OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, August 06, 1892, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-08-06/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

leczenie i inne potrzeby wyda
no franków 15.000
8. Stosownie do telegramu
szefa azyatyc kiego departa
mentu z dnia 10 lutego 1887 r.
wydano majorowi Gniewowi i
kapitanowi Benderewowi do
rozporządzenia, bez składania
rachunków... franków 60.000
9. Rosyjskiemu pensyono
wanemu rotmistrzowi sztabo
wemu, Piotrowi Nebolsinowi,
jako zasiłek, celem powrotu do
Rosyi
10. W myśl telegramu to
warzysza ministra spraw za
granicznych z dnia 10 marca
1887 roku na rachunek cesar
skiej policyi za przysługi,
jakie wyświadczyła naszym a
jentoin tajnej policyi fr. 40.000
11. Na zasadzie tego samego
telegramu i na rachunek ces.
policyi p... na ten sam cel wy
dano fr. 20.000
12. RadzcyChr. Stamatowi,
jako zasiłek, celem powrotu do
Rosyi fr. 4.000
13. Na żądanie komitetu w
Bukareszcie, wydano V. Sen
cewowi dnia 1 lipca .. fr. 6.400
14. Również Chr. Iwanowi
fr. 6.000
15. Emigrantowi Drowi
Drumowi wydano ., fr. 4.000
16. Ruszczuckiemu kupcowi
i emigrantowi, Jerzemu Gere
wi, jako pożyczka .. fr. 8.000
17. Emigrantowi, P. Cer
kowskiemu, w charakterze
członka ruszczuckiego komite
tu rewolucyjnego, jako zapo
moga fr. 4.000
18. Temuż w sprawie Man
towa :... fr. 8.000
19. W myśl telegramu dyre
ktora depart, policyi państwa,
dano Chr. Bladigerowi, sekre
tarzowi bułgarskiej ajencyi dy
plomatycznej w Bukareszcie
fr. 5.000
20. Temuż, na kwit radzcy
stanu, Miszcenki ... fr. 2.000
21. Emigrantowi Mi larowi,
w sprawie Mantowa fr. 4.000
22. Rozmaite wydatki przy
przesyłaniu proklamacyi i
dzienników do Bułgaryi
fr. 30.000
23. Wydano ... fr. 20.000
24. Udzielono, jako wspar
cie, rodzinom skazanych ofice
rów i innych osób, które dozna
ły szkody, w skutek rewolucyi
dnia 19 lutego 1887 roku ...
fr. 25.000
25. Jako wsparcie oficerom
i innym emigrantom oa podróż
do Rosyi w różnych czasach
wydano fr. 62.000
26. W myśl telegramu szefa
azyatyckiego departamentu z
dnia 1 czerwca b. r. wręczono
komitetowi słowiańskiego To
warzystwa dobroczynności w
Odessie, na jednorazowe wspar
cia ochotników ... fr. 75.000
Razem .... fr. 762.000
KOZMAITOŚCI.
Z Warszawy.
W powiecie mławskim Kró
lestwa Polskiego, geolog baron
M. Hengel badał pokłady zie
mi i po długich poszukiwaniach
doszedł do przekonania, że w
tym powiecie są znaczne pokła
dy soli —tak jak w okolicy Ino
wrocławia. Wynik badań przed
stawił baron Hengel już władzy
góniczej w Petersburgu. — Z
Brązy liii doszła do Warszawy
smutna wieść o zgonie dwóch
młodzieńców braci rodaków,
którzy w stolicy Rio Janeiro
szukali polepszenia losu. Są to
bracia Bronikowscy, starszy
Ludwik był prowizorem apteki,
młodszy Czesław pomocnikiem
handlowym. Umarli na żółtą
febrę. — W mieście Włoszczo
wie spłonęło 40 domów miesz
kalnych i wielka liczba innych
' zabudowań gospodarczych,
przytem dużo towarów, narzę
dzi i sprzętów — a wszystko to
nie było zabezpieczone. —
Wyższe zakłady naukowe war
szawskie tamują —jak i u nas
szerszy rozrost ogólnego wyż
szego wykształcenia albowiem
opłatę szkolną z 40 rubli pod
wyższono na 50 rs. rocznie —
W Mokotowie p. F. wynalazł
teką mięszaninę gliny, mułu
itp. jaką się odznaczają z mie
szaniny wyrobione fraocuzki
i tak zw. metlachowskie tafle
posadzkowe. Zaletą ich jest
nieprzepuszczalność. Wyroby
z tego materyału używane ta
kże bywają jako rury przy ka
nałach. Niestety kapitaliści
francuzcy już podobno układają
się z wynalazcą o nabycie paten
tu i oni sami ten przemysł na
miejscu znżytkują na swą
korzyść.
