OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, December 06, 1897, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1897-12-06/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Ciężki wypadek astmy.
ric.'/'-ar w 6 tjroiłuUrb przez Wledeiskleg*
S|.ęi-v w »w Kra "! ••lioał Institute, jedyny
loA Sedyrzay inkorporowsay po<
fti" - i* Staou Illinois, który xasjdoje się ■»
Stern piętrze bodyuku New Era, róg Harris «a
HalstcW i Blue Island are.
Paul Miry a Halpach, za m. pn. 560 W. 20 Str.,
powi:>d : Ni Boże Narodzenia zaszłego roki
»achoro*ałam ns^le na wielkie ciśnienie w pier
siach, któ.e stopniowo sią pogorszyło. T «• mo
głam oddychać, a chwilami innsiał • sta
wać oddychać. Rjdziłam sią doin uego
lekarza, który mi cokolwiek poinfyjł - z • mo
głaiu trochą h-piej oidyehać. Wkró. :j potem
znowu doszłam do tanu dawnego. Ciułam bóle
w lewym boku, -»ch mój stał a < krótki, a
chwi arul myślało 24 »ią uduszą. Noce były
dla innie iługiemi joda nami cierpień, a cztato
sądził .m tanie dożyją rana, gdyZ nie tnogłana
ćośl powletrzs zacz*?:p ią?; równocześnie straci
łam a eyt, stautł :ia sią coraz ałabazą i wcale
nie no łam cddawtć sią m-j pracy. Kia wie,
dz a!aut jnż, co mam robić, ab/ dozasć algi, gdy
Ew ócono mi uwagą na Wiedeńskiego Specyal istą^
Foradz.ł«m go sią i oddałam sią w jego opieką.
Fo ;iirwizej iohslacyi powietrza przyrządzonego
do płuc m' ich zi p .mocą iego słynnego wiedeń
skiego rp krata z powietrzem ścieśnicnem, cza
lam sią lepiej i stopclowo mi sią polepszało, ai
te az po sziściotygodniowem leczenia zupełaie
Ci «ją sią zdrowa. Utrudnienie w oddychania
znikło, apetyt mam dibry, czują sią znowu silną
1 uwalam sią za uleczoną z mojej widoczaaj
astmy.
Kadziłabym gorąco wszytki a cierpiącym, aby
nie tracili czasu na cokolwiek innego lub u ko*
gokolwiek innego, tylko aby s!ą natychmiast po
radzili Wiedeńskiego Syecyalisty. Wiedeński
Spacyallsta w New Era Medical Iuatitute ma naj*
kompletniej urządzony oils do zaatoeowania
eiec'ryczuo§ci 1 ścieśnionego powietrza, jaki
zn*jdu.e sią w kraju, i dla tego lepiej jest w sta
nie. leczyć / powodzeniem wszelcie choroby, w
których do leczenia nźywa sią elektryczności lub
ścieśnionego powietrza, nil jakikolwiek Inny le
karz w tn;escie.
"Kto wkłada
$i.oo w interes
powinien drugiego wvło
żxć na ogłoszenie tego iu- ■:
teresu'\ mówi A. T. Ste- <
wart." nazwany królem kup- \
ców towarów bławatnycb. i
Trzymając się tej zasady '
dorobił się milionów. \
"Wszystko co posiadam, \
powiada, zawdzięczam czę- 5
stemu a nieustannemu o- \
głaszaniu się".
Powinno to być zachętą dla ;
tvch, którzy dotąd wcale albo •
bardzo mało się ogłaszali.
\
{
Polski Doktór
DENTYSTA
f.eczy wszelkie choroby Bitne Uspakaja n&j
wiąkeay ból ząbOw w ciąga kilko sekund.
Wstawia iztuszne s«by na złoeie bez płytki,
lub^n* płytce. Plombuje iąby złotem, alu
miniam, arebrem i eetnentem od sue.
Wszystkie powyteze operat ye wykonywa b«i
b41«, pcAhig najnowszej metody lekarskiej,
i gwarantuje piśmiennie.
