OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, July 16, 1892, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-07-16/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

«yer Antoni Kortas, pierwszy marsza
łek Józef Pinkowski, drugi Józef
Pawłowski; opiekunowie kasy: Paweł
Smeia, Jakób Klinger, Józef Kortas;
do kwitowania książek: Józef Kuno
wski; do stemosowania: Antoni Wo
szniewski. Wszelkie listy ikorespon
deneye proszę nadsełać na ręce se
kretarza Jana Kroll, Holtav. nb. 642.
W niedzielę 17 b. m. odbędzie się
o gods. ^2 popołudniu, nadzwyczaj
ne posiedzenie Tow. Najśw. Imienia
Maryi. Z powodu ważnych spraw, o
becmość każdego pożądana.
16 le. B. Klarkowski, sekr.
Kl»b Polskich Obywateli 16 War
dy, urządza wielki mass mityng po
litye*ny w Niedzielę dnia 17go lipca
o gods. 7 wieczorem. r
Ważne sprawy będą do załatwie
nia uprasza się wszystkich obywateli.
16 Ic.
Tow. św. Wojciecha B. i M. ma
swoj« posiedzenie ^-roczne w Ponie
działek 18 lipca b. r. w hali zwy
kłych posiedzeń. Nieobecność pocią
ga karę podług konstytucyi.
Do zapłacenia jest:
Podatku c. 25
Assesmentu 90
Zjednoczeniu 25
Razem $ 1.40
16 lc. Józef Smorowski, prez.
Nie znając dokładnie adresów wie
lu Towarzystw, niniejszem zaprasza
my wszystkie szan. Towarzystwa
polskie, którym wykształcenie mło
dzieży polskiej w Ameryce leży na
sercu, aby zechciał}- wziąść łaskawy
udział w uroczystości poświęcenia
kamienia węgielnego domu Zgroma
dzenia i szkoły Sióstr Najśw. Rodzi
ny z Nazaretu, którego dopełni Najp.
Ks. Arcybiskup P. A. Feehan, dnia
31 lipca 1892 r. o godz. 3 popołudn.
Z uszanowaniem
S. M. Laureta
Przełożona Sióstr Najśw. Rodziny
z Nazaretu.
16 lc.
Ś.p.
Emilcia Kossakowska
przeżywszy rok 1 i 18 dni w dniu
15 b. m. o godz. ^6 wiecz. powięk
szyła grono aniołków.
W smutku pogrążeni rodzice,
zapraszają krewnych i przyjaciół
na eksportacyę zwłok z górnego
kościoła św. Stanisława K. jutro
w niedzielę, o godz 8 rano.
M. P. i Franciszka
Kossakowscy.
COLUMBIA
FURNITURE HOUSE.
Skład każdego gatunku nowych i
starych mebli, karpetów, pieców i in
nych sprzętów domowych. Sprzedaje
za jaką bądi ceną.
738 Milwaukee Ave. 16 wr.
JAN SZYMCZAK,
największa fabryka polska wy
borowych havailskich

706 Noble Str• Chicago,
9m.-ciii-cd.
MARCIN NAGÓRSKI,
294 DIVISION HUCi
blisko Noble ulicy.
Pierwszorzędny skład
Butów i Trzewików mę
skich i damskich. Repe
racye wykonuje spiesznie
i tanio. 5m xcrui
CHOROBY OCZNE
DOKTOR DEAL (Okulista)
Leczy skutecznie wszelkie zapalania oczne
Jęczmień, jątrzące sią białka oczne i t. U.
281etoia sukcesyjna praktyka w Chiragu
Odnieście się do:
W. ks. E. Kelly prob. par. ś. Cecylii w Chicago
Pani J. Kaderewskiej 183 W. North Ave.
Fanny W. W lek lińskiej 827 32th str.
Fryderyka Kozak 85 Fisk str.
AJ dmie Paderta 201 Maxwell str.
Józefa Jankowskiego Loomia i 20th str.
Antoniego Chabowykiego 135 Cornelia str.
Jana Guzikowskiego 1019 Dudley str.
