OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, May 13, 1905, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-05-13/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

li
Z KAZIM1ERZ0WA,
Jak lat poprzednich, tak t W tym
toku, za staraniem Wydz. Obch. Nar.
*ostał w dniu 7go maja urządzony ob
chód Konstytucyi 3go Maja. Chociaż
z dala od ziemi rodzinnej i może słabe
dziś wieści mając o niej — ale, gdy
przyjdze uczcić pamiątki narodowe, co
•rok zbierze się licznie garstka Polonii
tu osiedlonej aby oddać hołd tym,co
pracowali na dobro naszej ukochanej
matki Polski. Kiedy pięknie udekoro
wana hala ob. Nowego napełniła się
publicznością, prezes Wydziału ob. K.
Miller zagaił obchód powołując ob.
Sylwestra J. Pianowskiego na prze
wodniczącego. Przewodniczący ob. S.
J. P. przemówił kilka słów stosownych
do uroczystości i powołał na sekretarza
obchodu niżej podpisanego i następnie
poprosił prezesów towarzystw na e
stradę. *
Program był następujący:
1. śpiew — Urbanek — Tow. śpie- j
wu Jutrzenka pod dyr. "W. Dombek, 2.
Deklamacya — Trzeci Maj — Fr. Ra
czyński i Ant Nytz. 3. Mowa.— przez
p. Franciszka Domanowsklego. 4.
wpierw—-Wisła — Tow. śpiewu Kru
pińskiego pod dyr. p. Daniel. 5. Piano
—- Duet -— przez Ed. Glomb i Fr. Ka
lczyńskiego. 6. Deklamacya — Daw
niej a dziś.— przez Franciszkę Wanal,
* ~1. Mowa — p. Stanisława Litko. 8.
flplew — Mazur Grosmana — Tow.
śpiewu Krupińskiego pod dyr. p. Da
nieL 9. Piano — Duet — Ed. 1 Herman
Glomb. 10. Deklamacya — Przysięga
Kościuszki — panna Marya Winkel. j
U. Splew — Zbiorek pieśni Narodo- j
wych — Tow. śpiewu Jutrzenka pod j
3yr. p. W. Domabek. 12. Przedstawie
nie — Pan Pułkownik — przez dzieci j
szkolne pod dyr. WW. Sióstr w parafii |
św. Kazimierza.
Pb wyczerpaniu programu przewo- j
dnlczący obchodu ob. S. J. Pianowsk!
w serdecznych, słowach podziękował
szan. mówcom, śpiewakom, deklamato
rom, pp. Dyrektorom 1 Wiel. Siostrom
za ich trudy. Także podziękował towa
rzystwom I całej publiczności za ze
branie się na obchód- A w końcu powo
łał całą publiczność w hali zebraną do
powstania i odśpiewania "Hymnu'
Boże coś Polskę, poczem ogłosił ob
chód za ukończony. Nadmienić wypa
da że cały program wypadł znakomi
cie.
Leon SliWa, sekr. obchodu.
o
Z WOJCIECHOWA.
[ Niniejszem zawiadamia się szanow
nych parafian, ze obchód który miał
odbyć się 14go bm. o godzinie 7:30
wieczorem, j?st odłożony >lo 2io,o b.
m. z powodu od nas nienależnych t
bardzo ważnych przyczyn.
Uprasza się także szanownych de
legatów ażeby jutro* o 4tej po pcłudniu
po raz ostatni przybyli na posiedze
nł* ); J i
Z poważaniem
Komitet obchodowy
Sekr. J. S. R.
o
To\v, Dobroczynności pod opieką
święte] Elżbiety.
odbędzie się nadzwyczajne posiedze
nie w poniedziałek po południu, dnia
15go Maja, br. w hali foresterskiej,
przy kościele św. Stanisława Kostki.
Z powodu ważnych spraw wszystkie
członkinie należące do Tow. są pro
j szone.
Szanowne panie, które nie należą do
wyżej wspomnianego Tow. a miałyby
zamiar przystąpić i swą ofiarnością i
pracą powiększyć fundusze tegoż, są
również zaproszone.
Ponieważ w naszem mieście jest
dużo biednych familii, ktuTzy potrze
bubują pomocy, więc Tow. takie jcSt
koniecznie potrzebne.
A więc zapraszamy Szanowne Panie
do wspólnej pracy.
