OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 21, 1905, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-06-21/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

PoLisH Nip
THs clflest Polisi Jai}? ia CUlcaia
SINGLE COPTiCENT.
■ • ~ * •ŁC* •* ~ J*
Ltl^>?KvJ9(mwOA/
No. 144.
Wczorajsza
cyrkulacja
Festcrday'
circulaCioo

Rok XVI.
——————§
Środa dnia 21go Czerwca 1905 r.
Prawdopodobieństwo bitwy lądowej.
Konferencja pokojowa rozpocznie się 1 sier
pnia w Waszyngtonie.
Pomiędzy Norwegią a Szwecyą może przyjdzie do porozumienia.
Stany Zjednoczone zaproszone do wzięcia udziału w kon
ferencyi marokańskiej.
Kontrowersya między Bowenem a Loomisem zakończona.
Loomis niewinny, Bowen złożony z urzędu.
TELEGRAMY.
Londyn, 2igo czerwca. — Ko
respondent "Daily Telegraph"
donosi z Tokio: '.'Japończycy
znajdują się w dalszym zwycięż
kim pochodzie w Mandżuryi. Ro
syanie zupełnie są oskrzydleni po
obu stronach i wkrótce powinny
nadejść wiadomości o bitwie. Ja
pończycy posiadają w polu prze
szło 500.000 wojska. Bardzo wa
żne dwie jeszcze wiadomości nad
chodzą: najprzód, że japoński
gen. konsul uwiadomił wicekróla
w Liangkang, iż eskadra admira
ła Urin zamierza krążyć po rzece
Yangtse, a po wtóre, że eskadra
brytyjska w Hongkong uda się
do Weihaiwei i rozpocznie w pro
wincyi Szantung próby strzelania
d. 22 czerwca." Zdaje się, że ża
dna ze stron wojujących już nie
zważa na granice terytoryalne i
że Oyama wyskł znaczne siły do
oskrzydlenia rosyjskiej armii na
zachodzie, przez terytoryum mon
golskie.
Petersburg, 21 go czerwca. —
Związek prasy urzędowo został
uwiadomiony, że Rosya nie
sprzeciwia się, ażeby w dniu Igo
sierpnia,stosownie do propozycyi
Japonii, odbyło się spotkanie peł
nomocników i że hr. Cassini o
trzyma polecenie, by datę tę przy
jął.
Partya wojenna nalega jeszcze
ciągle na cara ażeby nie wdawał
się w rokowania pokojowe. Linie
wicz znowu telegrafował do cara,
że najoczywistsze są oznaki, iż
zwycięztwo odniesie i prosi, by
nie pozbawiano j e -
g o i jego armii spo
sobności do odzyskania dla Rosyi
wawrzynów zwycięztwa. Mini
ster wojny Sacharoww na konfe
rencyi z carem w Peterhofic,
przedłożył temuż nowy plan mo
bilizacyi. Jedyną nadzieją teraz
jest jeszcze, że do zawieszenia
broni nckłoni obie strony prezy
dent Roosevelt, który jednakowoż
dotychczas ani kroku w tym kie
runku nie uczynił.
Berlin, 2Igo czerwca. — Nara
dy pomiędzy francuzkim premie
rem a ambasadorem niemieckim
w Paryżu doprowadziły już do po
rozumienia co do głównych punk
tów konferencyi w kwesty i maro
kańskiej i do omówienia pozosta
ły już tylko drobne szczegóły.
Skoro to jeszcze będzie załatwio
nę, to Francya sama poprosi An
glią, by wzięła udział w konfe
rencyi.
Waszyngton, 21 go czerwca. —
Sekretarya.t państwa otrzymał od
swego posła w Marokku, Gum
mere'a, uwiadomienie telegraficz- j
ce, że rząd marokański zaprasza
Stany Zjednoczone, by wzięły u
dział w konferencyi. Zdaje się, że
Stany Zjednoczone przyjmą za
proszenie, jeżeli inne mocarstwa
również wezmą udział.
Madryt, 2igo czerwca. — Cały j
gabinet zrezygnował i król Al
fons przyjął rezygnacyą. Stało się
to w skutek tego, że izba posłów
odmówiła gabinetowi wotum zau
fania, wniesionego przez posła
Llorens. Minister spraw wewnę
trznych Besada oświadczył, po
pierając wniosek, że gabinet po
siada zaufanie króla i poparcie
publicznej opinii, ale chodzi je
szcze o przekonanie si$, czyli j
większość parlamentu go popie
ra. Przy tej sposobności oskarżał
byłego premiera Maura o tajem
ne występowanie przeciw rządo
wi. Wniosek został odrzucony
204 głosami przeciw 45. Na czele
gabinetu stał Senor Villaverde.
