OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, December 17, 1895, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1895-12-17/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

* TZ£S *
Polish Daily News I
tis OLDEST POLISH DAILT IX CHICAGO.
SINGLE COPT 1 ceat>
=■_ =—- —
No. 292.
Wtorek dnia
ADVERTISE
• IN THE i
-
J
If yon wish to ratch the Pollah population p
of Chicago.
Polish Daily News
Sok VI.
Telegramy Zagraniczne.
' Sig. Crispi przemawia w Izbie
deputowanych.
Rzvm, 16go grudnia. —
W Izbie deputowanych prezy
dent ministrów Sig. Crispi od
powiadał dziś na zarzuty, któ
mu czyniła w sobotę opozycya.
Mówił o sprawie afrykeii
skiej.
Twierdził on najpierw, iż
kłamstwem jest, jakoby Wło
chy rozpoczęły wojnę z Abi
synią. Przeciwnie działają one
w ogóle odpornie, w obronie
swych interesów handlowych
i politycznych, co zresztą nie
wyłączś koniecznych ruchów
strategicznych i posuwania się
naprzód przeciw nieprzyjacio
łom. Bitwa, w której poległ
major Toselli, jakkolwiek wy
padła nieszczęśliwie, nie prze
sądza wcale losów kampanii.
Zresztą rząd przedsiębierze
wszelkie starania, ażeby nic
podobnego nigdy się nie pono
wiło.
Mowa została przez Izbę
przyjęta dość dobrze.
Po Crispim przemówił de
putowani Geeteni i znów ostro
napadał na rząd i na Crispiego.
Oświadczył między innemi, iż
jest wrogiem władzy królew
skiej^ zwolennikiem rzeczypo
spolitej.
Gdy go przywołano do po
rządku, socyalisci zaczęli wy
prawiać takie krzyki, że trze
ba było zamknąć posiedzenie.
Jutro rozprawy będą się to
czyły dalej.
Co w Anglii sądzą o obecnej
sytuacji na Wschodzie?
Londyn, 15 grud. — Lord
Salisbury, premier Anglii,
odmówił przyjęcia deputacyi,
wstawiającej się o pomoc dla
Armeńczyków. Uwaźają to
za fakt znaczący, niejako za
przyznanie, iż Wielkobrytania
faktycznie nic dla Armenii
zrobi6 nie jest w stanie. Z tego
powodu „Daily News" pisze,
co następuje: „To znaczy, iż
porozumienie mocarstw euro
pejskich istnieje tylko z imie
nia i jest pustym dźwiękiem;
że właściwie mocarstwa nie są
przygotowane do wspólnego
działania i o takowem nie
myślą; że wreszcie Sułtan mo
że spać spokojnie, bo każde z
mocarstw, sparaliżowane przez
inne mocarstwa, samo w sobie
jest bezsilne".
Wyrok na socjalistę zawieszony.
Berlin, 16go grudnia. —
Hada państwa postanowiła
dziś zawiesić wykonanie wy
roku, którym socyalista Lut
genau z Dortmunda był ska
zany na 5 miesięcy więzienia
za obrazę majestatu. Powo
dem procesu był artykuł prze
ciw ce3. Wilhelmowi, umiesz
czony w gazecie Lutgenaua
„Arbeiter Ztg.u. Już po za
padnięciu wyroku Lutgenau
został obrany ca po=ła do Ra
dy państwa. „Vorwaertsłł —
pisał o tem w swoim czasie, co
następuje: , Jestto odpowiedź
ludu na mowy ces. Wilhelma,
żądające złączenia sił przeciw
8ocyali9tom i grożące nowymi
przeciw nim środkami4'.
Jeszcze wieści o lezygnaeyl
Fau:e'a.
Paryż, 16 grudnia.— Wieść
o rezygnacyi prezydenta Fran
cy i, Felixa Faurea, (patrz
,,Ost. wiadomości" z duia wczo
rajszego. Pr. II.), przybiera
coraz więcej prawdopodobień
stwa. Prezydent czuje się coraz
bardziej zmęczonym z powodu
ciągłych napości gazet na jego
życie i sto3unki prywatne. O
stataio różne rewolwerowe pi
semka atakowały teścia i cór
kę prezydenta. Powodem tej
złośliwej kampanii ma być
podobno nieumiejętny rozdział !
i
sumy 200,000 fr., przeznaczo
nej na subsydya dla gazet, a
pozostającej w rozporządzeniu
prezydenta.
