OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, August 12, 1897, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1897-08-12/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

| THE
i POLISH DAILY NEWS
4 The oaly Polish Daily la Chtag*.
|| Sntaijs Copt 1 Cxirt.
POLISH DAILY NEWS
M JN ftak * met tk* PatUh »«»ul*Uo«
Czwartek dnia 12g-o Sierpnia 1897 r
P
Telegramy Krajowe.
Strajk węglarzy.
Pittsburg, 11 Sierpnia. —
W Oak Hill było dzisiaj wię
cej ludzi u pracy, aniżeli przed
nkazaniem się oddziałów straj
kierów w okolicy.
W Plum Creek 285 górni
ków pracowało w kopalni i De
Armitt tryumfował, gdyż jest
to zwykła liczba ludzi, w Plum
Creek zatrudnionych.
Springfield, 11 Sierpnia.
Górnicy z Lincoln udali się do
Mount Pulaski, ażeby tamtej
szych węglarzy namówić do
strajku. Ztamtąd mają zamiar
udać się do Niantic, a nastę
pnie do Decatur.
Szeryf Nicholson radził wła
ścicielom kompanii w Decatur,
ażeby zamknęli kopalnię na
czas pobytu straj kierów wtem
mieście. Właściciele nie zgo
dzili się na to, gdyż górnicy
chcą pracować i nie będą zwa
żali na namowy straj kierów.
~~~ta Decatur oświad
szom mieć przy sobie broni.
Peoria, 111., 11 Sierpnia.
Górnicy pracują we wszyst
kich szybach w tutejszym ob
wodzie, ponieważ podwyższono
im płacę.
pozwoli przy by
Coffeen, 111., 11 Sierpnia.
„Generała Bradley'' z jego
ludźmi nie wpuszczono do mia
sta, lecz Mill3 postarał się o
to, że dano mu pociąg, który
włóczących się straj kierów od
wiózł do Sorrento.
Brazil, Ind., 11 Sierpnia.
Rada wykonawcza połączonych
górników ogłosiła sprawozda
nie, że w tutejszym obwodzie
7187 ludzi nie ma literalnie co
jeść. Wsparcia nadesłane dla
jtrajkierów wynoszą zaledwie
do 7 centów na osobę.
Konwencja populistów.
Delegaci najprzód biją się
a potem radzą.
Columbus, O., 11 Sierp. —
Na dzisiejszej konwencyi sta
nowej chciał delegat Witt z
Cleveland mówić dłużej, niż
przez 5 minut, na co nie chciał
się zgodzić aci prezydent aai
większość delegatów. Gdy
Witt mówił pomimo to, ścią
gnięto go gwałtem ze .stołka,
z czego wynikła wielka awan
tura. Delegaci wygrażali so
bie pięściami i krzesłami, wy
myślając sobie wzajemnie.
Trzeba było przywołać policy i,
a*eby przywróciła porządek.
Uchwalono następnie nie
v, dawać się w układy z demo
kratami i ustanowiono własny
sTAÓj tykiet populistyczny.
Otrzymali nominacye: Jacob
C' xey — gubernator; Morris
A\ hiteomb — wicegubernator;
J >. C. Pomeroy — sędzia wyż
szy; C. A. Reider — prokura
tur; F. M. Morris— skarbnik.
Ostrzeżenie przed pójściem do
Alaski.
Washington, 11 Sierpnia.
— Sekretarz spraw wewnętrz
nych wystosował do publi
czności następujące ostrzeże
nie:
„Odezwa do wszystkich in
teresowanych. Do mojego de
partamentu nadeszła wiado
mość, że 8,000 osób, mających
s sobą 2,000 ton pakunków
czeka obecnie u wejścia do
Białego wąwozu w Alasce na
^osobność przedostania się
przez góry do rzeki Yukon.