Alex. Szydłowskiego, 568 W. 21th str.
Andrzeja Tadrowskiego, 8745 Commercial ave.
South Chicago 111
Zbadanie pacyenta bezpłatnie.
(KATAK KUK UJE SIĄ.)
BIORO:
w Gmachu Teatralnym McVicker's.
84 E. Madison Str.
POKOJ 44 5 PIĘTRO.
Godziny ofisowe od 10 rano do 2 po południu.
gop.4.«.p.xeiL Chicago* III.
To jest
ISTo- 9
maszyna do szycia za którą
Wheeler & Wilson
otrzymali największą premię na wie]
kiej wystawie światowej w Paryżu 188C
pomimo współubiegania się wszystkich
w świecie maszyn do szycia.
Jest więc najlepsza.'
Przyjdź i przekonaj się Zanie
Iiupisz maszynę do szycia.
Wheeler & Wilson Mnfg. Co,
185 & 187 Wabash Aye.
Na sprzedaż u:
Geo. F. WENNEJGHOFF, 1023 Milwajikee Ave.
John Barzyński & Co.
147 W. North Ave.
Skład najlepszego gatunku
twardych ia miękkich
WĘGLI ^
po —
NAJTANSZYCH CENACH,
Im. xcii rri.
JOZEF G0ŁEMB1ESK1,
7: Tell Plate blisko Milwaukee Ave.
Fabrykant wszelkiego rodzaju
WOZÓW. Uskutecznia również wszel
kie,; prace w zakres kowalski wschc
dzące.szybko i tanio.
, Kuje konie zręcznie i bez
piecznie. 261p. xcii cd
Najpiękniejsze i najtrwalsze fotografie par ślubnych, grup weseinycn i tami
lijnych, niemowląt i dzieci od komunii św. wykonywa jedyny
■ k •...•r.Jtóc - ...i
Tylko jedyna
Wolna Ekskursya
do
Kościuszko Park
blisko Norwood Park
Rzadka sposobność do nabycia s»
bie domu i loty na Milwaukee avo. i
Kościusko ave. Śliczny park, drze
wa, chodniki i drogi wyłożone ka
mieniami. Położenie lot jest wysokie
i suche i blisko granic miasta. Tylko
kilka bloków od buduiącej się kolei,
Calumet.
Cena $200.00 i wyżej. Warunki:
dziesiąta część płaci się gotowką, a
resztą na miesięczne spłaty po $5.00
i wyżej.
Pociągi odchodzą o pół do drugiej
po południu z dworca na Wells ulicy
i dwadzieścia minut do drugiej z
Clybourn Junction
Po tykiety, plakaty i wszelkie bliż
sze informacye
Zgłosić się
A. tfray 77 S. Clark ul. lub agentów
A. J. Kowalski 617 Noble
Jos. Mrukowski Dickson i Blackhawk
Chicago, 111.
Z powodu, że wielu chłopaków
roznoszących „Dziennik Chicagoski"
przy rozpoczęciu wakacyj poszło do
pracy i „Dziennika" więcej roznosić
nie mogą, i ponieważ nie posiadamy
adresów tych osób, które od owych
chłopaków „Dziennik Chicagoski"
otrzymywali, przeto upraszamy u
przejmie, ażeby każdy, który życzy
sobie „Dziennik" otrzymywać regu
larnie, przesłał swój adres albo oso
biście zgłosił się do Administracyi
„Dziennika" pod nrem 141 — 143 W
Division Str.
Loty! Loty! Loty!
W GRAND CENTRAL
BLISKO CRAGIN 201p-cii-ł
Świetna sposobność dla Polaków! Ogromne fabryki już tam się znajdują a no
we zawsze powstawają. Tylko 25 doi. gotówki, a resztę spłaca się miesięcznie po $5.
JAN SBONKOWSKI, 1049 North Hoyne Aye., blisko kościoła św. Jadwigi.
= OSZCZĘDZAJCIE PIENI4DZE =
przez kupowanie lot w
SOBIESKIEGO PARKU
* W HAMMOID. t
Lepsze to aniżeli Kasa Oszczędności.
