OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 22, 1905, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-06-22/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

No. 145. Czwartek dnia 22go Czerwca 1905 r. Bok XVI.
Wczorajsza i I
cyrkulacyr fi \
Vesterday'» I i
circulatiofli
Japończycy Idf naprzód!
Nowe straszne nieszczęścia w Łodzi.
Król Oskar przemawia do szwedzkiego "riksdagu".
Zaburzenia i votnm nieufności w parlamencie węgierskim.
Straszne nieszczęście kolejowe w Mentor, 0.
TELEGRAMY.
Moskwa, 22go czerwca. — Na
"Czerwonym Placu" pod murami
Kremlina odbędzie się dnia 23go
czerwca wielkie nabożeństwo pod
golem niebem celem uproszenia
zwycięztwa dla armii rosyjskiej.
Tokio, 22go czerwca, — Urzę
dowo donoszą, że japoński od
dział w północnej Korei zajął we
wtorek zupełnie Kangsong. Kilka
tysięcy Rosyan, wraz z artyleryą,
cofnęło się do Siasong, 12 mil na
północ.
Z głównej kwatery wojsk ja
pońskich w Mandżuryi nadeszła
urzędowa depesza donosząca o za
jęciu Lienhwaizie, d. 18 czerwca,
Yengmulitsu, 20 mil na północ od
Weiguanpaomen i odparciu nie
przyjaciela napowrót nad drogę
Kiryńską. Tegoż dnia inna część
wojska wyparła Rosyan z wąwo
zu Jangtsu i okolicy, zajęła linią
wzgórz na półn. zachód od Szihu
iwotsu i drugą 7 mil na północ od.
wąwozu Jangtsu. Dnia 19 Japoń
czycy postępowali wzdłuż kolei,
wyparli kawaleryą i piechotę ze
stanowisk 2 mile na północ od
koleii Szahotsu i zajęli szereg
wzgórz na południe od Suimant
su a 18 mil na półn. wschód od
Czangtsu. Inny oddział japoński
tegoż dnia po zaciętej bitwie z
piechotą i artyleryą wyparł nie
przyjaciela z Peifangczengku i
zajął Liutiaoku, 16 mil na północ
od Czangtu.
Petersburg, 22go czerwca. —
Urzędowe depesze z obu stron
świadczą, że Japończycy rozpo
częli generalny pochód; Rosyanie
widocznie cofnęli się z przednich
stanowisk bez wielkiego oporu,
aże-by zająć stanowiska za pier
wszemi swemi oszancowaniaim,
przecinającemi kolej podi Siping
hai, 14 mil dalej na północ. Mają
jeszcze inne obronne stanowiska
przed ostateczną linią obronną
pod Kirynem i Czangczunfu, 80
mil w tyle.
Liniewicz widocznie zakazał
wysyłać telegramy, co oznacza,
że rozpoczęły się na seryo kroki
nieprzyjazne. Jeżeli toczą się ja
kie rokowania o zawieszenie bro
ni, to musiałyby natychmiast
przynieść owoce, gdyż w razie
przeciwnym mogą zajść większe
straty, niż pod Mukdenem.
Petersburg, 22go czerwca . —
Nelidow, rosyjski ambasador w
Paryżu, został ostatecznie za
manowany jednym z rosyjskich
pełnomocników do układów p>
kojowych.
Zdaje się, że prezydent Roose
ve!t znowu uczynił jakiś ważny
krok w sprawie układów pokojo
wych i jest nadzieja, że stara się
o zawieszenie broni, chociaż nic
pewnego nie wiadomo. Wiadomo
tylko, że ambasador Meyer został
nagle zawezwany do departamen
tu spraw zagranicznych, rozma
wiał z ministrem Lamsdorffem i
prawdopodobnie zakomunikował
mu jakieś otrzymane przez siebie
polecenia prezydenta Roosevelta.
Zachowują jednak co do tego ab
solutną tajemnicę.
Londyn, 22go czerwca. — Do
Exchange Telegraph Co. dono
szą z Petersburga, że komisya,
której zadaniem było zbadać
sprawę kapitulacyi Portu Artura,
przyszła do przekonania, że kapi
tulacya była usprawiedliwioną.
