OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 11, 1892, Dodatek nadzwyczajny do No. 137. “DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO”, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-06-11/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

Dodatek nadzwyczajny do No. 137.
„DZIEHNIKA CHICAfiOSKIEflO"
Sobota, dnia 11 Czerwca 1892.
MRU
N0M1N0WANY!
Straszliwa porazka
Blaine'a.
Zwyciestwo przy pierw
szym balocie.
Harrison..
Blaine—
Mckinley.
Reed
Lincoln...
. . .535 glosow.
... 182 glosow.
... 182 giosow.
4 glosy.
1 glos.
Wczorajsza kenwencya.
Jut po wydaniu „Dziennika
Chicagoskiego" wczoraj popo
iudniu rozstrzygn^Ja si§ walka.
przedwyborcza na konwencyi
republikailskiej w Mimeapo
lis. Nad wszelkie spodziewa
nie zwolennicy Blaine'a prze
9tali przewlekad narady i oka
zali si§ gotowymi do zakori
czenia wst^pnych czynno&n i
do giosowania na kandydat6w
na urz^d prezydenta. O godz.
11 .ain. 37 przewodnicz^cy
McKinley otworzyi posiedze
nie i nader szybko zaiatwiono
si§ z kwestyami pism uwierzy
telniaj^cych.
Z rado£ei$ wielk$ powitali
wszyscy oznajmienie przewo
dnicz^cego, te na porz$dku
dziennym jest podawanie na
zwisk kandydat6w na urz^d
prezydenta.
Zwyczajem dawnym wywo
iywano nazwiska Stan6w w
porz$dku alfabetycznym i da
wnno glos tym delegatom, kt6
rzy 2yczyli sobie podad jakieS
nazwisko.
Kiedy Stan Colorado zostai
wywoiany, powstal Senator
Wolcott i w kilku stowach w
imieniu Stanu wni6si kandy
datur§ Blaine'a. Ogromae o
klaski trwaj^ce trzy minuty
powstafy ze strony zwolenni
k6w Blaine'a. Kiedy si§ u
spokojono, Wilcott w dlu^szej
mowie slawit zasiugi Blaine'a,
poczem znowu entuzyastyczne
powstaly oklaski.
Kiedy p6£niej ? wy woiano
Stan Indiana, R. W. Thomp
son w diuiszej przemowie po
dai kandydatur^ ze strony
Harrisona. Naturalnie entu
zyastyczne oklaski powstaty ze
strony Harris mistow.
Kiedy Stan Michigan zostal
wywoiany i nikt z delegat6w
tego Stanu nie prosit o glos,
zapytal ktoS z galeryi: „ What's
the matter with Alger?", gdy2,
jak wiadomo, s^dzono, 4e Al
ger b^dzie kandydatem tego
Stanu. Jednakie na pytanie to
odpowiedziano tylko Smie
hem. Z Minnesoty W. H. Eus
tispoparf kandydatui-Q Blaine'a
i w dtuiszej mowie siawit jego
zasiugi. Po tej mowie kilka
krotnie wznoszono okrzyki na
czeSd Blaine'a. DluZsz^ jed
nak2e jeszcze mow§ mial p62
niej Chaucey M. Depew, w
imieniu Stanu New York, na
cze&5 Harrisona i wywofai sw^
mow^ jeszcze wi^kszy entu
zyazrn. Ze strony North Ca
rolina H. P. Cheatham r6wnie£
w przemowie swej popart kan
dydatur§ Harrisona.
Zacz^lo si§ p62niej gtosowa
nie.
Poni2ej podajemy rezultat
teg° giosowania, odnoSnie do
poszczeg61nych Stan6w. Wszy
stkich gios6w oddanych bylo
906, potrzebnych zatem do
wyboru byio 454 gios6w. Kie
dy przy wywolywaniu poszcze
g6lnych Stan6w okazatosig, ie
Texas oddai Harrisonowi 22
gios6w, ju2 nominacya Harri
sona byla zapewnion$ i po
wstai taki haias, ie niepodo
bna byio sfyszed rezultatu gfo
sowania ostatnich kilku Sta
n6w. McKinley tei chcial
wnieSd, powoiawszy na miejsce
przewodnicz^cego Elliotta F.
Sheparda, aby zrobid nomina
cya jednogioSn^, ale sprzeci
wiai si§ temu energicznie
Wolcott i za2$dai, by glosowa
no do koiica.
