OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 10, 1905, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-06-10/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

• . . •
I. II ————
Z życia Polaków w Ameryce.
r
Z BUFFALO, N. Y.
#
"Polak w Alneryce" ze środy dono
Z ■,
Wczoraj wieczorem o godz. 9 tej roz»
pcczął się na hali Moniuszków wspa
niały bankiet, jaki urządziło Tow.
Młodzieży św. Kazimerza Kr., istnie
jące .w parafii św. Stanisława, B. i M.
dla uczczenia 25 letniej rocznicy *»■
łożaaia tegoż towarzystwa
Bankiet ten zaszczyciło swoją obe
cnością liczne grono dostojnych go
ści, a między innymi Najprzew. ki.
Arcybiskup Symon, Wielebni księża,
ks. Jan Pitass, ks. Gramlewicz, ks.
świniarski, ks. Kruszka, ks. świnko,
ks. Wyszyński, ks. Wójcik, ks. Fla
czek, ks. Ignasiak, ks. Kozłowski, ks.
Leichert, ks. Naturski, ks. Brzoska,
ks. Fiori, ks. P. Pitass, ks. Dymiński,
ks. Garstka, ks. Bednarkiewicz, ks. Dr.
Alex. Pitass, ks. St. Fimowicz, ks.
J\xilewski i inni, razem 35 księży, o
raz świeccy obywatele, a to pułkow
nik Smoliński, pułkownik F. G. Ward,
aldennan B. J. Pitass, profesor Bału
ciński, prezydenci i sekretarze towa.
rzystw kościelnych, istniejących W
parafii św. Stanisława, B. i M., a to
s towarzystwa św. Walentego, prezeo
Karol Nowak i sekretarz Marcin Kas
przak, z tow. św. Stanisława, prezes
Ignacy Kruszka i sekretarz Jarmuż, z
tow. św. Wojciecha, prezes Józef Preis
! sekretarz F. Andrzejewski i Jan
Wiśniewski, z towarzystwa św. Jana
Kantego prezes Andrzej Tomkiewicz
i sekr. Michał Skorupa, dalej posiwia
li prawie już i żyjący dotąd członko
wie założyciele Towarzystwa Mło
dzieży św. Kazimierza, a to Walenty
Strzelecki , Szczepan Linety, Jan
Hardych, Ksawery Gliński, Frań. Ma
zurski, Woj. Piatajczak, J. Żmudziński
i Inni, wreszcie energiczny komitet,
urządzający benkiet, złożony z pre
zesa, ogólnie lubianego młodzieńca
Jana El Labińsklego, sekretarza Jana
S. Kasprzyka, i wydziałowych Micha
ła Szczepańskiego, Jana Balbierza I
Ignacego Flensa i grono członków to
warzystwa św. Kazimierza w liczbie
225 osób. Ogółem do stołu zasiadło
około 300 03ób.
Mistrzem toastu był Wiel. ks. Ju
bilat świniarski, który .w swej mo
wie podniósł zasługi Towarzystwa św.
Kazimierza, wyliczył, ile dobrego to
Towarzystwo zrobiło na polu chrześci
jańskiem, spolecznem i narodo.wem,
życzył Towarzystwu, aby tak dalej po
stępowało dla dobra swego i przy
szłej młodzieży i wzywał do wspólnej
pęacy dla służenia Bogu i Oj
<5zj-juiie, a wo.«52as ta młodzież nie
wynarodowi się, ale od młodości wy
robi w sobie charakter narodowy i
stanie się filarem przyśzłej narodowo
ści polskiej, a zarazem dobrymi oby.
watelami Stanów Zjednoczonych.
W dalszym ciągu Szanowny mówca
wspomniał o naszej niewoli 1 wzywał
do strzeżenia ideałów narodo.wych,
zaznaczając, że i Jego Escelencya ks.