Lepsze to aniżeli Tow. Budownicze.
Najlepszy i najpewniejszy sposób oszczędzania pieniędzy,
jest kupowanie realności.
Nowy Kościół Polski,
= Fabryka wyrobów stalowych,
Budują się: wodociągi,
— Kolej uliczna,
Kanały ściekowe,
Kupujcie teraz, a dostaniecie dobrą lokacyę.
ĘW Po mapy, plany lotów lub jakąbądź informacyę, tyczą
cą się lotów, zgłoście się do
0. H. BROOKS & CO., 803 Tacoma Building,
lub do jednego z następujący cli agentów:
A. J. Kowalski, 617 Noble Street,
Adam Stachowicz. Sobieski Park,
A. Majewski, 684 Noble Street,
B. Fromiiiski, 831 Wood Street,
L. Groszkiewicz, 143 W. Division Str.,
Józef Napieralski, 681 >V. 17-th Str.,
Max Barański, 525 Noble Street,
Ł. Roland & Co., 742 N. Ashland Ay.
Jan AdamowsH, 525 Noble Street,
Joseph Mrukowski, 660 Dickson Street,
Peter Arkuszewski, cor. Fry & Noble St.
A. X. Centelln, 43 Chopin Street,
Julian Piotrowski, 854 James Avenue,
J. K. Niemcze w.ski, 31 bliśko Main Str.
Frank A. Bieske, 602 Noble Street.
C. J. Belinski, 68?> W. 17-th Str.
Wolna Ekskursya
i w przyszłą niedzielę po południuo godzinie pię<5 minut po pierwszej z dworca -'Lake Shore'
na rogu ulic Van Buren i Sherman do naszej
SUBDYWIZYI W SOUTH CHICAGO.
82 loty na sprzedaż po $>375.00 i wyżej
Tylko $2.00 wyraźnie dwa dolary gotówki potrzeba resztę spłaca się w tygo
dniowych ratach po $2.00. Tylko 12minut jazdy koleją elektryczną do Wystawy Powszechnej
milę od jeziora i tylko 6 bloków od środka miasta So. Chicago. Położenie tych lotów zapewnia,
iż wkrótce wartość ich dojdzie do $1000 za lotę.
Kolej Elektryczna na S. Chicago aye. na ukończeniu tylko 300 stóp od naszej
subdywizyi.
Bilety bezpłatnie na dworcu.
Bliższych wiadomości udzielą:
FOSTER & VERMILYEA, 1103 Chamber of Commerce.
ADAM MAJEWSKI, 684 Noble Str.
A. J. KOWALSKI, 617 Noble Str.
Loty po $150
położone między
Kupujący lctę za przeglądanie papierów nie ponosi żadnych kosztów; W razie śmierci spadkobiercy dostaną
Loty można zobaczyć codziennie. Przejazd w obie 3trony bezpłatny.
K. SAWICKI, 572 Noble Str.
JAN H. XELOWSKI,
Magister Farmacyi
Posiada największy skład w mie
ście Drogeryi, Medykamentów, Che
micznych preparacyi, jako też arty
kułów toaletowych i t. p.
Specyalista w przyrządzaniu pa
sków na ruptury tak dla dorosłych
jak i dla dzieci. Także poleca wy
bór binokli i okularów.
2^" Przyrządza recepty tak Ame
rykańskie jak Europejskie.
709 Milwaukee Ave.,
Tellfon M. 4333. Cor. jXoble Str.
DOKTOR
KAZIMIERZ KIDOWICZ,
204 West Chicago Avenue, obok Milwaukee Avenue.
GODZINY 0FIS0WE:
od 8 do 10 rano, od 2 do 4 po południu, od 6 do 8 wieczorem.
146 W; Black hawk róg Cleaver ulicy, •
Ofis i mieszkanie nad Apteką. TELEFON W 342.
GODZINY OPISOWE: od 8—9 przed południem, od 12—2 po poładnin, od 6—8 wieczorem.
