OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, February 18, 1897, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1897-02-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

-MŽ. »ilS.
A,f<. .'■*%. Atft. A\»- .4^
i POLISH DAILY NEWS I.
The only Polish Daily in Chicago. J
Single Corv 1 Cent.
8
JLEHTEIRTISE
-•» IN TH8 —K
POLISH DAILY NEWS
If 7«a viih to rtacb tbe Ptliih »»paliU*!
oi Cklcaf*.
No. 41
Czwartek dnia lSgo Lutego 1897 r.
Rok VIII
Telegramy Krajowe.
Z Kongresu.
Jeszc/e bili migracyjny.
Washington, 17 Lntego. —
Dzisiaj w senacie odbyJy si§
ost&teczne debaty i glosowanie
rad bilem imigracyjoym przez
curferency§ wspoln^ obu izb
praacwanym. Bil napotka!
ia op6r bardzo znaczny, ale
omimo tego przeszedi ma^
A-"<jk$zošci§. Za nim giosowaio
>4 senator6w, przeciw niemu
.'JI. Teraz juž bil'pojdzie do
prezydenta, ktory go ma
podpisad albo zavetowad. W
;.vcie bil wchodzi od 1 Lipca
: $97.
Xajwymowniej przeciw bi
lowi wyst^pii senator Palmer
z Illinois. Wykazywai on, že
bil ten jest tylko wynikiem
usttowad natywistow, že sprze
ciwia si§ zasadom wolnoici .i
liarib$ przyno3i fcywilizacyi.
Carter z Montany, Caffery,
Gibson i Blanchard przema
wiali przeciw bilowi i wzywali
demokrat6w, by przeciw bilo
wi glosowali.
Za bilem gJosowafo 26
ivpublikanow, 4 demokrat6w,
trzech populistow i jeden re
] ublikanin "srebrny". Przeciw
bilowi gio3owak> 25 demokra
t6w, czterech republikan6w, 1
populista i jeden "srebrny"
republikanin.
W Izbie pos!6w zajmowano
gldwnie sprawami budže
wemi.
t) t k arzen i o uriziai w powstaniu.
Baltimore, Md., 17go Lut.
'i^neral juntv kubariskiej Car
los w New Yorku mial dzisiaj
ruan^d w s^dzie zwi^zkowym
>kr$gowym, jako oskarzony o
iirz^dzenie wyprawy powstari
i-zej na Kub§. Nie pojawil
jednakowož i kancya za
niego po3tawiona w sumie
^2500 przepadla, podczas gdy
ca «am každej chwili i na ka
/.dem miejicu može byd are
sztowany. Towarzysz jego,
dr. Joseph J. Louie, pojawil
si$ w sqdzie i ošwiadczyl, že
jest niewinnym. Pozostawio
no go do nast§pnego terminu
s^dowego na wolnej stopie pod
kancya §2500.
Jad$ do Waghingtona.
$an Francisco, Cal., 17go
Lutego.—Pomi^dzy podr6žny
mi, ktorzy przybyli dziš na
parowcu Australia z Honolulu,
inajdowal si§ takže gen. pro
kurator Smith, ktory natych
miast wyježdža do Washingto
nu, ažeby konferowad z pošlem
Hatch nad anneksy^ Hawaii.
Nagly przyjazd Smitha nasty
pil w skutek špiesznie zwola
aej sesyi gabinetu liawajskie
cro, gdy przybyl tam okrqt
< iaeliij kt6ry podobno przy
\vi6zi wažne wiadomo&n tyca^
ce si§ annekcyi.
Lorrin A. Thurston, byly
; osel hawajski w Washingto
nie i A. S. Hartwell, kt6ry ro
\vuiež popiera myšl przylqcze
nia Hawaii do Stanow Zjedn.,
towarzyszyd b$d$ Smithowi w
podr6žy do Washingtonu.
Tak jak w South Carolina.
Olympia, Wash , 17 Lut.
