OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, May 25, 1905, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-05-25/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

STOSUNKI W ROSYI.
"Russkoje Słowo" podaje fakt
następując}7: W Wołogdzie tłum
subjektów handolwych rozpoczął
demonstracyjny pochód po mie
ście. Po drodze delegaci tłumu
wchodzili do magazynów i żąda
li ich zamknięcia, a. pracujących
wzywano do przyłączenia się do
pochodu. Trzy godziny bliziko
subjekci chodzili po mieście, i
spokój był niezamącony.
Ale oto na głównej ulicy do
tłumu wmieszała się grupa stu
dentów, około 50 osób, śpiewa
jąc rewolucyjne pieśni. Grupę
studentów zatrzymała policya.
Nagle ktoś krzyknął: "Precz ze
studentami! Bić studentów!"
Ktoś puścił głupią pogłoskę, że
studenci strzelali do subjektów.
Tłum rzucił się na studentów.
Zdążyli oni schronić się do tea
rrtf.
Tymczasem tłumy łobuzów,
po części zaś i subjekci zaczęli
bić spotykanych na ulicy ucz
niów. Uczniowie chowali się na
podwórza domów, ale ich wła
ściciele ze złością wypędzali
stamtąd uczniów. Kilku z nich
mocno pobito, poraniono również
jednego z subjektów - handlow
ców i pewnego inżyniera. Stu
denci wymknęli się z teatru w
pojedynkę.
W tych dniach w Kuopio, w
jednem z miast gubernialnych
Finlandyi, odbyła się piękna de
monstracya przeciw gubernato
rowi hrabiemu Berghowi, który
aczkolwiek sam Fin z pochodze
nia^ nie zawahał się stanąć po
stronie rządu i przez sześć lat
jego polityki rusyfikacyjnej w
Finlandyi pomagał mu bardzo u
silnie, chociaż sam' w listach
prywatnych określa} postępowa
nie rządu petersburskiego jako
bezprawne. Deputacyla, złożona
z 16 najwybitniejszych obywate
li prowincyi Kuopio, udhła się
pewnego dnia kdo pałacu guber
natora i zażądała; posłuchania..
Za nią zebrał się na placu przed
pałacem olbrzymi tłum. Po kró
tkich pertraktacyach hrabia
Bergh zdecydował się przyjąć
deputacyę, której przewódca od
czytał mu energiczny adres w i
mieniu ludności całej prowincyi.
W adresie tym w słowach bar
dzo ostrych potępiono postępo
wanie zaprzańca i wezwano go,
aby natychmiast złożył swój u
rząd. Hrabia, Bergh próbował u
niewinniać się przed deputacyą,
ale całogodzinne rokowania po
zostały bez rezultatu. Deputacya
odchodząc, powtórzyła powsze
chne żądanie, aby nienawistny
hr. Bergh natychmiast ustąpił.
W tej chwili na ulicy rozległy
się okrzyki: "Pereat Bergh!"
Następnie tłum demonstrantów
ruszył przed mieszkanie znako
mitego patryoty i działacza Bro
feldta i urządził mu gorącą o
wacyę, za którą Brofeldt podzię
kował z. balkonu, wzywając ze
branych, aby dopóty nie prze
stawali walczyć, dopóki nie zni
knie nawet ślad bezprawnych za
rządzeń rządu rosyjskiego. Ge
nerał - gubernator Oboleński za
rządził w tej sprawie śledztwo,
które jednak .skończy się niewą
tpliwie na tem, że hrabia Bergh
poda się rzeczywiście do — dy
misyi.
*
Gubernator podolski wydał o
dezwę do ludności włościańskiej,
w której powiada: "Kto uważa
że jego praca jest źle wynagro
dzona, niechaj nie chodzi do ro
boty. Toj^ego rzecz i nikt go nie
tknie palcem, ale uprzedzam, że
każdy gwałt będzie ukarany jak
naj surowi ej, a podżegacze zosta
ną oddani pod! sąd i ziesłani, na
czem ucierpią przedewszystkiem
ich rodziny."

"Nowosti" donoszą, że wielu
znanych działaczy społecznych
w Petersburgu otrzymało anoni
mowe listy następującej treści:
"Wrogowie Ojczyzny! Swemi
żbrodniami doprowadziliście
cierpliwość społeczeństwa rosyj
skiego do ostatecznych granic.
