OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 02, 1892, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-06-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

0ZIENNIK CHICACOSKI
Wfchodzi codziennie z wyfotkiem niedzifl
i §wi^t uroczystych.
PRZEDPtATA DLA8TAN<5w ZJtiDJl
wynosi rocznie $3 .00;
„ miesi^cz. $0.25:
Pojedynczy Numer lo.
DLA EUROPY IINNYCH PA^'STO
rocznie S6.00.
CHICAGOSKI.
CHICAGO DAILY
(Poll*,,
paDllsheiJ dal'y except snndrys tgr.
SUBSCRIPTION PRICE FOB THE U. k
. . yearly $3,005
Vnonthly $0.25;
Single copy lc.
FOR EUROPE AND OTHER STATED
yearly....f6.oo.
PISMO POLITYCZNE, POSWI^CONE INTERESOM POLAKOW W STANACH ZJEDNOC ZONYCH AMERYKI P6LNOCNEJ.
No. 129.
Enter >d, at the CThAcagro, 111. IPost Offi.ce as second, class matter.
Czwartek, dnia 2 Czerwca 1892 r.
Rok III.
Telegramy Zagranlczne,
(Wystawa sztuk pieknych w Mo
nachiuni. — Pielgrzymka w Ke
velar. — Niemcy a bil srebriiy. —
W kopalui giiiie prawieSOO osob.
— Pozar w Galicyi. — Cyklon w
Kroacyi. — Kleska ua wyspie
Mauritius. — Ireland wraca. —
Pieciu wyslauo na Sybir. — Cho
lera w Indyaeh wschodnich. —
Eewolucya w Honduras.)
( Telegramy Zwiqzku prasy
z lgo czerwca 1892)
N iemey.
Mi^dzynarodowa wystawa
sztuk w Monachium zostaia
dzi£ przez rz^dz^cego ksi^cia
otwart^ w obecno6ci wielkiej
liczby ksi^cych osob i ary
stokracyi. Na wystawie znaj
duj$ si§ dziela sztuki mistrz6w
wszystkich cywilizowanych
krajow Europy, rownie2 z A
meryki i Japonii.
W znanem miejscu pielgrzy
mek Kevelar wprowincyi nad
reriskiej odbyla si§ dzisiaj ko
^cielna uroczystosd w obecno
£ci wielu tysi^cy ludu. O 9ej
rano udali si§ arcybiskup ko
lorfski, biskupi trewirski i mo
nasterski, liczne duchowieii
stwo, RycerzeMaltaiiscy i wiel
ka liezba pielgrzym6w w pro
ce9yi z kosciofa Najsw. Maryi
Panny do kaplicy, w ktorej si§
znajduje zfot^ koron§ ukoro
id nowany obraz i przenie
siono go do/zeczonego koScio
is.. Arcybiskup koloilski ce
lebrowaf sum$, po zakoiiczeniu
^ ktorej obraz ukoronowauy zno
i wu odniesiono z procesy$ do
kaplicy. Kevelar roi si§ ty
si^cami pielgrzymow, kt6rzy
do tego cudownego miejsca na
. uroczystosd umyslnie przy
l byli.
Prezydent banku ce^arstwa
niemieekiego oswiadczyl w ci$
ga swej mowy na posiedzeaiu
pruskiej Izby swe zdanie o za
prowaazeniu bilu srebrnego.
Ameryka — m6wii — i kon
ferencya monetarna lud6w po
chodzenia Jaciriskiego staraj^
si§ o przywrocenie bilu srebr
nego. Anglia natomiast nie
O O
poniesie 2adaej ofiary w tym
«-elu. Co si§ wreszcie tyczy
Niemiec, te nie mog$ si§ zgo
dzid na 2adne proby poci§gaj$
ce za sob^ koszta, mimo to me
mog§ odmowid udziahi w kou
ferencyi obraduj^cej nad bilem
srebra. Naukowe traktowa
* nie calej tej sprawy mogioby
fsi§ mo2e przycz^nid do wyja
£nienia trudnosci, dajajcych si§
we znaki rozmaitym krajom i
do u9uni§cia ich.
Austro-Wegry.
