OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, May 20, 1892, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-05-20/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

(Dokonczenie z 1-szej str.)
hotelu i za niego opiacil noc
leg. Aresztowany byl ad wo
katem, zamieszkaiym par§ mil
za miastem, nazwiskiem C. E.
Church.
• Przy wczorajszej rozprawie
ponownie identyfikowai go
Parkhurst i nocny str62 hotelu.
Jednakie obroiica oskarzouego
I udowodnil niew$tpliwie, 2e
Church byi przez cale popo
iudniu i wieczorem w Niedzie
1§ w domu, i po^wiadczyli to
czterej bracia oskarzonego, ja
kotei jeden z jego znajomych.
Naturalnie Church zostai na
tychmiast uwolniony.
Opoznienie na poczeie.
W skutek wielkich deszczdw
w o.statnich duiach znacznie
op62nia si§ poczta ze wszyst
kich stron kraju do tego stop*
pnia, Ze w czasie kilku osta
tuich dnich zaledwie trzecia
cz§&5 zwykiej liczby przesytek
pocztowych nadeszia. Wszy
stkie poci§gi z zaehodu, p<5hio
cnego zaehodu i poludniowego
zaehodu opozaiiy si$ o 8 do 12
godzin, a ze Sioux City, gdzie
wla&iie jest pow6dz, wcale
poci^gi nie nadeszfy. Poczta
z Omaha i Kansas City musi
kctfowad z powodu, ie wjazd
na most w Omaha stoi pud
wodej. TakZe i ze wschodu
zaczynaj^ si§ poci$gi opozniad,
gdy2 we wielu miejscach kole- |
je su| popsute.
Mezczyzni musieli ustapic.
Istnieje tu towarzystwo ma
j^ce na celu prowadzid wojn§
z katolicyzmem, a zowie si§
ono „ American Protective As
sociation". Na wzor roZnych
zwi^zkow skJada si§ z ro^nych
towarzystw tak m^skich, jafc
i kobiec^ch. Wczoraj odbylo
si§ posiedzenie wspolne dele
gat6w i delegatek tych towa
rzystw w „Sherman House."
Kozpocz^iy si§ debaty tak ty
we pomi^dzy dwoma partyami
tam zebranemi, ie wreszcie ka
• 2da z tych partyj 2§daJa, a2eby
druga wyszJa z sali. Zawe
zwano na pomoc wtaiciciela
hotelu Pierce i jego klerkow, i
ci rzeczyw&cie usun^li jedn§
z fcycb partyj, t. j. m^czyzn,
ipomi^dzy ktorymi byi nawet
„wielki inistrz'*' zwi§zku, Dr.
B. P. Reynolds, znany w ro2
nych takich loiach. Kobiety
zostaiy paniami na placuboju.
Sprzeczka poszla o to, ie ko
biety domagaly si§, a2eby
„Wielk§ Lot§" stawiono pod
koutrol§ kobiet, a nie m§2
czyzn, jak to bylo dotychczas.
M§2czyzni natomiast twierdzij,
ie do zwi^zku nale2y o wiele
mniej lo2 kobiecych, ani^eli
m^skich.
Koncesyedo budowy.
"\Vczoraj wydane zostafy na
st^puj^ce koncesye:
Charles Christian, two 4-story flats,
4152-54 Berkeley ave. $ 11,000
Sheridan Hotel Co., 4-story hotel,
6325-27 Sheridaa ave. 6,000
C. B. Watt, two 3-story flats, 302
Forty-first str. * 9,500
P. McGran, 2-story flats, 1567
Carroll ave. 2,800
Louis Kein, 2-story flats, 508 Win
chester ave. 4,000
W. G. Bunge, 4-story addition, to
warehouse, 71-75 North Ann street
12,000
Union Stockyards Transfer Co., 2
story shop, Green and Forty-first sts.