Przestaniecie już wołać wy sa
mi: "organizujemy się!'* "My, iy-1
wioty konserwatywne, również j
organizowaliśmy się i postano
wiliśmy na wasze podłe prokla
macye odpowiedzieć również
proklamacyąmi, na wajsze podłe
pogróżki śmicifemi wyzwaniem,
na wasze bomby — również
bombami. Niewinna krew robot
ników, których naprowadziliście
na kule znieważonego i zranio
nego chłopa - żołnierza, woła o
pomstę, i niechże dokona się ona
nad waimi wbrew pobłażliwości
zbyt słabej władzy. Zjednoczeni
naszą ideą, uprzedzamy was, że
będziemy zapomocą bomb roz
pędzać wasz<e świętokradzkie
schadzki, na których uchwalane
są rezolucye bańbiące imię Ro
syan.
Członkowie tajnej organizacyi
terrorystów - konserwatystów.
"Biełyj pieredieł."
Nazwę tę trudno przetłuma
czyć na język polski. Lud rosyj
ski używa wyraźnie "Czornyj
pieredieł" na oznaczenie chwili,
gdy cała ziemia zostanie oddana
chłopom i równo pomiędzy ni
mi podzielona. Przed laty istnia
ła w Rosyi partya rewolucyjna
p. n. "Czornyj pieredieł", która
dążyła do przymusowego wywła?
szczenią właścicieli ziemskich.
Jeśli więc partya terrorystow
konserwatystów przybrała na
zwę "Biełyj pieredieł", mogłoby
to oznaczać, że w programie jej
leży nietylko rozpędzanie zapo
mocą bomb, zebrań liberałów, a
le i grabież ich majątków.
. u
RUCH PAROWCÓW.
Przybyły:
New York: Armenian z Liverpoolu,
Teutonic z Lirerpoolu.
Liverpool: Welshman z Portland, I
beria z Bostonu.
Queenstown: Haverford z Filadel
fii.
Brema: Kaiser "Wilhelm der Zwel
te z N. Y.
Londyn: Lancastrian z Bostonu.
O MEBLACH.
Nietylko odbiorców z ograniczony
mi środkami zadowolić mogę towarem
i ceną, ale także i majętniejszych. Oto
kilka ofert na sezon bieżący: Garnitur
parlorowy, trzy sztukowy, masywne
ramy na mahoń wykończone, nadzwy
czaj eleganckie pokrycie w kolorze
zielonym, doskonałe sprężyny, krzesła
i sofa obszerne i wygodne, za $75.00.—
Inny garnitur trzy sztukowy, większy
i piękniejszy, w ramach przepysznie
rzeźbionych, z trwałem przykryciem
jednokolorowem; ten garnitur wyglą
da jakby na zawsze wytrwał; cena
$95.00. Osobom pragnącym zaopatrzyć
swe pomieszkanie w rzeczy wspa
nialsze, jednakże nie wygórowa
ne w cenie, polecam trzy sztukowy
garnitur, wyściełany wzorzystą fran
cuzką. Velour materyą. Garnitur ten
oszacowali niektórzy odbiorcy na
$150.00. Ja żądam tylko $140.00. Jest
to coś pysznego za te pieniądze.
Szafy kombinacyjne, z dębowego
drzewa, bogato przećwiartkowanego, z
politurą fortepianową, bardzo elegan
skie, po $37.50 i $41.00. Skromniejsze
szafki kombinacyjne, od $11.75. — Go
towalnie (Dressers) czystym maho
niowym wenirem pokryte, z lustrem
ozdobnem o rzniętych brzegach, poli
tura fortepianowa, fason gotowalni
nadzwyczaj elegancki, tylko $35.00.
Piece w wielkim wyborze obejmują
cvm sławne marki "Universal",
"Home", "Laurel", "Gold Coin" i inne.
Powyższe ceny są bardzo umiarko
wane za towary, które po tych cenach
ofiaruję. Podałem te oferty tylko na
to, aby Szanowna Publiczność wie
działa, że bardzo eleganckie meble do
stać można także w składach polskich.