Ceny "tearoLaco alalcie. f
W rasie zamówieniu astaczayck ząbów,
rąby rwie bezpłatnie.
3r. J. A. Chrzanowski,
Dr, P. A. Piehl,
Ofia otwarty codzlań do V wieczorem,
w Niedziel do 4 po poł.
721 MILWAUKEE ITS. 506 NOBLE STB.
(nad Chicago Tailor*).
DEY'A
Szwajcarski Surogal
do kawy
czyni doskonałą kawą. Najlepszy, naj
milszy 1 najoszcządniejszy po 10c paczka.
Domagajcie sią aby waiz grocemik tea
eurogat miał na składzie i ramówił pa
deiko do rozdania na próbą od Stbklk
Wedelii Co. hurtownych agentów
i>ey'a Szwajcarskiego Surogatn do kawy
South Water i LaSalle Ul.,Chicago, 111.
albo piszcie do nas po paczką na okas
THE DEY MFG. CO.. Cleveland, 0.
PIOTR KIOLBASSA,
NOTARYUSZ PUBLICZNY
118 Waal Division Str., Chicago, UL
W yrabla wszelkie dok omenta Hypote
cr-oe, Pełnomocnictwa (Vollmaehts) po
ire dnlcsy w potyczkach pieniędzy. Asse
kuraje od ognia ltd.
Podają do wiadomości moim przyjacio
łom 1 snajomym,2e sam osobiście pilnują
i egzaminują wszystkie sprawy i doku
menta wychodzące z mojej Kancelaryl.
|nnr»Tłnmmrtmig
N#pm Kawa
DMOWSKIEGO
| W SKŁADACH
i
i
I 2727 - 3234
| ARCHER AYE. 1 S, CEPER AYE.
% W Medzielę składy zamknięte.
1
3
W W WW W '•
I JL.2XJD.
697 Sobie lit. róg Blackbawk. ^
POLSKI SAX.03T J
r Piwo, wina 1 likiery. Wyborne kawai- ^
► skte cygara. i
£ Mam takie PIKUSA HiLĘ a* prze*
> stawienia, wi-epla. zabawy itp. Dla rot. aj
5 rvwut KCHilfclMA ^
bTET^stinga
VOWY Z Ar. > rOGRAFlCZKY
7V0 MiiwauKr' - iizko Nobla
Wykonuje <v»'.rikl»-^o futografit?, takxt
pastele i eur>/v | r^r>oi* u* w*ę aataralnej
violaueci CŁiai:<(la> uucm, ?arU& wod&ietą 1 9W
tuka Cr»y*t <j<, 2*rOia aułiej mam.
Św. SEBASTYAN.
DRAMAT HISTORYCZNY
(W siedmiu odsłonach.)
Z csasów prześladowania Chrześcian 2 r. 200—300<
Napisał
na tle powieści p. t. „Fablola"
£8. Józef GieburoffskJ C. R.
(Ciąg dalszy.)
Ks. Dyonizyusz. Ja ciebie nie
puszczę, Sebastyanie, bo twoje życie jest nam
drogie i potrzebne.
Pankracyusz. To wtedy ja pójdę
do więzienia a jeżeli mnie tam zabiją jak
Kwintyliusza, to przez moją śmierć chrześciań
9two nie ucierpi — bo przecież cóż ja znaczę?.,
a może mojemi prośbami Marek i Marcellin
dadzą się nakłonić do stania wytrwale przy
wierze. (Ks. Dyonizyusz i Sebastyan uśmie
chają się wesoło).
Agnieszka. Ja sądzę, czcigodny
ojcze, (do Ics. Dyonizyusza) że ty nam daleko
więcej jesteś potrzebny, aniżeli Sebastyan....
Niechżeż Sebastyan w Imię Boże idzie do wię
zienia.... Potem —do więzienia nikogo z
obcych nie wpuszczają po zajściach z Kwinty
liuszem — zaś Sebastryana, jako trybuna, bez
wątpienia wpuszczą.
