OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, May 06, 1905, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-05-06/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Królowa Korony Polskiej.
NIEPOKALANIE POCZĘTA
(Dokończenie).
III.
W wieku XVII, w wieku roz
paczliwych i bohaterskich zapa
sów, znowu cześć dla Najśw.
Panny r w życiu i w poezyi rośnie
i potęguje się aż do obwołania Jej
królową narodu polskiego.
Nasz najznakomitszy kazno
dzieja X. Piotr Skarga jak wszę
dzie, tak i w kazaniach na święta
Panny Maryi, nie omija sposo
bności, aby dać naukę narodo
wi i ogniem miłości Bożej przy
piec jego rany moralne. Uwyda
tnia to przepięknie w jednem ze
swych kazań: "W Tobie, przenaj
świętsza Panno, jest Abrahamo
we posłuszeństwo, Izaakowa bo
jaźń Boża, Jakóbowa cierpliwość,
Józefowa czystość, Dawidowa ła
skawość, Salomonowa mądrość,
Ezechiaszowa ku czci Bożej żar
liwość, Iozyaszowe nabożeństwo.
A co więcej, wszystkie przodki
swoje okrasiłaś i zacność ich o
zdobiłaś, g^£ je we wszystkich*
cnotach i w -stanie przechodzisz,
jako słońce, gwiazdy i miesiąc,
światłością i pięknością przebi
jasz .
W innem miejscu mówi: "A te
białogłowy polskie icońca swojej
pychy i nadętości nie mają, jedna
drugiej nie ustąpi, każda przodek
mieć pragnie, w stanie, w szacie,
w kolebkach i sześci koniach, w
pachołkach i służebnicach... Bar
dzo tego blisko, harde niewiasty,
iż pychę waszą, do której i męże
pobudzacie i -dla której domy ich
pustoszycie, poniży Pan Bóg ja
ko .pogańską, uchowaj Boże, nie
wolą, w której was, miasto zło
tych kolebek, na kolasach powlo
ką".
W literaturze wieku XVIII z
upadkiem rycerskiego ducha wi
dzimy znowu ruch wsteczny tego
kultu, na chwilę tylko przerwany
konfederacyą barską. Wreszcie
w wieku XIX, w dwu okresach,
które cn obejmuje, romantycz
nym i pozytywistycznym, znajdu
jemy znowu ruch wahadłowy kul
tu: naprzód gorące uwielbienie,
potem milcząca obojętność.
Cześć Mickiewicza do Bogaro
dzicy ulegała w ciągu różnych o
kresów jego życia, ewolucyi ró
żnej.
Pierwszy nora ziozony przez
Mickiewicza Najśw. Pannie, to
Hymn na dzień Zwiastowania.
Cześć ta Mickiewicza w jego ży
ciu podnosi się i rozwija w kolei
czasu. Od fundamentów pobożno
ści dziecinnej, przejęty od matki,
przechodząc przez różne stopnie,
pnie się wciąż w górę, jak wieża
gotyckiej świątyni i szczytnym
hymnem wystrzela w niebo:
Pokłon przeczystej Rodzicy!
Nad niebiosa Twoje skronie,
Gwiazdami Twój wieniec płonie
Jehowie na prawicy.
Pojrzał Jehowa i w Niej upo
dobał sobie.
Pękły niebios zwierciadła,
Biała gołąbka spadła
I nad Syonem w równi trzyma
skrzydła obie,
I srebrzystej pierzem tęczy
Niebianki skronie uwieńczy.
Grom, błyskawica!
Stań się, stało;
Matką Dziewica,
Bóg ciało!