Arcybiskup swą, obecnością i gorącem
sercem polakiem zachęca nas do te
go. i
Gdy Wiel. ks. świniarski wniósł
toast na cześć ks. arcybiskupa, posy
pały się trzykrotnie burze oklasków,
poczem Najprze.w. ks. Arcybiskup wy
głosił płomienną mowę, w której za
znaczył, że miłuje bardzo młodzież,
gdyt ona, jeżeli jest rzeczywistą, mi
la jest Bogu i ludziom. Jako przykład
przytoczył, że już chłopiec chociaż
mały, zabiera się do szabelki, oręża
i chce być młodzieńcem, rwie się do
Jycia, śpiewa piosnki narodowe o wo
jence itd., a i starzy lubią wspominać
młodość, mówiąc: nie było to, jak
ezło.wiek był młody itd. — Młodość
jest rzeczą miłą i dlatego ją wszyscy
kochają.
Młodoś* jeet miłą i sam Chrystus to
pokazał, miłując szczególniej najmłod
szego z Apostołów Jana św. Młodość
to seroe czyste, serce skromne, serce
niewinne, czysty młodzian, to kwiat
niewinny.
Młodym jest człowiek kiedy chowa
młodość .w sercu swojem i duszy swo
jej. Patron Tow. św. Kazimierza, to
«ymbol czystości. Czystość jest to je
dyny sposób dochowania młodości do
starości. Wszyscy pozostanę, młodymi,
jeżeli będą przechowywali w sercu
czystość i religię. Religia rośnie, kie
dy się rozwija w sercu czystem.
Kto przez cale życie zacho.wa w ser
cu czy«tość, ten na starość się będzie
czuł młodym a kto ją w młodości stra
ci ten straci 1 wiarę 1 w młodości sta
je sig starcem.
Dlatego ladzie tracą wiarę, bo nie
przechowują jej w czystości serca. Do
czystości serca przyczynia się praca,
która uszlachetnia."
Gdy słowa te Najprzew. ks. Arcybi
skup domawiał, eksplodowała bomba,
oświetlająca aparat fotograficzny, ja
ki fotograf ista ustawił w hali, aby
zrobić zdjęcie i wielu z młodzieży
zmlęszało się w skutek tego niespo
dziewanego zjawiska.
Naaprzewtel ks. Arcybiskup, chcąc
dodaó obecnym otuchy, odezwał się
dalej: "Chcecie być walecznymi, tó
ale straszcie się tak, bo tylko brudny
charakter Się ulęknie," poczem zakoń
czył I mowę, .wznosząc toast na pomy
śłaotfć kochanej młodzieży polskiej,
Icżńrftbflt bardzo widzieć ba «oL
ttifcl-- H
nej ziemi polskiej, religijną* pracowi
tą, mężną i waleczną.
Po tem przemówieniu . odśpiewało
tow. śpie.wu Moniuszko pieśń: "Jesz
cze Polska nie zginęła." Następnie
Wiel. ks. świniarski podniósł toast na
cześć Przewiel. ks. Jana Pitassa, któ
rego obecni z entuzyazmem powitali i
wiwatowali, a nawet sam Najprze
.Wiel. ks. Arcybiskup Symon odezwał
się głośniej, że cała hala słyszała, iż
toastuje za zdrowie Wiel. księdza Ja.
•na Pitassa. Słowa te przyjęto potrój
nym grzmotem oklasków i długo
trwałymi okrzykami. Po antraktach
przeplatanych muzyką i śpiewem Mo
niuszków, przemawiali dalej — puł
kownik \Vard, który po.wltał Najprze
wiel. ks. Arcybiskupa imieniem mia
sta i zapewnił Go, że znajdzie w A
meryce u Polaków więcej, aniżeli się
spodziewał, bo znajdzie wolność, do
brobyt, miłość, .wiarę, braterstwo i ró
wność. Dalej wznoszono toast na
cześć obecnego zarządu Towarzystwa
— za dobrą gospodarkę, na zdrowie
osób w zarządzie towarzystwa i w
zarządzie bankietowym i za zdrowie
wszystkich obecnych gości, poczem
na ostatek przemówił w serdecznych
sło.wach pułkownik Smoliński, które
go bardzo długą mowę przerywano 10
razy hucznymi oklaskami i zakończył
ją wzniesieniem toastu na zdrowie
polsko - katolickiego kleru.
Na zakończenie programu odśpie
wało towarzystwo śpiewu Moniuszko
"kilka utworów oraz wiwatowano na
cześć śpiewaków, poczem o pół litej
opuściło Wielebne Duchowieństwo ha
lę bankietową a w pół godziny potem
i wszyscy inni goście rozeszli się do
domów, unosząc z sobą błogie wspo
mnienie z minionych chwil.