12,000
Union Stockyards, Transfer Co.,
2-story sale stable, Green and Forty
first sts. 40,000
James Schreiber, one cottage, 6926
Loom is str. 6,000
Samuel Zeither, 2-story flats, 6054
Dearbarn str. 5,000
G*. K. Maltby, 2 story dwellincr,
788 Winter str. 2,500
George Ernst, 3-story flats, 5259
Went worth ave. 11,000
E. J. Buvvnen & Brother, 3-story
flats, 1714 Fulton str. 5,000
John Schreedel, 2-story addition,
37 Hastings str. 2,500
Charles Benke, 2 story flats, 767
Elk Grove ave. 4,000
William Jones, 3-story * flats, 23
Rosebud str. 4,500
Annie Rubinke, 3-story flats, 767
Davis str. 4,000
George Seaverne, 3-story dwel
ling, 3833 Michigan ave. 25,000
A. Hottinger, 2-story flats, 618
Sheffield ave. 8,000
Z dziedziny pracy.
Potrzeba rzeinika (butcher) lub moc
nego chiopaka, kt6ry ma ch^c praco
wa<5 w skladzie rzeinickiem. (Butcher
shop) Musi umiec popolsku,ang;elsku
i niemiecku.
388 Noble uL 21m
Potrzeba natychmiast dobrej praczki
kt6ra jest dobrze obeznana w praso
waniu bielizny. Niech si$ zglosi:
636 Noble ul.
Poszukuj$ kobiet§ do czyszczenia
mieszkania.
Teofil Stan, 698 Milwaukee Ave.
20 mj.
Potrzeba dobrego prasownika do
surdut6w. 718 Ashland Ave. cor.
Blanche Str. 21 mj.
Pataezeba agerit6w do spssedawatma
ksi$4ek, albirtn6w i zegar6w, ma wy
piaty tygodmcwe. 189 La S&He dl.
Ebk6j 56. 9 c. cd.
• "
Potrzeda dobrego robotnika do
rzeinictwa. Musi takfce umie<5 w
sztorze sprzedawac. 612 Noble ul.
19m j.
Po£rednicz$ w wyszukiwaniu pracy
dla m^zczyzn, szczeg6lnie dla nowo
przybyiych z kraju.
K. S. Sawicki & Co.
Bi6ra: 256 W. Chicago Ave.
679 S. Halsted Str.
Potrzeba 500 robotnikow
do robOt kompanicznych i kontraktor
skich wjroZnych stanach zachodnich i
poiuocnych. Pelno roboty w tartakach
i na farmach w stanie Michigan, na far
mach w stanie Illinois. Takie w pobli
Zu Chicago. Jazda darmo. 8p.cd
Zgtosid aitj do:
,The Ross Labor Agency.
2 S Market Str na pi^trze
botrzeba dobrych dziewczyn cb
usiugi w hotelach, traktyemiacc
(Boardinghouses), restauracyach i u
crywatnvcli familii. »
Zgtosid si§ do:
G. Duske,
Sntellffence Office, MHw.nnfcee
Dobra sposobnosc.
Dom drewniany z trzema lotami,
niedaleko koSciola na Webster ave.
i Leipzig ul. 26—jest tanio do uaby
cia, blizko Leavit i Oakley ave.
20 21 in.
Na Sprzedaz.
Bardzo tanio. Dom z lot^. Zgiosid si$:
722 Dickson ul. 23mj
Na Sprzedaz
Dobrze urz^dzony salon, moina tanio
kupic. Zglosi<5 si§: 2Imj
585 Holt ave.
Piekny naroznik Da sprzedaz,
na rogu N. Robey i Webster ave.
blisko koSciofa £w. Jadwitji. Dom dre
wniany dwupi^trowy i basement. O
becnie znajdujq, si§ w nim, grosernia,
sklad rzeiniczy i salon. Cena umiar
kowana. Bliiszych szczeg6l udziel^
J. B. Pallasch,
150 W. Blaekhawk ul. lub Stan.
Marcinkowski, wlaSciciel. c. d. 3cz.
1112 N.Robey ul.
Olaf, F. Seveeson,
79 W, Madison Str,
x6g Jeflerson Str.
SEDZIA POKOJU
i Notaryusz Publiczny.
WYCIAGA PRAWN E DOKUMENTA.
91p-cii-cd.
Kaidego wieczora urz^duje od 7 do 9
gofLwstac^i^^
Br. Edward Czernlewski
Mieszka i ordynujo pod Nr.
G99 Noble ul. rog Blackhawk ul.
( 8 — 10 rano
goiziny ofisowe ■] 2 — 4 popohidniu
(7—9 wieczorem
Telefon No. 7495
HERM. REEVECKE,
Sktad Toivarow Lokciowych.