Przy tej sposobności pragniemy pu
blicznie podziękować panu Władysła
wowi Sanojcy, aptekarzowi, za hojne
ofiary złożone przez niego w zeszłym
miesiącu w formie potrzeb aptekars
kich dla Ochronki.
Leokadya Kadow, prezeska.
Agnieszka Nerlng, Sekretarka.
ZE SO. CHICAGO.
Obchód Majowy w parafii N. P. N.
M. P, w So. Chicago, odbyty w dniu
7go maja, w zeszłą niedziele udał się
pod każdym względęm bardzo dobrze.
Otwarcie-obchodu nastąpiło o godzinie
4tej popołudniu w pięknie udekorowa
nej hali, po brzegi zapełnionej pu
blicznością przez prezesa komitetu
obchodowego ob. S. J. Dudek, który
następnie powołał ob. Jana S.Derpę na
prezest obchodu a ob. Jana Kozi
E. IV£
1000 do 1008 MILWAUKEE AVE.
łefifetółek Jest Dniem Resztek.
Resztki
Resztki
Resztki
Resztki
Resztki
Resztki
Resztki
Dimities i Lawns, warte aż do 23c, Kn
yard
pierwszorzędnych ginghamów na suknie, wszystkich gatun- ij.
ków, warte I9c, yard ' ^
biah-ch materyi na bluzki, wielki wybór fasonów, warte aż do Kn
25c, yard
kolorowej jedwabnej Muli materyi, warte 39c yard, 19c
najlepszego gatunku ginghamów na fartuchy, 7c gatunku, An
yard
yard szerokich perkalów, w prążki i figury, 12J£c gatunku, 01
lOc gatunku muślinowego kambryku, yard szerokiego, 6c
Estra gruby niebielony muślin,
Bielone ł tnrecko-czerwone materye na
obrusy, S5c gatunku, 19c
15c Gatunku damskie bawełnlcowe poń
czochy bez szwu, ^
para..
Męzkie robocze spodnie (Overalls),
zwyczajnego 50c gatunka, w Po
niedziałek
8c Gatunku tureckie ręczniki, 5c
Miękkiego wykończenia bielony
muślin, yard szeroki, 8c gatun. yd....«-»^
Męzkie 25c latowe koszule i gacie,"!
wszystkich wielkości, po A«JL»
Zapas okazowych rękawiczek,— czarne,
białe ł kolorowe, warte od 25c do 75c
para, po
lOc—15c—25c
750 Okazowych Kawałków Koronkowych g ^ | i r ,• I A- |
■Firanek na sprzedaż w Poniedziałek po g 3 OG l SIC j
CMoDiece 1 dziewczyno Rłomiane ma- Dziecince muślinowe pacie— z ładnemi Jj
rynarskie kapelasze — warte 1
25c, po
Męzkie piękne negliżowe koszule, war
te 75c, wielki zapas na sprzedaż QQo
w Poniedziałek po..... OV\j
zakładkami, w Poniedziałek Kp
po
Extra grube bawełnicowe pończoch}' dlii
chłopców i dziewcząt, rzeczywi
ste 15c wartości, para •
Nowy zapas koronelc i wstawek po cenie
bardzo zniżonej—Torchon i Piat Yalencien
nes—oraz piękne Cluny i pralne koronki
każdego rodzaju—warte aż do 25c yard —
5c, 3c i 2c
i JN aj lepszego gatunku cerata na stół, 1 }£
f^a.8.ze.rok.!'. 12ka
| Piękne perłowe guziki, warte lOc
i tuzio, w Poniedziałek 2 tuziny za.
j. Najlepszego gatunku jedwabie do hafto
! wania, wszystkich kolorów, £)n
motek
Damskie figurowane batystowe Himo
nos, warte 85c, wszystkicłr wiel- 1 Kp
kości, w Poniedziałek.... AUL
200 Yardowe szpulki nici, czarne "| ~
albo białe, szpulka
Wosk do prasowania, z drewnianą rą
czką, 2 kawałki "I n
za... -*-0
Wielka Tania Poniedziałkowa Wyprzedaż.
