OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, August 19, 1892, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1892-08-19/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

dla niezliczonych stad wołów,
koni, owiec, które obok zboża
stanowią główne produktaRo
syi. Jak wszystkie niezmier
ne płaszczyzny są stepy mono
tonne, mają jednak i swą pięk
ność, dla której syn stepu za
nimi tęskni.
Reszta kraju składa się z
obszernych cudownie pięknych
łąk i urodzajnych pól, między
którymi odznaczają się tak na
zwane czarnoziemne niwy. Zaj
mują one 71,110,000 akrów
powierzchni i nie mają sobie
równych w reszcie Europy. Po
wierzchnia ich składa się z hu
musu czyli próchniny tworzą
cej pokład od 6 do 60ciu stóp
gruby.
Niwy te sławne urodzajem
rozciągają się po obu stronach
Dniepru w guberniach połtaw
skiej, charkowskiej, czerni
chowskiej, kijowskiej, na Po
dolu i na Wołyniu.
W opisie Rosyi trzymać się
będziemy biegu rzek, a zacz
niemy od Wołgi.
Mimo swej długości i obszer
nego dorzecza nie jest Wołga
bogatą w wodę. Wypływa z
lesistych pagórków, które jak
kolwiek mają najwyżej 100
stóp wysokości nazywają się
górami Waldai. Źródło swe ma
ta rzeka w pokładach aluwial
nych pomięszanych z granitem
w wysokości 825 stóp nad po
wierzchnią morza. Od źródła
aż do ujścia w morze Kaspij
skie ma spadek około 900 me
trów, bo morza powierzchnia
leży około 80 stóp niżej po
wierzchni oceanu.
(Dalszy ciąg nastąpi).
?
POLACY W CHICAGO.
Edward Szaudinat poszukuje Leo
polda Grygo, Zygmunta Lambrecht
i Józefy Trympskiej; pochodzą z Su
wałki. Ktoby wiedział o nich, lub
©ni sami, niech się zgłoszą do:
Ignacego Krakowskiego
154 W. Division Str.
Delegaci,
którzy są obrani na Sejm Zjednocze
nia w Manistee, Mich. są zaproszeni
dzisiaj wieczorem o godzinie ^8 na
posiedzenie do szkoły'Parafialnej No.
I. przv kościele Św. Stanisława, K.
Rozchodzi się o cenę na kolej żela
zną. Kompania Michigan Central, u
ktćrej zamówiliśmy „special car" za
cenę $9.65 od członka, żąda teraz po
$12.50. KOMITET.
Towarzystwo Serca Jezusa No I.
Kasy Pośmiertnej przy kościele Św.
Stanisława Kostki w Chicago 111. z
przyczyny iż sekretarz wyjeżdża na
Sejm, który się zaczyna 23go t. in.
w który to dzień także przypada
posiedzenie tegoż Towarzystwa od
kłada je aż na dzień 29go Sierpnia,
tydzień po Sejmie Zjednocenia
St. Czajka Sekretarz.
Poszukuję Józefa Jakubowskiego;
z ojca Jana Jakubowskiego z matki
Maryi z domu Ostrowskich przedtem
zamieszkiwali w guberni Grodzień
skiej, obecnie matka z braćmi miesz
ka w guberni Piotrkowskiej.
Ktoby wiedział o nim, lub on sam,
doczytawszy się z gazet, niech się ra
czy zgłosić do: Księdza Adolfa Śui
gurskiego w parafii św Jadwigi.
20 śp
Koncesje do budowy.
Wczoraj wydane zostały nastę
pując© koncesye:
Louis Gartiner, fourS-story flats, 51 Canal
port av. $9,000
John Sexdler, S-story flats, 741 Jane st. 3,500
Val Blatz, 2-story flats, 686 Ohio st. 4,000
Val Blatz, 3-story flats, 283 Augusta str. 5,000
J. Ziegler, 2-story add., 624 Wood st. 3,000
Miinderson & Devound, three 3 story flats,
Michigan av. and Union st. 20,000
John O. Willden. 3-story dwelling, 4512
Prairie av. 12,000
S. C. Spinney, two 4-story flats, 569 Sixty
third at. 17,000
J. H. Castbrun, three 4-story flats, 4338-42
Cottage Grove av.