Ks. Dyo n i zy u 8 z (puszczając Se
basłyana). Masz racyę, moje dziecko— Do
brze, idź Sebastyanie!.... jestem pewieu, że
idziesz po wyrok śmierci na siebie. Bo czy
możesz się spodziewać, że pośród obecnych tam
ludzi lub urzędników więziennych nie znajdzie
się choćby jeden, któryby z obowiązku swego
urzędu lub też z nienawiści ku wierze chrze
ściańakiej nie oskarżył ciebie, chociaż jesteś
oficerem cesarskim?
Sebastyan. To cóż z tego, że za
miast dwóch ofiar będą trzy chwaliły Pana?...
No, ja pójdę, bo niema ani chwilki do strace
nia (klękając na jedno kolano) Proszę o
błogosławieństwo, czcigodny ojcze.
(Wszyscy przyklękują, a ks. Dyonizyusz robi
z namaszczeniem krzyż nad głową Sebastyana.
j Zasłona spada. Sebastyan udaje się do wię
zienia Marka i Marcellina.)
III ODSŁONA.
(Rzecz dzieje się we więzieniu Marka i
Marcellina.)
1 SCENA
(Marek i Marcelim zakuci w kajdany. Tran
kwillinus, ojciec icb. Nikostrat, urzędnik i
Zoa jego żona. Chromacyusz, prefekt miasta.
Hifax i Arminiusz, żołnierze).
Trankwillinus. Maiku!.. Mar
cellinie! nie słyszycie mnie? (odwraca się,
zakrywa chustką twarz i płacze.)
N i k o 8 t r a t. Marku! Marcelli
nie! toż spojrzyjcie na ojca waszego!(Ma
rek i Marcellin odwracają się).
Zoa (niemowa, przybliża się, plącze i
giestami rąk błaga ich. Dwaj wyznawcy sie
dzą nieporu8zeni).
Trankwillinus (zbliża się do
Marka, całuje go w głowę). Marku?... twój
strapiony ojciec, który ciebie nad życie kocha,
prosi cię, abyś choć spojrzał na niego! (Marek
plącze, oj&ieo ociera mu łzy chustką) Płaczesz?
ciężko ci rozstać się z ojcem i matką, co?
Chromacyusz. Przecież nie bądź
cie tak głupimi, aby dla błahej wiary, wyrze
kać się rodziców, olbrzymich majątków i nara
żać na okropną śmierć na torturach.
(Trankwillinus siedzi przy synach razem ze
Zoą, która wciąż tylko giestami rąk i łzami w
oczach przemawia do młodzieńców.)
Nikostrat (zbliżając się do mło
dzieńców). Czy chcecie, aby ciała wasze roz
ciągano na kołach jak gumę? — czy wy wy
trzymacie tę boleść, jak kości wa3ze będą trze
szczek, ze stawów wychodzić? — jak rozpalone
ielaza będą wciskać we wasze delikatne ciała?
(W tem wchodzi niepostrzeżony od nikogo Se
bastyan i staje w kącie w głębi więzienia —
przysłuchuje się dalszym rozmowom).
Arminiusz {popijając wódki). Do
Cerbera?., ci dwaj szlachcice to muszą być
waryatami {znowupopija). Grdybym ja n. p.
miał posiadać miliony, puściłbym w trąbę całą
przeklętą wiarę chrześciaóską.... Dla takiego
głupstwa, jak wiara chrześciatiska, miałbym
sobie dać życie odbierać?.... ha! ha! ha!
Trankwillinu s {do młodzieńców)
Odstąpcie od marnej wiary chrześciaiiskiej,
moi najdrożsi Marku, zważ, jakie majątki
ciebie czekająI Marcellinie! w chwili, kiedy
ciebie cesarz chce osadzić na wysokim urzędzie
— ty tak lekkomyślnie się tego wyrzekasz i
jeszcze chcesz śmierć ponosić?
Marcellinus. Teraz już za późno
odstępować od wiary chrześciaiiskiej. Będzie
my umierali.