Sztokholm, 21 go czerwca. —
Obie izby riksdagu (rady pań
stwa) zostały otwarte. Słychać,
że na radzie gabinetowej przyję
to propozycyę, która dzisiaj ma
być przedłożoną riksdagowi. We
dle tej propozycyi, Szwecya nie
może uznać jednostronnego zerwa
nia unii przez storthing norwe
skie, ale rząd prosi riksdag o peł
nomocnictwo do rozpoczęcia u
kładów z Norwegią celem znale
zienia podstawy do wspólnego |
rozwiązania kwestyi i utrzymania
przyjaznych stosunków miedzy o
bu krajami.
Chrystyania, 21 go czerwca. —
Odpowiedź storthingu norweskie
go na długi list króla Oskara z 13
czerwca, jest bardzo uprzejmą ale
stanowczą. Rozwiązanie unii
przedstawione jest w tej odpowie
dzi jako konieczne następstwo
politycznej ewolucyi, i wyrażone
jest przekonanie, że żaden z tych
krajów nie zechce przywrócenia
dawnego stosunku. Storthing za
pewnia jednakowoż, że nie kieru
je się żadnem uczuciem goryczy
lub nieprzyjaźni w obec króla O
skara lub Szwecyi, ale że jego po
łożenie stawało się nieznośnem.
Oba narody mogą odrębne stano
wić ustroje ipaństwowe, ale pozo
stać dobrymi sąsiadami i wspólnie
bronić wspólnych interesów.
Hawana, 21 go czerwca. —
Wczoraj odbył się pogrzeb zmar
łego gen. Maxima Gomez pośró.l
nadzwyczajnego udziału ludności.
Niestety w czasie pogrzebu za
szło kilkakrotnie zamieszanie w
skutek tego, że młodzi niektórzy
Kubańczycy domagali się zezwo
lenia, by nieśli zwłoki. Musiano
przemocą ich 'usuwać, co robiło
zamięszanie w kondukcie. Na
cmentarzu było dużo ścisku i nie
porządku, a konna polieya strze
lać musiała. W kondukcie pogrze
bowym znajdowali się prezydent
Palma i członkowie wykonawczej,
prawodawczej i sądowniczej wła
dzy, zagraniczni iposłowie, gu
bernatorzy wszystkich prowincyj
i liczni różni urzędnicy. Nabożeń
stwo żałobne odbyło się w kapli
cy cmentarnej. Zwłoki pomiesz
czono w tymczasowem sklepieniu,
skąd w swoim czasie zostaną
1 przeniesione do mauzoleum.
Waszyngton, 2igo czerwca. —
Japoński poseł Takahira wyjechał
do Tuft's College, Mass., gdzie 0
trzyma dyplom doktora praw ho
noris causa. Nie powróci prędzej
niż w piątek i dlatego przez parę
dni nastąpi przerwa w naradach
tyczących się konferencyi pokojo
wej.
Sekretarz stanu Kay po oneg
dajszej rozmowie z prezydentem,
wczoraj już był w swem biurze i
zajął się pracą. Wyjedzie wkrótce
do swej posiadłości w New
Hampshire. Wczoraj też po raz
pierwszy od kilku miesięcy wziął
udział w posiedzeniu gabineto
wem,na którem serdecznie go po
witano.
Filadelfia, 21 go czerwca. — W
finansowych kołach tutejszych
sensacyą nadzwyczajną wywołało
odkrycie niesłychanego oszustwa,
które przyprawi p wielkie straty
różne banki i zakłady finansowe.
Przecl 4 tygodniami umarł Benja
min H. Gaskill, o którym sądzo
no, że pozostawił majątek wyno
szący pół miliona dolarów. Był
on jedynym członkiem firmy ban
kowej i maklerskiej "Benjamin H.
Gaskill and Co.", miał biuro w
dystrykckic finansowym i kredyt
miał bardzo dobry. Nie pozosta
wił testamentu, a kiedy admini
stratorzy wzięli się do porządko
wania interesów, wyszły na jaw
oszustwa przez niego popełniane.
Robił je, krótko mówiąc, w ten
sposób, że fałszował certyfikaty
akcyi przez siebie posiadanych
(np. posiadając certyfikat na 2 lub
3 akcye, robił z niego certyfikat
na 200 lub 300 akcyj i t. p.) i za
stawiał je u różnych zakładów fi
nasowych jako poręczenie za wy
sokie pożyczki, które mu dawano.
