OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, May 10, 1905, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-05-10/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Tragedya powrotu.
Przed laty 20 pewien, młody
Szwajcar, nazwiskiem Mueller,
porzuciwszy żonę i nowonaro
dzoną córkę, wywędrował do Me
ksyku, gdzie został zamożnym
kupcem. Żona jego zmarła tym
czasem, o czem nie wiedział, %
córkę przygarnęła rodzina wie
śniacza w Appenzell, nazwiskiem
Schloss, i dała jej swoje nazwi
sko, tak że sierota uważana była
powszechnie za ich córkę. Przed
rokiem Mueller, który w Meksy
ku przybrał nazwisko Ilfelder,
sprzedał tamtejsze swoje posia-.
dłości i powrócił pod tem obcern
nazwiskiem do ojczyzny. Tu do
wiedział się, że zarówno żona jak
i córka umarły. 2 czasem zapo
znał się z 20 letnią wychowanicą
rodziny Schloss, zakochał się w
dziewczynie, pomimo różnicy
weku zyskał jej wzajemność x
nastąpiły zaręczyny potajemne.
Gdy w jakiś czas później Ilfelder
oświadczył się o jej rękę przybra
nemu ojcu, ten powiedział, jakie
jest pochodzenie dziewczyny. Po
znawszy, że rozkochał się we
własnej córce, Ilfelder - Mueller
wyjechał niezwłocznie do Bazy
lei, ztamtąd napisał list wyjaśnia
jący do Schlossa, złożył dla dzie
wczyny 60,000 fr. w banku zury
skm i wyjechał za granicę, me
wymieniając miejsca pobytu.
Mój brat umarł przed 150 laty.
Taką odpowiedź dał niedawno
przed sądem w Londynie pewien
świadek na pytanie, czy ma braci
lub siostry. Odpowiedź ta w pier
wszej chwili wywołała zdziwie
nie, a wreszcie gniew przewodni
czącego, który sądził, że świadek
żartuje. Okazało si<ę jednak, że
tak nie jest i świadek powiedział
prawdę, na co złożył dowody. Oj
ciec jego ożenił się, mając lat 19,
a pierwszy syn jego krótko po u
rodzeniu umarł. Mając lat 75, o
żenił się ojciec po raz drugi i zno
wu miał syna, którym jest wła
śnie ów świadek, liczący obecnie
94 lata. Otóż od śmierci pierw
szego «yna, a więc brata świad
ka, do powtórnego małżeństwa
ojca minęło 56 lat, świadek ma 94
lata, co razem daje 150 lat. Oka
zało się zatem, że brat świadka
istotnie umarł przed 150 laty.
o
RUCH PAROWCÓW.
Przybyły:
New York: Flnland z Antwerpii.
Glasgow: Furnesla * New Yorku.
Londyn: Minetonka z New Yorku.
Bremen: Kronprlns Wilhelm z New
Yorku, via Cherbourg.
Odeezły:
New York: Kaiser Wilhelm der
Grosse do Bremen, Bovic do Liverpool.
Bremen: Priacessin Alice do New
Yorku.
■ ■ ■ o
RUCH W TOWARZYSTWACH.
ZE STANISŁAWOWA.
— Tow, Rycerzy św, Marcina od
było swe przedroczne posiedzenie dn.
Sgo maja 1905 r. na którem został o.
brany nowy zarząd na następny rok,
a mianowicie: T. Jasiński, prezes;
A. J. Płociński, wiceprezes; F. P. Pło
ciński, sekr. prot; W. Liczmański,
sekr. fin.; J. Golupski, kasyer; W.
Płcciński, chorąży; do rady gospodar
czej zaś: W. Płociński, St. Witkie
wicz i Fr. Golupski; W. Sułkowski,
odźwierny. Wszelkie listy i inne po.
dania pisemne proszę nadsełać do ni
iej podpisanego sekretarza. — F. P.
Płociński, sekr. prot, 453 Elston ave.
~ Tow. św. Floryana ma miesięcz
ne posiedzenie w przyszły piątek dn.
12 maja o godz. 7:30 wieczorem w ha
li bankowej. Obecność wszystkich
członków pożądana, ponieważ są waż.
ne sprawy do załatwienia. Równocze
śnie prezes zaprasza wszystkich któ
rzyby mieli zamiar wstąpić do tegoż
Towarzystwa należącego do tak
wzniosłej organizacyi Stowarzyszenia
Polaków w Ameryce pod opieką św.