Projektowany monopol naftowy
w Turcy i.
Konstantynopol, 16 gru
dnia. — Sułtan prawdopodo
bnie zgodzi się na ustanowie
nie monopolu naftowego w
Turcyi. O przedsiębiorstwo
to stara się poddany rosyjski,
bogacz Mavrokordato, popie
rany energicznie .przez posła
rosyjskiego Nelidowa. Mavro
kordato gotów jest złożyć z gó
ry 4 miliony f. szt. ($20.000.
000), z której to sumy mi
lion poszedłby na spłatę reszty
indemnizacyi wojennej dlaRo
syi, a resztę otrzymałaby Tur
cy a. Mavrokordato zamierza
założyć w Turcyi azyatyckiej
liczne rafinerye nafty rosyj
skiej.
O izezi w Aintab.
Konstantynopol, 16 gru
dnia. — Otrzymany tutaj list
od Europejczyka, zamieszka
łego w Aintab (Armenia) po
daje następujące szczegóły o
dosonanej tam rzezi: Najmniej
dwustu Armeńczyków padło
pod razami Turków, a 40 od
niosło rany. Niektórzy tę
liczbę podnoszą do tysiąca o
sób. Wszystkie składy chrze
ścijańskie są zrabowane; 200
domów zniszczono. Około ty
siąca osób zamkniętych w ko
ściołach i gmachach publicz
nych, uważać można faktycz
nie za więźniów.
Zbrodnia przy udziale hypnotyz
ma.
Petebsbubg, 16go grudnia.
Dziś w sądzie apelacyjnym
rozstrzygano sensacyjną spra
wę panny Rumiancew, oska
rzonej o otrueie własnego ojca.
Sąd pierwszej instancyi skazał
ją na dożywotnie więzienie;
sąd zaś apelacyjny zmniejszył
wymiar kary do 5 lat więzie
nia .z, powodu, że zostało do
wiedzionem, iż dziewczyna w
chwili spełnienia zbrodni znaj
dowała się pod hypnotycznym
wpływem osoby trzeciej.
Jeszcze sprawa panamska w Pa
ryża.
Londyn, 16 grudnia. —
Z Paryża donoszą: Pomiędzy
papierami agenta artonowskie
go Souligoux znaleziono dwa
listy byłego ministra sprawie
dliwości, Theveneta, żądające
przysłania mu dwóch czeków i
dowodzące najściślejszych sto
sunków z Artonem i kompanią
panamską. Skandal panamski
na nowo wchodzi na porządek
dzienny. Zapowiadają coraz
sensacyjniejsze odkrycia.
Cło od mięsa w Niemczech.
Berlin, 16go grudnia. —
Rada związkowa postanowiła,
iż wszelkie mięsof świeże, go
towane, wędzone, solone i ma
rynowane, wwożone do Niem
czech w puszkach z obcych
krajów, nawet mających trak
taty handlowe z państwem
niemieckiem, będzie płaciło cło
wwozowe w sumie 20 marek
od 100 kilogramów (około 200
funtów) wagi.
I SUbunek klasztoru w Armenii.
)
Konstantynopol, 16 grud.
Tutejsze poselstwo francuzkie
otrzymało wiadomość o zrabo
waniu i ^zniszczeniu klasztoru
GO. Franciszkanów w Jenid
jekaleh w pobliżu Marash.
Pięciu zakonników zaginęło
przy tem bez wieści. Niektórzy
twierdzą, źe zostali zamordo
wani; inni powiadają, iż znale
źli schronienie w Zeitoun.
Zaburzenia antysemickie na >V e
grzech
Buda Peszt, 16 grudnia. —
W Mikloi-przyszło do powafc
nych zaburzeń antysemickich.
Tłum zburzył szkołę żydowską
i kilka składów, przyezem nie
obyło się bez wystrzałów.
Kredyt na wyprawę abisynska.