Łódź, 22go czerwca. 18 osób
zostało zabitych a ioolub ~wlę£«i:
ranionych) kiedy oddzia^dra^b*
nów i kozaków strzelały do po
chodu 50,000 robotników, którzy
urządzili demonstracyę antirzą
dową. Robotnicy z 30 chorągwią-'
mi maszerowali przez ulicę Piotr
kowską, wznosząc okrzyki:
"Precz z despotyzmem!" Zebra
li się na starym rynku, gdzie so
cyaliści wystąpili z mowami. Do
tego czasu policya nieinterwenio
wała; ^dopiero kiedy pochód ru
szył przez ulicę Główną, nagle ko
zacy i dragoni wypadli z bocz
nych ulic i strzelili kilkakrotnie
do tłumów. Przerażeni robotnicy
rozpierzchlil się, pozostawiając na
placu zabitych i ranionych.
Moskwa, 22go czerwca. —"We
czernaja Poczta" donosi, że i6go
czerwca na przedmieściu Iwano
wem Woznesenju, kozacy rozpra
szając tłumy zebrane, zabili 28
straj kierów i knutami pocięli ich
twarze, a ranili kilkuset. Strajkie
rzy podpalili przędzalnie Gandu
nina i zacięcie walczyli ze żołnie
rzami, ażeby nie dopuścić do ga
szenia pożaru przez straż ognio
wą.
Petersburg, 22go czerwca. —
Na wczorajszej sesyi rady miej
skiej, został odczytany raport de
legacyi starorosyjskiego kongre
su ziemstw i burmistrzów, która
w poniedziałek otrzymała była
audyencyą u cara. Wszyscy obe
cni powstali z miejsc, kiedy od
czytywano odpowiedź cara i en
tuzyazm był nadzwyczajny. Bur
mistrz urzędujący Resztow o
znajmił, że w obec słów cara me
ma wątpliwości, iż do reprezenta
cyi narodowej powołani zostaną
przedstawiciele wszelkich
warstw, bez względu na narodo
wość i wyznanie. W Ufa zastęp
ca gubernatora zwołał specyalne
zgromadzenie ziemstw i odczy
tał carską odpowiedź. Zdaje się,
że w innych ziemstwach tak sa
mo postąpią, tak, że nowe zwoły
wanie kongresu ziemstw nie bę
dzie potrzebne.
Sztokholm, 22go czerwca. —
Król Oskar otworzył osobiście
nadzwyczajną sesyę riksdagu po
śród imponujących ceremonii.
On sam w płaszczu królewskim,
w koronie na głowie, zasiadł na
tronie; obok niego zajęli miejsca
jego synowie w swoich koronach
książęcych. W mowie od tronu
powiedział, że sumienie mu po
wiada, iż pozostał wiernym zada
niu pracowania dla dobra obu na
rodów, i że wypełnia przykre zle
cenie rady gabinetowej, by wziął
udział w rozłączeniu unii, którą
uważa za potrzebną dla bezpie
czeństwa i dobrobytu obu kra
jów. Jest jednak gotów to uczy
nić dla zapobieżenia większym
nieszczęściom i w przekonaniu, że
unia nie przyniesie Szwecyi ko
rzyści, jeżeli nie będzie obopólne
go porozumienia. Zakończył wy
rażeniem nadziei, że naród
szwedzki przy układach z Norwe
gią kierować się będzie mądrem
umiarkowaniem.
Budapeszt, 22go czerwca. —
Ministeryum Fejervary przedsta
wiło się izbie posłów węgierskiej
rady państwa i przekonało się od
razu, co je oczekuje. Premier o
świadczył, że gabinet chce tylko
załatwić się z nowelą tyczącą się
rekrutów i budżetu, ażeby potem
jak najśpieszniej ustąpić miejsca
nowemu gabinetowi. Potem wy
jął pismo cesarza; opozycya są
dząc, że jest to polecenie odrocze
nia, wzniosła dzikie okrzyki, gdyż
chciała przedtem dać gabinetowi
wotum nieufności. Nastąpić mu
siało chwilowe odraczenie. Po
-T-Ł...- .. , -V. -
nowem zagajeniu izba uchwaliła
nie dopuścić do odczytania pisma,
dopóki regularne interesa nie zo
staną załatwione. Premier oświad
czył, że sprzeciwia się to wszel
kim zwyczajom i z gabinetem
wyszedł ze sali. Przywódzca opo
zycyi Franciszek Kossuth na
tychmiast wniósł wotum nieufno
ści dla gabinetu, gdyż nie jest
parlamentarnem. Były premier
Tisza wniósł w imieniu liberal
nych wotum zaufania. Wniosek
Kossutha przeszedł. Potem od
czytano .pismo cesarza odraczają
ce izbę posłów do i5go września.