W Poniedziałek przez cały dzień bę
dziemy sprzedawali najlepsze
bielone płótno, 36 cali szerokie,
yard tylko po ..■
100 Sztnk najlepszej kartony
na suknie, w Poniedziałek [
yard po
30 Sztuk najlepszego pedału
na pościel, 38 cali szerokiego,
yard tylko po,.»*
Sc
3!c
9c
50 sztut extra aoore] poaazew
ki, rozmaite kolory,
w Poniedziałek yard
200 Tuzinów najlepszych nici,
rozmaite nnrriera,
w Poniedziałek tylko
Ic
400 Zbrudzonych koszul i gaci, warte
59c, w Poniedziałek ^
dopóki zapas starczy, I /p
tylka, po Ł ŁlJ
czyńskiego na sekr. Wszystkie części
programu wypadły jak najświetniej.
Szczególnie mowa pana Jana F. Smul
skiego, zmagnetyzmowała słuchaczy
i wzbudziła ogromny entuzyazm. Nie
dziw więc, iż nasz rodak był nagro
dzony burzą oklasków bez końca.
.Również śpiewy Tow. Boi. Dembiń
skiego jak Chóru Panien św. Cecylii
udały się jak najlepiej.
Program całkowity przedstawia się
jak następuje:
I— Marsz, — Orkiestra Fr. Dudek,
II — Deklamacya — Modlitwa Pols
kiego dziecka — panna Plucińska,III
* śpiew — Tow. śp. Boi. Dembińskiego,
IV — Mowa pana Hertmanowicza, V
— Deklamacya: W rocznicę lconstytu
cyi 3go Maja, VI — śpiew — Chór
św. Cecylii, VII — Wiązanka — Or
kiestra Fr. Dudek, VIII — Deklamacya
— Ojcowizna Polska, panna Janina
Wojnowska, IX—Deklamacya, — Pol
skiemu dziecku, panna Władysława
Napieralska, X — Mowa pana Jana
F.. Smulsklego, XI—Deklamacya—Wia
ra panna Anastazya Klimkowska, XII
— Kornet Solo, pan Adam Urbanek,
XIII Deklamacya, Smutno nam Bo
że, panna Agnieszka świątek, Poczem
obchód został zamknięty, przez odśpie
wanie: Boże Coś Polskę przez publi
czność.
Wojciech B. Dudek, korespondent.
o
Prymicye na Jadwigowie.
'W ubiegy wtorek o godz. 8 ra
no rozpoczęło się w kościele Św.
Jadwigi 40 godzinne nabożeń
stwo, które trwało przez wtorek,
środę i czwartek.
We wtorek mszę św. ocfpraw'ł
ks. J. K. Bieniarz, proboszcz z
Berlin, Wis. Sumę o godz, 10 ks.
A.. Leks, proboszcz z par. św. Ka
zimierza w Milwaukee. Kazani?
wygłosił ks. J. Burzyński, C. R.
profesor z kolegium św. Stanisła-,
wa. Nieszpory: ks. F. Repiński
C. R. z Maryanowa.
Kompleta: ks. J. K. Bieniarz
w asyście ks. J. Nagórznika i ks.
W. Filipskiego. Kazał ks. Sobie
szczyk.
We środę sumę odprawił ks. P.
Szularecki, proboszcz parafii św.
Stanisława w Milwaukee, w asy-'
ście ks. Wł. Naturskiego z Chi
cago i ks. J. Nagórznika. Kazanie
wygłosił ks. J. <K. Bieniarz z Ber
lin, Wis. Nieszpory odprawił ks.
J. K. Bieniarz w asyście ks. J.
Nagórznika i ks. H. Świerczek z
kolegium św. Stanisławą Kostki.
Kazanie wygłosił ks. J. Pyterek
z Kazimierzowa.
W czwartek wotywę odprawił
ks. O. Szularecki z Milwaukee:, a
sumę Przewiel. O. Fenessy w asy
stencyi ks. Szulareckiego, Bienia
rza i Jclinka. Ceremoniarzem był
ks. Jan Nagorznik. Kazanie wy
głosił ks. F. Repiński, nieszpory
odprawił ks. Sobieszczyk, kom
plętę ks. Józef Barzyński, w asy
stencyi ks. Cieślak i Nagórznika,
a kazanie wygłosił ks. M. Py
platz. Nabożeństwo zakończono
procesyą. Do Komunii) św. przy
stępowało codziennie mnóstwo
wlernpch.