Ponieważ nadto wielu innych
wybiera się w tamte strony,
jważam za stosowne zwrócić
jwagę wszystkich na niedosta
; k. cierpienie i niebezpieczeń
stwa, na jakie się narażają,
przedsiębiorąc podróż w obe
nej, spóźnionej porze. Gdyby
'j a wet powiodło się osobom
.nteresowanym przekroczyć
góry, ażeby dotrzeć do Dawson
City, czeka ich 700 mil drogi
rzeką Yukon, ca której niema
żadnych środków transporto
wych. Będzie można odbywać
podróż po tej rzece, gdy woda |
w niej zamarznie.
Jestem zmuszony ogłosić po
wyższe ostrzeżenie, ponieważ
osoby, zmuszone przebywać
wśród wielkich mrozów arkty
cznej zimy, przez przeciąg 5 do
6 miesięcy, w dzikich okoli
cach górskich, dokąd przy
najlepszych chęciach nikt nie
może podążyć im z pomocą,
dochodzą do położenia okro
pnego.
C. N. Bliss,
sekretarz spraw wewnętrznych.
Z urzędu i ni migracyjnego.
Washington, 11 Sierpnia.
— W roku ubiegłym, kończą
cym się z dniem 31 Lipca, wy
nosiła liczba immigrantów
230,832 osób. Liczba ta jest
o 112,435 mniejsza od liczby
immigrantów z roku zaprze
szłego. W r. 1895 przybyło do
tutejszego kraju 279 948 cu
dzoziemców, podczas gdy w r.
1S82 liczba ich wynosiła 386,
972.
Żydów z Rosyi przybyło w
roku zeszłym 22,750, a w za
przeszłym 45,137.
Największej ilości immi
grantów dostarczyły Włochy,
gdyż 54,431. Z Niemiec przy
było 22,533, z Austryi 33,031,
z Auglii 9,974, ze Szwecyi
13,144, z Norwegii 5,842 a z
Irlandyi 28 421. Ile Polaków
przybyło w roku zeszłym do
Ameryki, z wykazu powyższe
go dojść nie można.
Dar wspaniałomyślnego
człowieka.
Peoria, 111., 11 Sierpnia.—
Washington Corrington, znany
w tutejszej okolicy farmer mi
lioner przepisał cały swój ma
jątek, wynoszący półtora mili
ona dolarów na rzecz mia9ta
rodzinnego, w tym celu, ażeby
urządzono w niem uniwersytet.
Nowy ten zakład naukowy
stanie na gruncie ofiarodawcy
i nosić będzie jego nazwisko.
Plan nauk ma się opierać na
szerokich etycznych poda ta
wach, nie mając z wyznanio
wo^cią nic wspólnego. Sędzio
wie S. D. Weed, France3 H.
Tichener i Oliwer J. Beiley
zostali mianowani administra
torami majątku Corringtcna i
wykonawcami woli wspaniało
myślnego starca, liczącego
obecnie 84 lata.
W rękach szeryfa.
Milwaukee, Wis., 11 Sierp.
— Część fabryki Illinos Steel
Co. znajduje się w rękach sze
ryfa, który dzisiaj wieczorem
obłożył majątek tej kompanii
aresztem dla pokrycia sumy
$60,539, należącej się firmie
Newport Mining Co.
Przy w ieziono rozbitków.
Seattle, Wash., 11 Sierp.
— Parowiec „Topeka" przy
wiózł dzisiaj z wód Alaski
rozbitków okrętu Mexico, któ
ry pod Sitką oderzył o skałę,
rozbił się i utonął. Kapitan
Thomas był ostatnim, który
wsiadł do łodzi. Chwali on
spokój pasażerów i karność
załogi utopionego okrętu, dzię
ki której to okoliczności wszy
scy ludzie zostali uratowani.
Aresztowano Siostrę Miłosier
dzia.
New York, 11 Sierpnia.—
Siostra Miłosierdzia, Marie
Rosa z Newarku, została przez
policyę aresztowaną, a sędzia
uwolnił ją pod warunkiem, że
niezwłocznie opuści New York
i powróci do Newarku. Sio
stra Marie Rosa chodziła z 11
letnią dziewczynką po kolek
cie. Aresztowano ją pod za
rzutem żebrania po ulicach.