Wieczorem ministrowie udali się
na sesyę izby wyższej. Także ta
izba przyjęła wotum nieufności
dla gabinetu z powodu jego "cha
rakteru nieparlamentarnego i nie
konstytucyjnego".
Mentor, O., 22go czerwca. —
Błyskawiczny nowy pociąg kolei
Lake Shore, "Twentieth Century
Limited", pędząc z szybkością 50
do 60 mil na godzinę, wczoraj
wieczorem, o godzinie 10 przeje
chał przez otwartą zwrotnicę na
tuteszym dworcu i wykoleił się.
11 osób zostało zabitych, a kilka
naście pokaleczonych ciężko. Wa
gon pakunkowo - bufetowy i są
siednie stanęły w płomieniach.
Wedle planu podróży, pociąg tu
nie miał się zatrzymywać; kon
duktor lokomotywy nie spostrzegł
otwartej zwrotnicy, dopóki na nią
nie wjechał. Lokomotywa wyko
leiła się i wryła się w ziemię, wy
rywając szyny na przestrzeni kil
ku jardów. Dwa następne wago
ny wpadły na lokomotywę, zosta
ły zdruzgotane i .powstał pożar.
Pomiędzy zabitymi był .konduk
tor lokomotywy Allen Tyler z
Collinwood, O.
Natychmiast wysłano pociąg
ratunkowy z lekarzami i zabitych
i ranionych przywieziono do
Cleveland. Pokaleczonych pomie
szczono w szpitalach. Niewiado
mo, co było powodem, że zwro
tnica fałszywie była ustawioną:
albo pozostawił ją tak personal
pociągu towarowego, który przed
tem przejechał, albo zbrodniarze
ją tak ustawili.
Waszyngton, 22go czerwca. —
Prezydent Roosevelt napisał wiel
ce zaszczytny list do Mortona,
który rezygnuje jako seketarz
marynarki. W liście tym, napisa
nym prawdziwie .po "roosevelto
wsku", sławi prezydent zasługi
wielkie Mortona i nadzwyczajne
zdolności jego i zaręcza, że rząd
dokonał przy jego pomocy rzeczy
takich, jakichby nie zdołał bez
niej dokonać. List bardzo jest
długi.
Windsor, Vt., 22go czerwca. —
Superintendent stanowego wię
zienia Lowell otrzymał list za
wierający truciznę, w którym
bezimienny autor żąda, by Lo
well dał tę truciznę zażyć skaza
nej na śmierć Maryi Rogers, nim
stan Vermont splami się powie
szeniem kobiety. Dodanem jest
przyrzeczenie, że skoro Lowell
to uczyni, to otrzyma dwa bank
noty po $1000 przez pocztę. Lo
well oddał list władzom związko
wym. — Kap. Lloyd Clark z St.
Joseph, Mich. wysłał do guberna
tora Bella z Vermont list prote
stujący przeciw powieszeniu Ro
gersowej i raklzi, ażeby w razie
gdy ją przecież powieszą, na czas
egzekucyi przynajmniej odwro
cono do ściany portret admirała
Clarka (brata autora llistu) wiszą
cy w stanowym gmachu. Guber
nator ostro wyprosił sobie takie
mięszanie się.
New York, 22go czerwca. —
Nowy prezes dyrektoryatu "E
ąuitabe Life Assurance Society",
Paul Morton, jak słychać, w 'po
rozumieniu z nowomianowanymi
dyrektorami Groverem Cleve
land, sędzią 0'Brien, i sędzią
Westinghouse, wytoczy poces
wszystkim dyrektorom i urzędni
kom kompanii, którzy zaniedby
wali swe obowiązki lub trwonili
pieniądze kompanii. .Od lat 15 po
dobno ci ludzie. wyzyskiwali na
swoją korzyść kompanią t zebra
no na Jo dowody. Alexan*ler i
' • • • 'V . 'v... - . -
Hyde zrezygnowali z urzędów,
ale na razie zostaną dyrektora
mi.
o
Różne notatki telegraficzne.
— Trzy japońskie kolumny wojska
rozpoczęły pochód równolegle do pół
nocno wschodniego wybrzeża Korei
i dążą widocznie do zatoki Possiet, 60
mil na południowy zachód od Włady
wostoku.