Od pierwszych dźwięków Bo
garodzicy aż po najnowsze czasy,
poezya polska zwracała się kuNaj
świętszej Pannie. Od pieśni ko
ścielnych średniowiecznych, któ
re zaginęły, przez cały ciąg dzie
jów naszego piśmiennictwa Naj
śwętsza Panna była natchnie
niem licznego szeregu poetów i
wieszczów polskich. Nawet w
chwilach upadku literatury i w e
pokach wewnętrznego rozprzęże
nia Najświętsza Panna staje się
ostoją nadziei r natchnienia du
cha twórczego. Dość przytoczyć
pieśni konfederatów barskich. W
zaraniu dziejów naszych, równie
jak i w ostatnich latach, Matka
nie przestaje być istotnie
Królową Korony i pieśni pol
skiej. A gdy odwróciła się karta
urzędowych dziejów, a narć«i
tfird^ podąża ku coraz
pełniejszemu wewnętrznemu od
rodzeniu, znowu w hymnach na
szych największych Adama Mic
kiewicza, Juliusza Słowackiego,
Zygmunta Krasińskiego wznosi
się duch polski na szczyty religij
nego natchnienia, głosząc cześć
Królowej Korony polskiej.
Na obecny wiek XX przypada
nowe ożywienie się tego kultu uo
Najświętszej Panny. Dowodem
tego żywy udział całego świata
katolickiego w piędziesięcioletnim
jubileuszu ogłoszenia dogmatu
Niepokalanego Poczęcia Dziewi
cy-Maryi. Czekajmy czy ten kult
nadal potężnieć będzie w sercach
wiernych Maryi? Przyszłość po
każe, widoczną jest nadzieja, wi
docznem jest to pragnienie.
W kościele katedralnym na
Wawelu odezwią się jutro dzwo
ny, odezwie się Zygmunt a wtó
rować mu będą dzwony katedry
lwowskiej i pośpieszą rzesze wier
nych w uroczystym pochodzie by
wziąć udział w nabożeństwie u
rządzonem ku czci swej przemo
żnej Pani Niepokalanej Dziewicy
[ Królowej Korony polskiej. A na
bożeństwo to najgłębiej przema
wia do serca polskiego. Przez
Maryę dokonywa się największa
tajemnica połączenia ludzkości z
Bogiem w podwójnej naturze Jej
syna, Boga - człowieka; przez
Nią ta druga tajemnica starcia
głowy węża: dzieło odkupienia.
Jej obraz z dziecięciem na ręku
jest symbolem uczuć rodzinnych,
Jej imię wzywane bywa przez
wszystkie narody katolickie orę
downictwem łask, Jej postać pod
krzyżem wszystkich cierpień
ludzkości ukojeniem i uświęce
niem. Lecz poza stroną uczucio
wą dzień jutrzejszy, jako dzień
Królow«j Korony polskiej ma
wielką doniosłość w dziejach roz
woju Kościoła (katolickiego w
Polsce; jest faktem historycz
nym oznaczającym -nowe tryumfy
Kościoła w Polsce począwszy od
Częstochowy aż po dni' dzisiej
sze.
Reformacya XVI wieku wypró
żniła świątynie z utajonego w
Sakramencie ołtarza Chrystusa
Pana — i strąciła z ołtarzów Ma
tką Bożą. Podwójnem bluźnier
stwem i świętokradztwem rozry
wała węzły, łączące ludzkość bez
pośrednio z niebem. Z dzieia
Chrystusowego miała zostać tyl
ko etyka Ewangelii, równie do
wolnie tłómaczona r przykrawana
do użytku i potrzeb państwo
wych, jak dowolną miała być w
protestantyzmie podstawa dog
matów.
W Trydencie na nowo sformu
łowano w kanony i dekreta sobo
rowe całokształt wiary katoli
ckiej. Wszystkie prawdy jakim
zaprzeczono, zatwierdzone zosta
ły z nową siłą — całą naukę wia
ry ujęto w ścisłe formuły, roz
winął się i uzupełnił organizm
Kościoła w pełni, wszelkim za
przeczeniom dano odpowiedzi i
zbudowano wał ochronny od za
lewu. Od Soboru trydenckiego
atoli trzechwiekowe nastąpiło
milczenie. Kościół i papiestwo
zajęło stanowisko obronne; była
przerwa w wewnętrznym rozwo
ju nauki i w afirmacyach wiary
na zewnątrz.