Telegramy Zagraniczne.
Nowa klę-ika Hiszpanów.
Havana, ligo Sierpnia. —
W pobliżu Matanzas stoczyli
powstańcy stanowczą bitwę z
Hiszpanami, którzy zmuszeni
zostali do ucieczki, poniósłszy
wielkie straty. Wiadomość ta
tern większy w Havanie wywo
łała popłoch, że generał Wey
ler znajduje się właśnie w
Matanzas i niewątpliwie kie
rował osobiście obrotami woj
ska hiszpańskiego. Przypu
szczają tu nadto, że generał
Gomez, zachęcony powodze
niem, przedsięweźmie obecnie
wyprawę w celu zdobycia Ha
vany. Podobno cały ruch ko
lejowy w prowincyi Matanzas
jest wstrzymany. Weyler roz
kazał markizowi Ahumada,
swemu zastępcy, wysłać wszy
stkie wojska, jakie ma do dy
spozycyi, nad granicę Havany
i Matanzas. Znaczny oddział
artyleryi udał się już do Gui
nes.
Położenie Wcylera jest dzi
siaj podobne do położenia ge
nerała Martinez Campos w r.
1895. Tamten także chciał
powstrzymać wojska Gomeza i
Macea, tymczasem został pobi
ty i sam musiał się cofnąć.
Gość niepożądany.
Paryż, ligo Sierpnia. • —
Anarchista Planes otrzymał
rozkaz opuszczenia Francy i i
postanowił w Hawrze wsiąść
na okręt, ażeby przenieść się
do New Yorku. Planes powia
da sam o sobie, że nie jest
anarchistą, lecz kubańskim
patryotą.
Z Francy i.
Paryż, ligo Sierpnia. —
Wydauo rozkaz wydalenia
hiszpańskiego anarchisty Tar
rido Marm&l, który podczas
przedstawienia w teatrze prze
powiedział śmierć senora Ca
novas.
Prezydent Faure powrócił z
wakacyi, które przebył w Ha
wrze, do pałacu Elizejskiego.
Książę Henryk Orleański
wrócił do Paryża z podróży do
Abisynii. Ledwie przybył,
zgłosili się do niego sekundan
ci włoskiego generała Alber
tone, który księcia wyzwał na
pojedynek, gdyż ten nazwał
oficerów włoskich tchórzami.
Zwłoki przywieziono do
Madrytu.
Madkyt, ligo Sierpnia. —
Trumnę, zawierającą zwłoki
zamordowauego ministra Ca
novas del Castillo, przywiezio
no dzisiaj o 7 godz. do Ma
drytu. Na dworcu czekali na
jej przybycie ministrowie,
członkowie ciała dyplomaty
cznego, przedstawiciele władz
wojennych i cywilnych. Przed
dworcem zebrał się wielki tłum
ludu.
Demonstracja anarchistów.
Haga, 11 Sierpnia. — Dzi
siaj o północy zebrał się tłum
ludu przed mieszkaniem hisz
pańskiego posła A. de Baguer
i wydawał okrzyki: „Niech
żyje anarchia!" Policya are
sztowała 15 osób, które brały
główny udział w demonstracyi.
Rokosz na Filipinach.
Madryt, ligo Sierpnia. —
Powstańcy na wyspach Fili
pińskich trzymają się obecnie
taktyki Kubańczyków. Po
dzielili się na małe oddziały i
niepokoją wojska hiszpańskie
ze wszystkich stron. W ten
sposób zdołali się zaopatrzyć
w znaczną ilość karabinów
Remingtona i Mausera, oraz w
amunicyę. Wojsko hiszpań
skie nie jest w stanie zgnieść
powstania.
Rozruchy w Portugalii.
Londyn, ligo Sierpnia. —
Z Oporto, w Portugalii, nade
szła wiadomość, że aresztowa
1 no tani 18 oficerów,należących
do spisku przeciw rządowi.
