OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, May 27, 1905, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-05-27/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

Doktorzy Polscy
W CHICAGO.
f
*
Dr. Itlarja Dowiaft,
728 W. 18ta Ulica,
RS
m Telefon 7082 Canal*
Telefon Monroe 885.
DR. F. KALACINSKI,
638 Noble Ulica,
róg Bradley.
GODZ.OFISOWE:
Do 10 rano. Od 1 do 3 po „-urn a nn
poł. i od 7 do S wlecz. CHICAGO.
KLiyiKA CEIR URGICZ2TA, <Wtorki i Pi*
8:3 W. Harriaon Sir. < tii o 9 rana.
Dr. W. 1. Knflewski,
PokSć 1013 COLUMBUS MEMORIAŁ BLD0.
W8 Siato St., róg Washington. Godziny: 10 do 11
przed poi TeL Central 3813.—Auto 3617.
TfU W. iSta ULICA. Godiiny: 2 do 4_po poh I
V do 9 wieczorem. TeL Canal 78. CHICAGO.
łUefon Canal 1157.
Dr. E. F. Napieralski,
Lekarz 1 Chirurg.
Rezydencja i ofis
• 682 W. 18-ta l'!ica -
pom. Ashland 1 Paulin. CL CHICAGO,
Dr. S. R. Pietrewicz,
Lekarz 1 Chirurg.
Rezydencja: 470 W. DIYISION ULICA,
Tel. West 6S9. Ofis: 829 Milwaukee Ave. Gods
Ofla.: Od Ido 2 i od 7 do S wlecz. Tel. Monroe S93.
Ofls: 165 W. Blackhawk Str., róg Holt Ave.
Godz. Oflsowe: Od 8 do 9 rano. Tel. Monroe 342.
Telefon 1031 Hals ted.
Dr. n. Pietrzykowski,
538 Milwaukee Avenue,
róg Center Ato.
GODZINY do lOteJ rano, , _ _
od 2tej do 9tej wlecz. CHICAGOa
DR. W. J. SIESINOWICZ,
Specjalista w chorobach kobie
cych, dziecięcych i akuszeryi
719 MILWAUKEE AYENUE.
GODZINY OFISOWE: od godziny 9 rano
do 9 wieczorem.
TELEFON 1652 MONROE.
TEŁ. TABOS COS.
Dr. M. J. Stupnicki,
3121 S. Morgan St.
Godziny Oflaowe: . .
Od 10 do 12 w południ®, ChlCa£0. DL
i od 5 do 8 po południa. ™ '
Dr. Ji. Szwaikart,
eas nnłffsztraitsi
658 5. Ashland Are.
Ećg Blscihawk ul.
KsL Sdnroe 10S9.
Godziny:
10 przed połudn.,
po 6 wieczorem.
W Szpitala Nazaretanek o 10 przed poL
Ttl. to mieszkaniu 484 Jfonroe.
Dr. J. A. TRAIN, Lekarz i Chirurg
Ofls i mieszkacie: GODZINY:
6SJSOBLE CL. |
Rój Lttfctabim UL 1 cni 6—8 wieczorem.
CHICAGO, ILL.
T. Z. Xelowski, M. D.
byty lekarz w Szpitala Nazaretanek.
Mieszkanie: Ofls:
Ki H, Sochill !L ?03 Hilmto At*
Tel. Seelej 4945. Tel. Honroo 1577.
GODZINY: CM4—5 1 od 7—9 wlecz.
DR. ANNA L. KRYGIER,
98 PARK ULICA,
przy Wicker Parku.
Godziny ( Od 9 do 11 rano.
ofisowe: j Od 7 do 8 wieczorem.
Dr. I. J. Krzemiński
LEKARZ i CHIRURG.
Ofis i mieszkanie: 627 Milwaukee At.
GODZCTT: Od S—12 rano. Od 2—$ po pol.
1 po 7-mej wieczorem.
— TELKFOJf MOJfBOE 24SO. —
BĘ?a> Klinika Oczu
•szpitilii Maiki BażejzKazanta
róg LeaTitt al. i Haddon Ayc.
