OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 03, 1892, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-06-03/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

0Z1ENNIKCH1CAC0SKI
■yehodzi codzienaie z wyj^tkiem niedzie
i dwi^t nroczrstych.
fRZEDPLATA DLA8TAN6W ZJtlDS
wynosi rocznie S3 .00;
„ miesi^cz. §0.25:
Pojedynczy Numer Ic.
DLA EUROPY IESNYCH PANSTW
rocznie $6.00.
CHICAGO DAILY NE>*~
(Poun>/
fODlieheti daTy except enndfy« tr
**4
SUBSCRIPTION PRICE FOB THE U 1
yearly $3.oo;
monthly $0.25;
Single copy lc.
FOR EUROPE AND OTIIER STATE?
yearly.... W.oo.
PISMO POLITYCZNE, PO^WI^CONE INTEKESOM POLAKtfW W STANACH ZJEDNOC ZONYCH AMERYKI P0LNOCNEJ.
Enter id. at tlxe CflaAcagro, HI. 2?©st Offi.ce as second, class matter.
No. 130. Pi^tek, dnia 8 Czerwca 1892 r. Rok III.
Telegramy Zagraniczne.
{Brutalue obehodzenie sle ofiee
row z redaktorem. — Bezprawia
anglikow w Ugaiiclzie. — Nienicy
sprowadzaja chinezykow do A
fryki.—Powrot krolowej Holaii
dyi.—Spotkanie sie eesarza Wil
helma z carera. — Jeszcze o nie
szczesciu w Birkenberg. — 2gI
nierze nie wytrwali na wil
goc.—Pozar w dokach.—Zashigi
misyonarza katolickiego dla jeo
grafii.-Pojedynek w Paryzu.—
Tylko rok wiezienia za zastrze
leiiie ezlowieka.—Wielki meteor.
— Nadzieja dobrych ziiiw w Ro
syi.—Pozar w Kownie.— Klopo
ty finansowe w Argentynie. —
Mieszkaiicy Ferra del Fuego
przybeda moze na wystawe do
Chicago).
(Teleqramy Zwiqzku prasy
z 2go czerwca 1S92)
N iemcy.
Speyerer Zeitung, redaktor
Wolf, oglosila swego czasu o
brutaloem obej&ciu si§ lejt
nanta z |>odoticerem, a miano
wicie o wypoliczkowauiu osta
tniego. Z powodu tego oglo
szeiiia pisanego w ostrym to
nie napadli lejtuaut M. Hopf
rer Dietl redaktora rzeczone
go pisma w jego bi6rze i po
<llugiej klotm i bitwy pa pi§
4cie dobyli szabli. Ale
odwazny redaktor schwycil re
wolwer i przymusii rozbest
wionych Zoldak6w opu^ci<5 re
dakcy^.
Gazeta Koloiiska donosi, 2e
^inglicy uwi^zili w Ugarfdzie
we .wschodaiej Afryce dw6ch
niemcow, dw6ch belgijczykow,
holendra i dwunastu francu
«kich misyonarzy.
Kolonialna niemiecka kom
pania we wschodniej Afryce
postaaowila sprowadzid kilka
set cnitlskich robotnik6w z Su
matra i Singapore celem nau
czenia krajowc6\v kolonii u*
prawy tytoniu. Pierwszy zbior
tytoniu w Lewa pokazal si$
nader obfitym.
Kr6lowa regentka Holandyi
Emma i mala kr61owa NY ilhel
mina opuScity dzisiaj P<>cz
<iam. Cesarzowa odprowadzi
}a je do dworca.
Yacht Hohenzoliern ma cze
ka<5 w Kielu ai do przybycia
cesarza Wilhelma. Cesarz na
tym yachcie odwiedzi car a, z
kt6rym przep^dzi caJy przy
szly wtorek. Przy ich spot
kaniu b^d^ obecnymi marsza
iek baron Biberstein i hrabia
Szuwalow, rosyjski posel w
Berlinie. Sj>otkanie to odb§
dzie si§ w Kielu, dokj|d carsi^
uda na yachcie Gwiazda Po
larna, na kt6rym przyjmie ce
sarza.