Zanosi się na wybuch rewolu
cyi. Ogłoszono stan oblężenia,
lecz pomimo to nie uspokoiły
się umysły. Między Anglika
mi, zamieszkałymi w Oporto,
panuje strach. Żądają przy
słania okrętu angielskiego,
któryby strzegł ich życia i mie
nia na wypadek wybuchu za
mieszek.
Socjaliści pochwalają zbrodnię.
Londyn, ligo Sierpnia. —
Rada wykonawcza „Federacyi
socyalnych demokratów" li
ch waliła przyjęcie rezolucyi,
w C której powiedziano, że
śmierć hiszpańskiego ministra
Canovas del Castillo jest za
służoną karą za prześladowa
nie Hiszpanów, którzy wyzna
wali zasady postępu.
PowrOt Wilhelma z Petersburga.
Petersburg, 11 Sierpnia.—
Dzisiaj o godzinie 11 wyjechał
cesarz Wilhelm z żoną w towa
rzystwie cara Mikołaja i cesa
izowej yachtem ,,Alexander"
do Kronsztadu. Tam przesiadł
się Wilhelm na okręt niemie
cki. Cesarzowie pożegnali się
wśród huku dział niemieckich
i rosyjskich.
Podczas wczorajszego obia
du dworskiego miał cesarz
Wilhelm na sobie mundur
rosyjskiego admirała, a car był
przybrany w mandur adm;ra
ła niemieckiego. Car wzniósł
toast na zdrowie gościa i na
cześć niemieckiej floty. Wil
helm odpowiedział podobnym
toastem na zdrowie carskiej
rodziny i na cześć floty rosyj
skiej.
Zmiany ministrów.
Berlin, ligo Sierpnia. —
Hrabia Pouadowski został mia
nowany prezesem dyrektorów
banku państwa, a von Thiel
mann, dotychczasowy ambasa
dor we Washingtonie, otrzy
mał godność zastępcy kancle
rza państwa.
Zwolennicy podwójnej wa
luty uważają, że mianowanie
Posadowskiego naczelnikiem
banku państwowego stanowi
oznakę, że wNiemczech zanosi
się na zmianę systemu finanso
wego. Posadowski jest za sre
brem.
Serce Kościuszki w Rippers*
wylu.
Bern, Szwajcarya, 11 Sier
pnia. — Serce bohatera dwóch
światów, który walczył za
wolność Ameryki i został na
stępnie naczelnikiem powsta
nia Polaków przeciwko prze
mocy wrogów, serce Tadeusza
Kościuszki, • złożono dzisiaj
uroczyście w nowo na ten cel
wystawionem mauzeleum, w
zamku Rapperswyl. Ceremo
nie rozpoczęły się żałobnem
nabożeństwem za wieczny spo
kój duszy śp. Tadeusza. Brało
udział w uroczystościach 150
ziomków bohatera, przybyłych
na ten cel do Rapperswylu z
różnych stron Polski.
Modne laski.
Aparat fotograficzny w lasce
jest obecnie oryginalną nowo
ścią. Konstrukcya jest bardzo
praktyczna. Kamera z sekun
dowym objektywem znajduje
się w rączce laski, a między
laską i jej rączką znajduje się
miejsce na płyty. Obchodzenie
się z aparatem bardzo łatwe.
Laska wyglądająca bardzo
ładnie, na pierwszy rzut oka
nie zdradza swego przeznacze
nia i dla tego nieraz będzie
bardzo zdradliwa.
Nowinv z Polski.
*
Warszawa. — W tych
dniach udała się deputacya
sekcyi rolnej, wydelegowana
przez zarząd tejże sekcyi, do
ks. ImeretyilskiegO; aby mu
wręczyć memoryał w sprawie
serwitutów. W skład depu
tacyi wchodzili pp.: Józef j
Jeziorański, Aleksander Kło
bukowski i Adam Michalski.
