OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, September 24, 1897, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1897-09-24/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

DZIENNIK CHICAGOSKI
Piimo polllyccat, pu<wlecone {at*rescra roIakAw
w st«a*ck /j»dscc««»jck Ametfkl Póła.
wychodź; codzis:*
ry^ąnn*. Nltd»i«i t §w'.ąt otoczvsiych.
TELEFON WEST 794
Za 0Drk>«"z*ai<» i ur*y'<ulv pud caęłów
Łiem "N U)E6ŁANE'\ Rod<'.Ucya Dzień
-:k«. Chlcagoskiego me bierze odpowie
i.ialuolcL
rsz>t>i'ł.ATA wrsosii
rvitt.ac* vfy>Ur.!», f> mie fJ.3
'.:>,l»3s« ■vł.in''. .» i !:;cago pocztą roczni* }« 3
tcia y>-v z'*
Ci <i^ULŁ» pojidyaczy iaa#r U
"A'szelkle liaty, korc^pondencye jako
ff* przesyłki pieniężna należy posyłać
pod aireseir:
The Polish Publishing Co.
l-łl & 143 W. Division Str.,
Station F. CHICAGO, ILL.
LXltXtD AT THi: CHICAGO. ILL POST 0FFIC8 }
AS SECOM> CLASS M VTTER.
m . . ■„ |
/ biura nufooroiosiczuesot
*-m j na:rrr.
i:ir.u — t;o u apt.l F. (wy£«j zera)
" 6 " - til •* M
" f " - 63 44 "
" 1C _ ea u "
u 11 " — u u
pochmurno u/.iś wieczorom, jutro praw
dopodobnie btji:jye deszcz padać.
* • * '
Komitet w Hazleton
działający w interesie
liomordowanjeli górników.
Z nadesłanego uam wczoraj
dziennika "Daily Standard ',
wychodzącego w Hazleton,
Pa., dowiadujemy się, że lt>
Września zorganizował się
tamże komitet, mający za
zadanie procesować szeryfa
Martin i jego pomocników,
oraz nieść pomoc wdowom i
sierotom po wymordowanych
górnikach.
W skład komitetu weszli
Wieleb. ksiądz Ryszard Aust,
rektor polskiego kościoła św.
Józefa w Ilazleton — jako
prezydent, P. F. Loughrau
jako sekretarz, John Nemeth
jako kasyer i Matthew Long.
Wszelkich wyjaśnień i in
formacyj udziela P. F. Laugh
ran sekretarz, datki zaś przyj
muje kasyer John Nemeth w
Hazleton. Część datków zo
stanie przeznaczona na proce
sowanie nieludzkiego i krwio
żerczego szeryfa i jego poma
gierów, reszta.zaś będzie roz
dzielona pomiędzy nieszczęśli
we rodziny górników, które w
tak tragiczny sposób potraciły
mężów i ojców, swych jedy
nych żywicieli i opiekunów.
UWAGI.
Philadelphijski uPatryotaM
zapowiedział kilka tygodni
temu uroczyście, że przez cały
czas trwania sejmu Związku
Nar. wychodzić będzie codzien
nie i podawać najświeższe sej
mowe wiadomości każdemu,
kto mu prześle 25 centów.
Naiwnych znalazł 362, zebrał
przeto blisko 100 dolarów,lecz
na tem skończyło się. Nikt z
naciągniętych żadnego dzien
nika, wychodzącego we Phila
delphia na oczy nie widział.
Obecnie sum i tuje się "Patryo
ta", źe na zarzut Unadużycia
zaufania" nie zasłużył.
Ładne pojęcia o "fcwojem a
mojem" mają philadelphijscy
"patryoci"'. Tacy ludzie chcą
tam kierować opinią publiczną
i dyktować prawa postępowa
nia nietylko księżom, lecz na
wet biskupom.

