OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, January 30, 1897, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1897-01-30/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

DO SPRZEDAMA.
Li t* i «lom S olgtrowy murowany
rog Noble I Cr.ttumiea $9,000 j
L< *a i dom >: r»!ptiu«y murowany,
W« b ' or :i iv.................... 4,500
Lota i 'ituu z piqtrowy murowany i
drswniany na Holt av®.... 4,000
].' *a » vlom t pi^trowy murowany,
n Front ul 3,?00
i dom 8 plqtrowy murowany,
hi Will ul 3,500
■' i ty aa Jadwigowie po
i-ctf na Jackowie po 4C0
M • p tyczam pieni'^dze po 6 procent
v\ysjhun 1 wymienlam Ruble, Gul
• leny 1 Marki.
7abezpleczam od ognia najtantej.
TE0F1L STAN,
700 Milwaukee ave. S. W. cor. Soble st.
WiadomoSci Miejscowe.
0 procesie OMalleya.
Proces aldermana O'Malleya i
Johna San try, oskarzonych o
morderstwo w czasie wyborow
przed przeszlo dwoma laty, toczy
si§ przed sedzia Tuley, ale bar
dzo jeszcze idzie powoli. \V
dwfleh dniach wybrano zaledwie
szešciu sedzi6w przysieglych,
gdyž tak prokuratorya, jak i
obroficy oskarzonych nadzwyczaj
sa ostrožni przy ich wyborze.
Ze wzgledu, že O'Malley jest
katolikiem, obroncy jego nie do
puszczaja, by ApiaSci byli dopu
puszczeni do lawy sedzi6w przy
sieglych i okazuje sie, že Apia
st6w jest niezmiernie wielu po
miedzy kandydatami. Jeden z
nich wprost oSvsiadczyl, že sta
nowczo nie tvierzy žadnemu
katolikowi zezuajacemu ]pod przy
siega. Pomiedzy szešciu juž
przyjetymi przez obie strony
sedziami przy singly mi, jest
dwoch metodystow, dwoch pres
byteryanow, a dwoch takich,
ktSrzy do žadnego košciola nie
naleža.
>~ie wjznal do koncs.
Oslawiony zlodziej Jame«
Powers, ktorego w Poniedzialek
wieezorem znaleziono w domu
pn. 252 Loomis 9tr. ciežko ra
aionego z kula w oiersiach, umarl
O « 4 *
wczoraj w szpitalu powiatowym.
Poraimo usilnych staran policyi,
nie udalo sie nakloniO go do wy
znania, kto go ranil šmiertelnie.
"Wilk xt Chicago.
Wczoraj po poludniu okolo
godz. 7 sieržant stacyi policyjnej
w Irving Parku, Jacob Kebler
idac do stacyi, przechodzii przez
stajni^L i spostrzegl wilka, kt6ry
wlaSnie poskoczyl ku szyi jedne
go z koni, ale spostrzeglszy czlo
wieka, wymknal sie przez brame.
Kebler strzelil czterokrotnie do
wilka i ubil go. Sciagna z niego
skčre, ktčra zdobiC bedzie sanki
— poruoznika Fitzgeralda.
itOjbwki w ratuszu.
Wczoraj po godz.10 wieezorem
pekla rura wodocijgowa w ratu
•zu pomiedzy pierwszem a dru
giem pietrem, wlaSnie w miejscu,
gdzie sie znajduja dynamos do
wytworzenia Swiatla elektryczne
go. Maszynista widzial sie zmu
szonym przerwaC prad, gdyz
woda strumieniem sie wylala.
Zapanowala w calyra ratuszu
ciemnošC najzupelniejsza. W pol
godziny požniej zapalono plo
mienie gazowe, ale wkr6tce dal
sie czuC nieznoSny odor gazu i
okazalo sie, že odwieczne rury
gazowe byly popekane. Musiano
wtedy pozapalač loj6wki, aby
naprawic najprz6d rure gazowa,
a potem gaz, aby szukač peknie
cia rury wodociagowej. Przez
caia uoe pracowano i nie odkryto
t ego pekniecia, a woda la la sie
eiagle do przedzialu maszyn i w
koncu zalaia go na wysokoš6
kilku cali.