— Rewolucyonista finlandzki Matti
Iłjalmar, który 20 marca ciężko ranił
.wystrzałem z rewolweru gubernatora
w Viborgu, został skazany na 20 mie
sięcy robót przymusowych.
— Wczoraj otrzymali u cara audyen
cyą amerykański gen. brygady Tho.
mas H. Barry i jego towarzysza, uda
jący się do Mandżuryi.
— Gen. dyrektor linii okrętowej
hambursko - amerykańskiej, Ballin, o
trzymał od cesarza Wilhelma gwiazdę
orderu korony 2 klasy.
— W Monachium umarł poeta Her
man Lingg we wieku 85 lat.
— Pomiędzy Francyą a Niemcami
jeszcze przecież naprężenie nie ustało.
Niemcy życzą, sobie zwołania naj
przód konferencyi, a potem omówienia
szczegółów, a wedle noty świeżo przez
Rouviera doręczonej księciu Rodolino^
wi, Francya domaga się stanowczo naj
przód omówienia szczegółów.
— Z Wiednia donoszą, że prałat ks.
Schleicher, przy.wódzca chrześcijań
sko - syocyalnej partyi, został opa
dnięty i obity ciężka przez socyali
stów.
— W pewnym hotelu we Wiedniu
odebrał sobie z niewiadomej przyczy
ny życie pułkownik Viktor von Re/Itz,
komendant 7 karynckiego pułku pie
choty, który w tych dniach miał o*
trzymać awans na generałmajora.
— Król hiszpański Alfons powierzył
ut.worzenie gabinetu geperałowi Mon
tero Pios, byłemu prezydentowi se.
natu.
— Prezydent Rooseivelt' bawi we
Worcester, Mass., gdzie uniwersytet
Clarka nadaje mu honorowy dyplom
doktora obojga praw.
— Złożony z urzędu poseł Bowen o
głosil długi list, w którym dowodzi wi
ny Loomisa i nazywa tegoż człowie
kiem niehonorowym.
— W Indianapolis niemiecki "Nord
amerikanischer Turnerbund" obecnie
obchodzi 39 roczny zjazd i festyn.
- — W Troyborough, Pa., urwanie
chmur niezmierne zrządziło szkody.
— Legislatura stanu Wisconsin od
roczyła się sine die po najdłuższej
swej sesyi, jaka kiedykolwiek się od
była, trwającej 1G2 dni.
Kronika Miejscowa.
Royal Arcanum.
Organizacya pod powyższą na
zwą rozwijała się dotychczas bar
dzo dobrze jako stowarzyszenie
benefitowe, oparte na wzajemno
ści, w celu wypłacania rodzinom
po zmarłych członkach wsparć
pośmiertnych w sumach jednego
do trzech tysięcy doaró'w. Zało
życielami tej organizacyi byli o
bywatele w średnim wieku, któ
rzy obecnie starzeją się i między
którymi rata śmiertelności gwał
townie wzrasta. Zarząd główny
tej organizacyi "benifitowej" po
stanowił zapobiedz stratom prze
prowadzając na ostatniej kon
wencyi uchwałę,która zrywa nie
jako umowy zawarte przed 20 la
ty i zmusza niejako 40,000 star
szych członków do wystąpienia
z organizacyi. Postanowiono o
przeć benefitowe stowarzyszenie
na podstawach biznesowych i nie
uwzględniając członków, którzy
przez lat 20 płacili wysokie asses
menta, pozawierać z nimi nowe
kontrakty, na zasadzie których
będą mieli ich sukcesorzy prawo
do otrzymywania sum pośmier
tnych, jeżeli dochodząc do Ó5tegi>
roku życia płacić będą na przy
kład zamiast po 6l/i około $16
miesięcznie.
Uregulowano assesmenta przed
7 laty i zapowiadano wówczas, że
fundusz rezerwowy dojdzie po u
plywie 10 lat do sumy iociu mi
lionów dolarów. Dziś się nazywa,
że skutkiem śmiertelności star
ców. traci stowarzyszenie około
$200,000 rocznie. Zamiast wyró
wnywać taką stratę przez rozpi
sywanie extra assesmentów,
przyczem na członka wypadłoby
od jednego do dwóch doIaró\V ro
cznie, nakłada sie na starców vo
$150 regularnego rocznego poda
tku.
