OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, June 29, 1905, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-06-29/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

| P.-fr. STACH. f
Tajemnice szczęścia.
URYWKI.
SZCZĘŚCIE W MAŁŻEŃ
STWIE.
Jako mężczyzna powinieneś da
lej, — i jest to z pewnością je
dnem z najgłówniejszych twoich
zadań, — okazywać się na każ
dym kroku, w każdym życia wy
padku, i słowem i czynem, obroń
cą i opiekunem twojej żony i po
winieneś starać się o to, ażeby
ona bardzo rychło przyszła do
przekonania, a potem już przez
całe życie swoje miała tę nieza
chwianą pewność, że istotnie ta
kiej obrony i takiej opieki, jaką
ma w tobie i u ciebie, absolutnie
nigdzie indziej znaleźć nie może.
Jest to rzecz tak ważna, że u
ważam za stosowne o tem pomó
wić obszerniej.
Oczywiście, że najstosowniej
szą rzeczą w stadle małżeńskiem
jest, i istotnie najczęściej tak by
wa, by mężczyzna i fizycznie i
moralnie był silniejszym, wy
trwalszym, mężniejszym, śmiel
szym, odważniejszym i bardziej
stanowczym od kobiety. Jeżeli
wypadkowo tak nie jest, to męż
czyzny dążeniem powinno być
■wyrobić w sobie te zalety przy
najmniej pod względem moral
nym, gdy pod względem fizycz
nym jest słabszym, co czasem się
zdarza. Jeżeli mu się to nie uda
-pod względem moralnym, to nie
tylko na nazwę "baby" lub
„mazgaja" zasłuży i dostanie się
rychło "pod pantofel" żony, ale
też nigdy prawdziwie szczęśli
wym być już nie może.
Opiekować się żoną i bronić jej
częściej znajdziesz sposobność, a
niżeli sobie wyobrażasz w począt
kach. Nie mówię tu o opiekowa
niu się i bronieniu w fizycznem
tego słowa znaczeniu, przed wy
padkami nieszczęśliwymi, w nie
bezpieczeństwach, w razie jako
wejś napaści itp.: do tego mniej
może bywa sposobności, i rzecz ta
dlatego jest podrzędniejszej wa
gi, iż kobieta dorosła sama naj
częściej obronić się potrafi i osta
tecznie nie ma przy niej ciągle
męża, by nad nią jak nad dziec
kiem nieudolnem ciągle czuwał.
Ale mówię tu o opiekowaniu się
żoną i bronieniu jej w obec licz
nych jej nieprzyjaciół, których
może nie widzi i nie przeczuwa,
a którzy, zwłaszcza w początkach
waszego pożycia małżeńskiego,
bardzo bywają dla szczęścia mał
żeńskiego niebezpieczni.
Do tych należą najprzód za
zwyczaj członkowie twojej wła
snej rodziny, którzy może ciebie
serdecznie kochają i których ty
serdecznie kochasz; którzy bynaj
mniej nie mają na celu robić cię
nieszczęśliwym, bynajmniej nie
przypuszczają, aby kto za nie
przyjaciół twoich mógł ich uwa
żać, przeciwnie, oburzyliby się na
to do najwyższego stopnia i roz
żaliliby się bardzo, gdyby im ktoś
powiedział, że swem postępowa
niem burzą twoje szczęście mał
żeńskie. Otóż właśnie często w
skutek wygórowanej a źle zasto
sowanej ku tobie miłości, w sku
tek przesadzonej troskliwości o
twoje dobro, w skutek może zaśle
pionych pojęć o twojej wartości,
o twoich zaletach i cnotach itp.,
ci najbliżsi tobie, trwożyć się od
pierwszej chwili będą, iż ta oso
ba, którą za małżonkę pojąłeś,
nie może ci dać szczęścia, nie ro
zumie twej wartośti należycie,
nie zna się na twoich potrzebach,
nie potrafi być gospodynią i żoną,
jakiej potrzebujesz. Wynajdując
w niej (ustawicznie nietylko dro
bne uchybienia, ale także wady,
skłonni będą do (przedstawiania
ich sobie i tobie, w najczarniej
szych barwach; śledząc ją na każ
dym kroku, wynajdywać nawet