Rada wykonawcza organi
zacji "American Federation
of Labor" sprzeciwiła się pro
jektowi zwołania do Chicago
"konwencyi robotników''. Od
mowę swoją tak motywuje:
Nie widzimy potrzeby takiej
konwencyi i radzimy naszym
Towarzystwom nie wysełać na
nią delegatów. Pieniądze wy.
dawane w tym wypadku na
podróż, byłoby lepiej posłać
jako wsparcie dla górników i
ich rodzin. Konwencyami, na
których mówcy bają niestwo
rzone rzeczy, schlebiają robo
tnikom i namawiają ich do
wywołania społecznego prze
wrotu, sprawy dobra robotni
ków nie popiera się. Apelowa
nie do namiętności motłochu
nie może przynieść dobrych
skutków. Tylko przez syste
matyczne łączenie robotników
w Towarzystwa, podtrzymy
wanie w nich ducha brater
stwa i jednanie wszystkich bez
względu na to, jaką kto wy
znaje wiarę, do jakiej zalicza
się rasy i narodowości, można
polepszyć byt robotuików.
Widać ze stów powyższych,
?:e na czele organizacyi "Ame
rican Federation ot Labor"
sty ją ludzie rozumni i uczciwi.
#
Sąd wyższy we Wisconsinie
wydał wyrok, potępiający sę
dziego,który dokonał zamachu
na wolność prasy. Należy 3ię
spodziewać, że znajdzie się
rada i na sędziów, którzy przez
wydawanie''injunctions11 prze
kraczają swe atrybucye i poni
żają majestat sprawiedliwości,
wywołując rzezie obywateli
wolnego kraju.
*
We Francyi przypadają ro
cznie na 1,000 mieszkańców 22
wypadki rodzenia się dzieci.
W Anglii rodzi się rocznie 30
dzieci na każdy tysiąc miesz
kańców. C}fry te dają dużo
do myślenia francuzkim patry
otom. Francya zejdzie prędko
na stanowisko państwa drugo
rzędnego, jeżeli ludność jej nie
będzie wzrastać w takim sa
mym stosunku, jak w pań
stwach sąsiednich.
*
Wskutek bajki o wysłaniu
przez rząd we Washingtonie
rządowi w Madrycie ultima
tum, spadły papiery amerykań
skie na giełdzie w New Yorku
do tego stopnia, że ich pierwo
tni właściciele stracili trzy mi
liony dolarów. Zachodzi pyta
nie.czy cały krzykuJingosów",
dmuchających w trąbkę wo
jenną, nie ma na celu jedynie
popierania na giełdach intere
su spekulantów finansowych.
*
Co sądzić o zachowaniu się
Greków, którzy pozbawieni
wojska i pieniędzy pozwolili
Turkom zająć Te3salię, pozwo
lili pobić się na łeb na szyję,
nie złożyli — gdy był czas —
żadnego dowodu męztwa i pa
tryotyzmu, a obecnie żądają
od swego parlamentu, ażeby
ten nie zatwierdził traktatu
pokoju, ponieważ podyktowa
ne w nim warunki są zbyt
ciężkie. Grecy zachowują się
w tym wypadku, jak niepo
prawne dzieciaki,których tylko
batami utrzymać można w
karbach posłuszeństwa.
*
Niemcom w Austryi wyra
stają rogi. Ilrabia Badeni ma
sposobność zemścić się na nich
za wszystkie upokorzenia, ja
kich doznają ze strony Niem
ców Polacy pod zaborem pru
skim. Badeni nie omieszka
skorzystać z tej sposobności,
gdyż po jego stronie stoją
wszyscy austryaccy Słowia
nie.
*
Z umieszczonego wczoraj w
„Dzienniku1' sprawozdania
komitetu, który sprawdził stan
majątkowy Zjednoczenia Pol.
Rz. Kat. p, o. B. S. J., dowia
dujemy się, że majątek tej or
ganizacyi składa się z $23,
(386.36, a do wypłacenia jest
zaledwie $19,200.00.
Majątek na czysto wynosił
by przeto w tym wypadku
$4,486.30, gdyby wszystkie
Towarzystwa zasuspendowane
uiściły się ze swych długów i
zapłaciły ogółem $0,094.85.
Optymistami w tym wypad
ku być nie chcemy. Niech
tylko połowa dłużników za
płaci długi, a każdy to przy
zna, że stan finansowy Zjedno
czeni jest świetny, biorąc
zwłaszcza na uwagę, że oprócz
wstępnego, nie opłacają człon
kowie żadnych opłat dodatko
wych.
Co powiedzą na to oszczer
cy, którzy buntowali brać zje
dnoczoną, prawiąc im o 20 ty
siącach długów, których Zje
dnoczenie nie ma wrzekomo
czem płacić.
