OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 20, 1892, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-06-20/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

m iwbi
'
0ZIEN M1K CH1CAOOSKI
ggfdMxLsi codziennie z wyj^tkiem nie(jjte
i iwi^t uroczystych.
PRZEDPtATA DLA 8TAN<5W ZJKDI.
wynosi rocznie $3.oo;
„ miesi^cz. $0.25:
Pojedynczy Numer lo.
DLA EUROPY IINNYCH PA^STW
rocztiie $6. 00.
DZIENNIK CHICAGOSKI.
CHICAGO DAILY NKv.
panlisheu dai y except snndrys «f.
SUBSCRIPTION PRICE FOB THE
yearly $3.00;
monthly $0.25;
Single copy lo.
FOR EUROPE AND OTHER STATED
yearly.... $6.oo.

PISMO POLITYCZNE, POisWIECONE INTERESOM POLAEl')W W STANACH ZJEDNOC ZONYCH AMERYKI Vi3LNOCNEJ.
En.tes >cL at tlie Olileagro, Til. IFost Offi.ce as second, class matter.
No. 144. Poniedzialek, dnia 20 Czerwca 1892 r. Rok III.
Telegramy Zagraniczns.
Zjadz cara zcesarzem austryac
kim.—Bismarck *nie ma clieci
pojednae sie z Wllhelmem,—Try
umfalua podroz Bismareka do
"Wieduia.—Krol Behaiizin w A
fryee oswiadeza sie za Niemeami.
-Rewolucya w Yeuezueli i w
Brazylii).
( Telegramy Zwiqzku prasy
2 19(jo czerwca 1892)
N iemcy.
Kola dworskie i dyploma
tyczne zajmuj^ si§ wielce pra
wdopodobienstwem zjazdu ca
ra z cesarzeni austryackim.
Pierwsz§ my 31 tego zjazdu po
roszyi cesarz Wilhelm w Kilo
nii, a cz^ste depesze mi^dzy
Petersburg:! em a Wiednieru
sprowadziiy formalne zapro
szenie cesarza Franciszka Jo
zefa na polowanie cara w
Krolestvvie Polskiem. Po
litycy spodziewaj^ si§, zezjazd
cesarzy doprowadzi do osfa
bienia stosuuku Rosyi do
Francyi a mo2e nawet do roz
^vi^zania tego stosunku.
Podrozy krola Humberta do
Berlin a przypisujij rnalo zna
czenia.
Pogfoski o zamierzonem po
rozumieiiiu si^ Bismareka z ce
sarzem Wilhelmem, pozba
■\vione wszelkiej podstawy.
Kzi|d niemieeki Sledzi z wiel
k;j ciekawoscia nadchodz^ce
wybory w Auglii. Stoi po
stroiiie konsenvatywuych po
uiewaz jest pewnym, ze wybor
Gladstoua zaszkodzi trojprzy
Hiierzu.
Bismarck przybyf 18 b. m.
do Drezna i zostai przyj^ty
przez ludnosd z wielkim zapa
lem, licznymi na jego czesd o
krzykami i odSpiewaniem pie
sni „Deutschland ueber alles".
Z podobnym zapaJem zegnali
go berlinczycy, ktorzy zapel
nili peron dworca w Berlinie,
gdy byly kanclerz \vyjezd2a},
a na kazdej stacyi az do Dre
zna. okazywafa mu ludnoStf zy
we przywisjzanie. Caia podroi
Bismarcka do Wiednia podo
bn<£ byia pochodowi tryumfa
tora. Odbywal w ubiorze
cywilnym, i gdzie tylko mogi
wstrzymywai si§ od przemow
miuio nal^gauia licznie zebra
nego ludu. Dnia 19 wieczo
rem stanjj} Bismark w Wied
niu, a mimo ulewy wyszio
mnostwo ludu na jego przyj§
cie. Kilka set studentow i
antisemitow £cisn§}o literalnie
Bismarcka, tak ze si§ mogi za
ledwo poruszad Z wielk^ tru
duosci^ dostai si§ do powozu,
ktorym ruszyl do paJacu hra
biego Palffy. Z dworu cesar
skiego nie przybyf naturalnie
nikt. PalfFy kazai pokojeprze
znaczone dla Bismarcka u
myslnie na nowo umeblowad,
i pozostawi je w takim stanie
na pamii£tk§ wysokiego goscia.