Na wielką pochwałę i uznaje za
sługują nasze Polki, panie Burzyń.
ska, Lipowiczowa, Bernardowa i Bar
tłomiejowa Pitass, Walko.wiakowa 1
wiele innych pań i panien, które głó
wnie zajęły się urządzeniem sali ja
dalnej 1 przygotowaniem smacznych
i wykwintnych potraw.
W czasie koncertu odegrała muzyka
profesora Raszei kilka utworó.w Sup
pego, Wrońskiego, Ogińskiego, Boiel
dieu'a, Bireta i Rossiniego.
NIEPOLITYCZNIE.
(Artykuł "Kuryera Ohioskiego").
Z powodu nominacji ks. Schlnnera
na biskupa nowej dyecezył West Su
perior, Wis., "Polak w Ameryce" za
mieścił w zeszłym tygodniu artykuł,
zatytułowany "Górą Niemcy," który
to artykuł przedrukowały kilka innych
pism polskich.
Z artykułu tego przebija gorycz
zawiedzionych nadziei. Słusznie czy
nie słusznie spodziewano się, że na
nowej stolicy biskupiej w Wisconsi
nie zasiądzie Polak. Stało się inaczej,
biskupem został Niemiec i ztąd roz
czarowanie.
Przyznajemy, że i nam byłoby spra
wiło radość, gdyby się były urzeczy
wistniły życzenia Polaków i gdyby w
West Superior był zasiadł na stolicy
biskupiej nasz rodak, lecz nie może
my pochwalać publikowania artyku.
łów a la "Górą, Niemcy," zwłaszcza
teraz, kiedy sprawa równouprawnie
nia kleru polskiego w Ameryce jest
— że tak się wyrazimy — na ostrzu
noża.
■PrzeaewszystKiem sprawa diskup- l
stwa polskiego w Ameryce jest w
pierwszym rzędzie sprawą, kościelną,
sprawą religijną a dopiero później
sprawą narodową. Kwestyę tę nie bę
dą rozstrzygali niemieccy, ani irlandz
cy dygnitarze kościelni, ale rozstrzy
gnie ją sam Ojciec Św., Głowa całego
katolickiego Kościoła i jeśli on uzna,
że biskup polski tu potrzebny, to ta
kowego zamianuje, choćby się temu
innonarodowi biskupi sprzeciwiali.
Przez delegata polskiego, wysiane
go w zeszłym roku do Rzymu, przed
stawiliśmy Stolicy Apostolskiej nasze
"suplices praeces" (pokorną prośbę)
i otrzymaliśmy zapewnienie z włas
nych ust Ojca św. że sprawa nasza
zostanie załatwioną w możliwie krót
kim czasie.
że Ojciec św. nie zapomniał o nas,
najlepszym tego dowodem jest wy
słanie z jego ramienia ks. arcybisku
pa Symona, celem zbadania stosunków
polsko kościelnych na miejscu. Od
sprawozdania, jakie ten wysłannik zńś.
0 nas w Rzymie, zależeć będzie, czy
1 kiedy życzenia nasze zostaną speł
nione.
Od nas samych zależy, żeby sfd
jego wypadł dla nas korzystnie.
Delegat papieski nie ograniczy się
jedynie na zaciąganiu zdań i opinii o
nas, u nas samych. Prawdopodobnie
uda się ón po informacye w tym
względzie i do tutejszych bi3kupó.w i |
poprosi Ich o wyrażenie opinii o
nas.
Byłoby więc grubym błędem polity
cznym, gdybyśmy sobie tutejszych
dygnitarzy kościelnych zrażali i w ten
sposób usposabiali ich nieprzychylnie
dla naszej sprawy. A czy artykuły w
rodzaju "Górą Niemcy" mogą się
przyczynie do wzbudzenia sympatyi
dla Polaków u niemieckich tutejszych
biskupó.w? W jakiem położeniu znaj
dzie się ks. arcybiskup Symon, gdy
który z biskupów Niemców przećHo.
ty mu prwd oczy powyższy artykuł 1
powie: Patrz, Polacy w pismach swo
ich krytykują rozporządzenia Stolicy
Apostolskiej, dla szo.winizmu narodo
wego, zapominają o lojalności wzglę
dem Kościoła i przez swe pisma, i to
pisma katolickie sieją nieufność i
aiechęć do przełożonych Kościoła."