Zjednoczenie nie ma ani je
dnego ceuta takiego długu,
którego nie byłoby czem po
kryć, a nawet posiada już pe
wien fuudusz na nieprzewi
dziane wydatki.
Komitet z parafii św. Mi*
chała Archanioła w South,
Chicago powinien służyć za
przykład komitetom w innych
chicagoskich parafiach. Za
brał się on raźno do dzieła,
obszedł obywateli i skolekto
wał sto kilkanaście dolarów
na poczekaniu, podcza3 gdy o
rezultacie pracy innych komi
tetów dowiadujemy się bardzo
mało. A przecież trzeba kuć
żelazo, póki gorące.
+ Ul » '■
Protesty
w sprawie rzezi w Latimer.
Dnia 14go Września wie
czorem odbyło się w She
nandoah, Pa. wielkie zgro
madzenie na placu przed ko
ściołem litewskim, i około
4000 Polaków, Litwinów,
Węgrów i Słowaków tam się
zebrało. Proboszcz litewskie
*
go kościoła, Wiel. ks. Abro
mati3, był przewodniczącym,
a obecnym był także M. M,
Burkę, adwokat, którego za
angażowano do wytoczenia
procesu. Przemawiali wybi
tni przedstawiciele różnych
narodowości i ułożono rezolu
cye. w których wyrażono
współczucie i ubolewanie ofia
rom i ich rodzinom, a potępio
no postępowanie szeryfa i jego
pomocników.
BYTNOŚĆ CARA
w Warszawie.
W dalszym ciągu wiadomo
ści ważniejszych i drobniej
szych podajemy co następuje:
Korespondent „Kuryera
Lwowskiego", pisze między
innemi:
„Mowa cara (do Wielopol
skiego i deputacyi) rozeszła
się najpierw po mieście w
ustnem podaniu, trochę upięk
szona, lotem ptaka i wpłynęła
niewątpliwie na to, że gdy car
jechał na raut do zamku, ze
brał się tłum większy i przyj
mował go z większym zapa
łem, niż w chwili wjazdu.
Jeszcze raz kładę nacisk na to,
że zapałowi temu nie należy
przypisywać zbyt wielkiej wa
gi. Co dziesiąta osoba z publi
czności była taką, że z góry
można było przypuszczać, iż
będzie krzyczeć „hura1'. Ro -
biono zresztą wszystko, -aby
publiczność rozrzewnić i do
brze usposobić. Między wielu
innemi puszczono w ruch na
stępującą bajeczkę dla doro
słych dzieci: Car w rozmowie
skarżył się przed ks. Imeretyri
sking .,że ludność nie krzyczy
na ulicach polskiego „wiwat"
lub ,,niech żyje", ale rosyjskie
„hura".
„Zresztą porządek na uli
cach był wzorowy, co zawdzię
czać należy kulturze tutejszej
publiczności. Kozacy bili ro
zumie się trochę nahajami,
no... ale to zwykły sposób
zachęcania publiczności do ru
chu. Na placu Teatralnym
publiczność zbiła jednego ko
zaka kijami, a w dodatku do
stał on jeszcze wymyślanie od
swego szefa. Widocznie był
rozkaz, aby policyanci i koza
cy zachowywali się przyzwoi
cie".
Do krak. „Reformy" piszą z
Warszawy tak:
„W dziwną, zaprawdę,gorą
czkę wprawia umysły pobyt
cara w Warszawie. Nie mówię
już o prowodyrach polityki
ugodowej: ci postradali głowy
i wszelki zmysł krytyczny. Ale
ogół, przynajmniej ten ogół
kupiecki i bezbarwny, ogół
ludzi bezmyślnie oddanych
własnym interesom, gorączko
wo oczekuje jakichś donio
słych następstw z tej wizyty
cara. Nastrój jest tego rodzaju,
jak gdyby istotnie kupcy mo
gli tę wizytę zeskontować na
giełdzie i w transakcyach, u
rzędnicy mieli ją uczuć w pod
wyższeniu pensy i lub graty fi
kacyach, przedsiębiorcy i tech
nicy w lepszych dostawach.