Nie trzeba zapominać, że sprzedaję
także trzysztukowe garnitury parloro
we od $8.50, żelazne łóżka od $1.50,
szezlągi od $4.50, materace od $1.25,
dywany od $12.00, firanki koronkowe,
para od $1.35, stoły rozciągane, czy
sto dębowe od $4.50, stoliki do parło
ru z blatem 24x24 calowym, od $1.25,
mniejsze stoliki od 75 c i t d., i t d.
Robię dobry interes, ale robię go
dlatego, bo sprzedaję sumiennie zro
bione towary po cenach nadzwyczaj u
miarkowanych. Każdy, kto wejdzie do
mojego składu, czy co kupi czy nie,
jest mile przyjęty i grzecznie obsłużo
ny.
Sprzedaję za gotówkę lub na łatwe
wypłaty.
Antoni F. Lakówka, właściciel składu
The American Furniture Storę,
1075—1077 Milwaukee ave. blizko
Lincoln street
Drobne ogłoszenia
a Organista
władający biegle organem pedałowym,
mający dłuższą, praktykę w prowadze
niu chórów, posiadający kwalifikacyę
ukończonej szkoły organistowskiej o
raz grający na kilku instrumentach
muzycznych, poszukuje posady. Ła
skawe zgłoszenia uprasza nadesłać do
Redakcyi Dziennika Chic. 25 m
SZTOR do wynajęcia, 1812 W. 4Sth ul.,
naprzeciwko kościoła św. Józefa na
Town of Lake. Wiadomość: 4609 Ash
land ave. 25m
POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 632
Milwaukee ave., pierwsze piętro, front.
POTRZEBA dwóch mężczyzn na stan
cyę. 17 Cornelia ul., na floie.
DOŚWIADCZONY kowal poszukuje
zajęcia. Mówi po polsku i niemiecku.
B. Piwarun, 172 De Koven st. Chi
cago. 27 m
POTRZEBA mężczyzn 1 panien na
stancyę. 819 Milwaukee) ave., 2gie pię
tro, front.
POTRZEBA mężczyzn, na stancyę. 426 i
Milwaukee &ve. 26 m I
Krewnym i znajomym dono
szę tę smutną wiadomość iż
najukochańsza żona moja
Stanisława Mikucfca,
pożegnała się z łym światem
opatrzona św. Sakramentami,
w Środę, duia 24go Majo, o go
dzinie -Jlltej wieczorem, prze
żywszy 32 lata.
Pogrzeb odbędzie się w So
botę, dnia 27go Majn, o godzi
nie ^9tej rano, z domu żałoby
pn. §4 Wadę ul, do kościoła
św. Stanisława K., a stamtąd
na cmentarz św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek za
praszam wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku
pogrążony:
Franciszek Milcuclci, mnż;
Bronisława, Apolonia, Ja
dwiga, Ksawery i Stanisław,
dzieci; Stanisław i Maryan
na Turkowscy, rodzice; Wa
lenty i Franciszek, bracia;
Elżbieta, bratowa; Ludioik
Mikucki, szwagier; Teresa
Mikucka, szwagierka. 20
Krewnym i znajomym dono
simy tę 6mutną wiadomość iż
najukochańszy ojciec nasz
Wincenty Cichański,
członek Tow. Serca Jezusa,
św. Krzyża i Bractwa Wstrze
mięźliwości pożegnał się z tym
światem opatrzony św. Sakra
mentami, w Środę, dn:a 24go
Maja, o godzinie 2giej po po
łndniu, przeżywszy lat 62.
Pogrzeb odbędzie się w So
botę dnia 27go Maja, o godzi
nie ^9tej rano, z domn żałoby
pn. 34 Hamburg ul., do koś
cioła św. Jadwigi, a stamtąd
na cmentarz św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku
pogrążeni:
Burbara Cicliańska, żcna;
Paicel, Józef i JJernard, sy
nowie; Marta, Rozalia i An
na, córki; Teresa, synowa;
Stanisław, zięć; wnuk i wnu
czka.
RUCH W TOWARZYSTWACH.
ZE STANISŁAWOWA.
— Dziś wieczorem o godzinie pół
do Smej odbędzie się lekcya śpiewu
Chóru Dolnego kościoła św. Stanisła
wa Kostki, w sali nr. 5 ty. — Józef
Golubski, Dyr.