Rzym, 16 grud. — Grazety
tutejsze donoszą, iż rząd zamie
rza wyasygnować na dalsze
koszta walki z A bisy liczy kami
w Afryce od 15tu do 20 milio
uów lirów Dziesięć tysięcy
wojska lada chwila odpłynie
do Massowah.
Zn5w spisek na życie cara
Moskwa, 16 grudnia.— Od
kryto tutaj nowy spisek na ży
cie cara Mikołaja. W mieszka
niu spiskowców znaleziono
pewną liczbę bomb. Kilkana
ście osób zostało aresztowa
nych; w tej liczbie znajdują
się i kobiety.
Notatki telegraficzne zagraniczne.
— Cesarz Wilhelm, powracając z
Kilonii.odwiedził wczoraj Bismarcka
— i zabawił u niego dwie godziny.
— W Temeszwarze, na Węgrzech,
dało sig uczuć trzykrotne trzęsienie
ziemi.
— Z Pragi czeskiej donoszą, iż
partya Młodo-czechów prowadzi z
Niemcami układy o kompromis;chcą
wspólnie uderzyć na magnatów.
— Z Petersburga donoszą, że car
Mikołaj otrzymuje od uihiiistów
częste listy z pogróżkami.
— W'Paryżu w teatrze Potr St.
Martin podczas przedstawienia sztu
ki ,,Messire Duguesclin" monarchi
ści urządzili manifestacyę na cześć
pretendenta do tronu księcia Orleań
skiego.
— Z Berlina donoszą, że ostatnia
c'
burza uszkodziła mocno fortyfikpcye
na wyspie Helgoland.
— Z Madrytu zaprzeczają wieści
o rezygnacyi feldmarszałka Martine
za Camposa.
»—
Pieniądze do wypożyczania. Du?esutny Nlzkl
procent, pożyczamy pieniądze na uudcwę Posia
dłości tylko w Chicago Spłacamy pożyczki od
Towarzystw duża oszczędność. Hipoteki (mort
gages) na sprzedaż Zgłosić sis osobiści; albo li
ttowuie do'li. O. STONE & CO , ilut La SalleSt.
Chicago, lii.
Telegramy Krajowe.
Z Kongresu.
Washington, 16 grud. —
W Izbie posłów dzisiaj dele
gat Flyun z Oklohamy wniósł
rezolucyą, żądającą od mini
stra sprw wewnętrznych, ażeby
się wytłómaczył dla czego rząd
opóźnił się z wyznaczeniem
agentów do nowootwartych
rezerwacyj dla Indyan szczepu
Wihita w Oklahamie i z ot
warciem nowonabytych grun
tów dla osadników i ażeby
doniósł Izbie, czyli ma jakich
kuzynów lub krewnych po
między urzędnikami, których
obowiązkiem jest sprawami
temi się zająć.
Flynn tak gwałtownie napadał
w swej przemowie na ministra
spraw wewnętrznych, Ź3 Cos
per z Florydy zaprotestował
przeciw wyrażeniom tak
ostrym i znieważającym.
W Senacie posiedzenie trwa
ło dwie godziny; z tego prawie
godzinę oddano do rozporzą
dzenia Stewardowi z Nevady,
który przemawiał w sprawie
srebra.
Do kongresu nadesłał dziś
minister finansów roczne swe
sprawozdanie. Wykazuje ono,
że wszelkie dochody rządu
wynosiły w ciągu roku $390,
373,203, a rozchody $433,178
426, tak, że niedobór wvnosi
$42, 805,223. W sprawozdaniu
tern minister finansów podaje
projekta, które zdaniem jego
doprowadzą do lepszego upo
rządkowania stanu finanso
wego.
Wspaniałe wesele.
St. Louis, Mo., 16 Łjrud. —
Niesłychanie wspaniale odbył
się dzisiaj ślub panny Klary
Hazel Busch, córki znanego
browarza tutejszego z baronem
Pawłem von Gontard z Nie
miec. Ślub odbył się w kościele
unitaryauskim; podobnego
przepychu jednak tak w sa
mym kościele, jak potem w
hotelu Southern, gdzie się od
była uczta weselna, dotychczas
w mieście tem nie widziano.
Wesele to kosztowało nie
mniej niż sto tysięcy dolarów.
Panna młoda otrzymuje od (
ojca w podarunku posiadłość
ziemską w Niemczech wartości
§100,000. >
Nieszczęście kolejowe.