Nie znamy ks. Schinnera, lecz jeśli
jego Stolica Apostolska mianowała
biskupem nowej dyecezyi, a nie które
go innego z księży, to z pewnością za
służył na ten zaszczyt, i nie widzimy
w nim ani Niemca, ani Anglika, ani
Polaka, tylko pasterza, któremu Oj
ciec św. poruczył pieczę nowej ow
czarni, a *ażdy dobry katolik powi
nien zgodzić się z wolą Papieża i po
wstrzymać się od krytykowania jego
rozporządzeń. i
Zresztą podobne krytyki zadają
kłam przedłożonej przez Polonię A
merykańską "suplices praeces," bo
gdzież pokora, jeśli stanowczo 1 na
tarczywie domagamy się tego, o co
mamy prawo tylko prosić.
Nie bądźmyż podobnymi Włochom,
którzy ofiarują świece i modlą się
przed obrazami Madonny, a gdy ich
modlitwy nie zostaną wysłuchane,
złorzeczą i bluźnią.
Posłuszeństwo względem przełożo
nych jest kardynalnym warunkiem
Kościoła katolickiego, a już nawet
i ten wykracza przeciw posłuszeń
stwu, kto krytykuje rozporządzenia i
rozkazy swoich przełożonych.
Nie ulega wątpliwości, że tu lub
ówdzie księża polscy są traktowani
niesprawiedliwie przez swoich bisku
pów, że może. pod pewnymi względa
mi dzieje się im krzywda, lecz o pra.
wa swe mają się upominać w drodze
legalnej, a nie wylewać swe żale na
szpaltach pism i w ten sposób w obeo
ludu dyskredytować powagę dygnita
rzy kościelnych.
Czekajmy cierpliwie i nie gorącz
kujmy się. Ojciec święty widocznie
nie zapomniał o nas 1 chce coś dla
nas uczynić, kiedy przysłał specyal
nego wysłannika, nie utrudniajmy
temu wysłannikowi, .który z pewno
ścią ma jaknajlepsze względem nas
zamiary, jego zadania artykułami w
rodzaju "Górą Niemcy", bo artykuły
podobne są niepolityczne, sprawie na
szej szkodliwe.
SZCZEGÓLNA ODEZWA.
"Zgoda", organ Związku Narodowe
go Polskiego, ogłasza następującą, nie
co tajemniczo brzmiącą, odezwę:
Do Szanownych Organlzacyj Polskich
i prasy polskiej w Ameryce.
Wielkie wypadki na dalekim Wscho
dzie, które zaszły w ostatnich miesią
cach, pozwalają się spodziewać, że
niezbyt dalekim już jest czas, gdy
strony wojujące zaczną przy udziale
mocarstw neutralnych układać się o
warunki pokoju.
Rok ubiegły, wywołując liczne zmia
ny w zwykłym biegu spra,w w impe
ryum rosyjskiem„ nie pozostał bez
wpływu na życie wewnętrzne tej czę
ści Polski, która się znajduje pod pa
nowaniem i opresyą Rosyi. Z jednej
strony społeczeństwo polskie, korzy
stając z trudnego położenia w jakim
się znalazł rząd rosyjski, przystąpiło
do organizowania i skupiania sił na
rodu dokoła hasła walki o prawo. Ma.
sowe wystąpienia młodzieży szkolnej
w Królestwie Polskiem i włościan pol
skich .w walce o język ojczysty w
szkole i w gminie są typowymi przy
kładami tej walki, która ogarnia oo
raz to szersze i głębsze sfery nar(£
du.
