OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 22, 1892, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-06-22/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

KAUK1 PMYRODNICZE.
Kr6tki rys geografii.
(Ci$g dalszy.)
Xa czele ko&iotakatplickie
go staJ arcybiskup gnieinieii
ski, zwany prymasem, po kt<5
rym nast^powai arcybiskup
Iwowski i 15 biskup6w tj. kra
kowski, kujawski, poznatiski,
wileiiski, piocki, warmiilski,
hicki, przemyski, 2mudzki,
chefmiriski, cheimski, kijow
ski, kamieniecki, inflancki i
smoleilski. Unici mieli dw6eh
arcybiskupow t. j. kijowskie
go i poicckiego i 4 biskupow.
Dyzuici mieli swego archiman
dryt§ w Kijowie, Ormianie
swego arcybiskupa we Lwo
wie.
Rozlegfe to paiistwo podzie
lone bylo na trzy prowincye:
Wielkopolska, Ma*opolska,
kt6re razem zwano Koron$ i
Litwa. Kaida z tych prowin
cyi dzieliia si§ na wojew6dz
twa, a te znowu na powiaty i
ziemie.
Wielkopolska w obszerniej
szym znaczeniu skJadala si§ 1)
z wfa&iwej Wielkopolski t. j.
wojew6dztw: Poznaiiskiego z
miastem Poznaniem, 2) Kali
skiego z m. Kalisz, 3) Gniez
nieilskiego z m. Gniezno, 4)
Inowroclawskiego z m. Ino
wrocJaw i Dobrzyil, 5) Brze
sko-Kujawskiego z m. Brze6d
kujawski i Kruszwica, 6) L§
czyckiego z m. L^czyca, 7)
Sieradzkiego z m. Sieradz II.
z Mazovvsza, tj. z wojewodztw:
8) Mazowieckiego z m. War
szaw^, 9) Pfockiego z m. Plo
ckiem, 10) Ravvskiego z in.
Raw$; III. z Prus krolewskich,
tj. z wojewodztw: ll)Pomor
skiego z m. Gdarisk, 12) Chel
midskiego z ra. Cheiinuo, 13)
Malborskiecro z m. Malbor^ i
Elbl^g.
Maiopolska w obszerniej -
szyrn znaczeniu zawierala: I
wia£ciw$ Mak>polsk§, to jest
woje\v6dztwa: 1) Krakowskie
z miastem Krakow, Siewierz,
Zator i Oswi^cim, 2) Sando
mirskie z m. Sandomierz, 3)
Lubelskie z m. Lublin; II Po
dlasie, t. j. wojewodztwo 4)
Podlaskie z m. - Drohiczyn i
August6w; III Kus Czerwon^
t. j. wojewodztwa: 5) Ruskiez
m. Lw6w, Haliez, CheJm, Tr§
> bowla, Zamosd, 6) Beiskie z
m. BeJz, 7) Wolyilskie z m.
Luck, W-todzimierz i Ostrog,
8) Podolski# z m. Kamieniec
) podolski, Jazfowiec; IVUkra
I in§ tj. wojewodztwa: 9) Bra
i clawskie z m. Braciaw, Hu
matl, Targowica, 10) Kijow
skie z m. Kijow, Zytomierz,
PoJtawa, 11) Czernichowskie
z m. Czernichow i Nowogro
dek siewierski.
Litwa skiadala si§ z trzech
( cz^sci: I Litwa wfasciwa, t. j.
wojewodztwa: 1) Wileriskie z
m. Wilno, 2) Trockie z mia
stem Troki, Grodno, Kowno;
II 2mudz tj. 3) wojewodztwo
czyli ksi^stwo zmudzkie z m.
Miedniki, Pol^ga, Kiejdany;
III Ru3 litewska,tj. wojew6dz
^ ka: 4) Nowogrodzkie, zwane
takze Rusi?| Czarn§, z m. Xo
| .wogrodek, Xieswiez, Mir,
' Shick, 5) Brzeskie zwane tak
I /
te Polesiem z m. Brze3<5 litew
•ski, Piiisk, 6) Miriskie z m.