Zapał ten ma w sobie coś ma
teryalistycznego i utylitarnego
i mojem zdaniem, świadczy
niewątpliwie o obniżeniu ideal
nych i szlachetniejszych pier
wiastków u tej egoistycznej,
własnym interesom oddanej
części naszego społeczeństwa.
Nie chcę przez to powie
dzieć, iżby nie było między
nami szlachetniej myślących.
I ta lepsza, szlachetniejsza
część naszej inteligencyi, lepsi
przedstawiciele wszystkich zre
sztą warstw społecznych z głę
bokim smutkiem patrzą na
objawy pewnego zobojętnienia
i przystosowania się naszych
uczuć narodowych. Narodowe
poczucie mas jest wprawdzie
silnem i energicznem, ale smu
tna rzecz, że wobec olbrzymiej
przeważającej siły caratu- i je
go dzisiejszego stanowiska w
Europie, społeczeństwo to musi
oczekiwać ulgi i polepszenia
jedynie od łaski cara, że musi
tłumić wrodzone porywy swych
uczuć narodowych i w kornej,
uniżonej postawie ślubować
przywiązanie i wierność ca
rowi1'.
Zapewne i te skargi będą w
pewnym stopniu uzasadnione.
Jestto smutne i bolesne nawet,
ale cóż począć? — czy szaty
drzeć na sobie. Szkoda wielka,
że w Królestwie wśród pol
skiego kupiectwa nie ma Sil
bersteinów, Poznańskich, Blo
chów i Kronenbergów, wtedy
polscy kupcy mogliby lepiej
przedstawiać cele i ideały na
rodowe.
Z Warszawy piszą do „Kur.
Pozn.", że podług krążących
wieści gubernator kaliski, Da
ragan, zostałby pomocnikiem
w. księcia Pawła, gdyby tenże
został namiestnikiem Króle
stwa; dalej w Warszawie gło
szą, że ma być podzielony cy
wilny i wojskowy zarząd Kró
lestwa i wtedy p. Daragan
byłby mianowany cywilnym
gubernatorem Królestwa.
Warszawski korespondent
„Kuryera Lwowskiego", który
się nie tai, że byłby wolał, aby
car został w Petersburgu,
pisze:
„Na raucie w zamku przed
stawicieli szlachty i inteligen
cyi polskiej ustawiono osobno
w sali kolumnowej, gdzie sie
dział car. Urzędnicy dworscy,
dobrani Polacy odzywali się
do wszystkich po polsku. Gwar
i rozmowa w języku polskim
napełniła tę salę. Zaznaczam
to umyślnie jako jeden jeszcze
przyczynek do „polityki u
przejmości11. Zebranej szlach
cie mogło się zdawać, że stano
wi dwór króla polskiego, a
rząd umiejętnie faworyzował
to złudzenie. Zaproszenia roz
dawano bardzo liberalnie".
Korespondent lwowskiego
„Słowa P." pisze, że na raucie
w Zamku nie było słychać
wcale rosyjskiego języka, tyl
ko język polski i francuzki.
Wróg groźniejszy niż woj
na i dżuma.
Są plagi ludzkości, które
trzeba wystraszać ciągłem
dzwonieniem na trwogę, ciągłą
groźbą — naród zginie! PJagą
taką jest także pijaństwo; jemu
to trzeba przypisać najohyd
niejsze zbrodnie. Każdy naród
posiada ludzi walczących z tym
strasznym nałogiem,za pomocą
towarzystw wstrzemięźliwości,
odczytów, broszur, nagród i
szpitali. Francya posiada icb
najwięcej, bo tam najwięcej
stosunkowo jest ofiar alkoho
lizmu. Pijacy dzieci nie należą
we Francyi do nadzwyczajno
ści, a matki z klasy wyrobni
czej karmią swe niemowlęta
piersią zatrutą. W Polsce dr.
Flaum poświęcił się zwalczaniu
alkoholizmu, napisał o tym
przedmiocie wiele artykułów i
dzieł, ale niestety, nie dostały
się one do sfery, która najwię
cej pije a najmniej czyta. O
opłakanych skutkach pij ań
stwa da wyobrażenie następu
jące streszczenie:
Najstraszniejszym rakiem,
toczącym dzisiejsze społeczeń
stwa, jest alkoholizm w róż
nych formach. We Francyi w
r. 1830 przypadało na jednego
mieszkańca 1.12 litra rocznie a
w roku 1893—4,33. Cyfry te
odnoszą się do czystego alko
holu; ilość spożytych napojów
rozpalających, jak wina,wódki,
piwa i t. p., w których alkohol
znajduje się tylko w pewnym
procencie, jest przynajmniej
potrójna.
