OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 02, 1905, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-06-02/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Zacofany crynówmk.
Biurokracya W Rosyi nie drze
mie i to właśnie w tym czasie,
kiedy z wysokości tronu głosi się I
słowa "primirenia'', wojuje ona
dalej z Polakami w zwykły swój
sposób partyzsncki. W ''Kijow
skich Wiedomościach" czytamy
bowiem:
Upełnomocnionemu fabryki
braci Kohen, Abrahamowi Ko
hen pozwolił gubernator kijow
ski wyrabiać papierosy z nazwa
mi polskiemi "Kwiat" i "Warsza
wa", jednakże pod tym warun
kiem, żeby papierosy z temi na
zwami sprzedawano Wyłącznie w
guberniach ''kraju przywiślań
skiego" a nie rozpowszechniano
ich w południowo - zachodnim
kraju.
"Ruś" referując o tej sprawie,
dodaje: "Patrzcie, przed jakiem
to niebezpieczeństwem broni się
pcństwo rosyjskie".
o
$21.35 do Asbury Park, N. J„
$21.35
i z powrotem, koleją "Nickel
Platę." Te bilety upoważniają
pasażerów do jazdy przez, mia
sto New York. Dnie sprzedaży:
29go i 30go Czerwca, oraz Igo i
2go Lipca. Przez depozytowanie
tykietu wrócić można najpóźniej
3 igo Sierpnia, b. r. Chicago. Cli i
cagoskie ofisa biletowe, iii A
dams ul. i w hotelu Auditorhim
Annex. Stacya, róg La Salle i
Van Buren ulic, przy; okręgu kolei
górnej. x
o .
RUCH PAROWCÓW.
Przybyły:
New York: Georgia s Liverpoolu,
Germania z Neapolu, Lombardia i
Prinzessin Irene z Neapolu, Pennsyl
yania z Hamburga.
Liverpool: Vancouver z Portland,
Baltic z N. Y., Buenos Ayrean z Mon
trealu.
Havre: Sarmatian z Montrealu.
Neapol: Koenig Loulse z N. Y.
Odeszły:
New York: Hamburg do Hamburga,
La Loraine do Havre, Bremen do Bre
my, Teutonic do Lirerpool, Noorman
do Rotterdamu.
Liverpool: Bararian do Montrealu,
Ottawa do Quebec, Harerford do Fi
ladelfii, Majestic do N. Y. • -
o
— Z dóbr hr. Ballestrema na Gór
nym Szlązku "wydalają Polaków gali
cyjskich, a przyjmują Rusinów, jak
donosi "Górnoszlązak". Ruslnl podług
recepty bakatystycznej, mają — rato
wać "uciśnioną" przes Polaków niem
czyznę.
o —
PODZIĘKOWANIE.
Niniejszem przesyłamy najser
deczniejsze dzięki ks. proboszczo
wi Franciszkowi Gordon za od
prawienie mszy żałobnej, k3.
Franciszkowi Repińskiemu za
odprowadzenie zwłok śp. syna
naszego Henryka, ministrantom
za niesienie trumny zmarłego, 0
raz Siostrom Zmartwychwstan
kom i wszystkim krewnym, zna
jomym i przyjaciołom którzy
wzięli udział w pogrzebie, albo
w jakikolwiek sposób przyczyni
li się do upiększenia takowego,
składamy stokrotne "Bóg zapłać."
W wielkim smutku pogrążeni:
Wojciech i StanisJawaj Ćwik,
rodzice.
o
Krewnym i znajomym dono
simy tę smutną wiadomość iż
najukochańszysyn i brat nasz
Marcin Grobelna,
pci^gnał się z tym światem
po długiej i ciężkiej chorobie
opatrzony św. Sakramentami,
we Czwartek, dn. Igo Czerwca
o godzinie 1:40 po polu luio,
przeżywszy 18 lat i 7 miesięcy.
Pogrzeb odbędzie się w So
botę, dnia 3go Czerwca, o {ro
dzinie 9tej rano, z domu żało
by pn. 1232 53cia ni., w Crn
gin. do kościoła św. Stanisła
wa B. i M. a stamtąd na cmen
tarz cze^ko-polski.