! Miilsk, Mozyr, 7) Pulockie z
' rn. Polock, 8) Witepskif* z m.
Witepsk. 9) M&rislawskie z m.
M»cis}aw.
^ Te cztejy ostatnie wojewodz
twa zwano Rusif| Bial^. 10)
Smoleiiskiezm. Smolensk, 11)
[ Icflanckie t m. Dynaburg.
Do roku 1660 nalezaJy do
Polski cafe Inflanty i byly po
dzielone na trzy wojew6dztwa:
Dorpackie, AVerfdeilskie i Par
nawskie z m. Ryga, Kirholm,
Dorpat, Parnawa, Rewel i
Narwa. Nadto hoidowaiy Pol
sce w rozmaitych czasach: Pru
sy ksi^ce, Kurlandya, Mul
tany i Woloszczyzna.
(Dalszy ci§g nast^pi).
— Tylko jeden cztowiek zty
si^ca umiera ze staroSci.
— Dziesi§d procent ludno^ci
Indyj wschodnich stanowiq,
wdowy.
— AY poiudniowej Europie
z jednego drzewa pomaraiiczo
wego zebrano 38,000 poma
rarfcz.
— Bicyklistom w Daiiii nie
wolno jechad pr^dzej, ni2 jadg,
powozy.
— Stru3 spioszony p§dzi z
szybko£ci$ 25 mi] na godzin§.
— Z rniliona list6w poczt§
przesyianych tylko 20 bywa
nie dor^czonych.
— W Nowej Funlandyi400,
000 ps6w morskich w ubiegfym
sezonie upolowano.
— Ilo&5 ziota w obiegu obe
cnie wyno3i 865 ton.
— Najstarszy i najwi^kszy
fakultet medyczny w Stanach
Zjednoczonych Unajduje si§ na
uniwersytecie pennsylvailskim.
Zostal zafo2ony w 1765 roku i
wydai 10,458 dyplom6w.
— Dramatyczni autorzy we
Francyi otrzymuj^ 12 procent
czystego dochodu z ka^dego
przedstawienia i bilety do war
to£ci 100 frankow na ka2de
przedstawieuie ich utworow.
— W Paryzu wol$, a2eby
sluz^cy byli 2onaci, bo s^dzq,
ze tacy sjj pilniejsi i uwas&niejsi.
VV Londynie przeciwnie, s$dzj|,
ze siu&jcy zanaty wi^cej uwaza
na svvoj§ family anizeli na wy
gody familii swego paua.
— W Xeapolu* jest zaklad
freblowski pod opiek$ pani
Sehwabeipanny Baerman. Za
?o2ony przed 20 laty, zaklad
ten pocz$tkowo opiekowal si§
dvvojgiem dzieci. Teraz ma 21)
klas i 1000 uczni6\v.
POLACY I CHICAGO.
Tow. £w. .Tacka tnaswoje nadzwy
czajne posiedzenie w Pi^tek wieczo
rem o godz. iSmej dnia 24 Czerw
ca r. h.
Fr. Skupniewicz, prezydent.
Na pomnik Kosciuszki.
ztoi'jli skiadki na<st$pujqct/
ofiarodmrcy:
Z przeniesienia ....§2111.62
1746. Tow. Rzemie£lnik6w
polskich w Brooklynie N. J.
ofiarowaio poiow^ czystego
dochodu zb'alu na pomnik Ko
Scniszki $20.00
Z Tow. Bednarzy Polskich w
Brooklynie, N. J. na pomnik
iiajwi^kszemu polskiemu bo
haterowi Tadeuszowi Kogeiu
szce zfozyli nast^puj^cy czlon
kowie:
47. Wawrz. Kaminski ...1.00
48. Tekla „ ....25
49. Elzbieta „ ••••25
1750. Wawrzyniec,, .... 25
51. Piotr „ .... 25
52. Feliks „ ....25
53. Marya „ .... 25
54. T. Karol „ ... .25
55. M. Wroniewicz 1.00
56. Antoni Kwarciafiski ..50
57. Wi. Szpr^gowski 75
58. Piotr Nawrocki 25
59. Jan Piwarski 50
Razem $5.75
Czfonkowie Tow. „Zgoda" g.