Wszyscy w Wiedniu obecni
reprezentanci obcych mocarstw
otrzymali zaprosze'nie na we
sele.
Wloehy.
WedJug telegramow otrzy
manyeh w Londynie napadio
500 derwiszow na wojenn^
stacyi wioskij w poblizu Mas
sawy i zdobylo j$. Wojsko
wfoskie wparte przez przyjaz
. ny szczep krajowc6w wstrzy
maio derwiszow od rabunku.
r Ksi$2§ Croy, dow6dca wojsk
w Congo stoczyi niedawno
d»»le bitwy z handlarzami nie
wolnik6w, odbii im 300 nie
wolnik6w, ktorych udarowai
wolnoSci$.
Przy dzisiejszych wyborach
przedstawicieli gmin zwyci§
2yli liberalni kandydaci, mi§
dzy nimi tak2e Crispi, kt6ry
oswiadczyl, Ze pragnie po£wi§
cid reszt$ 2ycia dla dobra
Wloch i Kzymu.
Hiszpania.
W archiwum wojskowem w
Madrycie znaleziono trzy do
kumenty, z ktorych si§ okazu
je, Ze Kolumb urodzil si$ w
Savona pod Genu$, a ktore je
go i syna wynoszg, do stanu
szlacheckiego.
Tysi^c robotnik6w w dokach
w Bilbao zawiesilo roboty ce
lem uzyskania wi^kszej pfacy.
Policya uwi^ziia trzech burzy
cieli. W kopaluiach Malaes
pera i Ollargan strajkuje COO
vobotnikow. Mnostwo zaudar
mow stoi w pogotowiu, by wy
st^pid w razie zaburzeri.
Prowincyq, Burgor w Starej
Kastylii nawiedzil straszny or
kan, ktory zuiszczyl wielk$ li
ezb§ vviosek \v okolicach zaj
muj^eych si§ upraw$ wiua.
Mieszkailcy tych wiosek stra
cili cakj su'4 posiadiosd. ' Z
szczegolniejsz^ sihj srozyi siq
oikau w Cantabrana, gdzie
wykorzenil mnostwo drzew i
wyrzgdzif iane szkody.
Afryka.
Wediuir doui^sien z Daho
uieju uie uznat krol Bebanziu
zwierzchnictwa Francyi, lecz
rzucii si§ w ramiona Niemiec.
Z Zaiizibaru doaosz$, ze od
dzial wojska zlozony z 5 euro
pejczykow i 150 sudailczykow
pod wudzq, baroua Buelow w
obwodzie Moshi niedaleko Ki
limaodzaro oduiosl por&2k$,
w ktorej polegf jeden europej
czyk i 100 sudedczykow.
Venezuela.
Z Chuimaij, Venezuela, do
nosz4 do New Yorku, 2e przy
szfo znow do bitwy, w ktorej
wojska rz^dowe zostaiy pobite
i straciiy wielk^ liczb§ pole
gtych, mi^dzy ktorymi znajdu
j*4 si§ takze generaiowie. VV
prowincyach poludniowych
miaio wybuchn^d powstanie.
W okolicach podgorskichprzy
szio do bitwy, ktor^ przegraJy
wojska dyktatora. Palacio,
dyktator Venezueli opu^cii
wczoraj kraj okr^tem rzjjdo
wym Libertador. VVyjechai
z La Guyara i ma si§ podobno
udad na Trinidad. TamZe
schroni si§ u JDra Rogas Paul,
byiego prezydenta Venezueli,
ktorego skazai na wygnanie, a
ktory obecniezajmie jego miej
sce jako najw \z-zy uiv.^ inik
egzekutywy. Wszy&ey poli
tyczni wi^zmowie, a jest ich
kilka set, zostali uwolnieni.
Brazylia.
W Stanie Rio Grande da
Sul wybuchlarewolucya. Gu
bernator Polotas zostai zlozony
z urz§du. Party a Castilchos,
zloZona w cz§3ci ze zwolenni
kow byiego prezydenta Da
Fonseca, odniosfa zwyciqstwo.
Oswiadczyia si$ za Monteiro,
ktorego zamianuje prawdopo
dobnie gubernatorem na miej
sce Taveresa.
Koncesyedo budowy.