W każdy Poniedziałek ł Czwartek
o godzinie 3^3-ciej po południa.
DR. J. A. CHRZANOWSKI,
DENTYSTA
Codzień od 9 rano do 8 wlecz.
179 S. DiiisionSt jaJST*
DR. N. SCHRAYER,
POLSKI.
DENTYSTA,
Doórze wykonuje wszelki* prace podłu? najnoi*
■zejjo systemu, i po najoilazej ceaie.
m MILWAUKEE AYE. i CENTER*
Godziny oflsowe: od 8 raso do 9 wlecz.
*W Niedziela oci 0 rano do 4 po poi.
Dr. Geo. Hulla
Polski *; l
Dentysta '
Dobrze Trrkonu
10 wszelkie pra
» podług najno
wszego systemu
i po aajnizazycii ceaacn.
606 West 18- ul., uSS"^.
Godzlsj ofiscw©: od 8ej ruo do %wi*cr.
W NiedaŁsl# od 8 rano do 12 w pbiuduie.
DZIENNIK CHI?
ym dzśennikl
?°wm
iGOSKi
>laklm w
utl«
i
$5.00 Miesiecznie.
Krztuszenie, spin
wjnle, opadnięcie
gardła, powiększo
ne gruczołj na
szjf, odbijnnie się
i nabrzmienie po
jedzeniu, ;:naczy K»Ur.
W Rors/ych wypad
v kach boleści w Pifr*
&*i«eb, k rótki oddech,
? kamei isłabo«<5 uą pier
™ wezym oznakiem 81
' chi.t. Te choroby n
stąpią przed Dr. Deach
niano Bezpośredni Me
todą Leczeaia.
rhfirnh v ITcr« włączając szum i Drzęczem® w
UIUJ UUjT UMU USZach, są wyleczone przes
nową Metodą Du Schell.
ni^rnfiT Leczę ból ełowy I acrwowoM,
VttvluiJJ UWaU n8UWam ziarnka z powieków i
plamy przód oczami. Okulary wyżej od $2.
F. A. Mack, 550 E. 55th St.. miuł plamy przed
oczami, ból i zawrót głowy i Izy mu z ócz pły
ja go wyleczyłem.
Gna Mai, 512 Marshfleld Ave., wyleczony z dy
chawicy 1 boleści w piersiach; także usunąłem o
grorane narośniącia w nosie.
Gwarantuję wyleczenie jeżeli możliwe.
Egzaminacya i Porada Darmo.
Dr. T. Deachman
70 Denrborn Ulica, róg RnndolpU ul.
Pokój 9ty; weźcie elewator.
Godziny ofisowe:—Każdego dnin od 10 rano uo
6 wiecz. W Poniedziałki, Środy i Piątki aż do 3
wiecz. W Kicdzielą do Bciej po południu.
ii#* do mnie je/ieli cierpicie na Jax$r
,(M kolwiek choroby oka. Jestem
doświadczonym okulistą, w!qo
mopę wam przypasować oapo
wiedne okulary {od 1.C0 wyżej)
Bibo dać potrzebno medycyny.
Leczę cnoroby uszu. oczu,
«ardla i płuc, oraz ws/elkic do
legliwości mężczyzn, niewiast
i dzieci. Egzamlnacya darnie.
Prof. Dr. A. Ramser,
456 Milwaukee At. blisto tmcngOAY.
Gdzie koło Godz. ofisowe:—od Otej rano do 9tnj
i światła się wiecz. każdego dnia; w >*iedzielq
obracają, od Otej rano do Sciej po południu.
Dr. T. Drozdowicz,
LEKARZ i CHIRURG.
mieszkanie: 530 MliWiUllcO A?9i Ceatnf Am
Godziny ofiaowe:
Od 9 do 12 rano i od C do 8:30 wleczona.
Specjalista na choroby skórne, vew
ryczne i moczo-płeiowe.
