonego do czer
wonosci zelaza. Dr. Wiedeliold
niedawno zostaf skazauy na
trzymiesi^czne wi^zienie za
„okrutne obohodzeuie si§u z
choiym na bistery^. Profesor
Leyden twierdzi, ze lekarze
cz^sto zmuszeni S4 pozornvch
okrutayeh srodkow uiywad
dla leczenia chorych, ale ze w
wypadku Dra AY iederholda
rzeczywi§cie ten ostatni nie
byl uprawuiony post^pid tak,
jak to ucz}nil.
Z Londynu donoszt$, 2e
Niemcy przyj^ly zaproszenie
na mi^dzynarodowii kouferen
cy^ w sprawie bicia srebra.
Austro-Wegry.
Wiederi, 15 maja.
W nowelacb rz^dowych vv
sprawie reformy pieni^znej
mi^dzy innemi podano propo
zycy^, a2eby wprowadzid wa
lut$ ziot^. Nfajdrobniejszq,
ziot$ monet^ ma byd „koro
na.u Dwie korony maj^ mied
wartosd teraz'niejszego srebrne
go guldena.
\Yr Neusatz na W^grzech
zakoriczyisi§ proces wytoczony
trzem kobietom o otrucie m§
zow. Jedn§ z tych kobiet
uzuano wiun^ « skazano na
wi^zienie dozywotnie; dwie
drugie za3 uznano niewinnymf.
Rosya.
Ryga 14 mnja. •
Hrabia Boi»rinskij wr^-zyJ I
dzis vv obecnosci wiadz miej
skieli kapitanowi Spencer z
parowca amerykaiiskiego „Co
nemaughu, ktory przywiozl
amerykanskie dary dla glo
dnych, przepyszny emaliowany
serwis do herbaty, jako poda
runek od cara. Na dzi£ po
pohidniu oficerow parowca za
prosil guberm Rygi na
uczt§, wieczorem za3 na ich
czesd odb^dzie si§ galowe
przedsta wienie wcyrku. Jutro
ci oficerowie b§d$ gosdnii pre- '
fekta, a wieczorem b§d$ na
gaioweni przedstawieniu w
teatrze.
Berlin, 15 maja.
^National Zeitung'' podaje
depesz§ z Petersburga, wedle
kt6rej policya petersburska,
ostrzeiona przez policy^ pary
skg,, odkryla podziemne kury
tarze kilka kilometrow diugie
pod patacem w Gatczynie.
Rz§d rosy j ski chciai spraw§
odkrycia tego zatuszowad. Lu
dno&S Petersburga jednakie
dowiedziala si§ o tem i teraz
nadto jest przekonan^, ze eks
plozye na mo^cie Mikolaja i
smierd generaJa Gressera stoj§
w zwi^zku ze spiskiem na Zy
cie cara. Gen. Greaser umari,
jak wiadomo, wskutek wstrzy
kiwania jjwitaliuy11; ot6Z twier
dz$ niektorzy, Ze nie ten 6ro
dek byl powodem 3miercijego,
tylko tajemnie podana uiu
trucizna.
Petersburg, 15 maja.
Syndykat francusko-rosyj
ski, rozporz^dzaj^cy kapitalem
wynosz^cym 150 milionow ru
bli, zrobil rz^dowi rosyjskiemu
propozycy$ wybudowania na
vviasQ% r§k§ koleitranssybiryj
skiej.
Sekcya odbyta na zwlokach
gen. Gressera wykazafa truciz
na. Wynalazc§ witaliny Go
czowskiego aresztowano, po*
dejrzywaj^ go bowiein, Ze
dziaiat z polecenia spiskow
c6vv, z kt6rymi mial stad w
zwi^zku.
Fhincya.
Paryz, 14 maja.
W Alby, stolicy departa
mentu Taru, 42 mil od Tulo
nu, wysadzono dzisiaj pewien
dom dynamitem w powietrze.
PotoSono bomb§ na okno
gmacliu nale2$cego do „Camp.
Grand Mine", i eksplozya na
stjjpila tak silna, Ze budynek
enly rozpadl si§ w gruzy. Na
szcz^scie nikt z robotnikovv nie
zostal uszkodstony. JSle ma
Sladu sprawcy.
Paryz, 15 maja.
Paul Desckauel. ktory nie
davvnu z polecenia rz^du fran
cuskiego zvViedzil Stany Zje
dnoczone, entuzyastycznie po
dziv\ia ministra • Blaine'a.
