OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 10, 1905, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-06-10/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Krewnym i znajomym tlono- I
simy tę smutny wiadomość iż I
nkochany mąż mój i ojciec I
nasz
Antoni Jabłoński,
członek Tuw. św. Jana Kan- I
tego, św. Krzyża i Bractwa £
Wstrzemięźliwości pożegna! f
się 2 tym światem opatrzony I
św. Sakramentami, dnia lOgo I
Czerwca, o godzi uie Otej rano, 9
przeżywszy 40 lat i 6 miesię- I
cy.
Pogrzeb odbędzie się we 1
Wtorek, dnia 13go Czerwca, o I
godzinie -|9tej rano, z domu |
żałoby pn. (54 Fry nl, do koś- I
cioła św. Jana Kantego, a
stamtąd na cmentarz św. Woj
ciecha.
Na ten smutny obrządek za
praszamy wszystkich krew
nych i znajomych w smntka
pogrążeni:
Joanna Jabłońska, żonn; I
Antoni, Jan, Bernard i Ma- I
rija, dziecię Franciszek Ja- j
blońslciy brat; Anna, bratowa; I
Szczepan i Julianna Buska, I
teściowie; Małgorzata i Ka- 1
tarzyria, siostry; Anastazy. i
I Jan i Paiccl, bracia; Cecylia, 8
Mary a i U rszula, bratowe. |
Stosunek Rosyan do Chińczyków.
W jednym z listów Niemirowi
eża - Danczenki znajdujemy
wyjaśnienie tego faktu, dlaczego
Chińczycy tak namiętnie niena
widzą Rosyan i wszelkimi sposo
bami starają się im teraz szko
dzić. Publicysta rosyjski pisze:
Z biegiem rz. Lao, poczynając
od Dananja na południe od Wiel
kiego muru mieszka wielu zamoż
nych, ba, wpjrost bogatych zie
mian - Chińczyków. Jest ich dość
i w innych okolicach Mandżuryi,
lecz w tej spiżarni Chin, pomię
dzy Schanghapguanem i Sinminti
nem jest ich najwięoej. Uprawa
roli i ogrodnictwo przynoszą im
setki tysięey taelów rocznego do
chodu. Owi chińscy lordowie co
wiosnę wysyłają rz. Lao niezli
czoną ilość tratew i dżonek ze
zbożem, owocami, czumizą, bo
bem, skórami i t. p., do prowincyi I
peczilijskiej. Muszą oni z konie
czności mieć nietylko broń, lecz
i milicyę na żołdzie w ęęlu obro
ny przed napadami prawdziwych
Chunęhuzów, dla których pełne
kiesy zamożnych zagrodników
ehińskich są nielaęJa przynętą.
Wieczorami celem rzucenia trwo
gi na nieprzyjaciół, Chińczycy,
według odwiecznego zwyczaju,
napełniali powietrze przeraźliwe
mi dźwiękami specyalnyeh instru
mentów, od których uszy puchły
poprostu, lub strzałami.. I to wy
starczało przy istniejących wa
runkach. Ale przyszli Rosyanie i
pierwszem ich dziełem było roz
brojenie ludności, nie dając im
wzamian najmniejszej gwarancyi
ł-eznieczeństwa.
Opowiadał mi gen. Kondrato
wicz taką histcryę.
— Razu jednego otoczyli nasi
zabudowania j-ednego z folwar
ków i dalejże wynosić stamtąd
broń, wyprowadzać ze stajni mu
ły., jednem słowem gospodarował:
po kozacku. Na boku stał i przy
glądał się spokojnie grabieży sta
ry Chińczyk, sądząc z pozorów
— obojętny widz całej soeny.
kiedy już wyprowadzono bydło,
zbliżył on się do wydającego roz
kazy oficera i zapytał:
— Niech mi pan powie z łaski
swojej, po co pan to robi?
— Rozbfajamy, ażeby stąd nie
napadali na nas Chunchuzi.
— Aha, rozumiem. Więc teraz
wy będziecie się opiekowali na
mi?
— Coś ty za jeden?
— Ja? Jestem właścicielem
-wszystkich tych ziem naokół
(przy tych słowach wymienił
swoje nazwisko, jedno z głośniej
szych w Chinach finansowych).
Widzi part, jeśli wy roztoczycie
nad nami c*piekę, nie życzę sobie
nic po nad to lepszego i wówczas
obowiązuję się karmić i poić wa
szych żołnierzy, płacić im żołd,
odziewać i olewać, spełniać
wszelkie ich życzenią. Lecz jeśli,
odebrawszy nam broń i dobytek,
ulotnicie się jak kamfora, pozo
stawiając nas na pastwę Chun
chuzów, to co ja mam wówczs
począć? Iść waszemi śladami jako
żebrak? Przecież ja mam tutaj
zgromadzonego sporo dobra, któ
re zbierali przodkowie moi przez
całe pokolenia i teraz mam to
wszystko oddać na łup Chunchu
zom? Wszak oni na nic lepszego J
nie czekają. Dziś wy nas opuści- S
cie, a jutro nadciągną oni, rozgra
bią wszystko, nie pozostawiając
kamienia na kamieniu, mnie zaś,
mojej żonie i moim dzieciom, po
ucinają w dodatku głowy.