Wyznaczony także do niej
radca komitetu Tow., kredyt,
ziemskiego p. Stanisław Dzie
rzbicki nie mógł się do niej
przyłączyć, ponieważ w War
szawie nie był obecny. Na
czele deputacyi stanął prezes
warszawskiego oddziału To
warzystwa popierania rosyj
skiego przemysłu.i handlu p.
Władysław Kiślanski. Depu
tacya doznała najlepszego
przyjęcia u jenerał gubernato
ra, który, uznając doniosłość
sprawy, przyrzekł rozpatrzyć
memoryał i w miarę możności
poprzeć to, co zostanie uznane
za słuszne.
Lwów. — Wyścigi konne
odbędą się we Wrześniu we
Lwowie. Rymanowskie Tow.
hodowli koni i wyścigów, po.
stanowiło swój jesienny meet
ing rozegrać na lwowskim to
rze. Letni meeting rymano
ski rozpocznie się tej niedzieli
na torze rymanowskim.
Łomża. — W tych dniach
przybył ks. Imeretydski z Bia
łegostoku do Łomży, gdzie
przy wjeździe do miasta był
powitany przez przedstawicieli
władz i obywateli miejscowych.
0 godz 6 w lokalu miejscowej
resursy przedstawiali mu się
urzędnic), a następnie p. Mi
kołaj Glinka, właściciel dóbr
Szczawina, przedstawił zgro
madzonych w liczbie kilku
dziesięciu obywateli ziemskich
gubernii łomżyńskiej i w imie
niu ich przemówił następujące
mi słowy:
"Mości Książę! Korzystamy
z odwiedzi a w. ks. Mości, aby
mu się przestawić i korzystamy
z tej sposobności, aby wyrazić
głęboką naszą wdzięcznośćjdla
w. ks. Mości za chęć poznania
potrzeb kraju. Nie będziemy
tu wypowiadali naszych użaleó
ani proponowali reform pożą
danych — wystarcza nam za
zuaczyć, iż mamy najzupełniej
sze zaufanie do poczucia spra
wiedliwości i słuszności, jakie
ożywiają w. ks. Mość. Kraj
uważa wybór w. ks. Mości,
jako największą łaskę udzielo
ną nam przez naszego najdo
stojniejszego i ukochanego
monarchę Najjaśniejszego Pa
na. Wasza ks. Mość pozna
kraj — oceni, gdzie prawda i
gdzie fałsz, oraz postanowi o
wymiarze sprawiedliwości.
Jesteśmy głęboko przekonani,
iż dzięki w. ks. Mości, oraz
szczerym naszym /.amiarom
służenia mu, o ile tego Mości
książę zapragniesz, epoka o
becna zaznaczy się w dziejach
kraju naszego".
Kraków. — Na podstawie
zatwierdzonych przez Namiest
nictwo lwowskie statutów,
zawiązało się w Krakowie po
lityczne stowarzyszenie chrze
ścijarisko-socyalne. Cel jego
wedle §1. statutu jest następu
jący: Praktyczne krzewienie
idei chrześciaóskiej pod wzglę
dem społecznym przez ochronę
1 popieranie duchowych i mate
ryalnych interesów ludności
chrześciańskiej.
Cieszyn. — Do 'lDz. Pol
skiego" telegrafują z Wiednia:
Oparty na jak najwiarygod
niejszych informacyach, za
czerpniętych z najpoważniej
szego źródła, mogę wam do
nieść, że sprawa udzieleni a pra
wa publiczności gimnazyum
cieszyńskiemn była przedmio
tem obrad na posiedzeniu ga
binetu i zostałą w zasadzie u
chwalona. — ft a rasie tylko
ze względów formalnych zo
stała na krótki czas odroczoną
i jest nadzieja, iż już przed
pierwszym września gimna
zyum ciewzyńskie prawo to
uzyska.