Na ten smutny obreądek za
praszamy w&zystkich krew
nych i znajomych w smutku
pogrążeni:
Wojciech i Maryanna Gro
belny, rodzice;^ Katarzyna,
Antoni, Maryanna i Anna,
bracia i siostry; Walenty Kuś,
Jan Rajńka i Jan Nami§,
wojowie. ^ ^
Krewnym i znajomym dono
simy te smutną wiadomość, iż
nasz ukochany brat
Franciszek Lass,
pożegnał się z tym światem
opatrzony św. Sakramentami
w Środę d. Bigo Maja 1905 r.
o godz. 6tej rano, przeżywszy
52 lata.
Poarzeb odbedzie się w So
botę dnia 3go Czerwca 1905 r.
o gcdz. -|9 rano z domu żałoby
pn. 1165 N. Leavitt st. do ko
ścioła śvv. Jadwigi, a stamtąd
na cmentarz św. Wojciecha.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krew
nych i znajomych, w smutku
pogrążeni:
Józef Lass, brat; Paulina
Krzyzan, A gała Gajewska,
Anna Nowak i Teodozya Ba
rabasz, siostry; Łucya Lass,
bratowa; Szczepan Gajewski,
Albert Nowak i Jan Bara
basz, szwagrowie.
RUCH W TOWARZYSTWACH.
ZE STANISŁAWOWA.
— Macierz Polska oddział 19ty św.
Anny będzie miał swoje nadzwyczaj
ne posiedzenie dziś wieczorem, o go
dzinie 8mej w sali Klubowej. Obec
ność wszystkich członkiń jest pożąda
na, ponieważ są ważne sprawy do za
łatwienia. — A. Klarkowska, prez. R.
Górska, sekr. prot.
— Przypomina się wszystkim Bra
ciom Jakóba Wejera pod op. św. Frań
ciszka Ksawerego Nr. I przy par. św.
Stanisława Kostki, iż spowiedź wiel
kanocna odbędzie się w pią
tek i sobotę, dnia 2go i 3go czerwca,
a w niedzielę, dnia 4go czerwca Tow.
przystąpi do wspólnej Komunii św. o
godzinie %6tej rano w kościele gór
nym; uprasza się wszystkich, aby ka
żdy wypełnił swój obowiązek, jeżeli
nie chce być karany. — Jan Laska,
prez. Andrzej Zieliński, sekr. 17 Fox
place.
— Regularne posiedzenie Oddz. św.
Kazimierza Król. No. lszy Macierzy
Polskiej, odbędzie się wieczo
rem, o godzinie 8mej w sali zwykłych
zebrań. — Antoni Bukowski, prez.
— Towarzystwo św. Floryana bę
dzie miało swoje regularne posiedze
nie jutro t. j. w sobotę, dnia 3go czer
wca, o godzinie 7.30 wieczorem w hali
Nr. II, przy parafii św. Stanisława
Kostki. — J. Kurowski, prez. K. Ur
bankiewicz, sekr. prot 102 Blanche
ave.
Z MARYANOWA.
— Oddział św. Floryana Nr. 8my M.
P. ma swe miesięczne posiedzenie
dziś wieczorem o godzinie 7:30. Do
zapłacenia jest 50 c., to jest regularny
assessment na halę i na utrzymanie
administracyi. Obecność wszystkich
członków jest konieczną,, za nieobec
ność kara. — Ks. Fr. Gordon C. R.
Delegat Z. G. Fr. Machaliński, prez.
Jan. Domrzalski, sekr. prot. 882 N.
Hermitage ave.
— Tow św Wojciecha B. i M. No. I.
wystąpi Incorpore w niedzielę 4go
czerwca na poświęcenie kamienia wę
gielnego pod dom Sióstr Zmartwych
wstanek. Członkowie zbiory się o go
dzinie 2 po południu z oznakami do
hali zwykłych posiedzeń. — W. Sko
wron, prez. Fr. Grzebytowski, sekr.
Z KANTOWA.
— Tow. Rycerzy św. Michała Ar
chanioła ma miesięcznie posiedzenie
dzisiaj o godzinie %8mej wieczorem;
obecność wszystkich członków jest
pożądana, gdyż są ważne sprawy do
załatwienia. — J. Romb, prez. J. Kos
sek, sekr. 44 Cornelia str.