(nie złośliwości może, tylko przez
wygórowaną troskliwość o cie
bie) będą tam wady i uchybienia,
gdzie ich nie ma, a jako wady
nawet niektóre cnoty i zalety u
ważać będą (np.: oszczędność za
skąpstwo, lub hojność za rozrzut
ność, albo systematyczność w po
fządku^za nieznośną pedanteryą
łtp.) *Twoim tedy obowiązkiem
bronić «wej żony przed nimi
od samego początku i jak najener
giczniej nawet i wtedy," gdyby po
części mieli słuszność; nawet i
wtedy gdyby istotnie prawdziwą
dostrzegli wadę: bo w tych wy
padkach zapewniając, że się albo
mylą, albo zbyt wiele wagi do
drobnej rzeczy przywiązują, po
winieneś innymi,już wyżej wspo
mnianymi środkami starać się o
usuwanie tych wad i usterek, a
tym serdecznym przyjaciołom
słowem i czynem wpajać lepsze
i coraz to lepsze wyobrażenie o
twojej żonie. Powinieneś owszem
w obec nich,o ile możesz najczę
ściej i w najjaśniejszych barwach
przedstawiać zalety, dobre i na
ipochwałę zasługujące uczynki
twej żony; powinieneś starać się
0 to, ażeby i oni coraz łagodniej
ją sądzili, a wreszcie coraz lepsze
1 jak najlepsze o niej sobie wyra
biali zdanie: słowami to osią
gniesz, gdy w rozmowach jej bro
j:ić będzie iz, a czynami, gdv cier
pliwością i cdpowiedniem1 poste
prwaniem '» tj iej rugować i ę
dmiesz wad- a wyrabiać cnoty.
Koniecznie to do twojego
szczęścia małżeńskiego potrze
bne, gdyż jeśli tego czynić nie bę
dziesz, to samochcąc na pewno
od ogniska twego domowego
szczęście spłoszysz na zawsze.
Jakimże wstrętem przejmuje
mężczyzna, który nie tylko nie
broni swojej żony przed krytyką,
dokuczaniem, naganą, lub i plo
tkami szerzonemi przez jego wła
sną rodzinę, ale nawet słucha te
go z potakiwaniem, albo jeszcze
i skarży się na swoję żonę! Choć
by, to była najukochańsza twoja
siostra lub matka, choćby to był
brat twój najserdeczniejszy, każ
de skarżenie się twoje, przed ni
mi na twoję żonę, każde choćby
cierpliwe słuchanie ich zarzutów,
każde milczenie tam, gdzie jej e
nergicznie gronie powinieneś, czy
ni cię "babą", czyni nędznikiem
na wzgardę zasługującym! Nie
ma słów dość ostrych na potępie
nie takiego postępowania, cho
ciażbyś nawet istotnie nie miał
żony wzorowej lub miał żonę wa
dami się odznaczającą: tyś ją so
bie wybrał, ty ją uczyniłeś cząst
ką swojej istoty, ty czyniąc ją żo
ną, uczyniłeś ją sobie tak bliską,
tak nieoddzielną od siebie, że kto
przeciw niej, ten przeciw tobie,
kto ją gani, ciebie gani: starać
się powinieneś o to: aby nie za
sługiwała na naganę, ale jeśli na
nią zasługuje, to twoja to wina i
biorąc tę winę na siebie, tak jej
bronić powinieneś, jakbyś bronił
siebie samego.
Jeżeli raz dopuścisz do tego, a -
byś się takim "babą" okazał, to
coraz to musi być gorzej w two
jem małżeńskiem pożyciu. Żona,
widząc się prześladowaną, nietyl
ko nie poprawi się, gdy ma wady,
ale coraz to bardziej brnąć będzie
i coraz tonowych wad nabierze:
ze swej strony znienawidzi twoję
rodzinę i stopniowo ciebie; ze
swej strony swojej rodzinie ska
rżyć się będzie na ciebie i na
"twoich", zaniedba dom, gospo
darstwo, ciebie, dzieci; plotki, ko
meraże, dąsy, gniewy, sprzeczki,
swary, kłótnie, a może jeszcze i
co gorszego, stworzy piekło w
domu: zamiast tworzyć jedność,
utworzycie dwa wrogie obozy, z
wami, jako środowiskiem, i z ca
łym orszakiem waszyoh osobi
stych rodzin i przyjaciół, jako
wrogiemi wojskami! Niechaj Bóg
chroni każde stadło małżeńskie
od takiego nieszczęścia!