Zdaje sig, že w Stauie Wash
ington wkrotce przejdzie usta
\va prohibicyjna usuwaj^ca
v, szeikie wyszynki i piwiarnie,
La wzor ustawy reguluj^cej
wyszynk wodek w South Ca
rolina. Bil odno^ny, zwany
Cline bill, przeszedl ku no
vrszechnemu zdumieniu w izoie
oslow tvi^kszošcijj 47 glosow
iv:eciw 30 i teraz juž prawdo
; »odobnq jest rzecz$, že przej
<!z?e tež w senacie. Bil ten cafy
kontrol^ nad szynkowaniem
v. odki sklada w rgce guberna
tora. Gubernator wyznacza
kymiayq stanowi, u» znowu
mianuje koraisarzy powiato
wycb, a ci wyznaczajq urz$
dnik6w miejscowych do sprze
dažy w6dki w ten spos6b, by
wszelkie wydatki zostafy zy
skiem pokryte.
Zamordowany,
Chattanooga, Tenn., l?go
Lutego.-- Z Knoxville, Tenu.,
donosi depesza specyalna: John
I de Heik, dyrektor ruchu w ko
palniach w§gla Royal w Coal
Creek, dzisiaj w pohidnie,
wracajjjc z obiadu do roboty,
zostai zastrzelony z zasadzki.
Zmarly ogolnie byi lubiany i
wielkie powstato oburzenie,
gdy si$ rozeszJa wieš<5 o tem,
že go zamordowano. DeHeik
dopiero przed czterema tygo
dniami oženil si?.
Mozg Duestrowa>
St. Louis, Mo., 17 Lutego.
Poniewaž pomi^dzy lekarzami
panowafa wielka r6žnica zdad
co do tego, czyli dr. Duestrow,
niedawno stracony na szubie
nicy milioner, by! obtykanym
czy nie, przeto dzisiaj wo bee
kilkunastu lekarzy fachowych
badano m6zg jego. Okazalo
si$ na razie, že na každy spo
s6b m6zg ten nie byi w etanie
normalnym. ZnalazI si§ tam
napiyw krwi zbyt wielki, a
opr6cz tego we wielu miejscach
byiy plamy ciemne i mleczno
biaJe. Dziš jeszcze m6zg b$d^
badali mikroskopijnie, a rezul
tat oglosi si§ w gazetach.
Z legislator? Stanu Illinois.
Springfield, 111., 17 Lut.
W 9enacie dzisiaj zatwierdzono
zamianowanie Antona Peter
sona czionkiem komisyi par
kowej chicagoskiej w dzielnicy
zachodniej, na miejace Emila
A. Grotefund, kt6ry zrezygno
waf. — Odbyio ai$ glosowanie
nad bilem Templetona upo
wažniaj%cy.m gubernatora do
zaci§gni$cia poZyczki $250000.
Bil przeszedi: 35 republikan6w
giosowafo za nim, all demo
krat6w przeciw niemu. — Do
trzeciego czytania przygoto
wano bil Morrisona, kt6ry na
znacza pensv§ s^dziow wybor
czych w powieeie Cook na $5
dziennie. — Wniesiono tež du
žo nowych bil6w.
Chinczyk powieszoiy.
i
San Quintin wi^zienie, Cal.
I 17 Lutego. Powieszono tu dzi»
siaj Chiiiczyka Chun Sicg,
ktory popelnii trzy szkaradne
morderstwa. We vrrzešniu 1895
šmierteleie ranil" Chirfezyka Ah
Fook siekierq i zamordowal
jego žon^. W domu zaš Chiii
czyka Charley Tai, zamordo
wai tegož i pewn^ kobiet§,
ktdrej giow$ zupeinie odci^i
od tuiowiu.
Kotatld telegraficzne krajowi.
—W Wasningtonie umari weso
raj w Gleacon House gen. Alfred
Pleasanton, jeden s najwvbitniej
■zych generatew w wojnie domowej.
— Kontradmiral pensyonowany
Edmund R. Caiboun umarl wczoraj
nagle we \Vashingtonie na paralii
serca we wieku 75 lat.
—Kompania kolei goruej Manhat
tan w New Yorku postanowila za
prowadzid rnotory elektryczue na
g<$rnych kolejach.
—Min ster floty Herbert wyjechai
wczoraj do Charleston, S. C.
—W Galveston, Tex., strajkuj$
konduktorzv i motormaui kolei
nlicznych.