Drobne ogłoszenia
MAM pomieszkanie za darmo dla bie
dnej wdowy z dziećmi. Zgłosić się w
aptece na Ashland av&. i Blackhawk
str. — W. N. Sanoica. 2 c
DO WYNAJĘCIA skład rzeźniczy,
wszelkie urządzenia, lodownia, bary,
narzędzia i wszystko w komplecie.
Rent 125.00 miesięcznie ze wszyst
klem. Adres w Adm. Dziennika Chica
goskiego. ' 3 o
DO WYNAJĘCIA skład dobrze uloko
wany na jakikolwlekbądź Interes.
$15.00 miesięcznie. 293 W. Fullerton
ave. blisko Western ave. 5 c
POSZUKUJĘ miejsca przy domowej
robocie na służbę. 596 Holt ave. Wl
ktorya. Niziołek.
DO WYNAJĘCIA skład z mieszka
niem, dobry na skład rzeźniczy i gro
sernlę, pół bloku od kościoła śś. Ap.
Piotra 1 Pawła w North Chicago. Zgło
sić się p. n. 74 Front str. w salonie.
3 o
PRACA.
nATn7GD 1 cod/i^nnie .dzi»wwt«t do "e
rl9 I K/rnd 9 "uracyl hofolCw i douio*. j
*■ " * roboty. Nsjsmreze polekio
biuro w mieście.
909 Milwaukee At. wiato asluwiar.
POTRZEBA służącej do domowej ro
boty.Zglosić się do Adin. Dziennika.
, . - »X
POTRZEBA 60 mmjrpiarek pr*y
damskich reprach. Bannw Walst Co.
161 So. Cftnton atr. - xxx
POTRZEBA kieszeniarek, pierwszej
ręcznej i do guzików przyszywania.
757 N. Ashland ave.
POTRZEBA dziewczyny do lekkiej
domowej roboty. 198 W. Division str.
2gie piętro. xxx
POTRZEBA młodej dziewczyny do
pomocy w lekkiej domowej robocie.
Nie potrzebuje prać. 1039 N. Hoyne
ąve.
POTRZEBA młodej panienki mówią
cej po polsku. Skład towarów bława
tnych. 1046 N. Hoyne ave.
POTRZEBA kieszeniarek, tekarek,
szycia podszewki i styciarek do koł
nierzy przy surdutach. 9 Thomas róg
Wood.
POTRZEBA maszyniarek do robienia
kieszeni, ręcznych dziewcząt do szta
firowania, oraz małych do przyszywa
nia guzików, robienia rygli i pikiero.
wania klapów przy surdutach. 663
Holt ave.
POTRZEBA KIESZENIAREK 5'/2 c.
OD PARY. TAKŻE DO PISOWANIA
SPODNI. M. SMEJA. 1166 N. OAK"
LEY AVE. RÓG HAMBURG STR. 6c
POTRZEBA maszyniarek do tekowa
nia przy kieszeniach. Także dziewcząt
w naukę. 9 Thomas róg Wood.
POTRZEBA chłopaka pomiędzy 14 a
16 lat. Musi mieć poświadczenie
szkolne. 284 Wells str.
POTRZEBA dziewczyny do bawienia
dziecka. 95 Potomac ave., pierwsze
piętro. J. Cohn.
POTRZEBA dobrej kobiety do mycia
butelek. 1728 Milwaukee ave. 3 c
POTRZEBA 200 robotników na farmy
w Nebraska, do roboty na plantacyach
z ćwikłą. Przejazd darmo. J. Lucas,
Polski Agent. 167 Washington str. Po
kój 18ty. ' 5 c
POTRZEBA maszyniarek przy dobrych
surdutach. 208 Van Buren str. 4te pię
tro. 3 c
POTRZEBA dobrego szewca. 16 El
ston ave»
POTRZEBA pierwszej klasy bejścia
rek do dziur około ramion przy do
brych surdutach. 208 Van Buren str.
4te piętro. 3c
POTRZEBA maszyniarek, finiszerek
i prasowników przy żakietach : su
kniach. Percivel B. Palmer and Co.