Przed wczoraj wydane zostaiy nast^"
puj^ce koncesve:
H. A. Willebrands, 2-story flats, 6519
Lampley ave. $ 2,000
Wm. G. Man/, 2-story flats, 1337 >*ewport
;ive. 3,000
Heywood Morrill Rattan Co., 6-story ware
house, 1296-1306 Howard str. 45,000
A. Bederman, 3-story flats, 596 West Thir
teenth str. 2,500
Christopher Howeer, 2-story flats, 276
Mozart str. 2,500
Martin Breck, 4-story Ktore and flats, 471
West Twentieth str. 11,000
Wm. Bowman, eight 1-story brick cottages,
2890-25 Spaulding str. 6,000
Same, two 1-story cottages at 3810-12 Ked
zie ave. 2,000
Anton Kroaper, 2-etory flats, 953 Rebecca
street. 2,400
Richard Walsh-,2-story store and flats, 711
Thirty seventh str. 5,500
Telegram? Krajowe. ,
(Nieszczescie Blaine'a- — Rozne
sprawy tyczace sie konwencyi
chicagoskiej. — Pozar mostu w
Idaho. — Strajk gornikow w
Ittinnesocie. — Zjazd Zwiazku to
warzystw gimnastycznych w Wa
sh ingtonie.)
( Telegr. z dnia 18 i 19 czerwca
1892.)
Blaine.
Straszliwe nieszcz^scia doty
kaj$ Blaine'a. Smierd sjtoa
jego Emmonsa (patrz wiado
rnosci miejscowe) jest nowym
ciosem, ktorego skutki dla s§
dzivvego m§za stanu mog^ byd
straszne. Dziwne nieszczescie
jego w polityce, ktore istotnie
z bezprzykladna konsekwen
cyq. go przeSladuje, smierd naj
starszego jego syna przed nie
spelna rokiem, smierd jego
corki jednej zam^znej, a teraz
znowu smierd drugiego jego
syna, s$ nieszcz§&ciami, ktore
zdoialyby zlamad silnego i
zdrowego m§zczyzn§ i obudzid
wspolcz uc i e na j za wzi$ tszy cli
nieprzyjaeiol i wrogow*.
Teleirrafowano do Jamesa
G. Blaine'a, o niebezpieczeii
stvvie grozjjeem jeg > synowi, a
potem o jego smierci, kilkana
scie razy, nim zdolano odkryd
miejsce pobytu exsekretarza
Stanu, ktory z zoii;j wyjechal
by J \v ustronie wiejskie dla
odpocz^cia p«> przejsciach o
statnieh. Zdaje si$, ze Blaine
z gazet dowiedzial .si$ o nie
szcz^ciu i natychmiast wybrai
siQ w droge do Chicago. i)zi
siaj z pewnoscia przyb^dzie
James G. Blaine do Chicago ze
swojniepocieszonjj malzonk^,
ktora bez ustanku w ci^gu po
diozy zalevva si<£ tzami, jakotez
z c6rki| swg. Hattie i z drng^
cork^, pani^ Damrosch, z kto
r^ w New Yorku si§ spotkali.
ftonwencya glinnastj'Kow.
Zwi^zek towarzystw gimna
stycznych p6fnoeno amerykail
skich ma teraz swoj§ konwen
cy^ w Washingtonie. Czas
zostaf dosyd nieszcz^sliwie o
brany, gdyz konwencya demo
kratyczna w Chicago zwraca
wfasnie teraz na siebie uwag§
calego kraju, a przytem miasto
Washington wla^nie teraz w
czasie upalow jest najnieznos
niejsze, nie mowijjc o tem juz,
2e jest opustoszone. Mimo tego
jednak zjazd jest ^wietnym i
zabawy urz^dzone wesoJe i o
kazale.
Ze sprawozdania zwiqzkn
wyjinujemy daty nast^puj^ce:
Zwi^zek gimnastykow liczyi:
dnia lgo Kwietnia 1892, 94
obwodovv z 80S towarzystwa
mi, ktore razem licz$ 39,810
czionkow. Od lgo Kwietnia
wi^cej przybyio czfonkwo, tak,
ze jest ich teraz przeszto 40,
000. Liczba gimnastykow czyn
nych wynosi 7629, a z tyeh
4280 bierze udzial w regular -
nych dwiczeniach.