Cincinnati, O., 10 grud. —
Z Lima, O., donoszą do ga?ety
„Commercial": Pociąg osobo
wy nr. 8 kolei Cincinnati, Ha
milton & Dayton, jadący na
północ, dziś wieczorem wsku
tek przestawionej zwrotnicy
wpadł na inny pociąg stojący
w Milton, Wood County, po
między tem miastem a Toledo.
15 osób zostało ciężko pokale
czonych, a między niemi nie
które śmiertelnie. 25 osób lżej
jest pokaleczonych.
Ciężej pokaleczonych przy
wieziono do Lirnyi Nazwiska
ich są: Joel Borscher, panna
Rosa Borough,pani B. G. Doty
panna Mary Lance, pan ni E.
A. Balmor, Matthew Blansius,
John Bruch, Charles Blakins,
Charles Seaman, John Bolton,
jakoteż konduktor lokomoty
wy Clark Hoyt i palacz Os
mur.
Pożar iia wysławię.
Atlanta, Ga., 16 grud. —
W restauracyi obok wsi me
ksykańskiej na wystawie wy
buchł dziś rano pożar. Niejaki
Jainas Tompsou z Bombay we
Wschodnich Indyach zginął w
płomieniach, a kilka osób,
które mieszkały na 2giem pię
trze r* stau racy i, pokaleczyło
się, uchodząc z płonącego bu
dynku. Pożar ugaszono, nim
zdołał objąć sąsiednie budynki.
Ilestauracya należała do Law
son Catering Co. z Chicago.
Strajk na kolejach ulicznych.
Philadelphia, Pa., logr.—
Dziś wieczorem odbyło się
posiedzenie komizetu służby
kompanii kolei ulicznej Union
Traction Co., i uchwalono za
rządzić od jutra rana strajk
ogólny. Po posiedzeniu ko
mitetu odbyło się wielkie zgro
madzeuie wspólno kolejowych
robotników i obywateli, i zgro
madzenie to trwało noc całą.
Na czele komitetu obywatel
skiego stoją exgubernator Pat
tison i Thos. Martiudale; ko
mitet ten ma na celu starać się
o to, ażeby komitet robotników
kolejowych zaniedbał strajku.
Nie zdaje się jednak, by mu
to mogło się powieść.
Tragiczna śmierć
Cincinnati, O., 16 grud. —
Alexander Krell, którego fa
bryka fortepianów wczoraj się
spaliła, zginął w czasie pożaru
swego budynku. Znajdował
się w piwnicy, kiedy płomienie
zalewano wodą, i kiedy piwni
ca wodą się zapełniła, nie zdo
łał ujść i utonął. Zwłoki jego
znaleziono i wydobyto.
Notatki telegraficzne krajowe.
— W Dover, N. J., wydarzył się
wypadek kolejowy, w czasie którego
zabity został W. E. Caldwell z
Iowa.
— Miasto St Louis stara sie po
zyskać dla siebie także konwencyg
demokratyczną w przeszłym roku.
Zajmuje sig tern Business Men's
League.
— W New Jersey inkorporowała
gię kompania Pacific Cable Co. z
kapitałem $2,000.000 celem zapro
wadzenia telegrafu podmorskiego
przez Oceau Spokojny.
— Na farmie w pobliżu Burling,
ton, Io^a, znaleziono v pewnej
studni zwłoki farmera Louis K ekel
z poderzuiętem ga dlem.
Wiadomości Miejscowe.
Kto strzelił?
Do Jamesa, alias Wacława Jani
zska,który ma piwiarnią pn. 12 Fisk
str., w sobotę po południu przyszło
dwóch włóczęgów i zażądało wódki.
Janiszek wyrzucił ich za drzwi. W
pięó minut później weszli oui znowu
bocznymi drzwiami i probowali
wszcząć kłótnię z trzema gośćmi,
grającymi w bilard. Znowu ich jed
nak wyrzucono za drzwi. Przez jakiś
czas było spokojnie. Ale potem na
gle znowu otworzyły się drzwi fron
towe i ktoś z ulicy wrzucił flaszkę
pełną, która uderzyła o lustro i roz
biła je. Wszyscy wybiegli na ulicę i
rzucili się na owych dwóch włóczę
gów, których tam spostrzeżono.