Z drugiej strony rząd rosyjsKi, ule
gając naciskowi opinii publicznej re
prezentowanej przez najlepsze żywio
ły wszystkich narodowości, ujrzał się
zmuszonym poczynić pewne ustęp
stwa, które odbiły się i na życiu we
wnętrznem znacznej części Polski. TT
kaz o tolerancyi religijnej otworzył
drogę do normalnego życia religijne
go milionom unitów tak srodze prze
śladowanych za wiarę. Zapowiedź
.wprowadzenia w Królestwie Polskiem
samorządu miejscowego na podobień
stwo tak zwanych ziemstw rosyjskich
otwiera nowe pole dla działalności ży
wiołu polskiego w dziedzinie życia
ekonomicznego i umysłowego. Ukaz
pozwalający Polakom i Litwinom na
bywać od swoich rodaków ziemię w
dziewięciu guberniach litewsko - rus.
kich, to jest w całej litewskiej poło
wie Rzeczypospolitej, stworzył nową
sytuacyę ekonomiczną, jakiej nie by
ło od lat czterdziestu. Pozwolenie
wprowadzenia języków polskiego i
, litewskiego jako przedmiotów obo
wiązujących do szkół rządowych na
Litwie i Rusi z pewnemi ogranicz^
niami, tworzy cały szereg nowych za
dań w dziedzinie oświaty.
Jakiekolwiek były pobudki rządu
rosyjskiego w tych wypadkach, rze
czą społeczeństwa polskiego jest u
przytomnić sobie zmianę warunków i
zastanowić się nad ich najlepszem
wyzyskaniem dla dobra sprawy naro
dowej. Należy nie tylko skorzystać z
tego co jest, lecz i zabezpieczyć się
przed ponowną utratą raz otrzyma
nych ustępstw, oraz przygotować się
do jeszcze skuteczniejszej walki o no
we nabytki. Przedewezystkiem zaś na
leży zawsze pamiętać o tem, że przy
szłość Polski zależy od wspólnej i so>
lidarnej pracy całego narodu nad wy
tworzeniem takiego zasobu sił morał
nych i materyalnych, aby sił tych
starczyło na dopięcie ostatecznego ce_
lu, którym jest zupełna niepodległość
polityczna polski w dawnych grani
cach. ' \
Biorąc pod rozwagę wszystkie po
wyżej przytoczone .względy. Zarząd
Centralny Związku Narodowego Po?
sklego przyszedł dó przekonania, ze
dla sprawy narodowej będzie rzeczy
wielce pożyteczną, aby przedstawicie*
le wszystkich organizacyi polskich w
Ameryce bez różnicy przekonań, oraz
przedstawiciele prasy wszystkich od
cieni zebrali się na wspólną naradę
w celu wyrobienia sobie wspólnego
poglądu na obecne położenie w Pol
eee i na najlepszy dla wychodźtwa
sposób służenia sprawie starej Ojczy
zny. W tym celu Zarząd Centralny Z.
N. P. ma zaszczyt zaprosić panów re
prezentantów organizacyi i prasy na
dzień Igo lipca o godzinie 2ej po po
łudniu do domu Związkowego.
M. B. Stęczyński, prezes:
T. M. Hellński. sekretarz.
Uwaga. — Odbitki powyższej odez
wy zostaną rozesłane do Zarządów
Organizacyj i do prasy polskiej w
charakterze specyalnego zaproszenia.
Komitet wybrany przez Zarząd
Centralny do wydania powyższej ode
zwy składa się z ob. M. B. Stęczyń
skiego, T. M. Helińskiego i T. Siemi
radzkiego. t
NIE CZYTAJCIE SZKODLIWYCH
KSIĄŻEK!
"Dziennik Polski" pisze:
Już od blisko roku we wielu wscho
dnich koloniach polskich agenci roz
sprzedają po domach polskich skanda
liczni}. powieść w polskim języku, wy
dawaną. w zeszytach po cenie 10 cen
tów.
Naturalnie, że kupujących nie wie
lu by się znalazło na taką, obrzydłą
lekturę, gdyż nawet z papieru nikt
by nie mógł należytego użytku zro
bić, ale agenci obiecują kupującym
po wybraniu 50 zeszytów różne pre
zenty, wartości kilkunastu dolarów.
Gdy zaś tacy agenci dostarczą po
kilkanaście lub parędziesiąt zeszytów
w danej miejscowości, wówczas prze
stają dostarczać w dalszym ciągu tej
powieści i przenoszą się do innej miej
scowości, aby na nowo naciągać ła
twowiernych. *
O tej procedurze nowego wyzysku
pisaliśmy już poprzednio, jak również
pisały też inne gazety — ale, żeśmy
zauważyli agentów tego samego .wy
dawnictwa w Detroit, przeto obowiąl
zkiem naszym jest ostrzedz rodaków
przed niesumiennością' ludzi, którzy
polują na nasze kieszenie.