157 ziozylina pomnik Kogciu
szki, jak nast^puje:
1760. Teodor Ablamowicz ..25
61. Jan Sifiski 50
62. Kazimierz Narwosz . .1.00
63. Antoni Brzozowski ... 50
64. Antonina „ ...50
65. Edward „ ...50
66. J. Rynkszelewski ... .25
67. Michat RatKowski ... .50
68. Franciszek Szvszko .. .25
69. Emil Katz ..... 25
1770. Piotr Izapowicz 25
71. Antoni Chenko 25
72. Zygmunt Oratowski . .25
73. Franciszek Rowifiski ..25
74. Franc. Romanowski ...25
75. Franciszek Janowski ..15
76. WJadyst. Zdziebkowski50
77. Feliks Kowalski 25
78. JOzef Sudtowski 10
Razem
$6.75
79. Towarz. Krakus6w gw.
Grzegorza w Chicago $10.00
1780. Wl. ks. Wieczorek z
Toledo nar^ce ks. F. Gordona 10.00
81. Stanislaw Jastrz^bski z
gr. 119 w Chicago 1.00
82. Lud. Krupski z gr. 144
Cleveland Ohio 50
Razem ....$2165.63
O dalsze cho<5 najdrobniejsze ofia*
ry uprasza si^ w imieniu komitetu.
Leon Szopinski, sckretarz fin.
559 Noble Street, Chicago 111.
Wszystkie czasopisma polskie w
Ameryce uprasza si§ uprzejmie o
przedruk powyfcszej listy ofiarodaw
c6w.
i
PrzybyJa tu ze starego kraju Julia
Zawadzka z Gubernii Wejsiejskiej
ze wsi PowieSniak.—Poszukuje brata
swego Jana Zawadzkiego—kt6ry tu
mieszka w Chicago od lat 0ciu.
Ktoby wi^c cog o nim wiedziai
niech b^dzie tak dobrym i da zna<5 na
parafiQ gw. Stanisfawa Kostki.
JAN SZYMCZAK,
najwigksza fabryka polska wy
borowych havarfskich
** ",B
706 Nolle SPr., - Chicago.
9m.-clll-cd.
Co tylko otrzymaliSmy
Wielki transport
Zakietow i Okryc Damskich
w kolorach ezarnych brunntnych i szarych. Przyd^cie je zobaczy6. Ceny na
sze sq, nadzwyczaj niskie. Mamy takze pi^kne
Kasmiry i Hafby
dla dzieci do Iszej komunii. Znajdziecie u nas kompletny wyb6r
Parasol6w i Firanek koronkowych.
Nasz zapas satynow i Ginhams dla sukien jest najlepszy na zacho
dniej stronie miasta
Ceny zawsze najnizsze
Prosimy takze odwiedzi<5 nasz wyb6r dywan6w.
HENRY BOESE,
DRY GOODS and CARPET HOUSE
698--704? Milwaukee Ave. r6g Noble ul.
jy Maiuy czterech klerkovr Polskich P.#B
WIELKA WHIN# EXKURSYA
\V
Niedziele 3-go Lipca 1892 roku
do
PARKU SOBIESKIEGO
na korzygc
Nowego Polskiego Kosciok Sw. Andrzeja.
Poeifjgi odjadij w Niedziele dnia 3-go
Lipca b. r. o godzinie k9 i 9 rano, z dworca
na Polk ulicy. Przyb^dfj na czas do Parku
Sobieskiego, aby ci kttfrzy sobie zyczfj is<5 na
nabozenstwo przybyli na czas.
