OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, January 07, 1898, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1898-01-07/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Poselstwo nadziel.
Vowmsoby bj<5 nauk^ila mąiczyzn i koblat.—
Iycin uatico druąi*, alt/ jł rgucfcć. — Wi»4»Oski^
9p«c**ii«ty malody uczciwa i prawa. - Szarla*
i radowa! lakaraa oapiqiaowaai. — \V/!«cz*>
ni» Józefa Jaroata t kataru iokątko wsco. - Dla*
caago WiadaAaki 3p«cyali«:* s Naw JSra Madical
'ML Ja«» popularnym. — Porada fcaspłataa dla
oazyatklca.
^ Uezclw>#ć, prawość 1 aprawie liiwe poatąpow*
B cie itinnwi^ podstawy. ns której opiera atQ kaldo
p zedsiąblorstwo x powodzcolecu. Wiersze w to,
■ WiedensKl Specjalista z New Bra Medical Inst.,
V znajdującego ei< w budynkn Naw Kra, przy ali
W cacti ilarrtioa, Halsled I Blue lalaud are., nio
obiecuje aic, czegoby ule mórt dotrzymać Czynić
inaczej, znaczyłoby wzbudzać nieufność i niedo
__ wierzenie, a wszysry m^inzyznl 1 kobiety, kt*rzy
* ro czytaj*, muszą wiedzieć o tam. Z powoda uo
trzyinvwaula sazJego przyrzeczenia aanago, pa
'•iiezaotć wierzy 1 ma zaufanie do Wiedeńskiego
Specyalistr. Caoray i słabi prageą eorąeo być
uleczonymi. Juen a ecuaie Jee- motlFwe, i mają
oni prawo do uprzejmego i ssrdeczte?e obcho
dzenia s:ą z almi z* stroay lekarza, który otr«y
muje od nich a*pł*tą pieaiątaą aa ewą zręczność
i leiarstwo. Podczas gdy jest faktem, źe Wie
reneki Suecralista dozonał niektOryctł najnad
.v.vvrxajn'.ejs/rrh mecaeń, jakie są zapijane w ro
tz.:! i o praatykl ie*arskiej, nie twierdzi oa by
i sjac!-j !« może uleczyć aal !e*o mężczyzną,
Kubie 4 i dziecko w kraju. Takie twie-dzeale .by
i•■>!>/ po prosta jimieeznem i postawiłoby go ba
rOwn: z :i:zn ml lekarzsmi wszystkiego, tanimi
-foktoranr, cudownymi lekarzami i szarlatanami.
;«k1cl mofcna zaalełć w katdej oaadaie. Twierdzi
> a tylko, te jego liczne specyfiki i maszyny elek
tryczne i pneumatyczne są peanem lekarstwem
na pewna oznaczone choroby, na które ich się a
żywa i ?.■» j*jio btdaaia 1 prakt7kl wieloletnia a
zdoiutłr (o do skuteczneg) ubywania tych środ
ków i złstowwywtnia elektryczności lub icie*
a tioaego powietrza skoro to jea* r/.eczą potrseb
ną i źe teraz leczy tysią e tymi środkami. Wielo
z t-cu uieczeń jest przejJctem z srt^bl niedoli do
wvivn radości, z grozr icieniftw śmierci do Świa
tła 2ycU, z rozpaczy do no*ego życia, energii 1
siłv
neozoiir z katara żołąiTRoffeyo
vr siedmio tygodniach.
„Cl*rplał-*m na dy-pjpsyą przez długi czas, o
?ąl-ą"- ?■ s t > aniwu przejdue. ale zażywałem źa
ź.tln>ch medteya. A> choroba moja ustawiczni#
t:Q pogardzała, miałem Ufile żołądka, niemiły
suiak w ;iu»ca i str* ił-m *u "ełole apetyt, dko
ro ęo zjsdłem lib wypiłem co zimnego, żołądek
iutą b uał i c erpiałem strasiaie. Btrdzo stałeoa
su; osłabiony i mogłem trlko z trudnością praco
wać. Nadawmnie próbując różnych melycyal
i->k*rsy, oddałem się pod opieką Wiedeńskiego
.Sp»cyilis:y. Ponieważ wówczas moja choroo*
była Zastarzałą, aająło atedm tygodni uleczenie
mię Jestem teraz zdrowym cztowiekiem 1 za
wełnie uleczonym z meto kataru żołądka. Po
st tzowało to mi zupełmla i wszelkie dolegliwo
ści uatłły. Mogę serdecznie polecić Wiedeńskie
go Sp^cyalistę z New Sra Medical Institute 'u
tusmu cierpiącemu.
