OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, May 27, 1905, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-05-27/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

Polacy wjtiicap,
Z WOJCIECHOWA.
— W niedzielę odbył się obchód
majowy w hali parafialnej. Sala była
zapełniona publicznością. Program 1
był bardzo długi, lecz z zajęciem wy
słuchano wszystkie numery. Wiel. ks.
żuchoła był przewodniczącym. Głó
wne mowy wygłosili ob. M. Maryań
ski i adw. Fr. P. Danisch.
— W niedzielę w hali Pułaskiego
odbyła się zabawa urządzona stara
niem Kompanii "C" Ochotników Pu
łaskiego. Popularność "Ochotników"
była widoczna z© względu na dopisa
nie publiczności. W czasie zabawy
przedstawiono ob. W. J. Laskowskie
go jako honorowego członka "Ocho
tników", i ten wygłosił mowę do ze
branej] publiczności. Mowę w imieniu
towarzystwa wygłosił p. Jan A. Peł
ka. Jak wiadomo,p. Laskowski jest po-,
słem z tutejszego obwodu do legisla
tury stanowej. Polonez prowadzili
panna W. Malicka i p. J. A. Pełka.
— Tutejsza Kawalerya Polska
sprowadza dla wszystkich swoich
członków nowe wojskowe siodła a
Nov,-ego Yorku.
Z KAZI MIERZOWA.
— Chór św. Kazimierza w par. św.
Kazimierza urządza pierwszy wielki
koncprt w niedzielę, dnia 4go czerw
ca rb. o godzinie Tej wieczorem, w
hali ob. Nowogo, róg 22ej i Troy ul.
W koncercie wezmą, udział pierwszo
rzędne siły śpiewackie, a mianowicie:
pani Róża Kwasigroch, oraz Towarzy
stwo śpiewu im. Bolesława Dembiń
skiego z South Chicago, Tow. śpiewu
im. Kurpińskiego i inni. Po koncer
cie odbędzie się zabawa taneczna. Ce
na biletu 25 c., miejsce rezerwowe 50
centów.
Komitet chóru urządzającego kon
cert dokłada wszelkich starań, ażeby
koncert wypadł Jak najświetniej, więc
spodziewa się, że Szan. Publiczność z
Kazimierzowa i okolicy raczy poprzeć
usiłowania jego Jak najliczniejszem
przybyciem na koncert.
— W dzień Zielonych świąteik, t. J.
w niedzielę, dnia ligo czerwca rb.
odbędzie się uroczyste poświęcenie
nowego gmachu szkolnego. Poświęce
nia dokona Najprz. ka. Biskup Mul
doon w asystetocyi licznego ducho
wieństwa. W gmachu tym na pierw
szem piętrze mieścić się będzie szko
ła, a na druglem i trzeciem tymczaso
wy kościół.
Junior.
Do Tow. Wojskowych w zachodniej
dzielnicy miasta Chicago.
Czołem!
Lat temu parę Jak grono wojsko
wych powzięło plan złączenia się
wszystkich oddziałów w naszej dziel
nicy miasta w Jędnę wielką organiza
cyę wojskową na sposób "Hycerzy
Kolumba" lub "św. Jana" ł jakoś po
mału do tego doszło, iż myśl ta roz
szerzyła się dalej, tak, ii postanowio
no spróbować, i w tym celu było zwo
łane posiedzenie kapitanów i naczel
ników w dniu 30go kwietnia br. Na
tem posiedzeniu pokazało się, iż wszy
stkie nieomal Tow. wojskowe należą
ce do polskich katolickich parafii ma
ją niezłomną chęć, myśl "organiza
cyi Wojskowej" wprowadzić w życie.
Otóż w tej sprawie zwołujemy walne
posiedźcie na dzień 28go maja br. na
Kantowie o godz. 2giej po południu.