Nikostrat. Wcale nie zapóźuo. Na
tychmiast powrócicie do łaski cesarza, jeżeli się
wyrzekniecie sekty chrześciańskiej i będziecie
najszczęśliwszymi ludz'mi w świecie.... Prze.
cież miejcie rozum!
Marek. Czy to, Niko3tracie, zarę
czasz?
N i k o 8 t r a t. Zaręczam wam.
Trankwillinua. Moi najdrożsi,
zmiłujcie się nad ojcem waszym!
M a r e k. Arminiuszu! zdejmij ze mnie
okowy!
M a r c e 1 1 i n u s. Wtedy już i ze mnie!
(Żołnierze natychmiast zdejmują kajdany.)
Chromacyu8 z. Arminiusz! do
do ruatki^tych młodzieńców!.. Oświadcz jej,
że synowie uwolnieni!
(Arminiusz odchodzi.)
Sebastyan. Możeli być prawdą, co
widzę i com .słyszał?.... Kiedy Aniołowie
wplatają ostatnie kwiaty tryumfu w wieńce
wasze, wy ich zmuszacie, aby, zasmuceni, ust&li
w świętem poselstwie i kwiaty na wiatr rzuci
li?.... Mogęż ja wierzyć, że stojąc u bram
nieśruiertelnego miasta, mogliście zapragnąć
powrotu do tego padołu wygnania i płaczu ?..
(Markus i Marcellinus spuszczają głowy —
wszyscy inni patrzą na Sebastyana z natężoną
uwagą — po chwili milczenia.)
S eb a s t y a n. Nie chcecie spojrzeć w
oczy biednemu żołnierzowi i waszemu przyja
cielowi, ostatniemu z sług Bożych?.... ha!...
nie możecie wytrzymać mojego spojrzenia,
który przecież jestem marnym prochem tylko
a jakże wytrzymacie gniewne spojrzenie Pana,
Boga Wszechmocnego, Nieskończonego, które
go wy zaprzeć się chcecie przed ludźmi (Ma
rek i Marcelim poruszają się na siedzeniach
niespokojnie) w tym strasznym dniu, w którym
On, Pan Najmiłościwszy także zaprze się was?
(młodzieńcy zakrywają twarz rękami i plą
czą) Zamiast, iżbyście z ufuością stanęli
przed Nim, jako dobrzy i wierni słudzy, któ
rymi wczoraj jeszcze byliście, stauiecie zawsty
dzeni — o!!!.... stokroć więcej zawstydzeni,
aniżeli teraz, kiedy stoję przed wami!....
C h r o m & c y u 6 z. Trybunie!.... w
imieniu boskiego cesarza ja ciebie aresztuję,
chociaż jesteś najwyższym oficerem jego!....»
Nikostracie!.... kajdany!
(Nikostrat bierze kajdany i chce Sebaetyana
niemi okuć.)
S e b a s t y a n (^o Nikostrata). Rzuć
jeszcze te kajdany na ziemię! i pozwól prefe
kcie (do Chromacyusza), abym dalej mówił!
Jak skończę mówić, możesz mnie uwięzić.
(Nikostrat zdrętwiony upuszcza kajdany na
ziemię, patrzy niemo na Ssbastyana, który da
lej mówi do młodzieńców.)
Sebastyan. Marku!.... Marcelu
nie!.... tu na ziemi przeżyjecie sromotne lata
— odepchnięci od Kościoła, pogardzeni od
wszystkich — nawet i od nieprzyjaciół naszej
wiary; a co gorsza i dręczeni wyrzutami su
mienia.
T r a n k w i 11 i n u s. ' Przesta rf!
przez litość prze3tari!.... nie przemawiaj tak
surowo do moich dzieci. Łzy matki — łzy i
prośby moje, a nie obawa przed śmiercią zdo
łały ich zachwiać. Czemuż mają opuszczać
nieszczęśliwych swoich rodziców w niedoli i
smutku?.... Czy tivoja religia,szlachetny try
bunie, może nazywać nieczułość serca świętym
duszy przymiotem?