Kahusieaptekarza Kudzinskie^o
Seizia Dooiey oddal wczoraj
pod sad kryminalay Aleksaudra
Hessa i Chas. Kriza pod kaucya
po 1400. Oni to cbydwnj w to
warzystwie Irzeciego, jeszcze nie
aresztowanego, d. 9 Stycznia
napadli na Jožefa Kudzifi
skiego w tegoi aptece pn. 921
W. 19 str. i zabrali mu z kagy
pieniadze i zloty zagarek z kie
szeui. Ci sami trzej rabusie w
pare dni požniej napadli na
Francisc# str. na Mat. Klobache
ra i zabrali mu $1.56 i zegarek.
Zdaje sie, £e popelnili jeszcze
kilka innych rabunk6w. Tak p.
Rudnicki, jak i Klubucber iden
tyfikowali obydwu.
100 lat friezienlii.
Sedzia Ewing wczoraj rano
skazal negra Thomasa Jacksona
na 100 lat wiezienia karnego.
Negr ton by! oskarzony o trzy
rozboje i dwie na paše i z bronia
zabdjcza. \V swoim czasie dono
silišaoy o tem, jak negr ten d. 28
Grudtiia zwiedzil trzy mieszka
uia w celu rabunku, skaleczyl
brzytwa lGletnia Minnie Christi
auson i ugryzl w szyje pania
Suhr. Sedzia oglaszajac wyrok
ošwiadczyl, iž uwaža za swoj
obowiazek cziowieka tak niebez
piecznego poslac do wiezienia
karnego na cale žycie.
Krwawa tragedya.
W domu pn. 4036 State str.
wez/oraj rano rozegrala sie krwa
wa tragedya, — wynik szkarad
nego, niemoralnego zycia dw6ch
gl6wnych osob w niej »vystepu
jjicych. Woznica Albert Cunning
posprzeczawszy sie z niejaka
pania Lizzie Mary Denning,
strzelil kilka razy, zamordowal
Denningowa, chybil strzelajac do
dw6ch jej synow, a w koficu
strzelil do siebie i ranil si§ ciež
ko.
Denningowa byla rozwiedzio
nj z mežem, a Cunning ma takže
zone w Cincinnati.
Chlopcy wybieglszy, opowie
dzieli kilku policyantom, co sie
stalo, a gdy ci weszli do miesz
kania pani Denning, ujrzeli ja
lezjicji na podlodze, niezywa jaž,
z kula w skroni, a jej morderce
rowniež ležacego na podlodze,
ciežko rannego. Zawieziono go
do szpitala Mercy, gdzie sie oka
zalo, že ma przestrzelone pluca,
ale može uda sie utrzymafc go
przy žyciu.
Zgon Szpiega.
[Ze wspomien «»Jamisza".]
(Dokoficzenie).
Gdy szpieg uefyszal ten zlo
wieszczy wyraz: „rozstrzela
nie", opušcif glow§ na piersi,
lecz z jego twarzy nie znikn^f
piekieloy ušmiech, zdaj^cy si§
szydzid z naszych kos, flint i
karabinow. Co one znaezq wo
bee potegi tysi^ca pulkdwcara,
ktoremu on sfužyi wiernie, kt6
ry zeszle mu pomoc w ostatniej
godzinie, wobec ktorego Polacy
marnym prochem, niezdol
nym wyrz^dzid krzyvrdy wier
nemu poddanemu syna Miko
Jaja.
— Kiedy mazostad rozstrze
lanym? — zapytaf si§ puikow
nika adjutant.
— O godzinie pierwszej, —
brzmiaia odpowiedž.
— Masz p6t godziny czasu
do pojednania si§ z Bogiem.
Kapelan pulku, ksiqdz Sty
czyiiski, wzi^i skazailca w
swoj^ opiek§. Poszedi z nim
do dworu. Tymczasem w
przytykaj^cym lasku wykopa
no d6J, a z pierwszej kom pan i i
wy brano dwunastu ochotni
kow, gotowych do wymiaru
ludzkiej sprawiedliwosci.
Co do mnie, nie spušciJem
oka* ze szpiega od chwili, w
ktorej wyprowadzono go ze
dworu i oddano w r§ce strzel
cow.
Szedi pewnym Krokiem,
wierz^c widocznie nietylko w
pot$g§ cara lecz i w moc Boga,
o kt6rego istnieniu p»zekonal
go, jak si§ zdaje, spowiednik.