Austro-Wegry.
Przy ratowaniu g6rnikow
pozostalych w kopalni srebra
Birkenberg uslyszal oddzial
ratunkowy glo3 dzwonka
bi kopalni jako dowod, ie nie
wszyscy pozostali w gl^bi gor
nicy zostali poduszeni. Dotych
czas wydobyto 130 trupo.v,
braknie wi§c jeszcze 2S0 ro
botnikow.
Izba niisza Rady patfstwa
przedstawi projekt, maj:jcy
by6 zalatwionym niezwlocznie,
dania przez rz^d pomocyfami
liom gornikow, ktorzy zgin^li
w Birkenberg i postawienia
pomnika na pami^tk^ strasz
iiej tej katastrofy.
Sceny przy wydobyciu jakie
go trupa na powierzchni§ zie
mi byJy tak wzruszaj^ce, ie
nawet zandarmi i policyanci
nie mogli si$ powstrzyma<5 od
iez. Trup<3w uio2ono w diu
jim szeregu. Twarz kaidego
z nich jest popalona a rysy ich
wykrzywione boleSnie dowo
dz$, 2e ponieSli £mier<5 w£rod
strasznych cierpieil. 2ona je
dnego z nieszcz§£liwvch upa
dia na widok zmariego m§2a
bez 2vcia, druga dostala po
mi^szania zmysI6w. Roboty
ratunkowe trwaj^ nieustan
nie.
Wielka Brytania.
W dokach Dundee wybuchi
po2ar, kt6ry zrz^dzil na 815,
000 szkody.
Pi^ty batalion milicyi Done
gal znajduj^cy si$ na dwicze
niach wojennych w hrabstwie
Donegal w Irlandyi odni6wii
przep^dzenia nocy pod narnio
tami, podaj^c za przyczyn^
odmowy te n^iejsce, na kr6rem
rozfoiono ob6z jest zbyt wil
gotne. Oficerowie umieScili
wi§c zoJnier/y na kwaterach
w Lifford i dla tego nie przy
szlo do rozruchovv. Minister
wojny przeprowadzi 31edztwo
w tej sprawie.
Franeya.
Francuski oficer Launox de
Bissy zrobii now^ map§ Afry
ki, prey ktorej uh>2eniu ko
rzystai z kart i maunskryptow
misyoDarza francuskiego. 0.
Marcul, w latach 1889 i
1890 odbyl podroz z Auilima
ne na portugalskiem wybrzezu
do jeziora Nyassa. W czasie
swego powrotu odby} O. Mar
cul inn$ nit wszyscy poprze
dni podro2ni drog§, dla tego
zebraf wiele nowegomateryalu
i przyczynil si§ do grunto
wniejs/.ego poznania tych o
kolic.
Artykui w gazecie „Gil
Bias7' krytykuj^cy ostro ob.
Reymond, kt6rego 2ona za
str/eliia kochank^ swego m§
4a, spowodowaJ pojedynek
mi§dzy Reymondem a wyda
wc'4 gazety Pawfem Ferrieres.
Ferrieres otizymai dwa ci$*.kie
pchoigcia szpad? w piersi, i
nie mog} wi^cej uiyd broui.
Hollaiidya.
fvapitan Baker, dow6dca
okr^tu Odbara, nalei^cego do
niderlandzko • amerykariskiej
kompanii parowcdw, zastrzelif
u part ego palacza 9wego paro
wca, za co zostaf skazany na
rok wi^zienia. Podai apelacy§,
kt6r$ prokurator jednak od
rzucil, twierdz^c, te skazany
powinien byi dostai przynaj
mniej cztery lata wi^zienia.
Rosya. ,
Niedaleko **\>py Apsheron
w Kaspijsk:eoi inorzu spadi
olbrzymi meteor, kt6ry wysta
je 12 stop po nad wod§. Ro2ni
si§ od skal wybrzeza tylko
ciemnym lsni^cym kolorem.
Minister rolnictwa o£wiadczyi
ie stanzasiewow jest nader po
my£lny z powodu obfitych de
szczow w maju. Moie si^
spodziewad obfitych zniw le
tnich. Roli uprawiono w tym
roku tyle co dawniej.