I nie dziw, bo burze, szturmy i
zalew wymagał tylko obrony.
Wiara odradzała się i wydawała
mistyczne kwiaty w każdej epo
ce. Nie brakło postaci świętych,
nowych zakonów, myślicieli
chrześcijańskich, szermierzy wia
ry, wielkich dzieł; nie brakło i
wyznawców wśród prześlado
wań. Szły misye na inne półkule i
gdy obniżał się poziom religijny
w starym świecie, świat nowy
budził się do życia wiary i pełni
prawdy katolickej.
Zewsząd przybywały soki o
żywcze do odrodzenia i nowego
rozkwitu. Kościół Chrystusowy
nie jest skamieniałością, ale ży
wym organizmem. W Objawie
niu ma on prawdę zupełną i nie
zmienną — ale w tej prawdzie
jest ruch i życie. W tern dziele
przejściowem Kościoła katolic
kiego brała i Polska udział, nic !
obcą była nam walka religijna. .
Protestantyzm, niewiara, libera-'
lizm zagnieździł się i między n2- j
szym narodem, wyrządziwszy i
wiele złego ojczyźnie naszej i
pojedyńczym nieraz nawet rodzi
nom, oderwawszy je od Boga.
Wśród tej ogólnej rozterki reli
gijnej u nas panującej, ogłoszenie
Matki Bożej Królową naszej Ko
rony, otworzyło podwoje niebios
i sprowadziło wiele łask i miło
sierdzia Bożego. Cześć Matki Bo
żej .pobudziła cały nasz naród
polski i oddzieliła go od rozkła
dającego się w racyonaliźmie
protestantyzmu. Już za Zygmun
ta III spieszy poselstwo polskie
do Rzymu, zanoszące w imieniu
króla i wszystkich stanów bła
galną prośbę o przyspieszenie o
głoszenia dogmatu Niepokalane
go Poczęcia, w którym się łączy
nabożeństwo ludu i narodu. W
pół wieku później, w chwilach
najazdu wrogów i wielkich nie
szczęść Jan Kazimierz czyni ślu
by i ogłasza N a j,ś w i ę
t s z ą Pannę M ary ę
Królową Polską. W setkach ko
ściołów polskich z cudów słyną
ca, zsyła pomoc i ratunek wśród
zalewu obroną Częstochowy, ja
śnieje nad Rusią w Poczajowie,
nad Litwą w Ostrej Bramie.
Uzupełnieniem wzruszających
obchodów w Polsce będzie i ju
trzejszy dzień poświęcony Tej
Łaskawej Pani. Przyłączmy ste
i my do tego pochodu modłów
płynących ze zbolałych serc pol
skich, czcijmy i święćmy pamięć
i uroczystość roczną Królowej
Korony Polskiej, a Ona pozosta
nie w swej nieskażonej czystości
dla nas w naszem życiu naszą
Matką, naszą Panią i naszą Kró
lową.
X. W. Zapała, C. R.
pamiętajcie
O SlŁllOl K AUH
KTO jeszcze nie zamówił pisemka
"SIEROTA"
tygodnika z którego czysty dochód prze
z/łączony na korzyść
Polskiego Domn Sierot w AvondaIe
niechaj nadeśie swój adres a poślemy mu
numer okazowy bezpłatnie. '
Kto nadeśie dwóch nowych Abonentów
i sam zapłaci prenumeratę na jeden rok,
ten otrzyma matą książeczką do nabożeń
stwa, jako pamiątką cd bierotek.
Na żądanie wysyłamy wszystkie numera
od początku bieżącego roku.
