OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, May 20, 1892, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-05-20/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

W. SliOMlNSKA,
679 Milwaufeee Aye.
Polecam Wielebnemu Duthowie6<dtwn Jak
8zan. Towarzystwom polskim m6j skiad i praco
wni^ r62nego gatnnkz CHOIL\GWI, SZARP
3EHSB i PAx^K MAK~
wykonnjQ takowe obstalunkl jak najpnnktualniej
1 najeumienniej, bo przez aiedinnadcie lat prakty
ki, zloAyiam dcwodv z powyiszych wyrobow.
Takie polecam m6j skiad Wielebnym Siostrom
wlelki wyb6r KORON. WELONOW i BUKIB
TOW dla dziewczat i chiopc6w, przyatQpajacych
iopierwazej Komnnil Swi^tej.
Tak samo korony i welonv dla mlodych paniea
do ilaba, wszystko po jak najtanszej cenie. Pro
szq przybyd 1 przekonaC ai^ w polskim h&nrilq,
fc*-Mra do obcet rarodowodci aia ndacia.
• •
po jak najtansiej cenie,
RECULATE THE S
STOMACH, LIVER AND BOWELS, •
ASD
PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REMEDY FOB
Indigestion. Biliousness, Headache, ConJtl- 0
pat Ion, Dyspepslii, Chromic Liver Trouble*, •
Dizziness, Bad Complexion, Dysentery, #
Offensive Breath, and all disorders of the J
Stomach, Liver and Bowels. •
Kipans Tabules contain nothing injurious to J
the most delicate constitution. Pleasant to take, J
safe, effectual. Give immediate relief.
Sold bv druggists. A trial bottle sent by mail 0
on receipt of 16 cents. Address %
THE RIPANS CHEMICAL CO. J
10 SPRUCE STREET, NEW YORK CITY. •
Pierwszorz^dny
SKLAD MI^SA.
Mam zawsze na skiadzie wszelkiego rorizaJa
mi^sa: 3wip2e, solone i w^dzone. Szvnki, BYl)
GOSKIE KIEfcBASY, kiszki, w og61e wszystko
co w pierwszor/.^dnym skiadzie rzeznickim byd
powinno, po umiarkowanych cenach. (9m-ciii-cd
JAB CHRAPKOWSKI. 702 Noble Str.
TEOFIL WEYNA,
128 W. Blacfchawk Street.
Kowal i fabrykant woz6w, kuje ko*
nie bardzo zr^czuie i bezpiecznie.
J^^Wykonuje wszelkie reperacye
w z&kres kowalski wchodz^ce szybko
i po umiarkowanej cenie.
A. J. STANGE,
742 Jdilicaukee Ave.
HAXDLARZ i FABRYKANT.
Wielki wybor obrazow religijnych i in
nych kazdego gatunku zawsze w zapasie.
Rysuiiki z fotografli od 4 do 6 dol.
z ramv a011.xcii.cd.
Od 1-go maja przeprowa
dzam si$ pod nr. 140 Augusta ul.
OSWALD FULDE;
ZEGARMISTRZ i ZLOTNIK
Skiad zegark6w, brylant6w in
nych towar6w jubilerskich.
377 W. Division Street,
CHICAGO. 2m.-ciii-cd
CH. BANNHARD,
FOTOGRAF,
650 Milwaukee Avenue.
DlaczegoZ pfacicie $2.50 i $3.00 za tu
zin gabinetowych fotografii, kiedy je do
sta<5 moZecie za dolara taniej ?
BASSHARD^ tfalerya Fotograflczna.
Gdzie dostaniecie najlepsze fotografie
za $1.50 i wyiej.
y Specyalista w wykonpvauiu fotogralli z Jfrnp
weaelnych i malych azieci. 98.-xcii-ca
M. SZRAMK0YVSKA,
42 Will Str. r6g Augusta
Praktyczna Akuszerka
poleca swoje usiugi we wszystkich
s}abo£ciach i przypadJoSciach nie
wieSciech. ifii.-xciii*cd
DENTYSTA
DR. P. A HEHL.