Trójcy. Wstęp zaś bardzo dogodny. —
J. Kurowski, prez., K. Urbanikiewioz,
sekr. prot,. 102 Blanche str.
— Tow. św. Szczepana M. będzie
miało swoje miesięczne posiedzenie
jutro o godz. pół 8mej wieca. w hali
*r. 2giej; każdy członek jest obowią
zany być ha tym posiedzeniu, ponie
waż są ważne sprawy do załatwienia;
do zapłacenia jest $1.10 pośmiertnego
za zmarłego brata i 25 centów podat
ku miesięcznego, razem przypada
$1.35. — S. Samborski, prez., J. Zawi
szewskl, sekr.. 561 Holt ave.
— Kółko Dramatyczne będzie miało
miesięczne posiedzenie w przyszły
czwartek wieczorem ligo maja, w ha.
11 nr. L Wszyscy' czfonkowie powinni •
być obecni. — Jan Czekała prez., F.
J. Tomczak, sekr^ .
z kantowa;
— Kółko Dramatyczne ma po?ię- _
dMBte mieslęe?rne
9 igSis. 8mej. Obecność wszystkich
i"1 - n—lj ~uj— i i
pożądana. — F. Osuch, prez., F. Cen.
tnarowicz, sekr., 281 N. Center ave.
— Tow. Sokołów z par. św. . Jana
Kantego ma posiedzenie miesięczne
■w czwartek wieczorem. — P. Kiełczytf
ski, prez., S. Bentkowski, sekr.
2 A VON DALE.
— Dwór Króla Mieczysława, Nr.
1167 Z. K. L. będzie miał swoje po.
siedzenie jutro t. j. we czwartek, dn.
ligo maja o godz. pół 8mej wieczo
cem w hali przy kościele św. Jacka.
Obecność każdego członka jest pożą
dana, ponieważ ważne sprawy są, do
załatwienia. — Fr. Tamiłła, nadleśni
czy; Fr.. Kaęamarekr sekr., 1569 Drakę
ave. • .
Drobne ogłoszenia
POTRZEBA dwóch porządnych męż.
czyzn na stancyę' przy bezdzietnej fa
milii z wiktem lub bez. 24 Cleaver ul.
J. Pokorny. lOm
POSZUKCJĘ miejsca za bartendra z do
brem świadectwem, mówię po polsku,
niemiecku l trochę po an£l«laku. Adres
zostawić w Adm. Dziennika.
POTRZEBA maszyniarek do robienia
welt kieszeni w podszewce przy sur
dutach. 22 Emma str. 10 m
POTRZEBA maszyniarek, dziewcząt
do szycia całych białych "Duck" u
brań na parowych maszynach. Stała
praca, dobra zapłata. D. Friedlander
and Co., 21 N. Green ul. 13m
POTRZEBA 10 dziewcząt do sztaflro
wanla podszewki w rękawach, 10 dzie
wcząt do bejstowania kantów przy
surdutach. 064 — 566 N. Ashland ave.
w tyle, 2gie piętro. lOm
POTRZEBA maszyniarek przy kolan
kowych spodniach. 69 Mc* Reynolds
str., w tyle. lOm
POTRZEBA maBzyniarek do sukien.
Stała praca. 108 Augusta str. lOm
POTRZEBA trymera przy surdutach.
Pierwszych ręcznych dziewcząt. 850
N. Ashland ave. lOm
POTRZEBA MASZYNIAREK PRZY
DOBRYCH SZAPOWYCH SPOD
NIACH. STAŁA PRACA I DOBRA
ZAPŁATA. 862 N. ROBEY UL. 12m
POTRZEBA dziewczyny do sztafiro
wania przy surdutach. 558 N. Paulina
ul. lOm
POTRZEBA dobrych maszyniarek do
całych spodni. Także kobiet do finl.
ezowania. 133 W. Divlsion ul. 1-m
POTRZEBA pierwszych ręcznych przy
surdutach. Także do sztafirowania rę
kawów. 936 N. Paulina ul. lim
POTRZEBA kleszeniarek, symsarek i
styciarek przy koetumerskich apo.
dniach. 355 W. Ohio str. górne piętro.
xxx
n . 4 PANIEN 1 męiatek do wyn".
liAr^TAnn uczenia eie kroju i ezycla. U
1 IlLlZCDo dzielara lekcyi w dzioń, dla
ł **¥MH pracujących wisczorpin.