Wiara we w^asne ocalenie
dodawafa mu otuchy. Spo
gl^dai w okoJo okiem idyoty,
ktoremu si§ zdawaio, že Pan
Bog na to tylko istnieje,
ažeby opiekowad si§ szpie
gami.
• — Panie Bože! zeszlij Mo
bkali, aby mnie ztqd uwolnili,
— takž| byta jego modlitwa,
po kt6rej spodziewal si§ cudu.
modlitw§ odraawiai gJo
šno i powtarzai jg, prowadzo
ny praez ochotnik6w. Powta
?2 e 'TfWiffH
rzai machinalnie, z pocz^fcku
wolno, potem cz^ciej, nastop
nie raz po raz, w miarQ tego,
jak cichi gwar obozowy, jak
otaczafa go cisza lešna, prze
rywana jedynie miarowym
krokiem jego wfasnym i strzel
c6w.
Stawiono jeiica nad dolem.
W oddaleniu dzieai^ciu kro
k6w podzielii si$ oddzialik
zbrojnych na dwie cz^ci.
SzeSciu strzelc6w stan^lo rzQ
dem, z broni$ gcfcowq do strza
iu. Drugi rz^d trzymai broil
na ramieniu. Szpieg powtarzal
jednostajnym gtosem okropnq
modlitw$:
— Panie Bože! zeszlij Mo
skali, aby mnie zhjd uwolnili.
Uficer chciai skazaricowi za
wi^zad oczy. Zapro testo wal
ruchem r§ki, jakoby gniewai
8i§, že mu ktoš przeszkadza w
pacierzn. Pilno mu bylo wy
powiadad biaganie:
— Panie Bože! zeszlij Mo
skali, aby mnie zfc%d uwolnili.
Oficer odstopil o kilka kro
kow w prawo, a ja w lewo.
Byiem niemym 3wiadkiem roz
kazow komendanta, ruchu
strzelc6w i modlitwy skazaiica.
Jeszcze raz slyszaJem pacierz
w caiem jego brzmieniu, na
st^pme doszly mnie tylko wy
razy:
— Panie Buže! zeszlij....
— i chrzQst kurk6w, blysk
i huk wystrzaI6w, potožyf
pr$dko kres tragedyi. Ciafo
ludzkie bez j§ku ruD§to na
ziemi$. Dwie kule w gfow§ i
cztery kule w piersi wystar
czaty, ažeby zamkn^d na wieki
bluiaiercze U9ta, niezdolne
przed šmierci^ do innej mod
litwy, jak tylko takiej, kt6ra
urqga boskiej sprawiedli
wošci.
Kopni^ciem nogi zepcbni^to
ciaio do dolu, stanowi^cego
grob, nad kt6rym nie zaplakai
nigdy aoi Polak aui Moskal.
Obydwaj, jakkolwiek wrogo
usposobieni wzgl^dem siebie,
godz^sig w tym jednym punk
cie, že každy szpieg jest pogar
dy godny, tak za žycia, jak —
po šmierci.
Daya Szwajcarski Surogot jest na
aprzedaž we wszystkich groserniacb,
Sprobujcie go. 5 1.
Dla zapoznania
moich kostuuierow
z maim nowym skladem,
kt(5ry kupilera od p. Pio
tru Okoniewskiego (moje
cro szwagra), i j ego daw
niejszych kostnmertfw /
now v m wlaScieielem. o
fiaruj§ ogromny ten wy
b<5r zegartfw, zegarkow,
}aiicuszk6w, bj/ntervi,
slubnych obr^czktfw it p.
po cenach dotad niestv
chanych.
Pan Okoniewski po- .
wszechnie byi znany •/. te^o, /e u
trzvmywal t o wary tylko scislo pier
wszorz^dne. Wykupifem od niogo
wszystko i to tanio, bardzo tanio. o
wiele taniej aniželi gdybyra je od
tjkiad(5w liurtownyoli kupih Ze zy
skiem tym chcQ si§ podziefic z je
go i moimi kostumerami.
F. ROMINSKI.
zegarmistrz i zlotnik
695 Milwaukee Avenue.
THE
KAPITAL
NORTHERN
JKDEN MILLION )M)LIjAB6W
TRUST
NAI»VFYŽKA 500,000
COMPANY
BANK
tiSalle and Washington-sts.