Kamieniec. — Na Podolu
rosyjskiem w pobliżu Brnęła
wia, o pół wiorsty od dworu,
napadli chłopi właściciela ma
jątku Ikaźń, Mieczysława
Roemera i zastrzelili go. Po
strzale Roemer miał jeszcze
tyle siły, że dojechał do domu
i tu umarł. — Lekarze Dr.
Narbutt z Bracławia przy opa
trunku wyjął z rany 30 ziarn
śrutu. Motywem zbrodni była
zemsta. Chłopi z zemsty za
przegrany proce9 o grunta trzy
razy podpalali Roemerowi
dwór, oborę i karczmę.
Morskie oko. — Niedawno
dopuścili się Węgrzy nad
Morskiem Okiem znowu gwał
tu. Służba ks. Hohenlohego
z Jaworzyny, a mianowicie:
leśniczy Schregel, strzelec Her
man,leśni: Jan Pawłach i Mi
chał Chowaniec przy pomocy
żandarma Gezy Leszkowena i
dwóch innych żandarmów u
zbrojeni wpadli na terytoryum,
należące do Polskiego Tow.
tatrzańskiego, położone po
stronie galicyjskiej przy Mor
skiem Oku i cu porąbali i zni
szczyli tratwę, znajdującą się
na Rybim potoku, wypływają
cym z Morskiego Oka, będącą
własnością Tow. tatrzańskiego.
Z tego powodu wniosło lo
warzystwo tatrzańskie d. 10
b. m. skargę do prokuratoryi
państwa w Nowym Sączu.
Śmierć polskiej matrony.
Józefa z Lutyrfskich Tanie
wska, urodzona w Terebelach
na Podlasiu, zmarła w dniu 23
Lipca w Krakowie, licząc 87
lat wieku. Zmarła była wdo
wą po jenerale wojsk rosyj
skich, matką znanego w Kra
kowie Aleksandra Taniewskie
go, b. podpułkownika wojsk
rosyjskich, uczestnika powsta
nia 1863 roku; ojcem jej chrze
stnym był Julian Ursyn Niem
cewicz.
Posiadając szerokie w naj
w}ższych sferach Petersburga
stosunki, szczególnie dzięki o
sobi8tej jeszcze za życia ś. p,
męża powstałej znajomości z
ówczesnym wojennym jenerał
gubernatorem ks. Śuworowem
i za tegoż przyzwoleniem wraz
z dwiema innymi Polkami nio
sła przez szereg miesięcy pożą
daną a nader skuteczną pomoc
rodakow, skazanym na wygna
nie do Syberyi, których na jej
wstawienie zatrzymywano
przez dni kilkajw Petersburgu.
Tym nieszczęsnym ofiarom
dawała wszystko, co posiadała:
majątek, zdrowie i wolność
osobistą, gdyż za późniejszych
wyjątkowych rządów Mura
wiewa była "uwięziona i przez
7 miesięcy w więzieniu trzy
mana.
Kilka tysięcy podpisów w
osobnych książeczkach zosta
wionych przez wdzięcznych
wyguańców ku pamięci swej
dobrodziejce, było w później
szych ciężkich i żmudnych la
tach niejako nagrodą za słu
żbę Bogu, ojczyźnie i ludzko
ści.
Później poświęciła się ś. p.
Taniewska rodzinie i dzieciom
jedynego ukochanego syna,
wychowała pięcioro drobnych
wnucząt po śmierci matki, któ
ra na jej ręku umarła; patrząc
na straszną walkę o byt syna,
który dla ojczyzny pewną a
świetną przyszłość porzucił,
tracąc dwoje wnuków w 19
roku życia, przechodząc niesz
częście po nieszczęściu, a nie
mając żadnej radości, w osta
tnich lataah ociemniawszy, pę
dziła życie pełne troski i umę
czenia, aż ją śmierć przed tron
Przedwiecznego powołała.
Oby jej ziemia ojczysta lek
ką była.
Zamiary Badeniego.