Natomiast jeśli żona twoja spo
strzeże, że jesteś jej obrońcą i o
piekunem, jak to jest twoim obo
wiązkiem; jeżeli spostrzeże, że
umiałeś ją bronić nawet przed ty
mi, którzy przedtem byli ci bliż
szymi niż ona; jeżeli ujrzy, że
nawet prawdziwą jej wadę umia
łeś słonic, usprawiedliwić nieja
ko, pokryć; jeżeli przekona się,
że jej jaką zaletę, jakie dobre po
stąpienie pochwaliłeś w obec in
nych, że się nią pochlubiłeś, że
jej oddałeś uznanie: o, to wtedy
nietylko usiłować będzie wszel
kiemi siłami jak najczęściej na
to zasługiwać, wad i przywar się
pozbywać, a cnót nabywać, — ale
GAZ jest najlepszym opałem na Lato ponieważ wszystko cie
pło jest zawsze pod rondlami i nie jest rozdzielone po całej kuchni.
Potrzeć zapałkę a będziecie mieli w momencie tyle ciepła ile ohce
cie, akurat tam gdzie je chcecie. Pomknąć klapę a ciepło nstaje natychmiast.
Wy powinniście mieć gazowy piec do gotowania T£RAZ—on uczyni waszą ku
chnię tak wygodną jak parlor.
Kupcie Gazowy Piec do Gotowania na Łatwe Wypłaty jeżeli chcecie. Odstawimy
i przyłączymy go darmo. Zapytajcie się w Głównym Ofisie albo jakiejkolwiek Fiiii o
ceny i warunki.
FILIALNE OFISA KOMPANII
517 West Madison Street 1264 East Rayenswood Park ł!55 Hlue lalami Arenue
Telefon Monroo 199 Telefon Sherldan 8 2 Tolefon Canal U9ł
T1107 Michigan Avenue 1589 0&den Arenne 838 >V. Sirtr -thlrd Street 648 Lincoln A renuo
Telefon Pullman 131 Telefon Ctnal 1137 Telefon Wentworth 417 Telefon Nortb 1429
1017 Miiwankee Arenne 3481 Archer Irenne 9215 Commercial AYenue
Telefon Monroe 13U Telefon Yarda 452 Telefon South OhloafS 68
The Peoples Gas Light & Coke Company
także taką cię miłością coraz to
większą, taką troskliwością i czu
łością otaczać będzie stopniowo,
że dopiero wtedy pojmiesz, co
znaczy miłość prawdziwa i na
czem polega szczęście małżeń
skie. Wtedy i ona ciebie bronić
będzie przed napaściami swojej
rodziny i swoich przyjaciół, wte
dy ciebie za jedynego swego pra
wdziwego przpjaciela, opiekuna i
obrońcę uważać będzie, wtedy
zrozumie, że nikogo na świecie
nie ma tak bliskiego jak ciebie,
wtedy stopniowo stanie się isto
tnie aniołem twojego ogniska
domowego, którym pochlubić się
już będziesz miał prawo!
Niektórzy małżonkowie przez
brak doświadczenia, przez dzie
cinność swych zapatrywań, sła
bość początkową charakteru do
prowadzają do takich nieszczęść
i zdarza się, że w kilka lat po ślu
bie w skutek tego nieskończenie
są nieszczęśliwi, zwłaszcza, że ze
wnętrzne wpływy zazwyczaj
przyczyniają się do zwiększania
tego nieszczęścia może nawet nie
ze złośliwości, tylko z nadmiaru
troskliwości. Trudno wtedy na to
znaleźć radę i rady na to już nikt |
dać nie może, jak tylko jedno z
nich, skoro się zastanowi, zrozu
mie należycie jak i co się stało, i
przyszedłszy do rozumu, zdobę
dzie się na energią, aby to zło na
prawić.
Oczywiście, że znowu to pier
wszym obowiązkiem jest męż
czyzny, który powinien być ro
zumniejszym, —chociaż dużo mo
że uczynić także kobieta, jako i
''stota ucziueiowsza. Ale w tych
wypadkach już trzeba umieć się
zdobyć na bardzo dużą energię,
której stosunkowo mało było po
trzeba, jeżeli od początku poży
cia małżeńskiego do tych reguł
się stosowano.