CRALIK, 658 N. Ashland A Te.
POTRZEBA panien i mężatek,
$16 cała nauka kroju i krawieczyzny,
uczymy we dnie i wieczorem.
SB, FBIBT, 864 ff.IBu CŁ.
pOTBZKBA 100 dziewcząt do mycia staiek, 200
-B- do domowej roboty — zarazem kucharek 1
dziewcząt do hoteii.
643 MILWAUKEE AYE,
PANI SCHMIDT AGBNCYA PRACY.
POTRZEBA służącej do domowej ro
boty. Zgłosić się do Adm. Dziennika.
i 25
POTRZEBA polskich robotników na
kolei w Indiana, Michigan, Iowa, Wis
consln 1 Minnesota. Przejazd darmo.
Zgłosić się do:
ADAMS TILLOTSON 4 ELMER,
101 SOUTH CANAL STR.
13 maja. CHICAGO.
POTRZEBA dziewcząt Stała praca.
Płacimy podczas nauki. Eisendratii
GlOYe Co. Elston & Armitage aves.
13 m
POTRZEBA stołowników. C59 Dickson
atr. róg Blackhawk str. 3cie piętro
front. 22 m
POTRZEBA panów na staneyę. Adres
w Adm. Dziennika Cbicagóskiego. lOm
POTRZEBA mężczyzn na staneyę. 731
Milwaukee ave., pierwsze piętro front.
lim
POTRZEBA dziewcząt do szycia dziu
rek ręcznie przy kamizelkach. G.
Prebenson, 127 Haddon ave.
POTRZEBA stryperkl. Peterson and
Lunquist, 142 La Salle str. Pokflj 2G.
12m
POTRZEBA chłopaka w naukę do pie.
karni. 833 S. Wood ul. lim
POTRZEBA dobrej dziewczyny do do
mowej roboty. 319 W. Dmsion ul.
lim
POTRZEBA dziewcząt w naukę na
maszynach: przy kolankowych spod
niach. G50 Dickson ul.
POTRZEBA PRASOWNIKÓW NA
CZYSTO PRZY DOBRYCH SZAPO
WYCH SPODNIACH. STAŁA PRACA
I DOBRA ZAPŁATA. 862 N. ROBEY
STR. ' • 13m
POTRZEBA-DZIEWCZAT~DO SZEJ."
POWANIA PRZY DOBRYCH SZA
POWYCH SPODNIACH. STAŁA PRA
C/-» I DOBRA ZAPŁATA. 862 N. RO
BEY STR. 13m
POTRZEBA IG letnich chłopaków
do fabryki. 425 Milwaukee ave. 16m
POTRZEBA dziewcząt do domowej
roboty, mówiącej po niemiecku lub aa,
gielsku. 204 W. Chicago ave. lim
POTRZEBA maszynmrek na cal Kie
spodnie lub na kawałki. 1191 North
L«avitt ul. - • »
POTR2LEBĄ 4. dobrych cieśli. Zgłosi^
;slę: 2WG Milwaukee ave. blisko Cen
tral Park ave. Arondale. Jan Kruszyń
ski. Hm
POTRZEBA dobrych fi nisze rek przy
spodniach. 103 Augusta str. 12m
POTRZEBA doświadczanych maszy
ni arek przy fkkietach i sukniach: 9łU
Milwaukee ave. lim
POTRZEBA 50 maszyniarek przy
damskich reprach. Banner "Waist Co.
IGI So. Clinton str. xxx
POTRZEBA doświadczonych maszy
niarek przy damskiej reprach i stroj
nych kaftanach "dressing saąues". En
terprise Mfg. Co. 286 W. Superior
Court, pomiędzy May i Centrę ave., 1
blok na południe od Chicago ave. 29m
POTRZEBA 40 dziewcząt dzień
nie do domowej roboty I reetąuracyl. Do
( bra zapłata. Kolb, 778 Milwaukee ave.