* Jutro, w niedzielę, odprawi w
kościele prymicye ks. Jan Nagorz
nik, kapłan przed tygodniem wy
święcony, w asystencyi Ojców
Jana Kasprzyckiego, Cieślaka i
Sobieszczyka. iKazanie, zastoso
wane do okoliczności, wygłosi O.
Wład. Zapała.
o
Sokół Polski w; So. Chicago u
rządza Bal i ćwiczenia gimna
styczne w niedzielę 14 maja w
hali parafialnej, 88 i Exchange
ulicy.
——
Przedstawienie amatorskie na Jacko
Niestrudzony w pracy ękoło dobra
kościoła św. Jacka Chór parafialny
św. Wojciecha, urządza jutro w hali
Klimka, róg Central Park ave. i Wolf
ram ul., przedstawienie amatorskie, w
celu powiększenia funduszu na zapła
cenie organów. Odegraną zostanie
"Kaciina", poczem amatorzy, amator
ki i publiczność bawić się będą. wspól
nie: ochoczo a przyzwoicie, jak to
zwykle bywa na Jackowie. Nikt nie
wątpi, że przedstawienie wypadnie
świetnie, w tem głowa i zabiegi człon
ków sympatycznego Chóru.
Po najlepsze szczero - złote
ślublie obrączki idźcie do jedyne
go polskiego składu zegarmistrzo
wskiego na Milwaukee1 ave. do
Najlepsze miejsce do kupowa
nia tapet, farb, olejów itp. jest u
KASPERA BUTKIEWICZA,
705 Noble ulica. Ceny bardzo
wie.
I3m
M. Wojteckiego,
677 Milwaukee ave.
przystępne.
..Na korzyść nowego klasztoru..
Jak wiadomo, Wiel. Siostry
Zmartwychwstanki, których za
kres działania nie ogranicza się
już tylko na Maryanowo, przy
stępują do budowy swojego wla
snego Domu; Pragnąc powięk
szyć fundusz na ten cel, urządza
ją jutro przedstawienie dziatwyi
szkolnej, nad którą rozciągają
swą opiekę. Maleńcy amatorzy i
maleńkie amatorki odegrają "O
bronę Częstochowy," "Trzeci
Maj," "Pan fotograf," oraz inne
tym podobne obrazki sceniczne.
Przedstawienie odbędzie się w
hali parafialnej, która, jak wątpić
nie należy, wypełni się jutro pc>
brzegi publicznością, słynną z te
go, że popiera każdą sprawę po
parcia godną.
n
Baczność Akcyonaryusze Spółki
THE BELL
.Wszyscy akcyonaryusze Sp.
,The Bell, którzy nie wymienili
starych akcyi na nowe, są pro
szeni o pofatygowani© się do se
kretarza spółki ob. Kaczanow
skiego, który jest na usługi Sz.
Akcyonaryuszy w składzie ,The
Bell, każdego dnia między ii a 12
rano i 7 a 8 wieczorem. Przy tem
mam zaszczyt powiadomić Sz.
Obyw. że jeszcze jest około 55°
akcyi do nabycia, po cenie 10 doi.
jednak.Kto się spóźni z zakupnem
takowych, sam będzie żałował,
gdyż w przyszłym miesiącu cena
akcyi podniesioną będzie. Z brat
niem pozdrowieniem)
Hip. Kaczanowski,
Sekretarz Sp. The Bell.
o
Franciszek Nowicki,
dobrze znany Polonii chi,cagos
kiej, obecnie objął stanowisko
klerka w nowym składzie mebli
Carroll'a, pn. 452 — 454 Milwau
kee ave., blisko, Chicago ave.
Skład ten zaopatrzony jest kom
pletnym zapasem najlepszych i
najmodniejszych mebli, pieców;
karpetów, dywanów, koronko
wych firanek ii sprzętów domo
wych każdego rodzaju, po cenach
które są oczywiście, nie&ównane.
Pan Nowicki posiada długolet
nie doświadczenie w sprzedaż}'
mebli, więc beż wahania zapew
nić możemy naszych czytelników
że znajdą w tym nowym skła;
dzie usługę szybką, grzeczną. I za
dowalniającą.
o
Sokół Polski w So. Chicago u
rządza Bal i ćwiczenia gimna
styczne w niedzielę 14 maja w
hali parafialnej, 88 i Exchange
ulicy. .
o
$32 do Europy $35 z Europy. .
na Bremen, Hamburg, Rotter
dam lub Antwerpen. Najlepsze li
nie, najtańsze szyfkarty. Wyseła
pieniądze do kraju. Sprzedaje do
my, loty i1 farmy od $5.00 za akier
i wyżej. Agencya. bankowa S. K.