—W Milwaukee urnari nagle 73
letni Edgar C. Jenning, ktdry
przeszio 30 lat byi kasyereui firmy
Northwester Mutual Life Ins. Co.
, —Senat stanu New York jedno
giosnie przyjat ustawg, inoc% ktdrej
zbrodniarze, kt6rym udowoduiono,
že na szyny kolejowe narzucali prze
szkody, maj% byg uznani wmnymi
I ttorderttwa w pierwstym stopniu.
Telegram? Zagraniim
Wojna czy zafoawa?
Konstantynopol, 17 Lut.
Rezultatem obrad Rady stanu
w Yildyz Kiosku byJo posta
no wienie, že paiistwom europej
skim zostawia si§ wo]nošd
przywrocenia, porzqdku ua
Krecie. Poniewaž obok flagi
tureckiej powiewaj^ tamsztan
dary rosyjskie, francuzkie, an
gielskie, wJoskie i austryackie,
rzqd turecki nie ma potrzeby
sam jeden trudzič si§ z pow
staiicami.
Naznaczono wszakže Kara
theodori baszQ komisarzem
rz^dowym i Edhim baszg ko
mendantem wojsk tureckicb.
Maj$ oni byd przygotowani na
wszelkie e\ventualnošci.
Sultan uwiadomii mocar
stwa, že wobec zachowania si§
Grecyi, bgdzie dziafai tak, jak
sam uzna za stosowne. Wyra
ziI nadto swe zadowolenie z
powodu wylgdowania na wys
pie wojsk europejskich.
Sultan przypu8zcza slusznie,
že poza Grecyi stoi jedno z
wielkicli mocarstw. UtrAta
przeto Krety ucbroni go na
razie od wi^kszych strat w zie
miach tureckicb.
Canea, 17go Lutego. —
Na pokladzie okrqtu wioskie
go odbyla si§ konferencya ko
mendant6w Hot europejskich,
na kt6rej uchwalono uwiado
mid reprezentanta Grecyi, že
w razie napadu Grek6w na
Caneg, Retimo, Heraklion lub
Siti§, okr^ty europejskie wy
st^pi^ czynnie przeciw Gre
kom.
Do uchwaly tej nikt nie
przywi^zuje znaczenia. S^dzq
og6lnie, že mocai'9twa skloni^
rzqd turecki do ust^pienia
Krety Grecyi.
Konstantynopol, 17 Lut.
Cztery tureckie okr§ty wojenne
i 10 lodzi torpedowych otrzy
malo rozkaz udania si§ na wo
dy Krety, gdzie przylqcz^ si$
si$ do nich inne okr^ty z floty
tureckiego archipelagic Pi$d
innych okrgtdw tutejszych i
pi$d torpedowc6w ma byd go*
towych do wyjazdu na každe
zawolanie.
Minister doty zaž^dal kre
dytu w sumie $2,500.000 na
op^dzenie wydatk6w.
Powolano 50,000 rezerwy i
kazano si$ stawid pod broil
wszystkim urlopowanym žol»
nierzom i oficerom.
Belin, IT Lutego. — Wi$
kszošd mocarstw przystala po
dobno na propozycy§ Nie
miec, ažeby blokowad port
Piraeus i odj^d tym sposobem
Grecyi ch$d do dalszego pro
wadzenia wojny.
Ateny, 17go Lutego. —
Baterya artyleryi polnej, do.
! wodzona przez ksi^cia Miko
1 laja, udala si§ dzisiaj do Laris
ea, miasta odleglego od Salo
ni ki 20 mil. 8ci$ga si§ dalsze
rezerwy. Wojsku na Krecie
wysyia si§ žywno$d i amuni
m
Nadeszla tu wiadomo^d, že
chrzešcianie blokuj^ Retimo.
Londyn, 18go Lutego. —
Cesarzowa wdowa rosyjska
przyrzekla ki'61owi drogjj tele
graficzn^ dokladad wszelkich
starati, ažeby mu dopom6dz.
Londyn, 18go Lutego. —
Turcy fortyfikuj^ Cane§. Ofi
cerowie europejscy doglqdaj^
robot. W Halepa znaleziono
zwloki 8iostry rosyjskiego kon
sula. Zostala ona w haniebny
spos6b zamordowana.