Podczas bójki nagle rozległy się
dwa strzały. Jedna kula raniła
jednego z włóczęgów blizko
skroni, a druga drugiego w
tył głowy. Na szczęście żaden z nich
nie został raniony niebepiecznie.
Polieya sądzi, że strzelał gospodarz,
chociaż zaprzecza on temu; areszto
wano go, i sędzia Eberhardt posta
wił go pod kaucyą $500 do d. 19
bm., kiedy odbądzie się przesłucha
nie.
Napuść i rabunek.
Theodor Quinn jest konduktorem
kolei Graud Trunk i jeździ pociąga
mi tej kolei do Battle Creek. W pią
tek wieczorem zakupił on był w
mieście najrozmaitsze wiktuały dla
swojej żony. Pojechał koleją uliczną
do domu, i od końcowego punktu
tej kolei szedł pieszo do swego mie
szkania na l'ogu Washington bid. i
Franklin str. w Austin, kiedy na
rogu 40 ulicy i Madison str. napadło
na niego trzech mężczyzn, z których
jeden worem z piaskiem uderzył go
tak silnie w głowę, iż Quinn stracił
przytomuość.
Kiedy Quinn przyszedł do siebie
— po jakich 20 minutach, — spo
strzegł, iż rabusie zabrali mu wszyst
ko, co miał przy sobie. Były to
wiktuały, $75 gotówką, złoty zega
rek z łańcuszkiem, brylantov/a spin
ka do koszuli i różne drobnostki.
Polieya została uwiadomioną o wy
padku, ale nie ma śladu rabusiów.
Pi zpj pchany.
14letni roznosiciel gazet John
Purcell, zin. pn. TG47 S. Canal str..
wczoraj rano około godziny 9 na
rogu Adams i State ul., wskoczył na
wagon kolei linowej, ale na Quincy
uh spędził go konduktor. Na nie
szczęście w chwili, gdy chłopiec ze
skakiwał, nadjechał któś w buggy i
chłopca przejechał. Zabrano nie
szczęśliwego do sąsiedniej apteki,
gdzie lekarz skonstatował, .że poka
leczenia jego sąśmiertelne. W wozie
ambulansowym zawieziono go do
mieszkania rodziców.
Zimna kąpiel.
Zbieracz szmat Michael Borsig,
iam. pn, 335 S. Clark str., wczoraj
o mało nie utopił się w brudnej
rzece chicagoskiej. Wczoraj przed
południem na próżnym placu przy
Market str. w pobliżu Van Buren
gtr. przeszukiwał śmietniki i z tacz
ka przechodził z miejsca na miejsce,
kiedy nie zważajac, którędy idzie,
nagle wraz z taczką swoja stoczył
się w rzekę. Na krzyk jogo zbiegli
się ludzie zatrudnieni u firmy Er
denheimer, Stern and Co. na rogu
ulic Market i Van Buren, i po wielu
usiłowaniach udało im się wydobyd
go z Wody.
Pobili się.
Wczoraj rano około godz'ny Oej
w pewnej piwiarni przy Laurel ave.,
pokłócili się i pobili W. Goluszek
zam. pn 2202 Laurel ave. i Jan Le
beliński. Goluszek został mocno po
kaleczony jakiemś ostrem narzę.
dziem przez Leb'lińskiego i zawie
aiono go do szpitala powiatowego z
cztererau głębokiemi ranami w gło
wie. Lebeliński uciekł, ale policya
jest pewnfj, że go znajdzie.
Przjrost w pirku Lincolna.
Zwierzyniec w parku Lincoln^
■now u wzbogacił sig o kilka zwie
rząt. W niedziele w nocy urodziły
się znowu dwa lewki — z matki
Nellie i ojea Leoflfc; a nadto wczoraj
przybyły z New Yorku zakupione
tam trzy lamparty, hyena, dzik,
dwa młode lwy i szkocki jamnik.
Za obicie żouy.
"Wczoraj aresztowano Franka
Luńskiego, zam. po. 40 Cornelia ul.,
za to, że obił swa żonę i groził jej
zabiciem. Ma 011 być nałogowym
pijakiem. Stawać będzie dzisiaj
przed sędzia Seversonem.