Straszne nieszcz§£cie wyda
rzylo si$ w sJatvnej kopalni
srebra Birnenberg niedaleko
miasta Przybram w Czechach.
"YV nocy na pierwszy czerwca
byio 500robotnikow zatrudnio
nych \v kopalui; zapalily si§
belki i inne drzewo w sztol
niach, a plomieil rozszerzaf si§
z szalon^ szybkosci^. Nie mo
nawet bylo pomy£led o ra
tunku ludzi pracuj^cycli w ko
palni. Krzyk nieszcz^liwych
pozostaiych w kopaloi byf tak
wielki i straszny,2e mimo trze
szczenia drzewa i huku spowo
dowanegc po2arem slychad by
lo ich rozpaczliwe wzywanie o
ratunek. Po nadludzkich pra
wie wysileniach udaio si§ wre
szcie zapanowad nad po2arem
przynajmniej o tyle, te mo2na
by to pomy^led o ratowaniu nie
I szcz§3liwych. Strata w ludziach
j jest ogromna. Nie czterdzie
stu zgin^io, jak telegram w
pierwszej chwili doniosf, lecz
okoio 200 robotnikow. Wydo
byto z kopalni 25 trup6w stra
szliwie popalonych, innych 25
gornikow odnioslo ci§2kie po
parzenia. Wszyscy ranni le^
w szpitalu pod troskliwym do
zorem lekarzy i wsr6d wszel
kich moihwych wygod. Wi§
ksza cz§3d ludzi ofiarowaia po
moc swg, przy ratunku dobro
wolnie. Prawie wszyscy gor
nicy i trzech ludzi ratuj^cych
ponioslo smierd przez udusze
nie si§ truj^cymi gazarni, kto
re napeiniaiy cal^ kopalni^.
Gazy te utrudniafy tet i op6i
niaiy robots przy ratowaniu.
Zauim si§ rnoZna bylo wzi^d
do wtiaczania 3wie2ego powie
trza w kopalni^, nie podobna
bylo dostad si^ do szybu. Sle
dztwo za przyczyn§ ognia wy
kazato, te cale nieszez§3cie na
leiy przypisa6 lekkomy§lno§ci
jednego z robotnikow, kt6ry
wbrew przepisom udai si§ do
szybu nie z lainp^ bezpieczeii
stwa, lecz ze zwyk?$ latark^,
od kt6rei zapaliiy si§ gazy na
gromadzone vv kopalni. Cho
dzi takze pogloska, te kilku
zbrodniarzy podloSyfo ogieil,
by si$ zemscid za rzekomo do
zuane krzywdy.
Po2ar wszcz^l si§ w tak na
zwanym szytie Maryi a jakkol
wiek rozmaite dudniki S4 po
i^czone z zewn^trznym &wia
tern ruranri do m6wienia nie
mo2na si§ bylo z pocz^tku ni
czego dopy tad. Pozuiej nieco
usiyszeli jednak ludzie zaj^ci
ratowaniein ku wielkiej swej
radoSci giosy ze szybu znaj
duj^cego si§ najbli2ej imej^ca
po2aru. Czworo ludzi kieruj^
cych w§2em sikawki po^arnej
zadusilo g§ste k^by dymu
wydobywaj^ce si§ z kopalni;
vv»zyscy czterej spadli \v stra
szn§ gl§bin§ a dalszy ratunek
okazal si$ niemoiliwym. Na
st^pnie napelnily si§ wszystkie
chodniki dusz^cym dymem,
ktory spowodowai wyfcej opi
saue strasznych rozmiar6w
nieszcz^scie. Wszyscy stolarze
w Przybramie zaj§ci s$ robie
nieni trumien dla nieszcz^li
wych ofiar nieostro2no£ci czy
tet zbrodni. Kopalnia ta jest
wlasno6ci$ rz^du i jest wyzy
skiwana od 1330 roku. Je3t to
najg^bsza kopalnia na calej
ziemi i wydaje rocznie 15 ton
czystego srebra.
Miasto Ulan6w w Galicyi
ucierpialo dzisiaj wiele z po
wodu strasznesfo poiaru, ktory
si§ w niui srozjl. Spaliio si§
dwie^cie dom6w a dwie osoby
zgin^ly w plomieniach.