Konsul grecki otwoizyi w
Canea na nowo swoje biuro.
Oryginalne položenie. Grecya
zawi^zuje tym 8posobem dy
plomatyczne stosunki z Tur
cys, podczas gdy wojska gre
ckie wyst^pujq przeciw Tur
cyi.
Rokosz na Filipiuacli.
Madryt 17go Lutego. —
Powstanie na Filipinacb sto
pniowo upada. Dot^d wojska
rzqdowe me zdobyly si§ na to,
ažeby wypgdzid powstaiic6w z
twierdzy Cavite.
General gubernator oglosil
amnesty $ dla wszystkich tycb,
ktorzy odstqpiq od powstania
i wskaž$ miejsca, gdzie jest
ukryta broil. Ogloszenie to
poskutkowafo.
Suttan w obnwie.
KoNSTANTYNorOL, 17 Lut.
Z pogodu swi^t Ramadan wy
padlo dzisiaj byd sultanowi w
iwi^tyni i ucalowad chorqgiew
Mahometa. Poniewai obawia
no si$ zaraacbu na jego žycie,
nie jecbal sultan przez ulice
miasta, lecz udat si§ do 6wi^
tyni i powr6cil do palacu na
okr^cie.
W božnicacb przylepiono
plakaty, wzywaj^ce do aamor
dowania sultana.
Rosja zbroi si?.
Petersburg, 17 Lutego. —
Rosya zbroi si§, to nie ulega
wqtpliwo^ci. Nie zamierza
ona wypowiadad wojny, lecz
pragnie byd przygotowana na
wszelkie ewentualnoSci. Nawet
Tow. Czerwonego Krzyža or
ganizuje sig, ažeby byd w po
gotowiu.
Wolcott w Berllnfe.
Berlin-, 17go Lutego. —
Senator Edward O. Wolcott z
Colorado bawif tutaj przez
kilka dni i naradzal si$ w kwe
styi zwoiania konferencyi mig
dzynarodowej dla zaprowzdze
ilia podw6jnej waluty. Mowii
z kanclerzem Hobenlohe, z
urnistrem spraw zagranicznych
Bibersteinem i z ministrem fi
naDs6w dr. M i quel. Powie
dziano mu, že Niemcy wezmq
udziaf w konferencyi, ježeli
werfmie w niej udzia} Anglia i
Francya. Misya Wolcotta nie
miala powodzenia. Wyjecliai
dzisiaj do Londynu.
Nlemiecki oknjt zatonft
Londyn, 17go Lutego. —
Niemiecki okr§t "Baltimore'1,
w drodze z Londynu do New
Yorku przedziurawii sobie
dno, nabierai wody i utonit
24 Stycznia. Okr^t portugal
ski zabral jednego rozbitka
na poklad. Keszta zalogi pra
wdopodobnie utoneta.
ilotatki telegraficzne zagranlczn®
— Zapasy pazenicy w Australii
obliozaj% na 6,775,800 buszli.
— ,,American University Club"
w Parjžu urz^dza w przysziy Ponie
dzialck bankiet z powcxlu rocznicy
urodziu Washingtona.
— Konferencya sanitarna w We
necyi obraduje przy drzwiach zam
kni^tycb.
— Na okrqcie Britannic, ktOry
wozoraj wypiyn^l z Liverpool do
New Yorku, znajdnje si§ Arthur
Piatt, oskarzony o morieritwo i wy
dany przez rzad angielski wiadzom
Stan6w Zjedn.
— Wojska zwi^zkowe brazylijakie
oszafloowaly si$ pod Bahia, gdzie
lada dzieA przyjdzie do bitwy z po
wstafioami.
— W Manili rozstrzelaoo w jed
nym dniu 18 powstafic6w.
Odczyty na Wojciechowi#.
W každy Piqtek wieczorem
odbywajq si$ odczyty w kwa
terze Zwiqzku Mlodziežy Pol«
skiej, 773 S. Ashland ave.,
obok lokalu „Sztandaru". O
becnie odczyty wygtasza prof.
Ig. Machnikowski. Wstyp dla
každego wolny. Zaprasza sig
szan. publicznožd do przyby
| wania na takowe.