Wszystko to mówił głosem
spokojnym, nie zdradzającym ani
cienia gniewu, lub choćby rozdra
j żnienia.
Jeśli wziąć długą martyrologię
wszystkich, poddanych przez nas
torturom i kaźni Chunchuzów,
•przekonalibyśmy się, że istotnych
Chunchuzów nie znalazłoby sie
tam nawet połowy. Reszta, to
włóczęgi, wrogowie tłómaczów,
lub ofiary szpiegów.
Gdyby mi to nie sprawiało o
brzydzenia, opisałbym, czem są
tortury chińskie. Poddają im każ
dego, kto tylko się nie przyznaje
do winy, czy są przeciw niemu
poszlaki, czy ich nie ma. Oskarże
nie tłómacza częstokroć wystar
cza za wszelkie dowody.
A tortury są tego rodzaju, że
każdy się przyznaje — winny, czy
niewinny. Ba, błagają, jak o ła
skę, ażeby im ucięli jak najprę
dzej głowę i nie męczyli dłużej .v
A przecież rzadko kiedy kończy
się na jednem tylko posiedzeniu.
Nie przyznałeś się dzisiaj,* jutro
znów pójdziesz na męki, będą ci^
przypiekali ogniem, rozbiją na
krzyżu, zaczną ćwiczyć bambusa
mi, że z ciała zrobi się jakaś bry
| ła mięsa, ociekającego krwią, w
kręgosłup wkręcą ci śrubę, pod
kolana będą tak bić, że kości po
wychodzą na zewnątrz, słowem,
rozwiną iprzed twemi oczyma ca
łą swą, iście piekielną pomysło
wość w tym kierunku.
o —
Czy by Micie kiedy na "majówce"
Starych Osadników Polskich? —'Nie.
Bo takiej "majówki" jeszcze nie by
ło, afe będzie w przyszły Poniedziałek
świąteczny, w ogrodzie Kościuszki, w
Cragin. — Tramwaj dochodzi o dwa
bloki od ogrodu. Bilety tylko 15 cen
tów od osoby. . ~
o
Na pikniku.
— Czy nie za daleko idziemy, pan
no Heleno?
-r- Nie, panie Józefie, ja mam in
strukcyę od mamy, dok^d panu iść
wojno.
o——
Wygadał się.
Profesor uniwersytetu do (słucha
-czy). Tak, moi panowie, za moich
czasów nie pchał się na uniwersytet
pierwszy lepszy bałwan! Naprzykład
z całej mcjej okolicy tylko ja jeden
poświęciłem się wyższym studyom!...
—— »y . i .
RUCH W TOWARZYSTWACH.
ZE STANISŁAWOWA.
— Bractwo Młodz. Św.- ^pzefa Nr. 2
będzie miało swoje zebranie jutro to
jest .w niedzielę w hali Nr. 3. — W.
Cząstka, pręż., W. GoJubsKi, sekr.
— Tow. Kadetów św. Stanisława K.
ma nadzwyczajne posiedzenie jutro w
niedzielę o godz. lOtej rano w hali
ćwiczeń; do załatwienia sprawa wy
marszu który ma się odbyć w środę
do pomnika Kościuszki; także ci któ
rzy biorą udział w trzydniowej wy
cieczce (camping) raczą się zgłosić;
komitet będzie odbierał pieniądze;
każdy jest zobowiązany wpłacić sumę
przewyższającą $1.00. — A. Tworek,
L. Ulatowski, Jan Gramza, komitet
wycieczki (camping).
— Tow. św. Rocha ma dzisiaj o go
dzinie 7:30 wieczorem miesięczne po
siedzenie. — J. Młoclzieniewski, prez.,
P. Czarnecki, sekr.» 375 Elston ave.
— Tow. św. Trójcy ma swoje po
siedzenie miesięczne .w poniedziałek
dn. 12go bm. i godz. pół 8mej wiecz.
Prezes zaprasza wszystkich członków.
Podatek 25c. — T. Ostrowski, prez.,
T. Królik, sekr.
— Tow. Rycerzy św. Marcina bę
dzie miało s.we roczne posiedzenie w
poniedziałek da. 12 czerwca o godz.
pół 8ip.ej w hali zwykłych posiedzeń.
Każdy ćzłonek powinien być obecny
na tem posiedzeniu gdyż inaczej pod
pada karze podług konstytucji. Zapra
szamy także i tych obywateli którzyby
mieli zamiar wstąpić do naszego gro
na ponieważ wstępne jest bardzo ni
skie. — T. Jasiński, prez., P. P. Pło
ciński, sekr., 453 Elston ave.
— To.w. Jana III Sobieskiego NrT~I
będzie miało swoje półroczne posie.
dzenie dn. 13go czerwca, we wtorek o
godz. pół Smej wieczorem w hali zwy
kłych posiedzeń; każdy powinien być
na tem posiedzeniu bo są ważne spra
wy do załatwienia; przypada na człon
ka po 5c składki nadzwyczajnej. — S.
Grucki, prez., A. Kujawa, sekr., 49
Slaan str.
— Tow. Jakóba Wejera pod op. św.