DR. W. 5. SCHRAYER,
Polski Lekarz i Chirur?.
441 Noble St. Tel. Monroe 1554
Specjalista we wszystkich chorobach męż
czyzn, kobiet i dzieci. Jeieli was inni nie ule
czą przy<dźcl» do mnie. — Godziny ofisowe:
do 9 rnno, od 1—9 wiec*. Proszą dobrze zau
ważyć nr. domu i przyjść wprost do ofisu.
DR. F. H. BOOTH,
2S1 W. SORTU AYEJiUE.
Telefon flonroe 605.
Godziny ofisowe: rano do godziny 9:30, po
południu od 12-1 i 3—7.
Polski zakład daje I
najlepszą gwaran- i
cyę dobrego i I
trwałego wykoń
czenia prac artystycznie bo ma 17 lat
praktytó w tym interesie. Najnowszy
styl we wszelkich wyborach teraz za
stosowany. Dwie obszerne galerie w
jednym domu z dostatnią obsługą od
różniają nasz interes od wszystkich in
nych zakiadóić, prędkiem fotografowa
niem w natłoku dni świątecznych i we
selnych. Ceny i
dodatki są te sa
me co w innych
małych zakła
dach.
N. L. PIOTROWSKI
ADWOKAT,
Ashland Błock
NAD BANKIEM — POKÓJ ®T.
Telefon Central 808. wsmmbb
Mieszkanie. 743 DICKSOtf ULICA.
F. W. KORALESKI,
adwokat
Praktykuje we wszystkich sądach.
FOTOGRAFIE!
NIKLAS & GO.,
589 Milwaukee Ay.
Atwood lsid£.
Clark i Madison ul.
Pokoje 901-903.
Telefon Main 2658.
Mieszkanie:
730 Milwaukee At«
Tel. Halsted 1816.
Stan. S. Walkowiak, Adwokat.
Ofis: SOS Atłiooil Bldg., róg Clark i Madison.
Mieszkanie: 255 S. Carpeoter ni.
Telefon w o fisie Telefon w domu
Maia 1656. Monroe 1144.
Praktykuje we wszystkich sadach. Ofiaruje
swe utłukł w sprawach o odszkodowanie prze
ciw kompaniom.
J. F, ŚMIETANKA,
Adwokat,
połączony z naj
lepszeini piłami
amerykańskiemu
120 E. Knmlolpli St. !>te Piętro, ,t
Telefon Maln 3670.
Wieczorem: 8206 Commercial Ave
Telefon South Chicago 148 albo S05S.
... . — .— • ■ ' ■
K. B. CZARNECKI,
adwokat
Pokoje 1210-12-14, Schiller Building,
100 Eandolph St., Chicago.
_ . ( Central 5341.
Telefony.-j Automatic 5202.
Mieszkanie: 600 K. ISIlLiSD 1TŁ
Teodor Stensund,
ADWOKAT dla
Milwaukee Avenue State Bank
udziela porady od jrodzinjr 9 do 4 po południa
(w Poniedziałki aż do 8 wieczorem) we wszel
kich sprawach sądowych, & zwłaszcza o od
szkodowanie przeciw kompaniom. Także
sprawdza i zatwierdza testament*, i zabiera
Lranzakcye realzsoóciowe. ,
. OF1S W BANKU,
r<Sę Milwaukee cte. i Cnrpenter ul.
Firnu: satoźona w roku OT9.
Aug. Burlte.
Pokrywacz Dachu.
Obejrzy dach darmo i powie ile kosztować
dzia reperacya. Materyaly na dach.
Q/U i Mad: 100.104 W. Saperior St*
Tlitfen JftmrM MW. bUzkoBalatad, CfciMfo,
BEZKRÓLEWIE
POWIEŚĆ HISTORYCZNA
PRZEZ MARYĘ ŁOPUSZAŃSKĄ.
