OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 04, 1892, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-06-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

DSIENN1K CHICACOSKl
•fchodzi codzienoie z wvfotkiem niedzte
i 6wi*t nroczystych.
V/VWWWWN
fRZEDPLATA DLA STAN <5 W ZJKDJL
wvnosi rocznie ?3.oo;
„ miesi^cz. $0.25:
Pojedynczy Numer Ic.
DLA EUROPY IINNYCH PANSTW
rocznie §6.00.
CHICAGOSKI.
CHICAGO DAILY Ntw.
(Policy
faollsbeti daTy except sondrya tg Jtt4
SUBSCRIPTION PRICE FOR THE U A
yearly 53.00;
monthly $0.25;
Single copy lc.
FOR EUROPE AND OTHER STATED
yearly.... $6.00.
PISMO POLITYCZNE, POSWIECONE INTERESOM POLAKOW W STANACH ZJEDNOC ZONYCH AMERYKIP6LNOCNEJ.
Six teg ;d. at tiie CThicagro, 111. iFost Office as second, class matter.
No. 131. Sobota, dnia 4 Czerwca 1892 r. Rok III.
Telegiamy Zagraniczne,
(Bebel zdrowy. — Emigracya z
OorHej Alzacyi.—Podroz eesarza
niemieckiego do Aiiglii.—Zarn
kuiecie posiedzeii parlamentu.—
Osiabienie Gladstone'a-—Portret
indyanki Pocahontas.—Zdrada a
narchisty.-W Birkenkerg zgine
* lo 400 ludzi.-Pozar bawelny w
Petersburg!!. — Nowe przeslado
wauia chrzeseian w Cliinach.)
( Telegramy Zioiqzku prasy
z Sgo czerwca 1892)
N iemcy.
Wiadomo&5 podana przez
,,Leipziger Wochenblatt", ja
koby przywodca partyi socya
list6 w Bebel dostal pomi^sza
nia zmysi6w okazaia si§ faiszy
Bebel wrocii z Londynu
do Berlina w zupelnem zdro
wiu.
Z G6rnej Alzacyi wyemigru*
je wielka liczba ludzi do Ame
ryki a to z tego powodu, 2e
zaprowadzenie cla ochronnego
przynioslo wielkie szkody han
dlowi i przemyslowi.
Cesarz niemiecki przyj§l za
proszenie kr61owej, by j$ w
czasie lata odwiedzil w Osbor
ne House na wyspie Wight.
Stanie w Anglii w czasie wy
4cigow wodnyeh w Coves w
Sierpniu i odwiedzi sw^ bab
H
Wielka Brytania.
Ostatnie jposiedzenie obec
nego parlamentu skorfczylo si§
dzisiaj.
Krolowa skroci sw6j pobyt
w Balmoral i wroci 22 b. m.
do Windsoru by oszcz^dzid mi
nistrom, ktorzy j-ej maj$ zlo
zy<5 teki, podroZ do Szkocyi.
Zamkni^cie parlamentu nast^
pi dnia 25 b. mM a walka wy
borcza rozpocz^Ja si§. Dzieii,
w kt6rym Gladstone zacznie
kampani^, nie jest jeszcze o
znaczony. Porzucil on pier
wotny sw6j projekt brania u
dziahi w malych zebraniach
wiejskich, a natomiast posta
nowii wyst^pid z mowami na
trzech wielkich zebraniach w
Edinburgh West — Calder i
Dalkeith. Zdrowie jego jest
w pomySlnym stanie, wyj^w
szy, ze jest znu2onym po kai
dej dluZszej mowie. Skarzy
si§ na osiabienie sluchu, a i
wzrok jego do tego stopniaza
atakowany, ie niedawno mu
siaf kazad sobie odczytad me*
moryai w parlamencie. Zapa
trywania jego o o^miogodzin
nej pracy dziennie zostan$ pod
dane surowej krytyce.