Przeciętna liczba roczna
chorób umysłowych, spowodo
wanych pijaństwem, wynosiła
we Francy i od 1866—1S85 r.
718, w r. 1893 było takich
wypadków aż 3,386!
i Alkoholizm mści się nie tyl
ko na samym pijaku, odbiera
jąc mu zdrowie, rozsądek, po
pychając często do samobój
stwa, lecz na potomstwie pija
ka, na jego rodzinie, otoczeniu,
wreszcie i na całem społeczeń
stwie. Dzieci pijaków są pra
wie zawsze skrofuliczne, ner»
wowe, podpadają epilepsyi i
chorobom umysłowym. staty
styka kryminalna stwierdza
ciągły przyrost zbrodni, popeł
nionych w stanie nietrzeźwym.
Od dawna rozpoczęto już w
różnych krajach walkę prze
ciw alkoholizmowi, przez za
kładanie towarzystw wstrze
mięźliwości, publikacyę dzieł
popularnych, wykazujących
zgubne skutki pijaństwa, przez
wykłady i t. p. Dzięki temu
usiłowaniu, pijaństwo w tych
krajach poczęło zmniejszać się,
jak o tem świadczą daty staty
styczne o konsumcyi napojów
gorących. W Szwajcaryi w r.
1885, przypadało na jednego
mieszkańca 5 litrów alkoholu
spożytego, w r. 1892 już tylko
3,2 litra. W Norwegii przypa
dało w r. 1833 na mieszkańca
9,5 litra alkoholu, w r. 1891
tylko 1.82 litra; w Kanadzie
iiośd alkoholu z 3 litrów w r.
1867 spadła na 1.75 litra w
roku 1892. Skutek ten zachęca
do podjęcia usiłowań podob
nych wszędzie.
We Franoyi, gdzie rozpo
częto pracę nad odrodzeniem
Judu i rugowaniem różnych
wad narodowych, spostrzega
się żywą akcyę przeciw alko
holizmowi; między innemi
środkami, użyto do tego także
szkoły. Między młodzież szkol
ną rozrzuca się tysiące egzem
plarzy popularnych książeczek,
wykazujących straszne skutki
pijaństwa. Przez młodzież do
stają się te książeczki do rodzin
i wywołują u starszych zasta
nowienie. Prócz tego urządza
ją się dla młodzieży starszej
odczyty o zgubnych skutkach
alkoholizmu, zakładają się
stowarzyszenia wstrzemięźli
wości, starają się pobudzić ją
do rzeczy szlachetniejszych,
wreszcie i w książeczkach
szkolnych umieszczają odpo
wiednie ustępy, pouczające i
ostrzegające młodzież przed
I tym występkiem.
To i owo.
— Najgorętszą miejscowością n»
świecie jeBt dolina Śmierci, położona
wśród kalifornijskiej pustyni Moha.
wa, tworząoej rozległy trójkąt. 125.
000 kilometrów kwadratowych liczą
cy, objęty od południo-zachodu
łaftouohem gór San Bernardino.
Temperatura dochodzi tam do 137°
Fahrenheita w cieniu, powietrze jest
zupełnie pozbawione wilgoci. W
ciągu lata wszelka praoa staje się
niemożebną, za to w zimie panują
takie mrozy, że rtęć niekiedy 2amar*
za. Nie ma innego miejsca na kuli
ziemskiej, gdzieby panowała tak
wielka różnioa między temperaturą
lata i zimy.
— Pszozoły bez żądeł istnieją tyl.
ko w środkowej Ameryce. W Costa
Rica znają ich pięć gatunków, ale
tylko gatunek, zwany „Jioote", wiel
kość wyrówna zwykłym pszczołom;
barwę ma błyszczęcą C2arną w złote
prążki, buduje okrągłe plastry o
sześoiokątnyoh komorkaoh dla skła
dania jaj i wyohowania gąsienic,
miód zaś składa w wielkie torby, z
czarniawego wosku. Inny gatunek
tyoh pszczół bez żądeł, nazwany
„mariaseca", jest nader rzadki i wy
soko ceniony. W Australii i w
holenderskiej Gujanie znajdują się
także podobne gatunki tych owa*
dów.