698 Milwaukee Ave. ros >obie uncy
IZBY 7 i 8
wyiywa z^by bez b61u, ezzaminuje chore zqby
zaplumbowanie liczy 50c. i wy2ej; za ca1$ azczq
kQ nowych z^b6w $? do $10.00.
t&~ Za dobroC towarn 1 robots por^cza siQ.
JTlc.-cii-cd.
MARCIN NACORSKI,
94 DIVISION LLICA
blisko Noble ulicy.
Pierwszorz^dny sklad
Butofv i TrzewikOw m^
skich i damskich. Repe
racye wykonuje spiesznie
i tanio. 5m xcux
APTEKI
11a rogu Noble i Blackhawk ul.
58.1 Milicaukee ul. r6g Will ul.
polecaj^, jako specyalno&J:
KROPLE MAR1ACELSKIE, ktftre powinny znaj
dowa<5 eiq w kaldym domu. Jestto znane i
naj skuteczniej sz e lekarstwo przeciw wszelkim
Mlom iol^dka, Sciskaniu, chorobom maclcy
niestrawnodci. Przeozyszczafo krew.
BALSAM CZESTOCHOWSKI na kaszel. Nie ma
lepszego lekarstwa we wszystkich chorobach
prac i srardla 1 w modrym kaszlu u dzieci.
ADAMANT asowa najsroiszy b61 przv cierpie
niach reflmatycznych, nearalgii i khiciu w Kil.
ku minntach.
Opr6cz tvch srodk6w aioina dosta£ u nas wszy
gtkif lekaretwa tak tnteisze iak i <tarokrajskie.
RECEPTY PRZYRZ,ADZ.A SIJ5 ZE SZCZE
g6lna TBOSKLIWOSCIA.
Doktor polski mieszka nad aptekq.
I innych doktor6w powoiuje siq na 2$danie te
lefoiiem •
TELEFON West 495 albo West 704.
ADAM SZVVAJKART i Spolka
dyplomowany aptekarz ze starego kraju.
DwadaeSeia tysi^cy mil
PODMORSKIEJ ZEGICGI.
— Przez —
JULIUSZA VERNE
(Cigg dalszy).
Kiedy kapitan Nemo koilczyi te wyrazy,
ja m6wifem do siebie: „Pod biegunem!" Czjt
by ten awanturniczy w^drowiec aZ tam chciai
nas zaprowadzid?
Kapitan tymcza9em milczai, i spogl^daf na
ten iywiol tak dokfadnie itak bezustannie przez
siebie badany. Potem m6wi* dalej:
— Sole, panie profesorze — znajduj§ si§
w morzu w znacznej ilo^ci, i gdyby3 zebral ca*
ly zapas rozpuszczony w wodzie morskiej,
utworzyfby£ mas§ z czterech i p6i milion6w
sze&nennych, kt6ra rozpostarta na kuli ziem
skiej, pokryiaby j$ warstw^ przeszto na dzie
si§d metr6w wysok§. Nie s^di pan ie obe
cno&5 tych soli jest prostym kaprysem natury.
Nie. Czyni^ one wody morskie mniej parujq
cemi, i nie dozwalaj§ wiatromunie£d zbyt wiel
kiej ilo4ci par, kt6re skraplaj^c si^, zalalyby
strefy umiarkowane. Kola to niezmierna, ro
la regulatora r6wnowagi w og61nej ekonomii
kuli ziemskiej.
Kapit&n Nemo zatrzymai si§, powstai, po
st^pii par§ krokow po platformie, i powrfoil:
do mnie.