96 sekcyj fechtunkowych li
czy 868, sekeye strzelcow 333,
a 118 sekcyj spiewak6w 2393
czlonk6w. 780 przodownikow
by to czyn nych, a 151 nauczy
cieli udzielalo nauki 16,962
chJopcom i 8565 dziewcz^tom.
Jest 122 towarzystw zeii
skich. z 4311 czionkami. 184
towarzystw ma wlasne swe ha
le, ktorych l^czna warto^d wy
nosi $3,768,255.
W bibliotekach towarzystw
znajduje si$ 52,163 tom6w
gimnastycznych, naukowych i
belletrystycznych. Warto^d
tych ksi«|2ek wynosi $40,406.
- ' •iii iiiiiiiiyiiiii
248 towarzystw jest inkor
porowanych; 6i z nich ma
wlasne piwiarnie, 128 posiada
lokale klubowe dla czlonk6w.
79 towarzystw ma kasy po
suiiertne i dla chorycli, 74 ma
sekcye dramatyczne, 10 ma
wlasny organ, a 26S abonuje
organ zwi^zku.
54 towarzystw utrzymuje
szkoly elementarne i niedziel
ne (bezwyznaniowe), i uczy
si§ w nich 4672 dzieci, a jest
zatrudnionych 156nauczycieli.
Dnia lgo kwietnia 1802 bylo
§7862.52 w kasie.
Ex gubernator Buckner o Clevc
landzie.
Exgubernator Buckner z
Kentucky udaj^c si<j Chicago,
tak si$ wyrazit o konwencyi
chicagoskiej: „Z daleka nie da
si§ latwo przewidzie<5, co zdzia
ia konweucya cbicagoska, ale
tyle mozna s^dzid, ze mala
czjjstka konwencyi pracowad
b^dzie usilnie, azeby pobi6
C levelanda. V rzy w6dzcy tej
frakcyi maj;i i><> wi«jkszej c/^soi
osobist^ nie.iiiu'isc Ml
landowi i clic.-j, kaudydata kto
ryby vv ich iQx" ^ n.uzQ
dzieai. J a uwazam (Jlevelau
da za kaud) data unjsdiii^ze,
iro, ktory m«»ze otrzymad 110
tuinacyti* Xawet jego nie
przyjaciele przyznajn, *e l)0 za
Stanem New York ma najwi*
cej zwolennikdw. Myslq jed
nakowoz, ze jest oil takZe w
New Yorku silniejszym kan
dydatem, niz ktokolwiek inny.
Jest on dlatego najsiluiejszym,
ze otrzymatby tysi^ce gtosow
konserwatywnych republika
now, ktorzy z przekonania
urzeciwni rozbojniczemu syste
iiiowi clowemu: innemu kan
dydatowi nie oddaliby oni glo
sow. Pomimo zaklinail si§
„bo3s6w" otrzymatby on takze
gtosy prawie wszystkich de
mokratow, gdyz opozycya jest
tylko sfabrykowanq, pa pewien
eel i nie b$dzie miala wplywu
na og61 demokrat6w,kt6ry jest
przekonany o uczciwoSci Cle
velanda.
Glosy z Michigan.
Jedeii z delegat6w z Michi
gan udaj$c ai§ na konwency^,
wyrazil swe zapatrywanie, 2e
Cleveland przepadnie, je2eli
przy trzeciem giosowaniu nie
otrzyma nominacyi. Delegaci
z Michigan wedle jego zdania
b§d$ wiernie stali przy Cleve
landzie, dopoki ten£e b^dzie
mial widoki powodzenia; sko
ro si§ jednak oka2e, 2e sprawa
jego jest przegran^, odwr6c^
si§ od niego. W tym razie
Boies otrzyma kilka glosow z
Michigan.
Delegat na konwencya za
strzelony.
Z Memphis, Tenn., donosz$,
ze s^dzia Bright Morgan z
Hernando, Miss., przedwczo
raj rano na poci^gu kolei Illi
nois Central, kiedy znajdowat
si§ w podr6zy do Memphis,
zostai zastrzelony przez adwo
kata Henryka Fostera. S^dzia
Morgan byl delegatem na kon
wency$ chicagosk^.
Morgan i Foster byli w nie
zgodzie w skutek sprzeczki o
pewien proces, w kt6rym stali
po stronach przeciwnych. Fo
ster wszedt do poci^gu na sta
cyi Alden i strzelit do Morga
na dwa razy, nie m6wi$c ani
stowa. U nast^pnej stacyi sam
si$ oddai w rgce policy i.