Wagon pocztowy kursuj^cy
tni^dzy Zagrzebiem i Chlebem
w Kroacyi napadni^ty zostal
w bliskoSci ^stacyi Nowska
przez cyklon. Cyklon podni6sl
dwa wagony wysoko w powie
trze, a potem zrzucii je z nasy
pu kolejowego. Rzucii tak2e
kilka wasronow na ziemi§ i
o
uszkodzil je mocr.o. Z podro
iuj^cych,ktorzy byli w ogrom
nym strachu kilka zostalo
3miertelnie i okolo dwudziestu
uiebezpiecznie rannymi.
Wielka Brytania.
Mi^dzy podr6zaymi, kt6rzy
dzis wyplyn^li z Londynu do
Ameryki parowcem „City of
New York", nalez^cym do
kompanii Inman Line znajdu
duj$ si§ takze 2ona i c6rka
amerykailskiego posJa Lincol
na.
Kapitan C. K. Randolph
nale2§cy do regimentu North
Staffordshire, kt6ry stoi pod
rozkazem ksi^cia Wales odebrai
sobie dzisiaj 2ycie, skacz^c do
morza pod Weymouth. Przy
czyng, tego skoku miaJo byd
zbyteczne nat§2enie umyslu.
Na zebraniu akcyonaryuszy
suezkiego kanalu przyj^to
sprawozdanie roczne dyrekto
ktor6w i potwierdzono ten sam
zarz^d jeszcze na rok jeden.
O spustoszeniach spowodo
wanych przez Luragan na wy
spie Mawritais dochodz^ do
Londynu wie^ci potwierdzajV
ce ogrom spustoszenia. W Port
Louis zgin^lo sze£<5 set os6b,
kt6re w ci^gu dziesi^ciu dni
pochowano. Pi^ddziesi^t ko
6ciol6w i kaplic w Port Louis
le£y w gruzach,ocala!o dwaua
£cie.
Francya.
AVydawca anarchistjcznej
gazety „La Libre Parole''
Drumont pojedynkowal si§
dzisiaj w Paryiu z 2ydem ka
pitanem Foa. Przyczyn^ po*
jedynku byf artykui wrogi
zydom, kt6ry si§ w owej gaze
cie ukazal. Drumont odni6si
niebezpieczne ci^cie krzyw$
szabl$.
Rosy a.
Pi^ciu ucze»tuik6w w osta
tnich rozruchach w Lodzi zo
staio zeslanych na Sybir. Trzy
dziestu niemc6w i 25 austry
ak6w, kt6rycb uwaiauo za
przyczyu§ rozruchu wyslauo
bez zwloki za granic^.
Dauia.
Wczoraj odbyi si§ pogrzeb
duii^kiego ministra spraw ze
WLXjtizuych bar«»na Ro-enoeru
— Lehn, ktory umarl 21 maja.
Krol dunski, car, kr6l grecki,
k>i$ze Wales i inni czkmkowie
panuj?jcycb familii obecuych w
Kopenhadze wzi^li udzial w
pogrzebie.
Turcya.
Podlug urz^dowych wiado
mo£ci z Yemenu, kt<5re otrzy
mano w Koustantynopolu
skoiiczylo si§ powstanie w Ye
menie, a buatowniczy szczep
arabski licz^cy 60,000 g!6w
poddaf si§ wojskom tureckim.
Naczelnicy szczepu vvydali
swych syn6w wladzom ture
ckim jako zakladnik6w.
Persya.
Wedlug wiadomo^ci odebra
nych w Londynie umarfo w
Maszed w Persyi 115 ludzi
jednego dnia na choler§. Cho
lera grasuje obecnie tak2e na
pag6rkachokalaj$cych Maszed,
i dla tego musiai si§ przenie^d
augielski ob6z na inne miejsce.
Mieszkailcy okolic nawiedzo
nych epidemic uciekajg, w
inne strony. Kordony woj
skowe wstrzymuj4 pielgrzym
ki, kt6re si§ najwi^cej przy
czyniajg, do rozwleczenia epi
demii.