Adresowrać należy:
"CIEDftTA" 81 Inffmbam St
JlEKUlA CHICAGO, ILL.
NlCKELgATE
•nieSo^orltOKEjo^ StLoiśs EUl
Żndnjrb
»Tynóronr
nycL cen
nn poeią'
eacii.
Trzy Ekspres? — Pociąci na \V=cli')d. w każdy
d/l«'ń toku Pullinanowekie Wagouy Sypialne
przy wszystkich pociągach. W.ijrony dlaTraus
Kontyuentalnycb Turystów opuszczają CLicaeo
trzy razy w tygodniu: we wtorki i soboty o 2:30
po pohidniu; w środy o 10:25 •/. rana. Z Chi
cago do Bostona tuz przesiadania. Nowocze
sne Wagony Jadalne w których daje el$ obiadv
podłujj t łanu osobowo—klubowego, z cenami od
35c do $1.00; jakoteź obalueą a la carte. Bezpo
średnia komnmkacya do F"rt "\V*yne, Findlay,
Clove!and, Erie, Buft.ilo, Rochester, Łjyracuee.
Ein^hnnjton, Scranton, New Yorit, Boston l
wszelkich miejscowości wschodnich. Raty zaw
sze najniższe. Murzyni—portverzy w un formach
ka obsłudze wszystkich pulltnuu — pasażerów.
Jeżeli zamierzacie udać się na Wrchóa, żałości*
si} > o najbilż8»eijo Agenta Biletowego, lub pisz
cie do JOllN J. CALAHAN, Gen'l Agent,
113 Adams bt., Chicago 111.
KOSGIUSZKO PHOTO ART CO.
730 MILWAUKEE AYE.
pomiędzy Noble i Cleaver ul.
Fotografie ws/elkiego gatunku, matowe ł
szklące (sloss).
Nasza specynlnością eą fotografio par ślub
nych. No.vi "fceńc >m clijemy w podaruku pią
kny portret ślubny, wielkości 10x20.
(.'••na zniżona nu fotografio dla dzieci.
Pr09ząe S/.au. Kodaków i Rodaczki o łaska
we poparcie, kntśiiniy eit) <
\
z szacunkiem
M. Moneta, F. Angustynoifiez
i M. Prttsińslil.
pr Fotografie do l-a«J Komunii Sw.
rtftiMfł^Ain mnie jeżeli cierpicie nn Jaką
I r2V!0Zui& kolwiek chorotQ oka. Jeeteiu
/J doświadczonym okulistą, wiąo
mo?e wara Drzvnasownć odDo- !
wiedne okulary (od.1.00 wyżej)
albodtfć potrzebno medycyny.
Leczą choroby uśzu, " oczu,
?:ardła i płuc, oraz wszelkie do
esUwości niążczyzn, niewiast
i dzieci. Egzamtuacya darrnu.
Pro!. Dr. A. Ramssr,
4o« Milwaukee At. blisko CJiicasoir.
Gdzie kolo
ł światła siq
obracają.
Godz. ofisowe:—od Otej rano do 9tej
wierz, każdego dniu; w "Niedzielę
od Otej rano do Sciej po połudoiu.
[Hala SchoenhofenaJ
Pierwszorzędna
Restauracja
i Bcfet.
Hale większe i mniejsze do
przedstawień, balów, wesel i
obchodów. Dwie kręgielnie.
KIKÓŁ RICHTER,
876-880 Milwanfcee atb
WM. TIMMERHOFFJ
Fabrykant /nm i *■* Skład bortów.
CYGAR
Iiawanskicn V Ł vExaJL\ tazego tytoniu
1112 W. ILcdzic Ave,t
CHICAGO, ILLINOIS.
ANNA CASSIUS.
(Wspomnienie pośmiertne).