O zamiarach gabinetu br#
Badeniego pisze wiedeński ko
respondent „Agramer Tage
blattu": „Celem obecnej we
wnętrznej polityki Austryi jest
przeprowadzenie pełnego na
rodowego równouprawnienia,
a program rządn w zasadzie
jest gotowy. Tylko co do spo®
sobu i metody, co do zewnę
trznej formy przeprowadzenia
mniema rząd, iż powinien się
liczyć z naturalną drażliwością
tych czynników, które dzier
żyły ster aż do chwili wstąpie
nia Czechów do Rady państwa.
Jeśli porozumienie nie będzie
mogło być osiągnięte, jeśli
Niemcy nie zechcą współdizia*
ład w wielkiem dziele wewnę
trznej palingenesis, w takim
razie rząd uważać się będzie za
rząd parlamentarny w d/uchu
słowiańsko - autonornAstycznej
większości i jako taki wykona
swój program. Niezgodne też
jest z faktami twierdzenie, ja
koby w wewnętrznych stosun
kach panowało zupełne zamię
szanie. Twierdzą tak Niemcy,
jest to atoli całkiem natural
nym objawem, że fale publi
cznej dyskusyi wzburzył tak
silnie zwrot, nie sprowadzony
gwałtownie przez hr. Badenie
go, lecz zastosowany do sytu
acyi, wytworzonej przez wybo
ry parlamentarne, a więc prę
dzej, czy później nieuniknionej.
Spokój nie byłby bynajmniej
przywrócony, choćby po gabi
necie Badeniego nastąpił np.
konstytucyjno-niemiecki gabi
net. Przeciwnie, nieuprawnio
na walka niemieckich przy*
wódców o przywileje, byłaby
dziecinną zabawką w porówna
niu do walki, jaką wszczęliby
Słowianie w obronie swoich
zaprzeczanych słusznych praw
Że konstytucya musi byćwzbo
gacona, że nie może ona być
dłużej warownią niemieckiej
prepondenracyi, to jest rzeczy
naturalną. Stanie się, co się
stad musi.
Weź „pancerz Żeglenia"!
Gdy masz babę sekutnicę,
Gdy oię raź% złe spojrzenia,
Nie łam aobie bratka głowy,
Weź.... „pancerz Żeglenia' \
Gdy masz mieć „spicz" polityozny,
Gdzie padają,,,, uderzenia,
Nie dbaj o pięść ni o..., pałki,
Weź.... „pancerz 2eglenia".
W polemioe gazeciarskiej
Nie lioz pióra pooiągnienia,
Gdy.... „odpowiedź" zeohoą Jawaó
Weź,,,, „pancerz Zeglenia".
I.... gdy ujrzysz dziewczę hoże,
Czujesz.,,, seroa uderzenia,
By się ustrzedz od pokusy,
Wel,,,. „panoerz Źeglenia*4.
Aha!
Wzrost ludności miitt.
W stuleciu bieźącem podwo
iła się ludność w miastach:
Amsterdam, Birmingham, Bru
ksela, Manchester i Rzym; po •
troiła się w Kopenhadze i
Marsylii, wzrosła w czwórna.
sób w Pradze, Lyonie, Peters
burgu, Paryżu i Londynie,
pięciokrotnie wzrosła w Dre
źnie, Kolonii, Wrocławiu,
Hamburgu i Wiedniu, sześcio
krotnie w Warszawie, Leed6 i
Liverpoolu, ośmiokrotnie w
Monachium, dziewięciokrotnie
w Lipsku, Budapeszcie i Ber
linie. Nowy York i Philadel
phia liczą dziś 25 razy tyle
mieszkańców co z początkiem
tego stulecia, Chicago nawet
245 a Brooklyn aż 339 razy
tyle, co w r. 1880.
Zaproszenie.
Powszechnie znany na Stanisławo
wie ob. Paweł Gierscii zaprasza
wszystkich swych znajomych w przy.
szłę Sobotę na otwaroie swego now*
założonego Sałoonu pod numerta
m N. Wood atr, 12-14

xml | txt