Józef Jarosz, 4Ś0 Weod str., Chicago, If;.
W zaufani ■
radlcie się Wiedeńskiego Specjalisty.
Jakąkolwiek jest wasza dolegliwość, jeśli j?ete
śoe roz«ądayml, jeżeli pragniecie wyzdrowieć,
?uznać prawdę; jeśli chcecie uleczyć się z choro
id to me wahajcie się poradzić WWeńskiesco
Bpeeyalisty. Pomzv oa waa o medycyny gwieź
dzie nadziei, oświetlając wam drogę do odzyska
nia zdrowia, siły i szczęścia. Nie odkładajcie te
go. jeżeli uotrzebaj^eie lekarza. Jeśli waize
nerwy tą słabe, jezeL macie zapaleiia, rozognie
nia, lab porażenia, jeżeli potrzebujecie odzyskad
zupełne władze męzkie lun kobie:e, jeżeli macie
birie serca, dyspepsyę lub uiestrawność. Jeżeli
ir.ACie jakie prywatne cnoroby kości, krwi Imb
sicóry. jeżeli macie neuralgią, reumatyzm lab wy
rzut \ przedstawcie mu swą sprawę osobiście luk
ll townie. Jeżali macie jaką sakaźaą chorobę.
ja»t'e nerwr.w* niedomagania, jeżeli wasze neru
»ą słabe. i»4li macie jakie Choroby pęcherza,
j>r'.yjdźcie 1 io piszcie. Czy wasza wątroba mo
że w nieporcąlku? Czy macie appendicitia, ta
siemca, lnb jni nałóg waa drę<**ą^y? Jeśli tak,
to poradźcie się w zaufania Wiedeaakiego Spe
cyzilsty.
•'eili cierpicie ui jaką chorobę, niedomaganie
lnb słabość, nte hędale waa nic kosztowało, po*
r .dilć się Wiedeńskiego 3pe*yalts:y.
Dotrzymujemy, co mów.my. Jesteście zapro
szeni przyjść i poradiić się' WledeAskiofo Spe
ijalisty. Nie pobiera aię należytolci, cnyba źe
kię leczy.
Leczenie listowoe załatwia się natychm aa'..
Piszcie o w«/ s'.k ch szczegółasń własnymi słe
wy. Możemy tilecz*ć was llatowaio Jożail sła
ch >ć będziecie ca Zich praeoitów. Na koreapoa
cencyeodpoxiaja się w wasaym właanym języka,
Uciziny nrzę lowe : 9—li. 2—3. ś—8. We śro
«/ »-l£ W Niedzielę 1^—3,
XE W ERA MEDICAL INSTITUTE,
NKW BRA BLD(i.,
róg Harrison, Ualsted i Blue Island av«.
Jedyny polaki zakłai leczniczy w St. Zjeda.
Iakorporowaay stosownie d« ustaw Stanu 1111
xiols.
Na]tańszo I najlapuo
Wegle.
moinc ćoatać a
Jana Schenke,
620 HOLT AVE.
\
ll\l. A. DRZYMAŁA.
DKKSMAL)
Polski Adwokat
1'okój 71. 125 La Salle Str.
TH. Main 3212. CHICAGO
,v«v <m *pw> '
Win i Likierów
do aZytka domowego. Mam osobny dalai
ua tatowa. Zuajdslecle a mtiie wina 1 11
£$ klery toiejsae 1 lmportawane taniej al*
> u kogo lanego. Do wesół, posiedzeń 1 za
baw mam bardzo wygodną halę.
r0 Yr. Materna, 106 Cloaver itr.
DR. J. A. TRAIN,
DOKTÓR POLSKI,
Ofla 1 mleezkanle: 14« W. BLiCEHlWK VUCA
90DZ1NT 1 o< g. 8-9 rano, od g. 18-3p* pot.
OKIBOWK: f od goda. a-8 wieczorem,
Przyjmoje chorych aa Jadwlgowle:
t«8 W. WEB3TKB 1TXHIJB.
JÓDS1NY (od godz. Hll do 13 raa*.
o^"i o W K • » n* *•'»-. >45 do s po pontal*
IKI.lt OS Tli ST 49*.
JÓZEF DUDZIK,
676 NOBLE ST.
Sktad mąki, paszy,
DRZEWA i WĘGLI,
aajuiższe ceny, skora I rzeteloa obsługa.
AUEORA HALL,
ii ILWAUKEE AVE i HURON ST.
Hala do wynajęcia do rozmaitych za
baw w Niedzielę lub w tvgodniu
^t»ecva!nie nizkie ceny dla wesei
V W W* W W •tik'*'
| Polaki Sędzia Pokoju
f M. A. La Buy
$ Ofla: IM W. Madison róf Hala Ud.