— Co do wymoczk6w, mowil 'dalej, tych
miliardow Syj^tek istniej^cych milionami w je
dnej kropelce, ktorych o£mset tysi^cy idzie na
jeden miligram wagi, odgrywaj^ one nie mniej
wazn§ rol§. Pochianiaj^ sole morskie, przy
swajaj^ sobie ciala staie z wody, istni tw6rcy
wapiennych kontynent6w, fabrykuj$ korale i
madrepory! Wtedy to kropla wody pozba
wiona cz§3ci mineralnych, staje si§ teejsz^,
wznosi si§ w g<5r§, pochlania sole pozostawione
po wyparowaniu, obci^a si§, spada, i przyno
si 2yj$tkom nowy 2ywioi do poclifoni^cia; st$d
podw6jny pr$d do gory i na d61, a wi§c zawsze
ruch, zawsze 2ycie! 2ycie silniejsze ni2 na I4
dach, bujniejsze, .nieograniczone, rozlewaj^ce
si§ po wszystkich cz^^ciach tego oceanu; Zy
wiof smiertelny dla czfowieka, ale daj^cy 2ycie
miryadom zwierz^t — i mnie!
lie razy kapitan Nemo przemawiat w ten
sposob, przeksztatcai si§ caty, i wywotywal we
mnie nieslychane wzruszenie.
— To te2, dodai — tu dopiero 2yje si§
prawdziwie. Nie dziwiibym si§ zaio2eniu ply
waj^cych miast, nagromadzeniu dom<3w pod
morskicb, kt6reby jak Nautilus, wyplywaly
co rano dla odetchnienia na powierzchni§ w6d:
bytyby to miasta wolne, niezale2ne! I to jeszcze
kto wie, czy jaki despota....
Kapitan Nemo zakoriczyl to zdanie gwaf
townym gestem. Potem zwracaj^c si§ wprost
do mnie jakby dla odp^dzenia przykrej my£li.
— Panie Aronnax, zagadn^f, czy wiesz
pan jaka jest g^bokosd oceanu?
— Wiem przynajmniej kapiianie rezulta
ty g!6wnych s^dowaii.
— Czy moglby^ pan je przytoczyd, dla
skontrolowania w razie potrzeby?
— Oto niekt6re cyfry, odrzekJem, kt6re
zachowaiem w pami^ci. Je^li 9i§ nie myl§,
znaleziono Srednig gf§bokoSd o^miu tysi^cy
dwustu inetr6w w p6lnocnym Atlantyku, a dwa
tysi^ce pi^dset metr6w w morzu Sr6dziemnem.
Najwa^niejsze sondowania poczyniono w potu
dniowym Atlantyku, pod trzydziestym pi^tym
stopniem, kt6re wykazaty dwana^cie tysi^cy
metrow i pi§tna3cie tysi^cy'sto czterdzieSci dzie
wi§d metr6w. W rezultacie przypuszcza si§,
ie gdyby dno morskie byJo zniwelowane, da
ioby 3redni$ gf^bokoSd okoio siedmiu kilome
tr6w.
— Dobrze panie profesorze, odpowiedziat
kapitan Nemo. Mam nadziej§, ie co& lepszego
ci poka£§. Co do 3redniej gl§boko£ci tej cz§
Sci oceanu Spokojnego, zapewniam pana, ie nie
jest wi§ksz$ nad cztery metry.
To m6wi$c kapitan post$pil ku drzwiom,
i zeszedi po drabinie. Poszediem za nim i zna
laziem si§ w wielkim salonie. Sruba w tej
chwili zostala w ruch wprawiona, a „loch"
wskazywai szybkoSd 20 mil na godzin§.
UplywaJy dnie, tygodnie, a kapitan Ne
mo bardzo mi sk^pii swoich odwiedzin. Wi
dzialem go tylko w rzadkich odst^pach czasu.
Porucznik statku jak najdokladniej oznaczal
pozycyg, Nautilusa za pomocq, punkt6w na ma
pie; tym sposobem mogtem ci^gle 31edzid kie
runek, w kt6rym si§ posuwali£my. Conseil i
Land godzinami u mnie przesiadywali. Con
seil opowiedziaf przyjacielowi cuda swej.wy
cieczki, -a Kanadyjczyk 2atowaf, ie nam nie to
warzyszyi. Ja.,za3 nie tracilem nadziei, ie je
szcze nastnjczy si§ sposobno^d zwiedzenia las6w
oceanowyeh. Prawie codziennie w ci$gu kil
ku godzin, 3ciany salonu stafy otworem, kar
mi^c nasze niestrudzone oczy widokiem 3wiata
podmorskiego.