Przytem iprowadził dwa rodzaje
ksiąg: jedne dla siebie, a drugie
dla swoich klientów. Ci finansiści, |
-
c|ą się także niektórzy nauczy
ciele i klerkowie, którzy sądzą, że
praca w polu posłuży im do pora
towania zdrowia.
> Windsor, Vt., 21 go czerwca. —
Za zezwoleniem sędziego związ
kowego okręgowego Wheelera,
Mary Roger, skazana na śmierć
za zabicie męża, na 48 godzin
przed wykonaniem wyroku, 0
trzyma rozprawę o "habeas cor
pus'\ Jeżeliby wynik rozprawy
był dla niej niepomyślny, to jej
adwokaci wniosą rekurs do zwią
zkowego sądu 'wyższego i nastą
piłaby nowa zwłoka w wykona
niu wyroku.
Hartford, Conn., 21 go czerwca.
— Na szynach kolei Neiw York,
New Haven and Hartford, w po
bliżu Newington Junction, ude
rzyły o siebie dwa pociągi frach
towe. Zabici zostali: Louis Strat
ton, hamulcarz; Georg Schladen
hauffer, palacz i* Denisłow, pa
lacz. Śmiertelnie pokaleczony zo
stał konduktor lokomotywy F. F.
PROGRAM WIZYT
J. E. Ks. Arcybiskupa Symona
na czas jego pobytu w Chicago.
W sobotę, 24go bm., o godz. 8 wieczorem, Jego Ekscelen
cya zawita do parafiii Św. "Wojciecha.
W niedzielę, 25go, o godz. 8 rano odprawi Mszą św. w
kościele św. Wojciecha, a na sumie, o godz. 10:30 a
systować i kazać będzie, oraz udzieli błogosławień
stwa apostolskiego.
O godz. 4 po południu poświęci kamień węgielny
pod kościół św. Trójcy.
W poniedziałek, 26go, około południa zwiedzi Kolegium
św. Stanisława, skąd uda się do kościoła św. Jozefata
na nabożeństwo wieczorne.
We wtorek, 27go, zwiedzi Szpital Polski, Nowicyat i
Akademię SS. Nazaretanek.
W środę, 28go, bierzmować będzie w kościele św. Stani
sława.
W czwartek, 29go, przed południem bierzmować będzie w
kościele N. M. P. od Nieust. Pomocy; po południu
zaś u św. Piotra i Pawła.
W sobotę, Igo lipca, wieczorem, bierzmować będzie w ko
ściele św. Anny.
W niedzielę 2go lipca, asystować i kazać będzie na sumie w
kościele N. M. P. od Nieust. Pomocy.
Po południu, o godz. 4, poświęci kamień węgielny
pod nowy kościół M. B. Częstochowskiej wHawthorne.
W poniedziałek, 3go lipca, wyjedzie do Peru, 111., gdzie
wieczorem odprawi nabożeństwo.
W środę, 5go lipca, powróci do Chicago.
Dalszy program ogłoszony będzie przed czasem.
Jego Ekscelencya, na cały czas pobytu swego w Chica
go, przemieszkiwać będzie w plebanii św. Wojciecha,
gdzie też audyencyi udzielać będzie.
Z upoważnienia Jego Ekscelencyi
Ks. K. Gronkowshi.
którzy dali się oszukać w taki
sposób, nie przyznają się jeszcze,
do jakiego stopnia zostali nacią
gnięci, ale zdaje się cała suma
wyniesie $750,000 do miliona do
larów. Spadek jest bardzo mały.
New York, 21 go czerwca. —
W procesie toczącym się w obcc
sędziego cywilnego Mc Lauglina
zapadł wyrok, że osoby, które
przypatrują się grze w piłkę
(baseball) i przy tem przypadko
wo zostaną uszkodzone nie mają
prawa do żadnegoodszkodowania.
Skarżąca w czasie pewnej gry po
między klubem newyorskim a bo
stońskim została uderzona piłką
w nos i żądała $500 odszkodowa
1 nia. Sędzia rozstrzygnął,że kto się
udaje do 'Base bali Park", czyni
to na własną odpowiedzialność.
Portla,nd, Ore., 2igo czerwca.
— Studenci (politechniki w Troy
i Malone udadzą się( za kilka dni
do Kansas, ażeby pomagać przy
zbiorze pszenicy. Do żnów w
Kansas potrzeba 40,000 robo
' tników; tymczasem 150 studen
tów zgłosi się do tej prascy. Doła
Pruett.alżej pokaleczony konduk
tor lokomotywy Wilcox.