Jest to jak z wodą i lodem. Jak
wiadomo, woda marznie i zamie
nia się w lód przy zero stopni
Celsiusza, a warzy się i zamienia
w parę przy ioo stopniach. Jeże
li zmieszasz wodę jeszcze w lód
niezamienioną, ale dochodzącą do
temperatury zero stopni, z wodą
jeszcze w parę niezamienioną, ale
dochodzącą do ioo stopni, w rów
nych ilościach, to otrzymasz wo
dę o przeciętnej temperaturze 50
stopni. Ale jeżeli zmieszasz wodę
ściętą już i w lód zamienioną o
temperaturze zero stopni, z wodą
wrzącą tej samej iości : to lód
wprawdzie się stopi,ale mieszani
na nie będzie miała 50 stop., tylko
zero stopni :tak olbrzymiej energii
było potrzeba, ażeby tylko lód ten
stopić tylko — a jeszcze lodowa
to zimną będzie ta nowa woda 1
Otóż i w stadle małżeńskiem,
gdy przyjdzie nieszczęście, olbrzy
miej energii potrzeba, ażeby lody
stopić, a gdy się to uda, to jeszcze
długo może panować temperatu
ra lodowa: ale stopić się lód ten
da, gdy się znajdzie taka energia,
i stopniowo można jeszcze nie
szczęście zamienić na szczęście
małżeńskie.
Trzeba wysiłku i dobrej woli, a
przedewszystkiem przyjścia do
rozumu. Trzeba, by mężczyzna
stał się z "baby" istotnym męż
czyzną, albo kobieta z "jędzy" ko
bietą pojmującą swą godność.
Mężczyzna przy dobrej woli i sie
bie i żonę swą doprowadzić do te
go może i powinien, -byleby zmie
nił swe postępowanie stanowczo
i z godnością. Środki gwałtowne
i brutalne zaś popsułyby tylko
sprawę.
Znałem stadła maizensme przez |
całe życie nieszczęśliwe: on do
końca życia nie umiał stać się
mężczyzną .pojmującym swą go
dność i głową domu, a ona nie po
trafiła stać się kobietą godność
swą pojmującą i sercem ogniska
domowego. Ale znałem młodziu
tkie stadła, ledwie z młodzień
czych lat wyrosłe, w którycii od
razu małżonkowie zasługiwali na
nazwę prawdziwego mężczyzny i
prawdziwej kobiety, znałem sta
dła, w których jedno z małżon- j
ków pojmowało należycie go- I
dność i mężczyzny i kobiety i sto
pniowo drugie doprowadzało do
tego pojmowania i znałem także
— choć tylko wyjątkowo, — sta
dła, w których po latach burz i
nieszczęść małżeńskich, z przyj- j
ściem do rozumu jednego z mał- j
żonków, przecież jeszcze wszyst. |
ko wzięło obrót szczęśliwy.
(Ciąg dalszy nastąpi we czwartek
w przyszłym tygodniu).
o—
Zapach Europejczyków.
Jak wiadomo, Europejczycy od
dawna twierdzą, że murzyni wy
dają pewien właściwy zapach.
Teraz usłyszeliśmy ze strony ja
pońskiej o istnieniu zapachu eu
ropejskiego. Mianowicie B. Ada
chi, Japończyk, twierdzi w czaso
piśmie naukowem wiedeńskiem
"Globus" (w rozprawie, zatytu-j
łowanej "Geruch der Europaeer")
że Europejczykom właściwy jest
mocny, przenikliwy zapach, słod
kawy lub gorzkawy, którego na
tężenie jest różne u różnych oso
bników. Dzieci i starcy nie mają
go wcale. Twierdzenia swoje po
daje autor japoński na podstawie
badań, których zdołał dokonać na
Europejczykach. Dodajmy, że we
dług p. Adachiego, Japończycy
nie mają zapachu swoistego, do
stępnego dla nosów, bądź to ja
pońskich, bądź europejskich. Zda
je się, że mogłyby to stwierdzić
stanowczo tylko badania, doko
nane: na Japończykach przez — E
uropejczyka. Nos p. Adachiego
nie może być, z natury rzeczy,
kompetentny w sprawie zapachu
japońskiego.
Nieciicemy waszych pleniądzy
jeżeli nie jesteście zadowoleni.
Jedno •centowa kart* pocztowa, i wasza
imio i nazwisko 1 adres wyraźnie nanlH
wypisane, sprowadzi wam poczty próbkę
Deya Szwajcarskiego Wynalazku eastąpa*
Scego kawą(Dey'a SwiBoCoffeeSarrogate).
nóstwo famlflj utywają go zamiast ka
wy, gdyż przy jego pcmocy jeden funt ka
wy wystarczy tak diupo Jałt trzy funty ka
wy bez tego wynalazku, lscz co najwM
nisjsze, bardzo polepszy smak, zapach i
zdrowotność kawy.
Steele-WedelesCo. Dej MWg. Co.