Polskie biuro. Otwarte w Niedziele. X
nATnirii i cod*$i nolo dzlcwcaąt do He
■ 111 K/XKA »i«ur«cyl boUlów 1 domowej
1 UlAŁŁUrt roboty. N»j«»areM polekU
biuro w mieście.
909 Milwaukee Ay. wizko Aebund«?.
POTRZEBA 2000 mężczyzn i dziew,
cząt do roboty w mieście i poza mia
stem; ludzi na farmy 1 do ogrodowej
roboty na plantacyach z cukrowymi
burakami; także samotnych męż
czyzn i mężów z familiami da stanów
Nebraska, Kansas, Colorado, Wiscon
sin, Michigan 1 Illinois. Dostarczam
zajęcie przy kolei, w kamieniołomach,
fabrykach, tartakach, kopalniach z
rudą żelazną, oraz w hotelach, restau
racyach i przy prywatnych familiach.
Przyjdźcie i spróbujcie moją uczciwą
i już kilka lat istniejącą agencyę. Ja
jestem jedynym agentem w Chicago
który natychmiast zwróci wam pienią
dze jeżeli nie dostaniecie pożądaną
robotę. Chicago Employment Agency,
167 Washington ulica, pokój 16, 17 i 18.
— J. Lucas, prawdziwy Polski agent
8 cz
POTRZEBA maszyniarek i ręcznych
dziewcząt przy surdutach. Także ma
łych dziewcząt lub chłopaków do szta*
firowanla podszewki i tekowania dziu
rek. Także dobrego podbejściarza i
trymera; zarazem prasownika na sze.
wki. Gdy pracujecie dla mnie to o
trzymacie dobrą, zapłatę i dam wam
dość pracy na cały rok. Wielki szap.
Ed. Shellstrom, 161 E, Superior ul.
4te piętro, blisko Wells ul. lOm
POTRZEBA 25 dużych ! . mocnych
dziewcząt do roboty na maszynach,
nocna robota, w naszej nowej fabryce
w Hawthorne. Zgłosić/ się każdego
dnia popołudniu oprócz Soboty. West
ern Electric Co. 48th ave. ł 24th str.
13m
POTRZEBA starszej kobiety przy cho
rej. 653 Holt ave. 10m
POTRZEBA 15 mężczyzn mówiących
po angielsku, robotników do roboty w
lejarni "foundry" do odlewania kół
do pociągów. Stała praca i dobra za.
płata. Zgłosić się Griffin Wheel Co.
Sacramento ave., pomiędzy Chicago
i North Western i Chicago Milwaukee
1 St. Paul koleją. Weźcie Chicago ave.
lub Lake str tramwaj. 13m
POTRZEBA 25 doświadczonych ma
szyniarek do szycia przy drelihowych
ubraniach. J. W. Johnson Co. 32 Ma.
cedonla str., bliska Wood 1 Division
str. I3m
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty przy polskiej familii. 1229 W.
22nd str. róg Rockwell ul. lOm
POTRZEBA krawca pomocnika przy
kostumerskich surdutach. 483 N.
Francisco str. lim
POTRZEBA dziewczyny 10 do 14 lat
starej. Musi być sierota. V. Rogalski,
1096 N. Robey str. 15m
POTRZEBA prasownika przy surdu
tach i dziewczyny do fastrzygów wy
ciągania. 105 Ems ul. lOm
POTRZEBA dobrego mężczyzny z do.
świadczeniem przy starem żelaztwie.
Zgłosić się, M. Dry, IGO N. Centre av.
lOm
POTRZEBA dziewcząt lub kobiet do
finiszowania szapowych spodni w do
mu lub w szapie. Chłopiec kompanii
dowozić i odwozić będzie robotę do
miasta. Zgłosić się do pana Walew
skiego, 606 Noble ul., trzecie piętro.
lOm
POTRZEBA chłopców 1 dziewcząt do
roboty przy karpetach, mogą słę zgło.
sić świeża przybyii z kraju. Union
Rug Co., 540 Grand ave., blisko Pau
lina ul. • lOm
POTRZEBA symśarek przy spod
niach. 29 Rose str., blisko Chicago av.