Sir H. Truman Wood, se
kretarz brytyjskiej komisyi dla
wystawy chicagoskiej, stanie
pod koniec czerwca w Chica
go. Przywiezie z sob§ plan
budynku brytyjskiego oddzia
iu. Budynek ten ma bydzbu
dowany na wzor jednego z
mieszkalnych dom6w angiel
skich, dotychczas niewiadomo
kt6rego. Wi^ksza cz§3<5 miej
sca przeznaczonego na wysta
wy dla Wielkiej Brytanii jut
ma swoich wla&cicieli. W o
statnich czasacii zgJosiio si§ ty
lu z^daj^cych, te miejsce wy
znaczone dla tego mocarstwa
2adn§ miar$ nie mo2e si§ oka
zad dostatecznem.
Pan McCormick zapewnii
dla wystawy przysianie por
tretuznanej w historyi indyan
ki Pocahontas malowany 1612
r. Portret ten jest obecnie
wiasncSci§ jednego z jej po
tomk6w, kt<Sry dSwiadczyi go
towo3<5 wyslania go na wysta*
w§. Na portrecie tym, dobrze
zachowanym przedstawiona
jest Pocahontas jako pi§kna
mfoda indyanka w poi cywili
zowanym stroju.
Ksi§2niczka Ludwika, ba
wi^ca obecnie zjkrolow^ sw$
matk$, w Balmoral, robi obec
nie popiersie krolowej prze
znaczone na wystaw§ w Chica
go
Ksi$2niczka Marya, najstar
sza corka ksi^cia Edinburgu,
zar^czyia si§ z nast§pc§ tronu
Rumunii.
Times donosi, te 3000 os6b
umarlo na choler§ w Serina
gar w Indyach wschodnich.
Francya.
Anarchista Drouet uwi^zio
ny za branie udziaiu w sprzy
si^eniu anarchistow, wydat
dzisiaj policyi miejsce w kto
rem nihilisci ukryli skradziony
dynamit. Znaleziono na niem
rzeczywi^cie 141 patron dyna
mitowych i 24 knoty.
Komisarz policyi w Havre,
kt6ry pozwolil uciec amery
kailskiemu oszustowi O'Brien,
zostai dekretem francuskiego
ministeryum spraw zewn^trz
nych zdegradowany.
Austro-Wegry.
Jest obecnie rzeczg, pevvn^,
te w£rod poZaru w Birkenbcrg
zgin^lo 400 robotnik6\v, mi§
dzy nimi pi^ciu student6\v aka
demii gorniczej, kt6rzy prakty
kowali w tej kopalni. Z po
wodu wywi^zywania si§ zab6j
czych gaz6w nie b^dzie mozna
wydobyd wszystkich trupow
jak za dwa ty god nie. Na
cmentarzu w Przybramie wy
kopano gr6b ogolny na 350
trup6w. Z wielu zwlok pozo
staiy tylko ko^ci, ktore po
chowauo w mafych trumien
kach. Przy sprawdzaniu to2
samo^ci trup6w miaiy miejsce
sceny, kt6re rozdzieraJy serce.
Pogrzeb sprawiono nieszcz§
31iwym na koszt rz§du. Wzi^i
w nim udzia* urz^dnik delego
wany przez rz^d jako jego
przedstawiciel. Na cze^c nie
ustraszonych gornik6w, kt6rzy
przy robotach ratunkowych
stracili 2ycie wzniesionym zo
stanie pomnik.
Rosya.
Sze&set pak baweJny, kt6re
z Ameryki nadeszfy do Peters
burga zostaio uszkodzonych
w porcie przez ogieii.
Rosyjscy kupcy nafty prosili
rz$d rosyjski, by im u egips
kiego khedywa wyrobii po
zwolenie przewozidnaft$ kana
iem suezkirn. odpowiw
dzial, te b^dzie w tej sprawie
dziaial w porozumienin si§ z
Angli^.
Rumunia.