Franc. Ksa.werego Nr. I będzie miała
swoje póiroczne posiedzenie we wto
rek dn. 13go czerwca o godz. pół 8mej
wiecz. w hali zwykłych zebrań; pre
zes zaprasza wszystkich członków bo
są ważne sprawy rio załatwienia; zaś
ci którzy jeszcze nie dostarczyli za
świadczenia od Wielkanocnej spowie
dzi niechaj takowe dostarczą na przy
szłe posiedzenie, w przeciwnym razie
Tow. postąpi podług konstytucyi. Do
zapłacenia przypada, ua pośmiertne
żony brata 75c., podatek 25c., razem
$1.00. — J. Laska, prez., A. Zieliński,
sekr.,, 17 Fosa pi.
— Tow. ś.w. Jana Chrzciciela przy
par. św. Stan. K. będzie miało swoje
miesięczne posiedzenie we wtorek dn.
13go czerwca o godz. pół 8mej wiecz.
w hali nr. 1. Prezes zaprasza wszyst
kich członków na to posiedzenie bo
są ważne sprawy do załatwienia; za
razem zaprasza się i tych którzy ma
ję. zamiar wstąpić do tego Towarzy
stwa. Niech się zgłoszą, na to posiedze
nie bo jest bardzo małe .wstępne, a
mianowicie dla młodszych jest bardzo
mała opłata i przyjmuje się od ośm
nastego roku. — J. Kroll, prez., B.
Bezduń, sekr., 378 Elston ave.
— Macierz Pclska oddz. św. Elżbie.
ty nr. 17ty w Avondal© ma swoje po
siedzenie w niedzielę dn. 11 czerwca
o grodź. 3cle1 popołudniu w hali zwy
kłych zebrań; obecność .wszystkich
pań jest pożądana. — P. Bożyncz,
prez.. M. Kaczmarek, sekr,
Z KANTOWA.
— Towarzystwo Bratniej Pomocy
Młodzieńców św. Czesława ma po
siedzenie miesięczne w poniedziałek
d. 12 czerwca br. o godz. 7:30 wiecz.
W hali zwykłych posiedzeń. — J. Smo
czyński, prez., S. Pitera, sekr., 92
Front str.
— Bractwo Młodzieńców św. Józefa
ma posiedzenie miesięczne w niedzie
lę dnia 11 czerwca br. o godz. lej po
południu w hali zwykłych posiedzeń.
— J. Pociask, prez., S. Pitera, sekr.,
92 Front str.
— Tow. Królowej Korony Polskiej
będzie miało swoje miesięczne posie
dzenie w poniedziałek tj. dn. 12go
czerwca o godz. pół Smej wiecz. w
hali zwykłych posiedzeń; każdy czło
nek ma być obecny. — Ign. Kocoł,
prez.,"W. Kasprzak, sekr., 340 W. Chi
cago ave.
ZE SZPITALA.
— Taw. Pań opieki nad Szpitalem
będzie miało ważne posiedzenie w nie
dzielę 11 czerwca o godz. 2 popołudniu
w hali zwykłych posiedzeń. Obecność
każdej z Pań bardzo pożądana. Urzą
dzając majówkę (piknik) w niedzielę
2 Lipca w Cragin| Kościuszko Grove,
musimy wybrać komitet do pomocy w
ogrodzie. — A. Klarkowska, prez., M.
.Takińska. sekr.
Drobne ogłoszenia
DO WYNAJĘCIA na Jadwigowie, 4
duże jasne pokoje, $8. Teofil Stan, C94
Milwaukee ave., blisko Noble. lOc
NA KANTOWIE rozpocznie się kurs
uczenia się po angielsku, początek o
godzinie 7:30 wieczorem w bali ob.
Tieskiego, pn. 147 W. Cbicago avc.
Bardzo niska cena. lOc
SKŁAD do wynajęcia. 820" N.~Herml
tage ave. Zgłosić się w tyle.
POTRZEBA dwóch mężczyzn na stan
cyę. 158 W. Division ul.
PIENIĄDZE do wypożyczenia na pro
perta na północno - zachodniej stronie
miasta. Prywatna osoba — niWi pro
cent i żadnego komisowego. x iszcio
listy Adresujcie: Nr. 1300 Dziennik
Chicagoski. Chicago. 12c
PRACA.
POTRZEBA maszyniarek przy spod
niach. 43 Bauwans ul.
POTRZEBA dziewcząt do bejstowania
podszewki, do prasowania kieszeni i
przyszywania guzików i w naukę przy
kamizelkach. 745 Elk Grove ave. 15c
9 - w ■#>» i.-»v — •
POTRZEBA maszyniarki do robienia
rękawów przy eurdutaeh; także ma
łych dziewcząt do nauki. Stała płaca
i aobra zapłata. 618 N. Ashland ave
ITjRZ&BA pierwszej klasy maózy
niarek do szycia podszewki i kantów
stepowania przy surdutach. Stała pra
ca. Przyjdźcie gotowe do pracy w Po
niedziałek. 888 Milwaukee ave.
POTRZEBA pierwszej klasy prasow
ników przy żakietach. Zgłaszać się pn.
632 N. Irving ave.
POTRZEBA styciarek, kieszeniarek,
symsarek i pisarek do spodni. Małą
dziewczynę do rygli. 157 W. Black
hawk ul. • .
POTRZEBA maszyniarek do pierw
szej roboty. 95 Haddon ave. 2gie pię
tro, Rothgieser Bros.