Zapewne agenci .wspomnianego wy
dawnictwa po ukazaniu się niniejsze
go ostrzeżenia będą zaklinać się, iż
otni to właśnie wypełnią to co przyo
biecują. — otóż zaznaczamy, że mamy
dowody w redakcyi, iż w Philadelphii
i Pittsburgu i innych miejscowościach
mnóstwo osób zostało ponaciąganych.
Ostrzeżenie to podajemy do wia
domości publicznej z obowiązku
dziennikarskiego. Czytelnicy nasi, je
śli czują pochop do czytania książek
ł powieści mogą zaopatrzyć się w ta
kowe w publicznej bibliotece lub do
brze zaopatrzonych bibliotekach pa
rafialnych.
Biorąc książki do czytania z biblio
tek parafialnych, czytelnicy mogą być
pewni, że biorą do- ręki dzieła poży
teczne, a nie truciznę moralną.
■■■ u
Nizkie ceny na ekskursyę do As
bury Park, N. J.
Kolej "Wabash" sprzedawać
będzie tykiety ekskursyjne od
Chicago do Asbury Park, N. J. po
$21.35 za podróż tam i z powro
tem, i stosunkowo nizkie ceny od
innych punktów. Wyjechać moż
na w czasie od 2ggo Czerwca do
2go Lipca, a wrócić można naj
później 3igo Sierpnia przez depo
zytowanie biletu i zapłacenie na- ,
leżnego kosztu. Pasażerowie ko
lei "Wabash" mają przywilej je
chania parowcem na jeziorze po
między Detroit i Buffalo, parow
cem na rzece Hudson od Albany
do Nowego Yorku, i mogą. wziąć
krótką podróż na oceanie bez ex
tra kosztu. Po ilustrowaną N. E.
A. broszurkę kolei "Wabash",
zawierającą wszystkie szczegóły,
zgłoście się lub piszcie do F. A.
Palmer, A. G. P. A., 97 Adams
ul., Chicago, 111. i4.cz
o —
Niezwykła plaga.
Miasto angielskie Cardiff na
wiedziła niezwykła plaga. Oto mi
liony złośliwych much oblegają
doki, zkąd przeniosły 'się na wię
kszość ulic głównych, tak, że mu
siano komunikacyę skierować na
ulice boczne. Muchy spadły
chmurami, jak roje szarańczy;
daremnie zabijane są setkami.
Ludzie uciekają przed niemi, słu
żba doków zamyka się w bud
kach strażniczych. Owady wtar
gnęły też do sklepów, do biur,
gdzie młodzi ludzie nie mogą się
od nich obronić; są one większe
niż muchy brytańskie a uklócie
ich jest bardzo dotkliwe. Zda
niem jednych przywiozła je łódź
rybacka, władze sanitarne zaś są
zdania, że przyniósł plagę wiatr
południowy w sobotę.
Chorągiew czerwona strażnika kolejowego zwiastująca maszyniście
pociągu zmycie i zerwanie toru kolejowego nie mniej prawdziwym jest
zwiastunom niebezpieczeństwa zagrażającego, jak niektóre symptomata i
uczucia ukazujące się i odczuwane w ciele ludzkiem. Boleści i inne utra
pienia wskazują, że zdrowiu i życiu człowieka grozi niebezpieczeństwo.
Zadanie serca na tern polega, aby doprowadzić krew do każdej części ciała.
Gdyby serce na kilka chwil tylko bić przestało, śmierć by nastąpiła. Toź
to właśnie zdarza się, gdy ktoś pada trupem na miejscu, a wy wtedy czyta
cie w gazetach o tym wypadku, jako o "nowym udarze, albo porażeniu
serca", który się zdarzył skutkiem wady sercowej. Jeżeli serce wasze bije
nieregularnie, jeżeli przeskoczy jedno uderzenie, a następnie bijo z trudno
ścią tylko i niepokojem, to najoczywistszy znak, to sygnał groźny, że serca wasze jest zagrożone, że
niebezpieczeństwo wam zagraża.
fizy Serce Wasze Palpituje?
Jeżeli serce wasze palpituje, powinniście mieó się na baczności
i zapobiedz temu dopóki czas jeszcze.