SlMakaaie: <81 KUwaakM
^ ' Wyrabia wszelkie legalae 4ewo4y, wy
^teaje warranty i rozatrzyga wszelkie spra
Po:«>rajcle Polaka,
-jfr- y/. «">. ,ir»
JUSTYNA
POWIEŚĆ WSPÓŁCZESNA.
Napisał
Stanisław Miłkowshi.
(Ciąg dalszy.)
— Cieszy nas niewymownie — odezwał
się Rudowski— że spotykamy w panu człowie
ka rozumnego, zastanawiającego się nad dolą
naszego nieszszęśliwego kraju. I możemy pa
nu stanowczo oświadczyć,że zbliża się godzina,
w której porachujemy się z naszymi panami.
Nastało milczenie.
Womiński nie odezwał się, gdyż niepodo
bna było stanowczo ocenić, kto są ci nieznajo
mi. Pogadanki podobne w owych czasach gro
ziły co najmniej Sybirem. Rzadko bardzo,
nawet między dobrymi znajomymi, dochodziło
do sercowych zwierzeń.
Zrozumieli to dobrze obaj goście, gdyż
natychmiast jeden z nich, dobywszy z pugila
resu pakę papierów, okazał je Womińskiemu.
Mówiono cicho, dość długo, poczem Wo
miilski wyciągając rękę do uścisku, rzekł:
— Jestem synem tej ziemi, gdy będzie po
trzeba, oddam wszystko, co mam, co posiadam,
a nawet i życie.
Nieznajomi odjechali, pozostawiwszy Wo
mińskiemu odpowiednią informacyą, jak dalej
poczynać sobie należy.
Po ich odjeździe Womiński chodził po po
koju widocznie rozpromieniony, odmłodzony,
z uśmiechem na ustach.
Zamknąwszy drzwi na klucz, zbliżył się
do ściany i za pociśnięciem tajemnej sprężyny
otworzył wielką szafę wmurowaną w ścianę.
Z niej wydobył najprzód jakieś zawiniątko,
potem długi przedmiot starannie okryty ceratą,
dalej siodło, pudełko uszkodzone przez mole,
i pugilares przewiązany błękitną wstążeczką.
Roześmiał się wesoło i zaczął tańczyć po
pokoju, jakby nagle stracił zmysły.
— Nareszcie! nareszcie! — wołał mocno
zadyszany. — Boże sprawiedliwy! Ty nie do
zwolisz mi umrzeć wpierw, zanim ujrzę oswo
bodzoną ojczyznę!
Rozpakował zawiniątko, znajdował się w
niem mundur dobrze podszarzany, potem przy
piął szlify i ubrawszy się weń, przypasał pałasz
mrucząc:
— Ha! czuję, że krew wartko krąży w
moich żyłach. Cudowne były to czasy!.... Tu
kula przedarła rękaw Głupstwo, pozosta
łem nieuszkodzony Cięcie od pałasza, wy
lizałem się po dwóch tygodniach Pamią
tka po „olszynce" — dodał, całując znak na
mundurze.
Dobył pałasza z pochwy i nagle tracąc
wszelką przytomność, stanął w obronnej po
zyoyi.
— Chodźcie tu!.... tu pierś polska! Nie
trwożą mnie wasze bagnety i piki!
Począł wywijać młynka, rzucał się to w
tę, to w owę stronę, siekąc pałaszem powietrze,
dawsł cięcia i odskakiwał, skurczył się, zaczaił,
jakby tygrys do skoku, i odsądziwszy się
pchtaął pałaszem.... pałasz utkwiła aż po rę
kojeść. Szczęściem była to poduszka na łóżku.
Tak po długiej chwili wysilony, zziajany,
padł na krzesło; oczy paliły mu się jakimś
dziwnym ogniem, z ust wyrywały się niezro
zumiałe wyrazy.
— Jeszcze nie zapomniałem! — wyjąknął
i umilkł.
Siedział tak blisko godzinę z przymknię
temi oczami, z mocno wzdętą piersią, gdy ktoś
poruszył klamką.
— Kto tam ? — zawołał.
— To ja, ojczulku — odpowiedziała Ju
styna.
Powstał, odsunął rygiel, a wpuściwszy
córkę, zamknął drzwi starannie.
Justyna, ujrzawszy ojca w niezwykłym
itroju, przeraziła się, a potem rzucając się w
jego objęcia, zawołała:
— Więc to prawda? Więc jest nadzieja?