R.izmawiaj^c z pewnyrn repre
zentautem zwi^zku prasy, pan
Descbanel [>>\viedziat, Ze wpra
vvdzie by J przygotowauy na to,
iz w panu Blaine pozna wiel
ki(-*go m§za stanu, ale przeciez
jeijo oczekiwania byty prze
wyZszone, gdy2 o tak zna^z
nych przymiotach, jakiemi od
znacza si§ Blaine, nie mial
poj^cia. Uwa2a on stanowczo
Blaimj'a za pierwszego z 2yj^
cych politykow.
Wlochy.
Rzym, 15 niaja.
Nowy cabinet jest utworzo
ny. Siada on si§ z czlonk6w
nast^pujqcych:
Signor Griolitti, prezydent i
minister spraw zewn^trznych
jakote2 skarbu ad interim;
Signor Brin% sprawy zewn^trz
ne, Sigja. Bonacci sprawiedli
wosd; Sign. Ellena, finanse;
Sign. Pelloux wojna; Sign.
Sanbon, flota; Sign. Grenala,
roboty publiczne; Sign. Laca
va, rolnictwo Sign. Marlina,
publiczne wyehowanie; Sign
Aprile, poczty i telegrafy.
Krol Humbert akceptowat
nowe ministeryum, ktore po
wszechnie uwazaja za tymcza
sowe ministeryum Crispiego,
dopoki nie utvvorzy si§ istotne
odnowione ministeryum Cri
spiego.
Egipt.
Kairo, 14 rnaja.
Z Gornego Egiptu nadcho
dz$ wiesci o powstaniu tarn
tejszych. derwisz6w. Szajka
tych fanatyk6w niedawno wpa
dfa do Serra, miejscowosci po
Jozonej 20 mil na p61noc od
Wody Haifa i wymordowaJa
34 krajowc6w.
—<««*>—
2ywoty Swietych Paiiskich
podiug najlepszych irddei, wyj^tych
z dziei Ojc6w i Doktor6w Kogcioia
gwi^tego, opracowane podlug Ks. Oj
ca 0. Bitschnau'a, profesora kapitu
larnego Klasztoru £w. Benedykta w
Einsijedeln. Z & kolorowemi obrazka
mi i 330 drzeworytami. Do nabycia
w Administracyi DziennikaChicagos
kiego, 141-143 W. Division ul.
Cena $6.00 £££
Telegram? Krajowe.
Straszne nieszczescie kolejowe
w Ohio.
i
lima katastrofa w Maryland.
Smierc Senatora zwiazkowego
Barboura.
Setki przychodzcow przytrzyma
liych w New Yorku.
Wielki strajk w Cleveland, 0.
Ze Stolicy Zwiazkowej.
Washington, 14 maja.
Dzisiaj rano kr6tko po go
dzinie 6 nagle umarl Senator
John S. Barbour z Virginii w
swojem mieszkaniu we Wash
ingtonie. Smierd nast^ptfa zu
pehiie niespodziewauie dla
krewnych i znajomych Sena
tora; lekarz zawezwany na t%
dauie Barbouia, ktoremu zro
bilo si§ nagle niedobrze, przy
szedl w chwili, kiedy Barbour
skonal. — Powodrin uaglej
smitrci 1)\1" paraiiz >H'ca.
Barbour p-ehotlzil z Alr
xandrii, Cul j «ep(»er Cmuty,
Ya., gdzi** 2i> i
dnia 1820. Ksztalcil na
uniwersytecie \v Virghiii,g«!zie
w r. 1 zio2yt egzamin pra
wniczy. Praktyk^ adwokackq
rozpocziji \v Culpepper Coun
ty, w 1847 roku zostaf obrany
do Stauowej legislatury i czte
rokrotnie pefnil teu urzfjd. W
r. 1852 zostal obrany prezy
deutem kompanii „Orange and
Alexandria Kail road Compa
ny", kt6ra p6iniej pofyczyla
si§ z „Virginia Midland Road
Co." Prezydentem tej ostatniej
byi Barbour do r. 1SS3. By!
postern do 47, 48 i 49 kongre
su, a potem obrano go Senato
rem, ktory to urzjjd pehiiJ,
jako uast^pca Riddlebergera,
od 4 marca 18S9.
Oszukani Indyanie.
Oklahoma\City, 0. 14 in.