POTRZEBA polskich robotników na
kolei w Indiana, Michigan, Iowa, Wis
consin i Minnesota. Przejazd darmo.
Zgłosić się do:
ADAMS TłLLOTSON & ELMER,
101 SOUTH CANAL STR.
10L * CHICAGO.
POTRZEBĄ doświadczonych praso.w
ników pr?y kamizelkach. Płaca 4, 4%
i 6c za prasowanie na czysta Wszyst
ko prasowane pierwszy raz maszyąą.
127 Haddon ave. G. Prebenson, 2g»"o
piętro. ICe
POTRZEBA ~ 50 MASZYNIAREK
PRZY DAMSKICH .{EPRACH. BAN.
NER WAIST CO., 161 SO CLINTON
UL. 16c
POTRZEBA kieszeniarek, pierwszych
ręcznych i mniejszych dziewcząt dov
nauki. 7.57 N. Ashland ave.
POTRZEBA prasownik&w, maszynia
rek i ręcznych dziewcząt przy chło
pięcych surdutach, także dziewcząt w
naukę. 773 Girard ul.
POTRZEBA maszyniarek, biejsciarek
do sukien i żakietów. 60 Augusta str.
12c
POTRZEBA kTeSZEjMIAREK DO
SPODNI. 5|/2c OD PARY. MAX SME
JA. 116fi NORTH OAKLfc/ AVE.f
RÓG HAMBURG.
POTRZEBA dziewczyny do bawieni^
dziecka. 150 N. Centre ave. 12c
POTRZEBA małych dziewcząt do ro
bienia rygli i bejstowania kenwesu
przy surdutach. 706 N. Ashland ave.
POTRZEBA kieszeniarek do wierzch
nich i do kieszeni w podszewce przy
surdutach. 211 Bloomingdale Road.
Maryanowo. * 12c
. niw .
POTRZEBA kobiet do szycia sukien.
Percival B. Palmer and Co., 266 E.
Adams ul. 12c
POTRZEIBA dwie dziewczyny na
stancyę przy bezdzietnej familii. 90
W. Dtvision ul.
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. 731 Milwaukee ave.
POTRZEBA dziewczyny do lekkiej
domowej roboty. 198 W. Division str.
2gie piętro. xxx
POTRZEBA 100 dziewcząt do mycia staiak, 200
do domowej roboty — zarazem kucharek i
dziewcząt do hoteli.
643 MILWAUKEE AYE.
PANI SCHMIDT AGENCYA PRACY.
nATTiim i codziennie dziewcząt do "e»
Ml II Ic/pnA ■:«uracyi hotelów i domowej
I yJLFyLLUA roboty. Najstarsze polski.
biuro w mleacle.
909 Milwaukee At. blizko Ashland ar.
POTRZEBA służącej do domowej ro
boty. Zgłosić się do Adm. Dziennika.
' xxx
POTRZEBA 50 maszyniarek przy
damskich reprach. Banner Waist Co.
IGI So. Clinton str. xxx
POTRZEBA doświadczonych maszy
niarek przy damskich suKniach. Sta
ła praca i dobra zapłata. L# Feder,
899 Milwaukee ave., 3cle piętro, w
tylet lOc
POTRZEBA mężczyzn do młyna ka
miennego. 425 Milwaukee ave. 6L
POTRZEBA robotników do roboty
na kolei w Illinois, Iowa, Wisconsin
i Michigan. Także do rozmaitej innej
roboty. Polscy Agenci, 81 So. Canal
ul. i 20 W. Madison 'Ul. Asping &
Sweet. xxx
POTRZEBA 10 ręcznych dziewcząt do
przyszywania guzików, dziewcząt do
bejstowania rękawów przy surdu
tach. Najlepsza zaplata w mieście.
Także kilka maszyniarek. Shellstrom,
161 E. Superior ul. blisko Wells, 4te
piętro. lOc
POTRZEBA stryperok. Dobra zapłata
i stała praca. Zgłosić się natychmiast,
1303 Milwaukee ave. XXX
POTRZEBA MĘŻCZYZN DO ROBO
TY "ICE HOUSE" W DOMIE Z LO
DEM POZA MIASTEM. JEFFERSON
ICE CO. 23 GRAND AVE. 10c
POTRZEBA zaraz ludzi do roboty
przy burakach w Stanie Michigan;
najmniej 200 osób wysełamy w przy
szły piątek wieczorem. Następna wy
sełka .w poniedziałek; przejazd tam
dotąd i z powrotem darmo. Mieszka
nie nic nie kosztuje, pracy przy bu
rakach dość na całe lato a w zimie
można pracować w fabryce lub u far
mera, u którego się przez całe lato
przy burakach pracowało, żonaci z
familiami mają pierwszeństwo. Po
bliższe infomiacye proszę się zgłosić
687 W. 18ta ulica, od 9tej rano do 6tej
wieczorem. Józef Chmieliński. lOc
POTRZEBA dziewczyny do robienia
dziurek przy serge spodniach. 355
W. Ohio str. górne piętro. lOc
POTRZEBA kobiet do darcia szmat.