Z szacunkiem
1 JZomitct*
i.&m,mmm
No win v z Polski.
>/
Warszawa.— Mecenas Leon
(xrabowski, pragn^c uczci d
1 pamigd syna, ofiarowaf rs.
5,000 na stypendyum wieczy
ste imienia Edwarda Grrabow
9kiego. Stypendyum otrzymy
wad b^dzie student uniwersy
tetu warszawskiego, prawnik,
z wyboru prezesa Towarzystwa
kredytowego m. Warszawy. —
W Lowiczu powstanie nowa
instytucya dobroczynna: „Sala
zatrudnieiT, gdzie 40 ubogich
chfopc6w i dziewczqt znajdq
utrzymanie i uczyd si§ b§dq
rzemiosf. Koszta na ten nowy
zaklad iožyd bgdzie Michaf
ks. HadziwiM, z Nieborowa.
Tego rodzaju instytucye dale
ko wigcej zuacz^, niž naj hoj
niejsze jaimužny. — Spadko
biercy £. p. Emilii baronowej
Lesaerowej ofiarowali na cele
dobroczynne rs. 9,000. Obda
rowanemi zostaty: košciot na
Pow^zkach, ochrona imienia
ksi^dza Baudouina, Szpital
dla dzieci, Przytulek przeciw
žebraczy, Schronienie kalek
nieuleczalnych i t. p. — S. p.
ks. Kazimierz Zsj^czkowski,
proboszcz paralii Sze)k6w,gub.
fomžyii9kiej, trzy czwarte swe
go majtjtku, wynosz^cego ogo
iem rs. 25,000, przeznaczyl na
cbwa^ Božjj i cele dobroczyn
ne. — P. Jan Bloch, z powodu
zapisania si§ na czionka pro
tektora Towarzystwa wzaje
mnej pomocy pracownikow
handlowych miasta Warszawy,
ofiarowaf rs. 2,000 dla tej
instytucyi.
(jliwice. — Jak wiadomo,
gt6wny morderca baukiera
"(Johna w Pszczynie, Wtodar
ski, nie zostal dot$d schwyta
ny. O wsp61aikach WJodar
skiego opowiadai til niedawao
temu pewien obywatel z Au
stryi rozmaite ciekawe histo
ry] ki. Pewnego razu naprzy
kiad zakradi siq zfodziej u
pewnego probogzcza i zabral
mu ze 8pižarni jedn^ szynkQ.
W^nie . gdy ztodziej^g6ry
scbodzif, spotkat id^cego na
przeciw proboszcza. Opryszek
nie stracii ani na chwil$ przy
tomnošci, lecz nastroiwszy
twarz do pJaczu, zacz^J ubole
\vad nad ewoj$ chor^ iouq i
i narzekad,že teraz mu3i sprze
dad ostatni^ swojg szynk§:
czyby tež Wiel. ks. proboszcz
nie zechciai tej szynki kupid?
Proboszcz odpowiedziaf, že
ma dosyd tego, lecz obdarzyl
mniemanego biedaka jafmu
žn§ i pozwoliJ mu wraz z szyn
k$ si§ oddalid. Dopiero p6žniej
spo3trzegJ, že zfodzieja w swo
im wtasnym domu obdarzyh
Kowno. — Juž nie Amery
ka, ale l$d czarny, jest obecnie,
w mniemaniu žyd6w powiatu
szawelakiego, ziemi^ obiecanq.
Spiesz$ tam gromadnie, weku
tek czego wi$kszošd miaste
czek szawelskich zostala opu
szczonq przez m§žczyzn; han
diem trudni% sig przewažnie
žydowki. Zdawaioby si§, že ta
okolicznodš powinna ludnošd
chrzeSciailskq, pobudzid do za
garni§cia etanowisk korzy
stnych, ale na to si$ nie zanosi.
Dužo si§ o tem mowi, lecz,
niestety, do pracy szczerej nie
ma ochotnik6w. — Doniosle
može byd w skutkach šwiežo
utworzone w RoBieniacli To
warzystwo rolnicze; gub. ko
wieiiska, posiadaj^c wlasn^
instytucyg rolnicz^, rozwinie
si$ pod wzgl^dem ekonomi
cznym. Towarzystwo rosied
8kie. powolal do žycia ksiqtq
Ogiriski.