— Tak, moje dziecko — odpowiedział
Womiilski— zbliżyła się godzina ogólnych po
rachunków. Biada naszym ciemięzcom!
IV.
Dziwna rzecz zaiste, że wielkie wypadki
i przewroty społeczne zwykle niby powiew
wiatru przepływają warstwy najniższe ludzkie,
pojawiają się one niby oddech zarazy w sze
ptach pomiędzy ludnością wiejską, między
służbą na dworach i w mieście, między prole
taryatem stolicy.
To, co gdzieś w głębokiej tajemnicy, pod
pieczęcią spowiedzi, uradzi garstka ludzi do
brej woli — wnet się przejawia na zewnątrz i
płynie, jak to mówią, powietrzem.
W Hrehorówce — oddalonej od wszelkie
go miejskiego i światowego ruchu, edyż naj
bliższem takowej była Biała, miasto odległe o
ośm mil i do tego nie po szosie, ale po tak
• -•* - • ~ - -..'Y- —
zwanej polskiej drodze — od niejakiego czasu
poczęły się tworzyć gromadki, poczęli się scho
dzić gospodarze, radząc o tem, co dalej będzie,
gdyż pomiędzy paniczami młodymi jakiś ruch
niezwykły.
— Nic nie będzie, co ma być? nieszczęście
i tyle — odpowiedział sołtys. — Znacie prze
cie przysłowie, że jak panowie się pokłócą to
chłop weźmie po skórze.
— E, to nie to, to coś gorszego! [ I „Mo
chy" się też jakoś oglądają po za siebie, i zę
bami szczękają jak głodne wilki.
— Nie bajałbyś głupstwa, bo jeszcze do
staniesz się do kozy.
— Mój panie sołtysie, albo nic nie wiecie,
albo udajecie tylko. A co to się robi w Wól
ce, hę?
— W Wólce? — Nie wiem.
— Przyjęli aż trzech kowali do dworu.
— Otoś mądrą rzecz powiedział. Pan
przecie sprowadził maszynę, żniwiarkę, kowal
powinien być pod ręką.
— Ta, ta, ta! A dla czego na łeb na szy
ję wycinają z lasu proste, młode, a smagłe
dębczaki ?
— Ja sam widziałem, jak trzy fury wie
źli do dworu i złożyli w spichrzu, w którym
urządzono kuźnię dla dwóch nowych kowali.
— Pewnie płot grodzić będą.
— Oj, ogrodzą oni im ogrodzą, aż w nie
bie słychać będzie!
— Moi ludzie kochani — zawołał wójt —
co wam się stało? Siedzieliście jak trusie, a
tu ni stąd, ni z owąd powstaje jakiś „kręcik
owczy1'. Dajcie pokój na miłość Boską, bo
żandarmi biegają jak szaleni po drogach, i je
szcze nawarzycie dla całej wsi piwa.
Rozmowa prowadziła się w karczmie, gdy
oto otwierają się drzwi i wchodzi Grzela ze sy
nem Mikołajem, który przed rokiem pojechał
na służbę do WarBzawy.
— Witajcie! witajcie! — woła chłopstwo.
— A cóż to wasz wyrostek już powrócił?
—■ A wrócił, bo go strach przypędził do
WIOSKI.
— Pewnikiem co zbroił i skóra miała od
powiadać.
— Brori Boże, pan go sam na drogę wy
prowadził i dał podarek bardzo piękny, bo ze
garek kieszonkowy.
Mikołaj wydobył zegarek z kieszeni i z
dumą prezentował chłopstwu dar pana.
— Fiu! fiu! — wołają — a toć Mikołajek
teraz bogatszy niż zakrystyan, nawet organista
ma tylko prostą i wielką cebulę. To i czegóż
się było strachać, czego uciekać?
— Oj, moi ludzie, wy tu nic nie wiecie,
co się dzieje, a w Warszawie strzelają do ludzi
jakby do psów!
— Wszelki duch Pana Boga chwali! —
krzyknął sołtys — opowiedzże nam.
— Kiedy się boję. Może kto nadejść.
Uradzono tedy, żeby wieczorem zebrali
się wszyscy u Budrysa, bo właśnie miał chrzcić
syna. Będzie ludzi sporo, więc łatwo dostać
się do komory i pogawędzić szczerze.
Rzeczywiście odbyło się posiedzenie, a co
tam usłyszeli — niewiadomo, dość, że wszyscy
wyszli rozgorączkowani, biedzi, z zaciśniętymi
zębami.
— Ana pohybel im, suczym synom! —
mówili niektórzy. — Niedoczekanie ich!
Mikołaj pozostał u ojca czas niejaki, gdyż
jak mówił, pan z Wólki zamówił go do służby.