POTRZEBA mężczyzn na stancyę.731
Milwaukee ave. Pierwsze piętro,
front. 25 m
POTRZEBA mężczyzny do koni. C85
Noble ul. 25 m
POTRZtBA DZIEWCZĄT DO OWI
JANIA JEDWABIU. PRZYJMUJEMY
DZIEWCZĘTA W NAUKĘ. OSCAR
HEINEMANN, 63 MARKET ST. 31m
POTRZEBA doświadczonych i bez do
świadczenia dziewcząt do szycia na
maszynach. Eisendrath Glove Co. El
ston i Armitage aves. 26 m
POTRZEBA maszyniarek przy wyro
bach ze skóry. Stała praca i dobra za
płata. Chicago Sporting Goods Mfg.
Co. 120 South Jefferson ul. # 27 m
POTRZEBA mężczyzn do roboty w
borach w Michigan i Wisconsin, także
do hotelów i restauracyi. G. A. Paul,
165 E. Van Buren str. 2G m
POTRZEBA kieszeniarek i do ręka
wów, kantów bejstowania przy surdu
tach. Jan Przybylski. 134 Wabansia
ave. 25 m
POTRZEBA maszyniarek przy spod
niach, także dziewcząt do robienia ry
gli, obrzucania szewków, wyszywania
dziurek i czyszczenia spodni. 717
Dickson ulica.
POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj
nej domowej roboty. Mała familia. D.
Halperin. G69 N. Irving ave. 31m
POTRZEBA dziewczyny lub kobiety
do domowej roboty. 312 W. Divisiin
do domowej roboty. 312 W. Division
str. B. Horenstin. 27 m
POTRZEBA dobrych kobiet do prze
bierania szmat. 155 W. Division str. |
POTRZEBA doświadczonych panien j
do sprzedawania płaszczy "cloaks". I
Stała praca i dobra zapłata. Pisać pod j
numer 1756 Dziennik Chicagoski. 27m
POTRZEBA dobrych kobiet do fini
szowania spodni. 133 W. Division ul.
27 m
POTRZEBA chłopaków do roboty w !
fabrykach na północnej i zachodniej j
stronie. $6.00 do 89.00. Clynic Agency.
195 La Salle str. 26m ;
DZIENNIK CHICAGOSKI
stale wychodzi o 8-miu stronicach*
1J0TRZEB.Y 100 dziewcząt do mycia etft\«k, 200
* do domowej roboty — zarazem kucharek i
dziewcząt do hoteli.
Gili MILWAUKEE AYE.
PANI SCHMIDT AGENCYA PRACY.
POTRZEBA służącej do domowoj ro
boty. Zgłosić się do Adin. Dziennika.
xxx
i ■* PANIEN 1 raątatek do wyu
MATj"iahq uczenia bią kroju i azycl*. U
lUUZ&Ud ^lelam lekcyi w dzień, dla
pracujących wieczorom.
CRALIK, 658 N. Ashland Aye.
POTRZEBA dobrych ręcznych dziew
cząt przy surdutach. 850 N. AShland
ave. 27 m
POTRZEBA 12 MASZYNIAREK
WIĘCEJ PRZY SPODNIACH. 474 N.
ASHLAND AVE., 3-CIE PIĘTRO.
25 m
POTRZEBA dobrych ręcznych, ma
łych dziewcząt w naukę, prasownika
na czysto przy surdutach. 375 W. Di
vision ul. 25 m
POTRZEBA służącej we wieku od 18
do 20 lat. 728 Dickson ulica. 25 m
POTRZEBA maszyniarek przy spo
dniach. 10 Park ul., blisko Wood ul.
i Milwaukee ave., w tyle, pierwsza
piętro. 29 m
POTRZEBA przy spodniach młodego
mężczyzny do prasowania szewków.