Waszyngton, 2Igo czerwca. —
Zakończyła się osławiona kontro
wersya pomiędzy Bowenem, by
łym posłem w Wenezueli, a Loo
misem, asystentem sekretarza
stanu. Sekretarz wojny Taft w
bardzo obszernem dokumencie
złożył prezydentowi Roosevelto
wi sprawozdanie ze śledztwa, w
którem wykazuje, że Loomis nie
dopuścił się żadnych transakcyj
niehonorowych, tylko był nieo
strożnym, iż wdał się w wymianę
pieniędzy amerykańskich za mo
nety będące w obiegu w Wene
zueli, a za to w najnikczemniej
szy sposób został oczerniony i do
wiódł wielkiego taktu i panowa
nia nad sobą, gdy na oskarżenia
odpowiadał. Prezydent Rooseveit
zbadawszy całą sprawę, w liście
do sekretarza Tafta 'gani bardzo
I surowo Bowena, oświadcza, ż^
■: postąpił szlkaradnie, nakłaniając
i swych świadków, by wstąpili do
; służby pewnej kompanii w tym
; celu, a,by kraść dokumeflta Jmogą
'*•' • ^ we -v-ój
ce przynieść szkodę Loomisowi,
że od dwóch lat zajmował się sze
rzeniem skandalów i plotek, któ
, re go doprowadziły aż do okaza
nia się nielojalnym w obec kraju,
który reprezentował, — że wre
szcie zamierzał Bowena zawez
wać, aby zrezygnował, lecz po
stanowił złożyć go wprost z urzę
du, gdyż stał się w służbie dy
plomatycznej niemożliwym, cho
ciaż istotnie oddał niektóre ważne
usługi.
Słychać, że Loomis nietylko na
urzędzie pozostanie, ale nawet w
jesieni otrzyma urząd jakiegoś
posła.
o
Kronika Miejscowa.
ZANOSI SIĘ NA KONIEC
STRAJKU.
Woźnice zniechęceni.
Woźnice od kilku miesięcy po
zbawieni sposobu zarobkowania,
a ich przyiwódzcy wyprawiali or
gie w jaskiniach rozpusty; grupy
Federacyi Pracy nadsełały wspar
cia dla woźniców, które tonęły w
kieszeniach i6tu adwokatów;
pracodawcy otaczani byli policyj
ną opieką, a zgłodniali unionniści
włóczyli sie po ulicach i wywoły
wali zaburzenia, które im nie
sprawiały sympatyj ogółu obywa
telstwa; przy,wódzcy unionistów
zeznawali przed sądem, że brali
od firm kupieckich łapówki i u
waiali robotników za robocze by
dło, które wolno im było odpę
dzać od pracy lub do niej napę
dzać, kiedy im się podobało.
Wśród takich warunków wy
znaczono nowy komitet, który z
pracodawcami miał zawrzeć po
kój. Pracodawcy nie ustępują ani
na krok od pierwotnych warun
ków, z których ten jest najwię
cej upokarzający, że urnonistom
niema być wolno nosić znacz/ka
unijnego. Unioniści lekceważą
sobie obecnie swoje dyrekcye i
komitety i postanowili zebrać się
na walny mitnyg, ażeby uchwalić
odwołanie strajku i powrócenie
na swe stanowiska, zdając się na
łaskę i niełaskę swych dawnych
pracodawców. Jest nadzieja, że
strajk skończy się jeszcze w bie
żącym tygodniu, a osławiony
Cornelius Shea porzuci Chicago,
nieżałowany przez nikogo, a naj
mniej przez biednych woźniców.
Do jakiego stopnia zdziczenia
doszli niektórzy strajkicrzy, do
wodzi tego fakt następujący:
Kiedy nieunionista Edward Bi
ckett podążał wczoraj rano do
remiz kompanii ekspresowej na
rogu ulic Clinton i Śebor, zastą
piło mu drogę dwóch unionistów,
którzy bili go pięściami, a nastę
pnie kopali nogami. Przyłączyło
się do nich dwóch innych. Jeden
z nich złamał mu palce u prawej
ręki, a drugi za pomocą szczyp
ców wyrywał mu paznokcie. Tor
turowano biedaka1 tak -długo, do
póki przybycie policyi nie zmusi
ło łotrów do uciecziki.
Nadzieje skazańców.
Źonobójca Hocli i morderca
Briggs mają nadzieję, że przyszły
piątek nie będzie ostatnim dniem
ich życia. Ich adwokaci wybrali
się do Sprir.gfield, ażeby skłonić
tam gubernatora do odroczenia
wykonania wyroku, dopóki sąd
apelacyjny nie będzie w możno
ści rozpatrzeć wyroków niższych
instancyj. Ponieważ do wniesie
nia apelacyj potrzeba pieniędzy,
adwokaci starają się je zebrać od
osób,które z zasady potępiają ka
rę śmierci. Zwłaszcza Hoch ma
takich przyjaciół, którzy chętnie
składają ofiary, ażeby go od szu
bienicy uwolnić
Fałszywe telegramy.