67 W. Erie ul. 10c
POTRZEBA kobiet do przebierania i
darcia szmat. 1458 Milwaukee ave. lOc
POTRZEBA dziewczyny do domowej
roboty. G12 Holt ave. lOc
POTRZEBA dobrych dziewcząt do ob
rzucania szewków i finiszerek do spo
dni. 40 Fox pJ. lOc
POTRZEBA DZIEWCZĄT W NAUKĘ
ROBIENIA * DZIUREK RĘCZNiE
PRZY SURDUTACH. STAŁA PRA
CA. ZGŁOŚCIE SIĘ HART SCHAFF
NER AND MARX, MARKET I VAN
BUREN UL. 12c
POTRZEBA doświadczonych dziew
cząt db szycia na maszynach. Stała
praca. Eisendrath Glove Co., rńg El
ston i Armitage ave. 13c
POTRZEBA mężczyzn na stancyę. 544
Milwaukee ave.
POTRZEBA maszyniarek do szapo
wych spodni 13 — 14 i 15c od pary.
1054 W. 18 pi. < 15c
POTRZEBA pierwszych ręcznych
dziewcząt przy surdutach. 811 N.
Wood ul. blisko North ave. 12c
POTRZEBA mężczyzn pa stancyę.' 71
N. Centra ave.
Pw TRZEBA mężczyzny do roboty w
składzie. 116 Rice ul., pomiędzy Ro
bey i Hoyne ave.
POTRZEBA stolarzy; także do pako
wania mebli. 960 N. Rockwell ul.
POTRZEBA natychmiast dziew
c ąt do rozmaitej roboty. — Dziewczęta
tzulcająee zą pracą gdzieindziej ruczq
się zgłosić gotowe do pracy do Kolba,
772 Milwaukee Ave., naprzeciw Cleaver.
POTRZEBĄ 25 maszyniarek. J. W.
Johnson Co. 32 Macedonia str. blisko
Wood i Division etr. 10 c
POTRZEBA dziewczyny do bawienia
dzieci. Zgiosić się pn. G07 Noble str.
Fr Wojtuś. XXX
POTRZEBA maszyniarek przy spod
niach. — 10 Park ulica, w tyle pierw
sze piętro; blisko Wood ulicy 1 Mil
waukee ave. 1-Oc
POTRZEBA dwóch roztropnych, inte
ligentnych solicitorów. Muszą, mieć
dobre rekomendacye i pisać po an
gielsku. Eąuitabłe Guaranty Co., 79
Dearborn ul. Pokój 901 od 11 do lej w
południe. lOc
POTRZEBA pierwszej klasy bejścia
rek do dziur około ramion przy męz.
kich surdutach. Zgłoście się. J. W.
Cohn and Co., 316 Fifth ave. 15c
POTRZEBA doświadczonj-ch finisze
rek przy męzklch surdutach. Zgłosić
się. J. W. Cohn and Co.. 316 Fifth ay.
15c
POTRZEBA pierwszej klasy dziew
cząt do robienia klapów "lapels" przy
męzkich surdutach. Zgłoście się J.
W. Cohn and Co., 316 Fifth ave. 15c
POTRZEBA pierwszej klasy dziewczy
ny do robienia dziurek ręcznie przy
męzkich dobrych surdutach. Zgłosić
się, J. W. Cohn and Co., 316 Fifth aye.
15c
POTRZEBA dziewczyny lub starszej
niewiasty do domowej roboty. Pierw
szej klasy miejsce i dobra zapłata dla
odpowiedniej niewiasty. Zgłosić się
natychmiast do pracy. Edelson, 740
Milwaukee ave.
POTRZEBA maszyniarko lub maszy
niarza do .wierzchnich kieszeni. 34
Bradley ul.
POTRZEBA prasownika przy kamize*
kacti. 789 N. Artesian ave. blisko North
ave. •' I6c
POTRZEBA dziewczyny do robienia
rygli przy spodniach. 133 W. Division
ul. . . lOc
POTRZEBA maszyniarek; także na
section robotę przy spodniach. 474
N. Ashland ave. 3cie piętro w tyle.
12o
POTRZEBA maszyniarek do surdu
tów. 850 N. Ashland ave. lOo
POTRZEBA_FimSZEREK DO SPO
DNI. 10c OD PARY. MAX SMEJA,
1166 N. OAKLEY AVE., RÓG HAM
BURG UL. 12e
Kupno i Sprzedaż.
NA SPRZEDAŻ najpiękniejsze miej
sce w Avondale; piękne drzewa owo
cowe, 2 piętrowy dom i 7 lot. Zgłosić
się do J. Szczepańskiego, 141 W. Di vi
sion ul.
r A ńl/IU we wszystkich sta
rAliffl V nach Ameryki po
JL ttlllTU cenieod 4 12
dolarów za aUier. Tysiące far
merów polskich osiedliłem
ADAM MAJEWSKI, 567 Nobleul.
NA SPRZEDAŻ przez właściciela, dom
drewniany i lota 32x125, północno-za
chodni róg Ward ul. i Wrightwood
ave. Polska okolica. Zgłosić się, 1321
Wrightwood ave., 2gie piętro.
NA SPRZEDAŻ kuźnia za pół darmo
z powodu choroby. Zgłosić się do ad
ministracyi Dziennika Chicagoslciego.