Honduras.
Parowiec Miranda, kt6ry
przybyi dzi£ rano do Nowego
Yorku wracaj^c z pohidniowej
Ameryki i kilku zachodnio
indyjskich przystani przywi6zi
pewniejsze wiadomoSci o re wo
lucyi w Honduras. Wiedziano
w prawdzie ju2 dawniej, 2e w
maiej tej rzeczypospolitej wy
buchly niepokoje, ale obecnie
dopiero oirzymano autentyczne
wiadomo^ci o tern. Niepokoje
rozpocz§ly si§ w Puerto Cortez,
mieScie handlowem lez^cem
nad morzem. Grdy kapitan
Mirandy miai zamiar wplyn^d
do portu doniesiono mu z
amerykaiiskiego konsulatu, te
nietylko grasuje w mie^cie &61
ta febra, lecz takie wybuchlo
powstanie przeciw prezydento
wi Leida. Parowiec zarzucii
wi§c kotwic§ niedaleko urz^du
celnego, by si§ z tamt^d przy
patrzed bitwie.
Jakkolwiek sify powstarf
c6w byfy nieznaczne, zdolali
jednak opanowad miasto. Pod
palili wszystkie budynki pu
bliczne, nawet urzjjd celny,
kt6ry jednak przez przyw6dz
c6w uratowany zostal. Po kil
ku godzinach wyp^dzify woj
ska rz^dowe powstailc6w z
miasta. Przyczyna powstania
jest nieznan^.
Telegram]' Krajowe.
(0 dalszycli konwencyach. — Cia
glejeszcze wiesci o powodziach).
(Telegr. z dnia 1 Cze^wca
1892.)
Ze Stolicy Zwiazkowej.
Rozeszla si§ wie&S po Wa
shingtonie, Ze Blaine zachoro
waf. Ani w ministeiyum bo
wiem, ani w Biaiym Domu go '
wczoraj nie byJo. Jed en z .
czfonkow Z\vi4zku Prasy udaJ '
si§ do mieszkauia miuistra, a
ieby sprawdzid ale
uiu powied/.iaho, zt* Biaine'a
nie ma w dmiiu.
W S -n ic;e n e ..(I §dzie si§
glosowanie nad nowel^ o wol
nem biciu srebra lub wnioska
mi tye/^cywi $jg t>j lmweli.
d<»p6ki konwmicya w Miunea
polis nie minie. Sijdzi* niekt<5
rzy, Ze poezekaja z tem nawet
aZ do skodczenia konwensyi
chicagoskiej, gdyi Senat przy
jjjf wniosek, aieby przed 14m
Czerwea nie gfosowad w tej
sprawie. — Sherman ukoilczy]'
sw$ mow§ przeciw noweli, kt6
i*4 nazwai „straszliwym po
potworem, z kt<5rym chodby na
uo2e walczyd nale2y".
Proliibicyonisci w Illinois.
W Springfieldzie na kon
wencyi prohibicyonist6w przy
j§to platform^, kt6ra ma for
nix bardzo rozwlekf§. W plat
formie tej partya z$da abso
lutnej prohibicyi i przymuso
wych usfcaw szkolnych. Za
wiera si§ tarn r6wnie2 nagana
tak dla partyi republikaiiskiej
jak i demokratycznej, a nadto
2q,da si§ dalszego ograniczenia
immigracyi.
Podobna konwencya prohi
bicyonist6w odbyJa tak Ze
w Madison w Stanie Wiscon
sin, i przyj^to tam platform^
w g!6wnych zarysach tak$ sa
m§, jak w Stanie Illinois.
Inne konwencye.
We Florydzie, w Tampa,
odbywa si§ od przedwczoraj
konwencya demokratyczna,
kt6ra najmniej cztery dni po
trwa. Wszyscy zapewniajij,
be debaty b§dg, bardzo oiy wio
ne, zwtaszcza w sprawie nomi
nacyi na urz$d gubernatora
Stanu.
Konwencya prohibicyoni
st6w Stanu Pensylvania odbyla
si§ w Scranton. Pomi^dzy
mowcami byfa takie panna El.