—Ostatniem zastosowaniem papieru
w przemyśle są armaty, wyrabiane z
tego napozór wątłego materyału i
przeinaczone do artyleryi polowej,
tam, gdzie działa cięższego kalibru
nie mogą by£ użyte. Są one tak
lekkie, że jeden żołnierz może nieść
działo, a wytriymałośoią dorówny
wają stalowym. Podozas wojny
Trzydziestoletniej, Gustaw Adol*
posługiwał się skórzanemi armatami,
leoz te po kilku lataoh okazały się
już niezdatnemi do użytku. Może
taki sam los spotka i dzisiejsze pa*
pierowe....
Much parowców.
Przybyły:
New York: Bremen z Bremy.
Neapol: Ems z N. Y.
Plymouth: Fuerst B smarck z N. Y,
Brema: Trave z N. Y,
Liverpool: State of California z Mont
real, Cufic z M. Y., Pennland z Philad.
Hamburg: Patria z N. Y,
Odeszły:
Kopenhaga: Hekla do N. Y.
Liverpool: Corinthian do Boat., India"
na do Philad,
Queeii9town: Germanic do N. Y.
Rotterdam; Rotterdam do N. Y.
Genu I: Kaiser Wilhelm II do N. Y.
New York: Normannia do Hamb.
Zezwolenia na budowy.
William Hogsn, 2-story and basement brick
flsls, 6805 C'hamplala av. $8,000
Church of Society of Friends. 2 story and
basement brick church, 4413 and 4415 In
diana av. lo,ooo
George ff, Poote, 2-srory frame residence,
12,145 Stewart av. J,800
£. O. Jordan. 3-story and basement brick
residence, 5720 Woodlawn aJ. lo,ooo
L. Els'.er, 1-story frame store and dwelling,
182b orth Troy at. l,loo
Mr. Hanitn. 1 atory frame cottage, 810
Wrlghtwooa av. l,5oo
Home of the aged. S-s'ory and basement
brick home, 1526 North Hamlin av. 4,5oo
Mrs. Anna Katz, 1-story frame cottage, 1829
Tripp av. l,2oo
Trontman & Stronbe, 1-story and basement
b tck dwelling, 2187 Harvard at. 3,000
Same, 2:story and basement brick flats, 2006
Lexington at. 5,5oo
Thomas Miller, 1-etory and basement brick
dwelling, 2153 Harvard St. l,8oo
Vaclav Meiicb. 2-story and basement brick
flat*, 731 South Keazle av. 2,800
John Mazenac, 1 story and basement brick
cottage, 1169 South Spauldlug av. l,ooo
John M. Oarleon, 2-story frame residence,
at 1161 Lunt av, 6,000
Zezwolenia na śluby.
Wład. Michalski, M* Mazurek., ..23— 21
Ant. Olszewski, B. flerafinowicz ..34—20
Piotr Mróz, Anastazya Myszka.. .22—20
Antoni Wiaranowski, R. Gulcz.. .26—22
Herman Maik, Anna Swoboda.. .22—22
Wacław Panek, Anna Zetnik 23—20
Ruch w Towarzystwach.
— Dzisiaj .próba „Renegata" (oa
Kantowie) punktualnie o goclz. 7:80 wie
czorem, — S. Zahajkiewlc*.
— Dziś wieczorem o godz. 8 punktual
nie odbędzie się próba generalna sztuki
uśw. Eostachiusz"' — Reżyser.
Najlepsze i prawdziwe złote ślu
bne obrączki, złote kolczyki, pier
ścionki, zegarki itd. można nabywać
u znanego zegarmistrza i złotnika
E. Stachowskiego, 533 Noble Btr.
naprzeoiwko plebanii to. Trójcy.
JOHN A. ORB, Prexytrent,
THEODOR OEHNB, Wice-Prez. 1 Kasyn.
JULIUS H. SCHILLER, Sekretara.
CONRAD SEIPP,
B2S.O "W"
87 ulica 1 Cottage ftroye Are., Chicag*.