Prosimy tych, którzy niebyli na osta
tniem posiedzeniu, aby się raczyli sta
wić; bo pomyślcie, bracia, jaką my
korzyść mamy z teraźniejszego stanu
naszych Tow. Oto mamy członków
tylko nielicznych i gdzie się sposo
bność nadarzy, to po dziesięciu lub
piętnastu wystąpi. A co do ochoty, to
zdsje się, iż krew wojskowa pradzia
dów naszych u młodzieży wymiera.
* Więc potrzeba nam pomyśleć o pod
niesieniu Tow. Wojskowych, abyśmy
pracowali wspólnie; niech "Miłość I
Jńtiność" będzie naszym orężem a
"Big i Ojczyzna" hasłem, a nadzieje
nasze się spełnią.
Czołem!
Wojciech Pokłacki, prezes.
Maryan F. Jaźwieckl, sekr.
Tymczasowy komitet organizacyjny.
Ubl . V. «7.
6t Louis, Mo., 25so lutego, 1905 r.
Słowa pochwały dla firmy Kobolo Tonik
Medioine Co., Chicago, III.
Do cierpiącej ludzkości!
Cierpiałem przez kilka lat na cho
robę sercowy i og&ne osłabienie,
lecz nie mogłem doznać żadnej ulgi
aż na szczęście dano mi Tonik Kobo
lo, dzięki któremu czuję się tak zdro
wym Jak* nigdy w życiu.
Nic dziwnego że polecam tę medy
cynę z całego serca. Wiem że ona
przyniesie radość i szczęście nie je
dnej cierpiącej rodzinie, tak jak mnie
uszczęśliwiła.
Bardzo wdzięczny jestem firmie
Kobolo Tonie Mediciae Co. i pozo
staję (Ks.) C. 8. Quinn, East St. Louis.
Battlka tego l«k»ntw& ko«z*u> $1.(0, s nabyć
w* wMjwtkich nockach Jub u K»bolo
»icJlodiria® Co., SC8 Uil* aukee A.t«„ Cbicaco.
DO SZANOWNYCH POLEK
2 Tow. Dobroczynności pod opieką
Św. Elżbiety.
Szanowne Panie! — Bardzo ważne
sprawy mamy do omówienia i zade
cydowania na nadzwyczajnem posie
dzeniu naszego Towarzystwa, odbyć
się mającem w przyszły Ponie
działek, dnia 29go b. m., o godzinie
2giej po południu, w hali Nr. I,
przy kościele Św. Stanisława Kostki.
Prosimy zatem jak najusilniej, aby
wszystkie panie członkinie przybyły
na .to zebranie. Dla dobra naszej
sprawy, dla dobra ubogich naszych i
opuszczonych wdów i sierot, poświęć
my tę godzinę popołudniową- i zbierz
my się w komplecie. - Bez współudzia
łu wszystkich -stowarzyszonych tru
dno poprowadzić z powodzeniem dzie
ło podjęte. Potrzebna nam jednomyśl
ność i współudział jak największej li
czby chętnych do pracy Polek. Niech
więc każda z nas pozyska choćby tyl
ko jedną nową współpracowniczkę i
przyprowadzi ją na poniedziałkowe
posiedzenie, abyśmy mogły zaintere
sować szersze jeszcze koła naszego
społeczeństwa dobroczynnymi celami
naszej organizacyi. Każda z pań od
bierze egzemplarz naszej konstytucyi i
książeczkę dla pokwitowania ofiar na
dobro publiczna przez nią składa
nych. Mamy także na tem zebraniu o
statecznie zadecydować sprawę wy
cieczki benefisowej do ogrodu Ko
ściuszki, zapowiedzianej na Ponie
działek świąteczny, dnia 12 Czerwca,
1905 r.
Ponawiając naszą prośbę o obe
cność wszystkich stowarzyszonych,
pozostajemy z szacunkiem.
Leokadya Kadow, Prezeska.
Agnieszka Nering, Sekretarka.
wf
Na korzyść Szpitala.
Od czasu1 założenia swojego,
Szpital "Najśw. Maryi Panny z
Nazaretu" bardzo wiele dobrego
czynił dla cierpiącej ludzkości.