Rzecz prosta, że zarząd Royal
Arcanum naraża sam siebie na
zarzut nieuczciwości, kompromi
tuje całą organizacyę i zmusza po
krzywdzonych swoich członków
do poszukiwania swych praw na
drodze prawnej. Główne hasła tej
organizacyi przestały istnieć,
gdyż nie może być mowy o wza
jemności tam, gdzie stowarzysze
nie jest oparte na fundamencie
wyłącznie biznesowym.
Nauczyciele i Federacya.
Komitet rady szkolnej potępił
wczoraj Federacyę nauczycieli',
która przyłączyła się do Federa
cyi Pracy, nie pomnąc, że Fede
racya Pracy służy interesom jed
nej tylko pląsie ludności, gdy
tymczasem nauczyciele, jako
miejscy urzędnicy, służyć muszą
wszystkim klasom społeczeń
stwa,stanowiącego ludność miasta.
Pomimo ie Federacya Pracy zna
lazła gorliwych obrońców w oso*
bach jej reprezentantów, rada
miejska 13 głosami większości
przeciw 6 zganiła tych nauczycie*
li i te nauczycielki, .którzy zezwa*
łają na to, ażeby ich stowarzysze
nie stanowiło grupę Federacyi
Pracy. Dr. Kuflewski głosował 2
mniejszością.
Niemcy pragną koniecznie, a -
żeby w szkołach publicznych wy
kładano język niemiecki, pomimo
że dzieciom niemieckich narodo
wców nie śni się uczęszczać na
wykłady tego języka. Im wystar
cza język angielski.
Walka o guzik unijny.
Komitet strajkujących woźni
ców miał konferencyę z przedsta
wicielem pracodawców, którzy są
gotowi zawrzeć pokój ze straj kie
rami na warunkach, podanych im
przed trzema tygodniami. Praco
dawcy trzymają się zasady "open
shop" i żądają, ażeby unioniści, o
ile odzyskają dawne miejsca, wy
konywali "bez szemrania rozkazy
pracodawców i ażeby podczas
pracy nie nosili swych znaczków
unijnych. Ten warunek nie podo
ba się głównie woźnicom, których
reprezentanci zasiadają w "Team
sters Joint Council"który wszak
że nie strajkują. Do takich woź
niców przemawiał wczoraj na
massmityngu Cornelius Shea i ta
cy jego przyjaciele, którym Dris
coll zarzuca łapownictwo. Shea
nie pragnie pokoju i zawołał
wczoraj z zapałem: "Czeluście
piekielne pokryją się wprzód lo
dem, zanim się pozbędziemy na
szych guzików unijnych." Ponie
waż przyjaciele Shea podobnie
przemawiali, zebranie uchwaliło,
ażeby strajku nie odwoływać.
Ze spraw miejskich.
IComisya służby cywilnej uzna
ła Franka W. Solon, pomocnika
superintendenta czyszczenia ulic
i "bossa" 2giej wardy, winnym
nadużywania swego stanowiska i
złożyła go z urzędu. Komisarz
Patterson dał mu niezwłocznie
dymisyę. Nie wiadomo dotych
czas, kto zostanie jego następcą.
Burmistrz unieważnił wczoraj
licensye dwóch szynkarzy. Wil
liam Jones z pn. 1626 Dearbom
str. pozwalał swoim gościom u
prawiać hazard, przyczem przy
szło do bójki, ipodczas której trzej
goście zostali ciężko pokaleczeni.
Inny salonista utrzymywał lokal
na rogu ulic I2teji i Union, a głó
wnemi jego gośćmi były małole
tnie dziewczęta.
Walka policyi z rabusiami.
Zapalacz lamp Stephan Schrei
bcr spostrzegł rabusiów w skła
dzie mięsa Dawida Schantz pn.
728 W. 47 ul. Dał znać policyi, że
rabusie chcą rozbić szafę żelazną.
Nadjechał wóz patrolowy, rabu
sie zaczęli uciekać, a ścigani przez
policyantów, bronili się rewolwe
rami. Strzały padały z obu stron.
Woźnica patrolki otrzymał dwie
rany, a dwaj rabusie otrzymali
także postrzały. Jeden z nich
zbieftŁ lecz 25 letni' John Mało

ney został aresztowany i umiesz
czony na razie w szpitalu. Trzej
inni rabusie dostali się w ręce po
licyantów i osadzono ich za kra
tami.
Niepożądane dobrodziejstwo.