NA SPRZEDAŻ lota w Cragin w pół
nocno zachodniej stronie. Sprzedam
za $300. Dobra dla robotnika, blisko
dużych, fabryk. 609 W. 13 ul. w tyle u
góry.
NA SPRZEDAŻ lota i dwa domy, lota
.wielkości 150x25 stóp. Zgłosić się pn.
113 Front ul.
NA SPRZEDAŻ 2 piętrowy murowa
ny dom pn. 13G1 N. Western ave., bli
sko Fullerton, dom w tyle. Rentu $30
miesięcznie. Cena $3300. Zgłosić się
pn. 1081 Humboldt Boul.
NA SPRZEDAŻ properta. Zgłosić się
u góry, 41 Ayers Court.
NA SPRZEDAŻ 3 piętrowy dom mu
rowany, 3 mieszkania po 6 izbów, 306
Armitage $4600. Fowler ulica 141, 3
piętrowy murowany i basement, 6
mieszkań, $5500. Washtenaw ave. 802,
2 piętrowy, kamienny front i base
ment, $5500. Keenon str. 67, 4 piętro
wy murowany dom, 8 mieszkań i dwa
piętrowy frame $9500. Robey i West
ern ave. narożna lota $2500. Zgłoście
się, 67 Keenon ul.
RODACY! jeżeli Jesteście bez roboty
zaraz zgłoście się do najstarszego I
sprawiedliwego Fblskiego Agenta. Ja
mam rozmaitą, robotę w mieście i ntf
prowincyi dla wszystkich mężczyzn,
kobiet, żonatych i samotnych, dziew
cząt i chłopaków; tale samo kolektuję
długi i udzielam rady w sprawach są
dowych. Jan Lucas, Agent, 167 Wash
ington str., pokój 18. 10L
NA SPRZEDAŻ piękny garnitur po
kojowy "Parlor set" i karpet w d»
brym stanie. Zgłosić się pn. 760 Mil
waukee ave. w salonie.
MAM na sprzedaż wielk! zapas drze.
wa do reperowania domów z drugiej
ręki, "Lumber" który sprzedam po ni
skiej cenie. 238 Cornell ul.
, .».—*—i i
NA SPRZEDAŻ dom murowany. 4
renta, $32 rentu. Cena $3700. Potrzeba
$1100 gotówki, reszta na 5 procent.
Julian ul. i Ashland ave. J. Olszew
ski. 724 Milwauke aye.
NA SPRZEDAŻ "upright" fortepian,
używany cztery nnesig.ee; dobrego wy
robu; sprzedam bardzo tanio. 625 W.
Chicago ave., górne piętro.
NA SPRZEDAŻ sprzęty domowe. 350
Cornell ul. 12c
NA SPRZEDAŻ bardzo tanio za pół
ceny, kompletne urządzenie rzeźni
cze. Musi być sprzedane dzisiaj. Zgło.
eić się pn. 557 Holt ave., wchód poza
sztorem.
NA SPRZEDAŻ pięć lotów na Central
Park ave. Avondale za $1000. Muszę
sprzedać przed przyszła środą. Cena
podana jest o połowę mniejsza od rze
czywistej wartości. Po bliższe szcze
góły zgłosić się do ofisu A. A. Jan
kowskiego. 12c
NA SPRZEDAŻ narożne properta, ta
nio; nowy budynek; murowany; biz
nesowe miejsce. 1024 North Hoyne av.
na Jadwigowie.
NA SPRZEDAŻ tanio, piękny murowa
ny dom o dwóch flats po najnowsze
mu urządzony z wysokim basemen
I tem który za parę set dolarów można
zamienić w piękny fiat do mieszkania
W nim, a za dwa wyższe flats można
otrzymać $38.00 rentu miesięcznie.
Jest to tania oferta, częściowo gotów
ką.reszta na odpłaty. Weźmijcie Chica
go ave. tramwaj do Drako ave. Wła
ściciel 275. Drakę ave.
■" — j
NA SPRZEDAŻ szap ze surdutami w
dobrym biegu. Tanio, dużo pracy.
Dobrzy robotnicy. Motor i 7 nowych
maszyn, rent $10. miesięcznie. Adres
! w Ądm. Dziennika Ćhicagoskiego.
Uli."' ..'U! IJ
REALNOŚĆ na północno zachodniej
stronie, Frankfort ul'. Lota blisko
Western ave. ulica brukowana, wszel
kie ulepszenia zaprowadzone, sprze
dam za połowę rzeczywistej wartości.
Dwa piękne loty na Lincoln ul. bli.
sko North ave. tylko $1500. Jest to
tania oferta. Zgłoście się i zobaczcie
się z nami według nich! C. P. Riehl
i and Co., 1026 Milwaukee ave.
i i-." . ■ ...
i NA SPRZEDAŻ tanio, 48 stóp 1 2 pię
trowy drewniany dom, 149 Ems uJ„
I także 125x90 stóp z dużym drewnia
nym domem, róg Paulina i Bloóming
dale. Dobre miejsce na małą fabrykę
lub "Coal yardę." Zgłoście się do
i właściciela. 910 N. Paulina ul. *
' JA WYRABIAM bardzo dobre i pięk
ne gitary; przyjemny głos i dobrze
strojone. Jako ogłoszenie sprzedawać
je bfc£ę tanio przez pewien czas żeby
je razpowszchnió. Zgłoście się wie
czorami lub w niedzielę. N. B. Rogde,
,288 W. Erie str.
l ii i mmmm
KUPNO I SPRZEDAŻ.