Adolph Jacobs, 2-story flats, 4731-33 Ash
land ay- 10,000
W. B. Powell, two 2-story flat", 1153-55
Sixty first st. 12,500
Annie Lynch, 2-story flats, 1637 School st. 2,200
IG. KRAKOWSKI,
Polski Salon
154 W. Division St. róg Holt Av.
Poleca Szan. Rodakom swój salon
gdzie zawsze utrzymuje świeże a
cfcłodne piwo, wyborne wino, likiery
i dobre cygara. 19w-cd
Dwadzieścia tysięcy mil
PODMORSKIEJ ŻEGLUGI.
— Przez —
VBRNE.
(Ciąg dalszy).
W obec tego nowego a strasznego niebez •
pieczeiistwa, ezemże się stawały nasze usiłowa
nia ratunku? jakim sposobem przeszkodzić
stężeniu tego płynu, któreby strzaskało jako
szklankę ściany Nautilusa?
Nie wspomniałem o tem moim towarzy
szom. Na cóż bowiem zdałoby się odbierać im
energią, z jaką prowadzili pracę ocalenia. Ale
wróciwszy na statek, ostrzegłem kapitana Ne
mo o tem waźnem powikłaniu.
— "Wiem, odrzekł mi owym spokojnym
tonem, którego nie mogły zakłócić najgroźniej •
sze okoliczności. Jest to jedno więcej niebez
pieczeństwo, ale nie widzę żadnego sposobu, by
mu zapobiedz. Jedynym środkiem ratunku
jest działać szybciej niż zamarzanie. Trzeba
je wyprzedzić. Oto wszystko.
Wyprzedzić! Powinienem był już przy
wyknąć do tego rodzaju wyrażeń.
W ciągu tego dnia robiłem gorliwie przez
wiele godzin oskardem. Ta praca mnie pod
trzymywała. Zresztą pracować, było to opu
ścić Nautilusa, oddychać bezpośrednio powie
trzem pochodzącem z rezerwoarów i dostarcza -
czanem przez przyrządy; było to porzucić zu
boźoną i zepsutą atmosferę.
Do wieczora rów pogłębił się znowu o je
den metr. Wróciwszy na statek, o mało nie
zostałem zaduszony gazem węglanym przesyca
jącym powietrze.
Acli! czemuż nie posiadaliśmy odczynni
ków chemicznych, któreby usunęły ten gaz za
bójczy! Nie brakło nam tlenu. Wszystka ta
woda zawierała go w znaczuej ilości, a rozło
żona przez nasze potężne stosy, byłaby go nam
obficie dostarczyła. Pomyślałem o tem, lecz na
co się to zdało, skoro kwas węglowy wytwa
rzany ustawicznie przy naszem oddychaniu,
ogarnął wszystkie części statku? Chcąc go po
chłonąć, należało wypełnić fiole potażem i cią
gle je poruszać. Otóż nie mieliśmy na statku
tego ciała, i nic go nie mogło zastąpić.
Tegoż wieczoru kapitan Nemo musiał o
tworzyć rurki rezerwoarów i wpuścić wewnątrz
Nautilusa parę strumieni świeżego powietrza.
Bez tej przezorności, nie bylibyśmy się już zbu
dzili.
Nazajutrz 26go marca wziąłem się do ro
boty górniczej zaczynając piąty metr. Ściany
boczne i spodnia powierzchnia lodowiska wi
docznie grubiały. Oczywistą było rzeczą, że
zejdą się, zanim Nautilus sdoła się wyswobo
dzić. iTa chwilę owładnęła mną rozpacz. Os
kard o mało nie wypadł mi z ręki, na co się
zdało rąbać, skorom miał zginąć zduszony,
zmiażdżony przez tę wodę, co się stawało ka
mieniem, skoro mnie czekały męczarnie, ja
kichby okrucieństwa dzikich nie potrafiło na
wet wymyśleć! Zdawało mi się, żem się znaj
dował pomiędzy dwoma szczękami straszliwej
paszczy potworu, które się nieodparcie przy
mykały.
; W tej chwili kapitan Nemo, kierujący ro
botą i pracujący razem z innymi, przeszedł
koło mnie. Trąciłem go z lekka i wskazałem
na ściany naszego więzienia. Ściana z prawe
go boku zbliżyła się przynajmniej o cztery me
try do pudła Nautilusa.
Kapitan zrozumiał mnie i dał znak, bym
za nim poszedł. Wróciliśmy na statek. Zdją
wszy mój przyrząd nurkowy, udałem się do
salonu.
— Panie Aronnax, powiedział — trzeba
się chwycić jakiego heroicznego środka, albo
zostaniemy zamurowani w tej wodzie tężejącej
jak cement.