Zaprasza
KOMITET.
JIN H. XELOWSKI,
Magister Farmacyi
Posiada najwi^kszy skiad w mie
gcie Drugeryi, Medykament6w, Che
micznych preparacyi, jako tez arty
kuiOw t0al6c0-vych i t. p.
Specyalista w przyrz^dzaniu pa
skow na runtary tak dla dorosiych
jak i d)a dzieci. Takze poleca wy
b6r binokli i okular6w.
JggT" Przyrz^dza recepty tak Ame
rykafiskie jak Eurupejskie.
709 Milwaukee Aye.,
TVt i..ko\ M 4333. C'or. Noble Str.
DOKTOR
KAZIMIERZ MXDOWICZ,
204 West Chicago Avenue, obok Milwaukee Avenue.
(jrODZIXY 0FIS0WE:
od 8 do 10 rano, od 2 do 4 po poiudniu, od 6 do 8 wieczorem.
LEZ .AJE3Z
146 W. Blackhawk rdg Cleaver ulicy,
Ofis i mieszkanie nad Aptekfj. TELE FOX W 842.
GODZINY OFISOWE: od 8—9 przed potudniem, od 12—2 po poiudnin, od 6—8 wieczorem.
W Aptece Dinet & Delfosse Corn. Armltage & Robey od 11—12 przud potndntem, od 5—6 po pohxdnln.
TELEFON W. 333.
To jest
ISTo. 9
maszyna do szycia za kt6r$
Wheeler & Wilson
otrzymali naj vvi^kszq, premie na wie2
kiej wystawie Swiatowej w Paryzu 188t
pomimo vspoiubiegania wszystkicb
w Swiecie maszyn do szycia.
Jest wi§c najlepszal
Przyjdi i przekobaj siQ zanim
Iropisz maszyn^ do szycia.
Wheeler & Wilson Mnfg. Go.
185 & 187 Wabash Aye.
Na sprzedaz u:
Geo/l\WISmNGHOFF, 1023 Milwaukee Ave.
J olm Barzynski & Co.
147 W. North Ave.
Sklad najlep8zego gatiiDku
twardych ifl mi$kkich
WEGLI
po —
NAJTANSZYCH CENACH,
. 1 m. xnli r.rl.
JOZEF G0EEMB1ESKI,
7iTell Plate hlisko Milwaukee Ave.
Fabrykant wszelkiego rodzaju
WOZOW. Uskutecznia r6wnie4 wszel
kie prace w zakres kowalski wcho
dzq,ce szybko i tanio.
Kuje konie zrecznie I bez
piecznie. acip-xcii^cd
Najpi$kniejsze i najtrwalsze fotografie par 61ubnych, grup weselnych i fami
lijnych, niemowl^t i dzieci od komunii 6w. wykonywa jedyny
Polski Zaklad Fotograflczny
NIEASA i PIOTROSSKIEGO, 589 Milwaukee ATI.
Poiqdanj skntek nast%pii. n
Hambubs, Iowa, Ma], 1890.
KOkn molm par&flanom, clerpUjcjm na chorobQ
nerwfiw 1 nattg pijaistwa, poleclem Paatora Koe
nlg'a „Nerre Tonic." Siedmia z nich zapewnlli
mnle te „Tonlc" przynl6al im wlQcej korryicJ,
aniieli czaa lob pleol^dze - bo z swych chorib to
stall znpeinlo wyleczenl. S^dzQ te wiqcej dowo
d&w nle potrzeba na wykazanle Swietnych sknt
k6w tego lekarstwa, 1 dzlqknj* Warn zft l«8kawo^
Okazan^ ubogim w przeazlodcl.
WIEL. K8. COOK.
CoUTVbcs, Nebj paidziernik 1888.
