OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, May 19, 1892, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-05-19/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

W. SLOMiNSKA,
679 Milwaukee Ave.
Polectin Wielebaema Dnctowlefijtwa
Szan. Towarzystwom polskim m6j gkiad i pr&co
wnio rtonego gataokz CHORAG-WI, SZARF
ODZTNAK. iROZET, BERSL i PAL3K MAR
6ZAFiKOwdKICH i t. p
pojak najtaus'&ej eenie,
wykonnjQ taiowe obstalcnkl Jak aajpnnktualnlej
i najsanneoclej, bo przez siedmnaAcm lat prakty
ki, zlofcyiam dcwody z i>owyt5?zych wyrobaw.
Takle poiecam m6j sklad Wielebnym Siostrom
wtelki Vybor KOROK. WELONOW 1 BUKLB
TOW dladzaewcz^t 1 chiopc6w, przyetqpat^cycb
iopierwszej Komnnil Swi^tej.
Tak samo korony i welony dla mtodych paniea
do ilubo, wszystko po jak najtanozej cenie. Pro
szq przybyC 1 przekonaC si$ w polskim iiaadlu,
y'm do ohcei rarodowodci «iq ndacia.
RECULATE THE I
STOMACH, UVER AND BOWELS, t
•iSD
PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REMEDY FOR
Indlfeatloii Biliousness, Headache, Const!- 0
patlon, Dxiptpola, Chronic Liver Troubles J
DIziIscm, Bad CoHplcxton, Dysentery*' •
Offensive Breath, and all disorders of the J
Stomach, Liver and Bowels. •
Ripans Tabules contain nothing Injurious to 2
the most delicate constitution. Pleasant to take, T
safe, effectual. Give immediate relief.
Sold by druggists. A trial bottle sent by mall 0
on receipt of ii cents. Address 0
THE RIPANS CHEMICAL CO. £
10 SPRUCE STREET. NEW TORE CITY.
Pierwszorz^dny
SKLAD MI^SA.
Mam rawsze na skladzie wszelkiego rortzaja
mi^sa: Svri^2e, s«olone i w^dzone. Szvnki, BYD
GOSKIE KIELBASY, kiszki, w os*61e wszystko
co w pierwszorz^dnym skladzie rzeinickim byd
powinno, po amiarkowanych cenach. (9m-ciii-cd
JAM CHRAPKOWSKI, 702 Hoftle Str.
TEOFIL WEYNA,
128 W. Blackhawk Street.
Kowal i fabrykant woz&w, kuje ko
rne bardzo zr^cztiie i bezpiecznie.
J^^Wykonuje wszelkie reperaove
vr zakres kowalski wchodz^oe szybko
i po nmiarkowanei cenie.
4L J. STANGE,
742 Milwaukee Ave.
HAXDLARZ i FABRYKANT.
Wielki wybor obrazow religijnych i in
nych kazdego gatunku zawsze w zapasie.
Rysuiiki z fotografii od 4 do 6 dol.
z ram$. 'J011.xcii.cd.
Od 1-go maja przeprowa
dzam si§ pod nr. 140 Augusta ul.
OSWALD YVLVE]
ZEGARMISTRZ i ZLOTNIK
Sklad zegark6w, brylant6w in
nych towar6w jubilerskich.
377 W. Division Street,
CHICAGO. 2m.-ciil-cd
CH. BANNHARD,
FOTOGRAF,
650 Milwaukee Avenue.
Dlaczegoi placicre $2.50 i $3.00 za tu
aim gabinetowych fotografii, kiedy je do
sVad moZecie za dolara taniej?
t.ANNHARDM Galerya Fotograflczna.
Gdzie dostanierie najlepsze fotografie
$1.50 i wyiej.