NOTATKI MIEJSKIE.
— Komitet parafialny w par. św.
Stanisława K. pracuje energtcznie
nad rachunkami rocznemi. Po ukoń
czeniu roku rachunkowego, będzie
wydrukowane sprawozdanie.
— Dowiadujemy się, iż w Avon
dale zawiązuje się polski Klub tea
tralmy.
— Niejaki Józef A. Gregorowitz,
jak sam powiada, Moskal, profesor
z Moskwy, zaczyna tu w Chicago
zawracać ludziom głowy (na wzór
słynnego 4,Mesyasza" Schlattera),
twierdząc, że potrafi leczyć ludzi
wkładaniem rak.
— Jakób Turek, cygarnik, został
skazany na $50 za naśladowanie cu
dzych etykiet na cygarach.
— Na licytacyi na dzierzawę Sa
loonu w Hali Pułaskiego utrzymał
się p. Karol Antkowski.
Z Koła polskiego w Berli
liir.
Z Berlina donoszą:
Na posiedzeniu w duiu 3 b. m.
Koła polskiego parlamentu niemiec
kiego ukonstytuowało się toż Koło
jak następuje:
Prezesem wybrany książę Ferdy
nand Radziwiłł, wiceprezesem poseł
p. Leon Czarliński, sekretarzami
posłowie Janta Połczyński i ks. A
dam Czartoryski, kwestorem ks.
Zdzisław Czartoryski.
Do komisyi parlamentarnej wy
brani zostali prócz ks. Radziwiłła
jako prezesa Kola, ksiądz prałat dr.
Jażdżewski i ksiądz dr. Wolszlegier,
zastępcami tychże dr. Koinierowski
i dr. R^.epnikowski.
Do konwentu seniorów wysyła
Koło ks Radziwiłła, do komisyi po
rządku obrad posła Cegielskiego.
,,Chicago Rec«n<r o pomniku
Kościuszki.
„Chicago Record"' z ostatuiej so
boty podaje łaciny artyknł o pomni
ku Kościuszki, jaki zamierzają
wznieść Połacy sweruu bohaterowi
w Humboldt Parku w Chicago.
Do artykułu dodane sn, dwie ilu
stracye: jedna wyobraża Tadeusza
Kościuszkę, druga nagrodzony we
Lwowie model pomnika dłuta Ba
rącza.
Polityka.
Z każdym jest na "ty"! To polityka,
Na którą sobie uie sarka:
Gdyż od takiego, z którym s.ę •
k.",
Łitwiej pożyczjó..,. dolarkal
I o
Złodzieje ua bicyklach.
Banda złodziei na bicyklach sze*
rzy od pewn:-go czasu postrach w
odleglejszych dzielnicach Paryża.
Złoozjńjy pędzą jak strzała wśród
nocy po ulisach, zrywają z przecho
dniów, co się da, i znikają z błyska
wicznym pcśpiechem. Na bulwarze
Ney zatrzymali powóz kapitalisty
Moodet, którego us łowali udusić i
obrabować. Pj zaciętej bójce ucie
kli, słysząc nadj*2dż-tjącą doróżkę,
Poszukiwanie.
\
Niniejszem poszukuje się w waż
nym interesie, Józefiny TCwasigroch,
urodzonej Klateckiej. używa także
przybranego nazwiska Anny Dy
belt), pochodzącej z Wałdowa, z
Prus zachodnich. Ona sama lub
ktokolwiek miałby o niej wiado
mość raczy dać znać do Wiel. ks,
Eug. Sedlaczka, ua plebanię św.
Stanisława K. (lngraham ul. przy
Noble),
19 gr.
Przybycie parowców.
BOSTON; Cephaloola x Llverp.
QN£ENSTOWN: Scytblł *Boat.
Zamach piekielny
na Arnioura i Pulliuana
Wczoraj P. D. Armour, „król
stockyardów", i George W. Puli.
man, monopolista w fabrykowaniu
wagonów kolejowych,—obaj najbar
dziej znani, chociaż może nie najbo
gatsi milionerzy w Chicago, byli w
niebezpieczeństwie życia.