Pozar mostu.
Z Missoula, Mont., donosz"),
ze dwie cz§Sci mostu kolejo
wego kompanii Northern Pa
.......
cific ponad rzek$ Clarks Fork
River przy Clark's Fork, Ida
ho, spalify si§ przedwczoraj
rano o godziniej 3ciej. Most
ten jest najdlu£szyiii ze wszy
stkich do kompanii nale2$cych
i skiada si§ z 5 cz§3ci, z kt6
ryeh kafcda jest 100 st6p diugq.
Prawdopodobnie poiar po
wstaJ" z iskier przeje2d2aj$cej
lokomotywy. Z Tacoma, Spo
kane i innych miejscowo^ci
wysfano robotnik6w do napra
wy mostu i*zapewne za 10 dni
most b^dzie naprawioLy. Tym
czasem poci^gi przejeidiajq,
koJuj^c, inn$ drog^.
Strajk gornikow.
Kopalnia Minnesota przy
Tower, Minn., w kt6rej 1400
g6rnik6w by Jo zatrudnionych,
zostala opr64nion^ i szyby
szybko napefniiy si§ wod$.
OkoJo 300 robotnik6w, WJo
cliow i Austryak6vv, ehciaio
raz odpocz^d i zrobid sobit?
swi^to, a w skutek tego roboty
trocb§ ucierpiaty. Przedwczo
raj wydalouo za to 315 Au
stryakow i Wlochow i zaraz
zacz^ly si$ rozruchy. Przed 7
godzin^ nadeszfy inne oddzia
ly, ale ich odp^dzili strajkerzy
palkami i kamieniaini. Nap§
dzono maszyuistow, palaczy i
innych robotnik6\v i ognie po
gaszono. J)yrektor ruchu G.
W. Wallace cliciat skfonid ma
szynistow do wytrwania na
miejscu, ale strzelano do niego,
tak, ie musial schronid si§, nie
Ix^iqc na szcz^scie ranionym.
Ivilka osob zostaJo ranionych,
a rni^dzy niemi trzech robotni
k6w tak ci^zko, ie musiano
ich pozacosid do doinow.
Wszy stkich robotnik6w od
p§dzaj$ strajkerzy. Prezydent
Bacon przy by 1 do kopalii, aby
dowiedzied si§ o przyczyuach
niezadowolenia. Zeszfego ty
godnia zmniejszon^ zostaJa
placa o 10 centow, i strajkie
rzy z$daj$ dawnej placy.
Notatki telegraficzne.
— Chauncey M. D e p e w,
prawdopodobny nast^pca J.
Blaine'a na urz^dzie Sekreta
rza Parfstwa, jest w Washing
tonie. Przedwczoraj byi za
proszony przez Prezydenta na
3niadanie; kiedy wr6ci}, naza
pytanie reprezentanta Zwi^zku
Prasy odpowiedziaf, be dosko
nale bawii si§ u Prezydenta,
ale ze nic wi§cej powiedzied
nie mo2e.
— Koto St. Andreas, Cal.,
rozb6jnicy napadli na w6z po
cztowy i wymierzywszy strzel
by ku wo^nicy, kolo ktorego
siedzialy dwie kobiety, kazali
mu zrzucid skrzyni§ z pieni§
dzmi, a kiedy rozkaz wypehiii,
kazali mu jechad dalej.
— W Aurora, 111., rzeka
Indiana Creek wyst^pila z
brzeg6w i zalaia kilka ulic.
Szkoda zrzq,dzona jest znaczn{|,
piwnice napelrrione wod$.
— J. S. Crough, czlonek fir
my Crough & Ackermann w
Morrison, 111., znany obywatel
i powszechnie powafcany, od
£rody rano znikt bez wie£ci.
— Rozeszfa si§ byia pogJo
ska, jakoby Hill miat przybyd
do Chicago na kon,wency$. —
Okazalo si§, ie pogioska ta
najzupeiniej jest faiszywjj.
— W Cleveland, 0., spalil
si§ magazyn M. M. Stronglera
przy Michigan street. Wielkie
znajdowaly si§ w nim zapasy
zbofca i szkoda bardzo jest
znaczn§. Obliczaj4 j% na,
$70,000.
. • i
.
— W Louisville, Ky., spalii
si§ budvnek nale^cy do Ken
tucky Malting Co."; szkoda
wynosi $135,000.