• (Ciąg dalszy). ±OŁJ
— Nie gadajcie mi, pani siostro, znam ja tę
krew, niema tam ani na grosz stałości. Takim sa
I mym był jego ojcitec... Ja mu już nic nie wierzę,
— dziś powiadacie, on się szczerze odmienił, ale
któż mi zaręczy, że jutro nie strzeli mu do głowy
jaka myśl szalona? l^fie, pani siostro, dałem parol
szlachecki, że nie przebaczę — i dotrzymam słowa!
— Panie bracie, nie bądźcież surowsi od ob
cych, — wszaik mu wszyscy przyznają, że okazał
wielką waleczność, a zarazem przytamnoślć ducha
,przy obronie ziarnku w B,aworowie...
Chorąży machnął ręką i przerwlał surowo:
— Nie jest to żadna zasługa pójść i porąbać
się z Tatarzynem; jeśliby tem można było okupić
wszystkie winy, najwięksi przestępcy snadnoby
wyjść mogli na» bohaterów. I jego ojcu na męztwie
nie zbywało, ale cóż po mętwie, gdy niema poczu
cia powinności? Jeszcze łacniej zaprowadzić może
na bezdroża, bo wciąż popycha ku jakimś śmia
łym imprezom. Taka natura, to istna łódź bez steru,
którą; wicher miota na wsze strony.
Magdzia tak umiaiki wszystko zręcznie urzą
dzić, że ojciejc ani się domyślał, że ona i Ewa co
dziennie w ogrodzie widują się z panem Janem,
kasztelanowa bowiem-, dopuszczona do tajemnicy,
umiała przez ten czas zająć chorążego, a cała słu
żba, choć wiedziała także coś o tJetm, trzymała z
panienką. Więc choć stary szlachcic d'ostrzegał
chwilami, że cośl się dzieje niezlwykłego, lecz jakoś
nie dobadywał się bliżej prawdy.
Panu Janowi fcawsze trudno się było rozstać
z obiema dziiefwczętami i Magdzia nieraz musiała
mu przypominać, że już czas odejść, gdyż się bała,
by ojciec nie dostrzegł jej nieobecności. Zresztą
wszystkim im trojgu było bardzo dobrze z sobą;
Magdzia, patrząc na rozpromienione szczęściem
twarzte; Ewy i brata, zapytywała figlarnie tego o
statniego: : • ! • '
— No i cóż, cźy zawsze masz lat siedemdzie
siąt? Czy zawsze jesteś zniechęcony do śiwiata, sta
ruszku?
— Nie, siostrzyczko, — odpowiedział mło
dzieniec, — przeciwnie, świat mi się zdaje teraz
piękny i dobry jak nigdyf
— Jeśli tak, to dzięki Bogu; al teraz pożegnaj
cie się z sobą, bo my z Ewcią musimy wracać do
domu, inaczej tatuńcio się spostrzeże, że nas nie
ma i będzie źle....
— Wszaik ciocia obiecała nas ostrzedz, — rze
I-ła Ewa.
■ u
— Jeszcze chwilkę, Magdziu, — mówił patj"
Jan głosem proszącym.
— Nie proście, bo to na nic się nie zda, — od
parła Magdzia niezwruszona.. — Niedość im, że się
codzień widują, jeszcze chcieliby siedzieć tutaj do
samej nocy i sprowadzić tem biedę na mnie i na
siebie! A jak tatuńcio się dowie i nie pozwoli nam
wyjść z domu ani na krok, to,co będzie?
— Słuchaj, Magdziu, to tak dłużlej trwać nie
może — rzekł pan Jan poważnie, — ja się ukrywać
nadal nie chcę, bo tem tylko was narażam na
gniew stryjaL Niech będzie co chce, ale spróbuję
go sam jeszcze przebłagać>
— Poczekaj, — odparła Magdzia, — czy są
dzisz, żlem już o tem nie myślała? Zrobi się wszy
stko, zrobi tylko tymczasem nie trzeba żadnych
nieostrożności, i dlatego raz jeszcze radzę wać
państwu się rozejść.
— A więc do widzenia, do jutra, — rzekł pan
Jan z westchnieniem. — A nie każiecie mi^waćpan
ny długo czekać na siebie — dodał zdaleka, już
odchodząc.