Sloborsko, przedmieScie
Kowna na Litwie zniszczone
zostaio przez po2ar. Zanim
stra2 ogniowa przybyta spalilo
si§ przeszto 300 dom6w nale*
zijcych po wi^kszej cz§ sci do
robotnikow, ktorzy caie swe
mienie stracili.
Argentyna.
• VV koiach finansowych w
Montevideo panuje wielkie
rozdraznienie z powodu 2e an
gielski syndykat bankowy,
kt6ry rnial pomagad przy zalo
2eniu banku w Montevideo,
nie dotrzymai swych zobowi^
zari. Minister finans6w Rami
rez zlotyl sw6j urz^d. Nast$
pea jego jest Ellaure, kt6ry
sprzyja puszczaniu w obieg
papierowych pieni§dzy.
Biskup katolickiej dyecezyi
Terre del Fuego prosit rzqd
aregentyiiski o pozwolenie
wyslania kilku swych dyece
zyan na wystaw§ do Chicago.
Telegram^ Krajowe.
(Republikanie ciagna do Minne
apolis ze wszystkich stron krajn.
— Wstepne podjazdowe litarczki
w miescie konwencyi. — Orkan w
Texas. — Powodzie nie ustaja*—
Rozboj kolejowy w Indian Terri
tory . —Sprawa kanalu Nicaragua).
(Teleqr. z dnia 2 Cze-wca
1892.)
Konweneya republikanska.
W Senacie w Washingtonie
zebralo si<j zaledwie 20 Senato
r6w na posiedzenie, a l w
Izbie posl6w wielu republika
now wzi^lo urlop z „powodu
wainych interes6 w.11 Stolica J
Zwi^zku opustoszona, i gl6wni 1
reprezentauci partyi republi
kaiiskiej d$?4 do Minneapolis,
gdzie w przyszlym tygodniu
ma si§ odby<S konweneya.
W Minneapolis ju2 teraz
panuje ruch niezwykly. Wsz§
dzie, gdziekolwiek si§ zwr5cid,
stychad tylko rozmowy o poli
tyee i zbiiZaj^crj si§ konwen
cyi. Przez caly dzit-ri vvczoraj
szyroilsi^ v\Vest Hotel" od I
politykow przybylych, z kto
rych kazdy prz) byl z pewnymi
plauami.
Wczesuie ju2 delegaci gru
|>uj4 w dvtie wielkie gro
mady, Harrisonist6w i Blaiui
st6\v. Pizyw6dzc4 Harrisoni
Stow je*t brz Wi|tpieuia John
C. New z Iudiany, general ny
kousul w Anglii, a za przy
wodzcQ zwolennik6w Blainea
uwafcaj^ Clarksona z Iowy.
Subkomitet gl6wnego kra
jowego komitetu odbyl wczo
raj svvoje posiedzenie, na kt6
rem przyj^to uch\val$, aieby
zawezwad delegatow r62nycli
Stanow, by ci jak najpr^dzej
obrali urz$dnik6w konwencyi,
a mianowicie sekretarza hono
rowego, czlonka komitetu do
pism uwierzytelniaj^cych,
czlonka koaiitetu do stalej
organizacyi, do rezolacyi, do
uwiadomienia kandydata na
prezydenta o jego nominacyi,
do^uwiadomienia kandydata na
wiceprezydenta o jego norni
nacyi.
Uwa2aj$ tam za rzecz pe
wn^, ie gubernator Win. Mc
Kinley z Ohio b^dzie na kon»
wencyi stalym przewodnicz^
cym. Jako kandydat6w na
tymczasowe przewodniczenie
wymieniaj^ Johna Langstona,
bylego czlonka Izby z ^ irginii,
generala Horace Porter z New
Y orku, bylego „mowc^ Reeda,
bylego senatora Ingallsa i by
lego czlonka kongresu Bur
rowsa z Michigan.
Zetkniecie parowcow.
Z Detroit, Mich., donosz^ o
zetkni^ciu parowca stalowego
Britona z parowcem Progress
na rzece Detroit w pobli^u
wysepki Managude. Progress
zaton^l natychmiast; Briton
utrzymal si§ na rzece. Zalogs
parowca Progress uratowano.