Zawsze było w szpitalu i przy
chodziło do kliniki bardzo wielu
biednych, którzy nic nie płacili,
a bardzo mało płacących. W celu
pokrycia niezbędnych wydatków,
Zarząd Szpitala, zmuszony był
nieraz odzywać się do ofiarności
i miłosierdzia ogółu.
Obecnie Tow. Pomocnicze O
picki nad Szpitalem, ażeby ze
brać jaki taki fundusz na niezbę
dne potrzeby jako to: łóżka, po
ściel, bandaże etc. — urządza
wspaniały koncert w "Chicago
Orchestra Hall" w śródmieściu
jutro t. j. dnia 28go maja, w któ
rym najpierwsi artyści przyrzekli
swój współudział.
Każdy zrozumie, że koncert na
podobny cel godzien jest naszego
poparcia. Program koncertu jest
następujący:
1. Overture — Raymond "The
Queen's Secret", Thomas. — Me
tropolitan Orchestra — Carl
Bunge, Dyrektor.
2. Deklamacya — "Old Age",
Brooks. — Mr. W. W. Carnes.
3. Soprano Solo — "Voci di
Prinjavera", Strauss. — Pani Ja
dwiga M. Smulska.
4. Solo skrzypcowe — "Hunga
rian Fantasie", Hubay. — Mr.
Bernhard Listemann.
5. Solo Fortepianowe — "Po
lonaise Brillante", Weber - Liszt.
— Dr. Chr. F. Balatka. — Orkie
stra' pod dyrekcyą dra. M. J. Sei
ferta. •
6. Soprano Solo — Recit. i
Aria "E Strano ah Fors'e Lui",
Verdi. — Z opery La Traviata. —
Pani Róża Kwasigroch.
7. Cello Solo — "Ave Maria",
Bruch. — Mr. Paul Schocssling.
8. Marsz tryumfalny z Tann
hausera, Organ i Orkiestra, Wa
gner. — Organ — Mr. W. Mid
dleschulte.
Biletów dostać można u Wiel.
Sióstr w Szpitalu po 50C i $1.00.
PARAFIA ŚW. STANISŁAWA
KOSTKI.
Węglarze, którzy mają zamiar
podać ofertę na węgle, t. j. Mount
OHve Lump, Cardival Lump i
Indiana Błock niechaj takowe
złożą na plebanii św. Stanisława
Kostki najpóźniej do poniedział- i
ku wieczorem.
g !
-27 m W. Barwig, sekr. par.
' Z WOJCIECHOWA.
Jutro o 4-tej po południu w hall pa
rafialnej, róg 16tej i Paulina ul., od
będzie się losowanie lalki. Losowanio
to odbędzie się za staraniem "Dziewic
Różańcowych". Lalka ta miała być lo
sowaną, dnia 14go b. m., lecz z powo
du odłożenia obchodu, musiano zacze
kać do dnia 28 t. j. do jutra.
Najpierw o 2giej po południu w ko
ściele odbędzie się przyjęcie nowych
członkiń, potem po Nieszporach uda- I
dzą się do hali, gdzie przy zabawach
i w końcu przy losowaniu lalki spę- 1
dzą resztę dnia bożego. Omega. I
Straszliwy "Nikt."
Kiedykolwiek wydarzy się ja
kie nieszczęście i śledząc przy
czyn, zapytamy: "Kto winien
wypadkowi, po największej czę
ści" i ku naszemu zdumieniu w
•odpowiedzi uęłyszymy: "Nikt."
Wydarzy się wypadek słabości,
staramy się dociec, kto był jej
winien i znowu usłyszymy"Nikt."