Musi być obeznany w tym fachu. 10
Park ul., w tyle, pierwsze piętro, bli
sko Wood ul. i Milwaukee ave. 25 m
POTRZEBA finiszerek do spodni. 152
W. Blackhawk ul. 25 m
POTRZEBA starej kobiety lub dziew
czyny do domowej roboty. 638 N. Ash
land ave. 25 m
POTRZEBA 20 polskich dziewcząt do
szorowania w hotelach. $18.00 miesię
cznie. Przejazd darmo. 643 Milwaukee
ave. 29 m
POTRZEBA 50 polskich dziewcząt do
roboty we fabryce. Dobra zapłata. 643
Milwaukee ave. 29 m
POTRZEBA 50 maszyniarek przy
damskich reprach. Banner Waist Co.
161 So. Clinton str. xxx
TIATn7CD i codziennie d/.iewczrt do "e.
r Ił I K/rKA BHiirocyi hotelów i iiomow< j
* "lVUlvll.fl roboty. Najsturaze polskie
biuro w miwtie.
909 Milwaukee At. blizko Ashland nv.
POTRZEBAmężczyzn do rozbierania
budynku. Dobra płaca. 425 Milwaukee
ave. 27m
POTRZEBA pierwszej klasy dziew
czyny do zwyczajnej domowej roboty.
Mała familia z 3 starszych osób. Pła
ca $4.00. 494 Belden ave. Apartment
22. 25 m
POTRZEBA kobiet do darcia szmat.
1458 Milwaukee ave. 25 m
POTRZEBA 40 dziewcząt dzien
nie do domowej roboty i restauracyl. Do
bra zapłata. K-11), 772 Milwaukee ave.
Naprzeciwko Cleaver ul. Polskie biuro.
^Otwarte w Niedzielą. X
POTRZEBA 2000 mężczyzn 1 dziew,
cząt do roboty w mieście i poza mia
stem; ludzi na farmy i do ogrodowej
roboty na plantacyach z cukrowymi
burakami; także samotnych męż
czyzn i mężów z familiami do stanów
Nebraska, Kansas, Colorado, Wiscon
sin, Michigan i Illinois. Dostarczam
zajęcie przy kolei, w kamieniołomach,
fabrykach, tartakach, kopalniach z
rudę. żelazną., oraz w hotelach, restau
racyach i przy prywatnych familiach.
Przyjdźcie i spróbujcie moją uczciwą
i już kilka lat istniejącą agencyę. Ja
jestem jedynym agentem w Chicago
który natychmiast zwróci wam pienią
dze jeżeli nie dostaniecie pożądaną
robotę. Chicago Employment Agency,
1G7 Washington ulica, pokój 16, 17 i 18.
— J. Lucas, prawdziwy Polski agent.
3 cz
POTRZEBA dziewcząt do bejstowania
kantów przy surdutach; także kraw
ca; nowoprzybyły ma pierwszeństwo.
510 North Paulina ulica. 2G ra
POTRZEBA chłopaków. 570 Wells
streert.
POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj
nej domowoj roboty lub młodej dzie
wczyny do roboty lub młodej dzie
Dobra zapłata. 437 So. Winchester
ave., drugie piętro. 2G m
POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj
nej domowej roboty. Dzieci niema.
Mrs. Johnson. 41 E. 31st str. 20 m
POTRZEBA chłcpoko od 17 do 18 lat
do roboty przy butelkach 42 Augusta
ulica.
POTRZEBA starego mężczyzny do po
syłek i lekkiej roboty w fabryce. Nie
potrzebuje mówić po angieJsku. Bec
kler, 80 Michigan ave.
POTRZEBA klerka do sładu rzeźnicze
go. 572 Noble ulica.
POTRZEBA maszyniarek i ręcznych
dzicfwcząt przy surdutach. 754 North
Wood ulica, róg Mc Reynolds ul.
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. G12 Holt ave. 27 m
POTRZEBA maszyniarek do spodni.
Section roobta. 447 N. Ashland ave.
26 m
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 487 Milwaukee ave.
i, i '■
POTRZEBA ręcznych dziewcząt przy
surdutach. 199 W. North ave.
POTRZEBA panien na stancyę. 90 W.
Division ul.
POTRZEBA maszyniarza do wszywa
nia rękawów przy "sack" srrdutach.
Płaca od $11 do $12 tygodniowo. 00
Emma str.
POTRZEBA dziewczyny lub kobiety
do domowej roboty. Stała praca, do
bra zapłata. 257 W. Chicago ave., w i
salonie. 20 m
POTRZEBA dziewczyny do finiszowa- j
nia przy damskich ubraniach natych- !
miast. A. Rosenberg. Pokój 503. Ste- J
wart Bldg. 92 Statei str.