Specyalista w wykonrwauiu fotografii z prup
w.-eeelnych i maivch aziecl. 9«.-xcii-ca
M. SZRAMKO >V SKA,
42 Will Str. r6g Augusta
J?raktyczna Akuszerka
poleca swoje uslugi we wszystkich
siaboSciach i przypadloSciach nie
wieSciech. isi.-xciiucd
DENTYSTA
DR. P. A riEHL.
698 Milwaukee Aye. rog Soble ullcy
IZBYTiS
wyrywa zQby bez b61u, egzaminnje chore zqbj
zaplumbowame liczy 50c. i wy2ej; za caiq szcz$
ktj nowych z^bOw $7 do $10.00.
f3BT~ Za dobroC towaru 1 robots pcr^cza siq.
/Tlc.-cii-cd.
MARCIN NACORSKI,
94 DIVISION ULICA
blisko Noble ulicy.
Pierwszorz^dny sklad
Butow i Trzewikow
skich i damskich. Repe
racye wykonuje spiesznie
> i tanio. 5m xcih
APTEKA
na rogu Noble i Blackhawk ul.
poleca jako specyalno&5:
KROPLE MARIACELSKIE, kt6re powinny eiq
znajdowa£ w ka2dym dornu. J est to mane 1
najarateczniejsze lekarstwo przeclw wszelkim
b61om Zoiqdka, ficiskaniu, chorobom maclcy
nieetrawnoSci. Przeczyezczaj^ krew.
BALSAM CZ^STOCHOWSKI nakaezel. Niema
lepszego Srodka we wszystkich chorobach pluc
i gardla i w modrym kaszla a dziecl.
Recepty przyrzqdza si^ zawsze ze szcze
g61n$ troskliwo&i^.
Doktor polski mieszka nad apteki\.
Innych doktor6w powohije si§ na
danie telefonem z miasta.
TELEFON 7495.
j Wszelkiej porady udziela si^ z cafy go
V towofci^.
Agencya "Nickel Sayings Bank".
Adam Srwajkdit,
dyplomowany aptekarz ze starego kraju.
« —-i :—: —
IlwadzieSm tysi^cy mil
PODMOBSKIEJ ZEGLUGI.
— Przez —
JUUIUSZA VERNE
(Ci$g dalszy).
Tam zrzucili^my nie bez trudnoSci nasze
ubiory nurk6w; nast^pnie zm§czony upadaj$c
ze znuienia i senno^ci, udaiem si§ do mego
pokojn odurzony t$ nadzwyczajnq, w^dr6wk^
po gi§binach morskich.
XVIII.
Cztery tysiace mil pod oceanem
Spokojnym.
Nazajutrz oSmnastego listopada, przysze
diem zupelnie do siebie po zm^czeniu dnia po
przedniego i wszediem na platform^ w chwili,
kiedy porucznik Nautilusa wymawial sw6j co
dzienny frazes. Przyszfo mi potem na my£lf
ie ta formula stosowala si§ zapewne do stanu
morza, albo raczej to mialo znaczyd: „nic nie
widad." W istocie ocean byi pusty. Ani 31a
du 2agla na widnokr^gu. Wyspa Crespo zni
kn§la podczas nocy. Morze pochianiaj^c barwy
pryzmatu, z wyj$tkiem niebieskich promie
ni, odbijaio te ostatnie we wszystkich kierun
kach przybieraj^c Swietny kolor indygo.
Podziwiaiem ten wspaniafy widok oceanu,
kiedy ukazai si§ kapitan Nemo. Zdawai si§
nie spostrzegad mojej obecno^ci i zacz^l caly
8zereg obserwacyj astronomicznych. Ukoil
czywszy je, oparl si§ o klatk§ latarni i dlugo
bi^dzit wzrokiem po falach oceanu.