0 godz. 4 min. 40 popoiu
dniu nareszcie rezultat zostai
ogloszony i wtedy jui nie
sprzeciwiano si$ wnioskowi,
by nominacya uczynid jedno
gioSn^.
i
Rozesiano natychmiast t-ele
gramy na wszystkie strony, a
najpierwej do Biatego Domu
w Washingtonie.
Glosowanie w poszczegoluych
Stanach.
Stany.
Alabama
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
Soutb»Dakota
Tennessee
Texas
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Alaska
Arizona.. *
District of Columbia.
Indian Territory....
New Mexico
Oklahoma
Utah
IF.
15.
8
4.
4
8.
2(5,
34
30,
20
11 ,
22
8
14
18
7
8
13
28
5
15,
4
18
27
18
2
1
1
19
5
13
8,
17
22
8,
9
1
12
19
4
2
1
i
6
2
2
|53o
m
Reed nadto otrzy maf po je
dnym glosie w Stanach New
Hampshire i South Carolina i
2 glosy w Texas. Robert Lin
coln otrzy mai jeden gios w
New Hampshire.
McKinley zaraz po ogtosze
niu rezultatu powiedziai, it,
bardzo mu pochlebia, ie otrzy
mai tyle glos6w, ale nie w$tpil
ani na chwil§, ie Harrison
otrzyma nominacy$.
Kandydat na wiceprezydenta.
Na wieczornem posiedzeniu
mianowano kandydatem repu
blikailskim na wiceprezydenta
pana Whitelaw Reid, wydaw
c§ nowojorskiej gaztty „Tri
bune" i byiego posla do Fran
cyi. Reid nie starat si$ bardzo
o nominacy$, ale przyjmie.
Otrzy mal bardzo fat wo i
prawie nie rniaf przeciwni
k6w.
Co mowi$ politycy.
W Chicago uaturalnie z 4y
wem zaj^ciem co kilka minut
odbierano telegramy.
Oto wyraienia ai^ niekt<5
rych polityk6w, wczoraj wie
czorem zebrane:
Roger Sullivan (demokra
ta), klerk w Probate Court:
„Nominacya ta tyle znaczy, co
kl^ska dla partyi republikaii
skiej w Listopadzie b. r. Alt
geld i nasz demokratyczDy
kandydat zwyci§2q."
John McCarthy (dem.) z
Lemont: „Wielki to dzieii dla
demokrat6w. Republikanie te
go Stanu nie pozyskaj^ dla
tykietu z Harrisonem u g6ry.
DoSwiadczeni republikanie
wied^ieli, 4e on musi byd po
bity i dlatego sprzeciwiali si§
jego mianowaniu."
John C. New (rep.): „Do
bry to wyb6r. Czy zwyci$2y
my? Ale2 naturalnie. Zwy
ci^ymy w kaidym Stanie, z
wyj^tkiem w Texas."
Aid. Madden (rep.): „No
miuacya mi 8:.^ naturalnie po
doba, ale nie wywoia ona ta
kiego entuzyazmu, jaki wywo
talaby nominacya Blaine'a."
Samuel B. Raymond: „Nie
chc§ wyrazid mego o tern zapa
trywania. Jestem jednak pew
ny, ie Cleveland pobije Harri
sona."
W Bialyin Domu.
Przygotowania poczynione
w Biaiym Domu w Washing
tonie do odbierania wiadonio
Sci z konwencyi Wfy znakomi
cie porobione. Urz^d telegra
ficzny w p6fnocno wschodnim
k^cie drugiego pi§tra, napr/.e
ciw bi6ra urz^aowego prezy
denta, przed poiuaniem dla
wszystkich byf zamkni§ty, ale
0 godz. 3, kiedy rozeszfa si§
wie^d, 2e odb^dzie si§ gloso
wanie, otwarto go dla wszy
stkich, kt<5rzy w nali si§ zebra
li, aby dowiedzied si^ o rezul
tacie. Pok6j natychmiast si§
zapeinii. Byli tam migdzy
innymi pocztmistrz generalny
Wanaraaker, Halford, Elkins,
gen. G. W. Foster, gen. Bat
cheller i pulk. Ernst, a z re
porter6wbyio okoio trzydzie
stu. Telegrafista wr^czatdepe
sze Halfordowi, kt6ry je gfo
6no odczytywaJ, a poten* od
dawal Russellowi Harrisdnowi
lub Parkerowi: jeden z tych
zanosii je prezydentowi, kt6ry
je znowu gloSno odczytywaf
ministrom Noble, Runk, Tracy
1 prokuratorowi Miller.

xml | txt