POTRZEBA DZIEWCZĄT DO ROBIE- '
NIA DZIUREK RĘCZNIE PRZY SUR
DUTACH. HART, 8CHAFFNER AND
MARX. 1449 MILWAUKEE AVE. 27m
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 149 Potomac ave., drugie pię
tro. 25 m
POTRZEBA robotników do roboty
na kolei w Illinois, Iowa, Wisconsin
i Michigan. Także do rozmaitej innej
roboty. Polscy Agenci, 81 So. Canal
ul. i 20 W. Madison ul. Asping &
Sweet. xxx
POTRZEBA małycr dziewcząt od 14
do 16 lat, do roboty w szapie krawiec
kim. 95 Haddon ave., 2gie piętro. Roth
gieger Bros.
POTRZEBA FINISZEREK I RĘCZ
NYCH DZIEWCZĄT PRZY SPO
DNIACH. NOWY 3ŻAP. STAŁA PRA
CA. HART SCHAFFNER AND MARX.
1449 MILWAUKEE AVE. 27 m
POTRZEBA doświadczonych nakłada
czek na Hagen maszynach do maglo
wania. Stała praca i dobra zaplata.
Parker's Towel Supply Co. 345 South
Canal ul.
POTRZEBA dziewczyny do rygli przy
spodniach. 474 N. Ashland ave.
POTRZEBA prasowników na czysto
przy dobrych szapowych surdutach.
Dobra zapłata, stała praca. Tylko pier
wszej klasy prasownicy niech się
zgłoszą. Newman. 373 W. Ohio ul.
27 m
POTRZEBA doświadczonych maszy
niarek przy damskich reprach i stroj
nych kaftanach "Dressing Saques".
Dobra zapłata i stała praca. Enter
prise Mfg. Co. 286 N. Superior Court,
pomiędzy May i Centre ave., 1 blok
na południe od uiicago ave. 29 m
POTRZEBA młodej dziewczyny w
składzie towarów łokciowych. 1064 N.
Hoyne ave.
POTRZEBA 25 ludzi; płaca $2.00
dziennie. 425 Milwaukee ave.
POTRZEBA "bushelmanów" przy
męzkich na urząd zrobionych ubra
niach. Zgłosić się gotowi do pracy.
Owen T. Moses and Co. W. Chicago
ave. i Carpenter ul.
POTRZEBA 100 robotników do robo
ty w mieście. $1.75 do $2.00. Pokój
12. 195 La SALLE ulica. 26 m
POTRZEBA kobiety do czyszczenia
pomieszkania. Teofil Stan, 694 Mil
waukee ave.
Kupno i Sprzedaż.
!
Na Sprzedaż.
Farmy w polskiej okolicy Michigan,
blizko miast polskich, blizko kościołów
polskich i szkół.
100 Akrów, 3 mile od miasta, 2 mile od
kościoła i szkoły. 40 akrów pod płu
giem, reszta dobry bór. Wszystkie bu
dynki z inwentarzem. Do- Onfl
bre płoty. Cena
80 Akrów, 4 mile od mineta, 3 mile od
kościoła i szkoły. GO akrów pod plu
piem. Wszystkie budynki, także ku
źnia i z inwentarzem. Do- Tflfl
bre płoty. Cena
80 Akrów, 4 mile od miasta, 8 mile od
kościsła i szkoły. 50 akrów pod płu
Wszystkie budynki i z iu- (jg'J 'Yjjf)
wentarzem. Cena t|pA9 I UU
Mamy także farmy w 111., Wis., Ind.,
itd. Po bliższe informacye zgłosicie się
lub piszcie do:
A. A. JANKOWSKI & GO.
Pokój 507 Oxford Illilg.
84—0 La Sulle Street.
Wieczorem lub w Niedziele po południu
pod nr. 25G6 Milwaukee Ave. Avondalp.
NA SPRZEDAŻ dom, 3 renta, można
dorobić czwarty rent. Sprzedam tanio
z powodu odjazdu na farmy, 1017 Troy
ul., pomiędzy 23 i 24 ulic^. J. Radva
nowsky. , . 26m
NA SPRZEDAŻ dobry skład rzeźniczy
w polskiej okolicy. Sprzceaję z powo
du wyjazdu na farmy. Adres w Adm.