Odważne dziecko.
Przed kilku dniami ,,Towa
rzystwo humanitarne" w Town
Hall ofiarowało bronzowy me
dal wraz z dyplomem małej
dziesięcioletniej dziewczynce,
Edycie Brill, za wyratowanie
z wody jednego, chłopczyka,
oraz za usiłowanie wyciągnię
cia drugiego z wielkiem, w
obu wypadkach, narażeniem
życia. Mała bohaterka bawiła
się z kilkorgiem innych dzieci
w przystani w Woolwich, gdy
nagle dwoje z-pomiędzy nich
wpadło do wody. Pewien
chłopczyk, stanąwszy na końcu
kładki, przeważył ją i spada
jąc chwycił się sukienki małe
go 2 i pół letniego dzieciaka,
stojącego przy nim. Nikogo ze
starszych nie było na razie w
pobliżu. Edyta przybiegła nad
brzeg i ujrzawszy obydwóch w
wodzie, spuściła się po kładce,
a brnąc po szyję w wodzie,
złapała mniejszego chłopca i
wyniosła go w miejsce bezpie
czne. Potem pojmała za rękę
drugiego, ale ten, straciwszy
przytomność, puścił rękę,
chciał chwycić się jej nogi i
utonął. Opowiadanie samej
Edyty potwierdzone było przez
wielu małych jej świadków, a
prokurator, po śledztwie, pole
cił ją uwadze „Towarzystwa
humanitarnego."
Wiek sędziwy.
9
Królowa Wiktoryai „wielki
starzec1' Gladstone są przed
miotem zazdrości wszystkich
ludzi wiekowych. Umysł ich
dotychczas zachował całą trze
źwość, nieznane im są prawie
dolegliwości fizyczne. Oboje
zawdzięczają to regularnemu
trybowi życia i odpowiedniej
dyecie. Królowa zastósowuje
się ściśle do przepisów swojego
lekarza, który nie opuszcza
nigdy miejsca jej rezydencyi;
oprócz tego odwiedza ją kilka
razy na tydzieti zn&komity
doktor sir William Jenner.
Królowa Wiktorya czytuje
dużo, obznajmiona jest dokła
dnie z biegiem spraw polity
cznych nie tylko Anglii, ale i
świata całego, pamięć ma zna
komitą i oryentuje się szybko.
Wytrwałość jej na trud^ i
chłód jest zadziwiająca i przy
prowadza niekiedy do rozpa
czy młodsze o połowę lat damy
honorowe, które jeżdżąc co
dziennie z królową —- zimą i
latem, w deszcz i mróz —
w otwartym powozie, nieraz
nabawiają się kataru. — Glad
stone starszym jest od swej
monarchini o całe lat dziesięć.
Niejednokrotnie odzywał się
on z tem publicznie, iż zdrowie
swe i długowieczność zawdzię
cza pieczołowitości żony, która
przez lat 53 wspólnego pożycia
jest mu zawsze najdroższą
przyjaciółką i doradczynią.
WIELKA WYPRZEDAŻ
Towarów Łokciowych i Bławałnych.
Ceny do połowy zniżone, gdyż cały zapas towarów musi być w krótkim czasie wyprzedany.
KAŹMIEY czarne i w najmodniejszych kolorach; SATYNY,GINGHAMS i PEEKALE o 25 pre.
niżej cen fabrycznych.
35 tuzinów czysto wełnianych koszul wyprzedamy po 59c sztuka, warte po $1.00.
500 yardów na ręczniki po 2%C yard.
M. J. DURSKI, 662 Noble Str.
naprzeciw kościoła Sw. Stanisława K.

xml | txt