Ten "Nikt" zdaje się być wszech
obecnym a także i strasznym. U
żywaony go jako tarczy, po za
którą kryjemy naszą nieświado
mość lub niedbalstwo. Jeżeli za
damy sobie trudu, by dociec źró
dła naszej choroby, zwykle przy
chodzimy do przekonania, że po
czątek jej leży w małej, niezna
cznej utracie apetytu, a to bez
warunkowo prędzej lub później
spowoduje zanikanie naszych sił
fizycznych. Wiemy zapewne, że
kilka doz Trinera Amerykańskie
go Eliksiru Gorzkiego Wina nad
zwyczaj szybko i pewnie przy
wróci nam zdrowie i siły, a jed
nak zaniedbujemy użycie tego
kordyału, dopóki choroba ni?
przykuje nas do łóżka. Zwalamy
potem winę na tego "N^kt". We
wszystkich chorobach żołądka
i krwi, przy rozdrażnieniu ner
wów, osłabieniu, wycieńczeniu,
bezkrwistości, chorobach skóry
i w wypadkach umysłowego
pirzygnębienią, nie można zna
leźć lepszego środka, jak Trine
ra Amerykański Eliksir Gorżkie
* go Wina, tego sławnego wino
gradowego kordyału. Do dostat
nia w aptekach lub u fabrykanta
Jos. Triner, 799 So. Ashland ave.,
Chicago, 111.
Ofiary na Szpital Matki Bożej
z Nazaretu.
Dr. Wład. Kuflewski $25; pan Czaj
ka $15; Dwór św. Stan. Kostki, Nie
wiast $5; ks. W. Boeckelman $10;
pan Szulc $10; Wabansia Relief So
eiety $8; Women's Ausialiary $15;
pan Maryańskl $2; dr. Orth $30; Pan
Konkowski $2; N. N. $2; Pan M.
Pstrong $5; pani Świątkowska $1;
dr. F. J. Laibe $5.
Wszystkim tym dobrodziejom Szpi
tala zasyłają, najserdeczniejsze "Bóg
zapłać"
Siostry Najśw. Rodziny z Nazaretu.
o —
TEATR BIJOU.
"Over Niagara Falls".
Przepysznie uscenizowany melo
dramat ofiarowany jest na siedm na
stępnych dni w teatrze Bijou p. t.
"Nad Wodospadem Niagara". Pewien
dobrze znany krytyk chicagoski na
zwał tę sztukę czystą, i rozumną, czyli
innem! słowy, że nie zawiera żadnych
szumnych i bezpodstawnych frazesów,
ani też jakichkolwiek scen tragicz
nych, nadając jej tem samem charak
ter przyjemny i stosowny dla wszyst
kich klas publiczności. Z tego więc
powodu zasługuje na szczególne po
parcie każdej osoby która nie chce
uczęszczać na przedstawienia sensa
cyjne 1 pełne czczych wyrażeń.
TEATR BUSH TEMPLE.
"Old Heidelberg".
Zapewne każdemu znaną Jest sztu
ka "Old Heidelberg", w której Już ty
le razy i z takiem wielklem powodze
niem występował sławny Ryszard
Mansfield. George Alison obejmie ro
lę ksiąźęcia Karola Henryka, a p. Ma
bel Montgomery wystąpi Jako Kata
rzyna, służąca w Heidelberg. Dosko
nale wytresowany klub z dwudziestu
o3Ób śpiewać będzie pleśni studentów,
włączając "Gaudeamus" i "Ergo Bl
bamus". Naturalnie że scanerya bę
dzie nader masywna 1 piękna, zastoso
wana do okoliczności.
TEATR PEOPLE'8.
"Kncbs 0'Tennessee".
Najlepszy utwór znakomitego pisa
rza Hal Reed: "Knobs 0'Tennessee",
przedstawiony będzie, w powyższym te
atrze w ciągu następnego tygodnia,
począwszy od jutra po południu aż do
Soboty wieczorem włącznie. Regu
larne "matinees" odbywać się będą
jak dotychczas, we Wtorki, Czwartki
i i Soboty.
Rola Magdaleny spoczywa w rę
kach popularnej aktorki p. Gilbert, a
reszta stałej trupy aktorów i aktorek
jest także dobrze rozdzielona, ku za
dowoleniu wszystkich. Zarząd teatru
zapewnia że efeicta sceniczne sg, cu
dem piękności, i że ta sztuka ze
wszech miar zasługuje na poparcie j
publiczności w zachodniej dzielnicy
miasta.
o
W szkole.