— W New Yorku na zgro
madzeniu towarzystw r§ko
dzielniczych uchwakmo, afceby
za^dad od kongresu subwen
cyi pi^ciomilionowej dla wy
stavvy chicagoskiej i abv za
protestovvud przeciw zamkni§
ciu wystawy w Niedziele.
— "W Cleveland, 0., pocifjg
ulicznej kolei elektrycznej wy
koleif si§ i potoczyl ze zna*
cznej spadzisto&i, obr<5ciwszy
si§ dwa razy, nim standi. Bylo
w nim 25 jad^cych; niekt6rzy
do£d ci^zko zostali uszkodzeni,
ale nikt 2ycia nie stracil.
Przybycie parowcow.
Philadelphia: Montana z
Londynu, Ohio z Liverpoolu.
Browhead: Sygn.: Servia z
N. Y., Arizona do N. Y.
Lizard: Sygual.: England
z New Yorku.
Glasgow: Nestorian z Phil.
Liverpool: Norseman zBost.
New York: Alaska i Aura
nia z Liverp., Ludgate Iiill z
Lond., Chicago z Antwerpii.
Queenstown: Lord Clive z
Philadelphii.
Hamburg: Scandia z Bait.
Boston: Cephalonia zLiverp.
Havre: LaBourgognezN.Y.
WIADOMOSCI MIEJSCOWE.
f
Z polityki.
Nie ma w^tpliwosci, be w
ostatnich dniach zuowu widoki
CJevelaiida na nominacy4 si§
polepszyfy, i przyjacielo jego
znowu pozyskali nadziej§, k
przy pierwszem glosowaniu o
trzyrna nomiuacyij. Oryginal
na ka2dy spos6b jest rzeczjj,
be tyrn razem konwencya chce
przeprowadzid nominacy^ kan
dydata, kt6ry ze swego wla
snego Stanu ani na jeden gfos
nie liczy i ani jednego giosu
pewnie nie dostanie. Stan New
York bowiem przysyfa 72 de
legat6w, kt6rzy Hillowi odda
dzq, swe wszystkie gJosy.' wpra
wdzie z New Yorku przyby
wajfj tak2e Clevelandzi^ci, de
legaci obrani w konwencyi
majowej (anti-snap conven
tion) i ci chcieliby tak2e ucho
dzid za prawnych delegat6w
Stanu, ale zwolennicy Cleve
landa ta^ pewni zwyci§
stwa, ie o ile si§ zdaje, wcale
nie t>§dq si$ starali 0 to, azeby
sprzeciwiad si$ uznaniu Hilli
st6w za delegatew prawnych i
zapewniaj^, ie do nominacyi
Clevelanda wcale nie potrze
bujg, Stanu New York.
Wa2nymi i rozstrzygaj^cymi
s^^osy Stanu Illinois. Pomi^
dzy delegatami tego Stanu (a
jest ich 48) znajdujg, si§ nie
kt6rzy, zwolennicy Hilla — co
niekt6rych mocno dziwi;—ale
chc^c post^powad wedle in
strukcyj otrzymanych na kon
wencyi Stanowej, zgodz^ si§
zapewne na jednogtoiSne i soli
darne glosowanie. rZe giosowa
nie to ' wypadnie na korzySd
Clevelanda, nikt ju2 teraz nie
w^tpi, gdy2 obydwaj kandy
daci ze Stanu Illinois, t. j. Se
nator Palmer i Morrison w li
stach swych wyrainie prosz^
delegat6w, aieby ich kandyda
tury nie podawano i aby Cle
velandowi oddali wszystkie
gtosy. Nie ma w^tpliwoSci,
ie delegaci stosownie do tego
post^piq, a dzisiaj ju2 stano
wczo ta sprawa rozstrzygnie
si§ na posiedzeniu delegat6w
z Illinois.