' . : , Xlm
POTRZEBA dziewcząt do darcia I
przebierania szmat. 581 N. Ashland av.
blisko Milwaukee ąve. lOm
POTRZEBA dobrego foremaua i try
mera. Także do szejpowania szejpów
przy surdutach. Zgłosić się. drugie pię
tro. G92 N. Ashland ave. '■ lim
POTRZEBA kilkunastu mężczyzn do.
świadczonych na maszynach przy wy
rabianiu desek do podłóg z twardego
drzewa, do robienia około i na "Mat
chers" maszynach do równania desek
na takowych. Nakładaczy "macnine
feeders" ilo desek na podłogi z twar
dego drzewa. Także do ucinania i ró.
wnania końców przy deskach — męż
czyzn do roboty przy piłach "rip saw
yers" i rozkładaczy drzewa "gradem".
Podczas dnia ?.głosić się do ofisu lub
zobaczcie się z foremanem w tartaku
wieczorem od godziny 6tpj do 7mej
South Śide. Lumber ' Co., Ash
land ave. na południe od 22giej ulicy.
• lOm
POTRZEBA maszyniarek przy paro
wych maszynach. Doświadczenie nie
potrzebne. Chicago Flag & Decorat.
ing Co. Północno zachodni róg Fulton
i Green sts. 15m
POTRZEBA kieszeniarek przy surdu
tach. Stała praca, J. Bengtson, 741
Elk Grove av. lim
POTRZEBA kobiet do przebierania
szmat. 81 N. Western ave. lOm
POTRZEBA maszyniarek do roboty
przy zasłonach od słońca lub deszczu,
"awnlngs", szałasach I chorągwiach.
Geo. B. Carpenter and Co., So. Water
str. I Fifth ave. 13 m
POTRZEBA dziewcząt do roboty w
fabryce papierowych pudełek. Musi
. njieć przeszło 14 lat. Przyniesie cer
ittrfikat szkolny i co do lat. Illinois
Baper Box Co., 66 WeetLake «iL tZtn
POTRZEBA doświadczonych prasowni
ków przy damaklch żakietach. H. Greeu
baum, 1089 Milwaukee ave. w tyle.
POTRZEBA praozkl któraby zabierała
bielizną do domu. 6B8 Koble ul.
POTRZEBA prasowplka na czystOj
dziewcząt do kantów Dejatowanla, guzi
ków przyszywania przy surdutach. Jan
Przybylski, 184 Wabansla ave.
POTRZEBA dzlewczyhy do lekkiej do
mowej roboty. 758 N. wood ul. w tyle na
dolo.
POTRZEBA praaownika na czyuto przy
zwyczajnych surdutach. Stuła praca, do
bra zapłata. 95 Haddon ave. Scie piętro. 11
POTRZEBA dobrego prasownika na
Czysto przy kostumerskich surdutach.
97 Luli place, na rdgu N. Woodul.
POTRZEBA chłópca do roznoszenia
paczków. The Bell Clothing Co. 988—ł>S7
Milwaukee ave.
POTRZEBA pierwszej ręcznej przy sur
dutach. 668 Holt ave.
POTRZEBA prasownika do szewków.
Dziewczyny na kieszenie przy surdu
tach. 69 Emma ul.
POTRZEBA kobiet do wierzchnich kle*
szenl do roboty w domu. 84 Bradley ul.
POTRZEBA m iszyniarek do wierzch
nich kieszeni, jednę do zeezywania ręka
wów, dziewcząt do staflrowania rękawów,
przyszywania guzików, rygli robienia i
jednę do nauki. 34 Bradley ul.
futkzłba atiewcząt do oej&towama i
finiszowania dziur około ramion. Małych
dziewcząt w naukę ręcznej roboty, pra
8ownikó\v na czysto przy Burdutach. 940
Girard ul.
POTRZEBA maszyntare* l ręcznych
dziewcząt przy chłopięcych surdutach.
778 Girard ul.
POTRZKBA kie^zenlarek także do pod
szewki i rękawów pzycia. Także chłopa
ka do nauki 1 muiejszych dziewcząt do
fastrzygów wyciągania. 757 N. Ashlund
ave.
POTRZEBA 15 letnich chłopaków do fa
bryki. 425 Milwaukee ave.
POTRZEBA maszyniarek przy ej od
niach. 220 W Divi8ioq str.
POTRZEBA prasownika na czysto przy
surdutach. 0 Blucher ul.