Tymczasem ze dwudziestu majtk6w z Nau
tilusa, tqgich i dobrze zbudowanych ludzi, we
azio na platform^. Przyszli wyci%gn%d sieci
zafoZone w nocy. Marynarze ci naleieli wido
cznie dor6znych narodowoSci, chociaZ u wszyst
kich dostrzegiem typ europejski, Poznaiem
nie myl$c si§ wcale, Irlandczyk6w, Franouzow,
kilku Siowian, Greka i Kandyot$. Zreszt^ ci
ludzie sk^pili zwykle slow, i uZywali mi^dzy
sob$ tego dziwnego narzecza, ktdrego pocho
dzenia nie mOglem si§ nawet domysled. Mu
siatem wi§c powstrzymad si§ od zapytywania
ich o cokolwiek.
%
Sieci wyci$gni§to na poklad. Byito ro
dzaj sieci z matni§, podobnych do tych, jakich
uZywa si§ na brzegach normandzkich: szerokie
sakwy utrzymane otworem za pomoc^ piywajV
cego dr^ga i iaricuszka przeci$gni§tego przez
niisze oczka. Takie sakwy w ten spos6b ci§
gni^te na swych 2elaznych ^>odkladach wymia
taj$ dno oceanu, i zabieraj$ po drodze wszyst -
kie jego twory.
Tym razem dostarczyiy ciekawych okaz6w
z tych obfitych w ryby okolic: Zaboryby, kt6re
popiesznym swym ruchom zawdzi§czaj$ tak2e
nazw§ pajac6w, rogatnice Talowate opasane pa
skami czerwonymi, dlugonosy pokryte srebrzy
st$ iusk^, kilka odmian kieibi6w, etc., nare
szcie troch§ ryb wi^kszych rozmiar6w: makrele
z wydatn$ glow§ dlugie na jeden metr, kilka
pi^knych skarpow i trzy tudczyki, kt6re mimo
~~ ; ' ; t 7T7 ~~ .m ^ 7
szybkoSci w piywaniume zdoiaiy-umkn^d przed
Ocenilem ten po!6w na przeszJo tysi$c fun
t6w ryby. Ilo^d to byta znaczna, ale nie za
dziwiaj^ca, maj^c na uwadze, 2e sied zostaje
w wodzie przez kilka godzin i zamyka do swe
go nicianego wi^zienia caiy £wiat wodny. Nie
miaio wi§c nam zbrakn^d £ywno£ci doskonaie
go gatunku, ktor$ szybko^d Nautilusa, i przy
ci^ganie jego gwiatla, moglo w ka^dej cliwili
odnowid.
Te r62ne produkta morskie zostaly natych
miast przez otwory zrzucone do Spi^arni i prze-'
zn&czone stosownie do gatunku, do jedzenia na
6wie2o, lub do zakonserwowania. Gdysi^po
low ju2 skoilczyi i kiedy od^wieiono zapas po
wietrza, s^dzilem, ie Nautilus dalej b§dzie od
bywal swoj§ podmorskq, wycieczk§, i chcialem
wr6cid do mego pokoju, kiedy kapitan Nemo,
zwr6ciwszy si§ do mnie rzeki bez 2adnych przy
gotowail: •
— Patrz pan na ten ocean, profesorze, czy
.nie jest on obdarzony prawdziwem Syciem. Czy
nie podlega gniewom i czuloSci? Wczoraj za
sn^l, za naszym przykiadem; dzi£ budzi si$ po
spokojnej nocy.
Ani „dzieil dobry'V ani „dobry wiecz6r".
Czy nie wygl^dalo tojak gdyby ta dziwna oso
bistosd, prowadziia ze mn^ dawniej juZ zacz§t§
rozmow§ ?
— Patrz pan, m6wii dalej, budzi si§ pod
pieszczotami stoiica! odiyje znowu swojem
dziennem Zyciem! Zajmuj^ce to zaprawd§ stu
dyum 31edzenie Zywotno^ci jegoorganizmu.Oce
an ma puis, arterye, cierpi swoje spazmy, i
ch^tnie przyznam sluszno^d Mauremu, kt6ry
w nim odkryl kr^enie tak prawdziwe, jak
kr^ienie krwi u zwierz$t.