2C6—272 E. Adams str. 6 c
POTRZEBA dwóch mężczyzn na stan
cyę. 52 Tell place, pierwsze piętro
w tyle.
POTRZEBA ręcznych dziewcząt do
bejstowania waty w rękawach i ma
łych dziewcząt do nauki przy surdu
tach. Stała praca i dobra zapłata. G18
N. Ashland ave.
POTRZEBA maszyniarek przy spo
dniach. 355 W. Ohio str. górne piętro.
5 c
POTRZEBA ręcznych dziewcząt, ma
szyniarek i prasowafków przy surdu
tach. 34G W. North ave. 3 c
POTRZEBA kobiety aby przychodziła
codziennie rano czyścić ofis. Teofil
Stan. G94 Milwaukee ave.
POTRZEBA egzaminorów i broszerów
przy dobrych surdutach. 127 Haddon
ave.
POTRZEBA dziewcząt do szycia dziu
rek ręcznie. Także finiszerek w sza
pie. G. Prebenson. 127 Haddon
ave. 2gie piętro. ' 3 c
—1———■—— i iW»i •
POTRZEBA prasowników przy kami
zelkach. G. Prebenson. 127 Haddon
ave. 2gie piętro. 3 c
POTRZEBA maszyniarek i ręcznych
dziewcząt przy surdutach. 103 Mc
Reynolds str. róg Wood str.
POTRZEBA prasownika na surduty.
95 Haddon ave. 2gie piętro. Rothgie
ser Bros.
POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj
nej domowej roboty. Mrs. Eichenbarm,
719 Milwaukee ave. górne piętro.
POTRZEBA WOŹNICY NA WÓZ Z
BUTELKOWEM PIWEM. KOMISO
WE. MUSI MIEĆ SWÓJ WŁASNY
WÓZ. ZGŁOJCIE SIĘ 297 CORNELL
STR. 3 c
POTRZEBA dziewcząt do broszowania
spodni. 40 Fox place.
POTRZEBA 6 żonatych stałych męż
czyzn do roboty w fabryce w Wiscon
sin. Płaca $1.50 dziennie. Tani prze
jazd. Kościół i szkoła na miejscu. 1G7
Washington str. Pokój 18 J. Lucas,
Polski Agent. 3 o
POTRZEBA maszyniarzy, doświadczo
nych styciarzy do surdutów i 8 męż
czyzn do szycia dobrych szapowych
surdutów. 373 W. Ohio str. S. New
man. 3 c
POTRZEBA dziewczyny do ofisu z wy
rażnem pismem. Marcel Stan, 785
Milwaukee ave.
POTRZEBA pierwszych ręcznych
dziewcząt przy surdutach. 199 W.
North ave. 5 c
POTRZEBA maszyniarek, dziewcząt?
do robienia podszewki i rękawów.
Także prasownika na czysto przy
surdutach. 78 Brlgham str. 2gie pię
tro. Felder and Cohn.
POTRZEBA maszyniarok przy surdu
tach. G95 Diclcson str.
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 149 Potomac ave. średnie pię
tro. 5 c
POTRZEBA dziewczyny do robienia
rygli przy spodniach. 133 W. Division
str. - 3 c
POTRZEBA maszynJarzą do wierzch
nich kieszeni, także pierwszych ręcz
nych. 34_BradIey str.
POTRZEBA doświadczonego rzeźnika.
Zgłosić się w sobotę o godzinie 8:30
rana Moeller Eros. 930 Milwaukee ave.
POTRZEBA ręcznych dziewcząt przy
surdutach. Glube. 127 Haddon ave. •
POTRZEBA 100 dsiewccąt do myci* §t»i«k, 800
■i do domowej roboty — luutm kuch Arek ł
dziewcząt do hoteli.
643 MILWAUKEE ATB. , „
PANI SCHMIDT AGENOYA PIUOY.