Wiadomo^ci o zar§czynach
nast^pcy tronu rumuilskiego
z ksi§2niczk§ Mary§ Edinbur
sk$ zostaly przyj^te przez Izb§
deputowanych z wielkg, rado
3ci$. Minister spraw zewn§
trznych La Hovar zaznaczyi w
swej mowie, ie fakt ten wpiy
nie zbawiennie na stosunki
mi^dzy Rumuni^ a Angli§.
i Car byi podobno przeciwny
tym zar^czynom, zmienii je
dnak swe zdanie pod wpJywem
krolowej Wiktoryi i ksi§2nej
Edinburskiej.
Chiny.
Depesza z Szanghai donosi,
ie tameczni europejczycy oba
wiaj$ si§ nowych napadow
ludno^ci na cudzoziemc6w.
Mury w Wu-Sang i Hui-nan
oblepi'one s§ plakatami wzy
waj^cemi ludno^d do powsta
nia przeciw chrze6cianom.
Gi6wnem ogniskiem tych. agi
tacyi ma byd prowincya Hui- |
nan. Bogaci chiriczycy, przez
nowo mianowanych mandary
n6w, wydajq, wielkie sumy na
druk broszur przeciw chrze
3cianom i na ich rozszerzenie
w stach tysi^cy egzemplarzy.
R^d ce9arski w Pekinie za
chowuje si§ w obec tego zu
peinie oboj^tnie.
Telegram^ Rrajoie.
(Przeglad handlowo-przemysio
wy. — Powodz w Detroit. —
Wiesci z Minneapolis. - Zatonie
cie statku parowego. — Nowy
olbrzymi syndykat w Stanie New
York.)

(Telegr. z dnia 3 Cze^wca
1892.)
Handel i przemysl.
R. G. Dunn & Co. z New
Yorku donosz^:
Sprawozdania handlowe ze
wszystkich stron kraju dowo
dz^, ie interesa cokolwiek si§
polepszyly. Z wyj^tkiem je
dnego znacznego bankructwa
w Chicago, nigdzie w kraju
nie zaszly finausowe znaczne
nieszcz^cia. Sztucznie wySru
bowane ceny za kukurydz§
trwaly w Chicago tak diugo,
dopoki spekulauci nie zostali
przyci£iii§ci do muru i wielkie
straty uakoniec ponieSli, pod
czas gdy zapasy targ wypel
niiy.
Pszenica o pot cent« stania
la; przywoz z zachodu niezwy
kle byl znaczuym, jakkohviek
tak2e i \v\w6z z p<>rt6\v
wschoduich byi wielki. Owies
troch§ tadszy, a wieprzowiua
Die zmieniia ceuy. Zapas ba
welny »> w.ele zuaczuiejszy niz
byi w latach ubiegiych.
W Pittsburgu i Philadel
phii 2elazo spada w cenie i
mo2e jeszcze spadnie, jakkol*
wiek w Chicago ceny 84 dobre
i rzeczozuawcy utrzyuiuj'4, 2e
zapas 2elaza w kraju znacznie
jest mniejszy, nit byi przed
tem.
W Bostonie ruch 2ywszy,
ob6wie pozyskalo ceny stalsze.
Sk6ry dobrze stoj^, a w Hart
fordzie towary weJniane i ba
weiniane lepiej s§ pfatne, a
towary Selazne i wiktuaiy do
brze si§ opfacaj^. W Phila
delphii towary baweiniane zy
skafy na cenie, a i towary
iokciowe w cenie si§ podniosty.
W Baltimore interesa dobre,
a wyw6z bydia si$ powi^kszyi.
W Cle\ eland na towary io
kciowe popyt znaczny i w
ogole interesa si§ polepszyly, z
wyj^tkiem w 2elazie.
"W* Chicago ruch w og61e
2ywszy, ni2 w roku zesziym.
Przyw6z pszenicy, m^ki, pe
klowiny, mi$sa, smalcu i bydia
znacznie si§ powi^kszyi.
W Milwaukee poszkodziiy
znacznie zimne deszcze: w St.
Paul lepiej wygl^da. W Oma
ha przyw6z zbo2a i bydla
zwi^kszyi si§. W St. Louis
pow6d^ szkodzi interesom, ale
w Kansas City i Denver inte
resa id$ lepiej. Slabo idzie je
szcze w Little Rock i Mem
phis. W New Orleans widoki
lepsze, zwlaszcza wi^kszy jest
Bankructwbylo w ubieglych
7 dniach 207; w tygodniu po
przedzaj^cym 198. W ubieglym ,
roku w tygodniu odpowiednim
fyylo 224 bankructw.