Nauczyciel: — Powiedz mi, Sapal
ski, co powoduje wytwarzanie się ro
sy?
Uczeń: — Wytwarzanie się rosy po
woduje. ... powoduje.... to powodu
je, że ziemia, obracając się 9zybko o
koło swej osi, bo w ciągu dwu
dziestu czterech godzin, męczy się,
panie profesorze,,i. pot na nią wystę
puje
Z Z1EMJP0LSKICH,
Poznań. — Przed sądem wo
jennym ,w Poznaniu stawał pod
oficer Schubert, oskarżony o po
niewieranie żołnierza. Artylerzy
sta Behnert j>odobno okazał się
niezręcznym, dla tego oskarżony
kazał po ogólnych ćwiczeniach*
powtarzać je jemu samemu. Cho
ciaż Behnert t^vł już strudzony,
musiał biedź szybko naokoło pla
cu ćwiczeń, potem kłaść się kilka
krotnie na mokrą ziemię, mane
wrować karabinem i klękać przy
tem, a było to w marcu i dzień
był dżdżysty. Behnert ostatecz
nie zniecierpliwiony zaczepił
czynnie podoficera, za co go ska
zano swego czasu na 2 lata wię
zienia. Po<ioficera S. zaś skazano
teraz za poniewieranie żołnierza
na 2 miesiące więzienia.
Kraków. — Rada miejska wy
brała dyrektorem teatru p. Lud
wika Solskiego, artystę i reżyse
ra teatru lwowskiego, 31 głosa
mi i przyjęła postawione w jego
liście warunki, a uchwałę co <do
urlopów artystów zmodyfikowa
na w ten sposób na jego żądanie,
że oświadczyła, iż w kontrak
tach, zawieranych z artystami^, u
względ,nić należy potrzebę wy
poczynku przez zastrzeżenie im
pewnego urlopu. Zresztą pozo
stawiono dyrekcyi zupełną pod
tym względem swobodę postępo
wania.
Drugi kandydat p. Aleksander
Bandrowski, który bez zastrzeżeń
godził się na warunki nowego
kontraktu, otrzymał 13 głosów.
Stanisław Wyspiański otrzymał
tylko 2 głosy.
Prezydyum miasta przekazano
następujący wniosek Daszyńskie
go: Rada miejska wyraża prze
konanie, że należy uprosić p.
Wyspiańskiego o wzięcie udziału
w pracach komisyi teatralnej.
Stosunek jego do komisyi ma się
oznaczyć na podstawie umowy z
nim zawartej po wysłuchaniu opi
nii komisyj: teatralnej, prawni
czej i skarbowej.
Na posiedzeniu tajnem pod
czas. dyskusyi nad kandydatami
odczytano list Wyspiańskiego, w
którym zrzekł się on iswej kan
dydatury.
Ludwik Sosnowski - Solski jest
jednym z najlepszych polskich
tiktorów charakterystycznych.
Jako dwudziestoletni młodzie- j
niec wystąpił po raz pierwszy w
roku 1875 w teatrze krakowskim
pod pseudonimem -Mancewicza,
grywał potem w towarzystwach
Trapszy, Wójcickiego, Krem
skiego i Puchniewskiego, w 1882
roku w Poznaniu, gdzie nawet
śpiewał w operetkach partye te
norowe.
— "Rr>rrnrViv nntv.
J *
żydowskie zaczęły się tu w so
botę 6 maja. Kilku chrześcian
rzucało kamieniami na żydów,
znajdujących się w łódce na rze
ce. Żydzi odpowiedzieli strzała
mi, które Taniły kilku •chrześcian.