Powfoki, poszewki, lniane r^czniki
pierze.
699 Milwaukee Avenue,
blisko Noble ulicy. 2w.-cii-cd.
M. Marski,
646 Noble rog Bradley uUc
SKLAD EYB
najrozmaitszego gatunku f§wieze i "W£r
: dzone. i9et).-xcll-cd
Walenty Krusinski,
Budowiiiezy- Kontraktor.
77 Kosciusko Str. • Chicago, III
Wykonuje wazelkie roboty w zakres bu
downictwa wchodz^ce jak najlepiej i po
cenie umiarkowauej.
MILWAUKEE AVENUE
r6g DIVISION ULICI i ASHLAND AVENUE.
Wielkie Otwarcie
* Sobote, dnia 21-go Maja I), r,
NAJWIEKSZY i WYtACZNY SKLAD UBRAN
W GHIGAGO.
Wszysfko nowe. Nic starego.
Uwazajcie na nasze
OTWARCIE.
PI^KNA PAMIATK^ DLA KA2DEGO.
MILWAUKEE AVENUE
r6g DIVISION ULICY i ASH1AND AVENUE
DOKTOR
KAZIMIERZ MIDOWICZ,
201 West Chicago Ayenue, obok Milwaukee Avenue.
GODZINY 0FIS0WE:
od 8 do 10 rano, od 2 do 4 po pohidniu, od 0 do 8 wieczorem.
9
LEZARZ
146 W. Blackhawk rog Cleaver ulicy,
Ofis i inieszkanie nad Aptek^. TELEFON W 342.
GODZINT OPISOWE: od 8—9 przed poladnlem, od 12—2 po pohidniu, od6—8 wieczorem.
W Aptece Dmet & Delfosse Corn. ATmitasje & Robey od 11—12 przed pohidaiem, od 6—<> po potndnia.
TELEFON W. 833.
T. Kodis
315 An ait age Ave. Tele fun 333 1 Vest.
GODZINY OPISOWE:
od 8 do 12 rano i od 5 do 9 wieczorem.
Xa sprzedaz.
DOM murowanv potyczony z hal^ na Edgar ul. Cena $4,500; gotfiwki potrzeba 1.500 dol. Rentu
przynosl 50 dol. '
"Dwupi^trowy dom z lot^ na Dickson ul. Ceua $3,000; got6\vki potrzeba poiowe. Musi byd
sprzedane dla wyjazdu.
Mam tak2e loty w CRAGIN po $300. $5 zadatku, resztQ po $5 miesi^cznie: w Soath Chicago loty
po $350 a£ [do $500.
Wyrabiam taiie karty okr^towa i sprzedajq takowe po umiarkowanej cenie.
2imj-P.6.s. ' A. MAJEVTSKI, 684 Noble Street.
DOMY i LOTY
na sprzedafc po cenach umiarkowanycfc. Agencya kart okr^towych na wszystkie
linie. Wypozyczauie pieui^dzy na pierwsz^ kypotek^ (mortgage) i t. d. i8m.-xciii-cd.
Piekne loty na sprzedaz blizko kosciola sw. Jadwigi po $600.
Wincenty PeScinski, 150 W. Blackhawk ulica.
Za"bezpleoz©nia od Ognia
J. B PALLASCH, 150 W. Blackhawk ul, Chicago, 111.
KA2DY glosuje na moje
MASZYNY DO SZYCIA.
f^Mam w skfadzie moim rozmate maszyny: SINGERA,
STANDARD, NEW HOME, WHEELER i WILSON
No. 9 i 12, DAVIS i t. d. Ceny s% teraz znizone na mie
si&c Maj t. r. i tak:
TERAZ:
z 3 szufladami $35.00
z 5 szufladami 38.00
z 7 szufladami 43.00
Cabinet 60.00
'DAWNIEJ:
z 3 szufladami $45.00
z 5 szufladami 50.00
z 7 szufladami 55.00
Cabinet 70.00
Krawiecka inger Maszyn $35.00. Krawiec^a Wheeler i Wilson $35.00.
Kto w Maju kupi, dostinie extra pi^kne nikel-srebrem platowane nofcycz
ki w podarunku. Ja sprzedaj^ najlepiej i najtaniej.