Pan Marcln SIgenek, z Duncan, Neb., llcz^cy
lat IS derplal na padaczkQ prawle od dzieciAitwa.
Hlawal co drugl azleft konwuliye. Baz czytatem
o lekarstwle Pastora Koenlg'a a naiychmiast za
mOwUem Je dla nlego. Jot rok min^l jak lekar
»twa tego xalyL od tego czasa jeazcze nle mial
konwufiyl. WIEL. KS. A. CZECH.
Fi a mr A Na 2fvda"ie czytelnikOw posyta
[ I I If Ifg 11 my pi(ikM kei^ike p chorobach
if ililllJ. nerw6w darmo. Bl&nym nawet
to lekaretwo poaylamy bezpJatnle
Lekaretwo to wynalazt Pastor Koenig. zamle
ezkaly w Fort Wayne, Ind., w roku 1876, 1 od tego
czaau pod jego dyrekcy% przygotownje Je
KOENIO MED. CO.f Chicago, III.
Cena: butelka 81.00: 6 za $5.00; bntelkl wlqkaze
po $1.75; 6 za $9.00. Do nabycla w aptekach.
T. Bardonski
638 Noble Btr. w Chicago, 111.
1
T. Solxoen
8753 Commercial ave., bllako 88th nl. w S. Chicago.
Jakob Mucha.
152 W. Blackhawk str.
Sklad wszelkiego gatunku
WEGL1 i DRZEWA
Wypoiycza takiepowozy na cmen
tarz, vesela i przejaidiki.
Ceny umiarkoxvane.
21 —xcll cd. —
RUPTURA!
DZIECI KURUJE W lODO 14 DNIACH
DOROSLYOH W 1 DO 8 MIKSIACACH
Is iepotrzeba placid, a2 wykuru je 1 to
be* operacyi, bez b61u, bez nlebezpie
czetistwa i bez przeezkody w zajqciu.^
Rady udziela darmo godzluy od 10-tej'v
przed pohidniem do 5 po pohidnln.
Dr. A. Xj. Do Souohet.
pok6j 83 i 24 w gmathn teat ralnym Mc'Vicker'a,
o2l.clii-cd. CHICAGO.
Into SUIt Bank
Fa mlejscn bylego banks PAUL 0. STEISLAIB ft CO.
Zorganizowany na podstawie uataw bankowycb Stanu Illinois Jako
HATJg 0TANOWT.
===== KAPITAt $250iM)0.00
Deposit Accounts. — Depozyte przemystowcdw i innych oedb przyjmuj«my wtr
wltlklcn i malych sumach i 84 one ptatne za przekazami.
Certificates of Deposit, ptatne za okazem, a nadto wyptacaj^ gig procenta, jet**
U pieniqdze leiq przez pewien czas.
Pozyczki Interesantom wydajq elQ na dobr^ hlpcteke.
Kolektowanle odbywa Big we wezystkich czQtciach kraju i zagranlc%.
Weksle ptatne w kraju i zagranic^, kupujemy i sprzedajemy.
Pozyczek udzielamy na realnodci pod warunkami najkorzystniejezymL
ODDZIAL EAST OSZCZ12DNOSCI
polecamv rzemiedlnlkom, robotnikom fabrycznym I wszy&tklm pracuj^cym za wjim
grodzenie, jako mlejsce dogodne do ekladania oezczqdnodci. Przyjmnje«f
wktadki od Jednegu dolara i wyiej i ptaci sIq zwykte procenta.
WEKSLE DO EUROPY.
Bank ten sprzedaje weksle i przekazy pleni^Zne ptatne za grantc* welde naltufr
arch kurs6w azlennych. Wvstawlamy neksle ptatne za okazem, w Berlinla,
e, Frankfurcie, Wiednlu, Monachium, Kolonii, i t p.
Zagranlczne mcnety 1 plenl^dze paplerowe kupujemy i sprzedajemy.
SAFE DEP08IT VAULTS.