Ofis werbowania rekrutów u
prasza mayora miasta, ażeby uła:
skawił Freda Langley, skazanego
na pobyt iw Bridewell za niewła
ściwe zachowanie się. Urzędnicy
biura werbunkowego doszli d?
przekonania, że Langley jest de
zerterem z pod związkowej cho
rągwi i pragną umieścić go na
cza§ dłuższy w tskiem więzieniu,
w obec którego Bridewell przed
stawia się jako miejsce pobytu
zanadto rozkoszne.
KRÓTKIE NOTATKI MIEJSKIE
— Zmarły John W. Parmelee zosta
wił $400,000 majątku. Po śmierci
dwóch braci niebożczyka procenty od
tej sumy posłużą na zakupno węgli
dla biednych rodzin w mieście Chica
go.
— Rozpoczął się proces Alberta G.
Wheeler, prezesa "Illinois Tunndl
Company", oskarżonego o krzywo
przysięztwo i fałszowanie dokumen
tów. Oskarżeni są także spólnicy
Wheelera.
— Dohełrty z departamentu ulic
pragnie koniecznie zapłaty za korzy
stanie z komórek, znajdujących się
pod chodnikami.
— Rabusie zabrali szynkarzowi
Benowi Wrado z pn. 2848 Hoyne ave.
$85. Zmusili go rewolwerami do za
chowania się spokojnie.
, — Mordercy Hoch i "Jocko" Briggs
nie zostaną prawdopodobnie Jutro
straceni. Gubernator odroczy termin
egzekucyi. Starają się o to adwokaci.
— Grand jury pragnie wiedzieć,któ
re firmy dawały łapówki urzędnikom
unlonistó.w, ażeby cl zarządzali lub
odwoływali strajki.
—W parku Lincolna znaleziono le_
żącego na ławce GO-letniego Thoma
sa Nolan_ który niema dachu nad gło
,wą ani przyjaciela. Umieszczono scho
rzałego starca w szpitalu powiato
wym.
— 5 policyantów ze staeyi Des
plalnols. st. stoi pod zarzutem zdawa
nia fałszywego świadectwa .w sprawia
knajp, gdzie gwałcono przepisy poli
cyjne.
— Pani Florence arunner suzcma
do siebie z rewolweru i skaleczyła się
śmiertelnie. Znaleziono ją, w krzakach
na 5G ul., w pobliżu jeziora.
— Napadnięty .w szynku Hogan»
pn. 2G5 Indiana st. przez strajklera,
dobył policyant Peter 0'Neil rewol
weru i strzelił. Strajker Joe Sleeting
padł trupem. Jetetto 12ty wypadek
śmierci, spowodowanej przez strajk
woźniców.
— 30 woźniców nie mogło wczoraj
ruszyć się z miej3ca na rogu ullo
Clinton i Van Buren. Strajkerzy spo
wodowali wstrzymanie komunlkacyL
o
RUCH PAROWCÓW.
Przybyły:
Kopenhaga: Oscar der Zwelte 2 N.
Yorku.
Liverpool: Caronia z N. Y.
Oueenstown: Noordland z Filadelfii,
Majestlc z N. Y.
Odeszły:
Ntfw York: Victorian do Lirerpoolu,
Baltic do Liverpoolu, Rotterdam do
Rotterdamu, Citta di Milano do Nea*
polu, Hellig 01av do Kopenhagi.
Genua: Slcilia do N. Y.
Neapol: Romanie do Bostonu.
Oueenstown: Irernla do Bostonu.
Southampton: Kaiser Wilhelm der
Grosse do N. Y.
Liverpool: Marlon do Filadelfii. O
ceanlc do N. Y.
Havre: Pomeranian do Montrealu.
Dobre powietrze na sprzedał. r
Zbliża się czas, w którym za
pokręceniem kurka będzie można
napełnić pokój górskiem powie
trzem. Towarzystwa akcyjne bę
dą nam go dostarczały tak, jak
dzisiaj gazu lub wody. Pewien
przemysłowiec w Australii wyna
lazł odpowiedni przyrzą-d. Składa
się on z balonów przymocowa
nych do ziemi za pomocą lin do
wolnej długości od 500 do 2000
mtr. i odpowiednio długiej rury
aluminiowej, przez którą zapo
mocą pompy ssąco tłoczącej łowi
się górską atmosferę i wpycha ją
do olbrzymich rezerwoarów. Stąd
ma być rozprowadzane kuracyjne
powietrze, przesycone ożywczym
. ozonem! du&zaroh mieszkań
i miMt : -W'- \

xml | txt