Pulkownik Lee, jeden z in
spektor6w generata Mills, wla
3me wyjecbai z Fort Keno,
gdzie prowadzil gledztwo w
sprawie zafcalerf Indyan szcze
pu Arapahow i Cheyenn6w,
kt6rzy twierdzili, ie ich oszu
kano przy sprzedaZy obszarow
ich rz^dowi. Oszustwa mieli
popelnid adwokaci. Podobno
pulkownik Lee ma ua to do
wody, ze syndykat adwokatow
przy tej sposobno^ci ,',zarobil"
$67,500. Adwokaci ci, jak si§
zdaje, przekupujg, tfomaczow
i tym sposobem ladng, sumk§
pieni^dzy przy ka2dej cz^cio
wej wypfacie dla siebie odkia
daj$. Zapewne raport jDulko
wnika Lee zostanie przedlozo
ny kongresowi, poczem nieza
wodnie 31edztwo urz^dowe zo
stanie wytoczonem.
Robotiiicy za kontraktem.
% •
New York, 15 maja.
Przeszto 200 podroznych pod
pokladein na francuskim pa
rowcu La Grascogne zatrzyina
no, gdyz podejrzywaj^ ich o
to, ze przy by li za kontraktem.
Pogloski tu kn&z*£, ie niekt<5
rzy urz^dnicy rzq,dowi na Ellis
Island si w poro^umieniu z
kompaniami okr^towemi, a2e
by prawo o emigrantach zr§
cznie omin^d. Pomocnik su
perintendenta O'Beirne powie
dziat, ie zarz^dzono £ledztwo,
kt6re prawdopodobnie zakoil
'czy si§ wydaleniem kilku urz§
dnik6w rzqdowych staraj^cych
si§ o poboczny zarobek. Do
dail, ii dowiedziano si^, ie i
stnieje formalny system do
skierowania przychod^twa ka
pewnym okolicom, gdzie po
trzeba robotnik6w i ie urz§dni
cy niekt6rzy za to pobieraj^
pewne wynagrodzenie.
Poset wtoski.
New York, 15 rnaja.
Wioski pose} dla Stan6w
Zjednoczonych, baron Fava,
przybyi dzisiaj na parowcu La
Gascogne. Reprezentanci wlo
skich stowarzyszerf. wyjechali
parostatkiem Laura M. Starin
a£ do kwarantanny, zauiierza
jac zabrad zq sob$ barona. Nie
udalo si§ to jednak^e, gdyz
morze zanadto byfo niespokoj
ne. Powr6cono przeto i p6
z'niej wmiejscu spokojniejszem
zabrauo posla na pokiad i na
czas jeszcze przybyto do Jersey
City, sk^d baron Fava in6gi
popoludniu o godz. 3 wyjecliad
do Wasbingtonu. Fava wy
razil s\voj§ radoid z tego, £e
puwraca do Stan6w Zjedno-.
czonych, gdzie tylu ma przy-v
jacioi. Powiedziaf, te zawsze
staral si§ o to i starad si§ b^dzie,
aby jak najlepsze porozutnie
nie panowaio pomi^dzy kr6
leiu wioskim a prezydentem
Stau6w Zjednoczonych.
Wielki strajk.
Cleveland, 15 maja.
Oddawua groZ^cy strajk na
liniach kompanii kolei ulicz
nej w East Cleveland dzisiaj
rano o godz. 6 ma si§ rozpo- «
czq6. Na zgromadzeniu siu2
by kolejowej nale^qcej do Ry:
ct rzy Pracy w sobot§ to ucliwa
lono. Liczba strajker6w wy*
nosi 511 i Da wielu liniach ko
lei uliczuej w skutek tego za
st6j nastjjpi w okolicach wiel
ce zaluduionych.
Cleveland, 15 rnaja.
Dzi£ rano zastrajkowalo 300
konduktorow i woz'nic kompa
nii East Cleveland Electric
Street Co. Na przestrzeni 20
mil na czterech liniach kolei u
licznej powstal zast6j. Do o
dziny 1 popoludniu ani jeden
wagon tamt^dy nie przeszedl,
potein jednak£e ufozono si§.
Konduktorzy i woznice 2i|dali
po $2 za lOgodziunifc prac§.
Przed strajkiempracowali tvo
2nice 11 do 12 godzin, a kon
duktorowie po 16 godzin. U
Jo2ono si§, i,e wszyscy praco
wad b§d$ po 10 godzin, kondu
ktorowie ctfrzymajq, po 17 cen
tow, a woznice po 18 centow
za godzin^, a za godziny poza
urz^dowe maj^ otrzymywad po
19, wzgl^dnie 20 centow. 3ch
ludzi oddaionych za wywola-*
nie strajku przyj^to napowrot.
Nie bylo rozruchow, a publi
czno^d zachowata si§oboj§tnio.
Nieszczescie kolejowe.
Cleveland, O., 15 rnaja.