POTRZEBA prasownika i tryraera przy
mężkich i chłopięcych surdutach. 510 N.
Ashland ave.
POTRZEBA dziewczyny do zwyczajnej
domowej roboty. 80 St. James Place bli
sko Lincoln parku.
POTRZEBA dziewczyny lub starej ko
biety do lekkiej domowej roboty. 0 Blu
cher ul. 2gle piętro.
POTRZEBA dobrego agenta. Musi mó
wid po angielsku • 15.00 tygodniowo 1
komisowe. Stała praca. Dobra sposobność
do awansu. Adresujcie 1001 Dziennik
Chicagowski.
POTRZEBA odpowiedniej dziewczyny
do zwyczajnej domowej roboty. — Musi
mówili trochę po angielsku. 417 Deąr
born Ave.
POTKZEBA 25 maszyniarek do bluzek—
Płaca $15.00 do $20.00 tvgodniowo. Owen
T. Moses & Co. W. Chicago Avenue i
Carpenter ulica.
POTRZEBA dwóch dziewcząt lub star
szych kobiet u księdza. Kobiety mogą
mieć 8 do 10-letnią córeczkę. Kolb, 772
Milwaukee ave.
POTRZEBA człowieka na farmę. Mó
wiącego po niemiecku. 425 Milwaukee
ave.
POTRZEBA dobrego bejściarza i
szewkarza przy surdutach. 211 Bloom
ingdale Road. Maryanowo. lim
POTRZEBA służącej do domowej ro
boty. 732 Elston ave. Zawadzka. 12m
POTRZEBA robotników do roboty
na kolei w Illinois, Iowa, WIsconsin
i Michigan. Także do rozmaitej innej
roboty. Polscy Agenci, 81 So. Canal
ul. i 20 W. Madison ul. Asping &
Sweet. xxx
POTRZEBA dziewcząt do bejstowania
kantów przy surdutach. Także krawca
do broszowania. 1161 N. Lincoln str.
lim
NA SPRZEDAŻ salon. 179 W. Erie ul.
. .13m
POTRZEBA do powiększonego szapu
maBzyniarek i ręcznych dziewcząt,
przy surdutach. Stała praca. 103 Clea.
ver ul. 13m
POTRZEBA 2 dobrych dziewcząt do
prasowania damskich sukien, przy
prasowaniu i farbowaniu. Cook &
McLain, 554 W. Madison ul. lim
Kupno i Sprzedaż.
SALON robiący dobry interes, musi być
sprzedany w tym tygodniu, bardzo tanio.
Zgłosić się 693 Noble ul.
KUŹNIA na sprzedaż z powodu choroby.
Adres w Adm. Dziennika Chic.
NA SPRZEDAZ—tanio meble z powodu
wyjazdu do innego miasta. 690 Dlckaon
ul. Drugie piętro—front.
NA SPRZEDAŻ rogowy salon w najle
pszej okolicy dlatego iż mamy Inny in
teres. 285 Armitage Ave.
NA SPRZEDAŻ 3 piętrowy murowany
dom, 5 fiata, bltzko Hoyne Ave. i Robey
ul., $6500. Dobrzv renclarze. Henry Sul
Uvan * CoM 153 La Salle ul. Pokój 810.
NA SPRZEDAŻ eleganoki fortepian, z
powodu śmierci, używany 4 miesiące,
625 W. Chicago Ave., górne plęiro. Wie
czorami lub w Niedzielę.
NA SPRZEDAŻ, Największa oferta w
mieście, $350 każda, prawie połowa rze
czywistej wartośol. rlęd lotów, 24x100
stóp, włączając narożnik Alley na wschód
od Leavitt ul. Ulica brukowana, ścieki,
woda, gaz Itd. Wszystko zapłacone, żadne
aasessmenta. Czysty tytuł i abstrakt. Ce
na tylko $350 knżda. Loty te rzeczywi
ście ea warte $700 każda. Dobra sposob- 1
pość dla spekulanta do zrobienia pienię
dzy. Zobaczcie to natychmiat, Cłrne, J.
Delfosse * Co.. 184 Clark lub 670 N. Ca
llfornla Ave. Telefon Ogden 52.
GROSERNIA do sprzedania. Tanio.