Wieść o tem rozniosła się bardzo j
szybko po mieście. Na przedmie
ściu Pawlikówka poczęły się gro
madzić tłumy żydów i chrześ
cian. Manifestantów natychmiast
rozproszono, przyczem jeden i>
zraelita został przypadkiem ugo
dzony śmiertelnie kopytem koń
skiem, tak, że wnet umarł. Naza
jutrz, w niedzielę, przy starciu
między chrześcianami a żydami j
na głównym placu miasta dwaj
chrześcianie i jeden izraelita zo
stali zabici. W dzielnicy żydows
kiej zabito kilku izraelitów, a kil
ka zraniono. Tłum rozpędziło
wojsko, 40 chrześcian aresztowa
no. W poniedziałek pewna grupa
pospólstwa dopuszczała się mor
derstw i niszczyła własność ży
dów. We wtorek miasto było
spokojne, tylko jednego żyda lek
ko zraniono, a dwa domy żydow
skie na przedmieściu Krosna zni
szczono. Garnizon żytomierski
składa się z 3 pułków piechoty,
jednej fcatety^ konnej artyleryi
i dwóch szwadronów dragonów.
| Żytomierz. — Fakt. iż liczba
ofiar rozruchów w Żytomierzu
! stosunkowo jest nieznaczną, na
leży przypisać energicznym za
rządzeniom, jakich chwycił się "
rząd celem zapobieżenia i stłu
mienia niepokojów. Już dnia 21
kwietnia żydzi w.Żytomierzu za
jęli wyzywające stanowisko, tak
np. posługiwali się portretem ca- i
ra, jako tarczą do strzelania. Mi
' nisterstwo spraw wewnętrznych
pisze dalej dziennik oficyalny
— posiada szereg sprawozdań o
czynnych zniewagach, jakich się !
dopuścili żydzi na chrześcijanach
na ulicy. Dnia 25go kwietnia roz- (
dawano w Żytomierzu odezwę
wołyńskiego komitetu socyalno
rewolucyjnego stronnictwa, zapo
wiadającą awantury żydowskie.,
Odpowiedzialność za dopuszcze
nie do rozpowszechnienia tych
odezw spada na miejscową admi
nistracyę, odezwy te bowiem słu
■' żyły do podjudzenia jednej części
ludności przeciw drugiej. Naszki
cowane powyżej wyzywające za
j chowanie się żydów, uległych re
wolucyjnej propagandzie, nietyl
ko paraliżowało zarządzenie
władz administracyjnych, ale
wprost wywoływało zatargi. Aby
rozruchy uniemożliwić, poleciło
ministerstwo spraw wewnętrz
nych gubernatorom wydać ener
giczne zarządzenia, oraz wytłó
maczyć dobrze usposobionej czę
ści żydów, by óna w interesie o
gółu żydów ostrzegła zawikła
nych w walkę polityczną współ
wyznawców przed prowokują
cem nienawiść stanowiskiem ży
dów w obec chrześcijan.
Zabrze. — W Zabrzu na Gór
nym Śląsku jak czytamy w "Gło
sie śląskim", odbyła się znowu
rewizya w 'bibliotece ludowej,
której dokonali inspektor poli
cyjny i wachmistrz. Zabrano
karty z widokami treści rzekomo
podburzającej i kilka fajek, zło
żonych tam przez abstynentów.
— Czy te fajki uprawiały także
"wielkopolską agitacyę" ?
Bytom. — Bankowi ludowemu
w Bytomiu, a raczej • zarządowi
jego oraz trzem członkom rady
nadzorczej wytoczyła prokurato
rya proces na podstawie donie
sienia przewodniczącego komisyi
podatkowej. Chodzi mianowicie
o to, czy suma czystego zysku w
bilansie jest prawdziwa i czy
liczba członków odpowiada rze
czywistości. W sprawie tej odby
ło się walne zebranie Banku, na
którym rada nadzorcza dała człon
kom obszerne wyjaśnienie spra
wy i oświadcza w końcu, że pro
cesu się nre lęka, a członkowie nie
mają najmniejszej przyczyny do
jakiegCbądź zaniepokojenia.
Poznań. — Ilekroć się zdarzy,
że który z polskich kupców lub
przemysłowców zmuszony jest
zgłosić konkurs, prawie zawsze
prasa niemiecko - żydowska wy
tyka — "polską gospodarkę."