Z Cleves, Ohio, donoszjj: W
czasieulewnego deszczu i burzy
zderzyly si§ dzisiaj dwa poci$
gi kolei „Big Four" koio Cle
ves. i)zi3 rano rozpocz^lo si§
kursowanie poci$g6w wedle
planu letciego, i zarz^dzono,
ab>y poci^g fracktowy nr.43
zatrzymai si§, id^c na polnoc,
w North Bend, i przepu^cii
poci^g po^pieszny nr.80. "We
dle planu dawnego spotkanie
poci$g6w miaio nast^pid dalej
na pohidnie. Ot6z zamiast za
trzymad si§ w miejscu. oznaczo
nem,konduktor pocig,gu frach
towego pojechal dalej i zbliial
* si§ z szybkoSciq 20mil*na godz.
ku stacyi Cleves. Dlaezego
"tak post^pii, nikt nie zdolai
wyja^nid, gdyi njeszcz^liwy
zostal zabity, ale byd mo4e, te
zapomnial o nowym planie i w
skutek burzy 3pieszyi si§, by
jak najpr^dzej przejechad/Kie
dy poci^g zbliZal si§ do Cleves,
urz^dnik telegraficzny.Charles
Smith, przerazil si§do najwyZ
szego stopnia, gdyZ wiedz$c o
nowym rozkiadzie, doskonale
przewidywaf, 2e musi nast^pid
zderzenie z poci^giem po^pie
sznym zbliZaj^cym si§ z szyb
ko6ci% 45 mil na godziny. Dal
przeto sygnai, kt6rego jednak
Ze albo nie zrozumiano, albo
nie siyszano, gdyZ p^dzono da
lej z szybko3ci$ niezmienion^.
W par§ rninut p6iniej na
st$pik straszliwa katastrofa.
Lokomoty wy uderzyly o siebie
z trzaskiem, kt6ry przygluszyl
szum wiatru i burzy. Z loko
motyw obydwu pozostaty ma
sy bezksztaltue,wagony za nie
mi zostafy zdruzgotane, a szy
ny na odleglo^d stu st6p zer
wane. Rownocze^nie slupy te
legraficzne zostafy obalone i
trwalo 2—8 godziny, nim tu
nadeszla o tern wiadomo^d,
po czem dopiero z Cincinnati
wyslano poci^g ratunkowy.
Przedtem jednakZe juZ lud
no£d owej maJej miejscowo^ci
i okolicy poSpieszyfa na ratu
nek. AVielu rannych jui po
wywoZono, aleilaich bylo nie
podobna jeszcze oznaczyd. Pe
wn^ jest rzecz^, 4e aui jeden z
jad^cych nie uazedf bez szwan
ku. Kiedy przybyi poci^g ra
tunkowy, pocz^to wydobywad
zabitycli. Do o godziny doby
to 5 zwlok. Konduktor i pa
lacz poci^gu frachtowego i
konduktor pociqgu poSpieszne
go byli zabici, a opr6cz nieh
dw6ck podr6Znyck. Palacz
pocijjgu po^piesznego ratowal
si§, skaczcjc z lokomoty wy, ale
'dostai si$ mi^dzy gruzy i6mier
telnie zostai pokaleczony. Je
szcze 4 inne osoby 3miertelnie
s$ pokaleczone. Okolo 5 do 8
osob brakuje, i niewiadomo, co
z niemi si$ stafo. ' ' *
i
Inna katustrofa.

Baltimore, 15 maja.
Specyalua depesza z Hagers
town, Md., donosi do „Sun":
Ostatniej nocy wydarzyto si§
znaczne nieszcz§3rie kolejowe
na liuii Norfolk Western
-kolo Moudels Switch, okolo
10 mil 11a poludniood Hagers
town, przy czem kondaktor
kap. Hays z Pbiladelphii stra
cit Zycie, a kilka innych os6b
zostaio ci§2ko, je2eli nie smier
teluie pokaleczonych. — .Caly
pooi^g z wyj^tkiem jednego
wagonu osobowego i jednego
sypialnego przeszedl byi przez
zwrotnic^, kiedy ta jaagle si§
otworzyfa niewiadomo jakim
sposobem, i reszta pocij|gu
wyskoczyla ze szyu. Wagon
do palenia zupelnie zostai
zdruzgotany. Kapitan Hayes,
rzucony o skal§ na miejscu zo
stai zabity.
Przybycie parowcow.
L'ondyn: Sygn: Rhynland z
New Yorku, La Champagne z
Havre do N. Y.
Hamburg: Gothia z N. Y.