Briton powr6cil z zaloga Pro
gressu do Detroit; przod Bri
tonu mocno jest uszkodzony.
W Chidfcgo wywolala wie& o
zatoni^ciu Progressu niemile
wraZenie pomi^dzy Towarzy
stwami assekuracyjnemi, kto
rych kilka poniesie w skutek
tego straty stosunkowo zna
czne. Progress wybudowany
w roku 1880 wart byl okoio
$8,700, ubezpieczonym byi za£
w r62nych Towarzystwach do
l^cznej sumy $72,000. By! on
wtasno£ci$ kompanii,,Milwau
kee Transportation Co."; Bri
ton nale2y do tejze kompanii i
ma warto&S $200,000.
Orkan.
Z Lott, Texas, donosz§, te
okolic§ Durongo nawiedzit
straszny orkan. Kilka os6b
w Durongo straciJo 2ycie, kilka
innych za£ ci^ko zostaio po
kaleczonych. Kilka domow
zostalo zupelnie poburzonych,
niekt<3re z nicb przez wicher
uniesione zostafy o parget
yard<5w. GwaitownoSd wichru
tak byla znaczn$, ie uniosl on
dacli pewnego domu na odle
gfo&5 mili, a niektore przed
mioty z dom6w na odlegh>3ci
kilku mil. Najwi^cej os6b
padlo ofiar^ w familii Weat
hersa, ktory / zontj i dwojgiem
dzieci zo-tal zabity, podczas
gdy troje i: inch • Iziei-i jrgo
6miertelnie zostalo pokaleezo
nych. Pozabijany h i pokale
czonjch zual^ziouo w odleglu
3ci n0 yardow «»d in e-zkania
t<jj familii.
Morderstwo o pare kwiatow.
lb mil na poluduie od Spring
field, Mo., Willis Pagit za
strzelil Clema Kessingera. —
Sprzeczka powstala o to, ie
Pagita mala c6reczka uszcz
kn^la par<j kwiat6w z grobu
brata Kessingrra.
100 letuia rocznira.
Stau Kentucky wczoiaj ob
chodztt 100 ietuif| rocznicQ
swego przyj^cia do Zwi^zku
Stan6\v Zjediioczonych. Wiel
ki obch6d odbyJ si§ w Louis
ville.
Powodzie i deszczc.
Ilzeka Grand River w Sta
nie Missouri ponownie wez
brala wraz ze swojeini rzekami
pobocznemi i w skutek tego
powstaje tam pow6d2 groiuiej
sza jeszcze od ostatniej. Od 24
godziu deszcz tam padal bez
przerwy, a w uiektorych miej
scowo.4ciach od dw6eb dni i
dluiej. JViebezpiecznym zwla
szcza jest wylew rzeki Osage.
W San Angelo, Texas, bu
rza z deszczem zrzqdziia zna
czne szkody, poburzywszy kil
ka dom6w. Z ludzi, o ile si§
zdaje, nikt £ycia nie straciJ.
W Belmont, Mich., trzy
mile za Grand Kapids, urwanie
chmur Irwaj^ce przez 10 mi
nut znaczne poczynilo szkody
zwlaszcza na kolei 2elaznej,
zalewaj^c tor kolejowy olbrzy
miemi masami wody, kt<5ra
naniosla na szyny mn6stwo
pni, ga^zi i innych przedmio
tow. Korauuikacya kolejowa
tam przerwana.
Farm§ 8 mil na wsch6d od
Galesburg, 111., nawiedzit or
kan, kt6ry poburzyl domy i
budynki gospodarcze.
0 kanale Nicaragua.
W St. Louis zebrali si§ de
legaci roinych Stan6w zwoiani
na wsp61u$ narad§ w sprawie
budowy kanalu Nicaragua. —
AVypowiedziano mowy, w kt6
rvcli starano si$ wykazad, jak
wazntj dla handlu byJaby bu
dowa tego kanahi i starano si§
udowodnic, 2e rz^d Stan6w
Zjeduoczonycli powinien za
opiekowad si$ t.-j spr»w%.