Wiesci z Minneapolis.
Wczoraj do Minneapolis
przybyli Senatorowie zwi^zko
wi. Wieczorem dwie kartki
wyborcze kr$2yly mi§dzy poli
tykami: byi kandydat rz^dowy
i kandydat narodu (people's).
Kandydatem narodowym jest
Blaine.
0 ile sprawdzid byio mo2na,
pomimo olbrzymiej agitacyi
ua rzecz Blaine'a, dwie trzecie
delegat6w dotychczas przyby
iych s$ za Harrisonera.
General Alger jest za Blai
nem i delegaci jego Stana
tak4e. Z g}6wnej k watery
michigailskiej wydano wieczo
rem cyrkularze z napisem:
„Partya republikaiiska i nar6d
4$da nomiuacyi Blaine'a".
Nast^puje 8 punkt6w dowo
dz^cych, ie 2§danie to shiszne.
Nad wieczorem ,przybyio
wielu nowych kandydat6w, a
mi§dzy nimi wpjywowi polity
cy i zwolennicy Harrisona.
Gen. Lew Wallace z Indiana
wyrazif si^: „Harrison otrzyma
uominacy^ przy pierwszym ba
locie. Nazwisko Blaine'a wcale
na konwencyi si§ nie pojawi.
List jego do przewodnicz^cego
konwencyi krajowej hyidoku
mentem urz^dowym."
Miles K^Ijoh z Iiliuois takie
jest zn I Li i ii si tiit-in i a ysli, ie
44 lub 4S ilt*i» gat6iv z Illinois
j^go zdanie podzielaj^. Gub<-r
nator Mr]lett« z« South Dako
ta |x>wie.Iziat: „C/\2 b>Jul»v
to logicznie odst^iic «<d iu^2a,
kt6ry pobil Clevelanda, a no
minowad ni£2a przez Clevelan
da niegdyS pobitego? Je2eli
Blaine otrzyma nominacy^, to
Cleveland z pewno^cig jq takie
otrzyma.'1
W Washingtonie jeden z
repivzentant6w Zwi^zku pra
sy zapytywa* si^ Blaine'a o to,
jakie stanowisko zajmie w
obec konwencyi w Minneapo
lis. Blaine odpowiedzia?, ie
2adnego wi^cej listu nie napi
sze w sprawie nominacyi kan
dydata na prezydenta.
Wypadek kolejowy.
Wczoraj wieczorem okoio
godz. 6 poci^g kolei Allegheny
Valley w poblteu Franklin,
Pa., wykoleit si§, i lokomoty
wa i w6z ekspresowy wpadiy
w rzek$. Konduktor lokomo
tywy Alex.v Reed tak mocno
si§ pokaleczyf, ie prawdopo
dobnie umrze, a palacz Frank
Shearer takfce mocno pokale
czony; z 25 podr62nych zag
nikt szkody nie poni6si.
Znaczna nagroda.
Kolej Santa Fe przyrzekfa
nagrod§ po §500 za schwyta
nie ka^dego z rozb6jnik6w,
kt<5rzy przy Red Rock obra
bowali poci§g kolejowy.
Znaczny pozar.
W Santa Rosa, Cal., spaliiy
si§ piwnice kalifornijskiego
„proroka" Harrisa, kt6ry ma
znaczne kofo zwolennik6w tak
jak Schweinfnrth. — Szkoda
wynosi $200,000; spalily si§
olbrzymie zapasy win a i w6
dki, najwi^ksze z pewno^cig,
w kraju. Zdaje si§, te ogieii
byi podktfony. Kiedy powstal,
niepodobDa go by Jo ugasid w
obr^bie samych. piwnic i na
plac i ulic§ rozlaly si§ stru
mienie pal^cej si§ w6dki,
przedstawiaj^c widok ^rspa
niaty. — Piwnice z zapasami
warte byiy $400,000, a ubez
pieczenie wynosiio tylko 60
tysi^cy dolar6w.