Jednakże przez ten czas nie próżnował, tylko
chodził od chaty do chaty, od gospodarza do
gospodarza, opowiadając warszawskie wypad
ki. Zdawało się wszystkim, że ta ucieczka ni
by ze strachu była tylko pozorem, bo gdyby
się istotnie bał, toby przecie jawnie o rzezi w
stolicy nie prawił. Czasami i ściany mają u
szy, i w takich czasach nawet najszczerszemu
przyjacielowi nie można zbytecznie dowierzać.
Chłopstwo jakoś dziwnie rozruszało się,
nie było dnia, żeby gdzieś, do kogoś nie pro
szono — to na krupnik, to na kołduny, to niby
na radę gminną — a wszędzie o niczem nie
mówiono tylko o strzelaniu po ulicach War
szawy. Starzy burzyli się, ale milczeli, a młódź
niecierpliwa ostrzyła już kosy i noże.
Przerażony sołtys jednego dnia wybrał się
do pana Womińskiego.
— Przecież to także wojak — mówił do
żony — i pan z panów, wiedzieć musi o wszyst
kiem, jak należy.
Dzieii był nieco pochmurny, nawet wcze
snym rankiem drobny deszczyk pokropił i o
rzeźwił powietrze od kilku dni upalne. Na po
lach ślicznie już złociły się kłosy, ino żąć a ży
wo, bo może przyjść burza, grad, ulewa i cały
plon tegoroczny przepadnie z kretesem. Cóż
z tego, kiedy chłopi ociągali się z robotą ra
dząc nieustannie o czemś, czego trudno było
odgadnąć.
(Ciąg dalszy nastąpi.) j
Onn r^wa^mch obywateli w Chicago może
U U U Świadczyć o ekutecznein leczenia D ra
Young.
Dr. J. YOUNG
N aj skutec zniej szy
lekarz tego wieku
it leczeniu wszelkich chorób chronicz
nych i prywatnych.
Choroby ócz I uszu. Leczy bolące oczy i za
ćmienie wzroku, przywróciwszy wielu dobry
wzrok, których uważano za zupełnie niewido
mych.
(• turhota. Szumienie, dzwonienie i wydzieliny
Z USZU.
Katar, rozmaitego rodzaju i stopnia. Setki wy
leczył, których inni uważali za nieuleczalnych.
Astma, bronchitis, rcamatyzni. djspcpsya, cho
roby serca I płuc, wątroby, /oładka, nerek, pęche
r/n, raka 1 hemoroidy. Tłustych ludzi odtłuszcza
się sposobem nieszkodliwym dla zdrowia, bez
postu.
('boroby kobiece. Nie ma wypadków tak zanied
banych i tak szkodliwych dla zdrowia i szczęścia
jak tych które się tyczą słabości niewieścich. Pra
wie połowa kobiet choruje właśnie dlatego, iż nie
otrzymuje należytej opieki lekarskiej w tych do
legliwościach. Prawflą jest jednakowoż, że łatwo
można je wyleczyć,gdy się użyje stosownej meto
dy do tego."
Choroby skórne i ze krwi pochodzące Sypliil
lis, zatrucie krwi i pierwiastek wyleczą się w zu
pełności.
Nerwowe osłabienia i złe skutki młodzieńcze!
nieroztropności. Dwóch /. pięciu mężczyzn od
16 do &"> lat cierpi na tę słabość i w końcu upada
umysłowo i tizycznie. Czterech z pięciu męż
czyzn od 40 do fiO lat starzeje się przedwcześnie
nie wiedząc z jakiej pr/.yczyny. Niech zatem
każdy się stara o wyleczenie się z tej choroby
juk najprędzej, gdyż zwłoka zmniejsza dzień
za dniem nadzieję wyzdrowienia.
Kpiiepsya i konnułsye. Dr. Young poświęcił
dużo czasu i starania w studyowaniu tych chorób
i dlatego rzadko kiedy zdarza się, aby pacyenta z
nich nie wyleczył.
Pacvenci chcący się leczyć pocztą, raczą opisać
•wą chorobę listownie.
Godzin v o li sowo od S-ej rano do 8-ej wieczorem,
w Niedzielę od 8-ej •• do 12ej w połud.
DDr. J. -^TOTJlNrO-,
L'6ó Lincoln Atc., CHICAGO, ILL.
POLSKA j PIEKĄ
^ Economy
Drug;
Store ^
Oszczędzimy wam
^ na receptach.
Wszelkie recepty wypełniają kom
petentni aptekarze
O. 5. Pawlik i
Roman Glomski.