Tel. South 380
A. KIERNA & CO.
610 NOBLE STBHET (It
Robi nowe woiy po najtańtaej Male
W«aalkl* reparacja prtj powoiul wouik, ttp,
i kucie koni
•dcUwl aarbko Jak najtwiel l poi gwarancra
(lobti«. LakUrnla 1 (Painting Skop) w mlejaca.
DR. J. A. TRAIN,
DOKTÓR POLSKI,
Ota 1 mleazkanla: 146 W. BLACKBAWK ULICA
GODZINY I od g. 8-9 rano; od g. 12-ipo pal.
OFIBOWE: f od gods. 0-8 wUeaoraa.
Prayjmnje chorych na Jadwlgowla:
MS W. WEBSTER AVEHU*.
OODIINY 1 od goda. tfll do 18 r*a«.
OF! rOWK: I od god*. 46 do 6 po poradal^
TCLKPOK WEST MS.
Patenta wyjmuje w Ameryce i Europia. Spe
cjalne ceny dla robotników. Otware w Niedziela
przed południem. KONSUL B. 6IN6KIL Adwokat
Patentów. 56 — 6th Ave., CHICAGO. ILL.
FRflCfl~
POTRZEBA finlszerek do spodni.
566 Noble str, w tyle,
POTRZEBA kobiet do finiszowania
spodni. 677 Elkgrąye ave.
POTRZEBA dobrej dziewcsyny do do
mowej roboty. 193 Goethe str.
1 blcck na zachód od Division str.
blisko State,
POTRZEBA 12 maszynlarek do spodni,
176 Cleaver str. (25w
pOTRZEBA starszej niewiasty do ba*
* wienia dzieci. (25\v
19 McHenry str.
POTRZEBA maszyniarek do podszew
ki zeszywania przy surdutach.
572 Noble str.
T>OTRZEBA dziewczyny do domowej
-Ł roboty. 590 Milwaukee ave.
DO SPRZEDANIA mleczarnia oa Sta
nieławowie. Dobry wyrobiony Inte
res; sprzedaję 7 do 8 can mleka dziennie
Tanio do sprzedania. Zgłosić się.
M. Durski, 588 Noble fctr.
POTRZEBA maszyniarek pierwszych
1 drugich, ręcznych dziewcząt i do
guzików przyszywania do surdutów, sta
ła praca i dobra zapłata.
86 Frankfort at. róg Leavitt. 25
POTRZEBA doświadczonej panny do
sprzedawania towarów łokciowych.
469 Milwaukee ave.
POTRZEBA codziennie małych i więk
szych dziewcząt do domowej roboty •
także wiele Innych do Restauracyi l do
Hotelu, dobra zapłata. (wrz 98
Ofia 518 N. Asbland av.
POTRZEBA krawców do bejttowania
ukryć damskich, dobra zapłata. (24w
483 W. Division str.
POTRZEBA finiszerek do surdutów.
25w) 248 Market str. 7 p'ętro.
POTRZEBA dziewczyny do szczotko
wania spodni. (24w
077 Elk grove ave.
POTRZEBA dobrych maszyniarek i
ręcznych do surdutów. (94w
86 Haddon av. dawnie] Jane itr.
S. WALDMAN,
KAKTY OKRĘTOWE
680 Milwaukee Are., CHICAGO, ILL.
Jeżeli chcecie kupić karty okrętowe udajcie s")
do mego oflsu. Jestem agentem na Brerm-o,
Hamburg. Francy^, Red Star, Rotterdam, Balth',
Ilansa i Beaver linie. Obsługa grzeczna i su
mienna.
Pieniądze wysełam do wszystkich cząścl Kuro
py po najniższych cenach, dostawiam do domu
bezpłatnie i w 30 dniach dostarczam pokwitować
nia z poczty £urope1skie1.
Kupno i Sprzedaż.
Mam do sprzedania
przy Front ul. dom drew. z ktą $8000
przy Will ul. dom drew. z lotą $2«00,
przy Noble ul. dom mur. z lotą $8000
przy Augusta ul. dom mur. z lotą $2.ri00
przy Cornelia ul. dom mur. z lotą $20.0,
Na Wymianę
pray Holt av. dom mur. z lotą $70( 0.
przy Sobieski av. dom mur. z lotą $3000.
przy Webster av. dom mur. z lotą $4000
przy Armltage av. dom mur. z lotą $JOOO
Loty na Jadwigowle po $500, i wyżej.