W Aptece Dinet ADelfoeee Corn. Armit&ge & Robey od 11—12 przed południem, od 5—6 po pohidnlu.
TELEFON W. 833.
Niezawodne lekarstwo. tu
Bucybub O., 18-go marca, 189.
Ea. Kleekamp doniósł mi o Waszem lekarstwie.
Utyłem go na epilepsyą na którą przez 26 lat
cierpiałem. W pierwszym tygodniu po ożyciu
tego lekarstwa czułem się zdrowszym; moje ner
wy uspokoiły eią. Od września z. r., w którym
to czasie tego lekarstwa używać począłem, nie
miałem najmnieszego znaku tej choroby. Idą do
pracy bez bojaźni. A zatem polecam je każdemu
cierpiącemu na tą chorobą, jąto niezawodne le
karstwo i flwiadczą powyższe nroim podpisem.
HERMAN SCHUEBLI.
Eabuno, la., 14-go maja, 89.
Długo cierpiałem na nerwy i ból głowy, szcze
gólnie w niedziele po nabożenBtwie. Dwie butel
ki „Eoenig's Nerve Tonic" wyleczyły mnie. Isto
tniej lekarstwo to jest godne swego imienia:
„Lekarstwo na wzmocnienie nerwów . — „Nerve
Tonic".
WIEL. ES. J. B. HUMMBEET.
Na żądacie czytelników posyła
a my piąkną książkę o chorobach
I. nerwów darmo. Biednym nawet
to lekarstwo posyłamy bezpłatnie
Lekarstwo to wynalazł Pastor Koenig, zamie
szkały w Fort Wayne, Ind., w roku 1876, i od tego
czasu pod jego dyrekcyą przygotowuje je
KOENIG MED. CO., Chicago, III.
Cena: butelka $1,00:0 ca $5.00; but«ikl wiąksze
po $1.75; 8 za $9.00. Do nabycia w aptekach.
T. Bardoóski
638 Noble str. w Chicago, 111.
1
17. Bołioen
8758Commercial ave., blisko 88thul. w S.Chicago.
Jakób Mucha.
152 W. Blackhawk str.
Skład wszelkiego gatunku
WĘGLI i DRZEWA
Wypożycza także powozy na cmen
tarz, vesela i przejażdżki.
Ceny umiarko wane.
21—xcii cd.—
RUPTURA!
DZIECI KURUJE W lODO 14 DNIACH
DOROSŁYCH W 1 DO3 MIESIĄCACH
> iepotrzeba płacić, aż wykuru je i to
bez operacyi, bez bólu, bez niebezpie
czeństwa i bez przeszkody w zająciu., "
Rady udziela darmo podziuy od 10-tej'
przed południem do 5 po południu.
Dr. A.. Xj. X>o Souohet.
pokój 33 i C4 w gmachu teatralnym Mc'Vicker's,
o21.clii-cd. CHICAGO.
He miejscn byłego banie PADŁ 0. STEHSLAHD h CO.
Zorganizowany na podstawie ustaw bankowych Stanu Illinois Jak*
BASTS STANOWY.
KAPITAŁ ft250.000.00 =
Deposit Accounts. — Depozyta przemysłowców i innych osób przyjmujemy we
Witlklch i małych sumach i są one płatne za przekazami.
Certificates of Deposit) płatne za okazem, a nadto wypłacają się procenta, jeże
li pieniądze leżą przez pewien czas.
Pożyczki interesantom wydają się na dobrą hipoteke.
Eolektowanie odbjn a się we wszystkich częściach kraju i zagranicą.
Weksle płatne w kraju i zagranicą, kupujemy i sprzedajemy.
Pożyczek udzielamy na realności pod warunkami najkorzystniejszymi
ODDZIAŁ KASY OSZCZĘDNOŚCI
polecamy rzemieślnikom, robotnikom fabrycznym i wszystkim pracującym za wyn»
grodzenie, jako miejsce dogodne do składania oszczędności. Przyjmujemy
wkładki od jednego dolara i wyżej i płaci się zwykłe procenta.