— Tak, rzekłem, ale co począć?
— Ach! zawołał, gdyby mój Nautilus był
tak silny, żeby mógł znieść to ciśnienie i nie
zostać zgruchotanym.
— Więc cóż? zapytałem, nie pojmując
myśli kapitana.
— Nie domyślasz się pan, odparł, że to
marznięcie wody byłoby nam właśnie pomocą!
Nie widzisz pan, że przez swoje stężenie, roz
sadzałaby wiążące nas obszary lodu, jak rozsa
dza marznąc jak najtwardsze kamienie. Nie
czujesz pan, że zamiast być przyczyną zguby,
stałaby się czynnikiem ocalenia.
— Tak kapitanie, może. Ale jakkolwiek
Nautilus posiada wielką siłę oporu, nie zdołał
by wytrzymać tak wielkiego ciśnienia, i spła
szczyłby się na listek blachy.
— Wiem, panie. Nie należy więc liczyć
na pomoc natury, lecz na nas samych. Trzeba
się oprzeć temu stężeniu, trzeba je pohamować.
Nietylko przybliżają się boczne ściany, ale
z przodu i z tyłu Nautilusa nie pozostaje na
wet dziesięciu stóp wody. Zamarzanie ze wszy
stkich stron nas ogarnia.
— Jak długo jeszcze, zapytałem — powie
trze rezerwoarów dozwoli nam oddychać na
statku ?
— Pojutrze, odrzekł, rezerwo ary już będą
zupełnie próżne.
Zimny pot wystąpił mi na twarz. A je
dnak, czy odpowiedz ta powinna była mnie
zdziwić? 22go marca Nautilus zanurzył się
w wolnych wodach bieguna. Mieliśmy teraz
26ty. Od pięciu dni żyliśmy zapasami statku,
a co zostało jeszcze czystego powietrza, to na
leżało zachować dla pracujących w wodzie.
W chwili gdy piszę te wyrazy, doznaję jeszcze
tak silnego wrażenia, że ogarnia mnie mimo
wolna trwoga, i czuję niemal, iż brak mi od
dechu w piersiach.
Tymczasem kapitan Nemo milczący,
nieruchomy — rozmyślał. Widocznie myśl ja
kaś cisnęła mu się do głowy. Ale zdawał się
ją odpychać; 'odpowiadał sam sobie przecząco.
Nareszcie wybiegły mu z ust te wyrazy:
— Woda wrząca.
— Woda wrząca! zawołałem.
— Tak, panie. Jesteśmy zamknięci w dość
ciasnej względnie przestrzeni, i nie opóźniły
zamarznięcia?
— Trzeba sprobować, rzekłem stanowczo.
— Spróbujmy, panie profesorze.
Termometr wskazywał wówczas zewnątrz
statku siedm stopni zimna. Kapitan Nemo
zaprowadził mnie do kuchen, gdzie działały
obszerne przyrządy, dostarczające przez paro
wanie wody do picia. Napełniono je wodą, i
całkowite ciepło stosów puszczone zostało przez
zanurzone w niej wężownice. Za kilka minut
woda ta dosięgała stu stopni. Zwrócono ją do
pomp, a w miarę ubywania, zastępowano wciąż
świeżą. Gorąco wywiązane ze stosów było tak
wielkie, że zimna woda czerpana z morza prze
szedłszy ledwie przez przyrząd wpływała wrzą
ca do pompy.
Zaczęło się pompowanie, i po upływie
trzech godzin termometr zewnątrz statku wska
zywał sześć stopni poniżej zera. Zyskaliśmy
tedy jeden stopień. W dwie godziny potem
wskazywał już tylko cztery.
(Ciąg dalszy nastąpi.)
JAN E XELOWSKI,
Magister Farmacji
Posiada największy skład w mie
ście Drogeryi, Medykamentów, Che
micznych preparacyi, jako też arty
kułów toaletowych i t. p.
Specyalista w przyrządzaniu pa
sków na ruptury tak dla dorosłych
jak i dla dzieci. Także poleca wy
bór binokli i okularów.
Przyrządza recepty tak Ame
rykańskie jak Europejskie.
709 Milwaukee Aye.,
Tellfon M. 4333. Cor. Noble Str.
DOKTOR
KAZIMIERZ MIDOWICZ,
204 West Chicago Avenue, obok Milwaukee Avenue.
GODZINY 0FIS0WE:
od 8 do 10 rano, od 2 do 4 po południu, od 6 do 8 wieczorem.
m; Timmerłiofi,
Fabrykant
WYBOROWYCH
HATAŃSKICH CYGAR.