My nie odpłacamy się pięknem
za nadobne, gdyż wstrętną jest
nam ra-dość z nieszczęścia bliź
niego. Jednakże nie możemy po
minąć wypadku poniższego. Na
ostatnie święta Bożego Narodze
nia otwarty został w Poznaniu
przy ulicy Bismarcka po raz
trzeci lokal "Eldorado", który
najpierw był w rękach polskich,
później żydowskich, a teraz zno
wu jakiś p. Artur Hoffman po
dobno z Prus Zachodnich —
jed!ni twierdzą, że Niemiec, inni,
że żyd — chciał ściągnąć do tej
że restauracyi i kawiarni całą
niemiecko żydowską publicz
ność, a nawet przypuszczał, że
zaszkodzi kawiarni i restauracyi
w "Domu Przemysłowym." Lo
kal odnowiono istotnie wspania
le, z początku miał niezwykłe
powodzenie. To też wielkie roz
czarowanie wywołała wieść, że
p. Hoffmann zgłosił konkurs, a
jeszcze większe fakt, że postępo
wania konkursowego musiano
zaniechać, gdyż — jak stwierdzi
"Posener Tageblatt" — długi
wynoszą około 70,000 marek, a
aktywa ani fenyga!
Tak wygląda gospodarka nie
miecko - żydowska!
— Amerykańskie reklamy są
znane. Ale nawet Amerykanów
przesadził kupiec tutejszy Georg
Lauffer w St. Rynku. Ogłasza
on wielki anons w gazetach nie
mieckich, że poszukuje papugi i
zapłaci za nią do 500 m., ale mu
i umieć mówić: "najlepszem,
najtańszem, najrzetelniejszem
źródłem zakupna garderoby dla
panów i chłopców jest i będzie
firma Georg Lauffer, Poznań
Stary Rynek 93." Naturalnie, że
papuga ma fo wymawiać po nie
miecku i słusznie, bo Polacy na
lep taki złapać się nie dadzą.
Wycieczkę do Milwaukee, Wis.
na odsłonięcie
Pomnika Tadeusza Kościuszki
w Niedzielę, dnia i 8go Czerwca, 1905 r.
— urządza —
Okręg Zachodni Związku
Sokołów Polskich w Ameryce,
KOLEJĄ CHICAGO & NOETHWESTERN.
Pociągi wyruszą ze stacyi przy Ulicach Wells 1
Kin/ie o godz 8-inej i 9-tej rano, a z powrotem odjeżdżaj/j
z Milwaukee o godzinie ^Smej i 9tej wieczorem. Specyalny
pociąg opuszcza stacyę w Milwaukee o godzinie 12:15 po
północy. Każdy pociąg zatrzyma się na stacyi Clybnurn
Junction. /
Cena biletu $2.55 na podróż łam i z powrotem.
Nic szczQdzimy Btarań aby uczynid uasze
Kapelusze Damskie
najpiękulejszeml ze wszystkich.
Zobaczoio nasze ?pecyalne kapelusze, ,.75c
N;ijpo?.i\dańszo i najmodniejsze
kiipeludze, po
Prosimy wszystkich do przejrzenia naszego składa*
PAULINA KLEIN
404 MilTFiiukce Arenue.
. IDZIKOWSKI,
784 Milwaukee Ave.
Pierwszorzędny
Zakład
Krawiecki.
Zaopatrzony znacznym zapisem jak najświeższych, najraodnleja«ych wloaennycb materyl, wy
konuje wszelkie ubrania niązklo najdokładniej.
Ceny bardzo przystępne.—Wykończenlo nadzwyczaj staranne.
989=991 Milwaukee Ave.
SPRZEDAŻ MEBLI I
DYWANÓW
Ni OTWARCIE WIOSENNE.
Specyalna cena 95 centów.
Masywny dębowy stolik, wielkości
24x24, mocno zrobiony, wart $2.00
— podczas naszej sprzedaży na
otwarcie wiosenne ofia
rujemy 100 takich stoli
ków po
HEINEMANfTS,
989=991 Milwaukee Ave.