Yates z Maine.
Delegaci kalifornijscy na
konwencya krajowg, republi
kafiskg, w Minneapolis jut, wy
brali si§ w drog§. W Salt
Lake City przyi$cz$ si§ do
nich delegaci z Utah.
Powodzie.
W okolicy Kansas City, Mo.
rzeki Missouri i Kaw znowu
wzbieraj^. Od dw<5ch dni
ustawicznie tam deszcz padai,
i rzeka Missouri stoi 18 st6p
ponad niskim sfcanem wody,
zalewaj^c niiej poloione miej
scowo^ci.
Ze wszech stron Stanu In
diana nadchodz$ bardzo smu
v.. ;hi
tne wie^ci o wylewach i de
szczach. Wiele fabryk zaprze
stato pracowad, w kilku okr$
gach wcale nie mo2na byio
sadzitf kukurydzy i farmerzy
zaczynajg, rozpaczad. Niezli
czenie wiele most6w wsz§dzie
pozrywanych i w wielu miej
scowoSciach panuje etraszne
polo^enie ludnoSci w skutek
powodzi.
Pomi^dzy Gait a Dunlaps ur
wanie chmur zrz^dzilo znaczne
szkody. Okolica New Hope w
Stanie Kentucky niezmiernie
cierpi w skutek ulewnego
deszczu trwaj^cego ju2 dwa
dni, do kt6rego wczoraj grad
si§ przyl^czyl i wytlukl zboie
na polach. Tak2e w Arkan
sas, w Texas, w Oklahoma i
Indian Territory i w Iowa
deszcze ulewne padaj$.
Strajk kamieniarzy.
Robotnicy w New England
Granite Works w Concord,
N. H. w liczbie 400 zastrajko
wali. Dawny ukfad mi^dzy
robotnikami a firm% koriczyl
si§ z dniem 31 maja, a4e kom
pania nie chciata przedhi2y<5
ukladu do koilca roku, przeto
robotuicy zastrajkowali.
Wykolejenie.
Specyalny poci§g towarowy
Grand Trunk wykoleii si^ w
pobliZu Campbellford, Ont.
Iniynier okropnie si$ popa
rzyJ, a jeden z hamulcarzy zo
stat zabity. Inni nieu9zko
dzeni.
Przybycie parowcow.
New York: Lahn z Bremy,
Nevada z Liverp., Teutonic z
Liverp.
Philadelphia: Switzerland
z Antw.
Southampton: Trave zN.Y.
Moville: Circassia z N. Y.
Queenstown: Majestic z N.
Y., Wisconsin z N. Y.
Hull: Galileo zN.Y.
fflADOMOSCI MIEJSCOWE.
Zapatrywania pana Channey
Depew.
SJynny nowoyorski mowca
i m$2 stanu Channey Depew,
wczoraj przybyl do Chicago i
standi w hotelu Auditorium.
0 poloieniu politycznem kraju
si§ wyrazil:
„Harrison prawie pewnym
jest nominacyi. Gdyby jednak
konvvencya chciaia ofiarowad
nominacyi Blaine'owi, i gdyby
tenZe jej nie przyj^I, to Harri
son nie m6giby ju2 przyj^d
drugiej nominacyi. Poczucie
honoru nic dozwoliioby mu
tego uczynid. A w skutek
tego nast^pitaby w partyi de
moralizacya, kt6raby jej zgo
towala pora2k§ jeszcze przed
wyborami. JednakZe nie na
le£y si§ obawiad zaci^tej walki
w Minneapolis. Nominacya
Harrisonamusi prawie nast^pid
Blaine nie jest kandydatem.
Gdyby nim byl, to ja .musial
bym 0 tem wiedzied: zawsze
bowiem byJem za nim, przeciw
Grantowi, przeciw Garfieldo
wi, przeciw Hayesowi. Gdy
bym wiedziai o kandydaturze
Blaine'a, pojechalbym do Min
neapolis, aby dla niego praco
wad. Ale zrzeczenie si§ jego
listowne dostatecznie mi udo
wadnia, Ze jako kandydat on
nie wyst^puje.