Bronchitls (zapalenie ru
ry oddechowej). Zipalenie
rury oddechowej jest nad
^yraz niebezplPczne. Pro
wadzi ono zwykle bezpośre
dnio do zapalenia płuc.
Sovery Balsam
na Płuca
natychmiast zażyty bronchi
tis usunie. Balsam na płuca
leczy krup, koklusz, zapale
nie opłucnej i zapalenie płuc.
Chroni także przed suchota
mi. Cena 25 i 50 centów.
Postrzuł (Lumbago) jest
reumatycznem cierpieniem
muszkułów zadu l bioder,
jest bardzo boleenem, czy
niiic człowieka do pracy nie
zdolnym. W takim razie
zacierać trzeba zad i lędźwie
Severy Olejem
Św. Gotharda,
1 zazywać przez tygodni kil
ka regularnie.
Severy Lekarstwo
na Reumatyzm.
SEVERY
SI LICI EL SERCA
działa beżpośrednio na muszkuły serca,
reguluje obieg krwi, nledopuszcza do
wyczerpania serca i wzmacnia organ głó
wny żywot u ego ustroju naszego w stosun
ku do pracy, jakiej ma podoład, Cena SI.
Szanowny Panie: Przyjmij pan
moje najserdeczniejsze dzięki za bu
telkę pańskiego Serca Siliciela.
Jesłło nąjlepszy środek leczniczy.
Wyleczył mnie. Cierpiałam na o
krutne bóle serca; radziłam się le
karza, ale lekarstwo przez niego mi
zapisane nie tylko te mi nie porno
glo, ale bóle mi pouiększifio. Pań
ski Serca Siliciel przyniósł mi ulgę
wielką zaraz po kilku dawkach*.
Z poważaniem
MARY A CARLSON,
Alberty Kant.
Do nabycia we wszystkich aptekach.
Porada lekarska darmo.
——— ———nan—B
Matki powinny w należy
tym czasie pouczyć córki
swoje, o właściwościach ich
płci i dać im wskazówkę, aby
używały
Sovery Regulatora dla
żeńskich niemocy,
gdy oznaki zapalenia się o»
każą, lub przyrodzone fun
kcye należycie lub wcale nie
fungują. Severy Regulator
żeńskich słabości przyniesie
ulgę i uzdrowienio we wszy
stkich kobiecych słabościach
darząc dziewczęta i kobiety
szczęściem i zdrowiem.
Cena $1.00.
Słnbcśó jest ubytkiem 1
niknięciem sił duchowych 1
cielesnych, a to skutkiem u
traty żywotności. W takim
sunie trzeba użyć silnego
środka wzmacniającego ży
cie, któryby człowieka na oo*
gl postawił.
Severy Balsam Życia
odpowiada w zupełności tym
potrzebom. Nio zwlekajoie
ani chwil} i użyjcie go.
Cena 75c,
nHOMaransn
CofFee
ualiiu
Woń apetyt wytwarzająca i zadowalniojące, o
| rzeźwiające zalety drogiej Ławy, pozyskać można
z tańszej kawy, lecz trzeba użyć
= Prawdziwy Franek Dodatek do Kawy ■
Czyni Dobrą Kawę Tańszą—a Tanią Kawę Lepszą.
Nietylko to polepsza smak I zapach tego napoju, lecz także neutralizuje
wszelkie szkodliwe efekta. Czyni kawę zdrowotnym !
1 przyjemnym napojem dla każdego. ^ 7?
W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu latach Prawdziwy FrancK
Dodatek używany byt przez najlepszych kucharzy zagrani
cznych, a teraz wprowadzony jest do Ameryki i nieustannie
wzrasta w popularności. Jeżeli nigdy nie używaliście dodatku
do kawy to spróbujcie Prawdziwego Franek Dodatku. Pofrie
. cle źo robi najlepszą kawą ze wszystkich.
Pytajcie sią waszego grosernikao Prawdziwy Franek
Dodatek do Kawy. Baczcio na to aby obrazek z młyn*
kiem do kawy był na każdej paczce. J est to nasz zna
czek handlowy, który zapewnia wam naez gatunek i
chroni od bezwartościowych naśladować.