I'faci prjoeat od
wszelkich depozytOw
od jedcego dolara i wylej.
1'iQnindze wysylamy
Draft em lub przez Money
Orders do wszystkich
cz^šci Polski
po nmiarkowanych cenach.
Kosyjskie ruble
knpujeniy i sprzed&jemy.
DYREKTOPZY:
A. C. BARTI.ETT. of Hlbbard. Spencer. Bartlett A Co.
J. Haulkv Bradlev.. ..of D.'ivld Bradley Mffc. Oo.
H. N. HiniNBoruAM of Marshall Field &Co.
MAKvtM Hcohitt President 0. & N.-W. Ry.
C. L. HtrrcHixsox Pres't Corn Exchange Bank.
A. O. Slaughter of a. 0. Slaughter 4 0a
Mabujt A. Btibson ,*T
albzbt A. 8PHAGn....ot Sprairue, Wanwr * 0«,
Btkox L. Smith.....Prea'i The Northera Trust Oo.
DK WILDMAN,
224 State st.
LECZY
Katar
Renin a
tyzm
Astme
Choroby
skory
nopa, gardta, pine t žoli^dka.
l.eczy t iele wypadkrtw, ktfire
innl doktorzy uwa/.aj* za nie»
uleczalne.
leczy za pomoči elektryczuo
tfci o polowQ prtjdzpj anžall
dawnym systemem. B61 ner
w6w kaftdego rodzaju leczy za
pomocn elektrycznoScl.
leczy zupelnle nowym ayate
mem. Wyleczyl wvpadkl trwa
jqce od wielu lat vr przeci^ga
2 do 3 mleslQcy. *
eczeniQ, pryazrze, w^gry, pao
rlasis, przeetarznte ran.v 1
xvszelkie wyrzuly i plamy §k6
ry. l'6orla«i8 lerzy now em la
karetwem. Sidy Die zawodzl.
Jestesmy specyalisei yr lcczenin tych
cliorob i cli?tnie damy porad? ka/demu,
kto lin jakaliadz / iiioh oliornjo.
Wszystkie wypadki, ktoryeh si? po
dejm ujciny, wyleczymy.
Sienloczahiyeli cliordfo nie podojmu
my si? leczyC*.
Porada damn w otisie alb« listiwnie.
D"ow"i McCoy i Wildman,
BlrtRA:
114 STATE FL. KOO QC1NCT, CHICAGO, ILL.
Gdzio wnzygtkiB wyleczalne choroby lecz^ I
powodz«nlem.
Wazystkie zastarzala rhoroby, wlqc/.aj^c rboro-"
by partita, pine, žol^dka, w^troby i slc6ry szybko
lstanovrczo wjleczone
ASTMA WYLECZONA.
KATAR WYLECZONY.
CHOROBY SKORXE WY
LECZOSE.
Pacyenton niieBzlcijijcyth w oddalenin lec/»my
r. p wodzpnie.n listownift. Piszcie j>o blankiet
eymptoinOir.
Godziny ollsowe:—9:30 rano do 4 |>o poindnin;
T do 8 wlecz6r, a w Nl«dziel$—9:39 rano do 1 po
liolndnlu,
Speryaln« leczenia elektrycznoid*. ako/o h%
wjnagane.
Fotografie.
Ježell kto ma 6lq fotografowad 1 byd
eupe}nle zadowolonym z dobrego wykai
czenla roboty, powlnien na to uwažad
gdzle jeat najodpowiedniej urz^dzony
Int ere«. kt6ry daje najwi$kszq gwarancyt
dotrzymanla uraowy dobrego nykoi*
czenia z a najtariazo pieoiqdze. Sacze
golnle pami^tad o tem naležy že my ro
bimy znacxne ust^pstwa dla publlcznošcl
polsklej tak samo jak to czyniq lnnt
fotografi dla ewej narodowošci. Interea
naiz zaprowadzony tak postqpowo že,
przewyisza každen inny w miešci#. Dwie
wlelkia galerye w jednym mlejacu naj
Iepsze akcf-sorva, ornamenf.a 1 najnowsza
dekoracye. Zwiedzid nasze prace i za
k hi d zapytad aiq o con<j i t p. azczagdlnle
nieznajomych rodak<jw bardzo proal
my:sdalezych stron miasta oblicza aif
koszta jazdv tramwajem, ceny la dobrq
ro'.ot^ naJnižBze w mlejsole.