Zatopienie parostatku.
Z Van Buren, Ark., dono
sz$, ie obiadowany kukurydz§
parostatek John Mathews, ja
d^cy do Pine Bluffs, uderzyl o
most nad rzek^ Arkansas i za
ton§l. Natychmiast rozpocz^to
ratowad zaiogQ, jednakie pilo
ta, kap. Blackely, uton°I i
przynajmniej trzccia cz§3d za
iogi zgin^ia. 14 podr62nych
jad^cych na statku uratowano.
Wedle p62niejszej wiadomo
6ci uratowano pilots, kapitana
Blackely i wydobyto na l$d o
milq od miejsca katastrofy.
Powodz w Detroit.
Od kilku dni w Detroit,
Mich., deszcz padal, a przed
wczoraj wieczorem zamienii
si§ w ulew§ tak gwaltown^, ie
spadek deszczu w przeci^gu
jednej godziny i iO minut wy
nosit 2,40 cali. Do 9 godziny
rano wyuosii ju2 3,44 cali. Ze
wszystkich stron miasta dono
sz$ o przepehrieniu kana!6w
3ciekowyeh. Piwnice i sklepy
wsz$dzie pozalewane. Z nie
zmiernie wielu punkt6w mia
sta zawezwano straS ogniow$
do wypompowywania wody.
Na niekt6rych ulicach woda
wznosila si§ przeszio stops po
nad szyny kolei ulicznych. —
Szkoda zrz^dzona b^dzie bar
dzo znaczng,.
TakZe Grand Rapids mocno
iicierpiaio przez deszcze. Far
my \v okolicach ni2ej poioio
ii\ ch pozalewane, cfrogi nie do
przebycia, rzeki wezbraiy. —
Tak2e szyny kolejowe we wie
lu miejscaeh podmyte.
Kwestya naukowa.
Profesor Swift z Albany,
N. Y., wydai broszur§, w kt6
rej stara si§ udowodnid, ie ro
cznica 400 letnia odkrycia A
meryki przypada na dzieii 21
a nie na dzieii 11 pa&lziernika.
(Nie czytali^my tej broszu
ry, ale prawdopodobnie chodzi
0 to, Ze za czas6w Kolumba
jeszcze kalendarz juliaiiski byl
w uiyciu. Dopiero w kilka
dziesi^t lat p62niej wprowa
dzono kalendarz gregoryaiiski
1 sprostowano myln^ rachub§
czasu tym sposobem, ii dzie
si^<5 dni z kalendarza wypu
szczono. Przyp. Red.)
Nowy olbrzymi syndykat.
Z Albany, N. Y., donosz$ o
utworzeniu nowego olbrzymie
go syndykatu, a mianowicie
zwi^zku fabrykant6w tapet i
obid pokojowych. Inkorporo
wano tarn bowiem stowarzy
szenie pod nazw§ „National
Wall Paper Co.'1 z kapitalem
zakladowym 14 milion6w do
lar6w. Stowarzyszenie to ma
na celu zajmcwadsi§ sprzeda^
tapet i obid pokojowych, ma
prawo mied udzial w intere
sach innych podobnycb kom
panij, wydawad listy zastawne
do wysoko^ci 6 milion6w na
cele handlowe i mied b§dzie fi
lie we wszvstkichStanach iTer
rytoryach, a teikle i w obcych.
krajach. Gi6wna kwatera b§
dzie w mie^cie New York.
lie snmienie.
W r. 1884 niejakiemu Char
les Crawford jjudowodniono1'
zbrodni§ zabiciaChristianaBol
ta i skazano go na doiywotnie
wi^zienie karne w San Quen
tin, Cal, Wczoraj dos^dukar
nego nadszedi ze SanFrancisco
list od niejakiego Charlesa Ca
nuts, kt6ry w procesie przeci w
Crawfordowi byi gI6wnym
Swiadkiem. Canuts w liScie
*Swym przyznaje si§, Ze to on
sam zamordowat Bolta i uio
Zyl spisek, kt6ry doprowadzii
do skazania Crawforda. Na
koniec o^wiadcza Canuts, ie
jest najnieszcz$61iwszym czfo
wiekiem w 3wiecie i te tycie
sobie odbierze.