Sebastyan. Dozwól mi, dobry oj
cze, pomówić wpierw z synami twoimi ro
zumieją oni, o czem mówię; ty tego jeszcze
rozumieć nie możesz, lecz przy łasce Bożej zro
zumiesz także. (Do młodzieńców): Ojciec
wasz ma słuszność, kiedy mówił, że miłość wa
sza ku rodzicom zaczęła górować nad miłością
ku Temu, który powiedział: „Ten, kto kocha
ojca i matkę bardziej niż mnie, nifc jest mnie
godzien." Nie spodziekajcie się zapracować
na wieczne szczęście waszych rodziców, tracąc
sami prawo do żywota Chcecież ich nawró
cić, wypierając się sami wiary waszej? Jak
że im dowieść będziecie w stanie, że nauka
krzyża droższą jest nad życie, przekładając ży
cie nad tę naukę? Jeżeli pragniecie pozy
skać życie wieczne, śpieszcie sami pozyskać to
życie dla siebie.
Marek. Zwyciężyłeś Sebastyanie!
Marcellin. Tak! zwyciężyłeś...
Okuj mnie, Nikostracie, w kajdany, które Ar
miniusz zdjął z rąk i nóg moich.
Marek. Niech się stanie podług wy
roku i ze mną.
(Nikostrat się nie rusza.)
T r a n k w i 1 1 i n u s. Nikostracie!....
od tej chwili jestem chrześcianinem i pragnę
umierać za taką wiarę, która z daieci moich
takich uczyniła bohaterów.
(Ciąg dalszy nastąpi.)
Economy
Drug
Store
Oszczędzimy wam
j na receptach.
Włzelke recepty wypełniają kom
petentni aptekarze
O. S. Pawlik i
Roman Gtomski.
Nasi doktorzy leczyć was będą za
bardzo przystępną ceną lub na żąda
nie zawołamy zupełnie bezpłatnie ja
kiegobndtf doktora w mieście.
NASZE CKM MÓWIĄ SiMK ZA Sili:
Pitcher's Casio lalylko 14<:
Ilunyadi water, tylko 14c
Gwarantowane lekarstwo na
kaszel. Spróbujcie je L'Oc
Na popękane ręce mamv prepa
racye „Toilet Cream' , która rę
ce goi,zmiękcza ►korę, uie kleji
się ani tłuszczy, tylko 15c
Przyjdźcie raz do nas, a będziecie
zawsze chodzić.
Economy Drug Store,
PoludnlutTO-n-scijodni rug
NOBLE i MILWAUKEE AVE.
Fotografie.
Jedyny pierszorzęduie nraądzony za
kład fotograficzny na zachodnio-półno
on«j stronie miasta. ftajmodnlejice i naj
bogatsze dekoracye, akcesorya, ©mo
menta, kwiaty, kostiumy eto. i fryzyerka
w miejacu. Dwie duże galery* w Jed
nym domn. Fotografowanie szybkie l
pewne, nie potrzeba męczyć alę przy
zdjęciach, chodzić do poprawek i Wy
czekiwać długo na wykończeni* roboty,
tak jak to się zdarzać unisi w innych ma
łych zakładach.
Naszą wykończony robotę w najrozma
itszych artystycznych stylach możemy
robić prędzej, łatwiej 1 taniej dlatego
ponieważ mamv najwięcej praktyki w
t»J stronie miasta. Jednem słowem wy
rzymujemy konkurencyę z najlepszymi
zakładami w mieście. Ceny za najlep
szą robotę są zastosowane do tyoh złych
czasów, z dalszych stron miasta oblicza
mv za koszta Jazdy karami.
Jeżeli Wesele jest naprzód zamówio
ne wproflt w zakładzie, będzie mieć zna
czną korzyść, i w interesie każdego o
ein się p r z o k o n a ć.
Kadzimy pamiętać numer i nie błądzić.
Drugi blok od Noble ulicy ku miastu.
589 MILWAUKEE AVE.
Niklas i Gawłowski.