93 Mo Henry str. \ ;i-.r 12mc
NA SPRZEDAŻ lotą J; 2 piętrowa staj
nia. 927 N. Ashland ave. Właściolel
pn, 826 N. As hi and afę. lOm
KUPNO i SPRZEDAŻ.
$300
Wpłaty potrzeba ażeby kupić sobie 2 piętrowy dom
na 2 pomieszkania i rentem spłacić reszta długu.
Domy te bi\ na wykończeniu przy Hamlin Ave. pomiędzy Diveraey Av®,
l Schubert ulicy blisko Domu Starców I Sierot w Avond.»U,
Loty 27 stóp szerokie, w ulicy wszelkie ulepszenia, jak woda,
•ewers i gas, przed domami śliczne cieniste drzewa.
Bliższych informacyl udzlel.tją
HEAFIELD & KIMBELL,
właściciele.
1219 Chamber of Commerce Bnilding.
lub EDM. SZAJKOWSKI, Agent, 2566 Milwaukee Av.
Ofls otwarty także w Niedzielą po południa.
SZYFKARTY
Najlepsze
Okreta. j
<
Najniższe
Ceny.
Jeżeli chcecie wysłać szyfkartę lub pieniądze do kraju dla
waszych krewnych lub znajomych, to przyjdźcie do naszego o
fisu, gdzie znajdziecie akuratną, uczciwą i skorą usługę.
ScMytern i Przybysz,8"
WM. E. HATTERMAN,
763 Milwaukee Avenue.
Pożyczki na Realność
po najniższych ratach procentu.
NASZ SKAttBIEC DO PRZECHOWYWANIA PIENIĘDZY LUB
RZECZY WARTOŚCIOWYCH ZOSTAŁ POWIĘKSZONY,
SKRZYNKI PO $3 ROCZNIE.
FARMY
• lab uu^wymlanę
FARMY.
160 Akrów. 70 mil od Chlcago.dobre bu
dynki; dobry prunt. 0 MU od polskie
go kościoła. Tanio do sprzedania lub
□<i wvmlanę nn Chlcagoskle properta
bez długu lub z małym długiem.
GO Akrów, 05 mil od Chicago, z inwen
tarzem; dobry urodzajny grunt. Musi
być sprzedana z powodu śmierci go
spodarza. Tylko 2 mile od polskiego
kościoła l od miastu.
29i) Akrów w Michigan. Dobre budyn
ki, duto bydła l wszystko co jest po
trzebnem na farmie. Ńa sprzedaż tyl
ko. Cena $6,8J0. Gotówki potrzeba
$2,800. Pierwszorzędna farma.
tfll Akrów w Wlscon3in. Wszystkie
budynki. 11 Akrów jeziora; dużo ryb.
Niema żadnego Inwentarza. Na sprze
daż lub na wymianę na properta nie
obciążone wielkim długiem. Mamy
wiele Innych farm w Illloois, Indiana,
Michigan 1 Wlśconslo, 1 w Innych sta
naoh Ameryki. Mamy dużo farm na
wypłatę, małych l dużych, w Wlsconsln
lub Michigan. Po bliższe Informacye
piszoie lub zgłoście się do
A. A. Jankowski & Go.
rokój 507, 84-80 LaSnlle Street,
Chloiga.
Lub w wieczór 1 w Niedziele po połud.
2506 Milwaukee Ave., Avoudale.
DO SPRZEDANIA.
Kelth ulica dwa dojny 1 900
Bermitage Ave. dom murowany, $3,500
Learitt ulica dom murowany, $3,000
Paulin* ulica nowy dom murowany 3QQ
Wood ulica dom murowany, JM Onfi
8 renty, każdy po 8 j>okoi|
Augustą ulica 3 piętrowy dom tflfl
murowany, fl rentów Vttj«JVA/
W1U ullet dom murowany,, $3,700
Huron ul., dom murowany. ®Q AfY}
$33 rentu V£}^ŁUU
Paulina ul., dom drewniany. QO cnn
331 rentu WCjdWJ
Ashland ave„ dom murowany, 3 ronty,
katdy po 6 pokoi, gaz i kąpiel i ® i cnn
do tego awie loty, tylko S^jDUU
Wood ul., dom drewniany, $1,500
—es$k!n*z*. $3,150
Mam kilka dobrych margeczy do iprssd&ni*.