Nasi doktorzy leczyć was będą za
bardzo przystępną cenę lub na żąda
nie zawołamy zupełnie bezpłatnie ja
kiegobądź doktora w mieście.
NASZE CENI MÓIYIA SAMIC ZA SJ^:
Pitcher's Castorla tylko Iło
Hunyadi water, tylko 14c
Gwarantowane lekarstwo na
kaszel. Spróbujcie je 20c
Na popękane ręce mamy prepa
racye „Toilet Creanr', która rę
ce goi,zmiękcza fkorę,nie kleji
się ani tłuszczy, tylko loC
Przyjdźcie raz do nas, a będziecie
zawsze chodzić.
Economy Drug Store,
Poludnlowo-irschodnl róg
NOBLE i MILWAUKEE AVE.
Fotografie.
Jedyny pierszorzędnle urnądnony na
kład fotograficzny na caohodnlo> półno
onsj atronie miasta. Najmodniejsze 1 naj
bogatsze dekoracye, akcesorya, orna
ment*, kwiaty, kostiumy eto. I fryayerka
w mlejacu. Dwie duże galer je w jed
nym domu. Fotografowanie szybkie 1
pewne, nit potrzeba męczyć aię przy
zdjęciach, chodzić do poprawek 1 wy
czekiwać długo na wykończenie roboty,
tak jak to się zdarzać musi w innych ma
łych zakładach.
Naszą wykończoną robotę w najrozma
itszych artystycznych stylach możemy
robić prędzej, łatwiej 1 taniej dlatego
ponieważ mamy najwięcej praktyki w
tej Btronie miasta. Jednem słowem wy
rzymujemy konkurencyę a najlepszymi
zakładami w mieście. Ceny ca najlep
szą robotę są zastosowane do tyoh złych
czasów, z dalszych stron miasta oblioza
my za koszta jazdy karami.
Jeżeli Wesele jeat naprzód zamówio
ne wprost w zakładzie, będzie mieć zna
czną korzyść, 1 w interesie każdego o
em się przekonać.
Kadzimy pamiętać numer i nie błądzić.
Drugi blok od Noble ulicy ku miastu.
589 MILWAUKEE AVE.
Niklas i Pawłowski.
PIOTR KIOŁBASSA,
NOTARYUSZ PUBLICZNY
lii WmI Division Str., Ckicasro, I1L
W yrabia wszelkie dokumenta Hypote
ozne, Pełnomocnictwa (Yollmaohta) po*
Ire dnioiy w pożyczkach pieniędzy, Aaan*
kur aj* od ognia ltd.
Podają do wladomośoi moim przyjadę
lorn 1 znajomym,że sam osoblśoio pilnuję
1 egzaminuję wszystkie sprawy 1 doku
menta wychodzące z mojej KanoelaryL
KOBTHW1STKRK MOBT0A.81 LOA.XV 00,
4Z5 1 4ST Milwaukee IT<„ Pokój U, ror CkłM.
go iti . nad Schroeder* aptak*. JtdScle ertWaW
Nn. Potycaamy plenlądie n» meble, fortepiany,
koale, woiy, kwit/ od towarów, lip. po aajnió
aaych itoptek procentowych. Wrpos/craniy pif
■lądze a* procent, a nie aa to, aky waece rseesy
wam nabrać. Mieszkańcy na połnocno-aaehodnln
anta aiaaia nogą e«Me ininn<il MM 1
Nadzwyczajne oferty
Na Sobotę 8 Stycznia.
No. 5 czysto jedwabne wstążki, we 2iC
Damskie 25c dubeltowe wełniane 13c
Damskie 25c srebrno szare 17c
ponaczynane numera, 45c
Dobra wzmacniające plastry ()n
po
ca 55c
25c Triple extract perfumy, 1
uncja lvi'
fo. 5 czw
wszystkich odcieniach, yard po
(amskle 25c
rękawiczki
)amskle 25o
i eeru koszule
Damskie $1.00 srebro ezare czysto weł» QQp
niane w prążki koszule male numera**'"*-'
Thompsona Glove fitting 1 W. C. C. gorsety,
ponaczynat
warte $1.','5
Damskie 25c bisłe muślinowe majtki, 'l On
szerokie obrąbki i fałdki AOL»
TKRAMA.