Zucliwaly rozboj kolejowy.
Z Guthrie, Oklahoma, do
nosz§ o niestychanie zuchwa
}ym rozboju kolejowym, kt<3
rego dokonano przedwczoraj
na poci^gu osobowym kolei
Santa Fe.
Okoto godziny 10 wieczorem
poci^g 6w standi na stac^ i Red
Rock, w rezerwacyi Otoe i
Missouri w Indian Territory.
Zaraz po wyjSciu poci^gu z
tej stacyi dw6ch nnjfcczyzn za
maskowanych wskoczylo na
lokomotyw§ i rewolwerami
zmusili konduktora lokoinoty
wy i palacza do skierowania
poci^gu ku rzezalniom i za
trzvmania si(j tamie na znak
dany. Kiedy poci^g zatrzy
mano wedle rozkazu, przybylo
pi^ciu innych m^czyzn zama
skowanych, kt6rych przyw6dz
ca rozkazai konduktorowi i
palaczowi, afceby poszli do
wagonu ekspresowego i roz*
bill drzwi jego. Urz^dnik
ekspresowy E. C. Whitt
ley i strafcnik J. A. Riebl,
pozDali, ie stato si^ coS nad
zwyczajnego, skoro tylko po
ci^g standi. Pogasili przeto
£wiatfa i nie chcieli nikomu
dizwi otworzyd. Wtedy zb6j
cy zaczgli ze wszystkicli stron
wagon ostrzeliwad, podczas
<rdy r6wnocze6nie z wn^trza
wagonu urz^dnicy r6wniefc
strzelali, mierz^c w drzwi ci$
gle. Tymczasem jednemu z
iozb6juikow udalo si$ zrobi<5
w drzwiach otw*6r, przez kt6ry
kazai palaczowi wSlizn^d si§
do wn^trza wagonu. Biedny
palacz dostal si<j mi^dzy dwa
ognie, konduktor uwiadomtf o
tern urz$doik6w ekspresowych
i prosit, by wi^cej nie strzelali.
Wtedy zb6jcy wcisn^li si<j
do WD^tiza wagonu. L rz^dni
k6w trzymali w szachu rewol
weranii, a r6wnocze£oie rozbili
fcelazne s/afy mtotarai kowal
skimi i wypr6Zuili je. Oprocz
tego zabrali dozorcy *50 i zio
ty zegarek. Urz<jdnik ekspie
sowy ukryl byl swoje pieni$
dze i zegarek i uratowat je
tym sposobem.
" Kilku podr6inych, z kt6ry
mi zb6jcy rozmawiali, opisuje
tych ostatnich jako dobrze u
lofconych ra^czyzn, kt6rzy za
chowywali si§ nawet z niejak^
elegancy^.
Niewiadomo, ile zb6jcy za
brali, bo kompania ekspresowa
jeszcze nie podala wysokoSci
strat. Kiedy ,zb6jcy eel sw6j
osi$gn§li, wskoczyli na konie i
pojechali w kierunku polu
dniowym.
Obywatele *v okolicy zamie
szkali, dowiedziawszy si§ o
napadzie, przybyli na miejsce
i postauowili szuka<5 rabusi6w.
S$dzs, ie latwo b^dzie ich od
kryd, gdyi Slady s$ widoczne
na ziemi rozmi^klej.
W czasie walki wymieniono
okolo 200 strzai6w, ale nikt
nie zostal zabity ani nawet ia
niony.
Przybycie parowcow.
New York: Rhynland z Ant
werpii, Apollo z Antw., Cita
di Roma z Rio Janeiro.
Southampton: Trave zN.Y.
Londyn: Sygn.: Richmond
Hill z N.Y., Britannic zN.Y.
Hamburg: Suevia zN.Y.
— Chiiiski „grosernik" Lee
Sue, zam. pod nrem 309 Clark
str., zeni si§ z,,bia^"pann^Ly
di§ Gib.