• % ■ * >
Przybycie parowcow.
New Yor/c: City of Berlin z
Liverp.
Lonclyn: Sygn: City of Chi
cago z N.Y., Friedland z N.Y.
WIADOMOSCI MIEJSCOWE..
W sprawie wystawy.
Generalny dyrektor wysta
wy Davis wyrazil wczoraj swo
je zapatrywania w sprawie po
zostawienia wysta wy otwart$
w niedziele. Pomysl jego przy
tej sposobno^ci podany, jest o
ryginalny i prawdziwie ame
rykailski: czy wszystkich za
dowolni, i czy wszyscy pro
jekt ten przyjm^, to inne py
tanie.
Deputacya zloiona z ducho
wnych r62nych wyznari (w^t
piiuy, czyli tam byf ksi^dz ja
ki katolicki) udala si$ dopana
Davisa z pro£b§, aieby popie
ral starania o zamkni^cie wy
stawy w niedziele. Pan Da
vis na to odpowiedziat, Ze ra
dzilby, a2eby wystawa pozo
staia otwart$ w niedziele, i tyl
ko maszyny nie maj$ byd w
ruchu. Ka2dy,kto niemasposo
bno^ci w ci^gu tygodnia, nie
chaj przynajmniej w niedziele
zwiedzi wystawy. Ale nato
miast mo2naby, wedle zdania
pana Davisa, na samym placu
vvystawy w niedziel^ urz^dzid
szczeg61ne „widowisko", kt6
reby 6ci$galo na wystawy na
wet przeciwnik6w pozostawie
nia wystawy otwart^. Sami ci
duchowni maj% tworzyd to wi
dowisko. Wystawa trwad ma
przez 26 niedziel; kaZda z tych
niedziel dla innego vvyznania
ma byd przeznaczon§, i w kaZ
d$ niedziel^ niekt6rzy przedsta
wiciele duchowni majij mied
kazania lub mowy w hali ch6
rowej, ktora zdolng, jest pomie
3cid 15,000 os6b. Przed kaza
niami maj$ bydurz^dzone kon
certa ko&nelne. Kazania p6
2niej maj$ byd drukowane i
rozprzedawane, z czego znacz
ny dalby si§ zysk osiggn^d.
Niekt6rym czlonkom dele
gacy i projekt ten podobno
przypadt do smaku, ale z pe
wno^ci^ nie wszystkim.
Nieuczciwy posianiec,
Thomas Lyons, handlarz by
dla z New Mexico, uwiadomil
wczoraj kap. Shea, be przyby
wszy do Chicago w ubiegfy
czwartek, powierzyi sw6j ku
fer jakiemus postaiieowi z po
leceniem zaniesienia go do Au
ditorium. Kufer nie zostaJ od
dany w Auditorium, a nume
ru poaiaiica Lyons nie pami§
tat.
Detektyw Taylor przypo
mnial sobie, be przed kilku la
ty niejakiego Dfemscolla are
szfrowano za podobn§ sprawk^.
Poszukiwano prezto Demscolla
i aresztowano go. Demscoll z
pocz^tku zapieral si§,ale w koii
cu przyznal si§, be kufer ukryi
w hotelu Wellington. Pan Ly
ons odebral sw$ wfasno^d, a
Demcolla zamkni^to.
Notatki miejscowe.
— Rozeszfa si§ byia pogio
ska, be inspektor policyi Marsh
zamierza zrezygnowad. Marsh
zapewnia, be pogioska ta jest
fatszyw^ i prostym wymyslem,
tak np. jak wymysly pewnej
polskiej gazety „same praw
dziwe wiadomosci" podaj^cej,
0 wyraieniach si^ niemieckich
1 angiebkich gazet o wspania
ioSci udzialu Polak6w w ob
chodach dnia wieiiczenia gro
b6w.