[$7^8!? waii1 w w v
Pg|llk' Sędzia Pokoju |
M. A. L,a Buy j
Ofla: IM W. Madison róg Hale tad. H
■UaikanWi <81 Ml lwu kat At*. ^
Wyr»bt» w«z«lkl» dowody, wy- fe
t*ja warranty t rozstrzyga wicalkla «pi*
wy. Poplerajcla Polak*. Sj
Jul. ł1'. Śmietanka.
ZFolsłcl Adv/olrat.
Praktykuje we wazyitkicb aąiiitlł I poleca Koda
kom ewoje «»lngl we nnzelkleb iprawaeb
prawnyek. Załatwia Interna uotarjalno.
BIURA: i'okfij U01, Kedzie BiiiUllujr. liii k, Ran.
dolph etr„ Telelon Mulo 3070,
Drugie w bouth Chicago, Pokój 7, Com
mercial Block, 92 6 Cr.tr.tiierc lal At*.
Telefon Sontli Clilcaso Kxtluug*.
MAX. A. DRZYMAŁA
(IH.KKMAL)
Polski Adwokat
Pokój 71. 125 La Sulk* Str.
Tel Main ^-ClIK A( O
A. WOJTANOWSKA,
Dyplomowana Akuszerka
Ma urządzone pokoje ulu osób, clicą
eycli odbyć słabość vf spokoju. Leczy
także wszelkie choroby kobiet.
842 BELMONT AV., l'*t ''lok" d Klatoa nr
TELEFON: UtsT Cl3.
W?W35VWWSW WW W'
S Win i Likierów
do ułrtku domowego. Mam 030bnjr dział
na takowe. Znajdziecie u mul* wina I li
kiery tnlejeze 1 Importowane taniej nit
u kogo innego. Do \reafił, poeledzeA I ea
p baw main bardzo wygodną lisią.
Fr. Mhterns, 106 Cleaver atr. ^
r- ♦**« A^A ATfc AŁ> *V>. Atft. .«!?>- £
WORTH WESTERN MORTGAGE LOAJł CO_
M61 467 Milwaukee ate., Pokój 63, rog Ckle*
(o ara.. nad Schroedera apteką. Jedtcle elewato
rem Potycaamy pieniądza na meble, fortepiany,
koale, wozy, kwit/ od towarów, ltp. po najntfc
Mjck atopaeh procentowych. WVpoCyczamy ple
alądze na procent, a ale na to, aby waeze rzeczy
wam aabrać. Mleazkańcy na ;
ttraale mlaata mon »oble -titmifirtł mmi
pofrmJM a ua
Najtańsza I aajlepna
Węgle^**
BOtDft dOltać «
Jana Schenke,
820 HOLT AVE
JOHN A. ORB, Prezyaent,
THEODOR OEHNE, Wlce-Prez, 1 Kaayer.
JULIUS H, SCHILLER, Sekretara.
CONRAD SEIPP,
BROWA.R
87 ulica 1 Cottage Grore Are^ Cfcieaga,
Tai. South 350«
Qeo. C. Lenlęe,
8KŁAB KAŻDEGO GATUNIC
|WęgH i
Drzewa,
po najniższych cenach targowych.
60S MILWAUKEE AVE.,
róg Cornelia fttr.
Telefka W. ICO. CHICAM, OL
Al>y każdemu choremu dać sposobność
sławny ąpecyalista w leczeniu chorób oczu
uszu, nosa i gardła leczyć będzie te choroby w tyin ruie
siącu po cenach znacznie zniżonych.
Katar I głuchota. Rudocnii nowina dla clerpla
cvch. Trwałe uleczenie teraz możecie j,ozvsk*ć.
Wielki ten specjalista odkrył nieomylny firodek na
głuchotą 1 Katar pr/.ed 3 laty.—WszyclklO inna podo
bne leczenia są po większej czyści wykradziona o4
ni''ffo, lub i»ły natladowane, tak jak nawet jego <>
łoszeula dzisiaj bywają pr/.epley wane; tylko oglą
ajcle gazety i przekonajcie elą czyli tak nie jtet.