POTRZEBA dziewcząt do wszystkich
ręcznych robót przy surdutach. 951
N. Wood ul. * 3 m
POTRZEBA robotników do roboty
na kolei w Illinois, Iowa, Wiseottsin
i Michigan. Także do rozmaitej innej
roboty. Polscy Agenci, 81 So. Canal
ul. i 20 W. Madison ul. Asping &
Sweet. xxx
POTRZEA dziewcząt do pracowania
we fabryce rękawiczek. Eisendrath
Glove Co., róg Elston i Armitage
aves. 3 c
POTRZEBA mężczyzn do rozbierania
budynków. Dobra zaplata. 425 Milwau
kee ave. 5c
POTRZEBA natychmiast dziew
cząt do rozmaitej roboty. — Dziewczęta
pzukające za pracą gdzieindziej raczą
się zglósii gotowe do pracy do Kolba,
772 Milwaukee Ave, naprzeciw Cleaver.
POTRZEBA 2000 mężczyzn 1 dziew,
cząt do roboty w mieście i poza mia
stem; ludzi na farmy i do ogrodowej
roboty na plantacyach z cukrowymi
burakami; także samotnych męż
czyzn i mężów z familiami do stanów
Nebraska, Kansas, Colorado, Wiscon
sin, Michigan i Illinois. Dostarczam
zajęcie przy kolei, w kamieniołomach,
fabrykach, tartakach, kopalniach z
rudą żelazną., oraz w hotelach, restau
racyach 'i przy prywatnych familiach.
Przyjdźcie i spróbujcie moją uczciwą
i już kilka lat istniejącą agencyę. Ja
jestem jedynym agentem w Chicago
który natychmiast zwróci wain pienią
dze jeżeli nie dostaniecie pożądaną
robotę. Chicago Employment Agency,
1G7 Washington ulica, pokój 16, 17 i 18.
— J. Lucas, prawdziwy Polski ageut.
3 cz
POTRZEBA dziewcząt albo kobiet do
finiszowania spodni. Najlepsza zapła
ta i stała praca. Można szyć w domu
albo w szapie. Sidney Cahn and Co.
955 W. 21st place. 5 c
POTRZEBA 25 STRYPEREK DZIE
WCZĄT. GROMMES & KENNEDY.
230 E. KINZIE STR. BLISKO STATE
STR. 5 c
POTRZEBA po polsku mówiącego
"salesmana" sprzedawacza 1 trymera
do okien, robota poza miastem. Do
świadczenie potrzebne, przedmieście
blisko Chicago. Zgłosić się w piątek
do pana Gordon u Lyon Brothers. 250
E. Madison str. 2 c
POTRZEBA dwie kobiety do darcia
szmat. 555 Noble str. 2 c
POTRZEBA filier i binder strippers,
także, dziewcząt w naukę. 1245 Mil
waukee ave. 2 c
POTRZEBA maszyniarelt do robienia
kieszeni, ręcznych dziewcząt do szta
firowania, oraz małych do przyszywa
nia guzików, robienia rygli i piltlero
wania klapów przy surdutach. GC3
Holt ave. 2 c
POTRZEBA mocnego chłopaka do
piekarni. 1142 N. Lincoln str. 2 c
POTRZEBA-dziewczyny do domowej
robpty. G12 Holt ave. 3 c
POTRZEBA do wszelkiej ręcznej ro
boty przy surdutach. 93G N. Paulina
str. 3 c
POTRZEBA doświadczonych dziew
cząt do sztafirowania podszewki przy
surdutach. 119 Augusta str. 2 r.
POTRZEBA doświadczonej dziewczy
ny do szycia sukien. 91 Front str. 5c
POTRZEBA dobrej służącej do domo
wej roboty. 232 Cornell str. 2 c
FOTRZEBA dobrych maszyniarek,
także dziewcząt do robienia rygli, ob
rzucanie szewków, wyszywania dziu
rek i czyszczenia spodni. 717 Dickson
str. róg Blanche. 3 c
POTRZEBA 25 maszyniarek. J. W.
Johnson Co. 32 Macedonia str. blisko
Wocd i Division str. 10 c
POTRZEBA dziewczyny do zwyczaj
nej domowej roboty. 2578 Milwaukee
ave.
POTRZEBA dobrej stryperki. Dobra
zapłata i stała praca. 103 E. Van Bu
ren str. Skład. 3c
POTRZEBA doświadczonych maszy
niraek i bejściarek przy kamizelkach.