Ogolny kierunek Nautilusa by! ku polu
dnio-wschodowi vv gi§boko3ci pomi^dzy stoma
i stoma czterdziestoma metrami. Pewnego dnia
jednakze w skutek nie wiem jakiego kaprysu,
statek popchni^ty po przek^tnej za pomoc^
piaszczyzn pochylonych, dotarl do warstw wo
dnych o dwa tysifjce metr6w od powierzchni
morza le^^cych. Termometr stustopniowy
wskazywal temperature 4.25 stopn., wla6ciw$,
jak si§ zdaje, podobnym gl§boko£ciom.
Dnia 23go listopada o trzeciej z rana Nau
tilus przplynfjf zwrotnik Raka pod 127 st. diu
go^ci. 27go przemkn$i kolo wysp Sandwich
skich, gdzie sJawny Cook znalazf 3mierd 14-go
lutego 1779 r. ZrobiliSmy cztery tysiqce o^mset
sze&5d&iesi$t mil od punktu, z ktdregoSmy wy
pfyn^li
Zrana wszedlszy na platform^, spostrze
gtem w odleglo£ci dwoch mil Haouai, najzna
czniejsz$ z siedmiu wysp tego archipelagu. Od,
ro^niiem wyraiaie jej brzegi uprawne, r62ne
pasma g6r r6wnolegle od brzeg6w si§ ciggn$ce
i wulkany, w§r6d kt6rych panuje Mount Rea,
wysoki na pi§d tysi^cy metr6w.
(Oi$g dalszy nast^pi.)
Loty po $150
pok>2one mi^dzy
BLUE ISLAND, HARVEY 1WIRETON PARK
T •—i- -J,!-. J
gdzie si§ znajduj
LftBl F1B1Y
m
WpJata $10.00, raty miesi^czne po §5.00
t VTTU SIE 3VTIE
Kupuj^cy lct^ za przegl^danie papier6w nie ponosi zadnych koszt6w. W razie Smierci spadkobiercy dostanq.
Loty mozna zobaczy<5 codzionni©. Przejazd w obie strony bozpiatny.
C. Antoszewski
657 Dickson ul. ' OFISY: 764 W. 18-sta ul.
W golarni F. Habrylewicza) MIESZk'ANIE: 281 Hirsch Ul.
Fotrzebuje dobrycli Agentow. 6mj.zcllicd
T P CMTTT CITT
POLSKI ADWOKAT I NOTARYUSZ,
565 Noble Ulica.
Wyrabia wszelkie papiery s^dowe i notaryalne.
Przegl^da Abstrakty i egzaminuje papierj przj kupuie lot6w i wiasno
£ci gruntowej.
Szczeg6ftrie zajmuje si§ sprawami S$du Opiekuficzego w Cook County
Illinois.
M. A, LA BUY,
POLSKI S^DZIA P0K0JU.
Zaiatwia skargi, warranty i wszelkie sprawy s^dowe i prawne w cafem mieScie i Cook
County. Wyrabia i potwierdza hypoteki, deedy, kontrakty i wszelkie prawne
dokuinenta. JSala sqdowa otwarta od 8 rano do 4 po poludniu pod numerem
186 Madison Street, corner Halsted Street.
B3T** VV ieczorem w swej rezvdencyi pod Nr. 581 Milwaukee Ave.

John Barzynski & Co.
147 W. North Ave.
Sklad najlepszego gatunku
twardych mi^kkich «
W^GLI
— po—
NAJTANSZYCH CENACH,
Vm. Tcii
JOZEF GOLEMBIESKI,
7 Tell Place blisko Milwaukee Ave,
Fabrykant wszelkiego rodzaju
WOZOW. Uskutecznia r6wnie2 wszel
kie prace w zakres kowalski wcho
dz^ce szybko i tanio.