W poiqczenlu z tym bankiem utrzymujemy Milwaukee Are. Safe Deposit Vaults
gdzie odnajmujemv prywatna skrzynki do przechowywania dokumentfw i papies6w
wartodciowych po $5 rocznie. Wejdcie przez Bank.
Adresi
Milwaukee Avenue 8tate Bank
cor. Milwaukee ATenue and O""enter Str., ■ • CHICA66L
URZ^DNICY:
PAUL 0. STENSLAND, Prezydsnt., ANDREW C. LAU8TEN, WiemMZTDm
CHARLES E. 8CHLYTERN, Kabtkr, DONALD L. MORRILL, Rzeczwix.
DYREKTOBZTs
John P. Hanson, Wil. Johnson, John McLaren, F. H. Herhold, M. A. La Buy, Tb. €1
Morris, John Sherman, A. C. Lausten, J. F. Smulski, P. 0. Stensland, 8. D. Thorao*
piotr kiolbassa. e. z. bbod6wskl
P. KIOLBASSAISP.
Notaryusze Publiczni
113 W. Division ul. - - Chicago, Htm
Zajmuj% si$ wszelkiemi sprawami hipotecznemi; wyrabiaj^ dokumenta.
Sprzedaje takie KARTY OKP^TOWE, wyrabiajn PELNOMOCNICTWA
do Europy i maj% AGENTURY ASEKURACYI OD OGNIA
najlepszych towarzystw.
W og6le zasie^na<5 mop#. Polary n vich r«Hy we wszelkich interesaclfc
tvat ciTT VATD
rUJUDIil Jr ftln
689 Milwaukee Ave.
NAJTANSZY SKLAD
Mebli, Obraz6w, Lamp, Blachy, PiecOw Kuchennych i<
Pokojowych i Oprawa Slubnych WieAc6w.
0<1 dzis CENY ZNI20NE W naszym skhidzie (storze) o 25 procent
Garnitury wyscielane (Parlor Suits) najtansze u nas.
Przvjd2cie Rodney najprz6d do nas, anteeli macie przeptsicac gdzie indzie>.
Wszelkie naczynia na WESELA wypoiyczam od dzis za pof ceiiy. —
Kto nin ma pieni^dzy, tcillll CZfikattlJ". — Skora usfuga.
Mas/ skfnd jest dni«r; skia ' >n<»hli od Nolilo uliftv do Augusta ulic.
' ■- «ie zapomnijcie najtanszego skladu w Chicago.
I. P. MIKITYNSKI,
689 Milwaukee Avenue, • Chicago, HI
AGENCYA KART OKRljJTOWYCH
TCARTY OTr^7(TOY>T TYLJTO <ta-2.00 HFRLINA DO CHICAGO.
W. SliOMlNSKA,
679 Milwaukee Ave.
Polecam Wieleb.iemu Duchowieiidtwu Jak
Szan. Towarzystwom polskim m6j sklad i praco
wnig r62nego gatnnkz OHORAGWI, SzARF
DDZNAK, kOZET, BEREL i PALES MAB
BZALKOwSEICH i t. p
pojak najtaiiszej cenie,
wykonnjq tabowe obstalunki jak najpunktnalniej
i najeumienniej, bo przez eiedmnadcie lat prakty
ki, ztofcylam dcwody z powviezych wyrobow.
Tak2e polecam moj skhwi Wielebnym Siostrom
wjplki wyb6r KORON, WELONOW i BUKIE
TOW dla dziewcz^t 1 chlopc6w, przystQpu^cycb
jopierwszej Komanii Swiqtej.
Tak samo korony i welony dla mlodycb paniea
do Slubn, wszystko po jak najtahszej cenie. Pro
3zq przybvC 1 przeKonad sio w polekiia band]a,
7.Im do obcej carodowofici aiq udacie.