Co do demokrat6w zaS, og61^j
niew^tpliwie iq,da Clevelanda.
Czionkowie Tammany, kt6rym
cliodzi gf6 wnie 0 New York,
spostrzeglszy wyrainie, te na
r6d chcfejCkaselanda.rA1
-'V
najnaiwniej w^wiecie, 2eprze
ciei, zawsze byli za Clevelan
dem. I Nuwy York istotnie
w wielkiej cz§6ci popierad b§
dzie Clevelanda.
,,W przyszly Czwartek rano
pojad§ do Minneapolis, aieby
wypowiedzied mow§ popiera
nominacy$ generaia Har
risona, a popohidniu wraz z
inn}'mi radowad 9i§ b§d§ z te
go, ie Harrison przez aklarna
cy$ zostaJ nominowany."
Wsciekly pies.
W p6tnocno-zachodniej cz§
6ci miasta wczoraj wSciekly
pies wielki poploch wzbudzil
i pogryzl okolo 50 os6b, nim
go wreszcie zastrzelono. Poli
cyant Green spostrzegl psa
tego, kitdy rzucil si§ mi^dzy
gromadk§ dzieci na rogu ulic
Noble i Cornelia i zacz$l gryid,
kogo dopadl. P§dzil za psem
a4 do przeci^cia kolei, ale tam
stracil go z oczu. Pies wpadl
na Milwaukee ave. i w poblteu
Chicago ave. rzucil si§ na go
larza Fred. Risten. Temu po-v
szarpal spodnie i pogryzi go
szkaradnie. Na krzyk nie
8zcz§Sliwego zebralo si§ mn6
at wo ludzi i zacz^lo si§ polo
wanie, w kt6rem i policyanci
wzi^li udziah Przez Chicago
ave. pop^dzil pies do Noble
ulicy i do Cornell str., a potem
na Milwaukee ave., gdzie 5 le
tniego Kirchhoffa straszliwie
pogryzl w plecy i glow§. Na
Augusta str. pogryzl 10 letnie
go Pawla La Fevre i Franka
Siska. La Fevrowi odgryzl
kawat czola i poszarpal mu
pier£, a Sisk§ pogryzt w r§k§.
Potem psisko wpadlo do skle
pu Stemera i pogryzlo J6zefa
Haefnera w obie r$ce. Potem
jeszcze pies ten pogryzl 15 le
tniego Johna Beysk§ w r§k§,
Christianowi Iverson odgryzl
kawal lyJki, jakiego^ konia
skaleczyl w pysk, Wiktorowi
Lefevre poszarpal piersi i
twarz, i jeszcze mi_6stwo in
nych pogryzl os6b, ktx3rych
nazwiska trudno bylo spraw
dzid. Nakoniec udafo si§ po
licyantom wp§dzi<5 psa do staj
ni za domem pod nrem 621
Milwaukee ave. i tam ubid be
sty$ kulami rewolwerowemi.
Wszystkimi pogryzionymi
zaopiekowali si§ doktorzy. —
Najci§2ej pokaleczeni s§ Ri
ston i maiy Kirchhoff.
Pies ten, nie wiadomo do
kogo nale2$cy, byl rasy nowo
fundlandzkiej, £redoiej wiel
ko^ci.
Z Rady miejskiej.
'Wczoraj prezydowal aid.
Madden na posiedzeniu Rady
Miejskiej.
Aid. McGillen zwr6cil uwa
g§ Rady na okoliczno^d jut
dawno przez prokuratora po
ruszon$, te miasto rocznie mu
si placid tysijjce dolar6w od
szkodowania za wypadki spo
wodowane przez wadliwe cho
dniki. McGillen przeto podat
wniosek, by szef policyi rozka
zal policy an torn w przeci^gu
30 dni zloiyd raporta o stanie
chodnikow w ich dystryktach
i na przyszfo^d co miesi^ca
takie raporta skladal komisa
rzowi rob6t publicznych.