Kuje konie zrecznie I bez
piecznie. 26ip-xcn-cd
WESELAI
I 0
Najpi^kniejsze i najtrwalsze fotografie par glubnych, grup weselnych i fami
lijnych, niemowl^t i dzieci od komunii 6w. wykonywa jedyny
Polski Zaklad Fotograficzny
NIKLASi i PIOTROWSKIEGO, (89 Milwaukee lie.
Misjonarz je poleca. t
St. Paui/b Mission,
Choteau Co., Mont., 12 Grud. '90.
Pastors Koeniga j.Nerre Tonic" jest skntecnem
w ieczeuia astmy lab jakichkolwlek chor6b ner
w6w spowodowane wskntek elaboScl nerw6w albo
£rzesilenia. Troje dziecl w mojej ezkole cierpia
) na wielk^ chorobQ: po u2yciu tego lekarstwa
konvrolsye aetaly 1 dziecl wktOtce do zdrowla
wr6clij. We wszelkich wypadkach wzmacnia caiy
system bez zawoda. A zatem serdecxnie je po
lecam.
WIEL. KS. EBERSWETT.KR
St. V^cint's Hospital,
Tolkdo, Ohio, 9-go czervrca 1800.
Panl Gorman clerpiala na epilepsy^, wIqc da
llflmy jej Paatora Koenlg'a „Nerve Tonic." Eon*
wnlsye przestaly od czasn uiywanla tego4 lekar
stwa. Zyczymy wielkn sprzedai temn nieocenio
nimn lekarstwu.
SIOSTRA BRADY. Sxkhctabka.
' f\Hn Na 2iylanie czytelnikftw posyta
III K IIIII my P'^kn^ kai^/'k^ o chorobach
1/ >4 llj,111 I. nerwOw darmo. Blednym nawet
to lekaratwo posylamy bezplatnle
Lekarstwo to wynalazi Pastor Koenig, zafnie
Bzkaly w Fort Wayne, Ind., w roku 1876,1 od tego
czasn pod jego dyrekcy* przygotownje je
KOENIC MED. CO., Chloago, III.
Cena: bntelka $1,00: 6 za $5.00; bntsiki wiqksze
po$1.75;6za$9.00. Do nabycla w aptekach.
T. Bardonski
638 Noble str. w Chicago, 111.
1
T. 8choon
8763Commercial ave., bllsko 88thnl. w S.Chicago.
Jakob Mucha.
152 W. JBlackhawk str.
Skiad wszelkiego gatunku
WEGL1 i DRZEWA
Wypoiycza takie powozy na cmen
tarz, vesela i przeja£d2ki.
Ceny umiarkowane.
21 —xc li cd. —
RUPTURA!
DZIECI KURUJE W lODO 14 DNIACH
DOROSLYCH W 1 DO 8 MIESL\CACH
N iepotrzeba placid, at wyknrnje 1 to
bei ODeracyl. bez b6Iu, bez niebezpl®
czetietwa i tez przeszkody w zafcciu.(
Rady udzlela darmo godziny od 10-teJ'
przed poludniem do 5 po poludnlu.
Dr. A. Xi. De Souohet.
pok6j 831 C4;w gmachu teatralnvm Mc'Vicker'e,
22I.cliic.rt. CHICAGO.
Irate Aram Silt M
Ha mlejscn bylego banks PADL 0. STEHS1UD ft CO.
Zorganizowany na podstawie ustaw bankowych Stanu Illinois j&ko
BASJS 8TANOWY.
KAPITAt $250,000.00===
Deposit Accounts. — Depozyta przemyslowc6w i innych os6b przyjmuj«my we
Wlilklcn i malych sumach i sq one piatne za przekazami.