Niklas & Pawlowski.
589 Milwaukee ave.
Jul. f. Smietanka,
P0L8KI ADWOKAT.
PraktyknJe we waryetkiok t^dach 1 pclec« Rod*,
kom awoie safari we wazelkleh apiawaek p raw
nyck Eafatwla intereia noUrralae.
BlUBAi Pakty #22 Boanoke BMf 144 La 8*11»
■Ilea r6g Uadlion; draft« w South
Chicago, pok6J 7, Commercial Bleak,
9S96 Commercial are. 1 09m nllea.
■IESZKiNIK: C14 W. 17ta >1. Tel. HHa 4»t
Dwupi^trowy dom I lota
NA PAULINA ULICY
muszq byd sprzedane
w tveh dniach.
Tylko $1600. Potrzeba $400 gotowkL
Zgtosic si^ do wlaSclciela
R. ZALESKI, 896 Hoyne Are.
MARGIN NACOR8K1
2 »4 D1T1SION ULICA
bllikc Noble alley.
Plerwizorz^dny iklX
Butdw I Trwrlkdw
•kick) daaukick. Rape
racye wykonuja iplaazB.it
~~ ^
drugI blok od Noble ulicy (ku mlaatu).
J. TYLKOWSKI,
eio jsrctoi© str.
Maluje i lakieruja
wazy, bryczkl," pnn ozy ltd.; wyraMft
lak že I szyldy.
CENY UMIABKOWAJTE. ia»i*
HERH
wyrabia —
Metaloue gzyinsy 1 okna w sullcle, da.
chy želazne, blaszane, szyfrowe
1 dachdwkowe
.sKEAD, 610 W. 15th street,
blizlco Ashland Ave.
TTicyitkie robotj »rjrbfeo wykonane, >CHICifi(l,
{08 mj V,7)
Jedyna Polska Pralnia
W CHICAGO
..ENTERPRISE LAUNDRY"'
574 Noble Stit
* 64 Agencye w Miešcie.
Oto kilka w polskich d/iclnicach:
Skoraczewski, 3200 S. Halsted Str.
Miller, <109 Cornell Str.
Chmielinbki, 083 W. 18th Str.
P. Daniel, 717 W. lSth Str.
Zobjeck, 044 W. 18th Str.
W. Ptaszek, 85 Front 3tr.
Zabokowski. 3250 Laurel 1 Str.
Racer, 8231 Laurell Str.
Zima, 728 Loomls Str.
O. Karmuth, 077 N. Robey Str.
O. iiiiKDENBiNDEn, 38) Avmltage Ave.
Namysl, 252 "Webster Ave.
IIabrtlewicz, 1085 N. Robey Str.
S. Olszewski, 34 Lnbeck Str.
Kilichowski, 1147 N. Lincoln Str.
Blaxchakd, 249 Wabansia Ave.
Kantorski, 145 Wabansia Ave.
Malixowski, 418 Elston Ave.
FR. M1LEWCZYK,
574 >'oblo Street.
GAI4ZKA&JESZKA
604 Noble str.
Przedsi^biorstwo
-POGRZEBOWE
r(5wniež do wynajqcia powozy
na wesela i przejaždžki.
Powozy na cmentarz Czesko-Polski $4.00
karawan 85.00. Powozow tyle dostar
czyd raoZemy, ile 9obie kto Zyczy.
PAWEfi RATKOWSKI
634 - 630 NOBLE STREET, CHICAGO.
' Budown!c2y Eontraitor
specvalnie podejmuje si$ budowv
KO&CIOIj6\V i szk6l
wszelkit- bine roboty odstawiu szyliko,
zp.dawalniajvo. (May i ®7
P ■saiv vjiv viiv vji>- vav v/^v v/\v 53
| Pnii' S^lzia Pokoju |
| M. A. La Buy I
^ Ofis: lftfi W. Madison rug Ilalsted. fj
p Hleszkauie: !>SI Milwaukee Ate.
H Wyreltia wazelkie legalno dowoily, wy- 9
K daje warranty i lozatr^vg« we/.elkle april- «•
s wv, Poplerajcie Polaka. ^
AND. SCHULTZ.