Widocznie, ie kapitan Nemo nie 2$dal
odemnie Zadnej odpowiedzi, a mnie wydalo si§
niepotrzebnem cz^stowad go takimi frazesamijak
„w istocie", „zapewne", lub „masz pan slu
szuo^d". Mowit do siebie, robi^c dJugie mi$
dzy okresami przestanki. Byioto jakby glo^ne
rozmy^lanie.
— Tak, m6wil, ocean posiada istotne kr$
ienie, dla wywofania kt6rego do£d bylo Stw6r
cy wszech rzeczy rozproszyd w nim cieplik, so
le i Zyjjjtka. W istocie cieplik stwarza rozma
ite g§sto£ci, kt6re s$ powodem pr$d6w i prze
<}iwpr$d6w. Parowanie, Zadne w okolicach
krailcowo p6Inocnych, nader silne w strefach
zwrotnikowych, wytwarza ci$gJ$ wymian§ w6d
zwrotnikowych i biegunowych. Pr6cz tego od
krylem pr^dy z g6ry na d61 i z dolu do g6ry,
stanowi^ce proces oddychania ocean u. Wi
dzialem kulk§ wody morskiej, rozgrzanq, u po
wierzchni, spadaj$c$ do gl^bin; tam kulka ta
dochodzila do maximum swej g§sto3ci, na dwa
stopnie niZej zera — potem ozi^biwszy si§ je
szcze stawala si§ l2ejsz$ i wracala ku g6rze.
Zobaczysz pan przy biegunach nast^pstwo tego
zjawiska, i zrozumiesz pan,dlaczego wedle pra
wa natury zamarzni^cie mo£e mied miejsce tyl
ko na powierzchni w6d.
(Ci^g dalszy nast^pi.)
Loty po $150
polofcone mi§dzy
en mi
gdzie si§ znajduje
WpJata $10.00, raty miesi^czne po 85.00
VTTU SIE UNTIE
Tartar lcte za przeel^danie papier6w nie ponosi iadnjch Soszttm. W razie Smierci spadkobiercy dostansi
" lote darmo. >
Loty mozna zobaczyd codziennie. Przejazd w obie strony bezplatny.
C. Antoszewski
KW Dickson ul. OFISY: 764 W. 18-sta ul.
gotliF Z^a) MIESZKANIE: 281 Hirsch ul.
Potrzebuje dobrych Agentow. timj.xciiicd
J. F. SMULSKI
POLSKI AD WOK AT I NOTARYUSZ,
565 Noble Ulica.
Wyrabia wszelkie papiery s^dowe i notaryalne.
Przegl^da Abstrakty i egzaminuje papiery przy kupuie lot6w i wlasno
£ci gruntowej.
Szczeg6lnie zajmuje si$ sprawami S^du Opiekuficzego w Cook. County
Illinois.
M. A.m LA BUY,
POLSKI S^DZIA POKOJU.
Zaiatwia skarrf, warranty i wszelkie sprawr sqdowe i prawne w calem mieScie i Cook
County. Wyrabia i potwierdza hypoteki, deedy, kontrakty i wszelkie prawne.
dokumenta. JSala s4dowa otwarta od 8 rano do 4 po pohianiu pod numerem
186 Madison Street, corner Halsted Street.
.
{k<gr~ Wieczorem w swej rezrdencyi pod Nr. 581 Milwaukee Ave.
John Barzynski & Co.
147 W. North Ave.
Sklad nailepszego gatunku
twardych \ mi^kkich
W^GLI
po
NAJTANSZYCH CENACH,
1 TO. TCH
JOZEF GOLEMBLESKI,
7 Tell Place blisko Milwaukee Ave,
Fabrykant wszelkiego rodzaju
WOZOW. Uskutecznia r6wnie2 wszel
kie prace w zakres kowalski wcho
dz^ce szybko i tanio.