520 N. Asliland ave.
POTRZEBA dziewczyny do restaura
cyi. 490 Noble str. 3 c
POTRZEBA pierwszej maszynlarki
do kieszeni przy surdutach. 2—4 Luli
place róg Moorman str., drugrie piętro.
POTRZEBA dziewczyny stryperkl pn.
31G Haddon ave. blisko Division i Ro
bey str. 3 c
POTRZEBA 25 stryporek. Także dzie
wcząt w naukę. Congress Cigar Co.
395 Marshfield ave.
POTRZEBA raaszyniarek, doświad
czonych styciarek do surdutów i 8
dziewcząt do szycia dobrych szapo
wych surdutów. 373 W. Ohio str. S.
Newman. 3 c
POTRZEBA pierwszych ręcznych do
bejstowania kantów 1 dziewcząt do
małej roboty. 55S N. Paulina str. 3c
POTRZEBA "bench" molderów. CG6
Milwaukee ave. xxx
POTRZEBA służącej i dziewcząt do
domowej roboty. 6G6 Milwaukee ave.
xxx
POTRZEBA stolarzy. 6G6 Milwaukee
ave. xxx
POTRZEBA ludzi do pracy. 66G Mil
waukee ave. xxx
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 158 N. Centre ave. 2 c
— i * tmi
POTRZEBA dobrego odpowiedzialne
go mężczyzny "salesmana" do sprze
dawania "A. B." błyszczu do pieca I
błyszczu do metalowych naczyń, gro
sernikom i składom z towarami żela
znem!. Musi mówić po niemiecku
angielsku lub po polsku 1 angielsku.
Taki który może przysporzyć trochę in •
teresu ma pierwszeństwo. Najdłużej'
Istniejący błyszcz do pieca w tym han
dlu, wyrabiany przez 24 lata. Zgłosić
się do Ayling Broe. 14 Haddon ave.
Chicago. S a
Kupno i Sprzedaż.
NA SPRZEDAŻ interes mleczarski
istniejący S lata. Sprzedaję z powodu
odjazdu |"na własną farmę. Muszę
sprzedać natychmiast. Sprzedaję 7
kan dziennie. Rent $12, pięć pokoi.
581 Dickson str. 3 c
FARMY! FARMY!
Na sprzedaż lub wymianę
na Chicagoskie properta.
|'$2,200
80 Akrów, 70 mil od Chi
cago. Dobre budyn
ki. Bez inwentarza.
Dobry grunt. Cena
80 Akrów, 70 mil od Chi
CHgo. Bez budynków
i inwentarza. Dobry
grunt. Cena
Po bliższe informacye zgłoście eię lub
piszcie do:
A. A. JANKOWSKI & CO.
Pokój 507, 84-6 LA SALLE ST.
"Wieczorem lub w Niedziele po południu
pod nr. 2ÓG6 Milwaukee Ave. Avondale.
BACZNOŚĆ! Dom 1 lota bardzo tanio
na sprzedaż. 243 Augusta str. - 3 c
NA SPRZEDAŻ powóz, uprząż i koł
dry, tak dobre jak nowe, bardzo tanio.
Muszą byó sprzedane przed dniem
7go czerwca. 88G Armitage ave. bli
sko Humboldt boul. drugie piętro. 3c
NA SPRZEDAŻ koń dobry do powozu
albo ekspreso\yania. Muszę go sprze
dać z powodu opuszczenia miasta. 208
W. Drnsion str. 3 c
NA SPRZEDAŻ domowe rzeczy z po
wodu wyjazdu. 91 Emma str.
NA SPRZEDAŻ statki domowe, zara
zem duży piękny młody pies. Sprzeda
ję z powodu odjazdu do starego kra
ju. 235 Cornell str. 3 c
NA SPRZEDAŻ balwiernia na Chicago
ave. Zgłosić się pn. 799 Milwaukee
ave.
NA SPRZEDAŻ grosernia, dobre miej
sce dla Polaka. Adres w Adm. Dzien
nika Chicagosltiego. 3 c
NA SPRZEDAŻ upright fortepian u
żywany przez 4 miesiące. Bardzo ta
nio. G25 W. Chicago ave. górne piętro.