— Lawrence William i Mi
chael Miller zostali wczoraj od
dani pod 8§d przysi^giych pod
kaucy^ po $800 przez s^dziego
Hennessey za obrabowanie wa
gonu frachtowego kolei Fort
Wayne.
il ii r i ri"
WIADOMOSCI MIEJSCOWE.
WChicago, tak jak wsz^dzie
w kraju, najwi^cej politycy te
raz zajmuj^ si§ konwency^,
kt6ra wkr6tce odlp^dzie si$ w
Minneapolis. Nietylko repu
blikanie, ale i demokraci bar
dzo interesuj^ si$ spraw^,
gdy2 tak2e dla demokrat6w
nie jest rzecz§ oboj^tng, zja
kim kandydatem republikail
skim walczyd b^dzie trzeba.
Jak jui wczoraj donosili&ny,
Cbancey Depew wyrazil.w o
obec reprezentant6w p r a s y
przekonanie, be Harrison nie
w^tpliwie otrzyma nominacy^.
Wczoraj popoludniu przybyt
do hotelu Grand Pacific Sena
tor Zwijjzkowy Shelby Cullom,
zaufany przyjaciel Harrisona.
Ten zn6w nie tak bardzo jest
pewnyrn, £e Harrison otrzyma
nominacy^ i przyznaje, ie par
tya Blaine'a pomi^dzy delega
tami na konwency^ nadzwy
czaj jest siln^. Zapewnia je
dnakZe r6wnie2, \t zwolennic^
ci Blaine'a dzialajs bezupowa
4nienia Blaine'a,kt6ry zdaniem
Culloma nie 2yczy sobie tej no
minacyi.
Z Chicago duflo os6b b^dzie
na konwencyi. Opr6cz 20 de
legat6\v chicagoskich uda siq
do Minneapolis okoio 800
czionk6w klubu Blaine'a, aby
praco\va<5 na korzy&J Blaine'a.
— Du4oos6b z innych Stanow,
udaj^cych si$ na konwencyi,
zatrzymuje si$ wChicago. Mi$
dzy innymi wczoraj przybyf
tu takie William Pitt Kellogg,
byty gubernator Louisiany, za
wzi$1y przeciwnik Harrisona.
Twierdzi on, 4e za llarriso
nem s$ przewafcnie pofudnio
we Stany, podcz i dy Blaine
popieraj$ Stany jak NewYork,
Iowa, Illinois, Wisconsin,Mai
ne, Pennsylvania i Ohio.
„Telegraf" glosi 4wiatu o
gromn$ nowin§, przygoto
wuje si§ niezmierna dla repu
blikan6w niespodzianka: Blai
ne stanowczo zrezygnuje, a je
go miejsce zast^pi byJy mow
ca Reed!
W sprawie wystawy.
Telegraf podmorski wczoraj
wa2n$ przyni6sl wiadomoSd.
W. J. Onahan, otrzymai na
st^puj^cy telegram ze Sieny
od Arcybiskupa Irelanda:
„Papie£ weimie udziaf w wy
stawie. Wyznaczcie stosowne
miejsee!"
Chicagoskie damy nosz$ si§
z my31$ oryginalb% celem u
chronieaia go§ci wystawowych
od grz$:£ni§<?ia w Smieciach na
ulicach miasta. Zamierzajs
one zorganizowad inilicy$ z
ch!opak6w mafych, kt6re b^dq,
miaJy obowi^zek pilnowad ulic
i donosid komitetowi w tym
celu obranemu o wszelkich
wykroczeniach przeciw miej
skim ustawom tycz^cym si§
utrzymywania porz^dku na
ulicach. Komitet ten, ,,Boys
Militia Co." wnosio potem b§
dzie zaZalenia do policyi i Ra
dy miejskiej.
Major Fred. Bracket, agent
specyaliiy zvvi^zkowego urz§du
Skarbu, kt6ry niedawno po
wr6cit z podr6zy po Europie,
opowiada, Ze we Francyi i Hi
szpanii panuje usposobienie
dla wystawy przychylne, ale
za maio wystawy tam rekla
muj$. W Cayenne hodowcy
bydia 0I1G3, wzi^d udzial w wy
stawie, ze Sevres reprezento
wany b<jdzie przemysl kera
miczny. Opr6cz tego Francya
Dade^le dyamenty, k!ejnotyf
sprz§ty r62ue i t. p.