Uzywane juz ale dobre jeszcze maszyny do szycia po $8 i wy2ej.
fj Czysty olej, dobre stalowe igty, cz^Sci do wszystkich maszyn do szycia
mam na skiadzie.
Reperacye przy wszystkioh maszynach sjj moj^ specyalnogci^. 0
PR^DKO, DOBRZE A TANIO.
Najtansze maszyny do szycia u Jozefa Mar son w Chicago.
J6zef Marson, 035 Noble Str., Chicago.
687 Milwaukee Avenue Clothing Co. 687
Polecam Szanownym Rodakom m6j sklad zaopatrzony w gotowe nbrania mqzkie, dla mtodzei6c6w
i chlopc6w, bieliznQ wierzchnty i spodni^, koinierzyki, kra^tki i t. d.
Zarazem wykouujq wazelkle obstalanki podlag miary po najprzystqpniejazych cenach.
Przyjdicie! a przekonacie si§!
Z nszanowaniem'
^ ADAM JANISZEWSKI, Zarzadca
687 Milwaukee Avenue, — — — Chicago, Til.
Wielki Polski Sklad To war 6 w I,okciowycb
(DRY GOODS)
662 Noble Str., naprzeciw ko&iota §w. Stanistawa Kostki.
Polecam Sz. Rodakom m6j sklad blawatny, kt6ry Swieio zaopatrzylero w wielki wyb6r wyrobOw
wioeennych.
Wszyetkie towary eprzedajQ o 15* taniej nil w innych skiadach.
Z Bzacanklem
m.-cui-cd. X. Dursls.1
WALSTR0M BROS..
SKLAD
WljjGLI I DRZEWl
380 Austin Ave. blisko Noble ul.,
drugi ofis 418 EMon Are.
Odstawiamy
Mi^kkie w$cle w kawalach po - $9.00
New Kentucky w kawatach - - 3.50
Baltimore <fc Ohio - - - - 4.50
ZA TONIJ.
Twarde w<»jrle sprzedajemy tantej,
aniieli po innych yardacb sprzedajiv
Gwarantujemy za (iolrotf odptowionych w$
gli. Przydlijcie zam^wi^ni" przez pocztq al>o
przyjd^cie zamAwitf do naezepo oflwi kt6^ Jest
otwarty a2 do 8inej pjodzhiy wlecwrem.
! IHS.-XClI-Cll
COLUMBIA
FURNITURE HOUSE.
Skiad kaSdego jratunku nowych i
starych rnebli, karpet6w, piec6w i in
nych sprz§t6w domowych. Sprzedaj©
za jakq, b^df ceu^.
738 Milwaukee Ato. 241.
Stanislaw Kozakiewicz
691 Noble Ulica, blisko Blackhawk.
Pierwszorzqdnj Skfad Bll
tow i Trzewikowmeskich
i damskkh. Dla dzieci
szkolnych ob6wie trwaie i
wygodne.
WEBER <fc JANKOWSKI,
Jedyna Polska Fabryka
epczftWw i r62nych przyrzqd6w do apfcek, skladfiw
groaeryjnych, ealonow i ofls6w jak:
pOlki. SZAFKI WYSTAWOVVE, LADY, LO
DOWNIE i t. p.
Skfad: X(5.63 & 65 W. Washington Str.
Fabryka: 75 North Ave. iek-ciii-cd.
Sklad Ubiorow
JANA CROSSE
po statej oenie dla wszystkich.
Btfg Milwaukee Avenne i Division ulicy.
UBRANIA M|ZKIE.
Ubrania 2akietOTve p° &-50) 5,00, 5,50, 6.00, 6.50, 8.00, 9,00,10.00,
do 25.00.
Ubrania z surdutami jjCutaways" po $10.00,12.00, 12.50, 14.00,
15.00, 16.50,18,00 20.00, do 28.00..
Surduty „Prince Albert" i kamizelki we wielkim wyborze.
UBRANIA DLA CHIOPCOW.
od 12 do 18 lat, po $.450, 5.oo 5.50 6.oo, 6.50, 7.50, 8.oo, 9.oo, do 16.ooJ
od '10 do 15 lat, po $4.oo, 5.oo, 6.oo, 6.50, 8.oo, 9.oo, lO.oo, do 14.oo.