$300
Wplaiy potrzeba ażeby kupić sobie 2 piętrowy dom
na 2 pomieszkania i rontem spłacić resztę długo.
Domy tfi są na wykończenia przy Hamlln Ave, pomlędgr Diver»ey Art.
1 Schubert ulicy blisko Domu 8taroów 1 Sief^T w Avond*le.
Loty 27 stóp szerokie, w ulicy wszelkie ulepszenia, jak woda,
sewers i gas, przed domami śliczne cieniste drzewa.
Bliższych loformacyl udzielną
HEAFIELD & KIMBELL,
właśolclele.
1219 Cham ber of Gommerce Bałldlng.
lub EOM. SZAJKOWSKI, Agent, 2500 Milwaukee Av.
Ofls otwarty także w Niedzielą po południa.
Darmo dla właścicieli domów
Bardzo często niesumienni lokatorzy oszukują właścicieli domów, podlewał oi
statui uie mogą się dowiedzieć bliższych szczegółów o łodziach którzy od nloh mielz
kanie wynajmują. [
<lThe Chicago Tenant Record" (Rekord Lokatorów Chlcagoskloh) odkrył pra
dziwy system, podług którego chronić można właścicieli domów w Chicago, Jeźali
jakikolwiek właściciel domu albo firma realnościowa wynajmuje mieszkanie swemu
nowemu lokatorowi i chce się coś o nim dowiedzieć, bez włóozenia sl<i P<&al*j po ja
dach, to niech przyśle nazwisko nowego lokatora 1 adres poprzedniego właścioielaMo
naszego ofiau. Można to uczynić Telefonem Harrlson 4243, albo listownie do l|00
Monadnock Błock, a my przyślemy wam wszystkie potrzebne lnformaoye absolutnie
darmo. Th oferta ważna jest tylko na trzy miesiące.
Wytnijcie to ogłoszenie abyście nie zapomnieli adresu:
THE CHICAGO TENANT RECORD,
1460 Monadnock Blook.
FARMY! FARMY!
Na sprzedaż lub wymianę
na Chicagoekie properta.
80 Akrów, 70 mil od Chi- jl
Cago. Dobre budyń- OT ^ C\C\
ki. Bez lnwentHrztt. Jft / /! II 1
Dobry grunt. Cena
80 Akrów. 70 mil od Chi- jl
CHgo. liez budynków vTT ^ f\f\
i inwentarza. Dobry Jll -VI II I
grunt, Cena .,...1/ jJ)
Po bllfcsze Jnformacye zgłoście eię lab
plgzcle do:
A. A. JANKOWSKI & CO.
Pokój 607, 84-6 LA SAILE ST.
Wieczorem lub w Niedziele po południu
pod nr. 2D66 Milwaukee Ave. Avondale.
■■ ■ -r.- ■ -y-- ..
TAKI DOM DAJEMY DARMO.
60,000 akrów wybornych gruntów U rmer
skich I leśnych, w powiecie Gates, etanie
Wisconsin. Dobra rola; wody pod dosta
tkiem; położona od 8 do 6 mil od miasta,
Nizkie ceny l łatwe warunki. Zgłoście
się lub piszcie do
G£0. KNOBLAIJCa FARM LANO CO,
SJrwlB Dearbcro ul., .
Si":609 Milwaukee Av •Niedzielą rano.
I -f- ; ———
NA SPRZEDAŻ bardzo tanio, muro
wany cottage. 2 flats, dolna część cał
kiem nowa. 1337 Sacramento ave. ISc
NA SPRZEDAŻ skład rzeźniczy w
polskiej okolicy. Sprzedaję z powodu
śmierci męża a ja sama nie mogę pror
wadzić interesu. Sprzedam za połowę
ceny. 339 Carpenter str. 12c
PROPERTA na sprzedaż w Avondjale.
Skład z pomieszkaniem o jednem pię
trze na MiLwaukee ave. Najlepsze
miejsce dla zegarmistrza. 2491 Mil
waukee ave. 17ę
NA SPRZEDAŻ tanio groserńla i
skład delikatesów. Dobre miejsce dla
polskiego człowieka. 106 W. Huron
ul. 12o
FARMA 200 akrów na sprzedaż w
Wisconsin. Po bliższe szczegóły zgło
sić się do J. J. Deneen, 1451 Taylor
ul. 12c
NA SPRZEDAŻ grosernia 1 skład rze
źniczy. Sprzedam tanio z powodu wy
jazdu. Adres w Adm. Dziennika Chi
cagoskiego. lOc
NA SPRZEDAŻ grosernia w polskiej
okolic/. 344 W, Chicago aveu lOc
NA SPRZEDAŻ sprzęty domowe. 14
Lessing ul., blisko Chicago ave. 10c
Na Sprzedaż w Attondala.
Hamlin Ave. obok domu Staroów i Sie
rot 2 piętrowe domy o 2ch mieszkaniach
ca łatwe miesięczne wypłaty.
Potrzeba tylko $300 zadatku resctę mo
żna opłacać miesięcznie rentem.