— Cóż poczniemy, kiedy cza:sem trudno się
wyrwać z domu, — odrzekła Magdzia, skinąwszy
mu ręką na pożegnanie.
— Boile, Boże, jak to jeszcze z wujem się po
wiedzie, — rzekła Ewa po ego odejściu. — Strach
mię przejmuje na myśl o tem...
— Co, już znowu strachy? — zawołała Mag
dzia, ruszywszy ramionami. — Co do mnie, to
mam nadzieję w Bogu i cioci...
— Tak, tak, musimy się jej poradzić dziś wie
czorem, — rzekła Ewa,
Tegoż wieczoru kasztelanowa spostrzegła, że
obie jej siostrzenice tajemniczo cos> rozmawiają na
uboczu, przyczem oczy ich błyszczały wielkiem o
żywieniem, a twarzyczka Magdzi wyrażała tyle
stanowczości, co oblicze wodza, który przygotowu
je się wziąć szturmem miasto warownie.
— Cóż tam tak radzicie, moje dz^ewczątka ?—
spytała kasztelanowa, podchodząc. — Widzę, że
cośl układacie...
— Spisek, ciotuchno kochana, — rzekła Ma
gdziai, całując jej rękę — i chcemy ciocię także
•wciągnąć 'do niego.
— Bardzo diobrzie, ale o cóż idzie ?
— Niechno ciotuchna idzie do nas, bo tu nie
bezpiecznie mówić, — rzekła Magdzia tajemniczo
i obie wprowadziły kasztelanową do swej komnat
ki.
Tam długo we trójkę toczyła się poważna na
rada, aż w końcu kasztelanowa rzekła, odcho
dząc:
— Nieich wami Bóg dopomaga, moje dzieci,
.pomódlcie się obie, a może wasz zaimiar się powie
dzie. -
I ucałowawszy obu ślicznych spiskowców, o
dcszła do siebie. -
(Ciąg dalszjr nastąp.)]
JULIUSZ VERNE.
Cezar Kaskabel.
Specjalno tłómaczcnle
dla "Dziennika Chicagoakiego".
(Dalszy ciąg.) o9)
Tegoż dnia "Piękny Wędrowiec" dostał się
do ławic wązkiego kanału, który przebyć potrzeba,
ażeby się .dostać na wyspę Baranowa. Trzeba było
koniecznie ądnieść się do któregoś z przewoźników,
'którzy utrzymują promy na niezliczonych tu da
ninach.
Otóż p. Kaskabel, chcąc rozmówić się z krajow
cami, musiałby się zdradzić ze swoją narodowością.
Zachodziła obawa, że kwesty a paszportów znowii
zostanie poruszoną1. v
— Wszystko jedno, — rzekł, — na każdy spo
sób nasz Rosyanin musi dostać się do Sitki. Jeżeli
policya nas odeśle nad granicę, to przecież swoje
go ziomka nie wydali; skoro zaś podjejiśmy się je
go uleczenia, to też musimy do tego doprowadzić,
aby go postawić na nogi. >
Wszystko to brzmiało bardzo rozsądnie, ,a
przecież podróżni nasi z niepokojem oczekiwali,
jakie ich oczekuje przyjęcie. Byłoby to rzeczą zana
dto przykrą, teraz, kiedy już byli pod Sitka, nawra
cać i puszczać się w drogę do Nowego Yorku.
Podczas gdy rydwan stanął nad brzegiem ka
nału, Jan wyszedł, ażeby dowiedzieć się, jak do
siać prom i przewoźników.
— Nasz chory zupełnie odzyskał przytomność,
— rzekła Kornelia. —^Mówi teraz, Cezarze; pójdź,
może zrozumiesz, co powiada.
Istotnie Rosyanin otworzył oczy i spoglądał
badawczo po twarzach osób, które po raz pierwszy
ujrzał przy sobie. Od chwili do chwili wyrywały'
mu się z ust wyrazy bez związku.