«7 MU St. rd« BlaeSkawk.
POL8KI SALON
Plwe, vi c a 111 ki try. Wyborme bawafi
akte erjUT.
Mam takt* ?IfKN4 BiLi " prsed
atawlenla, waaela, aabaw«, Itp. D la n»
tywkl KlUpiXLiriA.
RIPANS TABULES
Are just an old, old remedy
In this new shape.
Unlil now this prescrip
tion has always been given
in tluid form. We make
them in this shape simply
for their handiness.
KIPAN3 TABULES are uceht.wx
oure for Constipation, Blliotwnesa,
Dvapopala, ludlK^tloii, Hi\irtnrhr
uiirt all orlier Dlwirdera of the
Stomach, Liver anit Bowels.
Contain nothing injurious. Easily
taken. Give Immediate relief.
RiTAxaCHJOiKULOo., 10 Spruce Bt. Vew York
Naj9tarszn
Kas?a Oszcz^dnošo!
w Chicago. r*»oton» imj.
Hibernian
Banking
Association.
Prowadcl ofdlny Interes liankony.
ODDZIAf. K 4KS¥ oszczijdnoScl
Procenta plači aWj na wazelklrh depozytach ad
$1.D0 i wyžej po 3 od aca, a co p6t roku aollcza alq
procent od procentu. RarliitnkI po zamiejsco
wych dopozytaryuazy reiatwlaoiy poc/.t4. Itepo.
cytaryuaze maj^cy zamlar n'yjechac mo^ od naa
otrzyinad warunkl najdogodoleja e dla nirb, Ten
oddzlat jeat otwarty io sobotq wlecz6r od godz.
Sej do 8ej dladocodnoSci tveh, kt6rzy w zwyczaj*
nych jrodzinach nani.owyeh przyjM nie mogli.
Goizluy oflsone od 10 rano do 3 po poludnla.
W »obotg oddzlat 1)1/. esowy Od OlolB rant
Oddzial oazetfduoicl od V rano do 2 po poludolt,
I od C do 8 nleczorem.
URZ£DNICY:
J. V. CLARKE, Prezydent.
HENRY" B. CLARKE, Wice prezydont 1 aarz^dc*
oddzlalu oazczqdnoicl
HAMILTON B. DOX, Kasver. "—
L. £. CLAKKL, Asyetent kasyora,
Clark str., Pdl. Wseh. rog Randolph.
5 WIEWKA,
:i01'208 W. Division St..
r6g ishland At«.
•II mm W020W i smem •••
Wazelkie reperacye w zakrea kewalikl wcho
liici wjkonaj* ezybko 1 po nalarkowanej cest*
tfC *
BARZYNSKA & CO.
Sprzedaft Hurtowna 1 Droblazgora
Wegli i Drzewa
wproet f. wagon6w kolejowrcb.
Obattionkt pocat^ nam nadeaian« m
natycnmlait wykonane.
■ABZTX8KA * CO., 1«! W. Sortfa At*. .
t6i Corentzy Btt. bllako Noble.
Polonia Dental Parlors.
Nle lairiedbujcie
Z^BOW!
Do dobrego trawienia po
trzebne sq dobre zqby.
Dzis wydany dolar za
oszez$dzi Wain m przy.
s/JošcI $100.
Naiz šrodek znieczulajv
cy dzi^sia w oelu
wyrywanJa
zp6w bez b6lu ,
coraz wi§cej zyskuje
uznanla.
7 W RAZ (S ZAMČmJENIA 8ZTUCZNYCH ZSBČVV, Z^BY RWIEMY BEZPLATN1B.
PismiennQ fwarancy* daj o my przy každej robocie.
Weselkie operacye wvkonujemy po cenach taiiszych aniželi na dole miasta.
DR. J. A. CHRZANOWSKI, I)R. P. A. PIE H L,
Przyjinujt^ codzieii do 9 wieczorem w Niedziel^ do 4 po pohidniti
721 Milwaukee Aye. (nad ChicagoTailors> 500 Noble Str.
pmrmmmmmmmmmmmmmmyj
—<9
| Kto pragnie 1
ZAKUPlO
(OHICAGOSKIE W V DAM 112)
— —
I WIELKI POST? 1
§= ČZAS ROElO ZAM()WIENIA! |
~~~ —o
. . . --<Z*
Bior^cvm w wi<»lvszej ilosci od stopnje —<0
si$ stosowny ral>at.