Poklewski, 666 Milwaukee ave.,
róg Augusta, Chicago, 111.
— o
Zawiadomienie.
iNiniejszem zawiadamiam Sza
nowną Publiczność, iż po powro
cie z Kalifornii, zamieszkałam pn.
98 Park str., naprzeciwko Wicker
Park. Przyjmuję chorych od Qtej
do litej rano i od 7mej do 8msj
wieczorem.
Z szacunkiem1,
Dr. Annai L. Krygier.
KEV. C. h.
St. Louis, Mo., 25go lutego, 1905 r.
Słowa pochwały dla firmy Kobolo Tonik
Medicine Co., Chicago, III*
Do cierpiącej ludzkości!
Cierpiałem przez kilka lat na cho
robę sercową i ogólne osłabienie,
lecz nie mogłem doznać żadnej ulgi
aż na szczęście dano mi Tonik Kobo
lo, dzięki któremu czuję się tak zdro
wym jak** nigdy w życiu.
Nic dziwnego że polecam tę medy
cynę z całego serca. Wiem że ona
przyniesie radość i szczęście jiie je
dnej cierpiącej rodzinie, tak jak mnie
uszczęśliwiła.
Bardzo wdzięczny jestem firmie
Kobolo Tonie Medicine Co. I pozo
staję («8.) C. 8. Quinn, East St Louis.
Butelka tego lekarstwa kosztuje £1.(0, a nabvć
]• notn yr* wsayatkieh aptekach lub u Kobolo
Tanio Medicine Co., 836 Milwaukee Are., Ckłcago.
Mttt. na «nl<nie.
8:80 do 11 rano —
25c Czarne i białe
materye na suknie
w kraiki — 10 yar
dów każdemu —
yard po
9c
Odzież spwlnlft
llązkio francuzkie
balbriggan koszu
le i gacie — dubel
towe w siedzeniu—
specyalule po
25c
Koszule
Mizkłe negliżowe
koszule — jasne i
ciemne wzory —
warte aż do 85c —
po
39c
Krawatki
Mązkie i chłopięce
kokardowe krawa
tki — czarne 1 ko
lorowe, warte 25c,
po
5c
Koronki
Amerykańskie ko
ronki aa j.oszewkl
— warte aż do 10c,
epecyalnle yard
po
3C
Hafty
Haftowane obrą
bienla i wstawki —
wszyatkle nowe i
ładne wzory, warte
lOc — yard po
5c
Jedwabie
27 cali szeroka szy
fonowa tiffeta —
czHrna, biała, bru
natna, cegUsta 1
niebieska — warta
85c — yard po
598
Mat, na suknie
45 Cal. kamlotowe
brylliantyny, czar
ne, z malutkieml
blałemi kropkami,
warte S5c, yard po
39C
Skład otwarty we Wtorki, Czwartki i Soboty wieczorom.
Wypełniamy zamówienia listowne i telefon, i ędstawiamy towary jak zwykle.
Milwaukee Avenue i Paulina Ulica.
Lflwns
Czarne Lawns i
Organdies, fabrycz
ne reBztkl od 2 do 7
yardów, yard po
3%C
fiingliainy
Eitra miękkiego
wykończenia zefiro
we ginghamy, war
te lOc i 12J4, yard
po
a
5%o
Swisaes
Paekowate śmietan
kowe Swisses, ele
ganckio matery® na
ubrania i bluzki—
yard po
12%
Uli
Wsypy
Niemieckie czerwo
ne materyo na way
1'J't gwarantowane
że nie pr/.ppnszczn
jfł pierze, warte 35c
— yard po
i9c
Sprzedaż drobiazgów — Leny zniżone. | po<io™chr
Mezwykła sposobność dla krnwczek.
Następująca lista ucieszy wszystkie
niewiaetv które trudnią sią krawi^
czvzną albo maja zami-tr coś dla pwo
icn zeszyć.— Najlepsze gatunki tylko.