Certificates of Deposit, piatne za okazem, a nadto wyphtcaj* slq procenta, Jeie
II pieniqdze leiq przez pewien czas.
Pozyczki interesantom wydaj^ b!q na dobrq hlpoteke.
Kolektowanie odbywa siq we wszystkich czQdciach kraju i zagranic*
Weksle piatne w kraju i zagranicq, kupujemy 1 sprzedajemy.
Pozyczek udzlelamy na realnodcl pod warunkami najkorzystniejszymi.
ODDZIAL EASY OSZCZEDNOSGI
polecamv rzemieflnikom, robotnikom fabrycznym i wszystkim pracujqcym za V7yn*
grodzenle, jako miejsce dogodne do skladania oszcz^dnodci. Przyjmujemy
wkladki od jednegu dolarai wyZej i placi bIq zwykle procenta.
WEKSLE DO EUROPY.
' Bank ten sprzedaje weksle i przekazy pieni$2ne piatne za granlo} welde najtaft
szvch kur86w aziennych. Wvstawiamy Weksle piatne za okazem, w Berlinle, Br®'
mle, Prankfurcie, Wiedniu, Monachium, Kolonii, i t. p.
Zagraniczne mcnety i pieni^dze papierowe kupujemy i sprzedajemy.
SAFE DEP08IT VAULTS.
W pofyczeniu z tym bankiem utrzymujemy Milwaukee Are. Safe Deposit Vaults
gdzie odnajmujemv prywatne skrzynki do przechowywania dokumentfw i papier6w
wartofciowych po $5 rocznie. WejiJcie przez Bank.
Adreat
Milwaukee Avenue State Bank
cor. Milwaukee Avenue and O"-enter Str., • • CHICAGO#
URZ^DNICY:
PAUL O. STENSLAND, Prezydent., ANDREW C. LAUSTKN, WiCKFBKZYDEini
CHARLES E. SCHLYTERN, Raster, DONALD L. MORRILL, Rzeczhix,
DYREKTORZY:
John P. Hanson, Wil. Johnson, John McLaren, F. H. Herhold, M. A. La Buy, Th. Q
Morris, John Sherman, A. C. Lausten, J. P. Smulski, P. 0. Stensland, 8. D. Thorson
PIOTB KIOLBASSA* E. Z. BRODOWSH.
P. KIOLBASSAISP:
Notaryusze Publiczni
113 W. Division ul. - - Chicago, HU
Zajmuj% si$ wszelkiemi sprawami hipotecznemi; wyrabiaj% dokumenta.
Sprzedaje takie KARTY OKR^TOWE, wyrabiaj* PELNOMOCNICTWA
do Europy i maj% AGENTURY ASEKURACYI OD OGNIA
najlepszych towarzystw,
W og6le zasiegroa^ Polany n nirh rady we wszelkich interesach.
Nxe daj sig oszuka.6. Uzyioaj tylko Kirk's American najlepsze /ami
Itfne mydlo, najlepsze do potrzeb domowych/
BIERZ TYLKO MYD-fcO W OBWINIECIU JAK POWYZEJ.
%
Duio kupcdw pr<5buje sprzeda<5 warn co6 podobnego rodzaju, dla teg<
te wigcej na tern zarobi$. Kupuj Kirk's Mydlo. M6w twym przyjacioioa.
\ B^siadom aieby uiywali Kirk'a Mydlo. Nalegaj a2eby mieli Kirk?a Mydlo.
L. Zoladowski & Co.
673 Noble ulicy
Najwiqkszy polski skfad
farb, oleju i tapetaw
po Dajtarfszych cenach
wgmachuob. Eortasa
12 l.-xclll
JAN SZYMCZAK,
najwi^ksza fabryka polska wy
borowych havarfskich
OYGAR.