Dnia 10 kwietnia zasnęła w
Bogu Siostra Marya ze Zgroma
dzenia Sióstr Miłosierdzia w Pa
ryżu; Mało kto znał jej rodzinne
nazwisko, wszsycy czcili tę wą
tłą Siostrę miłosierdzia, (która
dawniej ruchliwa i czynna, w o
statnich latach wiekiem i choro
bą złamana, pełniła jednak swe
zadanie miłosierne aż do ostat
nich chwil życia. Spędziła ona 56
lat powołania klasztornego na
•służbie Bożej wśród kolonii poi
skiej w Paryżu, żebrząc u boga
tych, by na poddaszach tułaczej
nędzy ze słowem pociechy podać
rękę pomocną; odzież drobnej
dziatwie, ubrania dorosłym, któ
rzy obdarci, pracy znaleźć nie
mogli, trochę tytoniu starcom,
chleb wszędzie, gdzie było potrze
ba, pieniądze tym, którym grozi
ło wyrzucenie na bruk — nosiła
Siostra Marya — nie tylko tam,
gdzie ją o to proszono, ale nawet
zjawiając się ijako Opatrzność
tam, gdzie się jej nie spodziewa
no.
Długo musiałbym pisać, gdy
bym chciał wyliczyć wszystkie
znane mi wypadki, w którycti
Siostra Marya okazała wysoką
miłość ojczyzny i ludzkości, a i
leż jest nieznanych? — bo wielka
dusza o chwałę nie dbała, n:e
chełpiła się dobremi czynami,
których spełnienie uważała za
prosty obowiązek.
Z wielu różnych przytoczę je
den przykład, którego byłem na
ocznym świadkiem, żebyi poka
zać, jak Siostra Marya według
nauki Gwystusa pojmowała nie
sienie pomocy i zachęty.
Wezwany byłem do chorego.
Przychodzę do małego, biednego
hoteliku i znajduję młodą, ładną
kobietę, prawie bez odzienia, w
ciężkiej gorączce i na tem samem
łóżku dwoje maleńkich dzieci bez
koszul. Wszystko to robiło wraże
nie wielkiej nędzy. Gospodyni
hotelu, widząc moje (osłupienie,
powiada, że rodzina ta winna za
mieszkanie już od] dwóch miesię
cy, że żadnych środków do życia
nie mają, że wszystko, co posia
dali z ubioru i bielizny, posprzt
dawali, że ojciec szuka zarobku,
ale znaleźć go nie może i że ona
ich już więcej trzymać nie chce.
Udałem się natychmiast do
Siostry Mairyi, ijako do ucieczki
w utrapieniu. Siostra Marya za
pewniła gospodynię, że dług za
płacony zostanie, zajęła śię bez
zwłocznie nakarmieniem i odzia
niem dzieci, przyniosła matce u
branie. Leczenie niedługo trwa
ło; młoda i silna natura zwycię
żyła chorobę, moja więc rola
skończyła się, ale Siostry Maryi
zaczęła dopiero. Pokazało się, że
od dwóch lat bawili w Paryżu,
że przyjechali z zasobami, zamie
szkali w zamożnych hotelach i
żyli swobodnie, aż stopniowo do
szli do największej biedy.
On literat, człowiek wykształ
cony, posiadający jeżyki, ona ar
tystka dramatyczna z naszych
teatrów. Nie było to regularne
małżeństwo. Nie zraziło to Sio
stry Maryi; wyprowadziła ich z
tej nieopatrznej sytuacyi, wysta
rała się o pieniądze na drogę, wy
prawiły do Galicyi, i wydobyła
ludzkie istoty z przepaści, do
której rozpacz byłaby ich
niewątpliwie doprowadziła. A iluż
to biednym wygnańcom dopo
mogła do znalezienia sposobu do
życia! Ilu młodych, stęsknionych
za krajem, za jej pośrednictwem
mogło powrócić do ojczyzny! Bo
Siostra Marya wszędzie dotarła;
żadna służba, żadne zakazy n:e
wstrzymały jej od widzenia am
basadora lub jakiej księżnej, jeże
li los politycznego przestępcy -te
go wymagał — i najczęściej o
Łrzymywała żą.dane ulgi.