Skład hurtowny i pojedyńczy najrozmaitszego tytoniu.
5Q3 ŁTolole Street. CHICAGO.
To jest
No. 9
maszyna do szycia za którą
Wheeler & Wilson
otrzymali największą premię na wie*
kiej wystawie światowej w Paryżu 188C
pomimo współubiegania się wszystkicft
w świecie maszyn do szycia.
jTast więc najlepsza!
Przyjdź i przekonaj się zanim
kupisz maszynę do szycia.
Wbeeler & Wilson Mnfg, Go,
185 & 187 Wabash Are.
Na sprzedaż u:
^^TFTWMNHGHOFF, 1023 Milwaukee Ave.
John Barzyński & Co.
147 W. North Aye.
JSkład najlepszego gatunku
twardych \ miękkich
WĘGLI
po
NAJTANSZYCH CENACH,
Im. xcii cd.
JOZEF G0ŁEMB1ESKI,
71 Tell Place blisko Milwaukee Ave.
Fabrykant wszelkiego rodzaju
WOZÓW. Uskutecznia również wszel
kie prace w zakres kowalski wscho
dzące szybko i tanio.
ty Kiye konie zręcznie i bez
piecznie* 881p. xc cd
WESELSI
Najpiękniejsze i najtrwalsze fotografie par ślubnych, grup weselnych i fami
lijnych, niemowląt i dzieci od komunii św. wykonywa jedyny
Polski Zakład Fotograficzny
NIKLASA i PIOTROWSKIEGO, 589 Milwaukee iii
HveTo^1
Czuje się zupełnie zdrowym. viu
Fostobia, Seneca Co., O., grud. 1888.
P. J. Lamberjauk donosi;
Syn mój 14-letnl cierpiał na taniec św. Wita, tak
że nlemógł swych członków używać, wiąc musie
liśmy nawet pokarm mu dawćjakmałemu dziecku.
Przez 6 mieaiecy leczyli go różni doktorzy, ale
bez skutku. Potem ks. r. Golden polecił nam
Pastora Koenig'a „Nerve Tonic", i rzeczywiście
po nżyciu pół butelki stan jego zdrowia znacznie
sią polepszył, a po użyciu 5 butelek chory zupeł
nie wyzdrowiał 1 jak dawniej począł chodzić do
szkoły, o piąć mil od nas. Mówi źe sią czuje
znpeuue doorze.
Delhi, Ohio, luty, 1890,
Pewien 28-Ietni mężczyzna cierpi ńa uderzenie
krwi do głowy, a zwykle w czasie pełności ksią
życa na pomieszanie zmysłów. Pastora Koenig'a
„Nerve Tonic" za każaem razem mu pomaga.
Tak mówi
WIEL. KS. WM. SCHOLL
Na Sadowie czytelników posyła
li my piąkną książką o chorobach
w. nerwów darmo. Biednym nawet
to lekarstwo posyłamy bezpłatnie
Lekarstwo to wynalazł Pastor Koenig, zamie
szkały w Fort Wayne, Ind., w roku 1876, i od tego
czasu'pod jego dyrekcyą przygotowuje je
KOENIG MED. CO., Chicago, III.
Cena: butelka $1.00: 6 za $5.00; uatelki wląksze
po $1.75; 6 za $9.00. Do nabycia w aptekach.
V. Bardouski
638 Noble str. w Chicago, 111.
1
T. Schoen
8753Commercial ave., blisko 88thul. w S.CŁicago.
Jakób Mucha.
152 W. Blackhaxok str.
Skład wszelkiego gatunku
WĘGLI i DRZEWA
Wypożjcza także powozy na cmen
tarz, vesela i przejażdżki.
Ceny umiarko.vane.
21 —xc il cd. —
RUPTURA!
DZIECI KURUJE W lODO 14 DNIACH —
DOROSŁYCH W 1 DO 3 MIESIĄCACH
> iepotrzeba płacić, aż wykurnje i to
bez operacyi, bez bólu, bez niebezpie
czeństwa i le>. przeszkody w zajęciu., "
Rady udziela darmo godziny od 10-tej'
przed południem do 5 po południu.
Dr. A. U. Do Souohet.
pokój 33 i 84 w gmachu teatralnym Mc'Vicker'e,
o21.clii-cd. CHICAGO.
lute tem U Bull
Ha miejscu byłego baskc PADŁ 0. STEHSLAHD & CO.