Kuje konie zrecznie i bez
piecznie. 96ip-xcii<S
Najpi^kniejsze i najtrwalsze fotografie par 61ubnych, grup weselnych i fami- I
lijnych, niemowl%t i dzieci od komunii 6w. wykonywa jedyny
Polski Zaklad Fotograflczny
MIKLASA i PIOJROISKIEGO, 589 Milffaakee Ave.
Mis jonarz je poleca. t
St. Paul's Mission,
, Choteaa Co., Mont., 12 Grud. '90.
Paetora Eoeniga ,,Nerre Tonic" jest skntecsnem
w leczenia aetmy lab jakichkolwiek chorib ner
w6w spowodowane wakutek alaboSci nerw6w albo
przeailenla. Troje dzleci w mojej azkole cierpia
to na wielkjj chorobQ: po uiyclu tego lekaratwa
konwnisye uataiy 1 dzleci wkt6tce do zdiowia
wricily. We wazelkich wypadkach wzmacnia caly
■yatembOK zawodo. A zatem serdecxnie.je po
WLEL. KS. EBERSWEILEB.
• i -. •[
St. Vikckht's HowitAl,
TqkbsOi Ohio, 9-go czerwca 1890.
Panl Gorman cierpiala na epilepsy wiqc da
liimy Jej Pastora Koenig'a „Nerve Tonic." Eon
wuliye preeataly od czasa niywania tegoi lekar
atwa. Zyczymy wielk^ sprzedaZ tema nioocenlo
ntma lekarstwu.
SIOSTRA BRADY. Szkbktabka.
Na 2^danle czytelnik6w posyta
my piQkn^ ksi^ka o chorobach
nerw6w danno. Biednym nawet
to lekaretwo posyiamy bezplatnle
Lekaretwo to wynalazl Pastor Koenig, zamte
ezkaly w Fort Wayne, Ind.', w rokn 1876, i od tego
czaan pod jego dyrekcy* przygotowoje js
KOENIG MED. CO.f Chloago, 111.
Cena: bntelka $1,00:6 za $5.00; butelki wiqkflie
po$1.75; 6 za$9.00. Do nabycia w aptekach.
Y. Bardoiiski ^
638 Noble str. w Chicago, 111.
i
T. Bolioon
8753 Commercial ave„ bliaka£8th.ul.it S.Chicago.
Jakob Mucha.
152 W. Blackhawk str.
Sklad wszelkiego gatunku
WEGL1 i DRZEWA
Wypoiycza takie powozy na cmen
tarz, vesela i przejaidiki.
Ceny umiarkowane.
,4 , „ 21 —xcll cd. —
RUPTURA!
DZIECI KURUJE W lODO 14DNIACH
D0R08EYCH W 1 DO 8 MIESL\CACH
M iepotrzeba placid, a1 wyknruje 1 to
be* operacyi, bez b61u, bez iiiebezpie-j
czenetwa I tez przeszkody w zajeciu.
Bady udziela darmo vrodzlny od 10-tej
przed pohidniem do 5 po poiudoln.
3Dr. A. Xi. Do Souoliet.
pok6j S3 i 24. w gmachu teatralnym McWlcker'a,
22f.ciii-0.fi. —• OHTCAiJO.
la mleJscD byleg* banks PlDL 0. 8TEISUID ft GO.
Zorganizowany up podstawie uetaw bankowypty.. 9ftnu Illinois jako
BANK BTANOWY.
— KAPITAL $250.000.00 — '
Deposit Accounts. — Depozyta przemyetowcfiw i lnnych ostfb fireyjmujoiijr *e
Witlkich i maiych sumach i eq one piatne za przekazami. i • ,», > •>
Certificates of Deposit, piatne za okazem, a nadto wypiacajti giQ proceirta, Jele
U pienl^dze leiqprzez pewien czae.
Pozyczki interesantom wydajq sIq na dobrt^ hlpoteke.