Queenstown: Umbria z N.Y.
New Yorh: Etrnria z Lirer
•pool, Suevia z Hamb., Zaan
dam z Rotterd., Fulda, Genoa,
La Gascogne z Havre.
Havre: La Champagne z'
New Yorku,
Ze Southampton wyruSzyl
parowiec Columbia jad^cy z
Hamburga do New Yorku, a
wiozqcy 166 podr64ftych w ka
jutach, a 700 pod p^kladem.
WIADOMOSCI MIEJSCOWE."
Oswiadczenie.
Milwaukee, Wis., 15 maja. /
Jako arty£ci Polacy o^wiad
czamy niniejszem, • ie- podo
bnych anonym6w, jak „Syl
wetki Redaktor6w" w Kurye
rze Milwauckim z dnia 12go
maja 1892 r. nie pisaliSmy.
Tadeusz ZukotyiisM.
Iqnacy Zabinshi.
Dom Sierot sw. Wincentego.
Na korzy^d katolickiego
Domu sierot na rogu La Salle
. Ave. 1 Superior str. urz^dza
si§ bazar czyli „fair" w „Bat
tery D." Urzgdzeniem tego
fairu zajmuj% si§ panie katoli
ckie wszelkich narodowo^ci, a
trwal ma on przez 2 tygodnie,
t. j. od dnia 6 do 20 Czerwca
b. r. Urz^dzaj^cy ten „fair"
spodziewaj$ si$ nanim zarobid
846,000 potrzebnych do spla
cenia dlugu ci^cego na za
kladzie. Wspominamy o tem
szczeg61niej dlatego, 2e na
wczorajszem posiedzeniu w
sprawie tego fairu, na kt6rem
ustanowiono r62ne komitety,
pana Piotra Kiolbassg obrano
at do trzech komitet6w, pomi
; mo, te pan Kiolbassa — o ile
my wiemy — na posiedzeniu
nie byf obecuy, gdy2 cafe po
pohidniu sp^dzil w South Chi
cago na po$\vi$ceniu kamienia
w^gielnego w parafii &w. Mi
chala Arcbanioia.
Ustanowiono komitety: wy
konawczy, finansowy, dla ro
b6t ciesielskich, dla prasy i
dla muzyki. Do pierwszych
trzech wchodzi pan Kiotbassa.
Nast^pne posiedzenie ma si§
odby<5 we ^'odq popohidniu.
Urz^dzenie tego „fairu" w
Battery D. b^dzie wspaniaJe;
wczoraj wyznacZono r64ne pa
nie do zajmowania siq admini
stracy4 poszczeg61nych dzia
16w.
Jeszcze jeden z mordercow Dra
Cronina umiera.
Jeden z morderc6w Dra Cro
nina przed niedawnym czasem,
jak to donosili&ny, za murami
wi^zienia karnego w Joliet u
marh byt to Patrick O'Sulli
van. Teraz nadchodzi wiado
mo£d, te skazany za t$ sam§
zbrodni§ Dan Couglilin r6w«
• niei jest umieraj^cym. Dono
sz§, te dni jego £ycia poli -
czone. Pized szeSciu mniej
wi§cej tygodniami zacliorowaf
i od tego czasu jest w ci^glej
apatyi, nie ma wcale apetytu
1 piezmiernie podupadl fizycz
nie i moraluie. Obrorlcy owych
' skazailc6w, Forrest, Wing i
Dooalane gpiesznie udali si§
do Joliet, kiedy dowjedzieli
si§ o jego chorobie, tsvierdz^c,
te musz.-j z uim pom6wid w
sprawie apelowania do S^du
Wyzszego. Utrzymuj^oni tak
2e, te Dan Couglilin nie jest
foniertelnie chory; z Joliet je
dnakZe donoszq, inni, te clioro
ba Coughlina jest nieuleczal
ng.
Jeden z jirzyjacioi zamordo
wanego Dra Cronina wyrazil
si§ w taki spos6b, kiedy w u
bieglym tygodniu otrzymal
wiadomogd o Smierci O'Sulli
vana: ,;Zasfcanawiaj%c$ istot
nie jest rzeczg, ilu nieprzyja
ci6i Dra Cronina umarlo w
przeci^gu ostatnich trzecb lat.
Nie mniej mt 15 os6b, kt6re
w jaki6 spos6b staiy w zwi$z
ku z tern morderstwem, umar
to, a jakkolwiek ja sam je
stem daleki od zabobonno^ci,
to przeciei musz$ przyznad, te ,
(Dok. na 4tej str.)

xml | txt