Portret naturalnej wielkosci tylko
$1.99 w krotkim czasie wykonany. Gru
py weselne, najlepsza robota, i tak tanio
jak gdzieindziej. Tysiqce dato siQ ode
brad w moim zakladzie fotograficznym,
czemu i nie Wy? 21 p. x cii cd.
Z uszanowaniem
HENRY LEVIN
547 Milwauke
M. SZRAMKOWSKA,
42 Will Str. r6g Augusta
Fraktyczna Akuszerka
poleca swoje ustugi we wszystkich
sfabogciach i przypadioSciach nie
wieSciech. i6i.-xciii.cd
TOM. FOLEY, A. TRENDEL,
608 Noble Str. 84 Fox Place.
FOLEY & TRSNDEL,
Zaktadaj^ rury do gazu i kanaly po
dziemne po umiarkowanej cenie.2m-ciii'cd
634 Noble Str. w bezmencie.
Pierwszorz^dny
SKLAD MI^SA.
uvstviis zu-BED^Di, »»»", w og6le w«jretko
co w piennwowndnym akiadiie rzeinlckmi bjrc
powinno, pp umiarkowwjch cenich. (?m-ciil-cd
JAI CHMFKOVSQ. TU'Mlt Str.
Fabrykant
WYBORO WYCH
HAVANSKICH CYGAR.
Sktad hurtowny i pojedydczy najrozmaitszego tytoniu.
fe03 £To"tole Street. - - - CHICilGO.
SM03L.IKT8KI,
647 Milwaukee Ave. rog Augusta ul, Chicago III.
Sklad
SUKNA i PRACOWNIA KRAWIECKA.
Poleca Szanownej Polskiej Publicznofici sw$ pracowniq krawieck^ i ekiad wi««elklego patnnko
snkna tak krajowego, jakoteJ; i zagranicznego. Robi nbiory podlug miary i wedlug najnowazej mody.
po cenach przystQpnych dla wezyat^ch. ,
Wszelkie obstalanki wykonuje jak najpr^dzej i jak najstaranniej.
Za dobr$ robots zar^csa ei^. 8m.-cili«L
JAI SMOLDfSKL 647 Milwaukee Avenua
Firma zalo4ona r. 1867
E3. Rubovits i Brat
DRUKARNIA i SKLAD MATERYAL6W PISMIENNYCH.
FABRYKA KSI^ZEK HANDLOWYCH.
Przeprowadzono interes pod nr.
TEL. 2094 168 & 165 Fifth Ave. CHICAGO, ILL*
DOMY i LOTY .
na sprzedafc po cenach umiarkowanych. Agencya kart oknjtowych na wszjstkfo
linie. Wypozyczanie pieui^dzy na pierwsz^ hj potek^ (mortgage) i t. d. i8m.-xcUi-«L
JPiekne loty na sprzedaz blizko kosciola sw- Jadwlgi po $600..
Wincenty Pe6ci6eki, 150 \V. Blackhawk nlica.
Zabezpieozenla od Ognla
J. B PALLASCH, 150 W. Blackhawk ul. Chicago, 111.
R. HEIjIjER,
WETERYNARZ, dyplomowany w Wiedniu.
608 Blue Island Ave., Telefon No. Canal 163.
Byiy weterynarz w austryackiej armii. — Ordynuje od
4-tej do 6-tej w Aptece pod BIALYM ORLEM
i8mj-cM 615 Noble r6jj Sloau ulicy. Telefon No. West G54
CHAS. WIRTH & CO.,
827 Milwaukee Avenue, 165 W. Division Street*
SKLAD
Piec6w, sprz$t6w blaszanych i 4elaznych, no46w stoiowydi
i kieszonkowych, narz^dzi ciesielskich i mularskich.
Wszelkie roboty cynowe i blaewtne wykonujemy na obetar
lunek.
Rynny i rury dachowe robimy trwale, dobrze i po c©*
nach bardzo przyst^pnych.
flHAS WTRTTT Ar. fJO

xml | txt