Kolektowanie odbywa si$ we wszystklch cz$6ciach krajui zagranic*
Weksle piatne w kraju i zagranic^, kupujemy \ sprzedajemy.
Pozyczek udzlelamy na realnodcl piod warunkami najkorzystniejszyml.
0DDZL4E EAST 08ZCZEDN0SCT
polecamv rzemleflnikom, robotniiom fabrycznym i WBzystkim pnurujKjymza wyna*
grodzenlb, jako miejsce dogodne do skladania oszcz§dno4cL rrzyjmujemy
wkiadki od jednego dolara i wyZei i piaci ele zwykie procenta.
WEKSLE DO EUROPY. » r
Bank ten sprzedafe weksle i przekazy pieni^ne piatne za granidi weld® naitafr
H Irnra^v <1?lannvph WmtmrUrnT WaVllA.n}RtnA U okRZAm. W Heflinle, BrO"
SAFE DEPOSIT VAIJLTS
W pofyczenlu z tym bankiem utrzymujemy Milwaukee Are. Safe Deposit Tutti
gdzie odnajmujemv prywatna skrzvnki do przfphowywania dokumenttfw i papierow
wartofciowych po $5 rocznie. Wejflcie przez Bank.
*• •••**»• Adreai -
Milwaukee Avenue State Bank
cor. Milwaukee Arenue and O^enter Str., • ■
UKZSDNICIt
PAUL O. 8TEN8LAND, Pbezydeht., ANDREW C. LAUBTEN, Wicmimin.
CHARLES E. 8CHLYTERN, Kasybr, DONALD L. MORRILL, Rzxczmx.
DYBEKTOBZY:
John P. Hanson, Wil. Johnson, John McLaren, P. H. Herhold, M. A. La Bify, Th. O
Morris, John Sherman, A. C. Lausten, J. F. Smulski, P. 0. Stensland, S. U. Thor>on
CHICAGO*
PIOTR K10LBASSA.
P. KIOLBASSAi
Notaryusze Publiczni
BBOBifrWsili
113 W. Division ul.
Chicago, Ufa
Zajmuji siq wszelkiemi sprawami hipotecznemi; wyrabiaj% dokumenta.
Sprzedaj^ takte KARTY OKRIJJTOWE, wyrabiaj^ PELNOMOCNICTWA
do Europy i maj% AGENTURY ASEKURACYI OD OGNIA
najlepszych towarzystw.
r W og61e zasiegnad diqs^ Policy n m'ch rady we wszelkich intereaach.
Nxe daj si$ oszukad. Uzywaj tylko Kirk's American najlepsze farrii
lijnt mydio, najlepsze do potrzeb domowych.
BIERZ TYLKO MYD40 W OBWINIECIU JAK POWYZEJ.
%
Duio kupc6w pr6buje sprzedad warn co£ podobnego rodzaju, dla teg<
co wigcej na tem zarobia. Kupuj Kirk's Mydlo. M<5w twym przyjacioiom
\ 8^Biadom a&eby n£ywali Kirka Mydlo. Nalrgaj azeby mieli Kirk a Mydlo.
L. Zoladowski & Co.
673 Noble ulicy
Najwiqkszy polski skJad
farb, oleju i tapetOw
po najtaiiszycli cenach
wgmachaob. Kortasa
12
JAN SZYMCZAK,
najwi^ksza fabryka polska wy
borowych havarfskicn
OYGAR*
706 Noble Str., • Chicdgo*
9m.-cW-cd,;%
t
Pierwsza Apteka Polska
y. BARDOtfSKIEGO,
688 Noble rdg Bradley ullcy zaopatrzo
na w wszelkiego rodzaju lekarstwa kra
jowe i zagraniczne. Slaw ne Dr. Bonkers
preparacye Pierslonry Syrup na kaszel
etc* »
689 Milwaukee Ave.
NAJTANSZY SKLAD
Mebli, Obraztiw, lamp, Blachy, PiecOw Kuchennych i
Pokojowych i Oprawa Slubnych WieicOw.