Siostra Marya służyła wiernie
Bogu i ojczyźnie na posterunku,
jaki sobie obrała!
A teraz kto była Siostra Ma
rya? Rodem pochodziła z Księ
stwa Poznańskiego a była córką
Jana Cassiusa, pastora gminy
kalwińskiej w Orzeszkowie, nie
gdyś profesora gimnazyum po
znańskiego. Nazwisko Cassiusa
dzisiejszemu pokoleniu mało zna
ne, ale 'do troku 1848 głośnem by
ło w zaborze pruskim.
W nekrologu, jaki Karol Li
belt pamięci jego poświęcił, czy
tamy;:
v "Cassius nie żył dla siebie, ale
cały żył dla ojczyzny, którą naj
gorętszą miłością ukochał; nie
żył dla chwały swojej, choćby
mógł był na nią głęboką a rozle
głą nauką sobie zarobić, ale żył
dla narodu ujarzmionego a nie
szczęśliwego i jemu catłe życie
swoje poświęcił; nie żył wresz
cie dla licznej rodziny swojej, ale
żył dla ludzkości, bez różnicy wy
znania i pochodzenia; dawał ra
dę i pomoc, kto jej tylko zażądał,
był mianowicie dla sierot ojcem,
dla opuszczonych opiekunem, dla
biednych i chorych dobrodziejem.
Prawdziwy wzór i obraz poczci
wego człowieka."
Cóż więc dziwnego, że Anna
Cassius odziedziczyła po takim
oj cm ochotę służby narodowi i
chęć oddania się całkowicie) w o
dzieniu zakonnem usłudze braci
swojej, w niedoli? Rola Siostry
miłosierdzia zanadto odpowiada
ła jej duchowej potrzebie, żeby
odstąpić od jej urzeczywistnienia.
Niema zakonów we wyznaniu
kalwińskiem, postanowiła więc
zostać katoliczką, a praca na emi
gracyi, między ludźmi, co cierpią
i tęsknią za krajem, najbardziej
przypadła jej do serca. Postano
wiła więc po śmierci ojca, mając
lat 20, udać się do Paryża, by
tam przejść na łono Kościoła ka
tolickiego i wstąpić do Zgroma
dzenia Sióstr Miłosierdzia.
Oto życiorys siostry Maryi!
W środę dnia 12 kwietnia od
prowadziliśmy jej zwłoki na
cmentarz montpairnasiki. Mała
garstka Polaków wzięła udział w
pogrzebie, bo reguła klasztoru
sprzeciwia się wszelkiej wysta
wie, dość jednak liczna, by nad
grobem w jej ojczystym języku
odmówić głośno: "Zdrowaś Ma
rya" i "Wieczny odpoczynek
racz jej dać Panie!"
"Takich Polska miała synów,
Takie córki ziemia święta,
Lecz nie dosyć zdrowych czynów
Więc też jeszcze nosi pęta."
Paryż, 12 (kwietnia, 1905.
Dr. Lewenhard.
-o
Ślepota spowodowana alkoholem.
Dr. R. E. Doolittle z New
Yorku poddał analizie znaczniej
szą liczbę patentowych lekarstw
i przekonał się, że bardzo wiele z
tychże posiada alkohol drzewny,
który jest bardzo niebezpieczną,
zabijającą trucizną. W jednym
wypadku rewizya lekarska wy
kazała, że pewna dziewczyna
straciła wzrok przez używanie ta
kiego preparatu do mycia twa
rzy. Bezsumienni fabrykanci, nie
tylko, że używają alkoholu drze
wnego do przygotowywania ma
ści, ale także do wyrobu perfum,
taniej wódki i kordyałów, które z
natury rzeczy muszą, i to w każ
dym wypadku, niszczyć żołądek.