Stacya pocztowa L. onegdaj wie
czorem otrzymała telefoniczny wia
domość z pałacu Armoura, 1719
Prairie ave, ażeby przesyłek poczto
wych do pałacu tego nazajutrz nie
posyłano. Superintendent tej stacyi,
Hanlon, zdziwił się, otrzymawszy
takie ostrzeżenie, ale postanowił się
do niego zastosować. Przy sortowa
niu wczorajszych przesyłek poczto
wych na stacyi L, pomiędzy różny
mi pakietami pod adresem Armou
ra, spostrzegł Hanlon skrzynkę
drewnianą zaadresowaną z błędami
ortograficznymi: ,,1719 Prarie ave.!5
zamiast Prairie ave, i ,,contense
wire" zamiast, contents wire"r
Niemało go zdziwiło jednak, kie
dy spostrzegł drugą, skrzyneczkę zu
pełnie podobną, zaadresowaną do
Pullmana, 2115 Prairie ave., i z
tymi samymi błędami. Nie wiele
namyślając się, Hanlon zabrał obie
skrzynki do kieszeni i pojechał z
niemi na główną pocztę, opowiedział
0 ostrzeżeniu, jakie otrzymał, i po
kazał auditorowi T. B. Drake
skrzynki. Obaj potem udali się do
inspektora policyi związkowej, kap.
Jima Stuart, i tam ostrożnie jednę
skrzynkę otwarto. Była tam bomba
z rury ołowianej, napełniona pro
szkiem czarnym, zaopatrzona w za
pałki. U wysuwanej pokrywki na
dole przylepiony był papier piasko
wy: gdyby pokrywkę tę wysunięto
nieostrożnie, zapałki potarte o ten
papier musisłyby się zapalió, Szczy
ptę tego proszku położono na deskę
1 zapalono: nastąpiła dośó silna eks
plozya. Drugą skrzynkę przez go
dzinę moczono w wodzie, nim ją
otwarto; okazało się, że proszek mi
mo to eksplodował, gdy go zapalo
no.
Otóż dowiedziano się, iż onegdaj
jakiś człowiek był w pałacu Armou
ra i opowiadał, że w pewnym zaułku
przypadkowo podsłuchał rozmowo
dwóch podejrzanych indywiduów,
którzy pijąc wódkę rozmawiali ja
koby o tem, że nazajutrz o tej porze
ani Armour ani Pullman żyd nie
będą. Natychmiast tedy zatelefono
wano do stacyi pooztowej, by wstrzy
mano posyłki.
Ukazało się, że tenże sam człowiek
był i w biurze "^ullmaua z takiem
ostrzeżeniem, ale że tam na to uwagi
nie zwrócono,
Policya przeto najpierwej szukała
tego człowieka.
Stawił on się sam jednak. Przy
szedł do inspektora Stuarta i opo
wiedział raniej więcej to samo, co
opowiedział był w pałacu Armoura.
Dodał jeszcze, że nazywa sie S. A.
Owen i jest agentem dla Deed's
Mechanic Packing Mfg. Co." pn,
1036 Marquette Bldg.
Inspektorowi coś wydawało się
podejrzanem w jego zeznaniach.
Prosił go, ażeby spisał to, co opo
wiedział. Owen to uczynił. Rezul
tatem tego jednak było, iż zatrzy
mano go na policy i, jako podejrza
nego, iż to on sam owe pakiety wy
słał pocztę, a potem ostrzegł adresa
tów, — może po to, by go uważano
za wybawiciela i może, aby mu dano
za to jaką posadę. Najprzód bowiem
charakter pisma jego cokolwiek jest
podobuym do charakteru pisma na
adresach pakietów, a powtóre zrobił
on w swojein pisemnem zeznania
dokładnie te same błędy ortografi
czne: „Prarie" zamiast Prairie, i at
w trzech miejscach „contense" za
miast „contents".
Nie powiedziano mu na razie, ift
go podejrzywają i pozostawiono go
pod straży na pozór, jako świadka
tylko.
Zawiązane 1
— Ach, mamo!— rzekła zarumie
niona Mania, gdy powróciła ze ślia*
gawki — pomiędzy mną a panem
Karolem gosunek już zawiązany.
—v Oświadczył ci się?

xml | txt