Zauważcie różnicę pomiędzy cenami
regularaemi i specfalneml. _
RrnnŁ-c VIri 100 Yardnwo szpul
DiUUKb RIWl ki, miękkiego wy
kończenia, c/arn* i biaie, wszys
tkie nnmera, regularna ce- i
na 22c tuzin, po I Uu
Reg. Spec.
200 Yardowe szpulki nici do bej
stowania czarne lub białe, tuzin., 18c l,2c
Kurtka haftki i octka—144 za 18c I2c
Białe perłowe guziki—tuzin ...... 5c 2'A
Kamiotona plecionka do sukien—
5 yardowy kiążek .. fle 9c
Oscar l>e Longa haftki i oczka —
2 tuziny na kartce 8c 5c
Miara we lormie dubelt. tasiemki.. 8c lc
400 Angielskich szpilek Sc llĄ
Iławełnicowa tasiemka -rolka 2c lc
Wieboldta ochrony do snklen —
wielkości 2, 3 1 4 IPe 7c
Niemieckie posrebrzane naparstki. Gc 3c
Reg. Suoc
Fairy tasiemka, wszystkich kolo-'
rów, .6 yardowe kawałki
Dziecięco-*"czarne podwiązki na
strony—gumowo guziki
Kleinerta Honk-On podnią/.ki —
wszystkich kolorów
Stalowe nożyczki— wszyst. wielk.
Wosk do prasowania— tuzin tylko
Sperm Olej do maszyn — butelka.
Bawełna do cerowania — szpulka
Miklowane składane szpiki—tuzin
ozdobiona guma na podwiązki—
wszystkich kolorów, y«rd
Czarna Lisie gama na podwiązki, y.
4c
7c
|l7c
lOc
8c
2c
lc
lc
6c
Sc
^ Nigdy przedtem lepsze taniości na Groseryc.
Za 3 ft. kalifornij. śliwek.
Za 3 ft. rącznle zrywanego
Nav^ bobu
Za paczką Grapę Nuts.
Za 4 fnnty wybornego łama
nego r>źu.
Za butelką Hrinz Catsup,
Za 3 pucz. Unoeda biszkokt.
4 funty najlepszej patento
wanej mąki za
3 kaw. Galvanic albo Fairy
mydlą za
D kaw. Persian toaletowego
mydła, za
3 ft. krajanoso mydła za....
4 funty mączki do prania za
U
Java i Mocha kawa—3 fun
ty za 5Cc albo funt I Sc
Wyborna Gunpowder her
bata— funt 27C
16 Funtów najlepszego mielonego cukru za....30O
Wyborna letnia kiełbasa—
twarda albo średnia | O n
—funt I u u
Libby'ego presowany Corn
Jłeef—1 funtowa S\X^n
puszka u^2u
Genesee Brand pomidory—
warte 12c— pusz- n
ka O su
Esdalo przeczyszczony
wczesny
wy
dało przeczyszczony E
%^S3S„6%G I 48C
Damskie c z ą.r n e
bawełnicowe poń
czochy bez szwu—
warte rtgalarnle
lOc—para po
6C
^ńczoohy
Dziecięco czarne
prążkowane baweh
nicowo pończochy
bez szwu, resztki—
para po
5G
Knnolnszfi
■caa ■ —
Dziecięce nieugar
nlrowaoe Leghorn
formy—warto 35c—
specyalnle po
I9C
ninzki
Niekompletne za
pasy damskich
ginghamowych 1
batystowych blu
zek,niektóre trochę
zbrudz.,warte $1.25
Przykrycia
Fabryczne reaztki
9—4 bielonych ma
tervi na przykrycia
(Id łórtek — warte
27c, yard po
!5C
5 5c
Obuwie
Dziewczęce i dzie
cięce piękne* trze
wixi, dongola ko
złowe, wystające
podeszwy, wszyst
kie wielkości, war
te J1.25, po
89C
Przyr/ąily
Z twardego drzewa
do suszenia flianek
— niklowan* gwo
ździe, 4 yardy dłu
gie, specyalnio
Olniwie
Niemowlęco trze
wicki z miękkie
ni i podeszwami —
lakierowane kapki
— nnnmra 1 do 4,
warte 48c, po
15C
Likiery
Undoroof albo Creum caysta Łjt-QKn
niÓTrkn, pi lna kwarta O U u
Importowana Hennessy & Co. Q\ 1 n «
Brandy, butelka za © I , Z U
Wjśmionitf joRiie stołowe piwo, "TEp
ekrzynia /. 2 tuzinami / uli
Widnie w Maruschino, pełna kwarta...49c J
Malt Mttrrow, Prima Tonie lub Bo- Q A p
homian Malt Fxtract piwo,tuz. but.O^fu
Tapety, Farby 11. p.