Jedynym środkiem na choroby,,
żołądkowe jest TrineraAmerykań
ski Eliksir Gorżkiego Wina, któ
ry zawiera czysty sok winogra
dowy i dobierane zioła tylko. Ani
kropli chemikalii. Przeczyści żo
łądek, jeżeli tylko wyleczenie jes:
możliwem; uczyni takowy zdol
nym do przyjmowania pokarmu i
trawienia tegoż. Wytwarza czy
stą, nową krew z dobrze przetra
wionego pokarmu, zasila nerwy i
czyni cerę zdrową. Do dostania
w aptekach lub u fabrykanta Jos.
Triner, 799 So. Ashland avie.f
Chicago, 111.
Z KENOSHA, WIS.
Anna Poter, odważna Polka, zamie
szkała w Kenosha, Wis., razem ze
swoją, córką, Katarzyną, przytrzymały
rabusia w eii^iJi gd» ten przez oicno
wkradł się do ich mieszkania. Pani
Poter, krzątając się w kuchni spo
srzegła złodzieja i wezwawszy
swą, córkę, skryła się za drzwi. Gdy
złodziej wpakował głowę w okno, ko
bieta huknęła go po łbie trzonkiem od
miotły, następni© obie przyskoczyły, I
związały intruza i oddały w ręce poJi
cyi.
Niechcemy waszych pieniędzy
jeżeli nie jesteście zadowoleni,
Jedno-centowa karta pocztowa, i wasze
imia i nazwisko i adres wyraźnie na niej
wypisane, sprowadzi wam pocztą próbkę
Deya Szwajcarskiego Wynalazku zastąpn
ecego kawę(Dey's SwlssCoffeeSurrogate).
nóstwo fainilij używają 20 zamiast ka
wy, gdyż przy jego pomocy jeden funt ka
wy wystarczy tak diugo jak trzy funty ka
wy bez tego wynalazku, lecz co najważ
niejsze, bardzo polepszy smak, zapach 1
zdrowotność kawy.
Steele-Wedeles Co. Dey M'n'fg. Co.
Jedyni Agend, Fabrykanci, -
Chicago, Illinois. Cloreland, Ohio.
DZIENNIK CHICAGOSKI
( stal* wychodzi o 8-mlu «tronlcaelt.
Nie
potrzeba
pieniędzy.
Sprzedają
na łotw*
vj/płatj/*
WM? slswJo wz8wsy
sprzedaje meble,
piece i dywany na
wypłatę o wiele
taniej niż ihne
sktauy. a zatem nie omieszkajcie mnie oawieazic gay poirzewu
cie co w tym zakresie.
Mam wielki wybór, a ceny sg bardzo olzkle.
Władysław Nowaczewski
838 MILWAUKEE AVENUE<
TY OKRĘTOWE
Specyalne ceny do Europy i z powrotem.
BInro otTmtelażdoęo wieczora. TELEFON KONBOE 8CD.
GEORGE R. LENKE & CO.
Asetoracya od opta. . p> ff.Ufyiui PabllcMj.
sTEf\&\
Na miejscu daw
niej zójftem przez
śp.S. Waldnuma.
Kantor
SPRZEDAŻY
Realności.
608 Milwaukee Avenue, róg Cornelia Ulicy.
SPRZEDAJEMY KARTY OKRĘTOWE,
Wyscłamy pieniądze do Europy, Zabezpieczamy od ognia,
Wyrabiamy dokumenta legalne.
Smaczna i zdrowotna
kawa jest wielce pożą
dana. Zawsze mieć mo
żecie dobrą kawę i być peWni,
że smak i zapach przyjemny,
gdy w niej jest
"* 1 PRAWDZIWY FMCK
DODATEK DO KAWY.
| Czyni kawę zdrowotnym napojem dla każdej osoby I nle
tylko polepsza śmak i zapach kawy, lecz także neutralizuje
wszelkie szkodliwe efekta takowej. W ciągu nbiegłych Btil
li?t Prawdziwy Franek Dodatek używany przez najwpra
wniejszych kucharzy za granicą, lecz obecnie wprowadzony
jest do Ameryki i każdego dnia zyskuje nowych Wielbicieli.