Loty na Jackowie po $400. i wyżej,
wysyłam pieniędty do Europy.
Wypożyczam pieniądze po 6 procent.
Zabezpieczam od ognia.
Teofil Stan.
700 Milwaukee av. róg Noble st.
FAliMA we Wisconsin 120 akrów, w
polskie] kolonii 1 i pół mili od k( śclo*
ła, ze zabudowaniem, końmi, bydłem itd.
do sprzedania lub wymiany na properta
w Chicago. Zgłosić s!ę w Niedzielę dn u
2(Jgo popołudniu pod nr. 12 Marion pl.
pomiędzy Wood i Lincoln st.
blisko Division st. 8 pią to (24 w
NA 8PRZEDAZ południowo zachodni
narożnik Afhland ave i Keenon bli
sko North ave, murowany 2 piętrowy
dom z basemeotem 1 3 piętrowy dom
drewniany z lotą, przynosi rentu 8600,
podajcie waszą ofertę w przybliżeniu
15.500. Peterson & Bay,
27w 70 La Salle str.
NA SPRZEDAŻ.
Lota na Coblfcntz ul. blizko Iloyne
Ave. za $775.00
Lota na Girard ul. blizko Clybourn
Place za $750.00
Dom i lota na Dudley ul. — można iś5
i zobaczyć — żadna dobra oferta nie
zostanie odrzuconą.
Kilka nadzwyczaj tan ch lot przy Logan
Square.
Trzypiętrowy murowany dcm ze eztorein
ca Milwaukee ave. na wymianę na po
siadłości miefzkalne bez 6Ztoru. Ce
na $10,000 — bez długu.
O. A. Lewis £ Co., 1105 Milwaukee ave.
NA SPRZEDAŁ
Dom i Lota na Noble nl. $3,000.
Dom murowany półtora piętra ni
Rhine nl. cena $1,600. Gotówki fSOO ie
szta na spłaty. x%
Lota 29 stóp szeroka przy alley
2 Loty l 2 plgtrowy dom drewniany u*
Ashland a?, przy Waubansla iv. $2.425.
Rogowa lota w polskiej okolicy, uUce
blokowane z obu stron $2,600.
Lota rogowa na Hamburg i Leipzig
ulicy f],0<)Q.
Najtańsze Karty okrętowe i wysjłku
pieniędzy do innych krajów*
Wypożyczam pieniądze po 0 piocont
od sta.
J. B. PALLASCH.
608 Noble st blisko Blackhawk st.
Ors. McCoy i Wildman,
224 STATE STREET,
CHICAGO, ILL.
LECZĄ
Katar
uwalają z* nlenleczalne.
Reumatyzm cm?IcI o^potową jiręd/fj
anltali dawnym •yatemam. Ból uerw&w kat
dego rodzaju leczą aa pomocą elektryczności.
A fit 111 a łS?** *np«tale nowym eyetaroeni.
ABUiię Wyleczyli wypadki trwające od wie
lu lat w przeciągu 9 do 3 mUalący.
Choroby skóry
przestarzała rany 1 wszelkie wyrruty 1 pluint
akOry leczą, Peorlaale leczą nawem l«k«r
etwam. Nigdy nie zawodzi.
Nerwowe i pry w atne choroby męźczyzi
i kobiet leczą stanowczo i stale.
Pacyent6w po ea mlaatem ekntecznle leczą li<
atownle. Plezcle po blankiet symptomów.
Porada darmo w oflsie lub listownie.
GODZINY OFISOWE od '{10 rano do 4 po poi
od 7 do 8 wieczorem
W niedzielą od 10 rano do 1 po
Leczenie elektrycznością gdy potrzt-1 a.
Najstarsi lekarze w mieście.
'{ba Pallasch**
Niniejszem donoszę Szano
wnej Publiczności Pęlskiej, iż
przeprowadziłam swój
Magazyn
Strojów damskich
z pod Jso. 093 Noble pod No 500
Noble Str., gdzie utrzymywać bę
dę rozmaitego gatunku kapelusze
dla dam i dzieci po cenach jak
zwykle najniższych.
Augusta Pallasch,
właścicielka,
5©e NOBŁS sth.

xml | txt