Tapety—w zapasach na jeden
pok6j-*wyźej od
35C
W. a. Wieboldt & Co. domowe flirby, gwa
rantowane. wo wszystkich mi rt n
poźądffnych kolorach, gal. po..Q> I ■UU
Zloty bronz—na ramy do obrazów,do stoł
ków, podstawek i t. p. pudełko ... 12c
CEnpbi
Chłopięce asorto
wttne Golf i Nor
folk czapki, niebie
skie strźowe 1 z
pięknych miesza
nin, po
I9C
Czarne 1 pozłacane
ramy, 1 calowa o
zdoba — mosiąźne
brzegi, 8x10 do llx
14,tylko 2kostume
rowi, sztuka
I9c
Ubrania
8 do 6 po pol. —
Chłopięce 2 sztuko
we ubronfn—Jasne i
ciemne,dobrze szy
te, 7 do 16 lat, war
te $1.98, po
$1.19
Spodlę
100 Tuzinów chło
pięcych nlsblosklch
szewiotowych spo
dni do kolan, 4 do
14 lat, para po
I7c
fEBIBES
eebsb
asmss ™«EajEEaa
PONIEDZIAŁEK, 15go MAJA, Będzie Dniem Taniości
TT
Skład Departamentowy Dla Ludu. Róg Milwaukee Ave. ICarpenter Ulicy.
Poniedziałek musi być dniem bardzo czynnym w składzie CO-OP, bo jest to naszą niewzruszoną zasadą biznesową. Aby
tego celu osiągnąć, nie wahamy się zniżyć ceny towarów bajecznie nlzko. I pamiętajcie że towary są świeże Itegosezo
nowe—takie jakich wy potrzebujecie—doskonałe pod każdym względem—l z pewnością zyskają nam uznanie I pofchwa
łę u wszystkich.
WIELKA MAJOWA SPRZEDAŻ MEBLI.
łfńzlct dla drlcei ((»o-('art8', we t rtr
"-Od
Inprain dywany, czypto-wełniane, f ftp
wielkości 6x0, "warte $S.OO Tkfi H
i wyżej, tylko *|l »# • W w
Piękny Davenport okładany azezląg, pokryty
velour materyą. całkiem dąbowa oprawa, " u
tomatyczne podstawki do głowy i(2 1 1 /I K.
śtóp. warte $20,00, tylko Ol 1 •tci)
Ładne bambusowe szafy do książek, <2»O 4 C
5 stóp wyeok. i 4 stopy szer. war. g7<<pd«TU
Materace bardzo tanio!—Pokryte < flP
ąs dobrego gatunku wsypką, X*| Xh
82.50 gatunku, po V '
Całkiem dąbowe stołki, siedzenia trzcinowe,
ładnie wypolerowane, nigdzie sprzeda
wane za mniej niź 31-10. nasza oferta.. v>»/v
SpecyalBie na Mtttt, iS?»™'"2!c SSST (p«»5n
od Vi9Uj rano do J412teJ przed pcładnlcra. yard mm ^ U skarpetki ) ZJ LI
Naczynia i Sprzęty Domowe po ce
nach odpoYriednych waszej kieszeni.
Farba,gwarantowana dobrego gatunku,^'Qp
każdego znanego koloru, galon 1. I vi
Piecyki gazolinowe. z 2 brenerami,dj 1
"Ueliable", gwarantowane tylko... W * »0('
Piecyki gazolinowe — Hot piat®, z (51 1 (i
2 brenerami, zunełnio gwaraato«v*Ul • ' "
Lodownie, wykładane minamlną wełną, police
można przymocować do woli, cal- Q j_ /JG
kiem mesią^ny zanvk i zawiasy, poO«'v>«7
Varnish Ueinowr, do pokostu najle- l rip
pszego gatunku, pus/.':a *lv»
Dużej wielkości kruki, na pól porcelanowo ła
dnie dekorowane, regularna cena 83c, O I /»
teraz tylko • v • '
Talerze obiadowe albo do zupy, 7 calowe, na
pół porcelanowe, z grubą pozłacaną
obrączką, tylko
Spluwaczki, mpjalica, dnż*J wielkości, | (\g%
tylko ll/t<
Domcstics. '
Drnkowuny batyst, 36 cali sze'rol<lf z ładnem
taanem albo ciemnem podbiciem, w krop-JT
;l i figury, warto lOc, yard tylko
Fabryczne resztki L medale kambryku, 1 do
6 yardów, warto aż do 15c, 3 n .