Mązkie czysto wełniane czarne 1 niebieskie
bobrowe palta /. ftrmerft atlasową pocleze
wką i jedwabno aksamitny kol- a
nierz, warte $7.50 4 tł
Mązkie czysto wełniane Irish Frieze prebrno
siwe płaszcze z dużym wysokim kołnie
rzem i grubą w kratki podszewką,<£»/• QC
warte $10.00 O"- t/O
Mązkie grube niebieskie i czarne szewiotowe
i ozdobne Worsted spodnie, z
patentowanymi guzikami
Chłopięce czysto wełniane asortowane ka
szmirowe dwurzędowe nbrania, dobrze zro
bione, zwyczajna cena 54.00, Q I rt ~
na sprzedaż za ł? 1 »GO
Mązkie Camel hair i z naturalnej wełny
koszule l gacie, zwyczajna OOn
cena 4Sc 6 »"L<
Chłopięce czysto wełniane czarne i niebie
skie bobrowe Iirlgtton czapki z du
beltową wstążką, zwyczajnie 43c 6v\j
5L'c. Trzewiki dla niemowląt, ładnie zrobione
lakierowane kapki i czerwono
szyte, cena sprzedaży
Damskie pierwszej klasy zapinane trzewiki,
kwadratowo noski, lakierowane kapki, rę
cznie azyle, gwarantowane że war
te wielkości 3-4. tylko I tlL
Damskie domowe pantofelki, z dobrego bo
browego sukna, skórzane foxing na około,
wszędzie sprzedawane za $1 uo,
wielkości 5—8, na sprzedaż |>o
Damskie piękne Dongola kozłowe z sukien
nymi wierzchami sznurowane trzewiki.mo.
cne. skórzane pndeszuv, prawdziwe $2.0)
trzewiki, wielkości 4—7,
na sprzedaż za »/uv
Mązkie beaver sukienne sznurowane trzewiki
z dobrej skóry podeszwy, każdej wi*Ik ś i,
flaaelą podszewkowane, <21
$ i 00 wartość za O ' •<* V
Wrbór damskich bat.ve-towych i kalikowych
Wrappers, j«sne kolory, hr»egi tasiemką
obszyte, cokolwiek /.brudzone,
warte do $1.2.'. za TlfL'
Damskla bobrowe żakiety Fur trlmtned, Jed
wabiem podszewkowali®, roz- jjt Óf*
maltó fasony, war. $'2.50 do $6, 7.1
100 Bardzo pląlcnyrh czarnych ka- ©O O,.
azuilrowych chustek, war. $b, /.a
3(>0 Damskich tlaneletowych bluzek z odce»
plającym *if> kołnierzem 1 manile- fl()p
tami, $1.25 wartoćć, za vwt
Ttnary Modniankle.
60 Tuzinów ozdobnych skrzydeł, wazjstklO
kolory, zawsze sprzedawane Cip
za 25c.tit,,Mi,i,,,,,•••• •••• i*o•••• i
Ozdobne egretkl, warte ISc . 5c
GfiOSKUYK.
J. C. Lutza najlepsza Minnesota Q I ()Q
patentowana mąka, becika tjxswO
J. C. Lutza najlej eza czeska żytnia D'» 4(1
mąka, beczka OOtOif
J. C. Lutza Fatnilv mydło, 0*1 (|C
pudełko zawierające KO kawałków W *
7 kawałków za 25e
Najlepsze krajane elektryczne mydło, f An
6 funtów za IW
Soda do prania, ft A
b funtów za
Najlepsze modre. Ap
kwartowa butelka
Duże muszkatelowe rodzynki, ,.3ic
Znakomita Kalifornijskie śliwki, An
funt
Znakomite aprikozy, Q/»
funt ..°*
Frlenda presowatiy owies, *3p
2 funtowa paczka
Najlepsza Java i Mocha kawa, 1 Qa
warta 35e, po * **lj
Najlepsza tłuczona Java kawa, 11/*
warta SOr, po *
Sample herbata, fl Hp
funt 1
SPECVALME
O ffodz. s ;:ł0 rano.- (Jłunne Piętro.
Duże 5c kawałki znanego tutołowego 1 p
mydlą, po
0 Kodz. 8:30 rano.—Trzecie Piętro.
•Jtiuo Yardów bardzo grubego niebio* Op
nego muślinu, yard .
O rodz. 8:80 rano.—('zwarte Piętro.
Śmietankowa buteryns, czjsta i słodksg^j
0 godz. - :"0 po połud.—(iłónnc Piętro.
Nsj aiąksze n c wielkości turecko izerwo*
ne trwałego koloru chustki do •>/»
nosa
O godz. 2:30 po połud. — Trzerle Piętro.