Kalisz. — We wsi Lewi
czynie w Kr61estwie Pol
skiem, nad granic^ prusk^
položonej, wiqsno^ci pana
Unierzy skiego, nie&Iychany
stal si$ wypadek. — WJafoi
ciel tej wioski, osiadlej po
czgšci przez rozmaitych wy
,chodžc6w pruskieh i innych,
zwykle trudniqcych si$ kontra
band?, przeprowadz&niem žy
I
d6w i podejrzanych indywi
duow za granicg, a niskie
dy rozbojera, podzielii si$
z tij gromad^ jednq poJowq
mienia swego, sara gospo
darujjjc na drugiej i w cz$
šci lasu zaprowudzii gospo
darstwo, niezaležnie od shiže*
bnošci wiošcian, kt6rzy drzewo
z cafy chciwo^ci^ rabowali
nieu8tannie. Miejsce, na mocy
przyzwolenia gubernatora, na
wyi'{jb przeznaczone, s^dziwy
wfa^ciciel oddai pod doz6r
jedynemu swemu synowi. W
dniu 7 b. m. o godzinie 10
rano wlo^cianie napadli bez
bronnego mlodzierica w lesie
w cbwili, gdy bawit u lešnika.
Skaleczywszy lešnika, rzucili
si<j na mlodego czlowieka, na
st^pnie ci^žko ppranionego
biedaka pozostawili na 15sto
pniowym mrozie. Žyd, kupiec,
tamže b^d^cy, mimo gr6žb
gromady, kazat odwiežd kona
j^cego do doma. Ci^žko ranio
ny mfody Unierzyski žyje do
t^d, jakkolwiek stan jego
wielkie ciqgle budzi obawy.
W sprawie tej rozpoczqto
šledztwo s^dowe.
PozNarf. — Z powodu ibli
žaj^cej siq 900fcnej rocznicy
šmierci šwi$tego Wojciecha, J.
E. biskup warmiiiski ogiosii
List pasterski, kt6rym poleca
wiernym, aby dla upamigtnie
nia uroczyetofoi jubileuszowej,
zbudowali košcižl pod wezwa
niein M^czennika w Pangric
kolonii, pod Elbl^giem nad
przystaniq Fryjsk^, gdzie 3w.
VVojciech šmierd poni6sl. List
Jego Ekacelencyi zaleca takže
budow$ domu dla sierot i ka
techumen6w katolickich w
Elku, Kiszporku i Malborgu,
pod przewodnictwem Si6str
dyecezyalnyeh i kongregacyi
šw. Katarzyny lub innych.
Jutro popoludniu i w Sobo- I
wieczorem odb§d^ si$ w
Auditory um koncerty orkie
stry Thomaaa, na kt6rych wy
atijpi z gr$ na skrzypcach ra?o
dziutki nasz rodak, Broniš
Huberman, "ehlopczyk čudo
wny", syn adwokata z War
gzawy.
Oto co piaze o jego wystgpie
w Wiedniu krytyk niemiecki
Dr. Speidel:
Gonjco na hali nie przeazka
dzalo mfodemu czarodziejowi
wywierad uroku na rozentuzy
azmowanfj publicznošd. Byt
to koncert na rzecz Pol. Tow.
Dobroczynno^ci w Wiedniu.
Polska wystqpiia tarn w calej
swej gloryi. Byia tam ona
reprezentowana przez slaw ne
go koncertanta na estradzie,
przez polskich kompozytor6w,
jak Wieniawski, Chopin i Za
rzycki na programie i przez
wyborow^, polsk^, wiedeilsk^ |
publicznošd w krzesfach. Nie
wiadomo, co naležalo wigcej
podziwiad: brvlanty i toalety,
czy pigknošd dam, mi^dzy ktž
remi zasiedli ksi^žQ Hohenlohe,
hrabia Neipperg, hrabia Za
moyski, protektor mlodego
Hubermana, miniatrowie Bac
quehem,Schoenborn,Madejski,
Jaworski, posiowie Abraha
mowicz, Jendrzejowicz, Stru
szkiewicz itp.