NA SPRZEDAŻ pierwszorzędny salon,
sala do tańców, blisko "car barns",
tani rent, dobre miejsce dla Polaka.
224 Clybourn place, blisko Paulina
str. 3 c
NA SPRZEDAŻ szap krawiecki, pięć
Singer maszyn, a jedna do dziurek,
sprzedam wszystkie urządzenia kra
wieckie, tani rent. 237 W. Webster
ave. 3 c
NA SPRZEDAŻ meble na trzy pokoje
i statki domowe. Tomasz Sołtys. 32
Bismarck court, blisko Centre ave. i
Huron str.
TANIO. Dom i loca na sprzedaż. GS9
W. 21st str. 8 c
NA SPRZEDAŻ 4 pokojowe sprzęty,
hurtem lub pojedyńczo, z rentem, 2gie
piętro w tyle. 757 Nobla str. M. Ka
duszkiewicz. 3 o
DOBRZE opłacający się butchcrshop,
lub też i grosernia na sprzedaż tanio
W. Dużewski. 458 Noble str. ' 3 c
NA SPRZEDAŻ za $G50 nowy dom o
trzech stancyacli, lotą 25 stóp szero
ka i 125 stóp długą, przytem chlewy
dla kur i krowy i płoty z drutu i pięć
akrów gruntu wyrentowanego na któ
rem jest dość warzywa i pastwisko dla
krowy, miejsce to leży o 10 minut
drogi od siedmiu dużych fabryk w któ
rych robota idzie dniem i nocą i bli
sko trzech kolei, gdzie opał nic nie
kosztuje i jest tu zboża poddostat
kiem, gdyż duży elewator jest w bli
skości, jest tu dosyć Polaków i polski
kościół, można tu dojechać z Chicago
karami za 15 centów lub koleją, miej
sce to musi być sprzedane z powodu
choroby. Korzystajcie rodacy ze spo
sobności która się wam może nigdy
więcej nie nadarzy. Po bliższe infor
macye zgłosić się do Władysława
Chmielewskiego. 35 Emma str. drugie
piętro od frontu, Chicago, lub pisać
do właściciela F. K. Chmielewski, P.
O. Box 222. Harvey, Ul. 3c
Na Sprzedaż
pod nr. 1215 North Seeley av. bu
dynek na 3 pomieszkania, 2 pię
tra i strych, z drewnianą stajnią
w tyle; rentu $22 miesięcznie ;
sprzedany będzie na publicznej li
cytacyi w sądowym kantorze
sprzedaży Chicago Real Estate
Board, nr. 57 Dearborn ul., w So
botę, dnia iogo Czerwca, 1905 r.
o godzinie 11 tej przed południem.
Te properta będą sprzedane bar
dzo tanio. 9 c
Kupno i Sprzedaż.
TAKI DOM DAJEMY DARMO.
50,000 akrów wybornych gruntów farmer
sklch I leśnyoh, w powiecie Gates, stanie
Wisconsln. Dobra rola; wody pod dosU«
tkiem; położona od 8 do 6 mil od miasta.
Nizkie <eny 1 łatwe warunki. Zgłoście
się lub piszcie do
GEO. KNOBLALCH FARM LAND CO.,
ajr'115 Dearborn of., &"1
£\6W Milwaukee AY.§ffi2&tfSr*'"
NA SPRZEDAŻ bardzo tanio, muro
wany cottage. 2 flats, dolna część cał
kiem nowa. 1337 Sacramento ave. 12e
Na Sprzedaż weltSi
ICO lotów w c!ąj*ie rosnącem przedmieściu Hanson
Parte, Polieą wraz z gwarancyą wykazują czy
sty tytuł dostarczam darmo. Loty a frontem na
$150
67tb Court, ścieki 1 woda zAprowa- $250
(7th Ave., ścieki 1 woda zaprowa $250
bfith Court, woda zapro- ..*200
Te loty znajdują slą noml^rtzy Grand 1 Armitajre
A V". Nie c/.eknicia jeżeli chcecie kor/vstać z tej
taniej eferty. Nd 2ądauie wysyłamy plan.