1(KH) Yardów grubego glnghamu 1 aze- On
wiotu na koszule yard
O ffodz. 2:30 po pol. - Ciwarte Piętro.
fiwiei
tuzin
wiotu na kóazule yard.
rodz. 2:!J0l . lAn
fi wieże jaja lUv
Czarnecki cto K.oralesu 1
ADWOKACI,»
125 LA SALLE STR., Pokój 71.
Klesz. 574 Dickson Str. U Fr. A. Bicszkl, 002 Sobie Str., wlecforeia
Wih. TIMMERHOFF,
Fabrykant Wyboronjch CYGAR
/vN^A^vvvv^vyvwyV*vwwvvv* tytoniu#
503 NOBLE STREET, - CHICAGO. ILLINOIS
JULIUS F. ŚMIETANKA,
= ADWOKAT=
120 K. RANDOLPH STU. 201-207 Kcdzle IluIIdlntc
TELEFON: MAIN :J670. % CHICAGO.
Wieczorem: 020C COJIJEBCIAL AVENUE, Suite " Commercial Błock,
TELEFON: "SOUTII CHICAGO EXCHANGE". . sfttTTH CHICAGO.
"Kto wkłada
$1.00 w interes
powinien drugiego wyło
■f tyć na ogłoszenie tego in
teresu", mówi A. T. Ste
wart, nazwany królem kup
ców towarów bławatnycb,
Tr/\ mając się tej zasady
dorobił się milionów.
"Wszystko co posiadam,
powiada, zawdzięczam czę
stemu a nieustannemu o
. głaszaniu się '.
Powinno to być zachętą dla
tycli, którzy dotąd wcale albo
bardzo mało się ogłaszali.
Kern's Success^
Najlepsza patentowana
mąka w handlu.
Kern'a czeska żytna mąka jest na]
wyl-urniejszą tego rodzaju. UważajcU
by tiasze 'imitj i uazwisko było na ka£d«j
beczce lub worku, gdyż tylko ta mąka
jest prawdziwa. Filia rhicagoska:
105-107 W, Randolph Str
Polski Doktór
DENTYSTA
Leczy wszelkie choroby netne. Uepakaja naj
większy bftl zębOw w clfign kilku aeknnd.
Wstawia szUczne zęby na złocie bez płytki,
lob na płyto. Plombuje zęby złoceń, alu
minlnn, srebrem i cementem ud &0c.
Wszystkie powylaze operarye wykonywa bas
b61n, podlag najnowszej metody lekarskiej,
i gwarantuje piśmiennie.
Ceny "bardzo alzicie.
W raale namówienia sztncznych zębów,
zęby rwie bezpłatnie.
3r. J. A. Chrzanowski,
Dr. P.A. Piehl,
Oils otwarty oodzień do I wieczorem,
w Niedzielą do 4 po poł.
791 MILWAUKEE AVK. 600 >OBLE 6TB.
(Bnd Cbicuco Tahors).
I \ "
Dr. Theo. Drozdowitz,
DOKTÓR POLSKI.
OAs w aptece BART)0ŃSKIK(.0
•188 Noble ill. róg Bradley.
Godziny oflsowe: od tł::3<J do 11 przed południem
i oil 8 do 5 po poind. Telefon West 805.
Mieszkanie WIS Milwaukee Ave. róg Cent re r Ave.
Godziny otlsowe: od 11 przed południem do 2 po
poind, i wieczorem. Telefon W. 75.
W Poniedziałki i Czwartki do godz. llej w
aptece Ilardońskiego parada darmo.
A/AA/ AA '
Qeo. C. Lenlęe,
SSŁiD KiŻDEGO OiTUlfKC
Węgli I
Drzewa,
po najniższych cenach targowych.
6oi MILWAUKEE AVE.,
r6g Cornilla Itr.
T«Wf*« W. 169. CBICA.0O, OL
gjBBBBBBBMBłnnga
Słownik
Polsko-Angielski
i Angielsko-Polski,
tok niezbędny dla każdego kto
jeszcze słabo zna język angiel
ski lab ohce się prawidło#*
nauczyć języka ojozyetego, ]•
dyno dzieło rozpowszeoklione
tutaj w Ameryce, doeto4 mola*
o nee.
powyższym słownikiem podl*
kają się wszysoy PolioJ
■itrudnieni w ofisaok, kit*
■esach itp. gałęziaek pfO
J 07, gdyż nie tylko to ma
& ło wykształcony etłowiok
tle naw<, i uozony sio
I może uniknąć tego, loby
nie posiłkował się słowni
kiem.
Jednem słowem jest to ksiątka
potrzebna każdemu.
ISZOGZTTJTJa ^4-00.
Pieniądze w gotówee lak
przekazem pocztowym naloty
nadsyłać jednooześnie • nnś»
wleniem, pod adresem:
The Polish Publishing ft.
llMfl W. DIVISION IIŁ,
—.— CHICAGO, ILL.

xml | txt