Jedyni Agenci, Fabrykanci,
Chicago, Illinois. Clcteland, Ohio.
Polski zakład daje I
najlepszą gwaran- i
cyę dobrego i j
trwałego wykoń
czenia prac artystycznie bo ma 11 lat
praktyki w tym interesie. Najnowszy
styl we wsaelkich wyborach teraz za
stosowany. Dwie obszerne galerye w
jednym domu z dostatuią obsługą od
różniają na?z interes od wszystkich in
nych zakładów, prędkiem fotografowa
niem w natłoku dni świąteczny chi we
selnych. Ceny i
dodatki są te sa
me co w innych
małych zakła
dach.
U/wnniwmom p'"'**2® " fortspi.
WyPOZjfCZ3m ' "■ "robotnikom""™'
Jeżeli chcecie pieniędzy i przyjaciela, przyjdźcie
do mnie, wypożyczam wlaane swojo pieniądze na
meble, fortepian, konie i wozy, bez zabrania ta*
kowych z waszych rąk. Dam ewarancyę, leżeli
chcecie, że wasze meble nie będą zabrane z domu,
gdyż ja wypożyczam pieniądze, aby odbierać pro*
cent, a nie ażebr zabierać sprzęty. Dlatego nie
potrzebujecie obawiać się o wasze moble i f, p.
Moją specjalnością jest wypożyczanie od $30 ao
$200 i mogę je wam dać t*go samego dnia, w któ
rym je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwe wy
płaty albo też tylko procent a suma może stać tak
aługo jak wam 6ię będzie podobało. Jeżeli teraa
potrzebujecie pieniędzy, to Ja wam je pożyczę,
albo ieżelibyście chcieli zapłacić coście winni, to
przyjdźcfe do mnie i rozmówcie się ze mną, a
przekonacie się, że ze mną łatwy Jest interes do
A. FRENCH, 95 Dearbora St
Po kij u. 4. ROGALSKI, Polski Klerk.
FOTOGRAFIE!
NIKLAS & GO.,
589 Milwaukee At.
Hala Schoenhofena,
| Pierwszorzędna
Restauracja
i Bnfefc.
Hale większe i mniejsza do
przedstawień, balów, wsaal i
obchodów. Dwie kręgielnia.
KIKÓŁ RICHTER,
876-680 Utaiła ATI
INDUSTRIAL
SAYINGS BANK,
652 BLDE ISŁAND AYENDE.
Założony 1890 r.
Płaci 3 procent od pienię
dzy w banku złożonych.
Majątek wy
nosi przeszło
$500,000
Otwarte w Sobotę wieczorem
aż do godziny 8mej.
Składajcie sxre oszczędności
n nas.
F. W. KORALESKI,
ADWOKAT
Praktykuje we wszystkich sądach*
Atwooa mag.
Clark i Madison al.
Pokoje 901-803.
Telefon Maln 8058.
Mieszkanie:
730 Hilwankee At.
Tel. Halsted 1814,
Stan. S. Walkowiak, Adwokat.
OfU: 808 Atwood Bldff., róg CJark 1 Kadlaoa.
Mieszkanie: Sił V. Carpenter ■!.
Telefon w ofiale Telefon w domo
Main 1050. Jionroe 1144.
Praktykuje we wazyatklch udach. Ofiaruj*
■we naługi w a prawach o odszkodowanie prx*
ci w kompaniom.
J.F. ŚMIETANKA,
Adwokat,
połączony a naj
lepazeml altami
amerykańłkiemi.
120 E. Randolph St. 9te Piętro,
Telefon Maln 8870.
Wieczorem: 9206 Commercial Ave.
Telefon Sontta Chicago 148 albo 8058.
K. B. CZARNECKI,
ADWOKAT
Pokoje 1210—12—14, Schiller BollAlagi
10U Bandolph St., Chleafo.
_ . | Central 0341.
Telefony:-j AutomaUe 5103.
Mleazkanle: 809 B. ASBLAID AT*.
N. L. PIOTROWSKI
ADWOKAT,
Athland Blook TOJ&Stfik..
NAD BANKIBJf - POKÓJ 80f.
— Telefoa Ceatral 808. mmmmm—
Mieszkanie, 748 DICKSON ULICA.
WM. TIMMERBOFF,
Fabrykant /•«>/« . n Skład hurtów.
EieCłliARŁ-jgS
1112 y.Ked*ieAve.,
CHICAGO, ILLINOIS. I
1

xml | txt