HEINRICH FRANCK SOU NE &C0.,
| FRANCKl I
Spccyalne ceny do Europy i z powrotem.
EInro otrrorto każdego wieczora. TELEFON MO>'EOE 8GD.
GEORGE R. LENKE & CO.
Asekuracya od ognia. Notaryusz Publiczny.
sm mi lIS* wcHflnot.
ATo miejscu daw
niej zajętem przez
śp.S. Waldmana.
Kantor
SPRZEDAŻY
Realności.
608 Milwaukee Avenue, róg Cornella Ulicy.
SPRZEDAJEMY KARTY OKRĘTOWE,
Wysełamy pieniądze do Europy, Zabezpieczamy od ognia,
Wyrabiamy dokumenta legalne.
^SfeŚW. JAŃSKIE KROPLE^fis^
stanowią środek lekarski przymiotów wprost zadziwiających
1 zaiste godne są tej pr/ezacncj nazwy.
Te Krople ihv. Jańskie zostały w wiele tysiącznych wypadkach ciężkich cho
rób jak cholera, kolki, kurcze żołądka, dysenterya l biegunka, wypróbowana
i zastosowane i wytrzvmały próby te z najchwalebniejszymi skutkami. Kroplo
te przynoszą najpewniejszą pomoc w napadach ckliwojłd, bólu żołądka, odbija
nie się i spi.eszną ulpę un ból głowy, bicie serca, zawrót, omdlenia lub nerwo
wość. Są one cennym środkiem na słabość żołądka i letnią chorobę u dzieci
i na kurcze podczas ząbkowania.
Krople te zasługują na to, aby trzymano je w każdym ćomu, w każdej fnml
lii, aby każdej chwili w potrzebie były pod ręką, bo eą one znakomitem lekar
stwem. Pytajcie się o ule w aptece, albo też piszcie wprost do
Or. H. fi. lemke Medicifle Ca.,118
Ogłaszajcie się w Dzienniku Chieagoskim.
Milwaukee Ave.
Stałe Bank,
Sfilwaukoe Avo. i Carpcnter ul.
Płaci procent kwartal
nie ua oszczędnościach
1 dostarcza bezpie
czno ulokowania dla
ludzi rozporządzają
cych małymi kapita
łami.
Pożyczki na własność re.ilną ua alzkl
Srocent i bez komisowego."
ras7. powiększony skarbiec oclironny
(Safety Deposit Vaults) stanowi doda
tkową wygodę dla naszej klienteli.
Bauk ot«artv od
fltej r^no do ornej
wieceorem w Po
niedziałki.
IJank otwarty od
Rtei rano do 12tej
w hoboty.
liank otwarty od
rano do Scłej
po uoludniu w In
no ani. '
Skarbiec otwar
ty od fltcl rano do
m Bmej wieczorem
w Poniedziałki.
Wtorki, Czwartki
i Soboty.
Skarbiec ot war
■ ty od Mej rano do
rttrj wieczorem w |
środy I Piątki. i
INDUSTRIAL
SAVINGS BANK,
652 DLUE ISLAND AYENUE.
Założony 1890 r. 2
Płaci 3 procent od pienię
dzy w banku złożonych.
Majątek wy
nosi przeszło
$500,000
Otwarte w Sobotę wieczorem
aż do godziny 8mej.
Składajcie swe oszczędności
u nas.
Niechcemy waszych pieniądzy
jeżeli nie jesteście zadowoleni,
Jedno - centowa karta pocztowa, i nasze
Iniie i nazwisko i ad rei wyra*ule ua m«*J
wypisano, sprowadzi waai pocztą pr6bkq
D*ya Bzwujcare Jtieco Wynalazku zastępu
jącego kawą(Dfy'B BwieeCoMeeSurroRato).
Mnódtwo f.iinifi] używają ro zatai aet ka
wy, ądyi przy jego pomocy Jeden funt ka»
wy wyelarczy tak długo jak tr*y funty ka
wy ben togo wynalazku, lccz co najwa*
nlejeze, bardzo polepszy amak, zapach 1
zdrowotność kawy.
Steełe-WedelesCo. §ej MYfj. Co.1
Jedyni Agenci, Fabrykanci,
Chicago, Illinois. Olorelaut, Ohio. j
■w.,- i«.'*idsJ

xml | txt