Jeszcze o wyborach wioseunj'eh.
Alderman Tripp, przewod
niczqcy komitetu wyborczego,
otrzymaf \tczoraj uwiadomie
nie od rzecznika miejskiego
Kerna i od ChetlaiDa, \i wedle
ich opiniiRadamiejska ma pra
vroroztrz^sadskargi 0 oszustwa*
wyborcze i ogfaszad wyroki w
sprawach wyborczych tycz$
cych si$ jej czfonktfw.
Komitet wyborczy zajmie
si$ przeto skargami wniesione
mi przez kandydat6w Ernsta,
Dahlujana, Oberndorfa i Mar
sha przeciw Vogtowi, Ellerto
wi, Mulvihillowi i Howellowi.
Alderman Tripp rozpocznie
Sledztwo w przysziym tygo
dniji, ale zamierza zmusid sKa
rz^cychdo poniesienia koszt6w,
kt6re mog^ wynikn^c.
Notatki miejscowe.
— Od przyszlego poniedztaf
ku rano o godz. 7 poci^gi na
kolei g6rDej w dzielnicy polu
dniowej miasta regularnie b$
d$ kursowaly. W ruchu b§
dzie 20 poci$g6w, z kt<5rych
kaZdy sktadad si$ b^dzie z 6
wagon6tv. Personal sktada si$
z 250 o»6b.
— Skarbnik miejski, pan
Piotr KioJbama, wczoraj wy
pfacif jK-nsye policyautom i *
strawy ogniowej, razem 3^245
tysi^cy. Aieby jx>pUcid re
sztq |>en8yi i zaiatwid wszelkie
rachunki. p. KioJba*«a |>otrze
buje jeazcze 2 niiliouy. fcjkar
bnik okr$gowyt p. Kern,oddaf
* czoraj $375,000.
— W mieniqcu maju szcze
g61nie 'vielu dzieciom szczepio
no z polecenia urz^du
zdrowia. W Styczniu 400 dzie
ciom osp^ szczepiono, w Lu
tym 300, w Marcu 200, w
Kwietniu 1100, w Maju 7250.
— Burmistrz Washburne o
gfosi dzisiaj nazwiska czlon
k6w komitetu obywatelskiego,
kt6ry ma zamianowad do zbie
rania skladek na dotkni^tyeh
powodzi^. Ma ich byd 25. C.
H.Crosby, wiceprezydent kom
panii „United States Express
Co." uwiadomii burmistrza, te
kompania bezpJatnie prze^le
pieni^dze, suknie i artykufy
2ywno£ci dla dotknietych po
wodzi^.
— Robotnik James Waltoch
wczoraj zostai przejecbany i
pokaleczony przez pocijjg kolei
Grand Trunk.
— Z mieszkania Jamesa Mc
Nally pod nrem4030Dearborn
str., nieznaui rabusie skradli
$95. Takie kilku s$siad6w p.
McNally zo9taio okradzionych.
— Zdaje si§, te najniebez
pieczniej pogryzieni przez psa
w&iekfego Willie Kirchhoff i
Fred. Riston wyzdro\viej$; le
karze przynajmniej maj$ na
dzieje, te zdofaj^ im zdrowie
przywr6cid. Jest przeto nadzie
ja, te i inne osoby przez tego
psa pokaleczone, przyjd$ do
zdrowia.
— 11 letni rozrjosiciel gazet
„Rocky" Miller wczoraj wie
czorem podpaltt kup§ £mieci
w zaufku za ulic$ Frauklin,
pomi^dzy ulicami Roadolph a
Lake. Nast^pifa eksplozya i
kawalek druta miedzianego wy
rzucony o twarz chlopca poka
leczyi go bardzo bolesnie. Pra
wdopodobnie chtopak straci
oko. Mieszka on u rodzic6w
pod nrem 175 W. Taylor str.
— „Telegraf"odpowiada na
n&sze powitanie wierszykiem,
w kt6rym nas nazywa „fary
(Dok. na str. 4tej)

xml | txt