Potem zaś, głosem tak cichym, iż ledwie usły
szeć było można, wymówił imię swego służącego
Iwana.
— Panie, — rzekł wtedy Kaskabel, — pańskie
go służącego tu nie ma, ale my jesteśmy...
Na te» słowa, wyrzeczone po francuzku, ranio
ny odpowiedział w tymże samym języku:
— Gdzie jestem?
— U ludzi, którzy się panem zaopiekowali.
— Ale w jakim kraju?
— W kraju, w którym pan nie potrzebujesz się
niczego obawiać, jeżeli pan jesteś Rosyaninem...,
— Rosyaninem... tak... Rosyaninem!
— Otóż jesteśmy w Alasce, w niewielkiej od
ległości od stolicy.
— Alaska!... — szepnął nieznajomy.
I wydawało się, jakoby jakaś trwoga malowa
ła się na jego twarzy.
— Rosyjska posiadłość'... — dodał.
— Nie! W tej chwili już posiadłość amerykań
ska! — zawołał Jan, który właśnie wszedł do po
koju. .
SZTANDAR GWIAŹDZISTY NA FORCIE SITKI.
I przez otwarte małe okienko "Pięknego Wę
drowca" wskazał na flagę gwiaździstą Stanów Zje
dnoczonych powiewającą na słupie na wybrzeżu.
Rzeczywiście, prowincya Alaska przed trzema
dniami przestała być posiadłością rosyjską.
Przed trzema dniami podpisano układ, na mo
cy którego odstąpiono ją Stanom Zjednoczonym.
Odtąd Kaskabelowie nie potrzebowali się obawiać
niczego ze strony urzędników rosyjskich. Byli na
gruncie amerykańskim 1
ROZDZIAŁ XI.
Sitka.
Sitka, lub Nowy Archangielsk, na wyspie Ba
ranowa, w środku archipelagu u wybrzeży zachod
nich, jest nietylko stolicą wyspy, ale także miastem
stołecznem całej prowincyi odstąpionej właśnk
Stanom Zjednoczonym. Nie było miasta większej
doniosłości w tej okolicy, w której podróżnik znaj
duje tylko nieliczne miasteczka, a raczej wsie roz
rzucone rzadko' w wielkich odstępach. Stosowniej
nawet byłoby nazwać te wsie osadami lub stacya
mi handlowemi.
.(Ciąg: dalszy nastąpi.)]
Jfr. Weintranb,
Wlcdeńslri Specyalieta.
.CHORZY—
BUDŹCIE WYLECZENI
Czy jesteście zniechęceni dlatego że nie możecie odzy
skać ewe stracone zdrowie? Czy wydaliście wiele dolarów na
medycyny i doktorów? Czy cierpicie z dnia na dzień bez -
doznania ulgi? Jeżeli tale, to przyjdźcie do mnie a ja wam
pokażą jak mogą '
t2T Leczyć ir*8 abyście zostali wyleczeni.
W ubiegłych 15 latach wyleczyłem więcej mężczyzn i
kobiet uznanych za nieuleczalnych przez innych doktorów,
aniżeli jakikolwiek inny specyalieta w Chicago. W moim o
fisio unii^pzrzoue ea najnowsze i najlepsze aparaty elektry
czne i chpiniczne. Wszystko co pieniądz kupić może, i co
zostało uznanem jako korzystne tutaj i w Burowie dla lccze«
nia chorych ludzi, można widzieć w moim olisie, a ja z mej
—1_«- —eh*n ai»v każda o•
Birony nie szczęuzij czanu, firarania ani kuh/.lu huy -wu« 4uy««»"v -j .
ooba cierciąca na jakąkolwiek choroby przybyła do mojego ollau nu prywatną i potirną n*raaY;
nic whb kosztować nie będzie, a ja przekonani was że justein w stanie wyleczyć was aDyscie
pozostali wyloczeni w krótkim czasie. , , , . . .