Nast^puj^ca tabela wyka
zuje szanse Clevelanda, jak
najtroskliwiej obliczone:
ol
«< r
Stan. 51 *•
zr <
Stan. £§. g.
o < 2
tr ^
Alabama 22 13 New YorK 72 0
Arkansas 16 8 North Carolina,. 22 10
California 18 18 North Dakota .. 6 «
Colorado 8 0 Ohio 46 1j
Connecticut 12 12 Oregon ....... 8 «
Delaware 6 6 , Pennsylvania . . 64 64
Florida 8 6 ' Rhode Island... 8 8
Georgia 26 15 South » arolina . 18 1
Idaho 6 4 1 South Dakota .. 8 4
Illinois 48 48 Tennenw 24 24
Indiana 30 13 T<*xas........ 30 16
Iowa 26 0 Vermont 8 8
Kansas *> vO Virginia 24 1
Kentucky 2rf 6 Washington ... 8 8
Louisiana 16 8 West Virginia .. 12 8
Maine 12 6 Wisconsin 24 24
Maryland In '> Wyoming 6 0
Massachusetts.... 30 27 Arizona...... 2 0
Michigan 28 28 Dist. Columbia . 2 2
Mississippi 18 18 New Mexico ... 2 J.
Missouri 34 10 , Oklahoma 2 2
Montana 6 8i: Utah
Nebraska 16 0 |
Nevada 6 4 Raxem 8'J6 U55
^w Hampshire .8 8 Potrzeba do wv
New Jersey 20 20 [ boru .... 599
Przeciwnicy Clevelanda
twierdz^, tabela ta nie jest
poprawn^, a mianowicie i g!6
wnie zarzucaj^, ieStan Illinois
nie odda glos6\vClevelando\vi.
Ale oni sami przyznaj$, ZeCle
veland ma 500 glos6w, a 2e
Stan Illinois prawie jest nie
wjjtpliwy, przeto moZna po
wiedziec, 2e nawet wedle obli
cz«inia przeciwnik'owClevelan
da, tenze mo2e liczy<5 na 548
gtosow przy piervvszym gloso
waniu.
ClevelaodzUci naswoich po
siedzeniach postanowili wal
czyd jak najprzyzwoitszymi
Srodkami, a zwiaszcza przeciw
Zadnemu kandydatowi niewy
st^powac z napa^ciaaii osobis
temi, przeciwnie o ka^dym w
mowach wyraiad si§ jak naju
przejmiej. „Tamman)", dla
ktorej nie ma ^rodka zlego,
skoro cliodzi o pobicie Cleve
landa, ofiarowaia delegatorn z
Illinois swoje zupelne poparcie,
jezeli ci oddadzjj swe glosy Pal
merowi. Jednak£e plan im si§
nie powi6dl, gdy2 wc/.oraj przy
byl do Chicago sam Palmer,
azeby walczyc jak najenergi
czniej na korzy^d Clevelanda.
To przybycie Palmera, jak si§
zdaje, rozstrzyga stanowezo
zwyci^stwo na strong Cleve
landa.
Delegaci ze sjjaiedniego 11a- ^
szego Stauu Wisconsin, stano
wczo 8toj4 po stronie Cleveland
da i pozostan4 niewzru9zeui;
za to chcieliby poparcia, gdy
na kandydata na wiceprezyden
ta podadzj£ swego ulubiouego
fjubernatora Pecka.
Henry George, obrorfca dok
tryny o „single tax", jest
takZe tutaj i b^dzie pracowat
na korzysd Olevelanda.
Wszyscy delegaci ze wszy
stkich Stan6\v od wczoraj 34 w
mie^cie.
Wczoraj szc zgromadzenie
polskich obywateli.
Polscy obywatele 1(5 wardy
zcbrali si^ wczoraj dosyd licz
nie w hali gmacliu szkolnego,
a2eby zaj$6 si§ orgauizacy^
„klubu demokratyczuego pol
sko-amerykailskich obywateli
16 wardy11. Posiedzenie otwo
rzyt obyw. Jau Arkuszewski,
poczem przewodnicz^cym obra
no obyw. Autouiego Rudnic
kiego, a fcekretarzem obyw. Sta
nisfawa Szwajkarta.
Nowi obywatele wpisali si§
do klubu,kt6rego liczba czfon
k6w wzrosla do 40. Przyst^pili
jeszcze, opr6cz obyw. wymie
nionych w zeszly poniedziatek,
nast^puj^cy: Piotr Kioibassa,
Wincenty Peszczydski, Teodor
Buczkowski, Walenty Szewc,
Antoni Wojciechowski, Ber
nard Lieske, Jan Kwasigroch,
J6zef Chetminiak, Lorenc Ma
jewski, Korneli Murkowski,
(Dok. na str. 4tej)
* . ''J5
£&&£ # y

xml | txt