.Od dzis CENY ZNI20NE w naszym skiadzie (storze) o 25 procent.
Garnitury wyscielane (Parlor Suits) najtansze u nas.
Przyjdicie Rodacy najprz6d do nas, aniieli macie przeplacac gdzie indzicj.
Wszelkie naczynia na WESELA wypoiyczam od dzis za pot ceny. —
Kto nie ma pieni^dzy, tfimi CZekamy. — Skora ushiga.
Nasz skf»d j^st Hrun" tuft Mi od uHov do Augnista ulic.
ale zapomnijcie najtadszego skladu w Chicago.
I. P. MIKITYNSKI,
689 Milwaukee Avenue, - - -- Chicago Id
AGENCYA KART OKR^TOWYCH
KARTY OKRETOWE TYLKO 832.00 z BERLIN A DO CHICAGO.
To jest
No. 9
maszyna do szycia za kt6r%
Wheeler & Wilson
otrzymali naj wi^ksz^ premi^ na wiel
kiej wystawie gwiatowej w Paryiu 1882
pomimo ^sp6Jubiegania si$ wszystkick
w Swiecie maszyn do szycia.
Jest wi§c najlepsza!
Przyjdi i przekoLaj si§ zanicr
Izupisz maszyn^ do szycia
Wheeler & Wilson Hnfg. Co
185 & 187 Wabash Aye.
Na sprzeda2 u:
Geo. F. WENNINGHOFF, 1023 Milwaukee Ave.
J | vyj mj v 9
Je4eli[|potrzebujecie farb (Paints), olej6w, szyb^szczotek, tapet6w i t. p. idicie do.
Ay ling; Bro's, 828 Milwaukee ave.
6te drzici na wschdd od Division ul.
4cxclicd.
729 N, Ashland Ave. f,
KJRAWIEC MjZKI
poleca, siq Szan. Polsklej Publicznofci do -wykonywania roWt w zakres mego fachu
wchodz^ce. Dhieoletnla praktyka w wiekszych mlaetach Europy Jako i w Ameryce
odmiela mi$ podac siQ na uahigi Szan, Punlicznodci.
Za dobrfr robots, ekorq uahigi i rzeteln^ cen$ rqcae.
Port ret naturalnel wielkogci ftylko
$1.09 w kr6tkim czasie wykonany. Gru
Jiy weselne, najlepsza robota, i tak tanlo
ak gdzieindziej. Tysi%ce dalo eiq ode
bnu5 w moim zaktadzie fotograflcznym,
czemu i nle Wy? 21 p. x cil cd.
Z uBzanowanlem
a HENRY LEYIH
647 Mllwauke
! 1
TOM. FOLEY, A. TRENDEL,
808 Noble Str. 84 Fox JPlaoe.
FOLEY & TRENDEL,
ZPLTTl-CBLgJSZE.
Zaktadafc rury do gazu i kanafy po*
dziemne po umiarkowanej cenie.2m-ciii-od
634 Noble Str. w bezmencie.
GEO. MUEHLHA^S,
Fabrykant 1 Handlarz
b6t<W i TRZEWEKOW
840 Milwaukee Avenue, pTTTp A OA
bUpko W. Division ullcy. VaEIJAaIIAJV/.
) 6zczee61n* uwagQ rwracam na robots
ROstumerek*. ReperacyQ wykonnje apieeznle u
nmlarkowanacene^^^^^^^^^^^^JB^^
M. L. KASMAR,
(KACZMAREK)
i PRAWNY RADCA
127 La Salle, pok6j 10 i ill
Prowadzi i zaiatwia wuelkit
ipjrawy s^dowe tak w najwiqkaxych
jako i mmejszyoh s%daoh.
iec*6riimw! ,r "

xml | txt