Jeżeli cierpicie na Chorobę Żotą<T<a, Wątroby lub Nerek, nie czekajcie, bo monecie flostać
raka i wtedy już niema żadnej pomocy. Wyleczą »vas hozplecznio, niezawodnie i ezywco. •
Suchoty— tą przestraszający chorobą, która zabija wiącej ludzi w jednym roku anizeu
wezyetkio inne choroby razem wzląte, leczą przez wdychanie najnowszego wynalazku, C»zu
Ux?>Uzolinowego. Jedna próba pokaże wam jak tego dokonać można. System jest pokrze
piony, czujecie sią rozweselonymi, oddychacie lopfej, kaszel ustąpuje, i po czasie jesteście
zupełnie wyleczeni.
Jo3t to największy wynalazek bieżącego stulecia, 1 tylko
jn sam w Chicago mam maszynę do wyrabiania tego gaza.
Nie pozwólcie aby wam ktoś powiedział że dla was niema pomocy. Wyleczyłem Wleln
którvm przeznaczono śmierć. .... .
Choroby Niewiast— ból w plecach, opadanie macicy, białe npławy, nleregularnosci Doie
ńci w bokach leczą bez opcracyi na zawsze. .
Specyalnp i 1'rywatno Choroby Mętczyzn leczą szybko 1 sekretnie. Nienaturalne wymioty,
bolesne i cząsts puszczenie uryny, ntrata mązkoścl, są dolegliwości które prądko U6tąpt04
mojem leczeniem.
WHMKtkle Chroniczno Choroby, ber wzglądu na to czy są zastarzałe lob uporczywe, wy
leczą bozpiccznie i na zawsze.
PORADA DARMO. MÓWIĘ PO POLSKU.
GODZINY OFISOWE; Codziennie od 0 rano do 8 wieczorem; w Poniedziałki, £ro
v dy i Piątki od 0 rano do 546-tej wieczorom. W Niedzielą od 10 rano do 12 w południe.
DR. WEINTRAUB
Jedyny Polski Specyalista w Chicago,
195 WABASH AVENUE, RÓG ADAMS UL.
Wchód na Wabash Ave. Weieie elewator na 5łc piętro.
iMMaiMiBme3g*«M»ii»Bł*gułiJ«!aain
VARICOCELE
HYDROCELE
(rozszerzenie 2ył)
Żadnego cięci* ant bóla
Chcą wyfeczyć każdego mężcźyznecierpiącego na Yaricocele, Strykturą, Zaraźliwa Zaka
żenia Krwi, Osłabienie Nerwowe, Hydrocole, albo Choroby Miąd^y krocza.
Tą korzystną ofertą robimy dla wszystkich tych, którzy wydali swojo pletiadze dla
wyhozeuia slą bez srtutku, opróc* tego, aby udowodnić wszystkim tym, którzy byli le
czeni prnez tuzin lub wlącej innych doktorów lecz bez skutku, te ja mam Jedyny spoaób
za pomocą którego Was raz na zawsze wyleczą.
Nie płaćcie za niewyleczeoi# tylko ia wyleczenie.
Dolegliwości iolącua, wątroby 1 nerek, choć bardzo nawel zastarzałe, atunowezo wyleczą.
PŁUCA,
Którzy cierpią na dychawicą,
bronchitie lub suchoty stano
wczo wyleczą podług mojej naj
nowszej metody przoz wdcchl
wanle Oiallnowego Gazo.
PRYWATNE CHOROBY
MĘŻCZYZN.
Ja wyleczą was a^ybko l ra«
na zawsze 1 to zupełnie sekretnie.
PORADA DARMO.
Wyieczam na stale
SpecynliBt*
Chorób Kobiet
i Mężczyzn.
DOLEGLIWOŚCI
NIEWIAST.
Zniżenie miclcy, Ml w pbcack
białe upławy, wylacecn* *» «t«
i* mojij metody do Uczml*.
ZATRUCIE KBWE
! choroby skórne, Jako tw kro
sty, wrzody, utrata włoaftw itd.
Ja wafla wylecią raj o»
zawai*.