Huberman rozpocz^l od razu
koncert trudnym utworem
Wieniawskiego, poczem ode
grai jego fantazyg > "Faust.".
Trudno powiedzied cod nowe
go o ikorioaonej technic© i
gt^bokošci uczucia mafego mi* 1
strza. Pomimo že ž^daio si)
od niego bardzo wiele, niemie
cka publicznošd wsp61zawodni'
czyla z Polakami w okazywa
niu mu dowod6w niesiychane
go zachwytu. Obsypywano
jego grQ oklaskami a jego oso
b$ wiedcami i podarunkami.
Baronowa Ziemialkowska
ofiarowala wielkiemu malemu
arty^cie wspaniaiy bukiet.Hra
bia Zamoyski darowai mu pu
detko, zawieraj^ce srebrne
skrzypce, arcydzieio sztuki
jubilerakiej. Komitet obda
rzyi go srebrnym wiedcem
laurowym...."
Taki to miatrz przybyl do
Chicago, ažeby reprezentowad
Polskg w obec chicagoskiej,
amarykariskiej, muzykalnej
publicznošci.
Witamy maiego gošcia w
imieniu chicagoskiej Polonii.
Podzi^kowanic Kazimier
czyk6w.
Tow. MfodzieZy 6\v. Kazi
mierza Kr61ewicza przesyfa
niniejszem najserdeczniejsze
dzigki wszystkim tym, kt6ray
w jakib^dž spos6b przyczy
nili si$ ku u^wietnieniu obcbo
du lOtej rocznicy zaioženia
Towarzystwa. — Szczeg61n4
wd«i$cznoš<2 wyrazid pragnie
my szanownym mowcom Wiel.
ks. F. Grordonowi, p. J. F.
Smulakiemu, p. Bol. Klarkow
skiemu, przewodniczijcemu, p.
L. Szopidskiemu, sekretarzowi
obchodu, 8zanownemu režyse
rowi p. S. Zabajkiewiczowi,
szan. dyry^entowi p. And.
Kwasigrochowi, szan. amatorce
i špiewaczce pani A. Jožvvia
kowskiej, szan. deklamatorce
pannie Rozalii G6rzyriskiej
szan. Spiewakowi p. Barwieowt
i szanownym czionkom Cb6ru
m^skiego šw. Cecylii. — Ci
przyjaciele nasi, nie szcz^dzqc
sobie ni pracy ni trudu, z
prawdziwie polsk^ iyczliwo
Šci§, bezintereaowniepošwi$cili
8iQ dla podniesienia obchodu
naszego.
Zapewniamy Was Szanowni
Rodacy, že ofiarnošd Wasza
zapisan^ jest w pami^ci naszejj
i w sercu naszem, i petal
wdzi$cznošei, zasyiamy Wau&
polskie „B6g zaptad".
Tow. Ml. šio. Kazimierza Kr.
Dla Domu Slerot.
Z parafii 6w. Jana Kantego.
Bractwo wstrzemi^iliwoSei
ofiarowaJo nasieroty $10.
Niechaj Pan Jezus stokro
tnie raczy to wynagrodzi<5
cztonkom szlachetaego Bra
ctwa wstrzemi$2Žliwošei. Czego
i m žycz§ z caiego serca
8. S. d. JV. D.
Podziekowanie.
Braotwo wstrzemi$2liwo4ci
z parafii šw. Jana Kantego,
zloZyto oflar$ na Szpital polslci
$7.00. Za co niech im Pan
Jezus stokrotnie zapJaci i wy
nagrodzi, czego casern «er«em
im 2ycz§ Siostry Nazaretanki.
Sprostowanie.
We wczoraiszym wykazie
ofiar na rzecz rol. Tow. Do*
broczynno^ci zaszia omylka.
Nie Jan Susralski lecz Jan
Suwahki zložyi na biednych
$5.00.
Fodziekowanie«
Niniejazem ekfadam najaerd*
czniejsze podziqkowanie wszyitkim
krewnym i znajomym oraz Tow. Or
la i Pogoni sa wzi$oie udzialu w po
grzebie mqia m ego i. p. Staoiatawi
Ozarozyfiskiego.
Z uizanowaniam
wa C*arctyA$k+

xml | txt