— Richard Melody z Lake
Forest, kt6ry w czwartek ze
skakuj^c z poci^gu kolejowe
go, wpadl pod kola i stracil
prawg, nog§? wczoraj zostai
pomieszczony w szpitalu Ale
xyan6w.
— Elektryk B. W. Alward,
zatrudniocy przy naprawie
aparat6w elektrycznych w
skfadzie Siegel, Cooper & Co.,
wczoraj mncno zostat skaleczo
ny w nogq przez elewator.
— Poci^g kolei Illinois Cen
tral przejechai i zabii na miej
scu wczoraj nieznajomego m^2
czyzn^ na 27 ulicy. Zabity
liczyi okolo 35 lat i jak si$
zdaje byt robotuikiem. Nie
znaleziono przy nim nic, coby
postuZyd mogto do jego iden
tyfikowania.
— Z Washingtonu nadeszfy
do urz^du pocztowego cztery
maszyDy do siemplowania li
st6w. KaJSda z tyoh maszyn
stempluje 20,000 list6w na go
dzin§. W skutek tego du4o
urz$dnik6w, po wi^kszej cz§6ci
miodych ch!opak6w, straci za
trudnienie i wielkie panuje
niezadowolenie mi^dzy shiZb$
pocztow§. — Z WashingtoLU
przyjedzie urzgdnik, aby na
uczyd obchodzenia si§ z ma
szynami.
— Dzisiaj wieczorem o go
dzinie p6l do 6smej odb^dzie
si§ przedstawienie litewskie, o
ile wiemy pierwsze w Chicago,
przy 12 ulicy blisko Halsted
str. Odegranym b^dzie dra
mat historyczny p. t. „Bitwa
pod Grrunwaldem". Czysty do
ch6d z tego przedstawienia
przeznaczony na budow§ ko
Sciola litewakiego w Chicago.
— W pobliiu dworca
„Unioa,, wczoraj spfoszyly si$
kouie przy wozie kolei konnej
linii Harrison str. i wpadJy na
„buggy", w ktorem jechal C.
F. Hartley z 2on$. Paiistwo
Hartley wvpadli na bruk i
mocno si^ Jpothikli. Wo^nica
nie m6gt utrzymad koni, kt6re
pop^dziiy przez Adams str.
Wielu jad^cych pr6bowato z
wagonu wysfcoczyd i pokale
czylo si$ przy tem. Zatrzyma
no konie dopiero, kiedy jufc
znaczne szkody zrz^dzity.
— 13 letni James McTamore
zostai wczoraj aresztowany,
poniewai pr6bowa} oszukad
pani$ J. W. Boardman, wia
§cicielk$ hotelu Woodruff przy
21 ulicy i Wabash ave., fafszo
wanym pr/ekazera wystawio
nym na „First National Bank."
Pani Boardman za przekaz ten
zapiaciia $20.50, a we dwa dni
p6^niej odeslano go z banku,
jako bez wartoSci.
— Architekt E. J. Mills,
kt6ry budowal ow$ slawn^ ka
mir.nic§ przy Pearce str., kt6ra
zawalila si§ w czasie burzy, w
skutek czego kilka os6b zosta- -
Jo zabitych, wczoraj w s$dzie
kryminalnym na wniosek sa
in ego podprokuratora Elliotta
zostal od wszelkiej odpowie
dzialno^ci uwolnionym. Panu
je wskutek tego znaczne obu
rzenie. Elliott oSwiadczyl, 4e
nie istniejs dostateczne dowody
przeciw Millsowi, i Ze nawet
wielu 6wiadk6w ch€e zaprzy
si$dz, ii w kamienic^, budowa
n$ znakomicie (!), piorun
uderzyl i j$ zawaltt.
+ 9 »
W Pary2u tygodniowo za
bijaj^ 1000 koni dla pozyska
nia migsa do kuchni. lie ich
w Chicago zabijaj^ w tym sa
mym celu, trudno • sig dowie
dziel.

xml | txt