Aid. Haynes zwr6cil uwa
g§ Rady na to, te przeciei
mamy platnych 34 inspekto
r6w cbodnik6w, kt6rzy tem
zaj$<5 si§ powinni; Rada miej
ska jednakie tak byia pewnq,
te od inspektordw chodnik6w
moina si$ spodziewad wszyst
kiego i&nego, tylko nie uwato
jednogto&iie pierwotny wnio
sek McGillena.
Jak wiadomo, miasto zaj
muje si§ kiadzeniem rur wo
doci^gowych i ka2e za to pJa
cid wfa^cicielom realno^ci [.o
$1.25 do §1.50 od stopy. Aid.
Brookman wypytai si§ mi^dzy
kontraktorami i wywiedziat
si$, ie za pomoc§ rozpisania
konkurs6w i oddania tycb ro
b6t knntraktorom, moinaby
koszta obniZyd do 70 lub 80
cent6w za stop§. Oczywi^cie
ie zyskali by na tem wJa^cicie
le realno^ci. Brookman podat
przeto wniosek, aby komisa
rzowi polecid rozpisad takie
konkursa, i wniosek ten prze
szedl. Zobaczymy, czy bur
mi strz nie poloiy swego veta.
Na posiedzeniu odczytano
pismo burmistrza opisuj^ce
omutne pofo^enie ludno^ci po
ludniowego Illinois dotkni§
tej powodzi^. Miasto St. Lou
is jui zloiylo 830,000 na ulie
nie tej n$dzy; Chicago nie po
winno dad si§ zawstydzid. Na
wniosek aid. Kenta upowai
niono burmistrza do mianowa
nia komitetu, kt<5ryby zaj^l si$
zbieraniem skladek.
Inne wnioski i uchwalv na
v
wczorajszem posiedzeniu
mniejszej byly wagi i doty czy
ly gi6wnie pewuych cz§3ci
miasta tylko.
Jioszta budynku masonskiego.
Woluomularze maj$ pieni%
dze. Wczoraj „Masonic Fra
ternity Temple Association"
zaprosifa okoto 500 os6b na o
twarcie olbrzymiego masoil
skiego budynku na rogu ulic
State i Randolph i zebra no si§
na 21 pi^trze tego budynku,
sk^d goScie po budynku byli
oprowadzani. Grunt sam, na
kt6rym budynek stoi, koszto
wat $2,340,000 £%ia 175 st6p
frontu na State sti'., a ll4st<5p
na Randolph str. Koszta ca
lej budowy wraz z gruntem
wynosz$ §4,340,000. Jest tarn
21 pi^ter, do kt<5rych prowa
dzi 17 elewator6w. Woluomu
larze dla swoich zgroinadzerf.
w tym budynku zarezerwowall
17, 18 i 19 pi$tro.
Z wystawy.
Do dnia 1 lipca wszystkie
Stany, ktx^re chc$ udzial wzi^d
w wystawie, musz$ przedlo2yd
dyrektorowi generalnemu swe
plany budowy, gdyZ w razie
przeciwnym nie b§dzie im wol
no budowad. Dotychczas na
st^pujijce Stany otrzymafy ze
zwoleaie do stawiania budyn
k6w w parku Jacksona: Ar
kansas, California, Colorado,
Connecticut, Delaware, Flori
da, Indiana, Iowa, Kansas,
Kentucky, Lousiaua, Maine,
Maryland, Massachusetts, Mi
chigan, Minnesota, Missouri,
Montana, Nebraska, New
Hampshire, New Jersey, North
Carolina, North Dakota, Ohio,
Pensylvania, Rhode Island,
Texas, Utah, Vermont, Virgi
nia, Washington, West Virgi
nia, Wiscousin i Wyoming.
Nieszczesliwy wypadek.
Znanego kontraktorap. Rat
kowskiego spotkalo w dniu
wczorajszem nieszcz§$cie. Przy
j$wszy udziaf w budowie no
wej szkoly Wielebnych Si6str
Nazaretanek W. Division 130,
zacz^t pracowad nad usuni§
ciem oltarza z obecnej kaplicy,
kt6ra ma zostad posuni$t%.
Przy robocie tej poSlizn^a mu
si§ noga, upadl, a na nieszczg
6cie ci$ika rama obrazu upa
dia mu na kolana i zdruzgota
la inn

xml | txt