UBKANIA DLA DZIECI,
od 3 do 12 lat, po $1.25, 1.50,2.oo, 2.25, 2.50 3.oo, 3.50, 4.oo, 4.50 do 8.60;
od 3 do 8 lat, po3.oo, 3.50, 4.oo, 5.oo, 0.oo do 6.50.
Ubrania „Jersey" dla chiopc6w od 3 do 6 lat, po 3.oo 3.50, 4.oo, 4.50,
5.oo, do 5.50.
Spodnie we wielkim wjborze# Targowanie jest niepotrzebue, my ma
my jednQ cenQ dla wszystkich.
John Grosse Clothing Co.
r6ff Milwaukee Ave. i Division tttr.
A. BERNSTEIN, ED. KANDULSKI,
•polscy sprzedawacze.
WORRELL ICOGHLAM
i JOSEPH S. GESHKEWICH
P0LSCY ADW0KACII N0TARIUSZE.
Egzaminuj^ abstrakty i zaJatwiaj^ wszelkiego rodzaju inte
resa handlowe; proccsa kryminalne w mniejszycn i najwi^kszych -
s^dach. — Zwracamy gJ6wnie u\vag§ na zr^czne kolektowailic
naleZno^ci za uszkodzeilia luh kalcctwa odniesione przez
wypadki po ftibrykach albo przez pociagi kolejowe; ko
lektujemy r6wnieZ zaleglo^ci za robots 11. d. za bardzo uraiar
kowane wyuagrodzenie.
Ofis: 163 Bandolph Str. room 29 r6g La Salle str
rano i wieczorem: 225 W. Chicago Avenue.
TELEFON 264.
CHCECIE S0B1E 0SZCZ|5DZIC PIENipZY?
Jei«li tak, to kupujcie kawe, herbate, mash) i t. p. u Naszego Rodaka
JOZEFA KLASS,
• 591 Noble ulica (basement.)
83?" Tykiet wartoSci 1% centa na porcelany zalt^cza do kafcdego kupionego funta
jakitgob^di towaru w jego skhtdzie. t lcxiicd
L. ROLAND. ' J. RUSZKIEWICZ. FR. WLEKLltfSKl.
L EOLAND &■ CO.
Real Estate, Loans, Insurance
742 iV. Ashland Avenue.
Zabezpieczaj^ domy i budynki od ognia w najlepszych kompaniach, wy
po^yczajq, pieni^dze za najtanszy procent, wyrabiajq, karty okr^towe ponaj
nizszych cenach, sprzedawaj^ domy i loty w tnieScie i po za miastem, zafa
twiajq wszelkie sprawy notaryalne i prawnicze.
L. ROLAND & CO., 742 N. Ashland Ave.
JFabrykant
WYBOEOWYCH
HAVANSKICH CYGAB.
Skiaci hurtowny i pojedyftczy najrozmaitszego tytoniu.
503 liTo'tole Street, - - - 'CHICAOO,
Na sprzcdaz.
Rogowa lota i doni drewniany, dwupi^trowy przy Hoyne Ave. blisko
Milwaukee Ave. za $2600. Tylko 8400 potrzeba, reszta na wypfat^.
Dom dwupi^trowy i lota blisko Humbold Parku. Cena 82000. na wy
piaty. Dom ma 12 pokoi.
Lota i dwupietrowy dom przy Hoyne Ave, za $2400 na wypiatq.
Wypozyczam wiasne pieni^dze na niski procent bez czekania.
Sprzedaje karty ckr^towe do i z Eurupy, wyrabiam wszelkie papiery
notaryalne i zabezpieczam od ognia.
K. Z?LLESKI, 540 Milwaukee Avenue blisko Centre Ave.
Wl. Nowaczewski
838 Milwaukee Avenue,
POLSKI SKtAD MEBLI I PIECdW.
Rodacy! kto chce widzied wyb6r mebli,
piecy i lamp, niech przyjdzie pod No. 838
Milwaukee Avenue, a przekona si$, te
w moirn skladzie mo^e dostad wszystko po
fabrycznych cenach. Meble, wy^cielane
GARNITURY O wiele taniej anfeeli na
wielkiem mie^cie. Kto nie chce wierzyd,
niech przyjdzie a przekona si§.
I Z ezacunkiem
I We. Nowaczewski,
i 838 Milwaukee Are., Chicago, 111. 1

xml | txt