Bardzo szczególną jest rzecr.\, te nlektór® najgor
■ze wypadki głuchoty, szumu w uazach i kataru uo
•owego, zostaty ulec/one nrzea niego, gdy innym
lekarzom to elą nie powiodło.
Ciiohnacft iilomilo wydzieliny z nclia.
Pod*fąpnie, ale neztt wodnie, po uezkoiizenlu uchu i
głuchocie naetąpuja chroniczne wydzieliny niemile
cucl)uą<ej mnwi. która tworzy sią a zewnątrznwh
części ucliM. 1) 1'katne te i czułe cząścl, raz zwltio*
neiąz»uilą mater'ą, wkrótco uagromadzajt błoto,
które wypływa. Odwiedźcie w tym wypadin Dra
Youn-ja, < liicagoei<te;;o największego specyalisią,
który zawsze leczy tą przykrą, niebezpieczną chu«
rotą.
l)zw#nie«łe w uszach jest ostrzegającym snaklem
oznajmiającym zbllianie eią pewne- głuchoty.
Ustawiczny ezutn, dzwonienie, dźwtączenle w gło
wie i w uszach, jest uieiimyluą oznaka, Ce choroba
zrobiła poatąpy. które mogą ewentualnie rniezcnć
delikatne i czułe części organu i zrobić je wreszcie
nlHulecr.alnnml.
«cu jnj iiuiaai I nirniircHi uMt ufiitiycEBj sp** >fucuajrte osir/c/m l» i ci/iaiAjfi«% mm OfdKiv r.m»
cjallsti n ( hfctitro U la chorób Ociof pótoo, l)r, Youug leczy każdy wypadek ni# EUpeł*
Lun, .W.a I Gardłu. ni# itnl«czony.
«i I)r• Yonns lec*y 95 prorent wwelktch wypadków fftnrhotr. JeJtell wawłątreay
UlilLIlUiui organ ntłia nie zupełni* jeet zniszczony lub nie dający alt; naprawić,
W|a)u' n/lr/ircbuia wnnnlr KaUr»ktv, bielma na oczach I inn* narośle naowaJt
OltźjJl UUajI)Ki1J(| Vi Al UK» glq w okamgnieniu. Chore, hawląre ocr.r, "dalkle
fvioey", jęczmień nu powiekach I wszelki* inne choroby oczu leczą aię ra pomocą lej cudownej
metody. »
<100 pacjentów pr/rz nlrpo było Icczcnjrh ! w*ry*fy radowolrnl. Cudowne lertenl* jero
sprowadzają jfiiirlmh i ślepych ze wv/jMklfh slron po wls<'. i < I otli-litii/si do domów I opowiadają
Innjm, u * roni ad r żnleks/ają a'ę w ku/djut i) r<>ii siu. - hetki (horyrii nit Kłurhul* i n/.uni próbo «t»*
łojrco lowcj nictcd) licunh i wszyscy oni powiadają, ie Jrst ono uDjwIekszeni odkryciem dla clcr«
plqcej ludzkoiic!. .Moi.einj przrdłoitć aetkt kirladtfltr. 'l rzydzieiicl pi^c *»ób clrrplącycb Ba ałabJ
oczy odrzuciło sws okulary i zdolne znowu widzieć dobrze.
W bitire jejja zn-ijiiują sią świadectwa wystawione przez adwokatów. sędztów. doktorów, kszno
dziejów, I)l8nesmiiii6\v. podróżujących ku; có*w, robotników, górników w kopaiiiiu' h wty^ii 1 wazelklcb
klaa ludzi, których uleczył. Leczył on w ciągu ostatnich 10 lat przeazlo 1 .'i,000 osób.
Nie potrzehujDclo polykeć beczułek medycyny przy tej metodzie; najczęściej ludziom raczej
pogitreza się ntz polepsza, gdy to c/ynią.
Mój zakład jext otwurtv od 8 godziny rano do 12 w południe i od 2 do 4 godz. po południu 1 od 6 do
6 godz. wieczorem. I'orada I zbadanie darmo. Kobieta-lekarz jest do ueług.