1 Jeżeli nio używaliście jeszcze dodatku do kawy to spróbujcie Praw
dzluego Franek ]>odati a. Powiecie że robi lepszą kawą. aniżeli wszy
stkie inne. Zapytajcie sią grosernika oTrandziwy Franek Dodatek do
Kawy. Baczcie uważnie na to aby obrazek z młynkiem do kawy był
na każdej paczce. Jest to nasz znaczek handlowy, który zapewnia wam
gatunek przez nas wyrabiany i chroni was od innych naśladować.
Heinrich Franek Sohne & CoM AaEr"u?SKA FIośhingN. Y.
|n?AHCK|
Al^JPDN A jedyny polski kowal w Chicago,
. lYICKilA, znaj§cy swój fach.
Wjrabia uorre wozy ciężarowe, cipresowel wozj dla blznesnianółr.
Prryjinuje sta
re wozy przy
zakupnta no
wych i daj# od
powiednio u
stąpstwo w za
mian, za gotó
wką lub na
miesiącznę wy
płaty.
109-111
W. Diyision SŁ
Meat Market*
Przyjmuje re
peracye wgzel*
fcle przy wo
zach fachu ko
walBkl*go,koło
dziejsklego 1 la
klerntctwa. Od
stawia prędko i
po umiarkowa
nej cenie.
Nio szczędzimy starań aby uczynić nasze
Kapelusze Damskie -
najpiękniejszemi ze wszystkich.
Zobaczcie nasze specyalne kapelusze, ..75c
Nnjpoiądańszo I najmodniejsze tf/n aj?
kapelusze, po .npL,"v
Prosimy wszystkich do przejrzenia naszego składa.
PAULINA KLEIN,
404 Milwaukee Arenue.
OTTO GEORGI, róg 47mej ul. i Ashland AVe.
^ ' ■« BI afciivkAAiA\HiTiiiłligt
Lekcje /
I Darmo! '
' I ~"
Nł»mlecklo koncertynjr —
od 116.00 i wyZtej.
UeztualU nlerwizorzędo*
■twory n» koneertjBC*
Harmoniki c 10 kia- Ci AJ)
czarni u ł*«w
Ogromny wybór ikrzypciw i ttrun.
Reperujemy wszelkie łnetmmenta. '
Bierzemy itare instrumentu w zamianę.
Skład filialny:- 437 MILWAUKEE AYE.
^SfeŚW. JAŃSKIE KROPLE-JcJ*
stanowią środek lekarski przymiotów wprost zadziwiających
1 zaiste godne są tej przezacnej nnzwj.
Te Krople Św. Jańskie zostały w wiele tysiącznych wypadkach ciężkich cho
rób jak cholera, kolki, kurcze żołądka, dysenterya l biegunka, wypróbowano
i zastosowane i wytrzymały próby tejz najchwnlębniejszyml akutkaml. Krople
te przynoszą najpewniejszą pomoc w napadach ckliwoscl, bólu żołądka, odbija
nie siQ i spieszną ulgę na ból głowy, bioie serca, zawrót, omdlenia lub nerwo
wdSd. Są one cennym środkiem na słabdSć żołądka 1 letnią chorobę u dzieci
i na kurcze podczas ząbkowania. W"> • • ^
Krtjple to zasługują na to, aby trzymano je w każdym comu, w każdej fami
lii, aby każdej chwili w potrzebie były pod ręką, bo są one znakomite* lek*
stwem. Pytajcie się o nie w aptece, albo też plezclo wprost do
Or. H. C. Lemka Medicine Go.,

xml | txt