Zorganizowany na podstawie ustaw bankowych Stanu Illinois jako
BANK STANOWY.
KAPITAŁ 3250.000.00=
Deposit Accounts. — Depozyta przemysłowców i innych osób przyjmujemy we
wielkich i małych sumach i są one płatne za przekazami.
Certificates of Deposit, płatne za okazem, a nadto wypłacają się procenta, jeże
li pieniądze leżą przez pewien czas.
Pożyceki interesantom wydają się na dobrą hipctekę.
Kolektowanie odbjn a się we wszystkich częściach kraju l zagranicą.
Weksle płatne w kraju i zagranicą, kupujemy i sprzedajemy.
Pożyczek udzielamy na realności pod warunkami najkorzystniejszymi.
ODDZIAŁ KAST 0SZCZĘDN0SCI
polecamy rzemieślnikom, robotnikom fabrycznym i wszystkim pracującym za wyn*
grodzenie, jako miejsce dogodne do składania oszczędności. Przyjmujemy
wkładki od jednego dolara i wyżej i płaci się zwykłe procenta.
WEKSLE DO EUROPY.
Bank ten sprzedaje weksle i przekazy pieniężne płatne za granicą welde najt&fr
jzych kursów dziennych. Wystawiamy Weksle płatne za okazem, w Berlinie, Bre
mie, Frankfurcie, Wiedniu, Monachium, Kolonii, i t. p.
Zagraniczne mcnety i pieniądze papierowe kupujemy i sprzedajemy.
SAFE DEPOSIT VAULTS.
W połączeniu z tym bankiem utrzymujemy Milwaukee Are. Safe Deposit Vault!
gdzie odnajmujemv prywatna skrzynki do przechowywania dokumentów i papierów
wartościowych po $5 rocznie. Wejście przez Bank.
CHICAGO
Adresi
Milwaukee Avenue State Bank
cor. Milwaukee Avenue and 0»~cnter Str., • •
URZĘDNICY.
PAUL O. STENSLAND, Prezydent., ANDREW C. LAU8TKN, Wickpbkzydbhł
CHARLES E. SCHLYTERN, Kasyeh, DONALD L. MORRILL, Rzeczki*.
DYREKTORZY!
John P. Hanson, Wil. Johnson, John McLaren, F. H. Herhold, M. A. La Buy, Th. O
Morris, John Sherman, A. C. Lausten, J. F. Smulski, P. O. Stensland, 8. D. Thorson
PIOTR K10ŁBASSA.
E. Z. BRODOWSKI
P. KIOLBASSA i SP.
Notaryusze Publiczni
113 W. Division ul.
Chicago, UL
Zajmują się wszelkiemi sprawami hipotecznemi; wyrabiają dokumenta.
Sprzedają także KARTY OKRĘTOWE, wyrabiają PEŁNOMOCNICTWA
do Europy i mają AGENTURY ASEKURACYI OD OGNIA
najlepszych towarzystw,
W ogóle zasięgnąć mogą Polary n rurh rady we wszelkich interesach.
POLSKI FAIR
689 Milwaukee Aye.
NAJTAŃSZY SKŁAD
Mebli, Obrazów, lamp, Blachy, Pieców Kuchennych i'
Pokojowych i Oprawa Ślubnych Wieńców.
0(1 dziś CENY ZNIZONE w naszym składzie (storze) o 25 procent
Garnitury wyściełane (Parlor Suits) najtańsze u nas.
Przyjdźcie Rodacy najprzód do nas, aniżeli macie przepłacać gdzie indzie1.
Wszelkie naczynia na WESELA wypożyczam od dziś ZSl pół ceiiy. —
Kto nio ma pieniędzy, tomu czekamy. — Skora usługa.
v c., ; 1 ,Vc.+ />.. I • m; \t„i », „r „ Aujrusta 'llic.
«ie zapomnijcie najtańszego składu w
I. P. MIKITYNSKI,
689 Milwaukee Avenue, • Chicago Itt
AGENCYA KART OKRĘTOWYCH
KARTY C.KRETOWE TYLKO $32.00 z BERLINA DO CHICAGO.
W. SŁ0M1MA,
679 Milwaukee Ave.
Polecam Wielebnemu Duchowieństwu jak
Szan. Towarzystwom polskim mój skład i praco
wnią różnego gatnnkz CHORĄGWI. 8ŻARF
ODZNAK, TtOZET, BEREŁ i PAŁEK MAR
6ZAŁK0wSKICH i t. p.
po jak najtańszej cenie,
wykonują takowe obatalunki jak najpunktualnlej
i najsumienniej, bo przez sledmnaścle lat prakty
ki, złożyłam dcwody z npwrźezych wyrobow.