Kilkadziesiąt osób w naszej
. dzielnicy naciągnięto wczoraj na
różne sumy od 50 -do 80 centów,
za pomocą fałszywych telegra
mów. Jestto stary sposób oszuki
wania naiwnych, którym posłu
gują się zwykle chłopaki, i który
udaje się tylko raz w danej oko
licy. Wczorajsze telegramy opie
wały, że osoba wymieniona ma
się zgłosić do Adams Express Co.,
po pieniądze dla niej nadeszle.
Policya czyni energiczne poszuki
wania, ale dotychczas nie udała
się jej wpaść na ślad oszustów.
Należy być ostrożnym i niezbyt
pochopnym w płaceniu za tele
gramy, które prawie zawsze by
wają opłacane z góry przez tele
grafuj ącgo.
Kłopoty mayora miasta.
Ze świeżo zamianowanych u-»
rzędników jeden tylko dr. A. W.
Kuflewski złożył wczoraj przy
sięgę i objął tem samem, faktycz
nie urząd radzcy szkolnego. Pa
nowie John E. Traeger — kolek
tor, Joseph Grein — inspektor
miar i wag, oraz dr. Chas. J.
Whalen, /komisarz zdrowia mu
szą starać się o poręczycieli i zło
żyć kaucye, ażeby wejść w urzę
dowajnie.
Mayor Dunne nie tai się z za
miarem usunięcia z ratusza
wszystkich przyjaciół Harrisona,
nawet takich, którzy szczerze pra
cowali za panem sędzią, kiedy ten
już otrzymał nominacyę. Między*
innymi otrzymają dymisyę trzej
członkowie komisyi ulepszeń
miejskich pp. Piotr Kiołbassa,
George Schilling i prezes Andrew
Lynch. Jedyny tylko John Min
wegen ma nadzieję utrzymania
się na swera stanowisku.
Johnowi Campion, szefowi
straży pożarnej, także grozi dy
misya i to w takiej chwili, kiedy
jest na najlepszej drodze do u
trwalenia karności między rzeszy
podkomendnych. CampTon uka
rał w dniu 3 msja trzech straża
ków odciągnięciem 10 dniowej
pensyi za niedbałość w służbie,
tymczasem wszyscy strażacy sta
nowią stowarzyszenie, którego
zarząd postanowił zwrocie Karę
tym członkom, których szef stra
ży pożarnej ukarał. Otóż Campi
on wniósł sprawę przed komisyę
śledczą i zażądał ukarania preze
sa, sekretarza i skarbnika stowa
rzyszenia strażaków, za lekcewa
żenie jego rozporządzeń i ośmie-'
szenie go w oczach ogółu straża
ków.
Mayor Dunne jeszcze i tern się
martwi, że rada miejska komitet
czarteru miasta Chicago poddała
całkowicie pod kontrolę republi
kanów. Członkowie tego komite
tu, mianowani przez obecną gło
wę miasta' nie wiele będą mieli
do mówienia w obec przewagi li
czebnej towarzyszów, mianowa
nych przez gubernatora-, senato
rów i posłów do legisla-tury. Ci
towarzysze będą republikanami.
Sensacyjny proces.
"International Ha,rvester Com
pany of America" stanowi firmę
znaną na cały świa/t i obracającą
kapitałem 120 milionów dolarów.
Przeciwko dyrektorom firmy pp.
Cyrusowi H. i Stanleyowi Mc
Cormick, Cyrusowi Benley, Wil
liamowi, Chajlesowi i Jamesowi
Deering, Johnowi Glessner, Ri
chardowi F. Howe i Williamowi
H. Jones wystąpiła ze skargą pa
ni Margaret G. Swift
zarzucając im, że przekupują
członków legislatury, korzystają
z rabatów, które im przyznają
zarządy kolejowe i płacą łapówki
takim przywódzcom robotników,
jak Driscoll,którzy na zawołanie
zarządzają strajki lub zmuszają
robotników do powrotu do .pracy
na warunkach im narzucanych.
Pani Swift żąda zrewidowania
książek firmy i zliczenia jej rze
czywistego majątku. Twierdzi, że
majątek ruchomy firmy wynosił 1
kwietnia 1904 r. 60 milionów do
larów, a był podany do opodatko
wania tylko na sumę dwóch mi
lionów.
o
— W Yokohamle zostanie otwartjr
bank niemiecki.

xml | txt