Loty są 26 I 27 stóp szerokie, przed
idą lotą śliczne cieniste drzewa.
Bliższych informacyi udzieli
Edmund Szajkowski,
2560 Milwaukee Arenue.
Ofla otwarty codziennie 1 w Niedzielę po
południu.
NA SPRZEDAŻ.
3 piętrowy dom (brick) i 2 piętrowy
dom (brick i frame), dwie loty
50x125, nowy chodnik,
$9,500
$924 rentu rocznie,
tylko za.
Połowę gotówki, reszt© na roczne
wypłaty, Cornell nl przy Milwaukee
Ave.
JOS. L MARSON, 584 Mflwaąlw Ató.
Y , « ^/ , ,w\
.. vi-' v.-1
DO SPRZEDANIA.
McBeynolda ul., dw i litrowy *0 QKfi
dom, dwa pom(«»zfcanła Wć,ucMJ
Paulina al., dwa dowjr, t loty, ŁQ e eri
6 rantów. .,f......flfłffł,vVOjptAJ
Huron ul., 2 domy, 5 łeutów, tka enri
przynosi $29 V£)c/VA/
Clytoąrn PI., łądar 4w, k*pt«| $1,750
Leavitt ul., dom murowany, 000
*"? ?iw°m °^f'ir."r.".<5',5oo
Eri»«i«pt»',r°wf.l0.n. $2,500
Superior ul,. 3 plątr. dom mur., •14,000
Anguata ul. 8 pląti. d<jm djrew., $2,200
Aebland Aro., 3 pl^tr. dom mur., >5,500
ditWd ul., 8 plątr. 4om mur,, ncA
$62 reńtu.... i . ....W) Ił/U
Wypożyczam pieniądze po 61 5!4 procent.
Zabezpieczam od ogolą najtaniej.
TEOFIL STAN, n^V&ń"r
Baczność Rodacy!
JA WAM radze chodzić do swoich » ole
obcych, Idźcie i przekonajcie się, to
u J. PIOTROWSKIEGO morelo do fc<d
taniej Kurty Ofcrętowe 1 wysypki pienię
dzy ulż gdziekolwiek Indfićj. Cv tydzień
odchodzą bardzo dobre okryty do Bre«
men, Hamburgu l Ro^erdsmu* Takie
sprzedaje piękne fauny w Stanach Wis
cooBin I Michigan. Każdemu radzę kto
ma dużą familie I kto chce być swoim
własnym panem, • uniknąć smrodów
stokjardowfklch I nie mieć biedy w Chi*
cago, to niech kupi pobie fąrmf, a będzie
on i lego familia zdrowsząJ 4ŻozgjfUwg?ą
aniżeli w mieście.
Proszę iść do 1 ego biur*, aleatemcfl
wuy, źe nie bę<Jzie$e narzekał*.
Biuro jeat otwarte o4 8 ~$nfi do Oko
dzloy wieczorem. Kamer biura 414 Mil
waukee ire. albo domowe biuro Ś12I &
Morgan «1. w Aptece blizko Si nl.
Z uszanowaniem WmBoitk
JAKÓB ŁOBAB2EWSII.
NA SPRZEDAŻ.
Lota 1 murowany dom na 8 tiMAATI
renta na Maryanowłe,
Lota 1 murowa^ dom aa 4
z mleczarnią na Jftaryano
wie, za...P........
Na Kantowie dom qą $ rentą. ,
Dom w Ayondal# na 1 familią pajneba
$200.00.
80, 40 1120 Aktowe farmy l budynkami
■prs«4»jq pa 5 lat wypłaty, tałuamo wy
mieniam property na famy.
Bayfkarty z Europy do Cfeloąfo $46.
ADAM MAJEm W HM 8.
" . i——
KOŹMIŃSKI & YONDOBF
78 DBABBOBN ST,
POŻYCZKI NA REALNOŚCI.
Pożyczki na budowę naszą speoyalno4olą.
Agenci przyprowadzający lad cl bo po
tyczki otraymaja kóneyatąf waraaki.
KTO CHCE ggg
rn^—rnmmmmmmm * 1 b 9 polyozyd -
pleniądayna bu
dową lub fakupne; albo kto ma pieniądze
do wypożyczenia aa pierwszy fnoręecz,
ten niech slą zgłoeł do polaklefo kantora
C, W, OYNIEWłGZ & fifl,
80# llliiutae in.,M^UCŁlct«».
Asekurujemy od onL * najlepszych
Łrompanlach. Wyrabiamy wszelkie pa*
plery legalne. bcfągamy apadkoblerstwa
z Europy I wystawiamy pełnomocnictwa
vyli plenlpoteooya.
renu wtm
$3000
PROPERTĄ pn. 452 — 464 N. Paulina
ul. składające elf, jeden dv* piętrowy
murowany dom, kąłdy fiat o 4 poko.
jacb, także dwa piętrowy murowany
dom 1 frame, 6 pokoi na katdem pięr
trze, loty 60' stóp pr«M 1S0 >t6D.
Wszystko w
bardzo^ tanio,
gzy adres.
NA SPRZHpAi
iywana tylko
łero $45, »p
wyjaadu aa
ChUaco a
sunio.
i «i« I
pod
powy

xml | txt