Dziennika Chic. 31 m
NA SPRZEDAŻ statki 1 sprzęty do
mowe z powodu odjazdu; zarazem du
ży pieis. 235 Cornell ul. 25 m
NA SPRZEDAŻ farma 74 akry, z ca
łym inwentarzem, ćwierć mili od mia
sta, pół mili od rzeki. Zgłosić się do
James Sklla, English Lake, Ind., lub
do A. Dzierwa. 47 Bunker st. Chica
go. . 27 m
NA SPRZEDAŻ skład cukierków z
grosernię.. 133 W. Division ul. 2G m
NA SPRZEDAŻ salon z powodu cho
roby męża. 439 N. Marshfield ave.
27 m
NA SPRZEDAŻ koń i wóz expresowy.
382 Armitage avc. 27 m
NA SPRZEDAŻ "brick" dom p. n. 137
Mc Henry ulica, temu który najwięcej
za niego ofiaruje. Musi by<2 usunięty
z loty. Oferty przyjęte będą. tylko do
31go Maja, 1905 r. Fenske Bros., 139
Mc Henry ul. 27 rn
NA SPRZEDAŻ dobra pralnia, robią
ca dobry interes, przynoszący $250.00.
Adres w Adminlstracyl Dziennika
Chicagoskiego. 27 m
DOBRA grosernia na sprzedaż. War
ta $G00. Sprzedam za $400. Sprzedaję
z powodu odjazdu z Chicaga Adres
w Adm. Dziennika Chicagoskiego.
27 m
NA SPRZEDA szap krawiecki; 8 ma
szyn do szycia, Jednę do robienia dziu
rek, jednę do tekowania i jednę do ob
rzucania szewków; jeden motor ele
ktryczny Wagnera. Wszystko w do
brym stanie. 18 Ellen ul. P. Berglund.
31 m
KTO MA dobrego konia, ważącego
1300 do 1400 funtów i chce go sprze
dać tanio, niech się zgłosi pn. 1075—
1077 Milwaukee ave.
NA fc^RZEDAż grosernia 1 salon.
Sprzedaję z powodu odjazdu ną farmy.
420 N. Winchester ave. 27 m
NA SPRZEDAŻ salon z halą w pol
skiej okolicy. Sorzedaje t powndu Iż
mam inny Interes. Adres w Ad. Dzien
nika Chlc.
Kupno i Sprzedaż,
KTO CHCE
1\ I U UlIuL grunt lob farm*
mmmmmmmmmmmmm albo pożyczyo
pieniędzy na bu*
dowę lab zakupno; albo kto ma pieniądz#
do wypożyczenia na pierwszy morgecz,
ten niech się zgłosi do polskiego Wantom
C. W. DYNIEWICZ & GO.,
808 Hłlvaokee iY9.lMo."«.°;^tiicago.
Asekurujemy od ognL w najlepsz3-ck
ćompnniach. Wyrabiamy wszelkie pa
piery legnlne. ociągamy śpadkobierstwa
z Europy i wystawiamy pełnomocnictwu
>zyll plenipote^cre.
LOTY! LOTY!
Na sprzedaż tanie lotv po $150,
rogawe po $250, w polskiej parafii
św. Izydora, w Blue Island, 111.—
Kanały ściekowe, woda i gaz już sq
w ulicach zaprowadzone. Także a
sekurujemy od ognia i na życie, o
raz wyrabiamy wszelkie papiery le
galne.
J. P. Clancy i P. Feliszak.
Notarynsze Publiczni.
Ofle 1 mieszkanie na miejscu:
4G4 Honore ul., Blue Island, 111
FARMY
we wszystkich 6tanach Ameryki po cenlc
od 4 do 12 dolarów za akior.
Tysiące farmerów polskich osiedliłem.
MARYAN DURSKI, 285 Armitage Ave.
Na Sprzedaż w Avondale.
Ilamlin Ave. obok domu Starców i Sie
rot 2 piętrowe domy o 2ch mieszkaniach
na łatwe miesięczne wypłaty.