I Polish Publishing Co.,
^ 141-143 W. Division Str.,
rmrmAttn ILL>
—i
.-j
—<j>
—•3»
fimmmmmmiummmx
Wfasciwe lekarsfcwo clla ni^/.czyzn i niewiast cierpiqcych nu
clioleryczne napady, y.oilaezkfj, bolesc i powi^kszanie si^ wqtroby,
zatwardzeuie i trudnošc trawienia. Dziutajqc na wqtrol)§ i
kiszki aprawia ulgQ przy l>6Iu gtowv, znuzeuiu, nerwowo.sei i
dodaje dobiych mysli paeyentowi. Cena 75c.
5EVERY i OJej sw. Gottharda
wykonat ciuly sprawiajqc ulg<? w bolešciacli muszkuMw i sta
wow, remnatyzmie, podagrze, nabrzmiatošci jakiegokolwiek ro
dzaju. Jest to najlepsze lekarstwo do uzycia w wypadku
/wichnienia, bolešci i kulawoSci. Jest lokaratwem pewnem.
Cen a 50c.
SEVERY Proszek na Bol Glowy
dziata jak magika w kazdym rodzaju bolu glowy i dziala jak
urok w wypadku Neuvalgii Glowy, Z^bow i sprawia ulg<» bole
sciom Miesiqezki. Spr6bujcie go. Cena 25c
Na sprzcdaž w nptckaeli i oisoln.veh skiadacli.
W. F. SEVERA, Cedar Rapids, Iowa.
DR. W. A. KUFLEWSKI,
Ut6wuy Lekur* Zwl^zku N'arodowego Polskiego w St. Zj. P. k,
—v~ DOKTOR SZPITALNY. —y—
■leirkanie 724 W. 1SU ul. do 9 rano, od 2 do 4 po poiudnii 1 od 7 do 9 wleczorem. Talafoo Canal ?1
Ofla 161 Mllirauktc are. 11 do 12 codzlennle 1 od 7 do 8 wieczorera ire ciwartki. Ttltfon Vfttl 981.
041a 1886 Yf. 22|a ul. od 6 do 8 po poludnlu. Telefon Canal 819.
— |
N. L. PIOTROWSKI,
AD WOK AT WYŽSZEGO 84DU
1 Notaryuez Futoliczn^. *
Ofla t 84 LA SALLE STREET. Pok6j 620.
MleezkanU: lis W. DIVISION STREET.
Wm. TIMMERHOFF,
Fabrykant Wyborowych Havaiiskich CYGAR
IKfciD HCBTOWJT I POJIiTtCXf MAJBOIIAITtElOO TITOIIV
503 Noble Street, Chicago, Illinois
Dr. J. A. TRAIN,
DOK i uit i'UI^Ki,
9/1» 1 m.e«mni« 1*3 w. Blaekhawk ulca.
Godala/»fluw«t
0 fod*. 8-9 rano od god*. It—I m mL
•d gode. 6—8 wleci.
Prejjmnj# chorych na JadwlgowU:
»•S W. WEBSTIB ATBim
flodtlny oOtowai
•d foi*. HI ^—10 ra n 01 _0 dco dz. ^9—t
-- -- *»MW 1 vu uuu/., 71
ISLKt ON WK8T 141.
PAWEii 6IERSCH,
75 CLEAYEB STB.
Jtdjnj Poliki bnrtowny tkhd —Uc^J
Win« I<lkier6w, W6dek import«wan y oh
i Wlna mszAlnego.
. Pelaca ■!« wif l«|doa Stan, E«4^6w.
H. C. KERSTINGA
IT0W1 ZAKLAD FOTOGRAFICZNT
7*0 Milwaukee Ave., blizko Noble.
Wykonuj® wazelkiego rod raju fotofrafit, ukt«
paatela i abrazy przerabla na now« natiralnaj
wlelkolcl chinakim tuezem, farba wodniat* i j*
itilm Crayoa, po bardzo nlzkitrj
Najtafoze J aajlepize
Wegle
motna dostad «
Jana Schenke,
628 HOLT h VB.

xml | txt