TEOFIL STAN, ''łiBŁTSSS A'"."'
Gdzie najłatwiej znaleźli prace?
Zwacam uwagę rodaków, te farmy w oko
Icy Thorp, Wlsconain, są jedyną miejsco
wością w Ameryce, gdzie farmerzy do
chodzą do dobrobytu i dorabiają się
majątku.
Dwa są tego powody: Pierwszy, że
r.lemia tamtejsza jest wyborna l plony
daje obfite. A drugi powód, te farmer
może tam każdego ezaau dostać pracę
przy tartakach, przy drzewie I przy
nowej kolei, którą obecnie budują
przez środek naszych gruntów, gdzie
etacya kolei będzie otwarta 1 nowe
miasto załóż.me,
Lepszej okoljoy do osiedlenia alf nie maj*
dziecię w całej Ameryce. Nasze grunta
położone są o sześd mil od miasta Thorp.
Plucie do mnie.pę książki 1 lnforma
cye lub odwiedźcie mnie w oflsle.
, MARYAN DURSKI.
{-fc;£g rtBimttfe at«.
TAKI DOM DAJEMY DAKMU.
50,000 akrów wybornych gruntów furmer
sklch 1 leśnych, w powiecie Gates, etanio
WIscoobIo. Dobra rola; wody pod dosta
tklem; położona od 8 do 6 mil od miastt.
Nlzkie ceny 1 łatwe warunki. Zgłoście
lię lub piszcie do
OEO. KNOBLAUCH FARM LAND CO,
?i5r°'ll5 Deartoro oL,
rł-iM MilvfliilrAA A v Otwarte wlectortm I w
ua:iv7 muwauKee AT.ai«izieią r»no.
WIELKA oferta. Dom ! lota na sprze
daż na południowo - zachodniej stro
nie, 2 bloki od kościoła św. Kazimie
rza. Dom Jest w dobrym stanie. Do
chodu $28 miesięcznie. Sprzedaję z po
wodu wyjazdu z miasta. Muszę sprze
dać tanio. 973 So. Troy ul., blisko 28eJ
I ulicy. 12 m
Na Sprzedaż
ICO lotów w cią^ie roan^cem przedmieściu Haneon
Park, Poliią wr»« z gwarancyą wykazują czy*
ety tytuł dostarczam darmo. Loty ■ frontem na
8150
67tb Court, ścieki 1 woda zaprowa- $250
87th^Avf., ścieki fwoda ztprowa $250
66th Court, woda zapro- fiOATi
wadzona
Te lotv zaajdnjąeią nomtędxy Grand i Armlta?a
Aw. I4i« czekacie Jeśell cfaceci* kor*r«tać u tej
taniej t forty. Na tądaole wysyłamy plan.
ERNST STOCK, 374 E. Dmsion UL
NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowany
dom 1 lota, storę front, lub do wynaję
cia. Tanio. 131 Ward str. Lake View.
Na Jozefatawle. 11 m
Na Sprzedaż w Avondale.
Hamlin Ave. obok domu Starców 1 Sie
rot 2 piętrowe domy o 2ch mieszkaniach
ca łatwe miesięczne wypłaty.
Potrzeba ty lito $800 zedatku resztę mo
żna opłacać miesięcznie rentem.
Loty są 20 i 27 stóp szerokie, przed ka*
żdą lotą śliczne cieniste drzewa.
Bliższych informacyl udzieli
Edmund Szajkowski,
256G Milwaukee Arenue.
Oflf otwarty codziennie I w Niedzielę po
południc.
CHCĘ WYPRZEDAĆ
Jak najprędzej lętę na północno-zachod
nim rogu Hamlin Ave, 1 (DTFnO
George uln 34x123
Hamlin Ave^ front na zachodniej stronie
ulicy, blieko Diveraey, 2 (£/1 DD
loty, 25x125, każda W
dogodo#. ERNST ST0CŁ, 374 E. Division ni.
NA SPRZEDAŻ statki domowe z powo
du odjazdu. 78 Fry str. 10 m
NA SPRZEDA! skład cukierków i
piekarnia. Mieszkalne POkodĄ^ Jtlfc.
Dobra okolica, żadni ązeąc\,ńwih się
nie zgłaszają 8M.K. f
•ko Milwaukee

xml | txt