Potrzeba tyllco $300 zadatku resztę mo
żna opłacać miesięcznie rentem.
Loty 6ą 20 i 27 6tóp szorokie, pr/.ed ka
żdą loti\ śliczne cieniste d^ewa.
Bliższych inform:icyi udzieli
Edmund Szajkowski,
2560 Milwaukee ATennc.
OQs otwarty codziennie 1 w Niedzielę po
południu.
CHCĘ WYPRZEDAĆ
juk najprędzej lotę na północno-zachod
nim rogu Hnmlln Ave, i CDTRO
Georgu ul., 34x122
Hamlln Ave., front na zachodniej stronie
ulicy, blisko Diversey, 2 (£ A C\C\
loty, 25x125, każda
dogodne.
ERNST STOCK, 374 E. Ditision ni.
NA SPRZEDAŻ dobrze wyrobiona de
taliczna piekarnia. Zachodnia strona.
Adresujcie listy: 1C27 Dziennik Chl
cagoskl. 25 m
NA SPRZEDAŻ dwa domy 1 lota. 330
Córnell ul. 29 m
NA SPRZEDAŻ lub zamienię dom 1
lotę w Threo Lakes, Wisconsin. Do
bre miejsce na letnie mieszkanie. Naj
lepsze miejsce do łowiopia ryb 1 po
lowania. Sprzedam za bardzo nizkij
cenę. Agenci piszcie po bliższe lnfor
macye. Adresujcie: Paul Dużerwgkt,
8G7 Sheffield ave. Chicago. 25 m
NA SPRZEDAŻ tanio 5-pokojowy dom
w najlepszym stanie blisko Milwaukee
i Belmont ave. tramwajów. Cena
$1350. Na miesięczne spłaty, tak samo
jak rent. W. H. Gicjpecke and Bro
2393 Milwaukee ave. 27 m
NA SPRZEDAŻ dwie loty, 3-piętrowy
dom drewniany i szap w tyle, na dru
giej dom "cottage" ze stajnią w tyle.
Rentu $39 na miesiąc. 224—226 Armi
tage ave. 27 m
NA SPRZEDAŻ salon; dobre miejsce.
Sprzedaję z powodu choroby. 585 Holt
ave. 25 m
NA SPRZEDAŻ bardzo tanio murowa
ny cottage 2 flats, dolna część cał
kiem nowa. 1337 Sacramento ave.27m
P AnUłU we wszystkich sta
rAKlUI
dolarów za aluor. Tysiące far
merów polskich osiedliłem
ADAM MAJEWSKI, 567 Noble ul.
TAKI DOM DAJEMY DARMO.
60,000 akrów wybornych gruntów farmer
sklch i leśnych, w powiecie Gates, Ftanl*
VVl9con8ln. Dobra rola; wody pod dosta
tkiem; położona od 3 do 6 mil od mineta.
Nlzkie ceny i łatwe warunki. Zgłoście
BiQ lub piszcie do
GEO. KNOBŁALCH FARM LAND CO*
115 Dearborn aL, ISf6i
Sl'609 Milwaukee kiSSEgttST""
SALON na sprzedaż w dobrem miej
scu przy fabrykach,z powodu wyjazdu.
Adres w Adm. Dziennika. 2Gm
NA SPRZEDAŻ salon. IGO W. Huron
str. 2Gm
Na Sprzedaż £fwKcdi
lfO lotów w clągie roenącem przedmieściu Ilnnson
Purlr, Polisą wnt r. gwarancyą wykazują czj
aty tytuł dostarczam darmo. Loty % frontem na
"ń!".0: $150
57tM3ourt, ścieki 1 woda eaprowa- $230
l7th^Ave., ścieki 1 woda aai>row» $250
GCtb Conrt, woda tapro $200
Te loty znajduje atq nomlądzy Grand 1 Armita^n
A w. Nie czekniclo jeżeli chcecie korzystać a tej
taniej iferty. Na tądanle wysyłamy plan.
ERNST STOCK, 374 E. Diyisiog Ul.
NA SPRZEDA^ dobrze opłacający się
narożny salon, w polskiej okolicy.
Lease na pięć (5) lat Adre? w Adm.
Biiennika ĆŁlctfosklegó. tt1

xml | txt