MÓWIĘ FO POLSKU.
DR. L. E. ZINS.247 "• M*du<"' 9trMt» r<fr s*°*łm".
-• ■ tmmjKBSB ■■ « ■lim,' ■ — OT ■ 1Q A<G*Q^<
GODZ. ÓFISOWE: Od 8:30 rano do CteJ wlecz. W Niedz. od i&ao d« TawJ wltcb
Naukowe
Zbadanie Ocz Darmo.
Dokładno zastosowanie okularów I
szkieł do ócz. Oczy bada tię pojedyó
czo, wszelką w«dq w wzroku usuwa się
przez odpowiednie szkła przyprowa
dzając takowy do normalnego stanu.
Nasze ceny okularów i szkieł na ob
stalunek zrobionych są niższe aniżeli
za gotowe.
Godziny ofisowe: Od godziny 9 ra
no do 9 wiecz. W Piątki do 7 wieez.
W Niedzielę od 10 rano do 1 po poŁ
E^Mdwimy po polsku."©^
*465-467;
"tfiLWAUKBE flV£
COR, CHICAGO W
Dr. Tekla M. Maturzyńska,
Pierwsza Polsia DKimm i micasr.
Mllwankeo rótr ABhland Ares.
CONTINENTAL BLDO.
a Falecum tlą Saanownaj Polaki*] Pcb!lcxnoici.
\\ kia praca wykonuję podłuj nnJaoTrezeyo cysterno 1 j-tra*
H| rantoję takowe. ,
* Godalny oflsotra od B rano do 8 wleceomn.
V NIEDZIELĘ 4o £odxlaj 4-aj po południ*.
DOKTOR H. STOBIECKA,
489 MILWAUKEE AVENUE,
pomiędzy Chicago i Elston Ave., CHICAGO, ILL.
GODZINY OFISOWE: od 8 do"10:30 rano i od 0 do 8 wieczorem.
DR. P.F. WYBRANIEC, Polski Dentysta,
865 Milwaukee Ave.. G™VJiotcco.,
poleca eiQ Szanownej Polskiej Publiczności. Wykonuje
wszeJkie prace w zakres dentystyczny wchodzące po cenach
umiarkowanych, trwale 1 pod gwarancyą. Godziny oflsowe od
!40teJ rano do HOteJ wieczorem. IV Nle'd/lel«dc godziny 3ocJ
po południu.
DR.B. KLARKOWSKI,
Ufi W. BLAflKHAWK ULICA, róg Cleayer St.
Godziny ofisowe: do 10 rano, od 2 do 4
po południa i od 7 do 9 wieczorem.
Telefon MonroeJBSO.
W Szpitalu 1 Klinice Illinois, róg Hal
sted i Washington Blvd. w Środy 1 So
boty od 2 do 3 no południu.
DR. J. B. ZIELIIMISKLI
DENTYSTA,
National Błock, róg1 Mllwankee A Te. 1
! Dlrlslon ni. Wchód od 192 W. DItIsIod ul
Wszelką robotą wykonuje podhicnajnowszego «y«t*
ma. Gw»rantuje zadowolenie. C«ny umiarkowano.
GODZINY od 0«j mno do 8e] wieczorem,
W Niedilelą do 4«j po południa.
DR. J. YOUNG, j
JEDYNY 8PECYALISTA, ktfirr gwarantuje wylpciyć chore otty, zał- P
sawione oczy i Bcboriałe powieki, głuchotą, trudny ałueb, aium w u-V
azacb, katar nnu i cardłr. i wydzieliny ■/. uaza, be/, wifl^du na to koma
(tą ŁJe uaiiio wyieczyo, i/urAoułT uuurJł.* w«»~j
Pialtał 261 LINCOLN AVE. Godfc ofi»owe>Od» —13 w pol.; od 3 — 4 po p«ł.| od®-! wiw
<«' wnwwbn «tc w NltdzMnod3-13 w pnludbia.
Ogłaszajcie się w Dzienniku Chicagoskim.

xml | txt