WEKSLE DO EUROPY.
Bank ten sprzedaje weksle i przekazy pieniężne płatne za granicą welde naftsó*
Bzvch kursów dziennych. Wystawiamy weksle płatne za okazem, w Berlinie, Bre
mie, Frankfurcie, Wiedniu, Monachium, Kolonii, i t. p.
Zagraniczne menety i pieniądze papierowe kupujemy i sprzedajemy.
SAFE DEP08IT VAULT8.
W połączeniu z tym bankiem utrzymujemy Milwaukee Are. Safe Deposit Vault!
gdzie odnajmujemy prywatne skrzynki do przechowywania dokumentów i papierów
wartościowych po f 5 rocznie. Wejście przez Bank.
Adreaii
Milwaukee Avenue State Bank
cor. Milwaukee Avenue and Cf^cnter Str., • ■ • CHICAGO.
URZĘDNICY:
PAUL O. 8TENSLAND, Prezydent., ANDREW C. LAU8TKN, Wicepreztdew*.
CHARLES E. 8CHLYTERN, Kastek, DONALD L. MORRILL, Rzeczki*.
DYREKTORZY:
John P. Hanson, Wil. Johnson, John McLaren, F. H. Herhold, M. A. La Buy, Th. O
Morris, John 8herman, A. C. Lausten, J. F. Smulski, P. O. Stensland, 8. D. Thorsoa
PIOTR KIOŁBASSA. E. Z. BRODOWSKI.
P. KIOŁBASSA i SP.
Notaryusze Publiczni
113 W. IHvi8ion ul, - - Chicago, JJU
Zajmują się wszelkiemi sprawami hipotecznemi; wyrabiają dokument*.
Sprzedają także KARTY OKRĘTOWE, wyrabiają PEŁNOMOCNICTWA
do Europy i mają AGENTURY ASEKURACYI OD OGNIA
najlepszych towarzystw,
1®°" W ogóle zasięgnąć niog-ą Polary u nich rady we wszelkich interesach*
FOLSH.I FAIR
689 Milwaukee Ave.
NAJTAŃSZY SKŁAD
Mebli, Obrazów, Lamp, Blachy, Pieców Kuchennych i<
Pokojowych i Oprawa Ślubnych Wieńców.
0(1 (lziś CENY ZNIZONE w naszym składzie (storze) o procent.
Garnitury wyściełane (Parlor Suits) najtańsze u nas.
Przyjdźcie Rodacy najprzód do nas, aniżeli macie przepłacać gdzie llldzie'.
Wszelkie naczynia na WESELA wypożyczam od dziś Za pół CCny. —
Kto nie ma pieniędzy, tcill U czeka WIJ*. — Skora usługa.
Xasz s!<ł:id jest rln»<r; s'<ła I mphli od Nold#» ulinv do Augusta ulic.
mie zapomnijcie najtańszego składu w Chicago.
*
I. P. MIKITYNSKI,
689 Milwaukee Avenue, - Chicago, lit
AGENCY A KART OKRĘTOWYCH
T.r a"ptv 'vr-Y\\«'v r\f\ .. ihm'i
W. SŁOMINSKA,
679 Milwaukee Ave.
Polecam Wielebnemu Duchowieństwu Jak
8zan. Towarzystwom polskim mój skład i praco
wnio różnego gatnnkz CHORĄGWI, SZARF
ODZNAK, KOZET, BEREŁ i PAŁEK MAR
SZAŁKOWSKICH i t. p.
po jak najtańszej cenie,
wykonują takowe obstalnnki jak aajpunktualniej
i najsnmienniej, bo przez eiedmnaście lat prakty
ki, złożyłam dcwody z powyższych wyrobow.
Także polecam mój skłau Wielebnym Siostrom
wielki wybór KORON, WELONÓW i BUKIE
TÓW dla dziewcząt i chłopców, przystępujących
^opierwszej Komunii świętej.
Tak samo korony i welony dla młodych paniea
do Ślubu, wjzystkopo Jak najtańszej cenie. Pro
Bzę przybyć i przekonać się w polskim bandlu,
zvilm do obcej narodowości się udacio.