I'aryenci zamieszkali w dz.ielnlcy pAłnocno-zar hodnlej mogą wziąśń «lektry<v.ne "kary" na North
ałe. a doataną transfer nn Liin oln avń„ a miesz.kHjący w dzielnicy południowej, linową "karą" lluil
Linooln ar*., na rogu ulic Monroe 1 Dearborn at do mego domu.
3Dr. ar. T&roxjiNrG
265 Lincoln Ave,
i
Oli r»;»c i wyżej.
Najlepsze meble
Za iiajniniejsze pieniądze dostanie
cie u lias, gdyż pod tym względem wy
przedzamy wszystkich innych.
Takich cen na meble nigdy nie widziano —
ani nie sprzedawano tale dobrych mebli po tak niz
kicli cenach.
Nigdy w życiu nie dostaliście takich wartości
za swój ciężko zapracowany grosz.
Możemy sprzedać i sprzedajemy taniej niż
wszyscy inni.
Nie robi to różnicy, gdzie się udacie, lub ja
kie ceny wam podadzą, nie będą one tak nizkie
jak nasze.
The Star Furniture House
703 MILWAUKEE AVE., blizko Noble Str.
i *
Sprzedajemy za gotówkę lub na łatwe wypłaty.
iii 111 filiyi1 III III
Wm. timmerhoff,
(*** EX 13 8kl«d hartowny 1 pojbdj i,
J l i r\ |\ oiy najrozmaitszego
VM Ijtouiu.
503 MOBLE STREET, - CHICAGO, ILLINOIS
CznrncelŁl tfc Koraleski
ADWOKACI, m:
iliesz. 57-i Dickson Sir.
Fabrykant Wyborowych
Hawaóskleh
125 LA SALLE STR., Pokój 71.
U Fr. A. Bieszki, (>02 Noble Str., wieczorem
NA ROK 1898.
Ulubiony ten kalendarz polski z każdym rokiem
staje się bardziej zajmującym i większe zyskuje
rozpowszechnienie.
Szczególnie piękne jest wydanie tego kalendarza
na rok przyszły. Zawiera on tym razem znowu
zajmujące powieści, humoreski, rady gospodarcze,
itp., a oprócz licznych rycin w tekście, zawiera ja
ko osobne dodatki: kalendarzyk ścienny, tabliczki
do gry w warcaby i młynka i trzy piękne obrazki,
z których każdy da się oprawić w ramki i stanowić
będzie ozdobę pokoju. Są to: kolorowy śliczny
obrazek przedstawiający Najsłodsze Serce N. M.
P., wspaniały portret wieszcza Adama Mickiewi
cza, na podstawie obrazu Wł. Czechowicza pięknie
wykonany i obraz allegoryczny rysunku Walerego
Elijasza, przedstawiający wiarę w zmartwychwsta
nie Polski.
Piękny ten kalendarz można nabywać w biurze
Spółki Wydawnictwa Polskiego po cenie tylko 20
centów, zamówienie przez pocztę 24c, od której
już się nie udziela rabatu.
Adresować:
THE POLISH PUBLISHING CO.,
141 & 143 W. Division Str.,
—-CHICAGO, ILL.
I
AURORA HAIL,
MILWAUKEE AVE i HURON ST.
Hala do wynajęciu do rozmaitych za
baw w .Niedzielo lub w tygodniu
Srecvstlr.ii' nr/Ve wesel
K i . .. i O 11 L ^ . y-j >1 •-C&g
DR. J. A. TRAIN,
DOKTÓR POLSKI,
Oli 1 MlMzktnla: 14« W. BLACKMAWK CŁJCA
GODZINY I o4 g. S-9 rano, od g. 1*-# p« p«ft
OFISOWE: f o4 cods. M wUccoram,
fnjjBiji chorych aa J^dwlgowltt
ICS W. WKBSTKB ATBVU1.
©O.nziNY »«<ifodi. HUdiUnw.
Oil OWK: u«1 rod/.. *6 do • poMhllfc
tujuroi wist m,

xml | txt