Także polecam mój sBaaWlelebnym Siostrom
wielki wybór KORON, WELONÓW 1 BUKIE
TO W dla dziewcząt i chłopców, przystępujących
iopierwezej Komunii flwiątej.
Tak samo korony i welony dla młodych paniea
do ślubn, wszystko po jak najtańszej cenie. Pro
szą przybyć i przekonać eią w polskim handlu,
zRilm do obcej narodowości sią udacie.
GEO. MUEHLHAUS,
Fabrykant i Handlarz
BÓTOW I TRZEWIKÓW
840 Milwaukee Avenue, CiiST/i A C<C\
blisko W. Division ulicy.
W Szczególną uwagą zwracam na robotą
Kostumerską. Reperacyą wykonuje eplesznle za
umiarkowaną cenę. 26g
L. Zoladowski & Co.
673 Noble ulicy
Największy polski skład
farb, oleju i tapetów
po najtańszych cenach
wgmachnob. Kortasa
121.—xciii"
Olaf, F. Seyerson,
79 W. Madison Słr.
róg Jefferson Str.
SĘDZIA POKOJU
i Notaryusz Publiczny.
WYCIĄGA PRAWNE DOKUMENT!*
91p-cU-cd.
Każdego włeeaora urzęduje od 7 do 9
gocLw ttacyi policyjMj przy Chicago At®.
Za $1000.oo na M ilwaukee kit
możecie sobie kupić
LOTE
tylko dwa bloki od kolei kcnnej.
>"3 Loty na pobocznych ulicach pół bloku cd Milwaukee ave. po I350.oo.
Kto kupi jednę z tych lotow podwoi pieniądze w jednjm roku. Loty w po
bliżu sprzedawają inni po dwa razy takiej cenie. Chcdniki pokładzone,'
ulice zrównane, ściany (curbs) porobione. Wszystkie loty sprzedajemy na
Łatwe Wypłaty.
Ekskursya co dzień i w Niedzielę z numeru 768 Milwaukee Avenue.
Szczegółów udzieli
Wm. E. Hatternif u 768 Milwaukee ave.
lub Bobert Zaleski 540 Milwaukee ave.
DOMY i LOTY
na sprzedaż po cenach umiarkowanych. Agency a kart okrętowych na wszystkie
linie. Wypożyczanie pieniędzy na pierwszą hypotekę (mortgage) 11. d. i8m.-łęiii-cd.
By Piękne loty na sprzeda*, blizko kościoła św. Jadwigi po $600.
Wincenty Peśclńskl, ISO W. Blackhawk nllca.
Zabezpieczenia od Ognia
J. B PALLASCH, 150 W. Blackhawk ni. Chicago, 111.
647 Mihvaukee Ave. róg Augusta ul, Chicago III.
Skład
SUKNA i PRACOWNIA KRAWIECKA.
Poleca Szanownej Polskiej Publiczności swą pracownią krawiecką i skład wszelkiego gatunkc
sukna tak krajowego, jakoteź i zagranicznego. Robi ubiory podług miary i według najnowsze; mody.
po cenach przystępnych dla wszyst'dch.
tW Wszelkie obstalunkl wykonuje jak najprędzej i jak najstaranniej.
Za dobrą robotą zaręcza się. 8m.-ciii<d.
JAW SM0US8KI. 647 Milwaukee Avenue.
CHAS. WIRTH & CO.,
827 Milwaukee Avenue, 165 W. Division Street*.
SKŁAD
Pieców, sprzętów blaszanych i żelaznych, pożów stołowych
i kieszonkowych, narzędzi ciesielskich i mularskich.
Wszelkie roboty cynowe i blaszane wykonujemy na obsta*
lunek.
Rynny i rury dachowe robimy trwale, dobrze i po ce
nach bardzo przystępnych.
CHAS. WIRTH & CO.,
827 Milwaukee Avenue, 165 W, Division Street
CHICAGO, TT iT i. aJmj-dlł-od.
TOM. FOLEY, A. TRENDKL,
006 Noble Str. 84 Fox Place.
FOLEY & TRENDEL,
FXj'OTv/nRI.A KZE.
Zakładają rury do gazu i kanały po
dziemne po umiarkowanej cenieJtaMUta*
684 Noble;
Pierwszorzędny
SKŁAD MIĘSA.

xml | txt