Portret naturalnej wielkości tylko
$1.99 w krótkim czasie wykonany. Gru
py weselne, najlepsza robota, 1 tak tanio
jak gdzieindziej. Tysiące dało się ode
brać w moim zakładzie fotograficznym,
czemu i nie Wy? 21 p. x cii cd
Z uszanowaniem
HENRY LEVIN
547 Milwauke
M. SZRAMKOWSKA,
42 Will Str. róg Augusta
Praktyczna Akuszerka
poleca swoje fcsługi we wszystkich
słabościach i przypadłościach nie
wieściech. iei.-xciii.cd
TOM. FOLEY, A. TRENDEL,
608 Noble Str. 84 Fox Place.
FOLEY & TRENDEL,
Zakładają rury do gazu i kanały po
dziemne po umiarkowanej cenie.2m.ciii-cd
634 Noble str. W bezmencie.
Pierwszorzędny
SKŁAD MIĘSA.
Mam zawsze na składzie wszelkiego rodzaju
mięsa: świeże, solone i wędzone. Sąrnki, BYD
GOSKIE KIEŁBASY, kluki, w ogóle wszystko
co w pierwszorzędnym składzie rzftżntr.kim być
powinno t po umiirkowft&yck cenach. (&n*ciii-cd
JAN SMOLIŃSKI,
647 Milwaukee Ave. róg Augusta ul, Chicago IlL
Skład
SUKNA i PRACOWNIA KRAWIECKA.
Poleca Szanownej Polskiej Publiczności swą pracownią krawiecką i skład wszelkiego gatunki
snkna tak krajowego, jakote2 i zagranicznego. Robi obiory podług miary i według najnowszej mody,
po cenach przystępnych dla wszystkich.
HT Wszelkie obstalunki wykonnje jak najprędzej i jak najstaranniej.
Za dobrą robotę zaręcaa eią. Sm.-cUl-cd.
JAK SMOLIŃSKI, 647 Milwaukee Avenue.
Fabrykant
WYBOROWYCH
HA VANS KICH CYGAR.
Skład hurtowny i pojedyóozy najrozmaitszego tytoniu.
603 ŁTotole Street, - - C^TC AGOi
Firma założona r. 1887
Ei. Rubovits i Brat
DRUKARNIA i SKŁAD MATERYAŁÓW PIŚMIENNYCH.
FABRYKA KSIĄŻEK HANDLOWYCH.
Przeprowadzono interes pod nr.
TEL. 20941 168 & 185 Fifth ATe.^ CHICAGO, ILL,
DOMY i LOTY
na sprzedaż po cenach umiarkowanych. Agencya kart okrętowych na wszystkie
linie. Wypożyczanie pieniędzy na pierwszą hypotekę (mortgage) 11. d. i8m.-ieiii-c<L
J3F Piękno loty na sprzedaż bllzko kościoła św. Jadwigi po $600.
Wincenty Peftcińskl, 160 W. Blackhawk ulica.
Zalaezpieozenia o <3. Ognia
J, '6 PALLASCH, 150 W. Blackhaik Dl. Chicago, 111.
WETERYNARZ-, dyplomowany w Wiednia
608 Blue Island Ave., Telefon No. Canal 163.
Były weterynarz w austryackiej armii. — Ordynuje od
4-tej do 0-tej w Aptece pod BIAŁYM ORŁEM
i8mj-ciii 615 Noble róg Sloan ulicy. Telefon No. West 654
CHAS. WIRTH & CO.,
827 Milwaukee Avenue, 165 W. Division Street
SKŁAD
Pieców, sprzętów blaszanych i żelaznych, noźów stołowych
i kieszonkowych, narzędzi ciesielskich i mularskich.
Wszelkie roboty cynowe i blaszane wykonujemy na obata
lunek.
gW Rynny i rury dachowe robimy trwale, dobrae i po ee
nach bardzo przystępnych.
CHAS. WIRTH & CO.,
88V Milwai

xml | txt