ERNST STOCK, 374 E. Division III.
NA SPRZEDAŻ dobrze opłacający się
narożny salon, w polskiej okolicy.
Lease na pięć (5) lat. Adres w Adm.
Dziennika Chicagoskiego. xxx
FARMY
wo wszystkich stanach Ameryki po cenie
od 4 do 12 dolarów za aklcr.
Tysiące farmerów polskich osiedliłem.
MARYAN DURSKI, 285 Armitage Ave.
NA SPRZEDAŻ grosernla w polskiej
okolicy. Tanio. Adres w Adm. Dzien
nika Chlcagoskiego. 5 c
Na Sprzedaż w Avondale.
Ilamlin Ave. obok domu Starców 1 Sie
rot 2 piętrowe domy o 2ch mieszkaniach
na łutwe miesięczne wypłaty.
Potrzeba tylko $800 zadatku resztę mo
żna opłacać miesięcznie rentem.
Loty są U6 i 2" stóp szerokie, przed ka
żdą lotą śliczne cieniste drzewa.
Bliższych inform.icyi udzieli
Edmund Szajkowski,
•JóGlJ Milwaukee Avenue.
1 033 otwarty codzlt-nule 1 w Niedzielę po
południu.
CUCI'; WYPRZEDAĆ
jak najprędzej lotę na północno-zachod
nim rogu Hnmlin Ave, i
George ul;, 34x122 1
Ilamlin Ave., front na zachodniej stronie
ulicy, blisko Diversey, 2 <D'i/| HA
loty, 25x125, każda \P^Xv^L/
dogodne.
ERNST STOCK, 374 E.DivisionoL
FARMA NA SPRZEDAŻ. 11C akrów,
75 akrów pod pługiem, reszta twarde
drzewo, dobra płaska rola, dobre du
że budynki, wszystkie zbiory, zasiewy
1 maszyny, duży polski kościół i szko
ła naprzeciwko farmy, 4 mile od Ste
vens Point, Wis. Bardzo tanio. Jan F.
Dorger, właściciel. Grand Central Ho
tel. Madison 1 Canal str. 2 o
NA SPRZEDAŻ dom 1 lota, tanio. 448
N. Wood blisko Augusta str. Ulica
nowo asfaltowana, nowy cementowy
| chodnik. Zgłosić się do właściciela.
2 o
NA SPRZEDAŻ dobry koń za $35. Mam
dwa, więc chcę sprzedać jednego. Le
vin. 689 Milwaukee ave. xx*
NA SPRZEDAŻ farma ICO akrów z
budynkami, las, rzeka przerzyna śro
dek farmy. Sprzedam za pół ceny z
powodu iż nie chcę być farmerem.
Zgłosić się w salonie. W. Ptaszyńskl.
87 Elston ave. Chicago, 111. 2 o
P A FI Iłlf we wszystkich sta
F \ K Ifł V nnc^ Ameryki po
I miiUl cenieod 4 do 12
dolarów za akier. Tysiące far
merów polskich osiedliłem.
ADAM MAJEWSKI, 567 Noble al.
NA SPRZEDAŻ skład cukierkflw, ta
baki 1 cygar. Tanio. Sprzedaję z powo
du iż kupiłem dom w północnej stro
nie miasta 178 Cleaver str, 3 c
SALON do sprzedania, odpowiedni#
miejsce. Sprzedaję z powodu odjazdu
na farmy. Adres w Adm. Dziennika
Chicagoskiego. 7 o
NA SPRZEDAŻ (Paint Storę) t po
wodu wyjazdu na farmy. 804 N. Pauli
na str. 2 c
NA SPRZEDAŻ sprzęty domowe. 30
Mc Henry str. 3 e
WM. E. HATTERMAN,
763 Milwaukee Avenue.
Pożyczki na Realność
po najniższych ratach procentu.
m—mmm—mamammm—m—mmm—mm
NASZ SKARBIEC DO PRZECHOWYWANIA PIENIĘDZY LU#
RZECZY WARTOŚCIOWYCH ZOSTAŁ POWIĘKSZONY.
SKRZYNKI PO $3 ROCZNIE. ' - '
■ . zic./ :.. o** u..' ,

xml | txt