specyalnie ki%\j'
Niemieckie kaliko na pościel, najlepszego
eatunku, w ładne kratki, ' 3 n
9c gatnntcii, yard vfl'
27 Calowy gtneham na suknie, nowo wzory,
wszystkich kolorów i fasonów, A:),»
8c gatunku, yard TC? v
Mązka Odzież Spodnia.
Męzka odzież spodnią, ładnie obszyta
i wykończono, ecru, niebieska. O in
lub różowa, tylko
Damskie piękne prążkowane epodnie
koszule, z hrótkiemt rękawami albo
bez rękawów, dobrego lOc ga- f*n
tunku
Chłopięca I dziecięca odzież spodnia,
wszystkich wielkości, koszule, majt
ki albo gacie— białe albo ecru, "J pf „
tylko IwC
Najlepsze Iron Clad chłopięce 25c
pończoch)', numera 0 do 10, "I
para tylko A i/C
Damskie chusteczki z literami,
dobrego 7c gat., sztuka tylko.. ^"2^
Wstążki, całkiem jedwabne, lOc
dolii^c' gatun. każdego koloru...*'^
Koronki i Hafty, Zapasy
w Poniedziałek yard 1 l/n
tylko
Mięso.
Armonra Star szynki, 10fC
Chude kawałki Brcakfast 1 fi 3 />
słoniny, funt ATffU
Wyborna Cervelat latowa .1 9lp
kiełbasa, funt...'; ' l-wgt*
Jagnięcina nlbocielącina ba A l
potrawką, funt t *5v
Świoźe siekane miąeo, tilo
funt UJt
Wyborny Sirloin Steak, .\'...10Jc
Groseryo.
Nnjlapezy mielony cnltier, KO,,
10 funtów za •. 0«JC
24V4 Funtowy worek najlepszej cze- KT/i
sklej żytniej mąki za Uvv
Soda do prania, 7 funtów .
za -»
Wvborn« Burbank ,kar« fi n
tofie, pek
Ilambnrgor Aale * I 9/»
puszka.} '
Wyborne Ananasy (pine- . I f)n
ifpplea) *....
'Departament obuwia. *
Damskie vici kozłowe sznurowane trzewiki*
brunatna (tan) tilbo czarne, warte () K <t
gl.ŁO, specyalnio j '■
N1o szczędzimy starań aby uczynić nasze
- Kapelusze Damskie -
najpiękniejszemu ze wszystkich.
Zobaczcie nasze specyalne kapelusze,
Najpożądnósze i najmodniejsze dM Ar
kapelusze, po tj)£«7e)
Prosimy wszystkich do przejrzenia naszego składu.
PAULINA KLEIN
404 Milwaukee irenne.
Ogłaszajcie się w Dzienniku Chicagoskim.
, f fc
..'i ' '■ ■ • ■
KOSGIUSZKO PHOTO ART GO.
730 MILWAUKEE AYE.
pomiędzy Noble i Clesrer al.
Fotografio wszelkiego gatunku, matowe J
szklące (?loss).
Nawzą epecyulnolcia si\ fotografie par-filnb
nych. Nowożeńcom dtj^my w podaroku pię
kny portret ślabny, wielkości 1C*?0. ,
Ćcna znilona na fotęgmii* dla dzieci.
Prosząc Szan. Rodaków i Rodaczki o łaska
we poparcie, krtiUiny eiq
z szacunkiem
31. Eloąeta, F. AugnslynoTTfcz
1 U. Pruslóskl.
Fotografie 4* l-«zeJ-Koraonll gw.
DZIELNIK CHICAGOSKI
Jest Jedynym dziennikiem polskim *•
Ameryce który podaje codziennie «w»
ją cyrkulacyf.

xml | txt