706 Noble St/r., • Chicago.
9m.-clli«L
Pierwsza Apteka Polska
y. BARDOtfSKIEGO,
688 Noble rdg Bradley ulicy zaopatrzo
na w wszelkiego rodzaju lekarstwa kra
jowe i zagraniczne. Slawne Dr.Bonkera
preparacye Piersioivy Syrup na kaszel
etc. — *
POLSKI FAIR
689 Milwaukee Ave.
NAJTANSZY SKLAD
Mebli, ObrazOw, Lamp, Blachy, Piec6w Kuchennycli ii
Pokojowych i Oprawa Slubnych Wiefictfw.
0(1 dzis CENY ZNI20NE w naszym sWadzie (storze) o 25 procent.
Oarnitury wyscielane (Parlor Suits) najtansze u nas.
Pr/vjdicie Rodacy najprz6d do nas, aniieli macie przeptacac gdzie indziej.
Wszelkie naczynia na WT5SELA wypoiyczam od dzis za pot CCIiy. —
ICto nie ma pieni^dzv, temil CZekaniy. — Skora ustuga.
Nasz sktnd jfst druT- mfhli od NoM" do Ancrusta ulio.
- die zapomnijcle najtanszego skladu w Chicago.
I. P. MIKITYNSKI,
689 Milwaukee Avenue, - Chicago III.
AGENCYA KART OKR^TOWYCH
KAKTY OKRETOWE TYLKO S32.QO z BERLINA DO CHICAGO.
Portret naturalnei wielkoSci tylko
$1.99 w kr6tkim czasie wykonany. Gru
py weselne, najlepsza robota, i tak tanlo
jak gdzieindziej. Tysitice dato siq ode
brad w moim zakladzie fotograficznym,
czemu i nle Wy? 21 p. x cii cd,
Z uszanowanlem
HENRY LEYTN
547 Milwauke
TOM. FOLEY, A. TRENDEL,
606 Noble Str. 84 Fox Place.
FOLEY &TRENDEL,
Zaktadaj^ rury do gazu i kanaly po
dziemne po umiarkowanej cenie.^-du-cd
634 Noble str. w b^zmencie.
GEO. MUEHLHAUS,
0 Fabrykant i Handlarz
B6TOW i TRZEWIKOW
840 Milwaukee Avenue, pTTTr< APH
blieko W. Division ulicy.
u? Szczeg61nn uwagq zwracam na robotq
Koatumerekn. ReperacyQ wykonuje epleeznle za
nmlarkowanq cenQ. 25g
M. L. KASMAR,
(KAUZMAREK)
ADWOKATi
i PRAWNY RADCA
127 La Salle, pok6j 10 i 11.
Prowadzi i zatatwia wszelkie
sprawy s^dowe tak w najwi^kszych
jako i mniejszych s^dach.
ieczorera wmieszkaniu
636 Noble ulica.
Poracte dla rodak6w darmo.
« y:V
To jest
No. 9
maszyna do szycia za kt6iq
Wheeler & Wilson
otrzymali najwi§ksz% premi^ na wiel«
kiej wystawie gwiatowej w Paryiu 1889
pomimo "wsp6iubiegania wszystkich
w Swiecie maszyn do szycia.
Jest wi§c najlepsza!
Przyjdi i przekouaj si§ zaaim
Iiupisz maszynQ do szycia.
Wheeler & Wilson Mnfg. Co. .
185 & 187 Wabash Ave.
Na sprzedai us
Geo. F. WENyiNGHOFFi 1023 Milwaukee Ave. - |
CHAS. WIRTH & CO.,
827 Milwaukee Avenue, 165 W. Division Street.
SKEAD
Piec6w, sprz§t6w blaszanych i 2elaznycb, no26w stotowych
i kieszonkowych, narz^dzi ciesielskich i mularskieh.
Wszelkie roboty cynowe i blaszane wykonujemy na obsta
lunek.
Bynny i rury dachowe robimy trwale, dobrze i po ce
nach bardzo przyst^pnych.
CHAS. WERTH & CO.,
827 Milwaukee Avenue, • 166 W, Division Street,
< • CSZXCAOO, TT iT|i. 90mj-dli«L
., id- ?

xml | txt