F. PAMM,
Kraków, Zielona 3,
euiiope-austria.
wysyła sławne w całym świecie znano ze
garki kieszonkowe lłos!<o«.fo«p dokładnie
na minutą uregulowane, 2 dolary. Te samo
prawdziwe patentowane. 4 dolary. Te sa
nie z 3ma srebrnemi kopertami urządow
nie Btemplowane, 5 dolarów. Tu same pra
wdziwe patentowane, 7 dolarów. Łańcu
szki srebrne urządownie stemplowane, 1
dolar; mocniejszy, l'Ą dolara, bardzo mo
cny, 2 dolary.
Pr2y obstalunkn należy kwotą przysłać.
Opłata od paczki wynobi do Ameryki 50c.
Na żądanie wysyłam darmo ophtnle
wielki cennik ilustrowany, zaopatrzony
1000 rysunkami zegarów, wyrobów jubi
lerskich, towarów z chińskiego srebra 1
przyborów do zegarków i narządzi zegar
mistrzowskich.
i •
1) r. J. J. tfoiemoiowsKi,
Lekarz i Chirurg.
Specynlista w chorobnch wewnętrznych
- 179 W. Dirisioa UL, CBICAfiO.
. J)o lCt-J rano i po fltej wieczorom. .
• : :
MUSZKO PHOTO ART CO.
730 Milwaukee Atł,
Fotografie wszelkiego gatunku, matowo 1
Bzklące (rIobs).
Naczą epocyalnością są fotografie par ślu
bnych. Nowożeńcom dalemjr »v podarunku
piękny portret ślubny, wielkości 16x20.
Cena zniżona na fotografie dia 11 ,i 1 uyfc *y
Prosząc S/.an. Kodaków i Rodaczki o »• |
we poparcie, kreślimy b1q
Z azieunkiem
M. MONETA i M. PRUHIŃSKI.
fy Foto?rafie do larej Komunii
Ważne dla Towarzystw!
Ninlejszem donosimy Szanownym Roda
kom 12 objęliśmy tak zwaną
ATLAS HALL,
. pa. 81-34 KUMA ULICA.
jept obszerna Hala do zabaw jako woael i
specyalna do posiedzeń, zarazem aalon w
kt/rem mamy zaw»*e na składzie wybor
ne importowane 1 krajowa wina, likiery 1
cygara, zawsze fw.oźe piwo, jako tel Pooł
lai)le dla ror rywki.
Polecamy fin Szanownej Publiczności,
jesteśmy zawsze potowi nn jej usiuffi.
J. ZYK, JAKÓB FBYOA.
TALBOT LENNOX. JÓZEF BRONDEB,
Telefon Main 8172 polski zarządca.
Talbot Lenno* Macfiinery Go.,
10 So , Clinton st. CHICAGO.
Kupujemy. sprzedajemy, zamieniamy, repemj»
mv i ustawiamy guzowe 1 gasollnowe motory (en.
pines). Utrzjnuijemy wszelkie cząści i przyr %•
dy. Sprzedajemy za gotówką albo na łat«e wy
płaty.
00 UDANIA
się
Teatru
niemało się przyczynia
elegancki program. U
sposabia widzów do mi
łego przyjęcia występu
amatorów.
p
RZYNIEŚCIE swoje
następne programy
do naszej drukarni.
Zrobimy je jak naj
lepiej, dlatego, te
mamy do ustawienia
takowych wszelkie
najnowsze czcionki,
obwódki, ozdoby,
ftp.; n co do szybko
śol, to przodujemy
inuym drukarniom,
bo mamy na to ulep
ezone t pospieszne
prasy.
DRUKARNIA
mnu aninno.
141*148.W. Dl?liion 8t
Olt ótw*rty «o wł«o«6r 4o f®4*
•Ulf
Sfy.
D2l*N|flfc CHICAG08KI
w^hcii .,8-mlu rtrjnlcwni

xml | txt